àí ÊÒûÃРͺ ÒÃͺÃÁàªÔ» ÔºÑµÔ Òà ÒüÅÔµÊ ÍÇÕ Ô Ñȹ ྠÍÊØ ÀÒ¾»ÃÐªÒ ÁÍÒà«Õ¹ ÃÐËÇ Ò Çѹ Õ ñ -òñ ÁÔ Ø¹Ò¹ ¾.È.òõõö ³ Ê ÒºÑ¹ ѹµ¹Ò ÍÓàÀÍ¾Ø Á³±Å Ñ ËÇÑ ¹

Size: px
Start display at page:

Download "àí ÊÒûÃРͺ ÒÃͺÃÁàªÔ» ÔºÑµÔ Òà ÒüÅÔµÊ ÍÇÕ Ô Ñȹ ྠÍÊØ ÀÒ¾»ÃÐªÒ ÁÍÒà«Õ¹ ÃÐËÇ Ò Çѹ Õ ñ -òñ ÁÔ Ø¹Ò¹ ¾.È.òõõö ³ Ê ÒºÑ¹ ѹµ¹Ò ÍÓàÀÍ¾Ø Á³±Å Ñ ËÇÑ ¹"

Transcription

1 àí ÊÒûÃРͺ ÒÃͺÃÁàªÔ» ÔºÑµÔ Òà ÒüÅÔµÊ ÍÇÕ Ô Ñȹ ྠÍÊØ ÀÒ¾»ÃÐªÒ ÁÍÒà«Õ¹ ÃÐËÇ Ò Çѹ Õ ñ -òñ ÁÔ Ø¹Ò¹ ¾.È.òõõö ³ Ê ÒºÑ¹ ѹµ¹Ò ÍÓàÀÍ¾Ø Á³±Å Ñ ËÇÑ ¹ û Á

2 0 สารบ ญ เร อง หน า เล าเร องด วยภาพและภาษาภาพ 1 1 ภาพพ ดได ภาษาของภาพ การสร างจ ดสนใจ การนาไปใช จร ง เส ยงก ม บทบาทไม น อย เล าเร องด วยภาพและภาษาภาพ 2 67 ขนาดและล กษณะของภาพ (Shot size) การเคล อนไหวของกล อง (Camera Movement) การเช อมโยงภาพ (Transition) ภาพสามารถบอกเล าเร องราวได (Visual Narrative) ว ตถ ประสงค ของว ด ท ศน / ร จ กผ ชมเป าหมาย 74 ว ตถ ประสงค ของว ด ท ศน : ความคาดหว งของผ ผล ต ร จ กผ ชมเป าหมาย ข อพ จารณา งานกราฟฟ ค 82 เส ยงก บการส อความหมาย 86

