ไฟล ท ใช สาหร บต ดต ง Aspen Graphics DDE

Size: px
Start display at page:

Download "ไฟล ท ใช สาหร บต ดต ง Aspen Graphics DDE"

Transcription

1 Aspen Graphics DDE Link for Microsoft Excel Aspen Graphics DDE Link ค ออะไร Aspen Graphics DDE Link เป นโปรแกรมเสร มเพ อใช สาหร บด งข อม ลจาก Aspen for Windows ไปย ง Microsoft Microsoft Excel และม การอ พเดทข อม ลแบบไดนาม ก โดยสามารถด งข อม ลได 3 ร ปแบบ ด งน 1. Quote ใช สาหร บด งข อม ลของว นป จจ บ น 2. History ใช สาหร บด งข อม ลย อนหล ง 3. Formula ใช สาหร บด งข อม ลจากส ตรท สร างเอาไว ซ งการด งข อม ลผาน Aspen Graphics DDE Link จะต องเป ดโปรแกรม Aspen for Windows กอนท กคร ง ไฟล ท ใช สาหร บต ดต ง Aspen Graphics DDE ไฟล ต ดต ง Aspen Graphics DDE Link จะเก บไว ใน C:\Aspen\MSExlDDE ซ งประกอบไปด วยไฟล ตางๆ ด งน 1. โฟลเดอร IconDDE 2. agdde32.dll (Date modified: 12 Jul 2013) 3. ARG32.XLA (Date modified: 18 Jul 2013) เป น Add-Ins สาหร บ Microsoft Excel Arg32.xlam (Date modified: 18 Feb 2013) เป น Add-Ins สาหร บ Microsoft Excel 2007 ข นไป 5. QMASTER.XLB (Date modified: 18 Feb 2013) ใช สาหร บเร ยกแถบเคร องม อ Aspen Graphics DDE บน Microsoft Excel

2 ว ธ ต ดต ง Aspen Graphics DDE บน Microsoft Excel Copy ไฟล agdde32.dll ไว ใน C:\Windows\System32 2. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel 3. คล กท Tools > Add-Ins 4. จะปรากฏหน าตาง Add-Ins ข นมา 5. คล กป ม Browse แล วเล อกไดเร กทอร ท ต ดต งโปรแกรม Aspen Graphics โดยปกต จะเป น C:\Aspen\MSExlDDE 6. ด บเบ ลคล กท ไฟล ARG32 หร อ ARG32.XLA (File size: 293 KB Date Modified: 18 Jul 2013) 2

3 7. จะปรากฎหน าตาง Add-Ins และม เคร องหมาย หน าคาวา Aspen Graphics DDE Add-in 8. คล กป ม OK เพ อป ดหน าตาง Add-Ins 9. คล กท File > Open แล วเล อกไฟล QMASTER.XLB จากไดเร กทอร C:\Aspen\MsExlDDE 10. จะม แถบเคร องม อของ Aspen Graphics DDE ข นมา ด งภาพ 11. ป ดและเป ด Microsoft Excel ใหมอ กคร ง เพ อให การต ดต งเสร จสมบ รณ 3

4 ว ธ ต ดต ง Aspen Graphics DDE บน Microsoft Excel 2007 ข นไป 1. Copy ไฟล agdde32.dll ไว ใน C:\Windows\System32 (แตถ าเป น Microsoft Excel 2010 และ System type: 64-bit Operating System ให copy file agdde32.dll ไปไว ท C:\Windows\SysWOW65) 2. คล กท File > Options 3. จะปรากฏหน าตาง Excel Options ข นมา 4. คล กท ป ม Go ตรงด านลางของหน าตางน จะปรากฏหน าตาง Add-Ins ข นมา 5. คล กป ม Browse 6. เล อกไดเร กทอร ท ต ดต งโปรแกรม Aspen Graphics โดยปกต จะเป น C:\Aspen\MSExlDDE 7. ด บเบ ลคล กท ไฟล Arg32 หร อ Arg32.xlam (File size: 49 KB Date Modified: 18 Feb 2013) 4

