ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาการศ กษา"

Transcription

1 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 1 ว ส ยท ศน เสร มงามเม องน าอย เค ยงค เศรษฐก จพอเพ ยง ร อยเร ยงว ถ ช ว ตช มชน ประชาส งคมส นต ส ข ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาการศ กษา ย ทธศาสตร การพ ฒนาทางด านส งเสร มการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ให ความสาค ญก บ การจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย เป าประสงค 1. ม หล กส ตรท สอดคล องก บท องถ นและจ ดสภาพแวดล อมใน ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) กองการศ กษา เทศบาล ตาบลเสร มงามเป นแหล งเร ยนร 2. ผ เร ยนท จบการศ กษาหล กส ตรคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ม ความร ความสามารถด านว ชาการเทคโนโลย และม ค ณธรรมจร ยธรรม สามารถดารงช ว ตอย ได อย างเป นส ข ตามแนวทางว ถ พ ทธ 3. ม ระบบโครงสร างและการจ ดการบร หารจ ดการศ กษา 4. ผ สอน ม ความร ค ณธรรม ค ณธรรมจร ยธรรมและม ท กษะสามารถปฏ บ ต งานได

2 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 2 หล กการและเหต ผล หล กส ตรคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ (ฉบ บท 3 ) และท แก ไขเพ มเต ม พ.ศ มาตรา 6 ม จ ดม งหมายหล ก ในการจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท ง ร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข ซ งการศ กษาในย คป จจ บ นได ให ความส าค ญต อการปฏ ร ปการเร ยนร โดยม งเน นการเร ยนร ตลอดช ว ต และตามศ กยภาพของผ เร ยน ในการจ ดการเร ยนร ในป จจ บ นม ความ จาเป นต องให ท นก บย คโลกาภ ว ตน ท นก บการพ ฒนาการทางเทคโนโลย สารสนเทศ ตามกระแสหล ก ของส งคมย คป จจ บ นพร อมเข าส อาเซ ยน ด งน นการน าโปรแกรมคอมพ วเตอร ต าง ๆ เข ามาใช ใน กระบวนการเร ยนร จ งเป นแนวทางท จะช วยพ ฒนาการเร ยนร เพ มศ กยภาพของผ เร ยนให ท นต อ ส งคมโลก สามารถเป นอนาคตของชาต ท ม ประส ทธ ภาพต อไป เทศบาลตาบลเสร มงาม ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลบตาบลเสร มงาม(ศ นย การเร ยนร ICT ช มชน เทศบาลต าบลเสร มงาม) ได ตระหน กถ งเหต ผลและความจ าเป นด งกล าวสามารถ ประกอบด วยทางเทศบาลต าบลเสร มงาม ม บ คลากร ว สด อ ปกรณ คอมพ วเตอร ม สถานท เหมาะสม ช มชนให การสน บสน นและน กเร ยนม ความพร อมส าหร บการจ ดท าหล กส ตรคอมพ วเตอร ในระด บช น ประถมศ กษาป ท 1 ถ งช นประถมศ กษาป ท 6 ท งน เทศบาลต าบลเสร มงาม ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลบต าบลเสร มงาม(ศ นย การเร ยนร ICT ช มชน เทศบาลต าบลเสร มงาม) ม จ ดประสงค และม งหว งเพ อพ ฒนาการเร ยนร และท กษะของผ เร ยนให ม ท กษะด านการใช คอมพ วเตอร และการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ ก อให เก ดประส ทธ ผลด านการศ กษาอย างย งย นตลอดไป

3 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 3 ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เม อส นส ดการเร ยนการสอนแล ว คาดหว งว าผ เร ยนจะม ความร ความสามารถด งต อไปน 1. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ม ความร เร องข อม ล ร จ กและด แลร กษาส วนประกอบต าง ๆ ของคอมพ วเตอร สามารถใช งานโปรแกรม WordPad พ มพ ต วอ กษรได และใช งานโปรแกรม Paint วาดร ปภาพ ร จ กอ นเทอร เน ตและใช งานได ท กคน 2. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ม ความร เร องข อม ล ร จ กและด แลร กษาส วนประกอบต าง ๆ ของคอมพ วเตอร ร จ กและใช งานหน าต างโปรแกรมว นโดวส ร จ กอ นเทอร เน ตและใช งานได สามารถใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 วาดพ มพ ข อความง าย ๆได ท กคน 3. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 สามารถค นหาและน าเสนอข อม ลในร ปแบบต างๆม ความร เร อง เทคโนโลย สารสนเทศร จ กองค ประกอบของคอมพ วเตอร ส บค นข อม ลโดยใช อ นเทอร เน ตใช งาน โปรแกรม Microsoft Word 2010 ในการจ ดทาเอกสาร สร างช นงาน และประย กต ใช โปรแกรม ให สอดคล องก บกล มสาระต างๆ ได ท กคน 4. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 4 บอกความหมายของข อม ล แหล งข อม ล ประเภทของข อม ล ประโยชน ของข อม ล และรวบรวมข อม ล บอกช อและหน าท ของอ ปกรณ องค ประกอบของ คอมพ วเตอร และใช งานคอมพ วเตอร ได อย างถ กว ธ ส บค นข อม ลโดยใช อ นเทอร เน ตใช งานโปรแกรม Ms Excel 2010 เบ องต น จ ดร ปแบบของข อม ลบนเว ร กช ต ใช ส ตรและฟ งก ช นในการค านวณ และ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ในการนาเสนอผลงานได ท กคน 5. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 5 บอกความหมาย บทบาทและประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ บอกช อและหน าท ของอ ปกรณ และองค ประกอบของคอมพ วเตอร บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ต อธ บายการใช งาน ออกแบบ และสร าง E-book ด วยโปรแกรม Flip Album และการใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop เบ องต นได ท กคน 6. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 บอกความหมายของโปรแกรม ต ดต งโปรแกรม เข าส โปรแกรม และแนะนาส วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ส บค นข อม ล โดยใช อ นเทอร เน ตและสามารถสร างเว บไซต ของตนเองได ท กคน

