RESEARCH & DEVELOPMENT R&D RESEARCH FOR INNOVATION

Size: px
Start display at page:

Download "RESEARCH & DEVELOPMENT R&D RESEARCH FOR INNOVATION"

Transcription

1 RESEARCH & DEVELOPMENT R&D RESEARCH FOR INNOVATION รศ. ดร. ว โรจน สารร ตนะ หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย 2556

2 การว จ ยและพ ฒนา...จ ดม งหมาย การว จ ยและพ ฒนา (Research and Development: R&D) เป นการว จ ยท ม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาผลผล ต (product) ซ งผลผล ตน ในทางธ รก จอาจ เร ยกว า ผล ตภ ณฑ ท เป นต วส นค า ในทางการศ กษาอาจเร ยกว า นว ตกรรม ท อาจเป นว ตถ (material) หร อ อาจเป นหล กการ (principle) แนวค ด (concept) หร อทฤษฎ (theory) ท สะท อนให เห นถ งเทคน คหร อว ธ การเพ อการปฏ บ ต ด วย

3 นว ตกรรม.. บางคณะว ชา...บางสาขาว ชา... บางภาค ธ รก จ... เพ ยงน กภาพ ก เห นได ช ดเจน แต ทางการศ กษา หร อทางการบร หารการศ กษา... ต องค ดและต องท าความ เข าใจ...

4 นว ตกรรมทาง (การบร หาร) การศ กษา... จ ดม งหมาย นว ตกรรมท พ ฒนาข นโดยกระบวนการว จ ยและพ ฒนา (R&D) ม จ ดม งหมายเพ อน าไปใช เป นแนวทางการแก ป ญหาหร อพ ฒนาค ณภาพของ งาน ท ม ปรากฏการณ หร อข อม ลเช งประจ กษ แสดงให เห นว าม ป ญหา (problem) หร อม ความต องการจ าเป น(need) เก ดข น ซ งอาจเป นผล ส บเน องจากการก าหนดความคาดหว งใหม ท ท าทายของหน วยงาน หร อ เก ดการเปล ยนแปลงในกระบวนท ศน การท างานจากกระบวนท ศน เก าส กระบวนท ศน ใหม ท บ คลากรขาดความร ความเข าใจ หร อเก ดจากการ ปฏ บ ต งานท ไม บรรล ผลส าเร จตามท คาดหว งมาอย างย ดเย อยาวนาน หร อ อ นๆ แล วแต กรณ

5 กระบวนการพ ฒนานว ตกรรม... R&D R&D ม กระบวนการพ ฒนานว ตกรรมในร ปแบบของ R1D1..R2D2..R3D3..RiDi ม ข นตอนส ดท ายใช ร ปแบบการว จ ยก ง ทดลอง (quasi-experimental design) ในภาคสนามจร ง ม จ ดม งหมาย หล กเพ อทดสอบค ณภาพของนว ตกรรมในล กษณะ If X then Y และเพ อ การปร บปร งแก ไขข อบกพร องของนว ตกรรมน นด วย จากน นจ งม การเผยแพร เพ อน าไปใช ในวงกว างต อไป โดยนว ตกรรมน นอาจม ล กษณะเป นการร บน ามา จากท อ น (adopt) หร อม การปร บมาจากท อ น (adapt) หร อม การร เร ม สร างสรรค ข นใหม (create)

6 จะพ ฒนานว ตกรรม...อะไร...ท าไม... การท จะพ ฒนานว ตกรรมอะไร จ งข นก บว า อะไรค อ ป ญหา (problem) อะไรค อความต องการจ าเป น (need) ของบ คคล และ/หร อของกล ม และ/หร อของ หน วยงานน นๆ ท ควรแก ไขหร อตอบสนองด วยการว จ ย และพ ฒนา (R&D) ซ งโดยท วไปจะม ปรากฏการณ หร อม ข อม ลเช งประจ กษ ท แสดงให เห นว า ม อะไรบ างท เป น ป ญหาหร อเป นความต องการจ าเป น ด งจะเห นได ว า ในการท าว จ ยหร อในการท าว ทยาน พนธ ผ ว จ ยจะน าเอา ป ญหาและความต องการจ าเป น มากล าวถ งในห วข อ ป ญหาและความส าค ญจ าเป นในการว จ ย (บทท 1) เพ อย นย นว า ท าไมถ งพ ฒนานว ตกรรมน นๆ

