ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

Size: px
Start display at page:

Download "ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ"

Transcription

1 บทสร ปผ บร หาร ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได ม การพ ฒนาอย างรวดเร ว และม บทบาทท ส าค ญ ในการ ปฏ บ ต งาน ท งน เน องจากเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อท ส าค ญในการท านว ตกรรมกระบวนการ ท างาน (Process Innovation) ซ งจะท าให กระบวนการท างานขององค กรม ประส ทธ ภาพย งข นและ สามารถตอบสนองผ ใช บร การได ด ม ประส ทธ ภาพและท วถ ง ท นสม ย ส าน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคล และน ต การเป นองค กรกลางท ด าเน นการเก ยวก บการบร หารบ คคลเป นหล กจ งจ าเป นต องพ ฒนาและ ปร บปร งประส ทธ ภาพในการท างาน เพ อให สามารถตอบสนองต อภารก จและว ตถ ประสงค ขององค กร และ เพ อให เก ดความคล องต วในการบร หารจ ดการ การจ ดฝ กอบรมคอมพ วเตอร เพ อให บ คลากรของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานเป นแนวทางท สร างความร ความเข าใจ และม ท กษะ ในการพ ฒนา สมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศในการใช งานได ด วยตนเองอย างม ประส ทธ ภาพ รวมถ งสามารถมองเห น แนวทางในการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศในกระบวนการท างาน เพ อปร บเปล ยนร ปแบบ เพ ม ประส ทธ ภาพการท างานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ซ งเป นการรองร บระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป น แนวทางพ นฐานอ นน าส ประโยชน ต อตนเอง องค กร ส งคม และประเทศชาต ได ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน โดยส าน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลและน ต การจ งได จ ดโครงการความร วมม อก บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ด าเน นงานโครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะ เทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อนของส าน กงาน ก.พ. ได ส งเสร มสน บสน น และผล กด นให ส วนราชการเห นความส าค ญของการพ ฒนาข าราชการตามกรอบ ย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการพลเร อน ท ม งเน นพ ฒนาข าราชการ โดยย ดหล กสมรรถนะ (Competency) และพ ฒนา ข ดความสามารถ (Capability) เพ อให ข าราชการเป นผ ปฏ บ ต งานท ทรงความร (Knowledge Worker) สามารถปฏ บ ต งานภายใต การบร หารก จการบ านเม องท ด และระบบบร หารจ ดการ ภาคร ฐแนวใหม ได อย าง ม ประส ทธ ภาพ ก าวท นการเปล ยนแปลง สามารถพ ฒนางานในหน าท อย างต อเน อง สม าเสมอ น กบร หาร ท กระด บ ม ศ กยภาพในการเป นข าราชการย คใหม เพ อให ภาคราชการม ข ดความสามารถและมาตรฐาน การปฏ บ ต งานในระด บส งเท ยบเท าเกณฑ สากล และให สามารถตอบสนองต อภารก จและว ตถ ประสงค ของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยม กล มเป าหมายท เข าร บการอบรม ค อ ข าราชการ ประเภทท วไประด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน อาว โส ประเภทว ชาการระด บปฎ บ ต การ ช านาญการ ช านาญ การพ เศษและเจ าหน าท ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 673 คน โดยม

2 ว ตถ ประสงค 1. ได เป ดโลกท ศน ให ท นก บความก าวหน าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม และ ส งเสร มให ข าราชการส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานสามารถปร บต วและบร หารการ เปล ยนแปลงให เท าท นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย 2. ได เสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเพ ม ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 3. ได พ ฒนาข าราชการให ม ท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศและสามารถ ประย กต ความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช ในการท างานอย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประโยชน ส งส ดต อ การปฏ บ ต ราชการ 4. ได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ชาการและประสบการณ ร วมก น อ นจะเป นประโยชน ในการประสานงานในโอกาสต อไป ข ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ผ เข าร บการอบรมม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บการปฏ บ ต งานการบร หารงาน ตลอดจนสามารถน าท กษะท ได ร บจากการฝ กอบรมไปประย กต ใช ในการผล กด นภารก จของหน วยงานได ตาม นโยบายและเป าหมายขององค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท ได ร บจากการอบรม โดยผ านกระบวนการอบรมตามหล กส ตรการฝ กอบรม ประกอบด วย 6 หมวดว ชา รายละเอ ยดด งน หมวดท 1 กล มท วไป แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ส าหร บข าราชการ (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย พร อมสาธ ตเทคโนโลย สม ยใหม ความม งหมาย เพ อให ความร ความเข าใจเก ยวก บแนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ สม ยใหม ท ข าราชการควรร บทราบ และเพ อเป ดโลกท ศน ความก าวหน าทางด านนว ตกรรมและเทคโนโลย สม ยใหม องค ความร ท ได ร บ ได ทราบถ งแนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศและนว ตกรรมในย ค โลกาภ ว ตน การปร บต วและการพ ฒนาสมรรนะทางด านเทคโนโลย ของข าราชการ และบ คลากรทางการ ศ กษาในย คโลกาภ ว ฒน และแนวโน มเทคโนโลย ในอนาคต