4 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 4 การจ ดกระบวนการเร ยนร 1. การสาธ ต ฝ กปฏ บ ต 2. การร วมอภ ปราย แสดงความค ดเห น 3. การศ กษาเอกสารจากใบความร 4. การใช แหล งเร ยนร จาก Internet ร ปแบบการเร ยนการสอน 1. การบรรยาย 2. การสาธ ต 3. การฝ กปฏ บ ต แนวทางการต ดตาม ประเม นผล ประก นค ณภาพและพ ฒนาหล กส ตร 1. ผลส มฤทธ ทางเร ยน 2. ผลงานน กเร ยน 3. แบบสอบถามความพ งพอใจของน กเร ยน

5 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 5 สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐานท ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม

6 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 6 โครงสร างหล กส ตรคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช วงช นท 1 ระด บช น ช อว ชา จานวน ช วโมง หมายเหต ประถมศ กษาป ท 1 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน ประถมศ กษาป ท 2 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน ประถมศ กษาป ท 3 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน ช วงช นท 2 ประถมศ กษาป ท 4 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน ประถมศ กษาป ท 5 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน ประถมศ กษาป ท 6 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน

7 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 7 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 80 ช วโมง ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 1. ข อม ล (Data) 1. บอกความหมายของ ข อม ล แหล งข อม ล ล กษณะของข อม ล ว ธ การเก บร กษา ข อม ล ประโยชน ของ ข อม ล 2. คอมพ วเตอร น าร 2. บอกความหมาย ประโยชน การใช งานคอมพ วเตอร อย างถ กต อง ช อและ หน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 3. เร ยนร เมาส (Mouse) โปรแกรมusemouse 4. เร ยนร แป นพ มพ โปรแกรม SmarTypist 3. บอกความหมาย การใช งาน และการ ด แลร กษาเมาส อย าง ง าย 3. บอกส วนต าง ๆ ของ แป นพ มพ การ วางม อ และการใช งานแป นพ มพ อย าง ถ กต อง สาระสาค ญ 1. ความหมาย ล กษณะ และแหล งข อม ล 2. ความหมาย และ ประโยชน ของ คอมพ วเตอร ช อ และ หน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 3. ความหมาย ประโยชน การใช งาน และการ ด แลร กษาเมาส 4. ส วนประกอบ และ ว ธ การใช งาน แป นพ มพ เวลา (ช วโมง)

8 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 8 ท ช อหน วยการเร ยนร 5. การป อนข อม ล (WordPad) มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 5. อธ บายการใช งาน โปรแกรม WordPad บอกช อ และหน าท ของแถบ เคร องม อ และใช งานโปรแกรม WordPad 6. โปรแกรม Paint 6. อธ บายการใช งาน โปรแกรม Paint บอกช อและหน าท ของแถบเคร องม อ และใช งานโปรแกรม Paint 7. เห นค ณค า ความสาค ญของ ช นงาน 7. อ นเทอร เน ตเบ องต น 5. บอกความหมาย ประโยชน และโทษ ของอ นเทอร เน ต ว ธ การใช งานเว บไซต สาระสาค ญ 5. การใช งานโปรแกรม WordPad 6. การใช งานโปรแกรม Paint 8. ความหมาย ประโยชน และโทษของ อ นเทอร เน ต และ ว ธ การใช งานเบ องต น เวลา (ช วโมง) 12 รวม

9 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 9 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 2 เวลา 80 ช วโมง ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 1. ข อม ลน าร 6. บอกความหมายของ ข อม ล แหล งข อม ล ค ณสมบ ต ประเภท ว ธ การเก บร กษา ข อม ล ประโยชน ของ ข อม ล 2. คอมพ วเตอร 7. บอกความหมาย หล กการทางาน ประโยชน ช อและ หน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 3. การด แลร กษาคอมพ วเตอร 8. บอกว ธ การด แล ร กษาคอมพ วเตอร และประโยชน ของ การด แลร กษาเคร อง คอมพ วเตอร 4. ระบบปฏ บ ต การว นโดวส 9. บอกความหมาย ส วนประกอบ และ หน าต างโปรแกรม ว นโดวส สาระสาค ญ 2. ความหมาย ประเภท ว ธ การเก บร กษา และประโยชน ของ ข อม ล 2. ความหมาย หล กการ ทางาน ประโยชน ของ คอมพ วเตอร ช อ และ หน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 4. ว ธ การด แลร กษา และ ประโยชน ของการด แล ร กษาคอมพ วเตอร 4. ความหมาย ส วนประกอบ และ หน าต างโปรแกรม ว นโดวส เวลา (ช วโมง)

10 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 10 ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 5. อ นเทอร เน ตเบ องต น 6. บอกความหมาย ประโยชน และโทษ ของอ นเทอร เน ต ว ธ การใช งานเว บไซต 6. โปรแกรม Microsoft Word อธ บายการใช งาน บอกช อ หน าท ของ แถบเคร องม อ และ ใช โปรแกรม Microsoft Word 2010 พ มพ ข อความ 8. เห นค ณค า ความสาค ญของ ช นงาน สาระสาค ญ 9. ความหมาย ประโยชน และโทษของ อ นเทอร เน ต และ ว ธ การใช งานเบ องต น 7. การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เวลา (ช วโมง) 10 รวม 80 30

