การตระหน กร ถ งภ ยค กคาม ในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ โดย ผศ.ดร.พ พ ฒน พรหมม ว นท 19 ส งหาคม 2553

Size: px
Start display at page:

Download "การตระหน กร ถ งภ ยค กคาม ในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ โดย ผศ.ดร.พ พ ฒน พรหมม ว นท 19 ส งหาคม 2553"

Transcription

1 การตระหน กร ถ งภ ยค กคาม ในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ โดย ผศ.ดร.พ พ ฒน พรหมม ว นท 19 ส งหาคม 2553

2 การตระหน กร ถ งภ ยค กคามในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย ในป จจ บ นเจร ญก าวหน าจนท าให มน ษย สามารถส อสารถ งก นได อย างรวดเร ว เพ ยงช วพร บตา แม อย ห างไกลคนละซ กโลก อ กท งช วยลดระยะทางระหว างบ คคล ก อให เก ดความเปล ยนแปลงท งในด านเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม หร อแม แต การเม อง ใน ย คป จจ บ นน ต องยอมร บว า มน ษย ไม สามารถใช ช ว ตอย ได โดยปราศจากการส อสาร

3 การตระหน กร ถ งภ ยค กคามในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ด วยเหต น ส งคมออนไลน จ งเป นโลกท ยากต อการควบค ม การกระจายข าวทางส อ อ นเทอร เน ต ท งด านบวกและด านลบ กลายเป นส งท ต องใช ว จารณญาณ ขบค ดพ จารณา ว าเป นเร องจร งหร อส งลวงโลก ค ณประโยชน มากมายท อ นเทอร เน ตมอบให แก มวลมน ษย ย อมมาค ก บภ ยค กคามด านม ด ซ งแฝงเร นเข ามาหลากหลายร ปแบบ จ งควรท ท กคนท เข า ส โลกออนไลน ต องร เท าท น และระว งตนเองให ปลอดภ ย

4 ภ ยค กคามออนไลน

5 ภ ยค กคามออนไลน ม ลแวร (Malware) ค อความไม ปกต ทางโปรแกรม ท ส ญเส ย C (Confidentiality), I (Integrity) และ A (Availability) อย างใดอย างหน ง หร อท งหมด จนเก ดเป นไวร ส เว ร ม โทรจ น สปายแวร Backdoor และ Rootkit การส ญเส ย C (Confidentiality) ค อ ส ญเส ยความล บทางข อม ล การส ญเส ย I (Integrity) ค อ ส ญเส ยความไม เปล ยนแปลงของข อม ล น นค อ ข อม ล ถ กเปล ยนแปลงแก ไข โดยเฉพาะส วนสาค ญท เก ยวโยงก บระบบภายใน ระบบปฏ บ ต การ การส ญเส ย A (Availability) ค อ ส ญเส ยเสถ ยรภาพของระบบปฏ บ ต การ

6 ภ ยค กคามออนไลน ร ปท 2-1 เหต ของป ญหาระบบเคร อข าย

7 ภ ยค กคามออนไลน ไวร สคอมพ วเตอร (computer virus) ค อ โปรแกรมคอมพ วเตอร ท บ กร กเข า ไปในเคร องคอมพ วเตอร โดยไม ได ร บความย นยอมจากผ ใช ส วนมากม กจะม ประสงค ร ายและสร างความเส ยหายให ก บระบบของเคร องคอมพ วเตอร น นๆ บ อยคร งท ผ คนจะส บสนระหว างไวร สก บเว ร ม เว ร มน นจะม ล กษณะของการแพร กระจาย โดยไม ต องพ งพาหะ ส วนไวร สน นจะสามารถแพร กระจายได ก ต อเม อม พาหะน าพาไป เท าน น เช น ทางเคร อข าย หร อทางแผ นด สก โดยไวร สน นอาจฝ งต วอย ก บแฟ มข อม ล และ เคร องคอมพ วเตอร จะต ดไวร สเม อม การเร ยกใช แฟ มข อม ลน น

8 ภ ยค กคามออนไลน หนอนคอมพ วเตอร (computer worm) ค อหน วยย อยลงมาจากไวร สคอมพ วเตอร ปกต แล ว หนอนคอมพ วเตอร จะแพร กระจายโดยไม ผ านการใช งานของผ ใช โดยม นจะค ดลอก และกระจายต วม นเองข ามเคร อข าย เช น ระบบเคร อข าย หร อ อ นเทอร เน ต เป นต น หนอน คอมพ วเตอร สามารถท าลายข อม ลและแบนด ว ทสร างความเส ยหายให ก บคอมพ วเตอร รวมไปถ งการท าให คอมพ วเตอร หย ดท างาน

9 ภ ยค กคามออนไลน ม าโทรจ น (Trojan horse) หมายถ ง โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ถ กบรรจ เข าไปใน คอมพ วเตอร เพ อลอบเก บข อม ลของคอมพ วเตอร เคร องน น เช น ข อม ลช อผ ใช รห สผ าน เลขท บ ญช ธนาคาร หมายเลขบ ตรเครด ต และข อม ลส วนบ คคลอ น ๆ โดยส วนใหญ แฮก เกอร จะส งโปรแกรมเข าไปในคอมพ วเตอร เพ อด กจ บข อม ลด งกล าว แล วน าไปใช ในการ เจาะระบบ และเพ อโจมต คอมพ วเตอร, เซ ร ฟเวอร, หร อระบบเคร อข ายอ กท ซ งเป นท ร จ ก ก นในช อการโจมต เพ อ "ปฏ เสธการให บร การ" (Denial of Services)

10 ภ ยค กคามออนไลน สปายแวร ค อ ประเภทโปรแกรมคอมพ วเตอร ท บ นท กการกระท าของผ ใช บนเคร อง คอมพ วเตอร และส งผ านอ นเทอร เน ตโดยท ผ ใช ไม ได ร บทราบ โปรแกรมแอบด กข อม ลน น สามารถรวบรวมข อม ล สถ ต การใช งานจากผ ใช ได หลายอย างข นอย ก บการออกแบบของ โปรแกรม ซ งส วนใหญ แล วบ นท กเว บไซต ท ผ ใช เข าถ ง และส งไปย งบร ษ ทโฆษณาต างๆ บางโปรแกรมอาจบ นท กว าผ ใช พ มพ อะไรบ าง เพ อพยายามค นหารห สผ าน หร อเลขหมาย บ ตรเครด ต

11 ภ ยค กคามออนไลน ประต หล ง (backdoor) ในทางความม นคงของระบบคอมพ วเตอร หมายถ ง ร ร วของ ระบบร กษาความม นคง ท ผ ออกแบบหร อผ ด แลจงใจท งไว โดยเป นกลไกลล บทาง ซอฟต แวร หร อฮาร ดแวร ท ใช ข ามผ านการควบค มความม นคง แต อาจเป ดทางให ผ ไม ประสงค ด สามารถเข ามาในระบบและก อความเส ยหายได

12 ภ ยค กคามออนไลน Rootkit เป นโปรแกรมท ออกแบบมาเพ อซ อนอ อบเจ กต ต างๆ เช น กระบวนงาน ไฟล หร อ ข อม ลในร จ สทร แม จะเป นโปรแกรมท อาจไม เป นอ นตรายเสมอไป แต ก ถ กน ามาใช ในการ ซ อนก จกรรมท เป นอ นตรายมากข นในป จจ บ น ท าให คอมพ วเตอร ใดๆ สามารถส งสแปม หร อทาการโจมต คอมพ วเตอร เคร องอ นๆ ได โดยท ผ ใช เป าหมายไม สามารถล วงร และ โปรแกรมด านความปลอดภ ยท วไปไม สามารถตรวจจ บได