3 1 เล าเร องด วยภาพและภาษาภาพ 1 โดย ผ ช วยศาสตราจารย เกร กเก ยรต พ นธ พ พ ฒน

4 2 บทความต อจากน เข ยนจากความร ท ได เร ยนและศ กษาด งานมา บวกก บประสบการณ ท ได ทางานในหลายๆหน าท ในวงว ชาช พท งของไทยเราและของต างประเทศ รวมท งจากการสอนมาเก อบ 30 ป โดยม แรงบ นดาลใจมาจากการชมรายการโทรท ศน ต างๆ รวมท งภาพยนตร ไทยและร ปแบบการ นาเสนออ นๆท ม ภาพก บเส ยงเป นส วนประกอบสาค ญน น ผ เข ยนร ส กว าผ ผล ตในบ านเราย งให ความสาค ญก บภาพน อยมาก ไม ได ใช ประโยชน จากศ กยภาพของภาพท เล าเร องได เท าท ควร ส วนใหญ ใช คาพ ดเป นต วหล กในการถ ายทอดเน อหา คล ายก บเป นรายการว ทย ส งผลให การน าเสนอน นๆไม ด งด ดความสนใจ ไม น าต ดตาม และตลอดเวลาท ผ เข ยนสอนหน งส อมาก เห นช ดเจนว าส วนใหญ ม ความ อ อนแอในแง น คงเป นเพราะคนเราส อสารก บแม ก บพ อ ก บใครต อใครด วยเส ยงด วยคาพ ดต งแต เก ด และก เป นอย างน นตลอดมา เราจ งไม ช นก บการส อด วยภาพ ไม ค อยน กถ งว ธ การน แต เป นท ช ดเจนว า ในส อโทรท ศน ส อภาพยนตร หร อส ออ นๆท ม ภาพก บเส ยงน น องค ประกอบท สาค ญท ส ดและม ประส ทธ ภาพท ส ดค อภาพ ตาราต างๆท เก ยวข องท ม อย ท งท แต งโดยชาวต างชาต และโดยคนไทย ย ง ไม ได ว เคราะห ล กๆในรายละเอ ยดของผลกระทบด านความเข าใจเน อหาและด านอารมณ ความร ส กท เก ดข นก บผ ชม อ กท งเด ยวน ก ม แนวปฏ บ ต (convention) ใหม ๆเก ดข นและใช ก นอย างแพร หลาย ผ เข ยนจ งเก ดความค ดท จะเข ยนหน งส อเล มน เพ อประโยชน แก น ส ตน กศ กษา ผ ปฏ บ ต งานในวงว ชาช พ และผ สนใจท วไปจะได ใช เป นแหล งอ างอ ง ได ศ กษาและนาไปประย กต ใช เพ อให การส อความหมายท ใช ภาพและเส ยงเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและบ งเก ดประส ทธ ผลมากข น อ นจะเป นการช วยก นพ ฒนา ค ณภาพผลงานด านน ต อไป เน อหาในหน งส อน จะไม ครอบคล มถ ง 1. เร องพ นฐานด านท ศนศ ลป เช น เส น ร ปร าง มวล สมด ลย (balance) ทฤษฏ ส 2. ความร เบ องต นในว ชาการถ ายภาพ (photography)เช น แสงและเงา(highlight และ shadow) ความสว าง(brightness) การต ดก นของความเข ม(contrast) ความช ดล ก-ช ดต น เป นต น 3. ว ธ การจ ดแสงเบ องต น เช นหล กการจ ดแสง 3 จ ด (3-point lighting) 4. รายละเอ ยดเร องเส ยงเช น เร องดนตร ก บอารมณ รวมท งเร องทางเทคน คท งหลาย เช น acoustic, equalization, ล กษณะเฉพาะของไมโครโฟนชน ดต างๆ การ ผสมเส ยงเป นต น เน องจากม ตาราท ว าด วยเร องเหล าน นอย มากมาย และน าจะเคยผ านสายตาผ อ านมาแล ว หลายๆเร องผ อ านคงเร ยนมาต งแต ในโรงเร ยนด วยซ าไป หร อหากจาเป นต องทบทวนก คงหาอ านหา ศ กษาได ไม ยาก ในขณะท บางเร องเป นเร องเฉพาะทางซ งต องศ กษาล กๆแยกออกไปต างหาก อย างไรก

5 3 ตาม ผ เข ยนจะยกข อเต อนใจหร อข อค ดบางประการท เห นว าสาค ญและควรจะเน นย ามากล าวไว เท าท เห นว าจาเป น อน ง ผ อ านจะพบว าคาอธ บายบางปะเด นจะเก ยวโยงก บภาพน งและภาพยนตร ด วยขณะเด ยว ก นก พ ดถ งโทรท ศน เป นส วนใหญ แต ไม ได หมายความว าหน งส อเล มน ใช ได ก บการผล ตรายการโทรท ศน หร อก บส อใดส อหน งเป นการเฉพาะ ผ อ านสามารถนาแนวปฏ บ ต และว ธ การต างๆไปประย กต ใช ในส อ ใดก ได ท ม การส อความหมายด วยภาพ ไม ว าจะเป นภาพยนตร หร อสไลด (slide presentation) ซ ง เด ยวน ถ กแทนท เก อบหมดแล วโดยโปรแกรมคอมพ วเตอร (PowerPoint Presentation) ไปจนถ ง การแสดงส อผสม (multi-media presentation) เพ ยงแต ต องปร บเปล ยนรายละเอ ยดบางอย างให เหมาะสมก บธรรมชาต ของส อแต ละประเภท ทานองเด ยวก น แม ในช วงท ายจะยกต วอย างการผล ต รายการสารคด แต ก สามารถนาหล กการไปปร บใช ก บร ปแบบรายอ นๆได เช นก น ไม ว าจะเป นรายการ ข าว รายการละคร เกมโชว ฯลฯ สาหร บคาศ พท เฉพาะทางต างๆ จะใช คาไทยตามท ผ เข ยนเคยทราบว าม ภาษาไทยเร ยกขาน ก นอย ในวงว ชาช พ โดยจะให ศ พท ด งเด มท เป นภาษาอ งกฤษกาก บไว ด วยในคร งแรกท ปรากฏใน หน งส อ เผ อจะเป นประโยชน แก ผ อ านบางท าน แต ถ าไม ม คาเร ยกในภาษาไทยก จะเร ยกท บศ พท (แต ไม ประวรรณย กต เพราะถ อว าในภาษาด งเด มเขาไม ม เคร องหมายวรรณย กต ) และขอทาความตกลง ก บผ อ านไว ด วยว า โดยปกต ค าว า Subject น น หมายถ งอะไรก ได ท เป นจ ดหล กท เราจะบ นท กภาพ ซ งอาจจะเป นคนก ได หร อส ตว ส งของก ได แล วแต เน อหาในช วงน นๆ ฉะน น ท ใดก ตามท ผ เข ยนใช คา ว า ส ง ขอให เป นท เข าใจว าผ เข ยนต งใจให ครอบคล มถ งคน ส ตว และส งของด วยเพ อจะได ไม เย นเย อ