11 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 11 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 3 เวลา 80 ช วโมง ลาด บท ช อหน วยการเร ยนร 1 การค นหาข อม ลและการ นาเสนอข อม ล มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร ค นหาข อม ลอย างม ข นตอนและ นาเสนอข อม ลในล กษณะต างๆได 2 เทคโนโลย สารสนเทศ 1. บอกความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ องค ประกอบของ เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ศ กษาข อม ลก บเทคโนโลย สม ยใหม 3 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง อธ บายถ งองค ประกอบของ คอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ได 4 ก า ร ท า ง า น ข อ ง อธ บายถ งการทางานของ คอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ได 5 อ ปกรณ ร บข อม ลและ บอกถ งอ ปกรณ ร บข อม ล อ ปกรณ อ ปกรณ แสดงผลข อม ล แสดงผลข อม ล 6 การด แลร กษาอ ปกรณ บอกว ธ ด แลร กษาอ ปกรณ คอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ 7 การจ ดการแฟ มข อม ล สามารถบ นท กข อม ล เป ด แฟ มข อม ล และพ มพ เอกสารได สาระสาค ญ * ข นตอนการค นหา ข อม ล * การน าเสนอข อม ล ล กษณะตามความ เหมาะสม เทคโนโลย สารสนเทศ และองค ประกอบของ เทคโนโลย สารสนเทศ เวลา (ช วโมง) 8 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง 4 คอมพ วเตอร ก า ร ท า ง า น ข อ ง 4 คอมพ วเตอร อ ป ก ร ณ ร บ ข อ ม ล 4 อ ปกรณ แสดงผลข อม ล ว ธ ด แลและร กษา 4 อ ปกรณ คอมพ วเตอร การบ นท กข อม ล เป ด 10 แฟ มข อม ล และพ มพ เอกสาร 8 สอบกลางภาคเร ยน 2 4

12 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 12 ลาด บท ช อหน วยการเร ยนร 9 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร ใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ในการจ ดท า เอกสาร สร างช นงาน และ ประย กต ใช โปรแกรมได อย าง เหมาะสม สาระสาค ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ในการจ ดทา เอกสาร สร างช นงาน และประย กต ใช โปรแกรมได อย าง เหมาะสม เวลา (ช วโมง) สอบปลายภาคเร ยน 2 รวม 80

13 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 13 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ท ช อหน วยการเร ยนร 1. เทคโนโลย สารสนเทศ น าร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย บทบาทและ ประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศได สาระสาค ญ 1. ความหมาย บทบาทและ ประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ เวลา (ช วโมง) 1 2. ร จ กคอมพ วเตอร 2. บอกช อและหน าท ของ อ ปกรณ และองค ประกอบของ คอมพ วเตอร ได 2. ช อและหน าท ของอ ปกรณ และองค ประกอบของ คอมพ วเตอร 2 3. ท องโลกอ นเตอร เน ต 3. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและ ส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 3. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและ ส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 2 4 มาร จ กก บโปรแกรม ตารางงาน 4. ใช งานโปรแกรม Ms Excel 2010 เบ องต นได 5. แต งแต มเว ร กช ต 5. จ ดร ปแบบของข อม ลบน เว ร กช ตได 6. ส ตรและฟ งก ช น 6. ใช ส ตรและฟ งก ช นในการ คานวณได 4. การใช งานโปรแกรม Ms Excel 2010 เบ องต น ส วนประกอบหน าต าง โปรแกรม Ms Excel การใช เมน และแถบ เคร องม อ การบ นท กแฟ ม ป ดแฟ ม และออกจากโปรแกรม 5. การจ ดร ปแบบของข อม ล บนเว ร กช ต 6. ส ตรและฟ งก ช นในการ คานวณ

14 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 14 ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร สาระสาค ญ เวลา (ช วโมง) 7. สอบกลางภาคเร ยน 1 8. โปรแกรมนาเสนอ งาน 1. ใช งานโปรแกรม PowerPoint 2010 ในการน าเสนอ จ ดร ปแบบ ข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหวและ เช อมโยง ข อม ลได 2. ใช งานโปรแกรม PowerPoint 2010 ในการน าเสนอ จ ดร ปแบบ ข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหวและ เช อมโยง ข อม ลได 9. นาเสนอข อม ลด วย 2. แทรกตารางและแผนภ ม ใน 1. การแทรกตารางและแผนภ ม 9 ตารางและแผนภ ม งานนาเสนอได ในงานน าเสนอ 10 สอบปลายภาคเร ยน 1 รวม 80 30

15 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 15 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 5 เวลา 80 ช วโมง ท ช อหน วยการเร ยนร 1. เทคโนโลย สารสนเทศ น าร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย บทบาท และประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศได สาระสาค ญ 1. ความหมาย บทบาทและ ประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ เวลา (ช วโมง) 1 2. ร จ กคอมพ วเตอร 7. บอกช อและหน าท ของ อ ปกรณ และองค ประกอบของ คอมพ วเตอร ได 7. ช อและหน าท ของอ ปกรณ และองค ประกอบของ คอมพ วเตอร 1 3. ท องโลกอ นเตอร เน ต 8. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและ ส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 8. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและ ส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 1 4 E-book หน งส อสร าง ง าย 9. อธ บายการใช งาน ออกแบบและสร าง E-book ด วยโปรแกรม Flip Albumได 9. ออกแบบและสร าง E-book ด วยโปรแกรม Flip Albumได 24 5 การประย กต เพ อใช ในช ว ตจาว น 3. ประย กต เพ อใช งานได และ เห นความสาค ญของช นงาน 1. การประย กต เพ อใช งาน สอบกลางภาคเร ยน 1

