โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต

Size: px
Start display at page:

Download "โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต"

Transcription

1 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได นาเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาใช ในการจ ดการเร ยนการ สอน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยพ ฒนาแหล งการ เร ยนร ต างๆ ภายในโรงเร ยนให ม ความท นสม ยและ ครบวงจร ซ งแบ งเป นศ นย การเร ยนร ท งหมด 15 ศ นย

2 1. ศ นย การเร ยนการสอนคอมพ วเตอร ก อต งเม อ พ.ศ เป นคอมพ วเตอร ร นจอเข ยวไม ม ฮาร ดด สก โดยม จ ดม งหมายให น กเร ยนโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตท ก คนท จบการศ กษาไปได ม ความร คอมพ วเตอร เบ องต น ป จจ บ น ม ห องคอมพ วเตอร 4 ห องเร ยน ห องเร ยนละ 50 เคร อง โดยน กเร ยนท กคนจะได ใช คอมพ วเตอร นอกจากน โรงเร ยนได นา โปรแกรม Open net มาร วมสอนซ งโปรแกรมด งกล าวสามารถส ง ภาพหน าจอของผ สอนให เห นการปฏ บ ต งานท ละข นตอนพร อมก นใน ห วข อต างๆ คร ผ สอนสามารถด ภาพหน าจอของ น กเร ยนได โดยท ไม ต องเด นไปท เคร องของน กเร ยน ในขณะเด ยวก นคร ผ สอนสามารถ ล อคและป ดเคร องของน กเร ยนจากเคร องคร ได ในกรณ ท น กเร ยนไม ปฏ บ ต ตามคาส ง ซ งโปรแกรมด งกล าวช วยอานวยความสะดวกใน การสอนได มากท เด ยว นอกจากน ย งได ต ดต ง Software crocodile Technology เพ อให ความร เก ยวก บว ชาเทคโนโลย ให ก บน กเร ยน

3 1. ศ นย การเร ยนการสอนคอมพ วเตอร

4 2. ศ นย โสตท ศนศ กษาและส อนว ตกรรม ม การให การบร การด านต างๆ ด งน 1. ผล ตส อว ด ท ศน ให คร -อาจารย ใช ประกอบการสอน 2. สน บสน นคร อาจารย นาเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอนโดยส งไฟล VDO VCD DVD Clip-VDO บทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอนทางระบบ TV ส ห องเร ยนโดยระบบเคเบ ลท ว 22 ช องร บส ญญาณ 3. ร วมก บหมวดว ชาต างๆผล ตว ด ท ศน VCD เพ อการศ กษาเผยแพร ความร ของกล มสาระ ต างๆ 4. ร วมก บงานประชาส มพ นธ นาเสนอรายการภาษาไทยว นละคาในคาบโฮมร ม 5. ร วมก บหมวดส งคมศ กษาออกอากาศรายการพ ทธส ภาษ ตประจาว นในคาบโฮมร ม 6. บร การถ ายทาและต ดต อเทปว ด ท ศน เพ อการศ กษาให คร -อาจารย เพ อใช ในการสอน 7. ท กว นอ งคารและว นพฤห สบด จะเป นรายการสาระความร ส ห องเร ยนโดยน กเร ยนท กคน เข าแถวบนอาคารเร ยนโดยม การควบค มท ห องสต ด โอธนผล นม กาหนดการ ด งน น. รายการ อาจารย ฝ ายปกครองพบน กเร ยน รายการ ออนไลน ของกล มสาระการเร ยนร ต างๆ รายการ ข าวประจาว น น. อาจารย ท ปร กษาแต ละห องพบน กเร ยนนอกจากน ห องสต ด โอย งสามารถ ใช เป นห องบ นท กเส ยง ห องถ ายทา ว ด ท ศน ของแต ละกล มสาระ ห องต ดต อว ด ท ศน เพ อ การศ กษา โดยใช คอมพ วเตอร ในการต ดต อ