7 R&D แตกต างจาก PAR. เพราะ การว จ ยเช งปฏ บ ต การ (Action Research: AR) เป น การว จ ยท ม จ ดม งหมายเพ อแก ป ญหา ให เก ดการ เปล ยนแปลง ควบค ก บการเร ยนร และการพ ฒนา ความร ใหม จากการปฏ บ ต งานจร งของผ ว จ ยและผ ร วม ว จ ย ตามหล กการเร ยนร จากการกระท า (action learning) ตามวงจรแบบเกล ยวสว าน (spiral cycle) ของก จกรรมการวางแผน การปฏ บ ต การส งเกตผล และการสะท อนผล โดยผลจากการว จ ยจะม ข อจ าก ด ในการน าไปเผยแพร เพ อใช ในวงกว าง เน องจากเป น การว จ ยในบร บทเฉพาะ แต ก สามารถใช เป น กรณ ศ กษาเพ อประย กต ใช ในบร บทท คล ายคล งก นได

8 กระบวนการหล กของการว จ ยและพ ฒนา (R&D) กระบวนการหล กของการว จ ยและพ ฒนา (R&D) 3 ข นตอน ด งน 1) การก าหนด นว ตกรรม 2) การพ ฒนานว ตกรรมและน าไปทดลองในภาคสนาม โดยพ ฒนา บ คลากรให ม ความร (knowledge) ในนว ตกรรมเพ อน าไปส การปฏ บ ต งานจร ง (action) ท ส งผลต อการพ ฒนาท งคนและงาน รวมท งน กเร ยนท เป นเป าหมายส ดท าย ของการจ ดการศ กษา 3) การเผยแพร นว ตกรรม หากผลการทดลองพบว านว ตกรรม น นม ค ณภาพตามเกณฑ ท ก าหนด ก าหนด นว ตกรรม พ ฒนานว ตกรรมและน าไป ทดลองในภาคสนาม กระบวนการหล กของการว จ ยและพ ฒนา (R&D) เผยแพร นว ตกรรม

9 การก าหนดนว ตกรรมทางการบร หารการศ กษา นว ตกรรมทางการบร หารการศ กษาส วนใหญ เป น หล กการ แนวค ด หร อ ทฤษฎ เพ อการบร หารการศ กษา โดยหล กการ แนวค ด หร อทฤษฎ เหล าน น อาจเป นน าเอามาใช โดยตรง (adopt) หร ออาจปร บเอามาใช (adapt) หร อ อาจร เร มข นมาใหม (create) แต ไม ว าจะเป นอย างไร หากเอามาใช แล วท า ให การท างานด ข นและส งผลให ค ณภาพของการศ กษาไทยด ข น ก น าจะถ อว า ใช ได adapt

10 ต วอย าง หล กการ แนวค ด หร อทฤษฎ เพ อการบร หารการศ กษา ในป จจ บ น เน องจากความเป นส งคมความร (knowledge society) และผลจากการเปล ยนแปลงกระบวนท ศน ใหม ทางการบร หาร การศ กษาหลายประการ ท าให ม หล กการ แนวค ด หร อทฤษฎ เพ อ การบร หารการศ กษาใหม ๆ เก ดข นมากมาย ซ งหลายหล กการ หลาย แนวค ด หร อหลายทฤษฎ ได ถ กน าไปกล าวถ งในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต แผนการศ กษาแห งชาต นโยบายทางการศ กษา แห งชาต หร อแม แต แผนหร อนโยบายของหน วยงานส วนกลางท เป นต น ส งก ดของสถานศ กษาในส วนภ ม ภาคหร อส วนท องถ น เช น การบร หาร แบบย ดโรงเร ยนเป นฐาน (school-based management) การบร หาร แบบธรรมาภ บาล (good government management) การ บร หารงานแบบโปร งใส (transparency management) การ บร หารงานท เน นความร บผ ดชอบ (accountability management) การบร หารแบบม งเน นผลส มฤทธ (result-based management) การบร หารเพ อการเปล ยนแปลง (change management).. ฯลฯ เส ยดาย!! หากส งคมไทยเป นส งคมท Fluency in English จะท าให บ คลากรทางการศ กษาเข าถ งหล กการ แนวค ด ทฤษฎ ท เป นสากลมากข น ไม ต องน ามาค ดเพ อ R&D ให เก ดความกระจ างเป นภาษาไทยก นให เส ยเวลา