16 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 16 ท ช อหน วยการเร ยนร 7 ส วนประกอบของ โปรแกรม Photoshop 8 การใช งานโปรแกรม Photoshop เบ องต น มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 4. บอกส วนประกอบของ โปรแกรม Photoshop สาระสาค ญ 1.โปรแกรม Photoshop เป นโปรแกรมท ใช ในการตกแต ง ภาพและงานกราฟ กเร ยนร ด วย ตนเองได อย างรวดเร ว 5. สามารถใช งานโปรแกรม Photoshop เบ องต น 1. Tools เป นเคร องม อท ใช ใน Photoshop สามารถก าหนด ป อนและแสดงด วยคาส ง windows > show/hide Tools ป มบน Tools บางอ น ม ร ปภาพสามเหล ยมอ นเล กๆอย ด านล างขวา เวลา (ช วโมง) การปร บแต ง ภาพกราฟ ก 10 การใช งานเลเยอร 7. สามารถสร างงานด วย เลเยอร 6. สามารถปร บแต ง ภาพกราฟ ก 1. Photoshop จะม คาส งใน การปร บแต งและสร างเอฟเฟ คต ให เล อกอย หลายคาส ง เพ อทา ให ภาพออกมาสมบ รณ ย งข น ตามความต องการของ ผ ออกแบบ 1. เลเยอร เป นการซ อนภาพ เหม อนก บน าแผ นใสท ม ภาพ ซ อนท บก นเป นช นๆ การวาดภาพและ ระบายส 8. สามารถวาดภาพและ ระบายส 1. สาหร บ โปรแกรม Photoshop ม เคร องม ออย จานวนหน งท ใช สาหร บวาดภาพ หร อสร างกราฟ กข นมาใหม ซ ง แบ งออกเป นเคร องม อระบายส ก บเคร องม อเต มส 4

17 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 17 ท ช อหน วยการเร ยนร 12 การวาดภาพและ ระบายส 13 การสร างต วอ กษร และข อความ มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 8. สามารถวาดภาพและ ระบายส 9. สามารถออกแบบ สร าง ต วอ กษรและข อความ สาระสาค ญ 1. สาหร บ โปรแกรม Photoshop ม เคร องม ออย จานวนหน งท ใช สาหร บวาดภาพ หร อสร างกราฟ กข นมาใหม ซ ง แบ งออกเป นเคร องม อระบายส ก บเคร องม อเต มส 1. สาหร บโปรแกรม Photoshop ม เคร องม อ Type ไว สาหร บพ มพ ต วอ กษร และย งสามารถปร บแต ง ค ณสมบ ต ต าง ๆ ได เช น การ กาหนดฟอนต (Font) ขนาด ต วอ กษร ระยะห างระหว าง ต วอ กษร เป นต น เวลา (ช วโมง) สอบปลายภาคเร ยน 1 รวม 80 4

18 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 18 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 เวลา 80 ช วโมง หน วย ช อหน วยการเร ยนร ท 1 ทาความร จ กก บ Macromedia Dreamweaver มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายของ โปรแกรม ต ดต งโปรแกรม เข าส โปรแกรม และ แนะนา ส วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver สาระสาค ญ/ ความค ดรวบยอด 1. ความหมาย การ ต ดต งโปรแกรม และการ เข าส โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 2. ส วนประกอบของ โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เวลา (ช วโมง) 4 2 กาหนดค ณสมบ ต และ การจ ดข อม ลของ เว บไซต 2. สามารถกาหนดไฟล และ โฟลเดอร ภายในเว บไซต สร างหน าเว บเพจและกาหนด ค ณสมบ ต ให เว บเพจ 1. โครงสร างโฟลเดอร ภายในเว บไซต จะ ประกอบไปด วยโฟลเดอร หล กและโฟลเดอร ย อยๆ ท ซ อนก นอย เป นช น ๆ ลง 6

19 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 19 หน วย ช อหน วยการเร ยนร ท 3 การใส ข อความบน เว บเพจ มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 3. สามารถเล อกร ปแบบ ต วอ กษร (Font) ปร บขนาด และเปล ยนส ต วอ กษร สาระสาค ญ/ ความค ดรวบยอด ข อความต าง ๆ บนหน าเว บ เพจน บว าเป นองค ประกอบท ม ความสาค ญมาก เน องจาก ข อความท ปรากฏบนหน าเว บเพจ จะ เป นต วกลางส อความหมายถ ง ผ เข ามาเย ยมชมเว บไซต เวลา (ช วโมง) 6 4 การใส ร ปภาพบน เว บเพจ 4. สามารถจ ดการเก ยวก บ ร ปภาพได จ ดวางร ปภาพ ประกอบข อความและใส ร ปภาพเป นฉากหล ง การนาร ปภาพมาวางไว ในเว บ เพจการจ ดเก ยวก บร ปภาพใน ล กษณะต างๆ เช น การปร บ ขนาด การจ ดวางร ป การใส ข อความอธ บายร ปภาพ การ ใส กรอบให ร ปภาพ การ กาหนดระยะห างระหว าง ร ปภาพ เป นต น 10 สอบกลางภาคเร ยน 2 5 การจ ดหน าเว บเพจ ด วยตาราง 5. บอกว ธ การสร างตาราง กาหนดค ณบ ต ของตาราง การใช ตารางสาหร บจ ดเลย เอาต หน าเอกสาร เพ อช วยใน การแสดงข อม ลและ องค ประกอบตรงตามตาแหน ง ท ต องการ 12