13 การโจมต แบบอ นๆ

14 ภ ยค กคามออนไลน การโจมต แบบ DoS/DDoS เป นความพยายามโจมต เพ อท าให เคร องคอมพ วเตอร ปลายทางหย ดท างาน หร อส ญเส ยเสถ ยรภาพ หากเคร องต นทาง (ผ โจมต ) ม เคร องเด ยว เร ยกว าการโจมต แบบ Denial of Service (DoS) แต หากผ โจมต ม มากและกระท าพร อมๆ ก น ไม ว าจะโดยต งใจหร อไม ต งใจ จะเร ยกว าการโจมต แบบ Distributed Denial of Service (DDoS) ด วยเทคโนโลย ท ก าวล าในป จจ บ น ซ งม ภ ยค กคามมากมาย และ แพร กระจายอย างรวดเร ว ท าให ป จจ บ นการโจมต ส วนใหญ ในโลกออนไลน ม กเป นการ โจมต แบบ DDoS

15 ภ ยค กคามออนไลน BOTNET เป นเคร อข ายห นรบท ถ อเป นสะพานเช อมภ ยค กคามทางเคร อข ายคอมพ วเตอร ด วยม ลแวร ท งหลายท กล าวในตอนต นต องการต วน าทางเพ อต อยอดความเส ยหาย และ ท าให ยากแก การควบค มมากข น ต วน าทางท ว าน ก ค อ Botnet ซ งก อให เก ดภ ยค กคามท ไม สามารถเก ดข นได เองโดยลาพ ง เช น Spam, DoS/DDoS และ Phishing เป นต น

16 ภ ยค กคามออนไลน Spam Mail หร ออ เมล ขยะ เป นขยะออนไลน ท ส งตรงถ งผ ร บ โดยท ผ ร บสารน นไม ต องการ และสร างความเด อดร อน ร าคาญให ก บผ ร บได ในล กษณะของการโฆษณาส นค าหร อ บร การ การช กชวนเข าไปย งเว บไซต ต างๆ ซ งอาจม ภ ยค กคามชน ด phishing แฝงเข ามา ด วย ด วยเหต น จ งควรต ดต งระบบ anti spam หร อหากใช ฟร อ เมล เช น hotmail, yahoo ก จะม โปรแกรมค ดกรองอ เมล ขยะในช นหน งแล ว

17 ภ ยค กคามออนไลน Phishing ค อการหลอกลวงทางอ นเทอร เน ต เพ อขอข อม ลท สาค ญเช น รห สผ าน หร อ หมายเลขบ ตรเครด ต โดยการส งข อความผ านทางอ เมลหร อเมสเซนเจอร ต วอย างของการ ฟ ชช ง เช น การบอกแก ผ ร บปลายทางว าเป นธนาคารหร อบร ษ ทท น าเช อถ อ และแจ งว าม สาเหต ท าให ค ณต องเข าส ระบบและใส ข อม ลท สาค ญใหม โดยเว บไซต ท ล งก ไปน น ม กจะ ม หน าตาคล ายคล งก บเว บท กล าวถ ง Phishing แผลงมาจากคาว า fishing แปลว าการตกปลา ซ งม ความหมายถ ง การปล อย ให ปลามาก นเหย อท ล อไว

18 ภ ยค กคามออนไลน Sniffing เป นการด กข อม ลท ส งจากคอมพ วเตอร เคร องหน ง ไปย งอ กเคร องหน ง หร อจาก เคร อข ายหน งไปย งอ กเคร อข ายหน ง เป นว ธ การหน งท น กโจมต ระบบน ยมใช

19 ภ ยค กคามออนไลน Hacking เป นการเจาะระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ไม ว าจะกระทาด วยมน ษย หร อ อาศ ย โปรแกรมแฮกหลากร ปแบบ ท หาได ง ายในโลกอ นเทอร เน ต แถมย งใช งานได ง าย ไม ต อง เป นผ เช ยวชาญในคอมพ วเตอร ก สามารถเจาะระบบได จ งควรท ผ ใช งานอ นเทอร เน ตจะ เฝ าระว งและป องก นตนเองให ปลอดภ ย

20 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด

21 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด OSI (Open Systems Interconnection) ร ปท 3-1 OSI Model

22 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด ภ ยค กคามตามเลเยอร ท งเจ ด ร ปท 3-3 OSI Model ก บภ ยค กคามในแต ละเลเยอร

23 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด ภ ยค กคามท เก ดข นโดย เจตนา จากผ ท ม เป าหมาย ในการบ กร กช ดเจน เพ อให ได ผลล พธ ตาม ว ตถ ประสงค ท ตนต องการ ภ ยค กคามท เก ดข นโดยม ได เจตนา โดยผ ท ร เท าไม ถ งการณ และตกเป น เคร องม อในการโจมต ระบบ หร อเร ยกว าตกเป น ผ ด บซอม บ ซ งสามารถรวมต วก น กลายเป น กองท พ Botnet ได

24 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Physical Layer ภ ยค กคามท เก ดข นในเลเยอร น ม กเป นการเข าถ งทางกายภาพ โดยโจมต ในระด บ ฮาร ดแวร ซ งส วนใหญ ม สาเหต จากการออกแบบเคร อข ายท ไม เหมาะสม และไม ท าการ ปร บแต งค าของอ ปกรณ ในเคร อข ายให สามารถป องก นภ ยค กคามได อย างม ประส ทธ ภาพ ส งส ด ว ธ ป องก น ท าได โดยการออกแบบเคร อข ายให เหมาะสม โดยม การระบ ต วตนในการ เข าถ งข อม ล จ ดเก บข อม ลไว ในท ท ปลอดภ ยและก าหนดส ทธ ในการเข าถ งข อม ล ตลอดจนควบค มเส นทางการใช งานข อม ลไม ให กระจายในจ ดท ไม สามารถควบค มได

25 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Data Link Layer ภ ยค กคามท เก ดข นในเลเยอร น ม กจะเป นการด กข อม ล หร อ "การสน ฟ" ซ งสามารถแบ ง การด กข อม ลออกได เป น 2 ส วน ค อ การด กข อม ลแบบ Promiscuous จะ เก ดข นในระด บ Ethernet หร อวง LAN โดยการเป ดการ ดแลนในโหมดด กฟ ง หร อ Promiscuous mode ท ซอฟต แวร ของผ บ กร ก ซ งจะท าให การ ดแลนใน เคร องท ด กฟ งม การเปล ยนแปลงการร บ ข อม ล หร อทางเทคน คเร ยกว า Finger print ของการ ดแลนท เป ด Promiscuous mode ท าให เคร องคอมพ วเตอร สามารถ ด กฟ งข อม ลท เก ดข นรอบๆ ต วเคร อง คอมพ วเตอร ได การด กฟ งข อม ลแบบ Man In The Middle Attack หร อ MITM ซ งว ธ การน ไม อาจป องก นได ด วยการเข ารห สข อม ล เม อม การ Remote Access บนระบบ เคร อข าย เหม อนในกรณ แรก เน องจากผ ด กข อม ลโดยใช เทคน ค MITM น จะท า ต วเป นต วกลางในการเร ยกใช ข อม ล ซ ง ท าให ผ ท ถ กด กฟ งข อม ลเข าใจผ ด และ ท าการส งข อม ลไปย งเคร องท ด กฟ งน น