6 4 บทท 1 ภาพพ ดได โดยปกต เวลาคนเราเห นภาพอะไรก ตาม สมองเราก จะ อ าน ภาพน น ท นท และเก ดการต ความข น โดยใช เวลาเพ ยงเส ยวว นาท มองในทาง กล บก นก น าจะพ ดได ว าภาพๆน น พ ด หร อบอกอะไรก บ คนด ส วนคน ด จะต ความเป นอย างไรน นข นอย ก บเง อนไขหลายอย างเช น ความช ดเจน ของ ความหมายท ปรากฏในภาพ ความค นเคยก บส งท เห น ภ ม หล ง ประสบการณ ส วนต ว น ส ย หร อท ศนคต ของผ ท ด ภาพน น ฯลฯ ในรายการโทรท ศน ใดๆก ตาม หากพ จารณาให ด จะเห นว าประกอบไปด วยภาพต างๆมากมายมาเร ยง ต อๆก นต งแต ต นจนจบรายการ ซ งอาจม ท งภาพน งและภาพเคล อนไหว แต ละภาพก จะ พ ด ก บคนด ในประเด นเล กๆต างๆก นไป สมองของคนด ก จะ อ าน ความหมายต อเน องไปเร อยๆ และ เข าใจ เน อหาหร อเน อเร องท งหมด ในท น หมายถ งการเข าใจเร องราวจากภาพล วนๆโดยย งไม ม เส ยงเข ามา เก ยวข อง ต วอย างท ช ดเจนท ส ดท ย นย นการท ภาพ เล าเร อง ได โดยไม ต องอาศ ยเส ยง ก เห นจะเป น หน งเง ยบเช นภาพยนตร หลายเร องของชาร ล แชปล น หลายๆภาพเร ยงต อก น ก เร มเป นเร องเป นราวข นมา ทาไมต องเน นภาพเป นหล ก ความจร งรายการโทรท ศน เก อบท งหมดก ม ท งภาพและเส ยง กระน นก ตาม ในการส อความหมาย ทาง โทรท ศน ผ ส งสารก ย งควรท จะให ความสาค ญก บการใช ภาพ เล าเร อง เป นหล ก ด วยเหต ผล ด งต อไปน o ในแง การศ กษาพบว าคนเราเร ยนร จากการมองเห นมากท ส ด รองลงมาเป นการเร ยนร จากการฟ ง การส มผ ส การดมกล น และการล มรส ตามลาด บ น ทานเร อง ตาบอดคลา ช าง คงจะเป นการอ ปมาอ ปม ยสาหร บประเด นน ได อย างด o ในช ว ตคนเรา แม ในขณะท ม ส งเร ามากระทบประสาทส มผ สมากกว าหน งทาง แต ประสาทตาจะด งความสนใจของคนๆน นได เร วกว าและแรงกว า