20 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 20 หน วย ช อหน วยการเร ยนร ท 6 การสร างไฮเปอร ล งก เช อมโยงระหว างเว บ มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 6. สามารถบอกส วนประกอบ ของไฮเปอร ล งก ปฎ บ ต การ สร างไฮเปอร ล งก เช อมโยง ระหว างเว บ สาระสาค ญ/ ความค ดรวบยอด ไฮเปอร ล งก (Hyperlink) หร อท เร ยกว า ล งก เป น การเช อมโยงเว บไซต บน อ นเตอร เน ตจากจ ดหน งโยงไป ย งอ กจ ดหน ง เวลา (ช วโมง) 12 7 การเพ มล กเล นให หน า เว บเพจ 8 สร างเวบไซต ด วย ตนเอง 7. ปฏ บ ต การใช ภาพเคล อนไหว การค นหาข อม ล การสร างเมน Pop Up การสร างช องค นหาข อม ลใน เว บเพจเพ มเต มล กเล นด วย Behavior การใส เส ยงเพลง ลงในเว บไซต การสร าง หน าต าง Pop Up 8. สร างเว บไซต ของตนเอง สร างเวบไซต ด วย Macromedia Dreamweaver ปลายภาค 2 รวม

21 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 21 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 80 ช วโมง ศ กษา ความหมายของข อม ล แหล งข อม ล ล กษณะของข อม ล การเก บร กษาข อม ล ประโยชน ของ ข อม ล ความหมาย ส วนประกอบ หน าท และประโยชน ของคอมพ วเตอร การควบค มเมาส แป นพ มพ การ วางม อบนแป นพ มพ ส วนประกอบของโปรแกรม WordPad โปรแกรม Paint แถบเคร องม อ การพ มพ ข อความ การกาหนดแบบอ กษร ขนาดอ กษร การจ ดร ปแบบข อความ ส ข อความ การกาหนดขนาดกระดาษ การบ นท กข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล และการพ มพ เอกสาร โดยการส บค น รวบรวมข อม ลจากแหล งข อม ลใกล ต ว และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความ เข าใจ ตลอดจนสามารถอธ บายส งท เร ยนร สร างสรรค ผลงานจากส งท ได เร ยน สามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ในช ว ตประจาว น และเห นค ณค า ความสาค ญของช นงานท สร างข น ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายของข อม ล แหล งข อม ล ล กษณะของข อม ล ว ธ การเก บร กษาข อม ล ประโยชน ของข อม ล 2. บอกความหมาย ประโยชน การใช งานคอมพ วเตอร อย างถ กต อง ช อและหน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 3. บอกความหมาย การใช งาน และการด แลร กษาเมาส อย างง าย 4. บอกส วนต าง ๆ ของแป นพ มพ การวางม อ และการใช งานแป นพ มพ อย างถ กต อง 5. อธ บายการใช งานโปรแกรม WordPad บอกช อและหน าท ของแถบเคร องม อ และใช งานโปรแกรม WordPad 6. อธ บายการใช งานโปรแกรม Paint บอกช อและหน าท ของแถบเคร องม อ และใช งานโปรแกรม Paint 7. เห นค ณค า ความสาค ญของช นงาน 8. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ต ว ธ การใช งานเว บไซต รวมท งหมด 8 ผลการเร ยนร

22 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 22 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 2 เวลา 80 ช วโมง ศ กษาความหมายของข อม ล แหล งข อม ล ค ณสมบ ต ของข อม ล ประเภทของข อม ล การเก บร กษา ข อม ล ประโยชน ของข อม ล ความหมาย หล กการทางาน ส วนประกอบ หน าท ประโยชน การด แลร กษา ของคอมพ วเตอร ความหมาย ส วนประกอบ และหน าต างโปรแกรมว นโดวส ความหมาย ประโยชน และโทษ การใช งานอ นเทอร เน ต โปรแกรม Ms Microsoft Word 2010 ช อและหน าท ของแถบเคร องม อ การพ มพ ข อความ การกาหนดแบบอ กษร ขนาดอ กษร การจ ดร ปแบบข อความ ส ข อความ การกาหนดขนาด กระดาษ การบ นท กข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล และการพ มพ เอกสาร โดยการส บค น รวบรวมข อม ลจากแหล งข อม ลใกล ต ว และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความ เข าใจ ตลอดจนสามารถอธ บายส งท เร ยนร สร างสรรค ผลงานจากส งท ได เร ยน สามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ในช ว ตประจาว น และเห นค ณค า ความสาค ญของช นงานท สร างข น ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายของข อม ล แหล งข อม ล ค ณสมบ ต ประเภท ว ธ การเก บร กษาข อม ล ประโยชน ของข อม ล 2. บอกความหมาย หล กการทางาน ประโยชน ช อและหน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 3. บอกว ธ การด แลร กษาคอมพ วเตอร และประโยชน ของการด แลร กษาเคร องคอมพ วเตอร 4. บอกความหมาย ส วนประกอบ และหน าต างโปรแกรมว นโดวส 5. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ต ว ธ การใช งานเว บไซต 6. อธ บายการใช งาน บอกช อ หน าท ของแถบเคร องม อ และใช โปรแกรม Microsoft Word 2010 พ มพ ข อความ 7. เห นค ณค า ความสาค ญของช นงาน รวมท งหมด 7 ผลการเร ยนร

