รายบ คคล 3. Homepage ด วย 1. ต ดส น Dreamweaver 8 2.

Size: px
Start display at page:

Download "รายบ คคล 3. Homepage ด วย 1. ต ดส น Dreamweaver 8 2."

Transcription

1 ใบสม ครเข าร วมงานว นว ชาการและจ ดแสดงส นค า ว นจ นทร ท 8 ก มภาพ นธ 2553 โรงเร ยน...โทร... น กเร ยน...คนอาจารย ท มาร วมงาน โทรศ พท โทรศ พท... ท ระด บ โปรแกรม ช อ-สก ลผ เข าแข งข น (ระบ คาหน านาม) หมายเหต 1. (ม.1-3) (ม.1-3) Microsoft Word 2003 Microsoft Excel 2003 (ม.4-6) Microsoft Access 2003 (ม.4-6) (ม.1-3) (ม.4-6) ไม จาก ด ระด บ 1. ต ดส น รายบ คคล 1. ต ดส น รายบ คคล 1. ต ดส น รายบ คคล Homepage ด วย 1. ต ดส น Dreamweaver 8 รายบ คคล ตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ (ต ดส นเป นท ม) ท มละ 3 คน ตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ (ต ดส นเป นท ม) ท มละ 3 คน 1. ต ดส นเป นท ม 1. ต ดส นเป นท ม การประกวดจ ดบอร ดห วข อ 1. ต ดส นเป นท ม ลดภาวะโลกร อน ระด บ การประกวดร องเพลง คาราโอเกะ (ล กท งเท าน น) 5. ไม จาก ด ระด บ ท มละ 6 คนเท าน น 1. รร.ส งได 1 คน ช อเพลง... เท าน น การประกวดเต นแอโรบ คแดนซ 1. ผ เข าแข งข น เตร ยมเทป หร อซ ด มา 4. ในว นทาการ 5. แข งข นจร ง 6. หมายเหต ภายในว นท 15 มกราคม 2553 เวลา น. ส ง Fax และส งเมล รายช อผ เข าแข งข นท (download :

2 ก จกรรมการแข งข นท กษะทางว ชาการน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต นและระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (download : ท ช อก จกรรม ระด บ หมายเหต 1. การแข งข นท กษะด านคอมพ วเตอร - โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Access Homepage by Dreamweaver 8 การประกวดร องเพลงคาราโอเกะ (ประเภทล กท ง) การแข งข นท กประเภทรายงานต ว เวลา น. (ผลการต ดส นเป นรายบ คคล) โรงเร ยนส งผ แข งข นจานวน 1 คนประเภทสตร ง เท าน นกร ณาระบ ช อเพลงในใบสม ครด วย การประกวดเต นแอโรบ ค ไม จาก ดระด บ โรงเร ยนส งได 1 ท มเท าน น ท ม ๆ ละ 6 คน 5. การแข งข นตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ - ผลการต ดส นเป นท ม 6. การประกวดจ ดบอร ดห วข อ ไม จาก ดระด บ โรงเร ยนส งได 1 ท มเท าน น ลดภาวะโลกร อน ท นการศ กษา การประกวดร องเพลงคาราโอเกะ, การตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ, การแข งข นคอมพ วเตอร รางว ลท 1 ท นการศ กษา 1,000 บาท รางว ลท 2 ท นการศ กษา 800 บาท รางว ลท 3 ท นการศ กษา 600 บาท ท นการศ กษา การประกวดเต นแอโรบ คแดนซ (ผลการต ดส นเป นท ม) รางว ลท 1 ท นการศ กษา 1,500 บาท รางว ลท 2 ท นการศ กษา 1,000 บาท รางว ลท 3 ท นการศ กษา 700 บาท ท นการศ กษา การประกวดจ ดบอร ดห วข อ ลดภาวะโลกร อน (ผลการต ดส นเป นท ม) รางว ลท 1 ท นการศ กษา 800 บาท รางว ลท 2 ท นการศ กษา 500 บาท รางว ลท 3 ท นการศ กษา 300 บาท หมายเหต 1. การต ดส นและรางว ลการแข งข นเป นรายบ คคล เฉพาะการแข งข นคอมพ วเตอร, การประกวดร องเพลงคาราโอเกะ การต ดส นและรางว ลการแข งข นเป นท ม เฉพาะการแข งข นประกวดเต นแอโรบ ค, การประกวดจ ดบอร ด และ การแข งข นตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ

3 จ ดประสงค และเกณฑ การให คะแนน การใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1-ม.3) จ ดประสงค 1. ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ผ เข าแข งข นสามารถใช Word Processor ได ถ กต องตามประเภทของงานและใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ เกณฑ การให คะแนน แบ งเป น 2 ส วน 1. ข อสอบทฤษฎ จานวน 30 ข อ ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ความหมายของคอมพ วเตอร ระบบคอมพ วเตอร ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร อ ปกรณ ฮาร ดแวร ประเภทของซอฟต แวร ม ความร พ นฐานเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word การใช เมน และแถบเคร องม อ การใช คาส งต างๆ ในการสร าง และจ ดร ปแบบเอกสาร การสร างตาราง ข อสอบปฏ บ ต เน อหา การใช คาส งจ ดร ปแบบของข อความและต วอ กษรล กษณะต าง ๆ พ มพ รายงานตามร ปแบบท กาหนด ค ดลอกและเคล อนย ายข อความ การสร างตาราง ยกเว น การสร างจดหมายเว ยน, การคานวณ เวลาท ใช ในการแข งข น เวลาสอบ 1.30 ช วโมง ว ธ การให คะแนน - ข อสอบทฤษฎ 30 คะแนน - ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย กาหนด 40 คะแนน - แสดงรายงานตามร ปแบบท กาหนด 30 คะแนน

4 จ ดประสงค และเกณฑ การให คะแนน การใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2003 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1-ม.3) จ ดประสงค 1. ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ผ เข าแข งข นสามารถใช Microsoft Excel ได ถ กต องตามประเภทของงานและใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ เกณฑ การให คะแนน แบ งเป น 2 ส วน 1. ข อสอบทฤษฎ จานวน 30 ข อ ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ความหมายของคอมพ วเตอร ระบบคอมพ วเตอร ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร อ ปกรณ ฮาร ดแวร ประเภทของซอฟต แวร ม ความร พ นฐานเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Excel การใช เมน และแถบเคร องม อ การทางานเก ยวก บ Worksheet การจ ดร ปแบบของข อม ลและการตกแต ง Worksheet การใช ส ตรและฟ งก ช นต างๆ ข อสอบปฏ บ ต เน อหา คาส งการจ ดการเก ยวก บ Cell, Column คาส งการร บข อม ล การแก ไขข อม ล ส ตรคานวณ คาส งการใช Function, คาส งการเก บข อม ล, การเร ยงข อม ลมาใช งาน คาส งการแสดงรายงานตามร ปแบบของกราฟ การใช ฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร บวก,ลบ,ค ณ,การ การหาค า Avg, Min, Max, Sum เวลาท ใช ในการแข งข น เวลาสอบ 1.30 ช วโมง ว ธ การให คะแนน - ข อสอบทฤษฎ 30 คะแนน - ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย กาหนด 50 คะแนน - แสดงรายงานตามร ปแบบท กาหนด 20 คะแนน

5 จ ดประสงค เน อหาเวลาและเกณฑ การให คะแนน การใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Access 2003 ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จ ดประสงค 1. ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Access ผ เข าแข งข นสามารถใช Microsoft Access ได ถ กต องตามประเภทของงานและใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ เกณฑ การให คะแนน แบ งเป น 2 ส วน 1. ข อสอบทฤษฎ จานวน 30 ข อ ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ความหมายของคอมพ วเตอร ระบบคอมพ วเตอร ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร อ ปกรณ ฮาร ดแวร ประเภทของซอฟต แวร ความร พ นฐานของฐานข อม ล ระบบแฟ มข อม ล ระบบจ ดการฐานข อม ล องค ประกอบของระบบฐานข อม ล ระบบฐานข อม ลเช งส มพ นธ โครงสร างของข อม ล ชน ดของความส มพ นธ ชน ดของค ย ในฐานข อม ลเช งส มพ นธ ส วนประกอบของ MS Access การสร างตาราง การสร างและการกาหนดค ณสมบ ต ของฟ ลด การสอบถามข อม ลด วย Query ส วนประกอบต างๆ ในม มมอง Query Design ฟ งก ช นชน ดต างๆ ข อสอบปฏ บ ต เน อหา สร างฐานข อม ล การสร างตารางอย างน อย 3 Table การสร างแบบสอบถาม การสร างรายงาน การสร าง Relation คาส งการคานวณ เวลาท ใช ในการแข งข น เวลาสอบ 30 ช วโมง 4. ว ธ การให คะแนนสอบปฏ บ ต 4.1. ข อสอบทฤษฎ (30 คะแนน) 4.2 ว เคราะห งานถ กต อง (60 คะแนน) - กาหนดชน ดของข อม ลได เหมาะสม - ว เคราะห ป ญหาโจทย ได ช ดเจน - ผลล พธ ท ถ กต อง - ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย กาหนด - แสดงรายงานถ กต องและเหมาะสม 4.3 เทคน คการใช คาส ง (10 คะแนน) - เล อกใช คาส งท เหมาะสม - เล อกใช Function ท จะช วยในการทางานได รวดเร วและเหมาะสม