5 2. ศ นย โสตท ศนศ กษาและส อนว ตกรรม

6 3. ศ นย การเร ยนอน ร กษ พล งงาน (ห องเร ยนส เข ยว) การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทยร วมก บกระทรวงศ กษาธ การ ได จ ดทาโครงการห องเร ยนส เข ยว ข นเม อป พ.ศ โดยการ ค ดเล อกโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตเป นโรงเร ยนม ธยมหน งจากโรงเร ยน ม ธยมท วประเทศท ม ค ณสมบ ต ตามเกณฑ เบ องต น โดยเป นโรงเร ยนท ต งอย ในเขตช มชนใหญ และม จานวนน กเร ยน 2,500 คนข นไปท ม ความพร อมทางด านบ คลากร สถานท และสภาพแวดล อมต างๆ โดย ในห องเร ยนส เข ยวน ได แบ งออกเป นก จกรรมต างๆ 5 หน วยค อ ก จกรรมท 1 ไฟฟ าม ประโยชน มากมาย ก จกรรมท 2 แหล งกาเน ดไฟฟ า ก จกรรมท 3 เปร ยบเท ยบประส ทธ ภาพของอ ปกรณ ไฟฟ า ก จกรรมท 4 ผลกระทบจากการใช ไฟฟ าเปล อง ก จกรรมท 5 ร วมใจประหย ดไฟฟ า

7 4 ศ นย ปฏ บ ต การภาษา เฉล มพระเก ยรต ได เร มก อต งเม อป พ.ศ เป นห อง Sound lab ร นใหม โดย ใช ท งระบบภาพและเส ยง เพ มเคร องคอมพ วเตอร ห ฟ งและระบบ โต ตอบระหว างคร และน กเร ยนท กคน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ พ ฒนาการเร ยนการสอนท กษะฟ งพ ดภาษาต างประเทศ พ ฒนา ศ กยภาพการเร ยนร ภาษาต างประเทศของน กเร ยนและฟ นฟ เพ มพ น ความร ภาษาต างประเทศแก คร อาจารย ในโรงเร ยน ป จจ บ นม การนาโปรแกรม Tell me more 4 ภาษา ค อ ภาษาอ งกฤษ ภาษาฝร งเศส ภาษาจ น ภาษาญ ป น มาใช ในการเร ยน การสอนเพ อฝ กให น กเร ยนโต ตอบเล ยนเส ยงจากเจ าของภาษาผ าน ระบบ Multimedia

8 5. ศ นย ว ทยบร การ(E-learning) ได ถ กนามาใช ในโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ในป การศ กษา 2547 จากการสน บสน นและว ส ยท ศน ท ก าวไกลของผ บร หารโรงเร ยนโดย จ ดต งข นในศ นย ว ทยบร การ ม เคร องคอมพ วเตอร สาหร บใช ใน การเร ยนการสอน ให น กเร ยนได ศ กษา ทบทวน ส บค น ข อม ล ตลอดจนสามารถทาการทดสอบได น บได ว าเป นอ กร ปแบบหน ง นอกเหน อจากการเร ยนการสอนภายในห องเร ยนปกต โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตเล อกใช ระบบปฏ บ ต การ Moodle LMS เป นระบบจ ดการบทเร ยน E - learning โดยคร ท กคนของ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตม บทเร ยน E - learning ท กคนน กเร ยนม การส งการบ านผ านระบบ Moodle เป นการเร ยนเน อหาสารสนเทศสาหร บการสอนหร อการอบรมซ ง ใช ในการนาเสนอด วยต วอ กษร ภาพน ง ผสมผสานก บการใช ภาพเคล อนไหว ว ด ท ศน และเส ยงโดยอาศ ยเทคโนโลย ของเว บในการ ถ ายทอดเน อหา รวมท งใช เทคโนโลย

9 6. ศ นย ปฏ บ ต การคณ ตศาสตร ได ต ดต งคอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยน 5 เคร อง ต ดต งระบบ E -class room ค อเม อเข ยนข อความบน White board ข อม ลจะถ กบ นท กด วยเซนเซอร ลงฮาร ดด สก ของ คอมพ วเตอร สามารถเข ยนลงแผ นซ ด ให น กเร ยน นาไปศ กษาท บ าน ได และต ดต ง Graphing Calculator 20 เคร อง เพ อให น กเร ยน ได เร ยนร คณ ตศาสตร ด วยเคร องผ านจอโปรเจคเตอร นอกจากน ย ง ต ดต ง Soft ware Crocodile Mathematics และ Soft ware Geometer s Sketchpad เพ อศ กษาว ชาคณ ตศาสตร โดยใช ICT

10 6. ศ นย ปฏ บ ต การคณ ตศาสตร

11 7. ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา ได สร างบรรยากาศของห องให เป นส งแวดล อมทางว ทยาศาสตร เพ อปล กฝ งให น กเร ยนร กในว ชาว ทยาศาสตร เพ อเตร ยมต วเป น น กว ทยาศาสตร ท ด ในอนาคตโดยม ภาพสต กเกอร เก ยวก บ ว ทยาศาสตร ต ดผน งสวยงาม ม โปรเจคเตอร ต ดต งไว ม เคร อง คอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนส บค น 3 เคร อง เพ อให น กเร ยนได เข ามา ปร กษาหาร อร วมก นในการทาโครงงานว ทยาศาสตร ต ดต ง Software Acu learn Studio เพ อบ นท กการสอนของคร เก บไว สอนในคาบต อไปหร อเพ อเก บไว ให น กเร ยนได นาไปศ กษาทบทวนท บ านได