23 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 23 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 3 จานวน 80 ช วโมง ศ กษาการค นหาข อม ลอย างม ข นตอนและนาเสนอข อม ลในร ปแบบต างๆ ความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ลก บเทคโนโลย สม ยใหม องค ประกอบของคอมพ วเตอร การท างานของคอมพ วเตอร อ ปกรณ ร บข อม ล อ ปกรณ แสดงผลข อม ล ว ธ ด แลร กษาอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ การบ นท กข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล การพ มพ เอกสาร การใช โปรแกรม Ms Microsoft Word 2010 ในการจ ดท าเอกสาร สร างช นงาน และประย กต ใช โปรแกรมให สอดคล องก บกล มสาระต างๆ โดยการส บค น รวบรวมข อม ลจากแหล งข อม ลต างๆ และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความ เข าใจ ตลอดจนสามารถอธ บายส งท เร ยนร สร างสรรค ผลงานจากส งท ได เร ยน สามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ในช ว ตประจาว น และเห นค ณค า ความสาค ญของช นงานท สร างข น ผลการเร ยนร 1. ค นหาข อม ลอย างม ข นตอนและนาเสนอข อม ลในร ปแบบต างๆ 2. บอกความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ องค ประกอบของเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ลก บเทคโนโลย สม ยใหม 3. อธ บายถ งองค ประกอบของคอมพ วเตอร ได 4. อธ บายถ งการทางานของคอมพ วเตอร ได 5. บอกถ งอ ปกรณ ร บข อม ล อ ปกรณ แสดงผลข อม ล 6. บอกว ธ ด แลร กษาอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ 7. สามารถบ นท กข อม ล เป ดแฟ มข อม ล และพ มพ เอกสารได 8. ใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ในการจ ดทาเอกสาร สร างช นงาน และประย กต ใช ในช ว ตประจาว น 9. เห นค ณค า ความสาค ญของช นงาน รวมท งหมด 9 ผลการเร ยนร

24 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 24 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ศ กษาความหมาย บทบาทและประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ ช อและหน าท ของอ ปกรณ และ องค ประกอบของคอมพ วเตอร ความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและส บค นข อม ลจาก อ นเทอร เน ต ใช งานโปรแกรม Ms Excel 2010 เบ องต น จ ดร ปแบบของข อม ลบนเว ร กช ต ใช ส ตรและ ฟ งก ช นในการคานวณ การใช งานโปรแกรม Ms PowerPoint 2010 ในการนาเสนอ จ ดร ปแบบ ภาพน ง แทรกตารางแผนภ ม ในงานนาเสนอ การเช อมโยง นาเสนองานภาพน ง ภาพเคล อนไหว การสม ครและร บส ง โดยการส บค น รวบรวมข อม ลจากแหล งข อม ลใกล ต ว และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความ เข าใจ ตลอดจนสามารถอธ บายส งท เร ยนร สร างสรรค ผลงานจากส งท ได เร ยน สามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ในช ว ตประจาว น เห นค ณค า ความสาค ญของช นงานท สร างข น ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย บทบาทและประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศได 2. บอกช อและหน าท ของอ ปกรณ และองค ประกอบของคอมพ วเตอร ได 3. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 4. ใช งานโปรแกรม Ms Excel 2010 เบ องต นได 5. จ ดร ปแบบของข อม ลบนเว ร กช ตได 6. ใช ส ตรและฟ งก ช นในการคานวณได 7. ใช งานโปรแกรม Ms PowerPoint 2010 ในการนาเสนอ จ ดร ปแบ ข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหว และเช อมโยงได 8. แทรกตาราง แผนภ ม ในงานนาเสนอได 9. ประย กต เพ อใช งานได และเห นความสาค ญของช นงาน รวมท งหมด 9 ผลการเร ยนร

25 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 25 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 เวลา 80 ช วโมง ศ กษาความหมาย บทบาทและประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ ช อและหน าท ของอ ปกรณ และ องค ประกอบของคอมพ วเตอร ความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและส บค นข อม ลจาก อ นเทอร เน ต ใช งานอธ บายการใช งาน ออกแบบและสร าง E-book ด วยโปรแกรม Flip Album และการ ใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop เบ องต น โดยการส บค น รวบรวมข อม ลจากแหล งข อม ลใกล ต ว และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความ เข าใจ ตลอดจนสามารถอธ บายส งท เร ยนร สร างสรรค ผลงานจากส งท ได เร ยน สามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ในช ว ตประจาว น เห นค ณค า ความสาค ญของช นงานท สร างข น ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย บทบาทและประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศได 2 บอกช อและหน าท ของอ ปกรณ และองค ประกอบของคอมพ วเตอร ได 3. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 4. อธ บายการใช งาน ออกแบบและสร าง E-book ด วยโปรแกรม Flip Albumได 5. ประย กต เพ อใช งานได และเห นความสาค ญของช นงาน 6. บอกส วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS2 7. สามารถใช งานโปรแกรม Photoshop CS2 เบ องต น 8. สามารถปร บแต งภาพกราฟ ก 9. สามารถสร างงานด วยเลเยอร 10.สามารถวาดภาพและระบายส 11.สามารถออกแบบ สร างต วอ กษรและข อความ 12.สามารถสร างช นงานด วย โปรแกรม Photoshop CS2 รวมท งหมด 12 ผลการเร ยนร