5 8. จะปรากฎหน าตาง Add-Ins และม เคร องหมาย หน าคาวา Arg32 9. คล กป ม OK เพ อป ดหน าตาง Add-Ins 10. ป ดและเป ด Microsoft Excel ใหมอ กคร ง เพ อให การต ดต งเสร จสมบ รณ แถบเคร องม อ Aspen Graphics DDE Link เม อต ดต ง Aspen Graphics DDE เร ยบร อยแล ว จะม แถบ Aspen Graphics และม Aspen Graphics DDE Quick Link อย ในเมน เม อคล กป มขวาของเม าส ด งภาพ แถบเคร องม อ Aspen Graphics DDE Link บน Microsoft Excel 2007 ข นไป แถบเคร องม อ Aspen Graphics DDE Link บน Microsoft Excel

6 การด งข อม ลโควท (Quote) ออกไปย ง Microsoft Excel การด งข อม ลโควท (Quote) ออกไปย ง Microsoft Excel สามารถทาได 2 ว ธ ค อ 1. เมน Create DDE Link 2. เมน Aspen Graphics DDE Quick Link โดยว ธ การใช งานแตละว ธ ม ด งน 1. เมน Create DDE Link ด งข อม ล Quote ได คราวละ 1 Symbol เทาน น และหากต องการเปล ยน Symbol หร อ Field จะต องเข าไปเปล ยน จากแถบ Formula ใน Microsoft Excel แล วกดป ม Ctrl+Shift+Enter พร อมก น หร อเล อก Create DDE Link ใหมอ กคร ง 1) คล กไอคอน Create DDE Link บนแถบเคร องม อ 2) จะปรากฎหน าตาง DDE Link Generator Helper Dialog ข นมาบนหน าจอ 6

7 Aspen Graphics DDE Link for Microsoft Excel เมน Symbol Short List Long List ป ม Symbol ของข อม ลท ต องการด งข อม ล แสดง Field ข อม ลท สาค ญ คล กเพ อเล อกร ปแบบท ต องการ แสดง Field ข อม ลท งหมด คล กเพ อเล อกร ปแบบท ต องการ สง Field ท เล อกไว ไปย งชอง Selected ย าย Field ท เล อกไว ออกจากชอง Selected เล อนตาแหนงของ Field ท เล อกไว ในชอง Selected ข นไปด านบน เล อนตาแหนงของ Field ท เล อกไว ในชอง Selected ลงมาด านลาง ลบ Field ท เล อกไว ในชอง Selected ท งหมด ด งข อม ลท เล อกไว ไปย ง Microsoft Excel ไมต องด งข อม ลท เล อกไว พร อมก บป ดหน าตางน 3) พ มพ Symbol ของข อม ลท ต องการด งข อม ลในชอง Symbol 4) ด บเบ ลคล กย ง Field ท ต องการเล อก โดย Field ท เล อกแล ว จะเข าไปอย ในชอง Selected 5) คล กป ม Copy Link เพ อด งข อม ลไปย ง Microsoft Excel หร อ คาอธ บาย Field ตางๆ 6) ข อม ลท เล อกไว จะถ กสงไปย ง Microsoft Excel และอ พเดทแบบไดนาม ก 7

8 Aspen Graphics DDE Link for Microsoft Excel 2. เมน Aspen Graphics DDE Quick Link ด งข อม ล Quote และ Formula ได คราวละหลายๆ Symbol และการเปล ยน Symbol หร อ Field สามารถทาได อยาง งายดาย เพ ยงแคพ มพ Symbol หร อ Field ใหมท ต องการไปแทนท ได เลย พ มพ Symbol ท ต องการ เปล ยนในเซลล น แล วกดป ม Enter โดยการด งข อม ลผาน Aspen Graphics DDE Quick Link สามารถทาได ใน 2 ร ปแบบ ค อ» Field as Column Header โดยให Field อย ในคอล มน (Column) และ Symbol อย ในแถว (Row)» Field as Row Header โดยให Field อย ในแถว (Row) และ Symbol อย ใน คอล มน (Column) การด งข อม ลแบบ Field as Column Header 1. พ มพ Symbol ท ต องการด งข อม ลไว ในแถวท 2 (Row) เป นต นไป 2. พ มพ ช อ Field หร อ Formula ท ต องการด งข อม ลไว ในคอล มน B (Column) เป นต นไป 3. น าเคอร เซอร เมาส มาวางท ชอง A1 แล วคล กป ม Field as Column Header บนแถบเคร องม อ หร อคล กป มขวา ของเม าส แล วเล อก Aspen Graphics DDE Quick Link > Field as Column Header วางเคอร เซอร เมาส ท น 8