7 5 o ภาพใดๆก ตาม จะ พ ด ก บคนด ท นท ท ผ น นเห น คนด ก ได ความหมายเก อบจะท นท เช นก น ผ ดก บคาพ ดซ งต องพ ดให จบประโยคหร อวล ท ได ใจความเส ยก อนจ งจะเก ด ความ เข าใจ ซ งใช เวลามากกว า o แม ภาพจะไม ใช ต วเหต การณ จร ง แต โดยท วไปคนด ก ย งให ความเช อถ อส ง เพราะถ อว า บ นท กมาจากเร องจร ง เหต การณ จร ง เข าทานอง ส บปากว าไม เท าตาเห น o หลายคนคงจะเคยได ย นคาพ ด A picture paints a thousand words ซ งแปลว า ภาพๆเด ยวแทนคาพ ดได เป นพ นคา ทานองเด ยวก น เน อหาสาระบางอย าง ถ าจะ อธ บายให เข าใจด วยคาพ ด อาจจะต องใช คาพ ดเยอะ ก นเวลานาน แล วก ย งไม จ ใจอย ด แต หากใช ภาพท ส อความหมายได ด เพ ยงภาพเด ยวหร อสองสามภาพ ผ ชมอาจจะเข าใจ ความหมายได อย างล กซ งท เด ยว o เวลาท ผ ชมเข าใจเน อหาสาระจากการด ภาพ ซ งก เก ดข นจากการท สมองของผ น น ต ความ เอง พ ดง ายๆก ค อร เร องได เองน น ผ ชมจะร ส กพ งพอใจหร ออ มใจมากกว าท จะ ร เร องจาก การท ม คาพ ดบอกเล าหร ออธ บายอย างละเอ ยดไปหมดท กแง ท กม ม ล กษณะของภาพท ส อความหมายได ด แม ภาพจะม ความสาค ญและข อด มากมายในการส อความหมายทางโทรท ศน ก ไม ได หมายความว า ภาพท ว าน จะถ ายมาอย างไรก ได ขอให เป นภาพก แล วก น ซ งอาจจะกลายเป นต วสร างป ญหาหร อเป น สาเหต แห งความล มเหลวในการส อสารก บผ ชม ด งน น ภาพท เราจะเล อกมาทาหน าท เล าเร องแทนเรา จ งต องม ล กษณะพ เศษบางอย าง ล กษณะพ เศษท ว าน ก ค อ o น าสนใจ ก อนอ นใด ภาพน นต องน าสนใจ เพราะถ าไม ม อะไรท ชวนให ด ไม สะด ดตา ผ ชม ก อาจจะไม ด เส ยแต แรกหร อตามองแต ใจไปอย ท อ น ซ งถ าเป นเช นน นก เล กหว ง ได เลยว า เขาจะมาค นหาความหมายอะไรจากภาพน น อน ง ท ว าน าสนใจน ไม ได หมายถ งเน อหา ในภาพเป นเร องท น าสนใจ แต หมายถ งต วภาพเองสะด ดตา ชวนด ซ งข นอย ก บ ส วนประกอบต างๆทางด านภาพ (visual elements) เช นขนาดของภาพ ความคมช ด แสง ส ความพอด ของความสว างของภาพ ม มกล อง การจ ดองค ประกอบ การเคล อนไหว ฯลฯ ภาพแบบหน งท ม กจะสะด ดตาเสมอค อภาพท ด ไม ธรรมดา แม ส งท ถ ายภาพมาจะ เป นอะไรท แสนจะธรรมดา แต ถ าภาพน นด แล วแตกต างไปจากท เราเห นด วยตาเปล าอย เสมอๆในช ว ตประจาว น ไม ว าจะเป นด วยม มกล อง ขนาดของภาพ แสง เงา หร อการ เคล อนไหว เช นภาพใกล มากๆหร อภาพจากม มมองของส ตว ท อย ระด บพ นด น หร อภาพท ถ ายอย างงดงามสะด ดตาประท บใจ