26 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Network Layer ภ ยค กคามท เก ดข นในเลเยอร น จะเป นการโจมต ระบบท เร ยกว าการทา DDoS/DoS สามารถทา ผ าน Protocol ท เร ยกว า ICMP ซ งสามารถทาได หลายเทคน ค เช น Ping of Death, Smurf attack เป นต น การปลอมแปลงค า IP Address หร อ IP Spoofing ส งผลกระทบและสร างความเส ยหายได เม อ เก ดการใช ค า IP Address เด ยวก นโดยผ ใช งานมากกว าหน งคนบนระบบเคร อข ายภายในองค กร แต ก ย งเป นผลกระทบท ไม ร นแรงน ก และสามารถป องก นได หากม การออกแบบระบบเคร อข ายท ด

27 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Transport Layer ภ ยค กคามท เก ดข นใน Transport Layer น นม กอาศ ยโจมต ผ านช องทางโปรโตคอล TCP และ UDP ซ งส วนใหญ จะเป นการโจมต แบบ DDoS/DoS เช อมก บ Application Protocol ท ผ ใช งานได เป ดใช เอง กรณ TCP โดยท าให การต ดต อส อสารระหว างเคร องขาดความสมบ รณ ในการเช อมต อ หากการเช อมต อไม สมบ รณ จะเก ดการโจมต ท เร ยกว า SYN Flood ซ งเป นร ปแบบหน งของการท า DoS (Denial of Services) การเช อมต อแบบปกต ระหว างผ ใช งานก บเคร องแม ข าย

28 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Transport Layer SYN Flood ผ โจมต ท าการส ง SYN Packet จ านวนมากไปย งเคร องแม ข าย ซ งตกเป นเหย อ และส ง SYN- ACK กล บไป แต เคร องของผ โจมต กล บไม ส ง ACK กล บไปย งเคร องแม ข าย อ กกรณ หน งค อ เคร องของผ โจมต เปล ยนค า IP Address เม อส ง SYN ในคร งแรก ท าให เคร องแม ข ายส ง SYN-ACK กล บไปย ง IP ท ไม ถ กต อง ท งสองกรณ ท าให เคร องแม ข ายไม ได ร บ ACK ส งผลให การเช อมต อไม สมบ รณ อ กท งเคร องแม ข าย ย งถ กด งทร พยากรในเคร องไปใช มากเก นไป เม อผ ใช งานต วจร งพยายามเช อมต อก บเคร องแม ข าย จ งถ ก ปฏ เสธ และไม สามารถเป ดการเช อมต อได การโจมต แบบ SYN Flood ร ปแบบหน งของ Denial of Service

29 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Transport Layer การทา DDoS/DoS ชน ด SYN flood สามารถมองได 2 ม ม ได แก ม มภายในเคร อข ายเด ยวก น หมายถ งเคร องภายในเคร อข าย โจมต ก นเอง ซ งล กษณะน อาจเก ด จากการต ดไวร สชน ดหนอน คอมพ วเตอร (เว ร ม) บางชน ด ท ท าให เก ดอาการผ ดปกต ในการ ร บส งข อม ล หร ออาจเก ดจาก ความต งใจของบ คคลท ใช SYN Flood โจมต ไปย งเคร องเป าหมาย ก ได ม มภายนอกเคร อข าย โดยการ โจมต แบบ SYN Flood จากเคร อง ผ ไม หว งด ไปย งเคร องเป าหมายท อย ห างไกลออกไปนอกระบบ เคร อข าย ในกรณ น ต องท าการ Scan Port เคร องปลายทาง เส ยก อน เพ อให ทราบว าม การเป ด ค า Service Port ท เป น TCP หร อไม

30 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Transport Layer กรณ UDP เน องจาก UDP ม ล กษณะการส อสารแตกต างจาก TCP จ งไม เก ด SYN Flood แต สามารถ เก ดการโจมต แบบ UDP Flood ได และเป นท น ยมมากข นในช วงหล งๆ โดยเฉพาะไวร สชน ดหนอน คอมพ วเตอร ท ม กโจมต โดยอาศ ยโปรโตคอล TCP และ UDP ท งน หากเคร อข ายภายในองค กรม ระบบ เฝ าระว งภ ยค กคาม และพบว าม การเช อมต อโปรโตคอล UDP มากกว า TCP แล ว ให ต งข อสงส ย ไว ก อนว าอาจม เหต การณ ไม พ งประสงค เก ดข นได การโจมต แบบ UDP Flood

31 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Application, Presentation and Session Layer สาหร บท งสามเลเยอร น น ถ อเป นจ ดเส ยงภ ยท ม การเข าถ งระบบได ง ายและเทคน คการโจมต ใน ป จจ บ นน ยมกระทาในเลเยอร เหล าน เป นอย างมาก โดยท งสามเลเยอร ม ล กษณะการเช อมต อ ข อม ลท ต อเน องก น จ งขออธ บายรวบยอดในคราวเด ยวโดยพ จารณาเฉพาะ Application Layer เท าน น ในระด บ Application Layer น นควรพ จารณาพฤต กรรมเป นสองฝ งค อ ฝ งของผ ให บร การ ต วอย างเช น ผ ให บร การ Web Server ท ม ช อ World Wide Web (www.), Mail Server ท ผ านโปรโตคอล SMTP และอ นๆ ซ งถ ก เร ยกใช จากภายนอกได อย เสมอ และเป นข อม ล สาธารณะ ฝ งของผ ใช บร การ ท ท าการเร ยกใช บร การ เช น การค นหาข อม ล การด หน ง ฟ งเพลง

32 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Application Layer ฝ งของผ ให บร การ ในฝ งของผ ให บร การ จะอธ บายโดยกล าวเฉพาะ Application Protocol ท จ าเป นและ สาค ญ ซ งม การเป ดใช แทบท กเคร อข าย ม ด วยก น 3 ประเภท ได แก Web, DNS และ Mail Web (HTTP) การร บม อก บภ ยค กคามท มาก บโปรโตคอลน ทาได ไม ง ายน ก เน องจากเม อเป ด Web Server ข นมาแล ว จะม เส นทางเข าถ งระบบมากมายหลายทาง เช น ช องโหว (Bug) ในล กษณะต างๆ ได แก ช องโหว ท เก ดจากระบบปฏ บ ต การ ช องโหว ท เก ดจาก Web Server ช องโหว ท เก ดจากโปรแกรม ซ งม แนวทางปฏ บ ต ในการตรวจสอบ Web Application ท งหมด 24 ข อด งในรายงาน

33 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Application Layer DNS (Domain Name System) เป นระบบต งช อตามลาด บช น ให ก บเคร องคอมพ วเตอร การให บร การ หร ออ ปกรณ อ นใดท เช อมต อก บ อ นเทอร เน ต หร อเคร อข ายส วนต ว (Private Network) โดยแปลงช อโดเมน ท มน ษย เข าใจได ให เป นต วเลข ท เช อมโยงก บอ ปกรณ เคร อข าย โดยม ว ตถ ประสงค เพ อระบ แหล งท ต งของอ ปกรณ เหล าน น ระบบ DNS เปร ยบได ก บ สม ดโทรศ พท ในโลกอ นเทอร เน ต ท ช วยแปลงช อโดเมน เช น ให เป นค า IP Address ช องโหว ท เก ดก บ DNS Server ร ปแบบหน งค อ Fast Flux ซ งเป นเทคน คในการอ านค า DNS ท Botnet ใช เป นเคร องม อในการซ อนเว บไซต ท แจกจ ายฟ ชช งและม ลแวร ไว เบ องหล งเคร อข ายของโฮสต ท ท าต วเป น Proxy ซ งเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา

34 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Application Layer Mail Server ภ ยค กคามจาก Mail Server ท ควรตรวจสอบค อ พ จารณาว าม ผ อ นแอบใช Mail Server ของเราเพ อท าเป น Spam Server หร อไม การตรวจสอบข นต นให ด ว า Mail Server เป ด Open Relay ท จะอน ญาตให บ คคลภายในใช Mail Server เพ อส งอ เมลไปย งท อ นได หร อไม จากคาส งต างๆ ด งต วอย าง

35 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Application Layer ฝ งของผ ใช บร การ ส วนใหญ ป ญหาต างท เก ดข น ม กเก ดจากต วผ ใช บร การ หร อผ ใช งานคอมพ วเตอร น เอง โดยแบ งออกได เป น 2 กล ม ค อ ผ ใช บร การท ม เจตนาโจมต ระบบ ก บผ ใช บร การท ไม ม เจตนา ผ ใช บร การท ม เจตนาโจมต ระบบ หร อแฮกเกอร ซ งอาจท าไปด วยความสน กคะนอง หร อหว งในทร พย ส นของผ อ น สาหร บผ ใช บร การท ไม ม เจตนาในการโจมต ระบบ ม กเป นผ ด บซอมบ ท อาจรวมต วก นเป น กองท พ Botnet ด วยความร เท าไม ถ งการณ จากการท เคร องคอมพ วเตอร ของตน ต ดม ลแวร เน องจากพฤต กรรมการใช งานท ม ได ระแวดระว ง ซ งอาจสร างความเส ยหาย ให ก บองค กรได มาก

36

37 แนวทางป องก นภ ยค กคามทางอ นเทอร เน ต เม อได ทาความร จ กก บภ ยค กคามร ปแบบต างๆ แล ว ในบทน จ งขอสร ป 10 ว ธ ป องก นภ ยค กคามทางอ นเทอร เน ต สาหร บการใช งานส วนบ คคล ต งสต ก อนเป ดเคร อง กาหนด Password ท ยากแก การคาดเดา ส งเกตขณะเป ดเคร อง หม นตรวจสอบและอ พเดต OS หร อซอฟต แวร ท ใช ไม ลงซอฟต แวร มากเก นจาเป น

38 ไม ควรเข าเว บไซต เส ยงภ ย ส งเกตความปลอดภ ยของเว บไซต ท ให บร การธ รกรรมออนไลน ไม เป ดเผยข อม ลส วนต วลงบนเว บ Social Network ศ กษาถ งข อกฎหมายเก ยวก บการใช ส ออ นเทอร เน ต ไม หลงเช อโดยง าย

39 1. ต งสต ก อนเป ดเคร อง ก อน Login เข าใช งานคอมพ วเตอร ต องม นใจว าไม ม ใครแอบด Password A ก อนใช งานคอมพ วเตอร ควรร เสมอว าเราอย ท ไหน เช น ท บ าน ท ทางาน หร อท สาธารณะ และควรระม ดระว งการใช งาน คอมพ วเตอร ต งแต เร มเป ด เคร อง ด งน เม อไม ได อย หน าจอคอมพ วเตอร ควรล อค หน าจอให อย ในสถานะท ต องใส ค า Login B อย าประมาทในการใช งานอ นเทอร เน ต ตระหน กไว ว าข อม ลความล บ อาจถ กเป ดเผยได เสมอในโลกออนไลน C

40 2. กาหนด Password ท ยากแก การคาดเดา ควรม ความยาวไม ต ากว า 8 ต วอ กษร และใช อ กขระพ เศษ ไม ตรงก บความหมายในพจนาน กรม เพ อให เดาได ยากมากข นและการใช งานอ นเทอร เน ตท วไป เช น การ Login ระบบ ระบบสนทนาออนไลน (Chat) หร อระบบเว บไซต ท เราเป นสมาช กอย ทางท ด ควรใช Password ท ต างก นบ างพอให จาได หร อม เคร องม อช วยจา Password เข ามาช วย

41 3. ส งเกตขณะเป ดเคร อง ส งเกตขณะเป ดเคร องว าม โปรแกรมไม พ งประสงค ร น มาพร อมๆก บการเป ดเคร องหร อไม ถ าด ไม ท น ให ส งเกตระยะเวลาบ ตเคร อง หากนานผ ดปกต อาจเป นไปได ว าเคร องคอมพ วเตอร ต ดป ญหาจากไวร ส หร อป ญหาอ นๆได

42 4. หม นตรวจสอบและอ พเดท OS หร อซอฟต แวรท ใช หม นตรวจสอบและอ พเดต OS หร อซอฟต แวร ท ใช ให เป นเวอร ช นป จจ บ น โดยเฉพาะโปรแกรมป องก นภ ยในเคร อง เช น โปรแกรมป องก นไวร ส หร อโปรแกรมไฟร วอลล และควรใช ระบบปฏ บ ต การ และซอฟต แวร ท ม ล ขส ทธ นอกจากน ควรอ พเดตอ นเทอร เน ตบราวเซอร ให ท นสม ยอย เสมอ เน องจาก Application Software สม ยใหม ม กพ งพาอ นเทอร เน ตบราวเซอร ก อให เก ดช องโหว ใหม ๆ

43 5. ไม ลงซอฟต แวร มากเก นจาเป น Internet Browser 1 2 ซอฟต แวร ท จาเป นต องลงใน เคร องคอมพ วเตอร ได แก โปรแกรมทางด านเอกสาร ตกแต งภาพ เส ยง ว ด โอ 3 โปรแกรมป องก นไวร ส และโปรแกรมไฟร วอลล 4

44 หากจาเป นต องใช โปรแกรมอ น ควรพ จารณาใช โปรแกรมท ผ าน Web Application เช น Chat, VoIP หร อบ นท กโปรแกรมลงบน Thumb Drive เพ อร นจากภายนอกเคร องคอมพ วเตอร ซอฟต แวร ท ไม ควรม บนเคร องคอมพ วเตอร ท เราใช งาน ได แก ซอฟต แวร ท ใช ในการ Crack ซอฟต แวร ท ใช หลบหล ก การป องก น เช น ซ อน IP โปรแกรมท เก ยวก บ การด กจ บข อม ล ท ไม เป นท ร จ ก ซอฟต แวร ส าเร จร ป ท ใช ในการโจมต ระบบ

45 6. ไม ควรเข าเว บไซต เส ยงภ ย

46 7. ส งเกตความปลอดภ ยของเว บไซต ท ให บร การ ธ รกรรมออนไลน Web e-commerce ท ปลอดภ ยควร ม ล กษณะด งน ม การทา HTTPS เน องจาก HTTPS จะม การเข ารห สข อม ล ม ใบร บรองทางอ เล กทรอน กส CA (Certificate Authority) ม มาตรฐาน (Compliance) รองร บ เช น ผ านมาตรฐาน PCI/DSS

47 8. ไม เป ดเผยข อม ลส วนต วผ าน Social Network เลขท บ ตรประชาชน หน งส อเด นทาง ประว ต การทางาน เบอร โทรศ พท ส วนต ว ข อม ลทางการแพทย หมายเลขบ ตรเครด ต