9 4. หากต องการเปล ยน Symbol หร อเปล ยนช อ Field หร อ Formula ให พ มพ Symbol หร อช อ Field หร อช อ Formula ใหมท ต องการเปล ยนไปแทนท ช อเด มได เลย แล วกดป ม Enter ต วอยางเชน ต องการเปล ยน Symbol จาก _USDX (US Dollar Index) เป น SET (SET Index) พ มพ SET ในชอง A5แล วกดป ม Enter (เด มชอง A5 เป น Symbol: _USDX) การด งข อม ลแบบ Field as Row Header 1. พ มพ Field หร อช อ Formula ท ต องการด งข อม ลไว ในแถวท 2 (Row) เป นต นไป 2. พ มพ Symbol ท ต องการด งข อม ลไว ในคอล มน B (Column) เป นต นไป 3. น าเคอร เซอร เม าส มาวางท ชอง A1 แล วคล กป ม Field as Row Header บนแถบเคร องม อ หร อคล กป มขวาของ เม าส แล วเล อก Aspen Graphics DDE Quick Link > Field as Row Header วางเคอร เซอร เมาส ท น 9

10 4. หากต องการเปล ยน Symbol หร อเปล ยนช อ Field หร อ Formula ให พ มพ Symbol หร อช อ Field หร อช อ Formula ใหมท ต องการเปล ยนไปแทนท ช อเด มได เลย แล วกดป ม Enter ต วอยางเชน ต องการเปล ยน Formula จาก MACD_DAY และ SIGNAL_DAY เป น PCHG1W และ PCHG1M ตามลาด บ พ มพ PCHG1W ในชอง A5 (เด มชอง A5 เป น Formula ช อ MACD_DAY) และพ มพ PCHG1M ใน ชอง A6 (เด มชอง A6 เป น Formula ช อ SIGNAL_DAY) การด งข อม ลย อนหล ง (History) ออกไปย ง Microsoft Excel การด งข อม ลย อนหล งออกไปย ง Microsoft Excel ได ท งแบบข อม ลรายนาท และข อม ลรายว น โดยม ว ธ การ ด งน 1. คล กไอคอน Create DDE Link บนแถบเคร องม อ 2. จะปรากฎหน าตาง DDE Link Generator Helper Dialog ข นมาบนหน าจอ 3. คล กท แถบ History 10

11 เมน Symbol Interval Time Series Symbol ของข อม ลท ต องการด งข อม ล ความกว างของชวงเวลาท ต องการวาต องการข อม ลแบบรายนาท รายว น หร อรายส ปดาห เป นต น ต วเล อก Daily ข อม ลรายว น Intraday ข อม ลรายนาท โดยระบ จานวนนาท ท ต องการในชอง Span Tick ข อม ลราย 0 นาท หร อแสดงท กรายการท เก ดข น Weekly ข อม ลรายส ปดาห Monthly ข อม ลรายเด อน Quarterly ข อม ลรายไตรมาส Skip gaps เป ด/ป ดชองวาง (Gap) ในชวงว นหย ดน กข ตฤกษ คล กให ม เคร องหมาย หากต องการป ด Gap กาหนดระยะเวลาท ต องการด งข อม ล ต วเล อก Start Date พ มพ ว นท เร มต น โดยพ มพ ในร ปแบบ MM/DD/YY เชน Start Time End Date End Time Max days Periods 6/15/13 พ มพ เวลาท เร มต น ใช สาหร บกรณ เล อก Interval เป น Intraday หร อ Tick เทาน น โดยพ มพ เวลาในร ปแบบ 24 นาฬ กา เชน 14:00 พ มพ ว นท ส นส ด โดยพ มพ ในร ปแบบ MM/DD/YY เชน 6/15/13 พ มพ เวลาท ส นส ด ใช สาหร บกรณ เล อก Interval เป น Intraday หร อ Tick เทาน น โดยพ มพ เวลาในร ปแบบ 24 นาฬ กา เชน 14:00 จานวนว นท ต องการด งข อม ล ใช สาหร บ Interval แบบ Daily เทาน น เชน 20 เพ อด งข อม ลย อนหล ง 20 ว น ใช เม อต องการด งข อม ลตามจานวนว นท ระบ เอาไว โดย Start Date และ End Date จะเปล ยนไปเร อยๆ เม อข นว น ใหม (Rollover) จานวนชวงเวลาท ต องการ ใช สาหร บ Interval ท กร ปแบบ ยกเว น Daily ใช เม อต องการด งข อม ลตามจานวนว นท ระบ เอาไว โดย Start Date และ End Date จะเปล ยนไปเร อยๆ เม อข นว น ใหม (Rollover) 11