12 7. ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา

13 8. ศ นย ปฏ บ ต การฟ ส กส ได ต ดต งคอมพ วเตอร ให น กเร ยนส บค น 2 เคร อง คอมพ วเตอร สาหร บนาเสนองานและโปรเจคเตอร 1 ช ด ให น กเร ยนเร ยนร ว ชา ฟ ส กส โดยใช ICT เช น ต ดต งวงจรไฟฟ าโดยใช ซอร ฟแวร Crocodileให น กเร ยนสามารถศ กษา ค นคว า และพ ฒนาความค ด จ นตนาการเพ อนาไปส เร องท ศ กษาอย ในเคร องคอมพ วเตอร เพ อฝ ก ความเป นน กว ทยาศาสตร เบ องต น ต ดต ง Software Crocodile Physics ให น กเร ยนและคร ได นามาจ ดกระบวนการเร ยนร ว ชาฟ ส กส เพ อให เก ดความเข าใจมากย งข น

14 8. ศ นย ปฏ บ ต การฟ ส กส

15 9. ศ นย ปฏ บ ต การเคม ต ดต งคอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนส บค น 2 เคร อง คอมพ วเตอร พร อมโปรเจคเตอร สาหร บนาเสนองานอ ก 1 ช ด ให น กเร ยนศ กษา ค นคว าและทดลองว ชาเคม โดยใช ซอร ฟแวร การทดลองบางอย าง อ นตราย เราก ใช การทดลองในซอร ฟแวร เช น ใช สาร 2 สาร ทา ปฏ ก ร ยาก นแล วเก ดระเบ ดเหม อนจร ง โดยน กเร ยนไม ได ร บอ นตราย ป จจ บ นต ดต ง Software crocodile chemistry

16 9. ศ นย ปฏ บ ต การเคม

17 10. ศ นย ปฏ บ ต การช วว ทยา ต ดต งคอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนส บค น 2 เคร อง คอมพ วเตอร และโปรเจคเตอร สาหร บนาเสนองานอ ก 1 ช ด ใช ทาการเร ยนการ สอนว ชาช วว ทยาผ าน ICT เช น การใช กล องจ ลทรรศน คอมพ วเตอร ศ กษาด เซลล หร อจ ล นทร ย โดยผ านจอพร อมๆก นโดยไม ต องต งกล อง จ ลทรรศน จานวนมากมาย การผ าต ด ห วใจหม ผ านเคร อง Video Presenter ส งออกโปรเจคเตอร ให น กเร ยนสามารถศ กษาได พร อมๆ ก น เป นต น

18 10. ศ นย ปฏ บ ต การช วว ทยา

19 11. ศ นย E-learning ส งคมศ กษา ได ต ดต งคอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนส บค น 2 เคร อง คอมพ วเตอร และโปรเจคเตอร สาหร บนาเสนอจ านวน 1 ช ด ให น กเร ยนส บค นและศ กษาว ชาส งคมศ กษาโดยใช ICT เช น ศ กษาแผน ท โลก แผนท ประเทศต างๆ โดยใช ซอร ฟแวร Encarta เร ยนร พระไตรป ฎกด วยแผ นซ ด รอมและต ดต ง Software Acu learn Studio เพ อบ นท กการสอนของคร เก บไว สอนในคาบต อไปหร อเพ อ เก บไว ให น กเร ยนได นาไปศ กษาทบทวนท บ านได อ ก

20 11. ศ นย E-learning ส งคมศ กษา

21 12. ศ นย E-learning ภาษาไทย ได ต ดต งคอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนส บค น 2 เคร อง คอมพ วเตอร พร อมโปรเจคเตอร สาหร บนาเสนองานอ ก 1 ช ด ใช ใน การเร ยนการสอนภาษาไทยด วย ICT เช น CAI เก ยวก บการอ านออก เส ยง CAI สานวนส ภาษ ตไทยการส บค นความร เก ยวก บภาษาไทย จาก WEBSITE ต างๆ ต ดต ง Software Acu learn Studio เพ อ บ นท กการสอนของคร เก บไว สอนในคาบต อไปหร อเพ อเก บไว ให น กเร ยนได นาไปศ กษาทบทวนท บ านได อ ก