48 9. ศ กษาถ งข อกฏหมายเก ยวก บการใช อ นเทอร เน ต ศ กษาถ งข อกฎหมายเก ยวก บการใช ส ออ นเทอร เน ต ตามพระราช บ ญญ ต ว าด วยการกระทาความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร ฯ โดยม หล กการง ายๆ ท จะช วยให ส งคมออนไลน สงบส ข ค อ ให ค ดถ งใจเขาใจเรา หากเราไม ชอบส งใด ก ไม ควรทาส งน นก บผ อ น และเวลาแสดง ความค ดเห นบนกระดานแสดงความค ดเห น (Web board) การร บส ง หร อการกระทาใดๆก บข อม ลบนอ นเทอร เน ต

49 10. ไม หลงเช อโดยง าย อย าเช อในส งท เห น และงมงายก บข อม ลบนอ นเทอร เน ต ควรหม นศ กษาหา ความร จากเทคโนโลย อ นเทอร เน ต และศ กษาข อม ลให รอบด าน ก อนเช อในส งท ได ร บร จากว ธ ป องก นภ ยค กคามทางอ นเทอร เน ต 10 ว ธ ข างต นถ อ แนวทาง เพ อเพ มความระม ดระว งในการใช งานอ นเทอร เน ต เพราะภ ย ค กคามจากการใช อ นเทอร เน ตม กเก ดจากพฤต กรรมการใช งานของเรา เอง การม ช ดซอฟต แวร ป องก นในเคร องม ใช คาตอบส ดท าย ความปลอดภ ยจะเก ดข นได ล วนแล วแต พ งพาสต และความ ร เท าท นของเราเอง อ กท งควรระล กไว เสมอว า ความม นคงปลอดภ ย ข อม ลจะเก ดข นได ต องเร มต นจากต วเองเส ยก อน หากผ ใช งานปลอดภ ย ระบบเคร อข ายภายในองค กรน นก จะปลอดภ ย เคร อข ายองค กรอ นๆ ท มาร วมใช งานระบบก ปลอดภ ย

50

51 Log File ความสาค ญ ความเข าใจผ ด เก ยวก บ การเก บหล กฐาน ท มาของ Log File การกระทาผ ด ตาม พรบ.คอมพ วเตอร

52 1. ความสาค ญของ Log File Log File หร อ ข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร หมายถ ง ข อม ลเก ยวก บการ ต ดต อส อสารของระบบคอมพ วเตอร ซ งแสดงถ งแหล งก าเน ด ต นทาง ปลายทาง เส นทาง เวลา ว นท ปร มาณ ระยะเวลา ชน ดของบร การ หร ออ นๆ ท ภาษาเก ยวข อง ก บการต ดต อส อสารของระบบคอมพ วเตอร น น หากเคร อข ายคอมพ วเตอร ถ กบ กร ก ข อม ลถ กเปล ยนแปลงหร อส ญหาย ไม ว า จะเก ดจากฝ ม อคนในองค กร หร อนอกองค กร ไม ว าจะทาด วยเจตนา หร อด วยความ ร เท าไม ถ งการณ หล กฐานส าค ญส าหร บการส บสวนสอบสวนค อ Log File ซ ง เป นองค ประกอบหน งของ พ.ร.บ.ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ข น โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อป องปรามม ให เก ดการกระท าความผ ด เพ อให ท กคนสามารถอย ร วมก นในส งคมออนไลน ได อย างเป นระเบ ยบเร ยบร อย โดยก าหนดให ผ ให บร การ ม หน าท เก บร กษาข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ซ ง เป นพยานหล กฐานส าค ญในการดาเน นคด

53 ผ ให บร การ ในท น แบ งออกได เป น 4 ประเภท ได แก ผ ประกอบก จการ โทรคมนาคม 1 ผ ให บร การร านอ นเทอร เน ต 4 ผ ให บร การ ผ ให บร การเข าถ งระบบ เคร อข ายคอมพ วเตอร 2 ได แก ISP หน วยงานราชการ บร ษ ท เป นต น 3 ผ ให บร การเช าระบบคอมพ วเตอร (Hosting Services Provider )

54 ข อม ลจราจรน เก ดข นจากการส อสาร 2 ฝ าย ระหว างฝ ายผ ส งสารก บฝ าย ผ ร บสารตามกลไกของ OSI Model ท ได อธ บายไว ในบทท 3 โดย OSI Model น เป น เส นทางลาเล ยงข อม ล เช น ระหว างคอมพ วเตอร เคร องหน งก บเว บไซต หน ง เม อกด ป ม Enter เร ยกด เว บไซต ข อม ลคาส งจากเคร องคอมพ วเตอร น นจะถ กลาเล ยง ผ าน อ ปกรณ เคร อข ายไปย งผ ให บร การ ISP, Internet Gateway (หากเว บไซต น นอย ต าง ประเทศ) ต อไปย งเว บไซต ปลายทาง ประมวลผล แล วลาเล ยงข อม ลกล บส ต นทาง ข อม ลท ไหลเว ยนบนระบบเคร อข ายน เป นข อม ลแบบ Real-Time ไม สามารถเร ยกด ย อนหล งได การจะด ย อนหล งได น น ทาได เพ ยงว ธ เด ยวค อ ด จาก Log File ซ งถ อเป นหล กฐานประกอบการส บหาต วผ กระทาความผ ด ซ งสามารถ อธ บายให เห นภาพช ดได ด วยต วอย างสายโซ การส บค น ในร ปท 5-1

55 Appliance ต วอย างสายโซ การส บค น

56 2. ท มาของ Log File 1 เหต การณ ท เก ดข น ภายในเคร อง (Local Host Log) 2 เหต การณ ท เก ดข น บนระบบเคร อข าย (Network Log)

57 1 เหต การณ ท เก ดข นภายในเคร อง (Local Host Log) ก) เหต การณ ท เก ดจากเคร องคอมพ วเตอร เร ยกว า System Log แบ งเป นเหต การณ ท เก ดจากค า Error ท พบในการเข าถ ง ระบบปฏ บ ต การ (OS log error) ส าหร บรายช อผ ใช งานในเคร อง และการต งค าร โมตผ านทาง ระบบเคร อข าย (Network), เหต การณ ท ส งผลกระทบก บระบบ Kernel (Kernel Log) เป น ต น ข) เหต การณ ท เก ดข นจากการใช งาน Application เร ยกว า Application Log สามารถแบ งแยกตามโปรแกรมท ต ดต งลงในเคร อง ได แก Web Server, Mail Server, Proxy Server, โปรแกรมท เก ยวก บการสนทนาออนไลน หร อ โปรแกรมอ นๆ ท ลงบนเคร อง รวมถ งผลการเข าใช งาน Application User ในแต ละ Application เป นต น กล าวโดยสร ป ค า Local Host Log ประกอบด วย System Log และ Application Log ท ถ กเก บบ นท กไว รวมเร ยกว า ค า syslog