3 ค หมวดท 2 กล มว ชาอ นเทอร เน ตและการสร างเคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network) (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย สาธ ต ฝ กปฏ บ ต การในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ความม งหมาย เพ อให ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถใช งานอ นเทอร เน ตเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการท างาน และสามารถใช เคร อข ายส งคมออนไลน ในการสร างเคร อข ายความร วมม อและ เพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ ความร ท ได ร บ ได ฝ กท กษะการใช งาน Application บนอ นเทอร เน ต เช น อ เมล ( ), กระดานโต ตอบอ เล กทรอท กส (Electronic Broad), Chat, การค นหาข อม ลด วย Google และการใช Googleข นส ง, การใช Google Earth, Google Map, Wikipedia รวมถ งการค นหาข อม ลจากเว บไซต ของ ส วนราชการต างๆ การใช งาน Social Network ได แก Facebook, Myspace, Hi5,Twitter และ Blog รวมถ งได สอดแทรกกฎหมายท เก ยวข องก บการกระท าความผ ดทางคอมพ วเตอร เช น พระราชบ ญญ ต ว า ด วยการกระท าความผ ดทางคอมพ วเตอร พ.ศ.2550 หมวดท 3 กล มว ชาการพ ฒนาระบบการจ ดท าเอกสารราชการ (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย ฝ กปฏ บ ต การในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ความม งหมาย เพ อให ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถจ ดท าเอกสาร จ ดระบบเอกสาร ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ความร ท ได ร บ ได ฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft office Word แนะน า ส วนประกอบของ Microsoft office Word การสร างเอกสาร การพ มพ และการแก ไขข อความ การตกแต ง เอกสารอย างง าย การต งค าหน ากระดาษส าหร บงานพ มพ การส งพ มพ เอกสาร การประย กต ใช Word เพ อการปฏ บ ต งาน การสร างเอกสารพ เศษ การสร างหน าเว บไซต การสร างจดหมายเว ยน หมวดท 4 กล มว ชาการพ ฒนาส อส าหร บการน าเสนองาน (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย ฝ กปฏ บ ต การในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ความม งหมาย เพ อให ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถพ ฒนาส อส าหร บการน าเสนอ งานในร ปแบบต างๆ ได ความร ท ได ร บ ได ฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได แก การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft office PowerPoint แนะน าหล กการสร างงานน าเสนอ การสร างงานน าเสนออย าง

4 ง าย การจ ดการข อความในสไลด การตกแต งงานน าเสนอ การใส ร ปภาพ การพ มพ เอกสารประกอบการ น าเสนอ การประย กต ใช PowerPoint เพ อการปฏ บ ต งาน กลย ทธ น าเสนองานแบบม ออาช พ ง หมวดท 5 กล มว ชาการใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เพ อการว เคราะห ข อม ล (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย ฝ กปฏ บ ต การในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ความม งหมาย เพ อให ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) ส าหร บการค านวณและการว เคราะห ข อม ลได ความร ท ได ร บ ได ฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft office Excel การสร าง เอกสาร การจ ดการ Worksheet การพ มพ และการแก ไขข อความ การตกแต งเอกสารอย างง าย การต งค า หน ากระดาษส าหร บพ มพ การส งพ มพ เอกสาร การค านวณใน Microsoft office Excel 2007 การใช ฟ งก ช นพ นฐานในการค านวณ การประย กต ใช Excel เพ อการปฏ บ ต งาน รวมถ งการใช งาน Microsoft Excel 2007 ข นส ง การใช งานมาโคร (Macro) การน าเสนอข อม ลเข าและการส งข อม ลออก (Import/Export) ระบบร กษาความปลอดภ ย หมวดท 6 กล มว ชาการพ ฒนาส อ (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย ฝ กปฏ บ ต การในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ความม งหมาย เพ อให ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถพ ฒนาส อกราฟ กและเว บไซต เพ อใช ในการประชาส มพ นธ องค กรได ความร ท ได ร บ ได ฝ กท กษะการจ ดท าส อว ด ท ศน ส าหร บการน าเสนองานข นส งด วยโปรแกรม Windows Movie Maker ผลการด าเน นการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต โดยส าน ก พ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลและน ต การและส าน กก จการพ เศษ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได ร วมก น จ ดการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต โดยม กล มเป าหมายท เข าร บการอบรม ค อ ข าราชการประเภทท วไประด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน และอาว โส และเจ าหน าท ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยการอบรมหล กส ตรการอบรมท งส น

5 จ จ านวน 673 คน บรรล ตามว ตถ ประสงค โดยผ านกระบวนการอบรมตามหล กส ตรการฝ กอบรม ประกอบด วย 6 หมวดว ชา ค อ หมวดท 1 แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ส าหร บข าราชการ หมวดท 2 อ นเทอร เน ตและการสร างเคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network) หมวดท 3 การพ ฒนาระบบการจ ดท าเอกสารราชการ หมวดท 4 พ ฒนาส อส าหร บการน าเสนองาน หมวดท 5 การใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เพ อการว เคราะห ข อม ล หมวดท 6 การพ ฒนาส อโดยใช โปรแกรม Movie Maker กล มเป าหมายของผ เข าร บการอบรมจะได ร บองค ความร ประกอบด วย แนวโน มของ เทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม การใช งานระบบอ นเทอร เน ต Social Network Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Movie Maker เพ อน าไปประย กต ใช ประกอบการปฏ บ ต งานของข าราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ได เป ดโลกท ศนให ท นก บความก าวหน าและ ส งเสร มให สามารถปร บต วและบร หารการเปล ยนแปลงให เท าท นและเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ให ม ท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ โดยม ความร แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศและนว ตกรรมในย คโลกาภ ว ตน ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถใช งานอ นเทอร เน ตม ท กษะการใช งาน Application บนอ นเทอร เน ต เช น อ เมล ( ),กระดานโต ตอบอ เล ก ทรอท กส (Electronic Broad), Chat, การค นหาข อม ลด วย Google และการใช Google ข นส ง, การใช Google Earth, Google Map, Wikipedia รวมถ งการค นหาข อม ลจากเว บไซต ของส วนราชการต าง ๆ การใช งานโปรแกรม Microsoft office Word แนะน าส วนประกอบของ Microsoft office Word การ สร างเอกสาร การพ มพ และการแก ไขข อความ การตกแต งเอกสารอย างง าย การต งค าหน ากระดาษส าหร บ งานพ มพ การส งพ มพ เอกสารการประย กต ใช Word เพ อการปฏ บ ต งาน การสร างเอกสารพ เศษ การสร างหน า เว บไซต การสร างจดหมายเว ยน การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได แก การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft office PowerPoint แนะน าหล กการสร างงานน าเสนอ การสร างงานน าเสนออย างง าย การจ ดการ ข อความในสไลด การตกแต งงานน าเสนอ การใส ร ปภาพ การพ มพ เอกสารประกอบการน าเสนอ การ ประย กต ใช PowerPoint เพ อการปฏ บ ต งาน กลย ทธ น าเสนองานแบบม ออาช พ การใช งานโปรแกรม Microsoft office Excel การสร างเอกสาร การจ ดการ Worksheet การพ มพ และการแก ไขข อความ การ ตกแต งเอกสารอย างง าย การต งค าหน ากระดาษส าหร บพ มพ การส งพ มพ เอกสาร การค านวณใน Microsoft office Excel 2007 การใช ฟ งก ช นพ นฐานในการค านวณ การประย กต ใช Excel เพ อการปฏ บ ต งาน รวมถ ง การใช งาน Microsoft Excel 2007 ข นส ง การใช งานมาโคร (Macro) การน าเสนอข อม ลเข าและการส ง