11 ต วอย าง หล กการ แนวค ด หร อทฤษฎ เพ อการบร หารการศ กษา การจ ดการความร (knowledge management) สภาพแวดล อมเพ อการ เร ยนร (learning environment) การเร ยนร แบบรวมพล ง (collaborative learning) ช มชนการเร ยนร (learning community) ว ฒนธรรมการเร ยนร (learning culture) ว ฒนธรรมโรงเร ยนท เข มแข ง (strong school culture) บรรยากาศโรงเร ยนเพ อการเร ยนร (learning school climate) ภาวะผ น าการเปล ยนแปลง (transformational leadership) ภาวะผ น าเช ง ย ทธศาสตร (strategic leadership) ภาวะผ น าทางว ชาการ (instructional leadership) ภาวะผ น าแบบกระจายอ านาจ (distributed leadership) ภาวะผ น าของผ บร หาร (principal leadership) ภาวะผ น าของคร (teacher leadership) ภาวะผ น าแบบเสร มพล ง (empowered leadership) ภาวะ ผ น าโรงเร ยน (school leadership) ภาวะผ น าทางการศ กษา (educational leadership) โรงเร ยนท ม ประส ทธ ผล (effective school) การบร หาร ค ณภาพโดยรวม (total quality management) การบร หารแบบม ส วนร วม (participatory management) ฯลฯ เส ยดาย!! หากส งคมไทยเป นส งคมท Fluency in English จะท าให บ คลากรทางการศ กษาเข าถ งหล กการ แนวค ด ทฤษฎ ท เป นสากลมากข น ไม ต องน ามาค ดเพ อ R&D ให เก ดความกระจ างเป นภาษาไทยก นให เส ยเวลา

12 ต วอย าง หล กการ แนวค ด หร อทฤษฎ เพ อการบร หารการศ กษา ม นานาท ศนะต อการศ กษาศตวรรษท 21 สะท อนให เห นถ งการ เก ดข นของกระบวนท ศน ใหม ทางการศ กษามากมาย ท บ คลากรทางการศ กษา โดยเฉพาะ ในสถานศ กษา ควรร บร ควรท าความเข าใจให กระจ าง เพ อการต ดส นใจส การปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ผล เช น Bloom s Digital Taxonomy of Educational Objective ซ งเพ งม การปร บปร งแก ไขในป 2001 และ 2007 หร อร ปแบบการเร ยนร เช น Project-Based Learning, Problem-Based Learning, Inquiry-Based Learning หร อร ปแบบการประเม นผล (assessment) รวมท งหล กความร วมม อ (collaboration) ท แม ม การกล าวถ งมาต งแต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แต ในช วงเวลาน น ความก าวหน าของเทคโนโลย ด จ ตอลย งไม เข มข นมากเท าใน ป จจ บ น เป นภาพของกระบวนท ศน แบบเด มในศตวรรษท 20 เป นภาพของการเร ยนการ สอนในห องเร ยนแบบพบปะก น (face to face) ย งไม ม ภาพของค าว า ด จ ตอล หร อ ออนไลน มาบ รณาการอย างช ดเจน จนกลายเป นกระบวนท ศน ใหม ข นมา เช น การ ประเม นผลออนไลน โครงการ PBL ออนไลน หร อแม แต Digital Taxonomy of Educational Objective ไม น บรวมแนวค ดใหม ๆ อ นๆ เช น ช มชนการเร ยนร ออนไลน การสร างเคร อข ายท องถ นและโลก การส อสารและความร วมม อออนไลน เป น ต น