26 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 26 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 เวลา 80 ช วโมง ศ กษาและฝ กท กษะทางด านตารางการทางานด วยการพ ฒนาเว บเพจด วยโปรแกรมสาเร จร ป Macromedia Dreamweaver 8 การประย กต การสร างเว บไซต การจ ดและการตกแต งข อความ การแทรก ร ปภาพลงในเว บเพจ การสร างตาราง การสร างการเช อมโยงในแต ละหน าเว บเพจ เว บไซต การแบ งหน าเว บ เพจเป นส วนๆ การสร างฟอร มเพ อรองร บข อม ลจากผ ใช การประย กต สร างเลเยอร ในการตกแต งเอกสารเว บ เพจ การแทรกม ลต ม เด ยส อต างๆ ลงในเว บเพจ การจ ดการเว บไซต เช น การขอพ นท เพ อรองร บเว บไซต ของ เรา การขอขอใช บร การเสร มต างๆ การนาเว บไซต ข นส อ นเตอร เน ต เพ อการตกแต งเว บเพจให สวยงาม เพ อให ผ เร ยนศ กษา กระบวนการสร างความค ดรวบยอด กระบวนการฝ กปฏ บ ต กระบวนการ ออกแบบ กระบวนการจ ดการ กระบวนการแก ป ญหา กระบวนการค ดว เคราะห ม น ส ยร กการทางาน ร ก การค นคว า ม ความร บผ ดชอบ ทางานร วมก บผ อ นได อย างม ความส ขม สมาธ ในการท างานจนสามารถนา ท กษะปฏ บ ต งานไปใช ในช ว ตประจาว นได ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายของโปรแกรม ต ดต งโปรแกรม เข าส โปรแกรม และ แนะนาส วนประกอบของ โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 2. บอกว ธ การกาหนดไฟล และโฟลเดอร ภายในเว บไซต สร างหน าเว บเพจและกาหนดค ณสมบ ต ให เว บเพจ 3. ปฏ บ ต การเล อกร ปแบบต วอ กษร (Font) ปร บขนาดและเปล ยนส ต วอ กษร 4. ปฏ บ ต จ ดการเก ยวก บร ปภาพได จ ดวางร ปภาพประกอบข อความและใส ร ปภาพเป นฉากหล ง 5. บอกว ธ การสร างตารางก าหนดค ณบ ต ของตาราง 6. สามารถบอกส วนประกอบของไฮเปอร ล งก ปฎ บ ต การสร างไฮเปอร ล งก เช อมโยงระหว างเว บ 7. ปฏ บ ต การใช ภาพเคล อนไหว การค นหาข อม ล การสร างเมน Pop Up 8. สร างเว บไซต ของตนเอง รวมท งหมด 8 ผลการเร ยนร

27 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 27 อภ ธานศ พท สาระท 3 มาตรฐาน ง.3.1 คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ เป นกระบวนการท เก ยวข องก บการรวบรวม การตรวจสอบความถ กต อง การจ ดเก บ การจ ดการ การกระทาก บบข อม ลข าวสาร โดยใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ สาน กงานต าง ๆ ในการปฏ บ ต งาน เพ อให ได สารสนเทศหร อความร ท นามาใช ในการต ดส นใจหร อเป นประโยชน ต อการดาเน นช ว ต ข อม ล ข อเท จจร งหร อเหต การณ ท เก ยวข องก บส งต าง ๆ เช น คน ส ตว ส งของ สถานท ฯลฯ โดยอย ใน ร ปแบบท เหมาะสมต อการส อสาร การแปลความหมาย การประมวลผลและการใช งาน ข อม ล เคร อยข ายคอมพ วเตอร การเช อมโยงระหว างคอมพ วเตอร ต งแต 2 เคร องข นไป เพ อให สามารถถ ายโอนข อม ล ซอฟต แวร ช ดคาส งหร อโปรแกรมท เข ยนข นด วยภาษาคอมพ วเตอร อย างม ลาด บข นตอน เพ อให เคร อง คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร ประย กต เป นซอฟร แวร ท เข ยนข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บผ ใช โดยสามารถนาไปใช ก บงานด านต าง ๆ ท ทาอย เป นประจาได อย างรวดเร ว เช น ซอฟต แวร ประมวลคา ซอฟต แวร ตารางการทางาน ซอฟต แวร จ ดการฐานข อม ล ซอฟต แวร นาเสนอ และซอฟต แวร ของระบบธนาคาร ซอฟต แวร ระบบ เป นซอฟต แวร ท ใช ในการจ ดการควบค มการทางานร วมก นของระบบการทางานของเคร อง คอมพ วเตอร ให ทางานร วมก บอ ปกรณ ต าง ๆ ในระบบคอมพ วเตอร เช น การจ ดการด านอ ปกรณ ร บเข า ข อม ล และแสดงผล การแสดงผลล พธ บนจอภาพ การนาผลล พธ ท ได ไปแสดงทางเคร องพ มพ การบ นท ก ข อม ลเก บไว ในหน วยความจาสารอง