6 ฉ ข อม ลออก (Import/Export) ระบบร กษาความปลอดภ ย การจ ดท าส อว ด ท ศน ส าหร บการน าเสนองาน ข นส งด วยโปรแกรม Windows Movie Maker เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน และสามารถใช เคร อข ายส งคมออนไลน ในการสร างเคร อข ายความร วมม อและเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ การปร บต วและการพ ฒนาสมรรถนะทางด านเทคโนโลย ของข าราชการและเจ าหน าท ในย คโลกาภ ว ฒน และ แนวโน มเทคโนโลย ในอนาคต จะได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ชาการและประสบการณ ร วมก น อ นจะ เป นประโยชน ในการประสานงานและสามารถประย กต ความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช ในการปฏ บ ต งาน โดย ใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อในการท านว ตกรรม กระบวนการท างาน (Process Innovation) ซ ง จะท าให กระบวนการท างานขององค กรม ประส ทธ ภาพย งข นและสามารถตอบสนองต อภารก จและ ว ตถ ประสงค ขององค กรและ สาธารณชน ผ ใช บร การได ด ท วถ งม ประส ทธ ภาพมากย งข น เพ อให เก ดความ คล องต วในการบร หารจ ดการบรรล ตามเป าหมายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ต อไป สร ปและอภ ปรายผลการด าเน นการ สร ปผลการด าเน นการม ผ เข าร บการอบรมผ านหล กส ตรการอบรมท งส น จ านวน 673 คน ตามว ตถ ประสงค ซ งเป นข าราชการประเภทท วไป ระด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน และอาว โส ข าราชการ ประเภทว ชาการระด บปฏ บ ต การ ช านาญการ และช านาญการพ เศษ (ยกเว นห วหน ากล ม) และเจ าหน าท ใน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ด าเน นการบรรล ตามว ตถ ประสงค ด งน 1. ได เป ดโลกท ศน ให ท นก บความก าวหน าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม และ ส งเสร มให ข าราชการส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานสามารถปร บต วและบร หารการ เปล ยนแปลงให เท าท นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย 2. ได เสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเพ ม ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 3. ได พ ฒนาข าราชการให ม ท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศและสามารถ ประย กต ความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช ในการท างานอย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประโยชน ส งส ดต อ การปฏ บ ต ราชการ 4. ได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ชาการและประสบการณ ร วมก น อ นจะเป น ประโยชน ในการประสานงานในโอกาสต อไปได โดยผ านกระบวนการอบรมตามหล กส ตรการฝ กอบรม ประกอบด วย 6 หมวดว ชา ค อ หมวดท 1 แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ส าหร บข าราชการ

7 ช หมวดท 2 อ นเทอร เน ตและการสร างเคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network) หมวดท 3 การพ ฒนาระบบการจ ดท าเอกสารราชการ หมวดท 4 พ ฒนาส อส าหร บการน าเสนองาน หมวดท 5 การใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เพ อการว เคราะห ข อม ล หมวดท 6 การพ ฒนาส อโดยใช โปรแกรม Movie Maker ผลปรากฏว าผ เข าร บการอบรมหล กส ตรการอบรมท งส น จ านวน 673 คน ผ านเกณฑ การอบรม ตามหล กเกณฑ ท ก าหนดท กรายแสดงให เห นว าการด าเน นการจ ดโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน โดยม กล มเป าหมายท เข าร บการอบรม ค อ ข าราชการประเภทท วไประด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน อาว โส ประเภทว ชาการระด บปฎ บ ต การ ช านาญการ ช านาญการพ เศษและเจ าหน าท ในส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ร บความร ในการอบรม เพ อเป ดโลกท ศน ให ท นก บ ความก าวหน าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ส งเสร มให สามารถปร บต วและบร หารการ เปล ยนแปลงให เท าท นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย เสร มสร างความร ความเข าใจ ให น าท กษะ ไป ปฏ บ ต งานและประย กต ความร ในการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ด าน ว ชาการและประสบการณ ร วมก น อ นจะเป นประโยชน ในการปฏ บ ต งาน รวมท งการประสานงานทางด าน เทคโนโลย สารสนเทศ ความร ท กษะ ท ได ร บจากการอบรมในคร งน ไปเพ มประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท ง 6 ด านในการอบรมน าไปใช และ ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพโดยม องค ประกอบด งน 1. ได เป ดโลกท ศน และทราบถ งแนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ส าหร บ ข าราชการ ในเร องเทคโนโลย สารสนเทศและนว ตกรรมในย คโลกาภ ว ตน การปร บต วและการพ ฒนาสมรรนะ ทางด านเทคโนโลย ของข าราชการ และบ คลากรทางการศ กษาในย คโลกาภ ว ฒน และแนวโน มเทคโนโลย ในอนาคต 2. ด านอ นเทอร เน ตและการสร างเคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network)ได เสร มสร าง ความร ความเข าใจ เร ยนร และฝ กท กษะการใช งาน Application บนอ นเทอร เน ต เช น อ เมล ( ), กระดานโต ตอบอ เล กทรอท กส (Electronic Broad), Chat, การค นหาข อม ลด วย Google และการใช Googleข นส ง, การใช Google Earth, Google Map, Wikipedia รวมถ งการค นหาข อม ลจากเว บไซต ของ ส วนราชการต างๆ