8 6 ในทางปฏ บ ต ม คาแนะนาอย อย างหน งท ช วยได มากในการก าหนดว าจะถ ายภาพ อย างไร ค อเม อร ว าจะถ ายส งใด ควรเด นสารวจด รอบๆว าจะมองส งน นจากท ศทางไหน ใกล ไกล อย างไร ม มกดหร อม มเงย หร อธรรมดา จะให แสงหล กเข าจากทางไหน จะให เห นเป นเงา ด าหร อไม ฯลฯ ท แนะอย างน เพราะเคยเห นหลายๆคนร บร อนเก นไป ค อพอเห น subject ท จะถ ายก ลงม อบ นท กภาพท นท ภาพท ได ก ม กจะ ธรรมดาๆ อย างไรก ด ใน ความพยายามท จะทาให ภาพของเราด ไม ธรรมดา น ต องให ม ความเหมาะสมและ พอเหมาะพอด ไม ใช ส กแต ขอให ด แปลกก แล วก น เพราะถ าด แล วม นไม เข าก บเน อหาหร อ อารมณ บรรยากาศของเร อง หร อเน นจนเลยความพอด ความแปลกอะไรก ตามท ใส เข า ไปก จะด งความสนใจไปท ต วม นเอง มากกว าจะเป นต ว จ ง ให ผ ชมสนใจท ภาพโดยรวม o เข าใจได เร วและช ดเจน ในรายการโทรท ศน ก คล ายก บภาพยนตร ในแง ท ภาพแต ละภาพ จะปรากฏแล วเปล ยนเป นภาพอ นเร อยไปเพ อดาเน นเร อง ผ ชมจะเห นแต ละภาพไม นาน บ อยๆคร งไม ถ งว นาท ด วยซ า ผ ชมไม ม โอกาสพ น จพ จารณานานๆเหม อนก บภาพใน หน งส อ เพราะฉะน นควรใช ภาพท ผ ชมเห นแล วเข าใจง าย เข าใจได เร ว และได ความหมายช ดเจนไม ส บสน โปรดส งเกตว าผ เข ยนเน นท ความเข าใจของผ ชม เพราะได เคยเห นมาไม น อยท ผ สร างสรรค รายการล มค ดจากม มมองของผ ชม จ งเผลอต ดส นว าภาพ น นภาพน ด แล วเข าใจง าย เข าใจได เร วแล วละ แต สาหร บผ ชมแล วม นอาจจะเข าใจได ไม ง าย ไม รวดเร วก ได ท เก ดการเผลอแบบน ก เพราะว าผ สร างสรรค รายการร เร องท งหมดอย แล ว อาจจะเป นคนกาหนดภาพต างๆ น นเองหร ออาจจะถ ายทามาก บม อด วย จ งร อย แก ใจแล วว าภาพน นภาพน พ ด หร อ เล าเร อง อะไร ผ ดก บผ ชมซ งไม ได ร ท มาท ไปด วย ฉะน น เวลาค ดว าจะถ ายภาพ อย างไร หร อจะเล อกใช ภาพไหน ต องอย าล มเต อนต วเอง ว าต องด ด วยสายตาของผ ชม o ไม คล มเคร อหร อกากวม ภาพท เราเล อกมาส อความหมาย ควรจะต ความได เป นเร อง เด ยวก น ไม ว าผ ชมจะเป นใคร ไม ใช ว าส บคนก ต ความก นไปส บอย าง และควรจะเป นภาพ ท ผ ชมต ความได อย างเด ยว ไม ใช สองสามแง เว นแต ว าผ สร างสรรค รายการต งใจจะให ผ ชมเก ดความไม แน ใจหร อหลงทางไปก อน และด วยเหต น น เอง ในกรณ ปกต ท วๆไป ควร