22 13. ศ นย ปฏ บ ต การศ ลปศ กษา ต ดต งเคร องฉาย Projector สาหร บแสดงส อการสอนจาก คอมพ วเตอร ท งภาพด จ ตอล ไฟล ว ด โอ และโปรแกรมต าง ๆ เพ อให น กเร ยนได เร ยนร พร อมก นในช นเร ยนท กข นตอน ร วมก บการใช โปรแกรม Paintbrush และเมาส ปากกา ซ งเป นเมาส แบบพ เศษ ใช ในการฝ กท กษะด านการวาดภาพ และสร างสรรค งานศ ลปะจาก คอมพ วเตอร โดยน กเร ยนสามารถส งผลงาน และเร ยนร ด วยตนเอง ผ านระบบ ออนไลน ทาให เข าถ งการเร ยนร ว ชาศ ลปะอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด จากการนาเทคโนโลย ICT มาเป นส วนสาค ญ ในการส งเสร มการศ กษา

23 13. ศ นย ปฏ บ ต การศ ลปศ กษา

24 14. ศ นย การเร ยนร อาเซ ยน โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได สร าง ห องเร ยนอาเซ ยนเป นแหล งเพ มพ นองค ความร ส การเข าร วม เป นส วนหน งของประชาคมอาเซ ยน

25 14. ศ นย การเร ยนร อาเซ ยน โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได สร าง ห องเร ยนอาเซ ยนเป นแหล งเพ มพ นองค ความร ส การเข าร วม เป นส วนหน งของประชาคมอาเซ ยน

26 15. ห องสม ดม ช ว ต โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได สร าง ห องสม ดม ช ว ต เป นแหล งเร ยนร ท ท นสม ย ด วยการจ ดและ ตกแต งห อง ด วยส ส นและว สด ท ท นสม ย

27 16. Home theater 3D tutor on demand โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได สร าง Home theater 3d tutor on demand เพ อส งเสร มการเร ยน การสอนท ท นสม ย และใกล เค ยงก บความจร งมากท ส ด

28 ห องเร ยนพ เศษ ICT Classroom น กเร ยนท ได ร บค ดเล อกเข าเร ยนห อง ICT Genius ค อน กเร ยนช น ม 1/1 ป การศ กษา 2549 และ 2550 โดยความย นยอมพร อมใจของผ ปกครองซ งจะต องม ค าใช จ ายมากข น ซ งทางโรงเร ยนจะต องประช มผ ปกครองสอบถามความสม ครใจ โดยไม ม การบ งค บทางโรงเร ยนจะค ดสรรคร ท ม ความสามารถมาสอน โดยการสอนย งคง ใช หล กส ตรเหม อนห องเร ยนอ น ๆ แต คร ท สอนจะม บทเร ยนด าน ICT โดยทางโรงเร ยน จะให เบ กค าจ างพ มพ งานได แล วนาผลงานมาส งให ก บฝ ายเทคโนโลย นาเข าส ระบบ e-learning ของโรงเร ยน เพ อให น กเร ยนได ม บทเร ยน e-learning ศ กษา ม แบบทดสอบระหว างเร ยนให น กเร ยนได ทาการทดสอบจาก e-learning ของ คร ผ สอน ม การส งงานทาง e-learning ของคร เม อจบภาคเร ยนคร สามารถนาคะแนน ใน e-learning ของคร มาใส ลงใน ปพ.5 ได ท นท โดยทางท มงานเทคโนโลย จะทาการ อบรมความร ด าน ICT ให ก บคร กล มน เป นกรณ พ เศษ

29 ห องเร ยนพ เศษ ICT Classroom ล กษณะของห องเร ยนจะได ร บการตกแต งให ม บรรยากาศน าเร ยน ต ดต ง Projector พร อมจอ และเคร องคอมพ วเตอร สาหร บคร ใช Presentation ต ดต งเคร องเส ยงสาหร บ คร คร ผ สอนสามารถด แลน กเร ยนเป นรายบ คคลได ต ดเคร องปร บอากาศ ผ ปกครอง น กเร ยนเป นผ จ ายค ากระแสไฟฟ า ผ ปกครองจะต องจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร มาให น กเร ยนคนละ 1 ช ด (จะเป นแบบโน ตบ ค) ทางโรงเร ยนจะต ด Wireless เพ อให น กเร ยน สามารถเข าศ กษาอ นเตอร เน ตและบทเร ยน e-learning ได ว ชาภาษาต างประเทศใช อาจารย ชาวต างประเทศมาสอนควบค ไปก บอาจารย ชาวไทย

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ. 2542 ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ

More information

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ. 2546 ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information