13 R&D: KNOWLEDGE + ACTION = POWER หล กการ แนวค ด ทฤษฎ ต างๆ เหล าน น (ย งม อ กมากมาย) ถ อเป น นว ตกรรมใหม ทางการบร หารการศ กษา ท คาดหว งว า หากบ คลากรทางการ ศ กษา ม ความร (knowledge) แล วกระต นให พวกเขาน าความร เหล าน ไปส การปฏ บ ต (action) ก จะก อให เก ดพล ง (power) ให การปฏ บ ต งาน ในหน าท เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลย งข น ตามแนวค ด knowledge + action = power หร อตามค ากล าวท ว า make them know what to do, then encourage them do what they know หร อ link to on-the-job application หล กการ แนวค ด ทฤษฎ รวมท งกระบวนท ศน ใหม ทางการศ กษาเหล าน น สามารถน าไปส การปฏ บ ต ได ด วยกระบวนการ Research and Development: R&D ใน 6 ข นตอน ข อส งเกต ม ผ ออกแบบงานว จ ย พ ฒนาร ปแบบ... ว าเป น R&D แต ขาดการทดลองใช จร งในภาคสนาม เห นว าร ปแบบน นน าจะเป น policy research ท ม 2 ข นตอนหล ก ค อ ข นตอนแรกว จ ยเพ อให ได ร างต วแบบ ข นตอนท สองเอาร างต วแบบน นไปตรวจสอบหร อย นย นด วยเทคน คว ธ ว จ ยอย างใดอย างหน ง

14 R&D..6 ข นตอน การศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องใน บทท 2 ถ อเป นจ ดเร มต นท ส าค ญของ การว จ ยและพ ฒนา (R&D) ของ น กศ กษา เพราะจะท าให ได โปรแกรมพ ฒนา... ท ถ อเป น กรอบแนวค ดเพ อการว จ ยว า ม จ ดม งหมายเพ ออะไร ม ร ปร างหน าตา เป นอย างไร และจะพ ฒนาอย างไร ด งน น ว ธ ด าเน นการว จ ยในบทท 3 จ ง จะเร มต นด วยการน าเอา โปรแกรม พ ฒนา... ท ถ อเป นกรอบแนวค ดเพ อ การว จ ย น นเป นต วต งต นในข นตอน ท 1 และการออกแบบว จ ยภาคสนาม จะให ม อย างน อย 2 โครงการ ค อ โครงการพ ฒนาความร ให กล ม ทดลอง และ โครงการกล มทดลอง น าความร ส การปฏ บ ต

15 R&D ข นตอนท 1 การตรวจสอบกรอบแนวค ดเพ อการว จ ยและการปร บปร งแก ไข เพ อตรวจสอบความสอดคล องก บ ป ญหา ความจ าเป น และบร บท ประกอบด วย 2 ก จกรรมหล ก ค อ การตรวจสอบ โปรแกรมพ ฒนา... ท ถ อเป นกรอบแนวค ดเพ อการว จ ย ท พ ฒนาได จากบท ท 2 โดยว ธ การข างล างน ว ธ การใดว ธ การหน ง หร อก าหนดเพ มเต ม หร อหลายว ธ ผสมก น เช น การส มภาษณ เช งล ก (in-depth interview) ผ ทรงค ณว ฒ ท งทางว ชาการและทางการปฏ บ ต เป นใคร และจ านวนเท าไรข นก บเกณฑ ท จะก าหนด การอภ ปรายกล มเป าหมาย (focus group discussion) เป นกล มเป าหมายท ม จ ดม งหมายจะน า โปรแกรมไปเผยแพร และใช ประโยชน การว จ ยเช งส ารวจ (survey study) เพ อสอบถามความเห นจากกล มต วอย างของประชากรท เป น กล มเป าหมายท จะน าโปรแกรมไปเผยแพร และใช ประโยชน การปร บปร งแก ไขโปรแกรมตามข อเสนอแนะท ได ร บ ผลส บเน องจาก... การศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องในบทท 2 โปรแกรมพ ฒนา... อาจก าหนดเป นช ออ นได ตามความเหมาะสม

16 R&D ข นตอนท 2 จ ดท าค ม อ... ประกอบโปรแกรม การจ ดท าค ม อประกอบโปรแกรม ประกอบด วยก จกรรมหล ก ค อ การจ ดท าค ม อ ประกอบโปรแกรม ในโครงการอย างน อย 2 โครงการ ค อ 1. ค ม อประกอบโครงการพ ฒนาความร ให ก บกล มทดลอง เป นความร เก ยวก บ นว ตกรรม ท พ ฒนาข น และความร เก ยวก บ งาน ท จะให พวกเขาปฏ บ ต ด วยว ธ การฝ กอบรม การส มมนา การศ กษาด งานต นแบบ การศ กษาเป นกล ม การศ กษาด วยตนเอง เป นต น 2. ค ม อประกอบโครงการกล มทดลองน าความร ส การปฏ บ ต on the job developing ซ งอาจเป นค ม อการมอบหมายงานให ศ กษาค นคว า การ ส มมนากล มย อย การเป นพ เล ยง เพ อนช วยเพ อน การประช ม การ แลกเปล ยนเร ยนร การถอดบทเร ยน หร ออ นๆ ท เช อมโยงไปถ งภาระงานท ก าหนดให ปฏ บ ต เป นระยะๆ