8 ซ การใช งาน Social Network ได แก Facebook, Myspace, Hi5, Twitter และ Blog รวมถ งได สอดแทรกกฎหมายท เก ยวข องก บการกระท าความผ ดทางคอมพ วเตอร เช น พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดทางคอมพ วเตอร พ.ศ การพ ฒนาระบบการจ ดท าเอกสารราชการได เร ยนร และฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft office Word, แนะน าส วนประกอบของ Microsoft office Word, การสร างเอกสาร, การพ มพ และการแก ไขข อความ, การตกแต งเอกสารอย างง าย, การต งค าหน ากระดาษส าหร บงานพ มพ, การส งพ มพ เอกสาร, การประย กต ใช Word เพ อการปฏ บ ต งาน, การสร างเอกสารพ เศษ การสร างหน าเว บไซต การ สร างจดหมายเว ยน 4. การพ ฒนาส อส าหร บการน าเสนองาน ได เร ยนร และฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint, ได แก การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft office PowerPoint, แนะน าหล กการ สร างงานน าเสนอ, การสร างงานน าเสนออย างง าย, การจ ดการข อความในสไลด, การตกแต งงานน าเสนอ, การใส ร ปภาพ, การพ มพ เอกสารประกอบการน าเสนอ, การประย กต ใช Power point เพ อการปฏ บ ต งาน, กลย ทธ น าเสนองานแบบม ออาช พ 5. การใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) ได เร ยนร เพ อการว เคราะห ข อม ลท กษะ การใช งานโปรแกรม Microsoft office Excel, การสร างเอกสาร, การจ ดการ Worksheet, การพ มพ และ การแก ไขข อความ, การตกแต งเอกสารอย างง าย, การต งค าหน ากระดาษส าหร บพ มพ, การส งพ มพ เอกสาร, การค านวณใน Microsoft office Excel 2007, การใช ฟ งก ช นพ นฐานในการค านวณ, การประย กต ใช Excel เพ อการปฏ บ ต งาน รวมถ งการใช งาน Microsoft Excel 2007 ข นส ง, การใช งานมาโคร (Macro), การน าเสนอข อม ลเข าและการส งข อม ลออก (Import/Export), ระบบร กษาความปลอดภ ย 6. การพ ฒนาส อได เร ยนร และฝ กท กษะการจ ดท าส อว ด ท ศน ส าหร บการน าเสนองานข นส ง ด วยโปรแกรม Windows Movie Maker จ งสร ปได ว าเป นการพ ฒนาข าราชการและเจ าหน าท ให เป ดโลกท ศน และทราบถ งแนวโน ม ของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม สามารถปร บต วและบร หารการเปล ยนแปลงให เท าท นความก าวหน า ทางด านเทคโนโลย เสร มสร างความร ความเข าใจ ท าให ม ท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศและ สามารถประย กต ความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช และเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาสมรรถนะไอซ ท การพ ฒนาท กษะในการใช คอมพ วเตอร ได แลกเปล ยนความ ค ดเห นและเป นเคร อข ายการพ ฒนาการร เทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสมก บการปฏ บ ต งาน สามารถ ตอบสนองต อภารก จและว ตถ ประสงค ขององค กรและ สาธารณชน ผ ใช บร การได ด ท วถ งม ประส ทธ ภาพมาก

9 ฌ ย งข น เพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การบร หารจ ดการ การพ ฒนา สน บสน นการบร หาร จ ดการศ กษาของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานบรรล ตามว ตถ ประสงค ของโครงการท ก าหนดไว ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ผลการการประเม นความพ งพอใจในภาพรวม จากการด าเน นฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการ สพฐ. จ านวน 9 ร น รวม 673 คน เป นเพศชายจ านวน 126 คน ค ดเป นร อยละ และเป นเพศหญ งจ านวน 547 คน ค ดเป นร อยละ ม ระด บความพ งพอใจของ ผ เข าร บการอบรมภาพรวมซ งสามารถจ าแนกได ด งน 1. ความพ งพอใจต อว ทยากรภาพรวม จากการด าเน นฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการ สพฐ. จ านวน 9 ร น สามารถสร ปการประเม นผลความพ งพอใจ ต อว ทยากรในภาพรวม ได ด งตารางท 1 ประเด นท ประเม น Mean แปรผล ล าด บ 1. การเตร ยมต วของว ทยากร 4.30 มากท ส ด 1 2. การสร างบรรยากาศ 4.12 มาก 4 3. การยกต วอย างประกอบ 4.14 มาก 3 4. การสร างแรงจ งใจ 4.07 มาก 7 5. การอธ บายครอบคล มและตรงประเด น 4.11 มาก 6 6. เวลาในการบรรยาย 3.82 มาก 9 7. เอกสารประกอบ 4.01 มาก 8 8. ส อประกอบการบรรยาย 4.11 มาก 6 9. ความสามารถในส อสาร 4.12 มาก ความพ งพอใจต อการบรรยายในภาพรวม 4.17 มาก 2 ค าเฉล ยรวม 4.10 มาก