58 2 เหต การณ ท เก ดข นบนระบบเคร อข าย (Network Log) เป นการเก บบ นท กการไหลเว ยนข อม ลสารสนเทศบนระบบเคร อข าย ท งข อม ลท ไหลจากภายในเคร อข ายออกส ภายนอก (ไม ว าจะเป นระบบ Extranet หร อ Internet) หร อ ข อม ลจากภายนอกเข าส ระบบเคร อข ายภายในองค กร ข อม ลท กล าวถ งค อ ระบบงานท ใช ตาม โปรโตคอลมาตรฐาน เช น การเป ดเว บ (HTTP, HTTPS) การส ง files (Upload/Download) การร บ-ส งอ เมล (เช น SMTP, POP3, IMAP) การใช โปรแกรมสนทนาออนไลน เป นต น อย างไรก ตาม ป ญหาท พบมากในเร องของการเก บบ นท ก Log File หร อ Traffic Data ค อ การมองข ามความต องการพ นฐาน ของกฎหมาย ท ต องการเก บหล กฐานเพ อหาผ ท กระทาผ ดมาลงโทษ จ งทาให การเก บข อม ลหล กฐานด งกล าวไม สอดคล องก บความต องการ ของพน กงานเจ าหน าท ซ งรวมถ งเจ าหน าท ตารวจ DSI หร อหน วยงาน อ นๆ ท เก ยวข อง จนไม สามารถน าหล กฐานด งกล าวน ไปใช เพ อหาผ กระทาความผ ด หร อใช เป นหล กฐานอ างอ งในช นศาลได

59 3. ความเข าใจผ ดเก ยวก บการเก บหล กฐาน ความเข าใจผ ด 3 อ นด บแรกท น ามาส การเก บหล กฐานไม ถ กต องค อ กฎหมายสนใจเฉพาะเร องการ Authentication โปรแกรม Open Source ท ช วยในการเก บ Log File ก สามารถน ามาใช ได การจะเก บ Log File ให ครบถ วน หมายถ งต องลงท นทา SIM/SEM หร อ SIEM

60 กฎหมายสนใจเฉพาะเร องการ Authentication ความเข าใจผ ดประการท 1 กฎหมายสนใจเฉพาะเร องการ Authentication ความเข าใจน น นถ กแต ไม ท งหมดท งน เพราะการท สามารถระบ ต วบ คคลได แต ไม ม หล กฐานย นย นว าบ คคลผ น นได กระทาการน นๆ จร ง ก ไม ถ อว าม หล กฐานครบ ถ วนสมบ รณ ตามท กฎหมายต องการ เช นเด ยวก น หากม การเก บ Log File เพ อ ระบ ต วบ คคล พร อมระบ ด วยว าบ คคลน นได กระทาการน นๆ จร ง รวมท งม การเก บ Log File ท บอกได ครบถ วนว า ใคร ทาอะไร ท ไหน เวลาใด อย างไร แล ว แต การ เก บ Log File น นเป นแบบกระจ ดกระจาย ไม เป นองค ประกอบเด ยวก น ก อาจทา ให หล กฐานอ อน ไม เพ ยงพอต อการดาเน นคด ได เช นก น นอกจากน แม ม การเก บ Log File ครบถ วนท กประการ แต ไม ได ม การ ย นย นความถ กต องและสมบ รณ ของ Log File น น เช น Log File น นๆ ไม ได ม การทา Data Hashing เก บควบค ก บ Log File ต นฉบ บเพ อย นย นความ ถ กต องแล ว Log File ท ส งมอบให พน กงานเจ าหน าท อาจไม สามารถน าไปใช เป นหล ก ฐานในช นศาลได ด วยไม อาจแน ใจได ว าหล กฐานช นน นได ถ กแก ไขเปล ยนแปลงเพ อสร าง หล กฐานเท จหร อไม

61 โปรแกรม Open Source ท ช วยในการเก บ Log File ก สามารถน ามาใช ได ความเข าใจผ ดประการท 2 โปรแกรม Open Source ท ช วยในการเก บ Log File ก สามารถน ามาใช ได โปรแกรม Open Source ท ช วยในการเก บ Log File สามารถ น ามาใช ได แต ต องม การน ามาปร บปร งเพ มเต ม เน องจากโปรแกรม Open Source เหล าน นถ กสร างข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเก บ Log File ท เก ดจากอ ปกรณ ในเคร อ ข ายชน ดต างๆ แล วน ามาว เคราะห หาความผ ดพลาดหร อน ามาปร บปร งเพ อให ม การใช งาน เคร อข ายน นๆ อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ได ถ กสร างมาเพ อเก บหล กฐานท เก ยวข องก บคด ความทางคอมพ วเตอร แต อย างใด ด งน นหากม การน าโปรแกรม Open Source มาใช ก ต องคาน งถ งผลล พธ ท ได ว าตรงตามท กฎหมายต องการหร อไม เช น เก บ Log File ได ก จร ง แต ไม ได เก บอย างครบถ วนเป นองค ประกอบเด ยวก น หร อไม ได ม การ ทาการย นย นความถ กต องของ Log File น นๆ เป นต น

62 การจะเก บ Log File ให ครบถ วน หมายถ งต องลงท นทา SIM/SEM หร อ SIEM ความเข าใจผ ดประการท 3 การจะเก บ Log File ให ครบถ วนหมายถ งต องลงท นทา SIM/SEM หร อ SIEM การจะเก บ Log File ให ครบถ วนไม จาเป นต องลงท นทา SIM (Security Information Management)/SEM (Security Event Management) หร อ SIEM ตามท ได กล าวไปแล วข างต น ว าความต องการของกฎหมายฉบ บน ค อต อง การหาผ ท กระทาผ ดมาร บโทษ โดยต องม หล กฐานประกอบอย างถ กต อง และยอมร บได ในช นศาล ด งน นกระบวนการท จะได มา ซ งหล กฐาน จ งไม ได บ งค บว าจะมาด วยกระบวนการใด หากแต ต องถ กต อง ครบถ วน และย นย นความถ กต องของ Log File น นได และศาลเช อในหล กฐานน เท าน น ด งน นการม ว ธ การอ นใดท ทาให ได มาซ ง Log File ท ครบถ วน สามารถบอกได ว า บ คคลใด ทาอะไร ท ไหน เวลาใด และอย างไร ตลอดจนเป น Log File ท ม การย นย น ความถ กต องแล ว ย อมเพ ยงพอส าหร บการหาระบบเพ อรองร บตามกฎหมายฉบ บน

63 4. การกระทาความผ ดตาม พรบ. คอมพ วเตอร หากม ผ ฝ าฝ น ไม กระทาตามกฎหมายฉบ บน จะแบ งเป น 2 กรณ ค อ 1 ผ ท ต งใจกระทาความผ ดตามฐานความผ ดมาตรา ผ ท ไม ได ต งใจกระทาความผ ด แต เก ดการกระทา ความผ ดข นในความร บผ ดชอบของตน

64 1. ผ ท ต งใจกระทาความผ ดตามฐานความผ ดมาตรา 5-17 ฐานความผ ด โทษจ าค ก โทษปร บ มาตรา 5 เข าถ งคอมพ วเตอร โดยม ชอบ ไม เก น 6 เด อน ไม เก น 10,000 บาท มาตรา 6 ล วงร มาตรการป องก น ไม เก น 1 ป ไม เก น 20,000 บาท มาตรา 7 เข าถ งข อม ลคอมพ วเตอร โดยม ชอบ ไม เก น 2 ป ไม เก น 40,000 บาท มาตรา 8 การด กข อม ลคอมพ วเตอร ไม เก น 3 ป ไม เก น 60,000 บาท มาตรา 9 การรบกวนข อม ลคอมพ วเตอร ไม เก น 5 ป ไม เก น 100,000 บาท มาตรา 10 การรบกวนระบบคอมพ วเตอร ไม เก น 5 ป ไม เก น 100,000 บาท มาตรา 11 สแปมเมล ไม ม ไม เก น 100,000 บาท มาตรา 12 การกระทาต อความม นคง (1)ก อความเส ยหายแก ข อม ลคอมพ วเตอร (2)กระทบต อความม นคงปลอดภ ยของประเทศ/เศรษฐก จ วรรคท าย เป นเหต ให ผ อ นถ งแก ช ว ต ไม เก น 10 ป 3 ป ถ ง 15 ป 10 ป ถ ง 20 ป + ไม เก น 200,000 บาท 60, ,000 บาท ไม ม มาตรา 13 การจ าหน าย/เผยแพร ช ดคาส ง ไม เก น 1 ป ไม เก น 20,000 บาท มาตรา 14 การเผยแพร เน อหาอ นไม เหมาะสม ไม เก น 5 ป ไม เก น 100,000 บาท มาตรา 15 ความร บผ ดของ ISP ไม เก น 5 ป ไม เก น 100,000 บาท มาตรา 16 การต ดต อภาพผ อ น ถ าส จร ต ไม ม ความผ ด ไม เก น 3 ป ไม เก น 60,000 บาท