9 7 หล กเล ยงการใช ภาพในล กษณะท เป นส ญล กษณ เพราะผ ชมท ต างชาต ต างภาษา ต าง ว ฒนธรรม หร อภ ม หล งแตกต างก น อาจจะเข าใจส ญล กษณ น นๆไม เหม อนก น ต วอย างเช นเราใช ส ดาเพ อส อความเด ดเด ยว หน กแน น เข มแข ง แต ผ ชมอาจจะน กถ ง ความตาย ความเศร าสร อย หดห ในขณะท อ กคนหน งต ความเป นเร องของร กแท เป นต น แต หากเราเอาความร ส กหร ออารมณ ท แฝงอย ในภาพน นๆ มาใช ในการส อความหมาย เราน าจะประสบความสาเร จในการท ทาให ผ ชมท ม ความแตกต างก น เข าใจไปในทาง เด ยวก น เช นภาพน าตกท สาดกระเซ นเป นละอองน าจะส อความช มฉ า ผ อนคลาย เย อก เย น ช นใจ ไม น าจะม ใครน กถ งความร บเร ง เร าร อน หร อภาพท สมด ลย แบบสมมาตร (symmetry)น าจะส อถ งความม นคง ความเท ยงตรง ความย ต ธรรม ความสงบ มากกว าท จะหมายถ ง ความง อนแง น ไม แน นอน ส นคลอน ความว นวาย อะไรทานองน น o ผ ชมเข าใจตรงก บท ผ ส งสารต องการ ข อน ก คล ายก บเป นการสะก ดเต อนต อจากห วข อท แล ว เพราะม บ างเหม อนก นท ภาพซ งผ สร างสรรค ค ดเล อกมาอย างด แล วน น ผ ชมเห นแล ว เก ดความเข าใจได รวดเร วท นท ท นคว น แถมผ ชมท หลากหลายก ต ความไปในทางเด ยวก น หมด แต ทว าความหมายหร อเร องราวท ผ ชมได จากภาพกล บเป นคนละเร องคนละ ประเด นก บท ผ สร างสรรค รายการต งใจจะส อความหมาย พ ดอ กน ยหน งก ค อภาพ พ ด ในส งท เราไม ได ต งใจจะเล าให ผ ชมร บร ต นเหต ของความผ ดพลาดแบบน อาจจะเป นการ แสดงท าทางของส งท เราถ าย อาจจะอย ท ม มกล อง อาจจะเป นเร องขององค ประกอบ ภาพ จ ดสนใจในภาพ หร อเหต อ นๆได อ ก o ไม ถ กแย งความสนใจ แม นว าผ ชมจะด ภาพท เราส อ ตส าห ค ดมาอย างด แต แล วภายใน เส ยวว นาท ผ ชมก กล บไปสนใจส งอ นๆท บ งเอ ญปรากฏอย ในภาพน นด วย ถ าเป นเช นน ความพยายามของเราในการท จะเล าเร องด วยภาพก ล มเหลวเหม อนก นเช น ในกรอบภาพ ท เราต องการเน นอารมณ โศกเศร าของต วละคร แต ถ ดไปข างหล งในกรอบภาพเด ยวก น น นเองม ภาพของใครส กคนหน งกาล งทาก ร ยาท าทางประหลาดๆ หร อม ส น ขกาล งน งลง เกาส ข างอย างเมาม น เป นต น ข อผ ดพลาดทานองน เก ดข นจร งก บตากล องหร อแม แต ผ กาก บรายการบางคน เพราะในขณะท ถ ายภาพน นม วแต ใจจดใจจ ออย ท ส งท เราถ ายเส ย จนกระท งไม ท นส งเกตส งอ นๆท อาจมาแย งความสนใจผ ชม ด วยเหต น เวลาผ เข ยนสอน หน งส อจ งม กจะย าก บน ส ตเสมอว าถ งแม เราจะเพ งความสนใจไปท ส งท เราถ ายก จร ง แต ต องกวาดสายตาไปให ท วท งกรอบภาพตลอดเวลาด วย

10 8 ช างภาพคงไม ได ต งใจจะสวมชฎาให เธอ o พ ดประเด นเด ยว พยายามอย าให ภาพแต ละภาพม เร องราวท จะ พ ด ก บผ ชมมากน ก อย าย ดเย ยดข อม ล (message) เข าไปมากน ก เพราะแต ละข อม ลก จะแย งความสนใจ ก นเอง ต วอย างท เห นบ อยมากก ค อ การม ต วหน งส อว งอย ด านล างของจอ ย งถ าข อความ น นเป นคนละเร องก บภาพก ย งเลวร ายมากข น กรณ อย างน ถ าข อความด านล างเป นท สนใจของผ ชมๆก จะละสายตาจากภาพ แล วห นไปจดจ อก บข อความ และในเม อสายตา ไปมองข อความ สมาธ และการร บร ก จะย ายตามไปด วย สมองก จะไม เป ดร บเน อหาท อย ในภาพบนจอและเส ยงท มาด วยก น ซ งทาให ไม ร บร เน อหารายการท เป นหล กในตอนน น หร อหากภาพบนจอน าสนใจมาก สายตาผ ชม (ซ งส งผลต อไปถ งสมาธ และการร บร ) ก จะ คงอย ท ภาพ และก จะไม อ านข อความด านล าง ซ งก เท าก บส ญเปล า หร อม ส งสาค ญหลาย อย างในกรอบภาพเด ยวก น จะหว งให ผ ชมร บร และได เร องราวของท กอย างคงจะไม ไหว ในกรณ หล งน ส งท ควรจะทาก ค อใช ภาพหลายๆภาพต อๆก น โดยแต ละภาพม ประเด น เด ยวจะได ผลด กว า ผ ชมจะไม พลาดข อม ลใดๆ พวกภาพท ม รายละเอ ยดท ไม จาเป นก อย ในความหมายท กล าวน เช นแผนท หร อแผนผ ง ควรเข ยนข นใหม โดยต ดรายละเอ ยด ปล กย อยท ไม จาเป นออกไป ท งไว เพ ยงส วนท สาค ญเช นเส นทางการเด นทาง ท ส งเกต (landmark) เช นอน สาวร ย บ งน า ฯลฯ