10 ญ แผนภ ม ท 1 แสดงผลความพ งพอใจต อว ทยากรในภาพรวมรายห วข อการประเม น จากตารางท 1 และแผนภ ม ท 1 สามารถสร ปการประเม นผลความพ งพอใจต อว ทยากร พบว า ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจของว ทยากรในภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย =4.10) โดยม ความพ งพอใจด านการเตร ยมต วของว ทยากรในการน าเสนอข อม ลมากท ส ด (ค าเฉล ย=4.30) รองลงมา ค อ ความพ งพอใจต อการบรรยาย ( ค าเฉล ย=4.17) การยกต วอย างประกอบการบรรยายเพ อน าเข าส หล กส ตร (ค าเฉล ย =4.14) และการสร างบรรยากาศรวมถ งความสามารถในการส อสารของว ทยากร (ค าเฉล ย=4.12) และเวลาในการบรรยายเป นอ นด บส ดท าย อย ในระด บมากท กด าน ตามล าด บ แสดงให เห หนว าในการอบรมคร งน ว ทยากรม การเตร ยมต วในเร องท บรรยายด และ สามารถถ ายถอด ส อสาร อธ บายครอบคล ม ตรงประเด น ม เอกสารและส สอประกอบ การยกต วอย าง การสร าง บรรยากาศ แรงจ งใจ ท าให ผ เข าร บการอบรมเข าใจและได ร บความร จากการบรรยายได เหมาะสมก บห วข อ บรรยายและในภาพรวม 2. ความพ งพอใจต อว ทยากรรายหมวดของหล กส ตรร ผลการประเม นความพ งพอใจต อว ทยากรรายหมวดว ชาของหล กส ตรม ระด บความพ งพอใจ ของผ ผ เข าร บการอบรมพบว า ผ เข าร บการอบ บรมม ความพ พ งพอใจและได ร บความร จากว ทยากรรวมอย ใน ระด บมาก (ค าเฉล ยย 4.09) ท กรายหมวด ด งน ผลการประเม นความพ งพอใจด านว ทยากร พบว าผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจ และได ร บความร จากว ทยากรอย ย ในระด บมากก (ค าเฉล ย = 4.09) หมวดท 1 แนวโน มของเทคโนโลย ย สม ยใหม

11 ฎ ส าหร บข าราชการ (ผศ.ดร.พรรณ สวนเพลง) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด (ค าเฉล ย = 4.33) หมวดท 2 อ นเทอร เน ตและการสร างเคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network) (ดร.ว ชชา ฉ มพล ) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.08) หมวดท 3 การพ ฒนาระบบการจ ดท าเอกสารราชการ (ดร.ราเชนทร บ ญลอยสง) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.05) หมวดท 4 พ ฒนาส อส าหร บ การน าเสนองาน (ดร.หท ยกาญจน ช ตระก ล) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.05) หมวดท 5 การใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เพ อการว เคราะห ข อม ล (ดร.ศ ร ล กษณ หล อพ นธ มณ ) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.08) หมวดท 6 การพ ฒนาส อโดยใช โปรแกรม Movie Maker (ดร.ศ ร ล กษณ หล อพ นธ มณ และ ดร.หท ยกาญจน ช ตระก ล) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.02) แสดงให เห นว าการด าเน นการจ ดโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนา สมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน โดยม กล มเป าหมายท เข าร บการอบรม ค อ ข าราชการประเภทท วไประด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน อาว โส ช านาญการ ช านาญการพ เศษและเจ าหน าท ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท ได ร บความร ในการอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ง 6 รายหมวดว ชาและท กว ทยากร การด าเน นการจ งม ประส ทธ ภาพส งผลให ผ เข าร บการอบรมท กรายผ านเกณฑ การอบรมตามหล กเกณฑ ท ก าหนดท กราย จ งเป นการเป ดโลกท ศน ให ท นก บความก าวหน าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม และส งเสร มให สามารถปร บต วและบร หารการเปล ยนแปลงให เท าท นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย เสร มสร างความร ความเข าใจ ให น าท กษะเพ อไปปฏ บ ต งานและประย กต ความร ในการเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งานและในการอบรมได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ชาการและประสบการณ ร วมก น อ นจะเป น ประโยชน ในการประสานงานทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ ความร ท กษะ ท ได ร บจากการอบรมในคร งน จ งสามารถน าความร ไปเพ อเพ มประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานท ได ร บความร ท ง 6 ด านในการอบรมไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ความพ งพอใจโครงการรายด านในภาพรวม จากการด าเน นฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการ สพฐ. จ านวน 9 ร น รายละเอ ยดด งตารางท 2

12 ประเด นท ประเม น ค าเฉล ย แปลผลระด บ ความพ งพอใจ ความค ดเห นเก ยวก บเอกสาร/ส ออ ปกรณ 4.07 มาก 1. เอกสารประกอบครอบคล มเน อหาท จ ดอบรม 4.11 มาก 5 2. เอกสารม รายละเอ ยดเพ ยงพอท จะน าไปประย กต ใช ได 3.99 มาก 9 3. ความช ดเจนของส อโสตท ศน ปกรณ 4.09 มาก 7 4. ความพร อมของอ ปกรณ /เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม 4.10 มาก 6 ความค ดเห นเก ยวก บการประชาส มพ นธ 3.98 มาก 1. การประชาส มพ นธ ข อม ลโครงการอบรม 3.87 มาก การให บร การตอบค าถามเก ยวก บโครงการอบรม 3.93 มาก ความสะดวกในการส งแบบตอบร บเข าร วมโครงการอบรม 4.00 มาก 8 ความค ดเห นเก ยวก บสถานท 4.20 มาก 1. ความเหมาะสมของสถานท ท ใช ในการอบรม 4.22 มากท ส ด 1 2. ความสะอาดของสถานท อบรม 4.20 มาก 2 3. การจ ดห อง แสง และบรรยากาศของห องอบรม 4.19 มาก 3 ความค ดเห นเก ยวก บอาหารและการบร การ 4.04 มาก 1. ปร มาณ รสชาต และความสะอาดของอาหารและเคร องด ม 3.94 มาก ค ณภาพและความหลากหลายของอาหารและเคร องด ม 3.86 มาก พน กงานม ความพร อมในการให บร การ 4.13 มาก 4 4. พน กงานแต งกาย และม ก ร ยา วาจา ส ภาพ 4.22 มากท ส ด 1 ล าด บ ฏ ประเด นท ประเม น ค าเฉล ย แปลผลระด บ ความพ งพอใจ ล าด บ การน าไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน 3.84 มาก 1. ม ความม นใจและสามารถน าความร ท ได ร บไปใช ในการ 3.87 มาก 14 ปฏ บ ต งานได 2. พ ฒนาศ กยภาพในการท างาน 3.84 มาก 16