17 ข นตอนน ถ อเป นภาระงานท หน กส าหร บผ ว จ ย ต องใช เวลา ความขย น อดทน และความพยายามส ง อย างน อยก ประมาณ 1 ภาคเร ยน แต ก ข นก บผลการ ท างานในระยะท ผ านมาของผ ว จ ยด วย หากในบทท 2 ผ ว จ ยได ศ กษา วรรณกรรมท เก ยวข องไว ได ด ก จะท าให ม ความร ท จะน ามาจ ดท าเป นค ม อ ประกอบโปรแกรมท เพ ยงพอ ท งในส วนท เก ยวก บ นว ตกรรม และเก ยวก บ งาน และขอให ข อส งเกตด วยว า ค ม อประกอบโปรแกรม น อาจเป นค ม อ ท เป นเอกสารตามท น ยมใช ก นโดยท วไป หร ออาจเป นค ม อเพ อ e-learning เช น แผ นซ ด เพ อศ กษาจากคอมพ วเตอร เป นต น หร ออาจผสมก นหลากหลาย ล กษณะ

18 R&D ข นตอนท 3 ตรวจสอบโปรแกรม...และปร บปร ง แก ไข... RD..RD..RD.. การตรวจสอบโปรแกรมและการปร บปร งแก ไข 3 ระยะ ประกอบด วย 3 ก จกรรมหล ก แต ก ไม ตายต ว ผ ว จ ยอาจปร บเปล ยนตามความเหมาะสม โดยย ดจ ดม งหมายเพ อการ ตรวจสอบและการปร บปร งแก ไข 1. การตรวจสอบภาคสนามเบ องต นและการปร บปร งแก ไข (preliminary field checking and revision) ก บกล มเป าหมาย ผ เก ยวข อง ผ ม ส วนได เส ย และ อ นๆ แล วแต ความเหมาะสมก บงานว จ ย จ านวนหน ง ด วยว ธ การส มภาษณ เช งล ก หร อการ อภ ปรายกล มเป าหมาย แล วแต กรณ หร อท งสองว ธ ม จ ดม งหมายในการตรวจสอบ ค ณภาพของโปรแกรม ท อาจใช เกณฑ ความถ กต อง (accuracy) ความเป นไปได (feasibility) ความสอดคล อง (congruency) และความเป นประโยชน (utility)

19 2. การตรวจสอบภาคสนามคร งส าค ญและการปร บปร งแก ไข (main field checking and revision) ก บกล มเป าหมาย ผ เก ยวข อง ผ ม ส วนได เส ย และอ น ๆ แล วแต ความเหมาะสมก บงานว จ ย จ านวนหน ง ท ไม ซ าก บข อ 1 ด วยว ธ การส มภาษณ เช งล ก หร อการ อภ ปรายกล มเป าหมาย แล วแต กรณ หร อท งสองว ธ ม จ ดม งหมายในการตรวจสอบค ณภาพของ โปรแกรม ท อาจใช เกณฑ พ จารณาเช นเด ยวก บข อ 1 ค อ ความถ กต อง ความเป นไปได ความ สอดคล อง และความเป นประโยชน 3. การตรวจสอบเพ อการย นย นและการปร บปร งแก ไข (confirmative checking and revision) อาจใช แบบสอบถามกล มเป าหมาย ผ เก ยวข อง ผ ม ส วนได เส ย และอ นๆ จ านวน หน ง ท ไม ซ าก บข อ 1 และข อ 2 โดยอาจประย กต ใช เทคน คการว เคราะห หาค าด ชน ความ สอดคล อง (Item Objective Congruence Index: IOC) ระหว าง ความร ท ก าหนดใน ค ม อประกอบโปรแกรมก บว ตถ ประสงค ท คาดหว ง ผลจากการตอบแบบสอบถาม น ามาว เคราะห หาค า IOC หากรายการใดม ค าตามเกณฑ ท ก าหนด เช น ส งกว า.50 ก แสดงว า ความร น น ม ความสอดคล องก บว ตถ ประสงค ท คาดหว ง นอกจากน น หากในแบบสอบถามน น ม ค าถามแบบ ปลายเป ด และได ร บข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งแก ไข ก น าข อเสนอแนะน นไปพ จารณาปร บปร ง แก ไขค ม อประกอบโปรแกรมด วย