11 9 บทท 2 ภาษาของภาพ แม ว าคน ส ตว ส งของ หร อเหต การณ ในภาพจะเป นต วดาเน นเร อง แต ในขณะเด ยวก น ล กษณะของภาพก ม ส วน ช วยพ ด ก บผ ชมด วย ตาราบางเล มเร ยกเร องน ว าภาษาของภาพ บ างก เร ยกว า ไวยากรณ ทางโทรท ศน ก อนท จะไปถ งรายละเอ ยดในเร องน เพ อเป นการช วยให ผ อ านต ดตามได ด ข น ขอบอกกล าว ก อนว าในแต ละห วข อในส วนน นอกจากผ อ านจะได ร ว าล กษณะต างๆเหล าน นม ช อเร ยกว าอะไรแล ว ผ เข ยนจะพยายามเน นให เข าใจว าล กษณะท ว าน นช วย พ ด อะไรก บผ ชม โดยพ จารณาท งในแง เร องราว เน อหา และในแง อารมณ ความร ส ก ซ งเม อเข าใจว าล กษณะแบบไหน บอก เน อหาอะไร ก บผ ชม และทาให ผ ชมได ความร ส กได อารมณ อะไร เม อถ งเวลาท จะไปสร างสรรค ผลงาน เราก ใช ว ธ ย อนรอย หร อค ดย อนกล บ ค อเม อเราต องการให ภาพน พ ด อะไร และให ได อารมณ ความร ส ก อะไรบ าง เราก ไปเล อกใช ค ณล กษณะท เหมาะสมได เวลาสอนน ส ต ผ เข ยนม กจะเปร ยบเท ยบก บการ ทาก บข าว ค อเราต องเร ยนร เส ยก อนว า ส วนประกอบและเคร องปร งอย างไหน ทาให อาหารม รสชาต อย างไร ให กล นแบบไหน รวมท งทาให หน าตาส ส นน าด และชวนช มอย างไร เม อเราร ถ งค ณสมบ ต ต างๆ เหล าน แล ว พอถ งเวลาท จะทาก บข าวเราก ย อนรอย ค อเร มจากต ดส นใจให แน เส ยก อนว าต องการให ก บข าวม รสชาต แบบไหน ม กล นหอมหวนอย างไร หน าตาส ส นด เป นอย างไร เม อต ดส นใจแล วเราก เล อกใช ส วนประกอบและเคร องปร งท ให ส ส น ให รสชาต ให กล นท ต องการ ต อไปน จะเป นการพ จารณาภาษาของภาพท ใช ก นอย เป นสากล จนบางตาราเร ยกว าเป น ธรรมเน ยมปฏ บ ต (convention) o ขนาดของภาพ (shot size) เราจะเร มจากภาพท กว างหร อไกล ไปหาภาพท แคบหร อใกล ภาพไกลมาก หร อ ภาพกว างมาก (Very Long Shot หร อ VLS) ค อภาพท ไม เพ ยงแต เห นคนท งต วเท าน น แต เห นสภาพแวดล อมหร อภ ม ประเทศในบร เวณรอบๆท งใกล ไกล ซ ายขวา และบนล างด วย