13 ฐ 3. สามารถแลกเปล ล ยนความร ข อค ดเห น ประสบการณ ซ งก น และก น ค าเฉล ยผลการประเม น มาก มาก 17 แผนภ ม ท 2 แสดงผลความพ งพอใจโครงการฯในภาพรวมรายห วข อการประเม น จากตารางท 2 และแผนภ ม ท 2 สามารถสร ปการประเม นผลความพ งพอใจต อภาพ โครงการในภาพรวมรายด าน ผลการว เคราะห พบว าผลการประเม นการด าเน นโครงการฝ กอบรมรายด าน ม ระด ด บความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรมภาพรวมอย ในระด บมาก ( ค าเฉล ย = 4.03) สร ปผลรายด าน ปรากฎด งน 3.1 ความพ พ งพอใจเก ยวก บเอกสารและส ออ ปกรณ ภาพรวมอย ใ ย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.07) ซ งม ความพ งพอใจด านเอกสารประกอบครอบคล มเน อหาท จ ดอบรม ม ความพ พ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.11) ความพร อมของอ ปกรณ /เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บ มาก (ค าเฉล ย = 4.10) ความช ดเจนของส อโสตท ศน ปกรณ ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.09) และเอกสารม รายละเอ ยดเพ ยงพอท จะน าไปประย กต ใช ได ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.99) 3.2 ความพ พ งพอใจเก ยวก ก บการประชาส มพ นธ ภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.98) ซ งม ความพ งพอใจด านความสะดวกในการส งแบบตอบร บเข าร วมโครงการอบรมม ความพ พ งพอใจอย ในระด บมาก

14 (ค าเฉล ย = 4.00) การให บร การตอบค าถามโครงการม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.93) และการประชาส มพ นธ ข อม ลโครงการอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.87) 3.3 ความพ งพอใจเก ยวก บสถานท ภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.20) ซ งม ความพ งพอใจด านความเหมาะสมของสถานท ท ใช ในการอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด (ค าเฉล ย = 4.22) ความสะอาดของสถานท ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.20) และการจ ดห อง แสง และบรรยากาศของห องอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.19) 3.4 ความพ งพอใจเก ยวก บอาหารและการบร การ ภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.04) ซ งม ความพ งพอใจด านพน กงานแต งกายและม ก ร ยา วาจา ส ภาพ ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ท ส ด (ค าเฉล ย = 4.22) พน กงานม ความพร อมในการให บร การม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.13) ปร มาณและรสชาต อาหารและความสะอาดของอาหารและเคร องด มม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.94) และค ณภาพและความหลากหลายของอาหารและเคร องด มม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.86) 3.5 ความพ งพอใจในการน าความร ไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน ภาพรวมอย ใน ระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.84) ซ งม ความพ งพอใจเก ยวก บการพ ฒนาศ กยภาพในการท างานม ความพ งพอใจ อย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.84) สามารถแลกเปล ยนความร ข อค ดเห น ประสบการณ ซ งก นและก น ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.80) และม ความม นใจและสามารถน าความร ท ได ร บไปใช ในการปฏ บ ต งานได ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.87) แสดงให เห นว าจากผลการประเม นผลการฝ กอบรมพบว าผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจ ในการเข าร บการอบรมอย ในระด บมากท กด านแสดงถ งความพร อมและประส ทธ ภาพในการจ ดอบรมในคร งน ของห องอบรม ด านสถานท ม ความเหมาะสม ท งด านความสะอาดและการจ ดห อง แสง และบรรยากาศ ด านเอกสารและส ออ ปกรณ ครอบคล มเน อหาท จ ดอบรม ม ความพร อมของอ ปกรณ / เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรมม ความช ดเจนของส อโสตท ศน ปกรณ และเอกสารม รายละเอ ยด เพ ยงพอ ท จะน าไปประย กต ใช ได ด านอาหารและการบร การ การแต งกายและม ก ร ยา วาจา ส ภาพ พน กงานม ความพร อม ในการให บร การ ปร มาณและรสชาต อาหารและความสะอาดของอาหารและเคร องด ม และค ณภาพและ ความหลากหลายของอาหารและเคร องด ม ด านการประชาส มพ นธ ม ความสะดวกในการส งแบบตอบร บเข าร วมโครงการ ม การให บร การ ตอบค าถาม และการประชาส มพ นธ ข อม ลโครงการอบรม ฑ