6 จ ดประสงค เน อหาเวลาและเกณฑ การให คะแนน การใช โปรแกรมสาเร จร ปด วยโฮมเพจ (Dreamweaver 8) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จ ดประสงค 1. ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Access ผ เข าแข งข นสามารถใช Microsoft Access ได ถ กต องตามประเภทของงานและใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ เกณฑ การให คะแนน 1. ข อสอบทฤษฎ จานวน 30 ข อ ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ความหมายของคอมพ วเตอร ระบบคอมพ วเตอร ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร อ ปกรณ ฮาร ดแวร ประเภทของซอฟต แวร ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมกราฟฟ กส การใช โปรแกรม Dreamweaver 8 และ ความร เก ยวก บการใช งาน Internet ข อสอบปฏ บ ต เน อหา คาส งเก ยวก บการกาหนดร ปแบบ คาส งในการแสดงรายการ (list) คาส งเก ยวก บการสร างตาราง (Table) คาส งในการสร างเฟรม (Frame) คาส งในการกาหนดร ปภาพ การสร าง Effect ให หน าเว บ คาส งเทคน คพ เศษ เช น ส ญล กษณ พ เศษ การกาหนดส พ น ลายพ น การสร างป มในร ปล กษณ ต าง ๆ การประย กต ใช โปรแกรมกราฟ ก พ นฐานเก ยวก บคอมพ วเตอร ข อม ลเบ องต นเก ยวก บโปรแกรมกราฟ ก การใช โปรแกรม Dreamweaver 8 ความร เก ยวก บ Internet เวลาท ใช ในการแข งข น เวลาสอบ 30 ช วโมง 4. ว ธ การให คะแนน 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง (10 คะแนน) - ว เคราะห งานได ถ กต องช ดเจน - กาหนดร ปแบบท นาเสนอได เหมาะสม 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง (20 คะแนน) - ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย กาหนด - จ ดร ปแบบและองค ประกอบของผลงานได กลมกล น สวยงาม 4.3 เทคน คการใช คาส ง (20 คะแนน) - เล อกใช คาส งท เหมาะสม และเข ยนอย ในร ปแบบท ตรวจสอบง าย - เล อกใช คาส งเทคน คพ เศษท ทาให ผลงานด ม ช ว ตช วา เร าใจ น าด 4.4 ความสวยงาม (20 คะแนน) - สามารถจ ดองค ประกอบต าง ๆ โดยรวมสวยงาม - ม การสร าง Effect ต าง ๆ ให ก บหน าเว บเพจให สวยงามน าสนใจ

7 จ ดประสงค เน อหาและเกณฑ การให คะแนน การแข งข นประกวดเต นแอโรบ ค (ไม จาก ดระด บ โรงเร ยนส งได 1 ท มเท าน น) 1. จ ดประสงค เพ อให กล าแสดงออกในทางท ถ กต องและเสร มสร างส ขภาพอนาม ย เน อหา - เน อเพลง - ทานอง - จ งหวะ เวลาท ใช ในการแข งข น เวลาการแข งข น 10 นาท 4. ว ธ การให คะแนน - ล ลาท าทาง 30 คะแนน - ความพร อม 30 คะแนน - การแต งกาย 20 คะแนน - ความค ดสร างสรรค 20 คะแนน 5. ท มท เข าแข งข น ท มละ 6 คนเท าน น และต องเตร ยมเทปหร อซ ด เพลงมาในว นแข งข นจร ง จ ดประสงค เน อหาเวลาและเกณฑ การให คะแนน การประกวดร องเพลงคาราโอเกะ (ประเภทล กท งเท าน น) 1. จ ดประสงค เพ อให ผ เข าแข งข นได แสดงความสามารถในการร องเพลง เน อหา - ต องออกเส ยงควบกล าช ดเจน - น าเส ยงและล ลาประกอบในการร องเพลง - ร องเพลงได ถ กจ งหวะดนตร เวลาท ใช ในการแข งข น โรงเร ยนส งได ประเภทล กท ง 1 คนเท าน น 4. ว ธ การให คะแนน - ล ลาท าทาง 25 คะแนน - น าเส ยง 25 คะแนน - จ งหวะ ทานอง 25 คะแนน - การออกเส ยงควบกล า 25 คะแนน หมายเหต ระบ ช อเพลงในใบสม ครเพ อจะได จ ดเตร ยมก อนว นแข งข นจร ง