20 R&D ข นตอนท 4 สร างเคร องม อเพ อ... การทดลอง สร างเคร องม อเพ อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม หากประย กต จากแนวค ดของ Guskey (2000) ควรม แบบประเม น 5 ประเภท ค อ 1. แบบประเม นปฏ ก ร ยา (reaction) ของกล มทดลองต อโครงการแต ละ โครงการหล งส นส ดการด าเน นงานของโครงการน นๆ เพ อด ประส ทธ ผลของโครงการ และหาข อบกพร องในการปร บปร งแก ไข โดยอาจว ธ การระดมสมอง การถอดบทเร ยน หร ออ นๆ เพ อให ได ข อม ลสะท อนกล บตามความเหมาะสม 2. แบบประเม นความร (knowledge) ของกล มทดลอง โดยเฉพาะความร จากการด าเน นตาม โครงการพ ฒนาความร ของกล มทดลอง ท งน เพ อให ทราบถ ง ระด บของความร ความเข าใจ ท กษะ และท ศนคต ว าม มากเพ ยงพอท จะน าไปส การ ปฏ บ ต ได หร อไม หล งจากม การด าเน นงานตามโครงการประเภทน แล ว * สร างเคร องม อ หล งข นตอนท 4 ท นว ตกรรม ได ร บการปร บปร งจนลงต วแล ว

21 3. แบบประเม นการน าความร ส การปฏ บ ต (from knowledge to action) ของกล มทดลอง เป นการประเม นหล งจากท ม การด าเน นงานตาม โครงการน าความร ส การปฏ บ ต ไปแล วระยะหน ง โดยอาจม การประเม นเป นระยะๆ หร อเม อส นส ดโครงการในตอนท ายของการว จ ย 4. แบบประเม นการเปล ยนแปลง (change) โดยอาจใช แบบสอบถาม แบบ ส มภาษณ แบบส งเกต แบบบ นท กข อม ล ภาพถ าย หร ออ นๆ ท แสดงให เห นถ งการ เปล ยนแปลงในม ต ต างๆ เช น การเปล ยนแปลงในงานท ปฏ บ ต การเปล ยนแปลงใน บรรยากาศองค การ การเปล ยนแปลงในเทคน คหร อว ธ การท างาน และอ น ๆ โดย อาจเก บข อม ลจากผ เก ยวข องหลายฝ าย 5. แบบประเม นผลการเร ยนร ท เก ดข นก บน กเร ยน (student learning outcome) ในกรณ ท โปรแกรมน นส งผลถ งน กเร ยนด วย อาจเป นแบบประเม น ความร ความเข าใจ ท กษะ ท ศนคต หร ออ นๆ รวมท งความพ งพอใจของน กเร ยนต อ ปรากฏการณ ท เก ดข น

22 R&D ข นตอนท 5 การทดลองโปรแกรม... ในภาคสนาม การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) ถ อเป นภาระงานท หน กข นตอนหน ง โดย การทดลองใช โปรแกรมในหน วยงานท เป นกล มเป าหมายการทดลอง ท ก าหนดตามร ปแบบการว จ ยก งทดลอง (quasi-experiment) ร ปแบบใดร ปแบบหน ง เช น แบบการว จ ยแบบกล มควบค มไม ได ส ม แต ม การทดสอบก อนและหล งการทดลอง (nonrandomized control-group pretest-posttest design) แบบว จ ยอน กรม เวลา (time series design) แบบว จ ยอน กรมเวลาแบบม กล มควบค ม (controlgroup time series design) เป นต น แล วแต ความเหมาะสม ร ปแบบการทดลอง หากเป นทางว ทยาศาสตร ม กเป น pure-experiment แต ทางส งคมศาสตร หร อ ศ กษาศาสตร ม กเป น quasi-experiment