28 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 28 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมายถ ง การนาว ทยาการท ก าวหน าทางด านคอมพ วเตอร และการส อสารมาสร างม ลค าเพ มให ก บสารสนเทศ ทาให สารสนเทศม ประโยชน และใช งานได กว างขวางมาก ข น เทคโนโลย สารสนเทศรวมถ งการใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการรวบรวม จ ดเก บ ใช งาน ส งต อ หร อ ส อสารระหว างก น เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเก ยวข องโดยตรงก บ 2 ส ง ค อ 1) เคร องม อเคร องใช ในการจ ดการสารสนเทศ เช น เคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ รอบข างและ อ ปกรณ ส อสารและโทรคมนาคม 2) ข นตอนว ธ การดาเน นการซ งเก ยวข องก บซอฟต แวร ข อม ล บ คลากร และกรรมการว ธ การ โปรแกรมอรรถประโยชน เป นโปรแกรมท ช วยเสร มการทางานของคอมพ วเตอร หร อช วยโปรแกรมใช งานอ น ๆ ให ม ความสามารถใช งานได สะดวกและรวดเร วมากย งข น นอกจากน บางโปรแกรมย งออกแบบมาเพ อช วยจ ดการ ก บทร พยากรของเคร องคอมพ วเตอร ให ม ประส ทธ ภาพมากข น เช น จ ดการหน วยความจา จ ดการเน อท ใน การเก บข อม ล ช วยทาสาเนาและค นค นข อม ล ช วยซ อมการชาร ดของหน วยเก บข อม ล ช วยค นหาป องก น และกาจ ดไวร ส สารสนเทศ ข อม ลท เป นเร องเก ยวข องก บความจร งของคน ส ตว ส งของ ท งท เป นร ปธรรมและนามธรรมท ได ร บ การจ ดเก บรวบรวม ประมวลผล เร ยกค น และส อสารระหว างก น นามาใช ให เก ดประโยชน ได ระบบสารสนเทศ เป นระบบสน บสน นการบร หารงาน การจ ดการ และการปฏ บ ต การท งในระด บบ คคล ระด บกล ม หร อระด บองค กร เพ อช วยให การทางานม ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยใช องค ประกอบ

29 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 29 คำอธ บำยรำยว ชำ รห สว ชำ ง ช อรำยว ชำ คอมพ วเตอร รำยว ชำเพ มเต ม กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษำป ท 1 เวลำ 40 ช วโมง รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาคอมพ วเตอร ช น ม.1 เป นรายว ชาท ม งเน นให ผ เร ยนได เข าใจ เห นค ณค า ม ท กษะ ม ความค ดสร างสรรค และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค น ข อม ล รวบรวมข อม ล เร ยนร แก ป ญหา อธ บาย ว เคราะห และทางานอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม ม เจตคต ท ด ต องานสารสนเทศ และคอมพ วเตอร โดยให ผ เร ยนแสดงออกด วยการเร ยนร ในเร อง หล กการทางาน องค ประกอบและประโยชน ของ คอมพ วเตอร, ความหมายความสาค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ, การค นหาข อม ลผ านเคร อข าย คอมพ วเตอร (LAN, Internet), การสม ครและร บ-ส ง , การใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop เบ องต น, การใช โปรแกรม Adobe Image Readyเบ องต น, และนาความร ท ได ไปประย กต ใช ให เหมาะสม ก บตนเองและใช ในช ว ตประจาว นได อย างค มค า ผลกำรเร ยนร 1. ร และเข าใจบทบาท ความสาค ญและประโยชน ของคอมพ วเตอร 2. บอกล กษณะของหน วยร บข อม ล หน วยประมวลผลกลาง ล กษณะของหน วยความจาและ หน วย แสดงผล 3. บอกความหมายความสาค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ 4. บอกส วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS2 5. สามารถใช งานโปรแกรม Photoshop CS2 เบ องต น 6. สามารถปร บแต งภาพกราฟ ก 7. สามารถสร างงานด วยเลเยอร

30 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) สามารถวาดภาพและระบายส 9. สามารถออกแบบ สร างต วอ กษรและข อความ 10. สามารถสร างงานด วยโปรแกรม Image Ready 11. สามารถสร างช นงานด วย โปรแกรม Photoshop CS2 และ โปรแกรม Adobe Image Ready รวมท งหมด 11 ผลกำรเร ยนร โครงสร ำงรำยว ชำ โครงสร ำงรำยว ชำ คอมพ วเตอร สำระเพ มเต ม ช นม ธยมศ กษำป ท 1 เวลำ 40 ช วโมง จ ำนวน 1 หน วยก ต หน วย ท ช อหน วยกำรเร ยนร 1 คอมพ วเตอร เบ องต น ผลกำรเร ยนร 1. ร และเข าใจบทบาท ความสาค ญและประโยชน ของคอมพ วเตอร สำระส ำค ญ/ ควำมค ดรวบยอด 1. หล กการทางาน บทบาท ความสาค ญและประโยชน ของคอมพ วเตอร น ำหน ก เวลำ คะแนน หล กการทางานของ คอมพ วเตอร 2. บอกล กษณะของหน วย ร บข อม ล หน วยประมวล ผลกลาง ล กษณะของ หน วยความจาและ หน วย แสดงผล 1.หน วยร บข อม ลม หน าท ร บข อม ลหร อคาส งจากผ ใช ส งไปย งหน วยประมวลผล กลาง 2.หน วยประมวลผลกลาง เป นองค ประกอบในการ ทางานของคอมพ วเตอร ท สาค ญท ส ด หน วยความจาหล กเป น หน วยหน งใน หน วยความจาของ องค ประกอบในการทางาน

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 2.นางสาวอาจส ดา ก ต กร ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ แผนการเร ยนร แบบม งเน นสมรรถนะ และบ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รายว ชาคอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช) จ ดทาโดย

More information

ช ดท 2 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 6

ช ดท 2 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ช ดท 2 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 30 ข อ (ข

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

(คอมพ วเตอร ) ง13101 ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย

(คอมพ วเตอร ) ง13101 ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท ๓ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๘ ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย () ง13101 1. จำ นวน 1 ช วโมง/ส ปดาห จำ นวน 18 ช วโมง/ภาคเร ยน 2. ผ เข ยนค ม อ ช อ นายส ปปกร ศร พรหมทอง ตำ แหน งคร สถานท ทำ งาน

More information

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ 1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ โดย นายณ ลทว ฒน มะหา นางสาวว ชราภรณ ช จ ตร นางสาวชน ดาภา ปรารมภ โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information