15 ฒ ด านการน าความร ไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน ม การพ ฒนาศ กยภาพในการท างาน สามารถแลกเปล ยนความร ข อค ดเห น ประสบการณ ซ งก นและก น และม ความม นใจและสามารถน าความร ท ได ร บไปใช ในการปฏ บ ต งานได จ งส งผลให การด าเน นการโครงท าให ผ เข าร บการอบรมได ร บความร และท กษะทางด าน เทคโนโลย สารสนเทศท ได ร บจากการอบรมไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาศ กยภาพในการ ท างาน ตามภารก จของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ซ งจะเป น เคร องม อ หร อ อาว ธ ท ส าค ญเป นอย างย งในการบร หารจ ดการองค กร ช วยให การด าเน นงานขององค กรม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล เพ อให สอดคล องก บการเตร ยมก าล งคนภาคร ฐให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ต อไป สร ปผลการด าเน นการโดยรวมพบว าม ผ ผ านหล กส ตรการอบรมท งส น จ านวน 673 คน ตามว ตถ ประสงค ซ งเป นข าราชการประเภทท วไป ระด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน และอาว โส ข าราชการ ประเภทว ชาการระด บปฏ บ ต การ ช านาญการ และช านาญการพ เศษ (ยกเว นห วหน ากล ม) และเจ าหน าท ใน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยผ านกระบวนการอบรมตามหล กส ตรการฝ กอบรม ประกอบด วย 6 หมวดว ชา ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมากข นไปท กด านของผลการ ด าเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการ สพฐ. จ งประสบความส าเร จเป นอย างด ย ง และบรรล ตามว ตถ ประสงค ของ โครงการท ได ต งไว อย างครบถ วนท กประการ จ งสามารถน าความร และท กษะทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ ท ได ร บจากการอบรมไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาศ กยภาพในการท างาน ตามภารก จของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานซ งจะเป น เคร องม อ หร อ อาว ธ ท ส าค ญเป นอย างย ง ในการบร หารจ ดการองค กรท จะน าไปส การเสร มสร างระบบราชการให ท นสม ย ซ งสน บสน นให ส วนราชการ สามารถประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารสม ยใหม เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน และบร หารงาน บร การประชาชนให เป นร ปแบบของร ฐบาลอ เล กทรอน กส ม มาตรฐานความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะท จ าเป นส าหร บต าแหน งข าราชการพลเร อนสาม ญของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน จ งเป นการด าเน นการพ ฒนาให ข าราชการเจ าหน าท ให ม ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นตามท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนดและสอดคล องความจ าเป นในการปฏ บ ต งานท ต อง พ ฒนาก าล งคนท ม ค ณภาพเพ อรองร บการพ ฒนาประเทศส ส งคมฐานความร และนว ตกรรม ท งบ คลากรด าน เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT Professional) ซ งสามารถน าความร และท กษะทางด าน เทคโนโลย สารสนเทศท ได ร บจากการอบรมไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาศ กยภาพในการ ท างาน ตามภารก จเพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานโดยใช เทคโนโลย ช วยให การด าเน นงาน

16 ณ ขององค กรม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เพ อให สอดคล องก บการเตร ยมก าล งคนภาคร ฐให สามารถ ปฏ บ ต งานใช เทคโนโลย อย างเท าท น สน บสน นการปฏ บ ต งานตอบสนองภารก จส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ซ งม ภารก จเก ยวก บการจ ดและส งเสร มการจ ดการศ กษาข นพ นฐานโดย ม โรงเร ยน ในความร บผ ดชอบ 31,424 โรงเร ยน/76 ศ นย การศ กษาพ เศษ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 225 แห ง ม อ ตราก าล งข าราชการคร ท งส นประมาณ 424,406 ราย และในส วนกลางข าราชการพลเร อนสาม ญ 1,061 ราย พน กงานราชการ 38 ราย และล กจ างประจ า 203 ราย ในการปฏ บ ต งานได ใช องค ความร ในการอบรมในคร งน ม ไปส งเสร มสน บสน นในการด าเน นการตามกรอบอ านาจหน าท ก าหนดไว ด งน 1. จ ดท าข อเสนอนโยบาย แผนพ ฒนาการศ กษา มาตรฐานการจ ดการศ กษา และหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 2. ก าหนดหล กเกณฑ แนวทาง และด าเน นการเก ยวก บการสน บสน นทร พยากร การจ ดต ง จ ดสรรทร พยากร และบร หารงบประมาณอ ดหน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน 3. พ ฒนาระบบการบร หารและส งเสร มประสานงานเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ การน า เทคโนโลย สารสนเทศไปใช ในการเร ยนการสอน รวมท งส งเสร มการน เทศ การบร หาร และการจ ดการศ กษา 4. ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของเขตพ นท การศ กษา 5. พ ฒนานว ตกรรมทางการศ กษา ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และก าก บด แลการจ ด การศ กษาข นพ นฐาน การศ กษาเพ อคนพ การ ผ ด อยโอกาส และผ ม ความสามารถพ เศษ และประสาน ส งเสร มการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น บ คคล ครอบคร ว องค กรช มชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นส งคมอ นของเขตพ นท การศ กษา 6. ด าเน นการเก ยวก บงานเลขาน การของคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 7. ปฏ บ ต งานอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หร อตามท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย และโดยผลการอบรมในโครงการน โดยกล มเป าหมายเป นข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ภายใต การบร หารงานตามแบ งส วนราชการตามกฎกระทรวงได 10 ส าน กด งน 1. ส าน กอ านวยการ (Bureau Director) 2. ส าน กการคล งและส นทร พย (Bureau of Finance and Asset Management) 3. ส าน กต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน (Bureau Monitoring and Evaluation. Education) 4. ส าน กทดสอบทางการศ กษา (Bureau of Education Testing Service)

17 ด 5. ส าน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน (Agency for Instructional Technology) 6. ส าน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน (Bureau of Policy and primary education) 7. ส าน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ ( Bureau of Special Education) 8. ส าน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา Bureau of Educational Innovation Development 9. ส าน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลและน ต การ ((Bureau of Personel Administration Development and Legal Affairs) 10. ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา (Academic and educational standards) นอกจากส วนราชการตามกฎกระทรวง การแบ งส วนราชการด งกล าวข างต นกล มเป าหมาย ย งครอบคล ม ท ส วนราชการก าหนดให ม ในหน วยงานค อ หน วยตรวจสอบภายในกล มพ ฒนาระบบบร หาร และย งได ก าหนดให ม ส วนราชการภายในเพ มเต ม 7 หน วยงาน ได แก ส าน กพ ฒนาการศ กษาเขตพ ฒนา พ เศษจ งหว ดชายแดนภาคใต ส าน กส งเสร มและประสานงานก จการน กเร ยน สถาบ นส งเสร มและพ ฒนาการ เร ยนการสอนภาษา ส าน กพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กบร หารงานการ ม ธยมศ กษาตอนปลาย ส าน กบร หารงานการศ กษาภาคบ งค บ และศ นย พ ฒนาการน เทศและเร งร ดค ณภาพ การศ กษาข นพ นฐาน ซ งการเพ มหน วยงาน เพ อให การด าเน นงานเข มแข ง และครอบคล มมากข น โดยสร ปผลการด าเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะ เทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพข าราชการ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งเป นการพ ฒนาสมรรถนะให ข าราชการสามารถน าความร และท กษะทางด านเทคโนโลย สารสนเทศท ได ร บ จากการอบรมไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาสมรรถนะและศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานโดยใช เทคโนโลย ช วยให การด าเน นงานขององค กรให ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล โดยสอดคล องก บการเตร ยมก าล งคนภาคร ฐให สามารถปฏ บ ต งานใช เทคโนโลย อย างเท าท น สน บสน นการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ให บรรล พ นธก จของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานในการพ ฒนา ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษา อย างม ค ณภาพ โดยเน นการพ ฒนาผ เร ยนเป นส าค ญ เพ อให ผ เร ยนม ความร ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ความสามารถตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและการพ ฒนาส ค ณภาพระด บสากล ได อย างม ประส ทธ ภาพตพร อมส ประชาคมอาเซ ยนต อไป ป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะ

18 ต ป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะท ได จากการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะ เทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สามารถสร ปได ด งน ป ญหา 1. พ นฐานทางเทคโนโลย สารสนเทศของผ เข าร บการอบรมไม เท าก น ท าให ระหว างการ อบรมปฏ บ ต ไม เข าใจและท าตามว ทยากรไม ท น 2. เวลาท ใช ในการอบรมไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บเน อหาของการอบรม 3. จ านวนผ เข าอบรมต อร นมากเก นไปท าให ด แลไม ท วถ ง 4. ว ทยากรบรรยายเร วเก นไป 5. ผ ช วยว ทยากรม น อยเก นไป ข อเสนอแนะจากผ เข าร บการอบรม 1. ควรม การปร บพ นฐานของผ เข าร บการอบรมก อน 2. ควรม การจ ดกล มตามพ นฐานของผ อบรมจะท าให พ ฒนาศ กยภาพของผ เข าร บการ อบรมได อย างแท จร ง 3. ควรม การจ ดโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การด านเทคโนโลย สารสนเทศอย างต อเน องเพ อ การพ ฒนาท ด ข น 4. ควรเพ มเวลาในการอบรมให เพ ยงพอต อเน อหาของการอบรม 5. ควรม การอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตรการพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศข นส ง ส าหร บข าราชการ สพฐ. จ านวน 5 หล กส ตร 1. การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ข นส ง (Advance Microsoft PowerPoint) 2. การใช โปรแกรม Microsoft Excel ข นส ง (Advance Microsoft Excel) 3. การใช ต ดต อว ด ท ศน ด วยโปรแกรม Movie Maker ข นส ง (Advance Movie Maker) 4. การพ ฒนาเว บไซด ด วยโปรแกรม Dreamweaver

19 6. เพ อเตร ยมต วส อาเซ ยน เห นควรม การพ ฒนาหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะ เทคโนโลย สารสนเทศข นส งส าหร บข าราชการ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต อไป ถ ข อเสนอแนะโดยภาพรวม เพ อให โครงการเก ดประส ทธ ภาพส งส ดและเก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง ส งท จ าเป นในการ ด าเน นการค อ 1. ควรจ ดงบประมาณในการจ ดสรรพ ฒนาบ คลากรตามความต องการพ ฒนาศ กยภาพ ด านสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศให ท นสม ยเหมาะก บสภาพการใช งานในป จจ บ นและม การต ดตามด แล ประเม นผล รวมท งการประเม นประส ทธ ภาพหล งการอบรมเพ อพ ฒนาอย างต อเน อง ท งน เพ อการก าวท น เปล ยนแปลงของเทคโนโลย ท รวดเร ว 2. การพ ฒนาบ คลากรด าน ICT ควรม การพ ฒนาท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค โดยใน การพ ฒนาในส วนกลางโดยให ส งบ คลากรต นแบบเข าร บการฝ กอบรม แล วน ามาเผยแพร แก บ คลากร ในหน วยงานต อไป ส วนอ กด านหน งค อการพ ฒนาโดยจ ดสรรงบประมาณมาให จ ดก จกรรมพ ฒนาบ คลากร เองตามความต องการและความสนใจ 3. การพ ฒนาบ คลากรด าน ICT ควรเพ มเต มงบประมาณในด านส อ อ ปกรณ เทคโนโลย ท น ามาใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อรองร บเทคโนโลย ใหม ๆ ในองค กร เช น ท าการพ ฒนาซอฟแวร และ ฮาร ดแวร อ ปกรณ ทางคอมพ วเตอร ส าหร บ ด านการท างาน และอ ปกรณ ทางดารเคร อข ายท เหมาะสม เพ อเพ อประส ทธ ภาพในการท างานในหน วยงาน ท าให เก ดการเร ยนร ท ง าย และสามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ส งส ด 4. ส วนกลางควรม หล กส ตรกลางในการพ ฒนาบ คลากรด าน ICT ท เป นนว ตกรรมใหม ๆ เพ อน ามาใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งาน ท จ ดอบรมโดยส วนกลาง 5. เพ อให กระบวนการพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศของข าราชการส งก ด คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม ความต อเน อง และม ประส ทธ ภาพ ควรต องได ร บการฝ กท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศข นส ง เพ อเป นก าล งส าค ญในการน าความร ความสามารถและท กษะเป นน กปฏ บ ต งาน ท สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม สน บสน นการปฏ บ ต ราชการท กภาคส วนตามแนวทางการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐเพ อข บเคล อนองค กรให สามารถปฏ บ ต งานบรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล และสามารถบ รณาการการใช เทคโนโลย สารสนเทศข นส งและท กษะ ภาษาอ งกฤษให รองร บการเป นประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ได

20 ท 6. เพ อเตร ยมต วส อาเซ ยน เห นควรม การพ ฒนาหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะ เทคโนโลย สารสนเทศข นส งส าหร บข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส อาเซ ยน ต อไป

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information