65 2. ผ ท ไม ได ต งใจกระทาความผ ด แต เก ดการกระทา ความผ ดข นในความร บผ ดชอบของตน ผ ท ไม ได ต งใจกระท าความผ ด แต เก ดการกระท าความผ ดข นในความร บผ ดชอบ ของตน เช น พน กงานในบร ษ ทหน ง กระทาความผ ดตามฐานความผ ดมาตราใดมาตราหน ง ในข อ 1) ข างต น บร ษ ทซ งเป นน ต บ คคลต องม บ คคลผ กระท าการใดๆ แทน (ในท น ค อ กรรมการผ ม อ านาจ) ด งน นเม อเก ดการกระท าความผ ดข น แล วม พน กงานเจ าหน าท มา ตรวจสอบและขอหล กฐานซ งก ค อ Log File บร ษ ทจ าเป นต องม Log File ด งกล าวมอบ ให ก บเจ าหน าท เพ อเจ าหน าท จะได น าไปขยายผลหาผ กระท าผ ดต อไป แต หากบร ษ ทไม ม ระบบจ ดเก บ Log File ย อมต องร บโทษอย างหล กเล ยงไม ได ตามฐานความผ ดมาตรา 26 ท กาหนดให ม การเก บร กษาข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร และมาตรา 27 ท กาหนดโทษแก ผ ซ ง ไม ปฏ บ ต ตามค าส งของศาลหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งม อ านาจในการขอหล กฐานจาก บร ษ ท และ บร ษ ท ม หน าท ต องส งหล กฐานให ตามท ระบ ไว ในมาตรา 18, 20 และ 21 น นเอง

66

67 ในป จจ บ นม ภ ยค กคามหลากร ปแบบในโลกอ นเทอร เน ต ซ งน บว นย งทว ความร นแรงและสล บซ บซ อนมากข น เช น ภ ยจาก การเจาะระบบ โจมต ข อม ลช นความล บ โจมต ระบบจนไม สามารถ ใช งานได เป นต น ระบบเคร อข ายท ใช งานเป นประจาท กว นน น บางคร งก ไม อาจม นใจได เต มร อยว าปลอดภ ย หากร เม อภายหล งว า ข อม ลถ กทาลาย ถ กล วงความล บ ระบบล ม หร อภาพล กษณ องค กร เส ยหาย ความส ญเส ยบางส วนก ไม อาจเร ยกค นได ด วยเหต น จ งจาเป นต องตรวจสอบความปลอดภ ยของระบบ เคร อข ายด วยการประเม นความเส ยงเพ อหาช องโหว ( Vulnerability Assessment ) หากตรวจพบว าเคร อข ายม ช องโหว ซ งอาจถ กผ ไม ประ- สงค ด เจาะระบบ บ กร กเข าโจมต ก ต องหาว ธ ป ดก นภ ยค กคาม (Hardening) และออกแบบระบบใหม ให ม นคงปลอดภ ยย งข น

68 1 ประเม นความเส ยง (Assessment) 2 ปฏ บ ต การป ดช องโหว (Implementation) 3 บร การบร หารจ ดการปลอดภ ยเคร อข ายสารสนเทศ (Managed Security Services)

69 1 ประเม นความเส ยง (Assessment) เป นข นตอนแรกในการตรวจสอบว าเคร อข ายม ความม นคงปลอดภ ย ในระด บใด หากพบว าม ช องโหว ช องโหว น นม ความเส ยงในระด บใด (ส ง กลาง หร อต า) ซ งการตรวจสอบท าได โดยการประเม นเปร ยบเท ยบมาตรการด าน เทคโนโลย สารสนเทศก บมาตรฐานอ นเป นท ยอมร บ (Gap Analysis) เช น ISO/IEC 27001, COBIT Framework เป นต น จากน นทาการประเม นความเส ยง เพ อหาจ ดเปราะบางในเคร อข ายหร อระบบคอมพ วเตอร (Vulnerability Assessment)ควบค ก บการทดสอบเจาะระบบเคร อข าย (Penetration Test)

70 Penetration Test ค อการทดสอบเพ อหาช องทางในการเข าถ งระบบ ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความ ม นคงปลอดภ ยของระบบคอมพ วเตอร หร อเคร อข าย โดยจ าลองเหต การณ ว า เคร อข ายด งกล าว ถ กโจมต จากแฮกเกอร ท ม งร าย โดยสามารถแบ งเป น 1. การทดสอบแบบ Black-Box ว ธ น ผ ทดสอบจะไม ทราบข อม ลของ ระบบท จะท าการทดสอบเลย จ งต อง พ จารณาแหล งท ต งและขอบเขตของ ระบบก อนท าการว เคราะห เปร ยบได ก บการโจมต จากแฮกเกอร ท อย ภายนอกเคร อข าย ซ งไม ค นเคยก บ ระบบน ก 2. การทดสอบแบบ White-Box ว ธ น ผ ทดสอบจะได ข อม ลโครงสร างระบบ ท ครบสมบ รณ เช น ผ งเคร อข าย, Source code และ IP Address เป นต น เปร ยบได ก บ การโจมต จากภายในเคร อข าย ไม ว าจะโดย ผ ปฏ บ ต งาน/ม ลแวร ท แพร กระจายอย ภายใน หร อในกรณ ท ข อม ลเก ดร วไหล ท าให ผ โจมต ล วงร ข อม ลพ นฐานของเคร อข ายได

71 ท งสองแนวทางข างต น ค อผ ทดสอบ ไม ทราบข อม ลใดๆ ก บ ทราบข อม ลท งหมด อย างไรก ด ย งม การทดสอบเจาะระบบท อย ระหว าง ปลายสองฝ ง ค อการทดสอบแบบ Gray-Box ท ผ ทดสอบ ทราบข อม ล บางส วน ซ งความเข มของส เทาจะมากน อยแค ไหน ก ข นอย ก บปร มาณ ข อม ลท ผ เจาะระบบทราบก อนเร มปฏ บ ต การน นเอง Vulnerability Assessment ค อการประเม นหาความเส ยงท เก ดจากช องโหว ท ค นพบ ซ งป จจ บ นน ยม ใช อ ปกรณ หร อ Tools มาช วยในการประเม น ท าให สะดวกและรวดเร วมากย งข น

72 เม อทราบข อแตกต างของสองส วนงานสาค ญไปแล ว ข นตอนในการ ปฏ บ ต งานแสดงเป นหล กการด งร ปท 6-2 ข นตอนการประเม นความเส ยงเคร อข าย