12 Aspen Graphics DDE Link for Microsoft Excel เมน Time Series Quote Elements กาหนดระยะเวลาท ต องการด งข อม ล ต วเล อก Sort Descending เร ยงข อม ลตามว นท ใหมไปเกา (Descending) หากต องการเปล ยนว ธ การเร ยงเป นจากเกาไปใหม (Ascending) ให คล กอ กคร งหน งเพ อให เคร องหมาย หายไป Display N/A as ต องการเปล ยนจาก N/A เป นชองวางหร อไม Blank คล กให ม เคร องหมาย เพ อเปล ยนจาก N/A เป นชองวาง เล อก Field ท ต องการด งข อม ลย อนหล งโดยคล กให ม แถบส ฟ าท Field น นๆ Field SYMBOL แสดง Symbol ของข อม ล DATE ว นท TIME เวลา HIGH ราคาส งส ด LOW ราคาต าส ด OPEN ราคาเป ด CLOSE ราคาป ด VOLUME ปร มาณการซ อขาย OPEN INTEREST ม ลคาการซ อขาย (สาหร บห น) หร อ Open Interest (สาหร บฟ วเจอร ส) ป ม ลบ Field ท เล อกไว ในชอง Quote Elements ท งหมด แถบส ฟ าจะหายไป ด งข อม ลท เล อกไว ไปย ง Microsoft Excel ไมต องด งข อม ลท เล อกไว พร อมก บป ดหน าตางน 4. พ มพ Symbol ของข อม ลท ต องการด งข อม ลในชอง Symbol 5. คล กเล อกชวงเวลาของข อม ลกราฟท ต องการในชอง Interval เชน Daily 6. คล กให ม เคร องหมาย ท Skip gaps เพ อป ดชองวางในชวงว นหย ดน กข ตฤกษ 7. กาหนดระยะเวลาท ต องการในชอง Time Series เชน Start Date 6/1/12 และ End Date 6/30/13 8. หากต องการเร ยงข อม ลตามว นท จากเกาไปใหม ให คล กท ชองหน า Sort Descending เพ อเอาเคร องหมาย ออกไป 12

13 9. เล อก Field ท ต องการด งข อม ลในชอง Quote Elements สาหร บ Field ท ไมต องการให คล กเม าส ท Field น นๆ เพ อให แถบส ฟ าหายไป 10. คล กป ม Copy Link เพ อด งข อม ลไปย ง Microsoft Excel 11. ข อม ลท เล อกไว จะถ กสงไปย ง Microsoft Excel และอ พเดทแบบไดนาม ก 13

14 Aspen Graphics DDE Link for Microsoft Excel การด งข อม ลจากส ตรคานวณ (Formula) ออกไปย ง Microsoft Excel ด งข อม ลจากส ตรคานวณ (Formula) ท เข ยนโดยใช ฟ งก ช น CHART() ออกไปย ง Microsoft Excel ได โดยม ว ธ การ ด งน 1. คล กไอคอน Create DDE Link บนแถบเคร องม อ 2. จะปรากฎหน าตาง DDE Link Generator Helper Dialog ข นมาบนหน าจอ 3. คล กท แถบ Formula 4. พ มพ ช อ Formula แล วตามด วย Symbol ในร ปแบบน Formula_Name(Symbol) 5. คล กป ม Copy Link เพ อด งข อม ลไปย ง Microsoft Excel 6. ข อม ลท ต องการจะถ กสงไปย ง Microsoft Excel และอ พเดทแบบไดนาม ก 14