23 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม อาจใช ระยะเวลา 1 ภาคเร ยน เพ อให ม เวลา เพ ยงพอต อการด าเน นงานในโครงการ 2 ประเภท ค อ 1) โครงการพ ฒนาความร กล มทดลอง ในระยะเร มแรกของการทดลอง 2) โครงการกล มทดลองน าความร ส การปฏ บ ต โดยผ ว จ ยสามารถก าหนดช อ โครงการได ตามความเหมาะสม สร ปผลการทดลอง และปร งปร งแก ไขโปรแกรม โดยการสร ปผลน นม จ ดม งหมายเพ อด ว าโปรแกรมท พ ฒนาข นน นม ค ณภาพ ส งผลต อการเปล ยนแปลงท ด ข นตามเกณฑ ท ผ ว จ ยก าหนดในม ต ต างๆ ตาม เคร องม อการประเม นท สร างข นในข นตอนท 5 หร อไม? ในกรณ การปร บปร ง แก ไขน น เป นการปร บปร งแก ไขโปรแกรมโดยพ จารณาข อม ลจากการส งเกต การ บ นท ก การส มภาษณ การถอดบทเร ยน และอ นๆ ท ผ ว จ ยใช ในท กระยะของการ ด าเน นการทดลอง From knowing.. To.. Acting step by step

24 R&D ข นตอนท 6 เข ยน... รายงาน การเข ยนรายงานการว จ ยและการเผยแพร ผลงานว จ ย ผลการตรวจสอบกรอบแนวค ดเพ อการว จ ยและการปร บปร งแก ไข ผลการจ ดท าค ม อประกอบโปรแกรม ผลการตรวจสอบโปรแกรมและการปร บปร งแก ไข 3 ระยะ ผลการตรวจสอบภาคสนามเบ องต นและการปร บปร งแก ไข ผลการตรวจสอบภาคสนามคร งส าค ญและการปร บปร งแก ไข ผลการตรวจสอบเพ อการย นย นและการปร บปร งแก ไข ผลการสร างเคร องม อเพ อการทดลองในภาคสนาม ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) เป นการบรรยายถ งเหต การณ ทดลองในภาคสนาม แสดงผล จากแบบประเม นต างๆ ท ใช ผลผล ตส ดท ายจากการว จ ย ค อโปรแกรมพ ฒนาท ได ร บการปร บปร งแก ไขจากข อม ลสะท อนกล บท ได ร บ ในช วงการด าเน นการทดลองใช โปรแกรม กรณ การเผยแพร ผลงานว จ ย เช น การน าเสนอผลงานว จ ยในการส มมนาว ชาการ การต พ มพ ในวารสาร การจ ดพ มพ เป นเอกสารหร อต ารา การน าเสนอในเว บไซด ร ปแบบใดร ปแบบหน ง เป นต น

25 รายงานผลการว จ ย ค าแนะน า ---- การน าเสนอผลการว จ ย ผ ว จ ยควรน ามาเสนอเป นระยะๆ หร อหล งเสร จส นการท าว จ ยแต ละข นตอน ไม รอจนกว าเสร จส นท กข นตอน ม ฉะน นจะเก ดสภาพของภ เขาข อม ล หร อสภาพได หน าล มหล ง อาจม ผลท า ให น าเสนอข อม ลไม ครบถ วนสมบ รณ ตามท ปฏ บ ต จร ง ม ความส บสน อ น เน องจากความเร งร ดของเวลา ความเหน อยล า ความท อแท ใจ ความ หลงล ม และความมากมายของข อม ล