73 2 ปฏ บ ต การป ดช องโหว (Implementation) การป ดช องโหว หร อศ พท ทางเทคน ค เร ยกว า การ Hardening น นสามารถ ลดช องทางการจ โจมลงได ด วยการอ พเดท Patch ท จาเป นให ก บระบบ รวมท งการลบ ซอฟต แวร ท ไม จาเป น ยกเล ก Username หร อ Login ท ไม จาเป นต องใช ลบหร อยก เล กบร การ (Disable service) ท ไม จาเป น ตลอดจนการป ดพอร ตท เป ดท งไว เป นต น นอกจากน ย งสามารถออกแบบระบบเคร อข ายใหม ให ม เสถ ยรภาพมากย ง ข น พร อมต ดต งอ ปกรณ ด านความปลอดภ ยเคร อข ายสารสนเทศ เพ อช วยเฝ าระว ง และป องก นภ ยค กคามระบบสารสนเทศ เช น Firewall, Intrusion DetAection System, Intrusion Prevention System เป นต น และเสร มด วยการปร บแต งค าของอ ปกรณ อย าง เหมาะสมก บระบบเคร อข ายน น เพ อให สามารถป องก นภ ยค กคามได อย างม ประส ทธ - ภาพส งส ด

74 3 บร การบร หารจ ดการปลอดภ ยเคร อข ายสารสนเทศ (Managed Security Services) ในข นตอนส ดท ายน ถ อเป นบร การท เข ามาเสร ม ในกรณ ท เจ าของระบบ เคร อข ายต องการว าจ างองค กรภายนอกเข ามาด แลงานด านความปลอดภ ยข อ ม ลสารสนเทศแทน ในล กษณะของการ Outsourcing ไม ว าจะม สาเหต จากการ ขาดบ คลากรท ม ความเช ยวชาญในงานด านน, ไม ต องการท มงบลงท นก อนใหญ ในอ ปกรณ ท ใช เฝ าระว งและป องก นภ ยค กคาม ซ งส วนใหญ ม ม ลค าส ง หร อสาเหต อ นใดก ตาม ก สามารถว าจ างผ ให บร การบร หารจ ดการความม นคงปลอดภ ย หร อท เร ยกก นว า MSSP (Managed Security Service Provider) มาบร หารจ ดการ แทนได

75 ซ งจากบร การบร หารจ ดการความปลอดภ ยเคร อข ายสารสนเทศ (MSS) สามารถอธ บายได ด งร ปท 6-3 ผลท ได จากบร การบร หารจ ดการความปลอดภ ยเคร อข ายสารสนเทศ

76

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 สารบ ญ 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 ม อะไรใหม...4 1.2 ความต องการของระบบ...4 ล ขส ทธ 2010

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

การบร หารความเส ยงของระบบสารสนเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจ าป พ.ศ. 2555 ICT SMOI s Risk Management

การบร หารความเส ยงของระบบสารสนเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจ าป พ.ศ. 2555 ICT SMOI s Risk Management การบร หารความเส ยงของระบบสารสนเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจ าป พ.ศ. 2555 ICT SMOI s Risk Management จ ดท าโดย...ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย

More information

แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย

แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย นายต ลยฤทธ สมน ก รายงานผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ. 2553

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร

ระบบการจ ดการร านอาหาร ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

ศ พท คอมพ วเตอร น าร

ศ พท คอมพ วเตอร น าร - 1 - SiamInteract.com ศ พท คอมพ วเตอร น าร ย นด ต อนร บ ศ พท คอมพ วเตอร น าร ของ ตารางด านล างน เป นการประมวลคาศ พท คอมพ วเตอร ท นามาใช บ อยท ส ด สามารถหาความหมาย คาศ พท หร อต วย อ หร อวล ต างๆท เก ยวข

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าน ผ จ ดท างานว จ ยได ท าการศ กษาเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องก บ งานว จ ยในคร งน โดยแบ งออกเป นห วข อต างๆ ได ด งน 2.1 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1.1 ทฤษฎ ท เก

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง บ ร นทร ร จจนพ นธ ห วหน าโครงการว จ ย มหาว ทยาล ยเนช น จ งหว ดลาปาง

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

สารบ ญ เร อง หน า 1. บทนา... 1 ว ตถ ประสงค... 1 เป าหมาย... 2 ข นตอนการดาเน นการ... 2 2. สถานภาพของหน วยงาน/ระบบสารสนเทศ/ระบบการส อสาร...

สารบ ญ เร อง หน า 1. บทนา... 1 ว ตถ ประสงค... 1 เป าหมาย... 2 ข นตอนการดาเน นการ... 2 2. สถานภาพของหน วยงาน/ระบบสารสนเทศ/ระบบการส อสาร... ก ช อเร อง แผนพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมสอบสวนคด พ เศษ พ.ศ.2557-2559 ช อ-นามสก ล พ.ต.ต.น ต ส มฤทธ เดชขจร ตาแหน ง พน กงานสอบสวนคด พ เศษ ชานาญการพ เศษ กรมสอบสวนคด พ เศษ ได มอบหมายให ศ นย

More information

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 2.นางสาวอาจส ดา ก ต กร ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN ระบบการจ ดการเอกสารค ณภาพภายในโรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาช น Electronic Document Management System Kasemrad Prachachuen Hospital นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา

More information

การบร หารความเส ยงระบบสารสนเทศ

การบร หารความเส ยงระบบสารสนเทศ การบร หารความเส ยงระบบสารสนเทศ ความหมายของระบบสารสนเทศ ค อ ระบบการจ ดเก บ ประมวลผลข อม ล โดยอาศ ยบ คคล และเทคโนโลย สารสนเทศในการดาเน นการเพ อให ได สารสนเทศท เหมาะสมก บงานหร อภาระก จแต ละอย าง ม ประส ทธ

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002

ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002 ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002 ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ(เทคโนโลย

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007

การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 กรรณ การ แผ นทอง ร งท พย ล นจ กร โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ประเภทว

More information

ภ ยร ายท มาก บเทคโนโลย สารสนเทศ ร.ต.อ.ชาญช ย ว ระ สารว ตรกล มงานตรวจสอบฯ ศ นย ตรวจสอบและว เคราะห การกระท าผ ดทางเทคโนโลย ส าน กงานต ารวจแห งชาต

ภ ยร ายท มาก บเทคโนโลย สารสนเทศ ร.ต.อ.ชาญช ย ว ระ สารว ตรกล มงานตรวจสอบฯ ศ นย ตรวจสอบและว เคราะห การกระท าผ ดทางเทคโนโลย ส าน กงานต ารวจแห งชาต ภ ยร ายท มาก บเทคโนโลย สารสนเทศ ร.ต.อ.ชาญช ย ว ระ สารว ตรกล มงานตรวจสอบฯ ศ นย ตรวจสอบและว เคราะห การกระท าผ ดทางเทคโนโลย ส าน กงานต ารวจแห งชาต ภารก จและหน าท ศ นย ตรวจสอบและว เคราะห การกระท าผ ดทางเทคโนโลย

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

สรรสาระองค กรแห งความส ข เล ม 5: งานสร างสรรค ของท มสร างส ข

สรรสาระองค กรแห งความส ข เล ม 5: งานสร างสรรค ของท มสร างส ข สรรสาระองค กรแห งความส ข เล ม 5: งานสร างสรรค ของท มสร างส ข 5 5 สรรสาระองค กรแห งความส ข เล ม 5: งานสร างสรรค ของท มสร างส ข ix 5 สรรสาระองค กรแห งความส ข เล ม 5: งานสร างสรรค ของท มสร างส ข บรรณาธ การ

More information