15 การอ พเดทข อม ลใน Microsoft Excel ข อม ลใน Microsoft Excel จะอ พเดทแบบไดนาม ก ก ตอเม อโปรแกรม Aspen for Windows ได ถ กเป ดไว เทาน น เม อสร างไฟล ท ด งข อม ลแบบ DDE จาก Aspen for Windows ออกมา แล วทาการ Save เก บไว ใช คราวตอไป เม อเป ด ไฟล ข นมาใหมท กคร ง จะปรากฎหน าตางข อความถามวา ต องการจะอ พเดทข อม ลหร อไม ให คล กป ม Update เพ อ อ พเดทข อม ล ตารางแสดงช อ Field ท ด งข อม ลไปย ง Microsoft Excel ได ช อ Field ประเภทข อม ล SYMB Symbol ข อม ลเก ยวก บ Symbol DESC ช อเต มของ Symbol ข อม ลเก ยวก บ Symbol EXPIRE ว นหมดอาย ของ Futures & Options (MM/DD/YY) ข อม ลเก ยวก บ Symbol XMONTH เด อนท หมดอาย ของ Futures & Options ข อม ลเก ยวก บ Symbol BV ม ลคาทางบ ญช ตอห น (Book value per share) ข อม ลพ นฐาน DPS เง นป นผลตอห น (Dividend per share) ข อม ลพ นฐาน EPS กาไรตอห น (Earning per share) ข อม ลพ นฐาน LSHARE จานวนห นจดทะเบ ยน (Listed shares) หนวย: 100 ห น ข อม ลพ นฐาน MCAP มาร เก ตแคป (Market capitalization) หนวย: ล านบาท ข อม ลพ นฐาน MCAPR ส ดสวนมาร เก ตแคปเท ยบก บมาร เก ตแคปของด ชน (%MCAP) ข อม ลพ นฐาน MIMPACT Market impact ข อม ลพ นฐาน PBV ราคาตอม ลคาทางบ ญช ตอห น (Price per book value) ข อม ลพ นฐาน PERATIO อ ตราสวนราคาตอกาไรตอห น (Price earnings ratio) ข อม ลพ นฐาน YLD อ ตราสวนเง นป นผลตอบแทน (Dividend Yield) หนวย: % ข อม ลพ นฐาน ASK ราคาเสนอขายลาด บท 1 (Offer 1) ASK2 ราคาเสนอขายลาด บท 2 (Offer 2) ASK3 ราคาเสนอขายลาด บท 3 (Offer 3) ASK4 ราคาเสนอขายลาด บท 4 (Offer 4) ASK5 ราคาเสนอขายลาด บท 5 (Offer 5) ASKSIZE ปร มาณเสนอขายลาด บท 1 (Offer Vol. 1) ASKSIZE2 ปร มาณเสนอขายลาด บท 2 (Offer Vol. 2) 15

16 ช อ Field ประเภทข อม ล ASKSIZE2 ปร มาณเสนอขายลาด บท 2 (Offer Vol. 2) ASKSIZE3 ปร มาณเสนอขายลาด บท 3 (Offer Vol. 3) ASKSIZE4 ปร มาณเสนอขายลาด บท 4 (Offer Vol. 4) ASKSIZE5 ปร มาณเสนอขายลาด บท 5 (Offer Vol. 5) BID ราคาเสนอซ อลาด บท 1 (Bid 1) BID2 ราคาเสนอซ อลาด บท 2 (Bid 2) BID3 ราคาเสนอซ อลาด บท 3 (Bid 3) BID4 ราคาเสนอซ อลาด บท 4 (Bid 4) BID5 ราคาเสนอซ อลาด บท 5 (Bid 5) BIDSIZE ปร มาณเสนอซ อลาด บท 1 (Bid Vol. 1) BIDSIZE2 ปร มาณเสนอซ อลาด บท 2 (Bid Vol. 2) BIDSIZE3 ปร มาณเสนอซ อลาด บท 3 (Bid Vol. 3) BIDSIZE4 ปร มาณเสนอซ อลาด บท 4 (Bid Vol. 4) BIDSIZE5 ปร มาณเสนอซ อลาด บท 5 (Bid Vol. 5) CEIL ราคา Ceiling CHANGE คา Change เม อเท ยบก บราคาป ดว นกอนหน า FLOR ราคา Floor HIGH ราคาส งส ดของว น LAST ราคาลาส ด (รวมราคา Bid และ Offer ด วย) LOW ราคาต าส ดของว น NET คา Change เม อเท ยบก บราคาป ดว นกอนหน า OPEN ราคาเป ดของว น PREV ราคาป ดว นกอน PROJECTED ราคา Projected PROJVOL ปร มาณซ อขายในชวง Projected RECENT ราคาเทรดลาส ด BUYVOLUME ปร มาณจากฝ งซ อ (Buy Volume) SELLVOLUME ปร มาณจากฝ งขาย (Sell Volume) TIME เวลาเทรดลาส ด TRADE ราคาเทรดลาส ด TRADESIDE ฝ งของราคาเทรดวามาจากฝ งซ อ (B) หร อฝ งขาย(S) TRADESIZE ปร มาณของรายการเทรดลาส ด VALUE ม ลคาการซ อขายสะสม VOLUME ปร มาณการซ อขายสะสม VWAP ราคาเฉล ยแบบ Volume Weighted Average 16