8 จ ดประสงค เน อหา เวลาและเกณฑ การให คะแนน การตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย Annual English Quiz Bee Competition Criteria: 1. School participants should have representative of at least 2-3 students for each level ( lower / higher ). There are two (2) rounds of questions for each level. 2:1 Questions with choices. Contestants have to answer the questions in writing, a, b, or c. 2:2 Questions without choices. Contestants have to answer the questions orally. There are fifteen (15) questions for each round / level. 4. Points: 4:1 First(1 st ) round - 1 pt. 4:2 Second(2 nd ) round - 2 pts. Rules and Regulations: 1. Contestants for each level ( lower/higher) at first(1 st ) round will be given sheets to write on. Questions will be read in English twice (2x) by the Quizmaster. After the second (2 nd ) reading, the Quizmaster shall say go and 5 sec. as time limit to write the answer. 4. After the 2 nd reading of the last questions, the Quiz bee tabulators gather, check, and tabulate the scores. 5. The Quiz bee chief overseer will announce the scores and ranking of the contestants for the 1 st round of each level. 6. On 2 nd round of each level, contestants should press the buzzer and answer the questions orally within 5 sec. time limit. 6:1 Contestants are allowed to answer the question even at first reading. 6:2 Whoever pressed the buzzer first have the privilege to answer the question. 6:3 If the contestant gave the wrong answer, their team lost the chance to answer on the 2 nd reading. 6:4 2 nd reading follows and gives chance to other contestants. 7. After the reading of the last questions on the 2 nd round, the Quiz bee tabulators, tally the scores. 8. The Quiz bee chief overseer will announce the score and ranking. 9. The Quiz bee chief overseer will declare the school champion of the year. 10. Good luck!

9 จ ดประสงค เน อหา เวลาและเกณฑ การให คะแนน การแข งข นจ ดบอร ดจากว สด เหล อใช ลดภาวะโลกร อน 1. จ ดประสงค 1.ผ เข าร วมการแข งข นและผ เข าชมงานม จ ตสาน กในการช วยก นอน ร กษ ธรรมชาต ผ เข าร วมการแข งข นสามารถแสดงออกถ งความค ดสร างสรรค และผลงานทางศ ลปะ ผ เข าร วมการแข งข นสามารถทางานร วมก บผ อ นได ด วยความสาม คค เกณฑ การให คะแนน 1.ว สด ท ใช หมายถ ง ว สด ท ย อยสลายยากและสามารถนามาจ ดบอร ดกลมกล นและลงต วจะได คะแนนมาก ขนาด หมายถ ง ว สด ท จ ดแสดงนาเสนอม ขนาดเหมาะสมม จ ดเด น ขนาดไม ใหญ หร อเล กเก นไป ส สรร ความสวยงาม หมายถ ง การเล อกใช ว สด ท ด งด ดความสนใจน าด น าชม ม ความโดดเด นในส สรรการจ ดทาประณ ต สวยงาม 4.การส อความหมาย หมายถ ง ม ความค ดสร างสรรค เม อนาเสนอแล ว ผ ชมเข าใจถ งการอน ร กษ ธรรมชาต การลดภาวะโลกร อน หร อแสดงออกทางศ ลปว ฒนธรรม ความด งาม ความสาม คค 5.การส งผลงานตามเวลาท กาหนด หมายถ ง ใช เวลาการแข งข น 3 ช วโมง เก นเวลาห กคะแนนนาท ละ 1 คะแนนของคะแนน ท งหมด 15 คะแนน เกณฑ การปฏ บ ต 1.ว สด ท นามาจะต องไม ปร งแต งหร อจ ดเตร ยมมาแบบสาเร จร ป เคร องม อท ใช ให จ ดหามาเอง บอร ดท จ ดม ขนาด 4 x 8 ฟ ต 4. เวลาท ใช ในการแข งข น จานวน 3 ช วโมง กล มละไม เก น 5 คน 5. ว ธ การให คะแนน คะแนนเต ม 100 คะแนน 1. ว สด ท ใช 25 คะแนน ขนาด 15 คะแนน ส ส นความประณ ต 20 คะแนน 4. การส อสารความหมาย 25 คะแนน 5. เสร จงานตรงเวลา 15 คะแนน

หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปส าหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจ าป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ...

หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปส าหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจ าป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ... หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปสาหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจาป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ... การทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พสถาบ นในเคร อต งตรงจ ตร (SVT) จ ดเพ อส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ เข าร วมการแข งข น น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และ ระด บ ปวช. ของโรงเร ยน 14 จ งหว ดในเขตภาคใต

2. ค ณสมบ ต ของผ เข าร วมการแข งข น น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และ ระด บ ปวช. ของโรงเร ยน 14 จ งหว ดในเขตภาคใต การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน #8 (HU DEW Contest) งานหาดใหญ แฟร 2012 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได ศ กษาหาความร

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW Contest 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ.

แผนการจ ดการเร ยนร. ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. ชด น ตศ ร ภาคเร ยนท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ว ทยาล ยช มชนสม

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

บอาช วศ กษาจ งหว ดมหาสารคาม ป การศ กษา

บอาช วศ กษาจ งหว ดมหาสารคาม ป การศ กษา รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ล กษณะท วไปของงาน การพ ฒนาเว บแอพพล เคช น(Web Application) ระบบงานทะเบ ยนศ ษย เก าอาช วศ กษา (Vocational Alumni System) ขอบเขตของงาน 1. โครงสร างเว บไซต ให เป นไปตามแผนผ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร บทท 1 บทน า ความเป นมาของการว จ ย การน าเสนองาน เป นส งท จ าเป นส าหร บน กเร ยน น กศ กษา รวมไปถ งท ประกอบอาช พแล ว ในการ น าเสนองานน น ได ม ร ปแบบในการเสนองานมากมายไม ว าจะเป น การเสนองานด วยการอธ บาย

More information

รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557

รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557 1 แผนจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557 จ ดทาโดย นางจาร วรรณ กรกาจายฤทธ แผนกว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยการอาช พพ มาย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมสำาเร จร ปในงานอาช พ (Computer Package at Work ) รห ส 3000-0201 ระด บช น ปวส.1 สาขาว ชาเทคน คยานยนต จำานวน 3 หน วยก ต 4 ช วโมง/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จ ดประสงค

More information

โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย

โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย 1 โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย รห สว ชา วท 112002 ช อว ชา การประย กต ใช คอมพ วเตอร (Computer Appication) หน วยก ต 3(2-2) อาจารย ผ สอน อาจารย น กร ยาพรม ล กษณะว ชา ว ชาการประย กต ใช คอมพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 6 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 9-10 ช อหน วย การใช โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010 รวม 6 ช วโมง ช อเร อง

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ว ชาคอมพ วเตอร เพ อการทางาน 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล ใบความร 28 เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล (Data) หมายถ ง ข อเท จจร งเก ยวก บบ คคล ส งของ หร อเหต การณ ต างๆ โดยอย ในร ปของต วเลข (Number) เช น จ านวนราคา, ระยะทาง หร อ ปร มาณของส งต

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

การใช งาน Microsoft Office Access

การใช งาน Microsoft Office Access การใช งาน Microsoft Office Access Access เป นโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ หร อท เร ยกว าRDBMS ส าหร บจ ดเก บข อม ลต างๆ ให เป นหมวดหม เร ยกว า ฐานข อม ล จากน นจ งจะน าเอา ข อม ลสร างเป นแบบฟอร ม เพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การสร างเกมส อย างง าย

การสร างเกมส อย างง าย การสร างเกมส อย างง าย ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าเด กๆ ไม เข าห องเร ยนเพราะต ดเกมส จากคอมพ วเตอร ทาให ม ผลกระทบต อเร ยน เร ยนไม จบ ซ งเกมส เหล าน นจะต องเส ยเง นค าช วโมงในการเล น เม อคร เราเจอ ป ญหาเก

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information