26 ผลล พธ จาก R&D ค อ ผลการว จ ยท ได ร บการทดสอบย นย นในค ณภาพ ท สามารถน าไปเผยแพร ในวงกว างต อไปได......ในกล มเป าหมายท ม ค ณสมบ ต เด ยวก บกล มท ใช ในการทดลอง เช น การว จ ย ม งพ ฒนานว ตกรรมเพ อใช ก บบ คลากรในสถานศ กษาข นพ นฐาน...เม อ ด าเน นการทดลองนว ตกรรมน นในสถานศ กษาข นพ นฐาน 1 แห ง (เป นแหล ง ทดลอง) แล วพบว านว ตกรรมน นม ค ณภาพตามเกณฑ ท ก าหนด ก สามารถน าไป เผยแพร เพ อให สถานศ กษาข นพ นฐานอ นๆ ท วประเทศได พ จารณาใช โดยเช อว า หากสถานศ กษาเหล าน น ม การปฏ บ ต ตามค ม อและข นตอนต างๆ ท ผ ว จ ยจ ดท า ข น ก จะส งผลให เก ดผลล พธ ตามท คาดหว งได ผลล พธ ของ R&D แตกต างจากผลล พธ ของ PAR --- ผลล พธ จาก PAR ม ข อจ าก ดในการน าไปเผยแพร หร อ อ างอ ง เพ อใช ในวงกว าง เน องจากเป นการว จ ยเพ อปฏ บ ต จร งในบร บทเฉพาะ แต สามารถน าเอาประเด นข อค ด หร อเหต การณ ส าค ญท เก ดข นเป นข อเสนอแนะส าหร บการน าไปใช ในสถานการณ อ นท ม ล กษณะคล ายคล งก น หร อท ก าล งม งให เก ดการเปล ยนแปลงในล กษณะเด ยวก นได

27 หากท า R&D ควรเร มท าอะไร หากต ดส นใจท า R&D ในเร องใดเร องหน ง ส งท ผ ว จ ยควร เร มท าแต เน นๆ ค อ การ review วรรณกรรมท เก ยวข อง ก บนว ตกรรมท จะพ ฒนาน น เพ อน าเสนอไว ในบทท 2 เป นวรรณกรรมท ใหม ๆ ไม ล าสม ย ท งจากเอกสาร ต ารา และจากอ นเตอร เน ต ท ส าค ญต องเป นนว ตกรรมใหม ๆ กระบวนท ศน ใหม ๆ หากย งหลงต ดก บของเก า จะไม เก ด ประโยชน และจะเส ยเวลาเปล า นอกจากน นอาจศ กษาแนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาบ คลากร หร อการพ ฒนาว ชาช พ แนวค ดการออกแบบโปรแกรม ด วย เพ อเป นแนวทางในการออกแบบนว ตกรรม และ แนวทางในการด าเน นการทดลองในภาคสนาม หาก review ไว ด เพ ยงใด ก จะท าให ผ ว จ ยท า ค ม อ ประกอบ นว ตกรรมในช วงท าว จ ยได สะดวกมากข นเท าน น เน นย าเร องข อม ลใหม ๆ แนวค ดใหม ๆ ก บงานว จ ยท ก ประเภท เพราะส งคมป จจ บ น เปล ยนแปลงเร วมาก ผ ว จ ย ต องระม ดระว ง ก าวให ท นก บ การเปล ยนแปลง ไม หลงต ด ก บของเก า ข อม ลเก า แนวค ด เก า หร อกระบวนท ศน เก า

28 กรณ ศ กษา

29 ค ณล กษณะผ ว จ ย R&D เป นน กสร างสรรค (creator) เป นน กนว ตกรรม (innovator) เป นน กประด ษฐ ค ดค น (inventor) เป นน กพ ฒนา (developer) เป นน กเปล ยนแปลง (change agent) เป นน กแก ป ญหา (problem solver) เป นน กทดลอง (experimenter) เป นน กเผยแพร (distributor) เป น..

การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ความหมายของการว จ ยการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม

การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ความหมายของการว จ ยการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ศ.ดร. ส ว มล ว องวาณ ช ภาคว ชาว จ ยและจ ตว ทยาการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม ผ ท างานระด บนโยบาย เน นการว จ ยเพ อก

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ. 2552 2561 ค าน า จากการว ว ฒนาการของส งคมโลกเข าส ย คแห งการเร ยนร ท ไร พรมแดนท าให เก ดแนวความค ด และทฤษฎ ทางว ชาการใหม ๆ ข น รวมท งการน าเอาเทคโนโลย

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ

การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ รายงานฉบ บสมบ รณ การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ เสนอต อ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ม นาคม 2556 รายช อคณะผ ว จ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง ผ เสนอโครงการ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ (อ.เกษม ส

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ A Study of the Community Enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaubkhirikhan Province

More information