Aspen Graphics DDE Link for Microsoft Excel

Aspen Graphics DDE Link for Microsoft Excel Aspen Graphics DDE Link ค ออะไร Aspen Graphics DDE Link เป นโปรแกรมเสร มเพ อใช สำหร บด งข อม ลจำก Aspen for Windows ไปย ง Microsoft Microsoft Excel และม กำรอ พเดทข อม ลแบบไดนำม ก โดยสำมำรถด งข อม ลได 3

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส

แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส ตอนท 1 จงเต มคาลงในช องว างเพ อให ประโยคสมบ รณ 1....เป นป มท ใช ย อขยาย และป ดหน าต างของโปรแกรม 2....เป นส วนท รวบรวมคาส งต างๆ สาหร บใช งานในโปรแกรม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น 3 การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น การทางานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในเซลล เราสามารถน ามาประมวลผล หาผลล พธ โดย การ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน + เคร องหมายบวก - เคร

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การใช งาน MS-Excel *********

การใช งาน MS-Excel ********* การใช งาน MS-Excel ********* ส วนประกอบของโปรแกรม ส ญล กษณ ของโปรแกรม ส าหร บบางคนเวลาท จ ะเร ยกโปรแกรมข น มาใช บางคนจะเคยช นท จ ะเร ยกจาก Programs --> Microsoft Excel จร งๆ แล วถ าเราเห นส ญล กษณ นท ไ

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง ห วข อเน อหา 1. การป อนข อม ล แก ไข เพ มเต ม ลบข อม ล 1.1 ชน ดของข อม ล 1.2 การป

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม ใน Microsoft Excel 2010... 1 1.2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 5 1.3 ส วนประกอบของหน

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 22/06/2553 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ค ม อผ ด แลระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) : ระด บคณะ

ค ม อผ ด แลระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) : ระด บคณะ ค ม อผ ด แลระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา () : ระด บคณะ โดย สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ค ม อฉบ บน ม ไว สาหร บ # ผ ด แลระบบระด บคณะ @ 2005 CITCOMS Innovation Center, Naresuan

More information

ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007

ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007 1 ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007 โดย องค"การบร หารสวนต าบลนรส งห" 2 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช #นอ #นๆ เน #องจากม แถบเคร #องม อเพ #มข -นท า ให

More information

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 การใช งานโปรแกรมส าน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น (การจ ดการเอกสารและการท าบ ญช คร วเร อน) จ านวน 18 ช วโมง

More information

สารบ ญ หน า. บทท 3 การท า Outlining โครงการ 16 การป อน Predecessor 16 การ Hiding และ Showing ของ Outline 17

สารบ ญ หน า. บทท 3 การท า Outlining โครงการ 16 การป อน Predecessor 16 การ Hiding และ Showing ของ Outline 17 สารบ ญ หน า บทท 1มาร จ ก Microsoft Project ก นเถอะ 1 การใช เคร องม อในการจ ดการโปรเจ กต 2 พ ฒนาส วนต างๆของโครงการ 3 ค าจ าก ดความของงานของโครงการ 3 การช ให เห นหล กไมล ของโครงการ 4 การประเม นถ งทร พยากรของโครงการ

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information