12 10 ในแง เน อหา ผ ชมได เร องราว เน อหา หร อข อม ล (information) เป นจานวนมาก เพราะอย างท กล าวแล วค อเห นท งต วคน แล วย งเห นโฟร กราวน (foreground) ม ดเด ล กราวน (middle ground) และแบ คกราวน (background) แต ในแง ความร ส กน น ผ ชม จะไม ร ส กใกล ช ดก บส งน นหร อเหต การณ น น คล ายก บว าผ ชมเป นเพ ยงผ ท มองด อย ไกลๆ ย งไม ได สนใจอะไรเป นพ เศษ ภาพไกลมากน ม กถ กใช เป นภาพเร มต นหร อเป ดรายการ โดยม ช อเร ยกอ กอย างหน ง ตามหน าท ของม นค อภาพเอสแทบล ชช ง (Establishing Shot) เน องจากม นทาหน าท บอก ก บผ ชมว าคนๆค อใคร (หร อส งน นค ออะไร) อย ท ไหน สภาพรอบๆข างเป น อย างไร ม ใครหร ออะไรอ นอ กบ าง ตาแหน งท อย ของคนน นส มพ นธ ก บส งต างๆเหล าน น อย างไรบ าง ไกลออกท งด านข าง ด านหล งม อะไร อย างไร หร อถ าเป นเพ ยงภาพสถานท ก อาจจะเป นการบอกให ร ว าสถานท ตรงน นม สภาพอย างไรหร อม เหต การณ อะไรเก ดข นท ไหน แต จะเอารายละเอ ยดเล กๆน อยๆเช น หน าตาของคนช ดๆ ร วรอยบนใบหน า หร อ นาฬ กาข อม อท สวมใส คงจะไม ได บางคร งบอกไม ได ด วยซ าไปว าเป นหญ งหร อชาย อาย ประมาณเท าไร พ ดโดยสร ปก ค อเป นภาพท ให ข อม ลท วๆไป เห นบรรยากาศท วๆไป และ เน องจากส งน นอย ไกล ผ ชมจ งย งไม ร ส กใกล ช ด ภาพเต มต ว (Full Shot หร อ Long Shot หร อ LS) ถ าถ อภาพคนเป นเกณฑ ก 8nv ภาพเต มต วซ งให ข อม ลท วๆไปน อยลง เม อเท ยบก บภาพแรกจะเห นว าเน อท หร อบร เวณ ท เราเห นแคบลงกว าภาพไกลมาก ทาให เราเห นอะไรๆท อย รอบต วคนน อยลง แต ก ย งเห นมากพอท จะร ว าเขาอย ท ไหน อย างไร และส มพ นธ ก บส งรอบๆต วอย างไร แต เราได ข อม ลเช งล กมากข น เราเห นหน าคนช ดเจนข น อย างน อยก บอกได ว าเป นหญ งหร อ ชาย บอกล กษณะหน าตาได คร าวๆ แต อาจจะย งไม ร ว าเขาอย ในอารมณ ไหน ม แววตา อย างไร ในแง ความร ส ก เราก ร ส กเสม อนว าได เข าไปใกล คนๆน มากข นอ ก อย ในระยะท พอจะท กทายก นได แต ย งไม ใกล ช ดสน ทสนมหร อค ยก นเป นเร องเป นราวน ก อย างเช น ภาพพ ธ กรพ ดก บผ ชมน น โดยมากก จะใช ภาพขนาดน ในช วงต นๆ แต จะไม ค างอย นานน ก เพราะผ ชมจะร ส กค อนข างห างเห น เหม อนก บว าพ ธ กรไม ได ต งใจจร งจ งท จะค ยก บเขา

13 11 จากน ไปจะเห นว า ย งภาพแคบลงหร อส งท เป นหล กในภาพน นย งด ใกล เข ามาเท าไร ข อม ลหร อเน อหาเก ยวก บส งน นก จะล กซ งมากข น ในขณะท ข อม ล ท วๆไป จะน อยลง ท กท ๆ ภาพไกลปานกลาง (Medium Long Shot หร อ MLS) เราเห นข อม ลประเภท ท วๆไป หร อข อม ลประกอบน อยลงอ ก เราเร มจะไม ร แล วว าคนน นย นอย พ นอะไร แต ได ข อม ลในเช งล กเก ยวก บเขามากข น เราร ส กว าได ร จ กเขามากข น ร ส กว าระยะห าง ระหว างเขาก บเราไม มากเก นกว าจะพ ดค ยก นได โดยไม ร ส กห างเห นเก นไป แต ก ย งไม ถ งก บสน ทสนมหร อต งใจค ยก นอย างจร งจ งหร อพ ดก นในเร องหน กๆ ภาพปานกลาง (Medium Shot หร อ Mid-Shot หร อ MS) ภาพขนาดน ให ความร ส กค อนข างธรรมชาต ท ส ด ไม ว าจะเป นกรณ ท คนน นพ ดก บเรา หร อเราด คนอ นพ ดก นโดยท เราเป นส วนหน งของวงสนทนา เราได เห นส หน าเห นแววตา ช ดข น ขณะท ข อม ลประกอบอ นๆน อยลงไปอ ก แต ก ย งพอได ข อม ลเก ยวก บสถานท บ าง แต ให รายละเอ ยดไม ได แล ว

14 12 ภาพใกล ปานกลาง (Medium Close-Up หร อ MCU) คราวน เราเร มไม แน ใจว าคน น นอย ไหน และท น นม สภาพอย างไร ม ใครอ นอ กไหม ฯลฯ เราม กจะใช ภาพขนาดน ใน กรณ ท ต องการเน นอารมณ ของคนน น เน นความร ส กใกล ช ด มากกว าข อม ลท วไปอ นๆ อน ง ภาพขนาดน น ยมใช เป นภาพ มาตรฐาน เวลาเราถ ายภาพคนให ส มภาษณ หร อ ถ ายคนพ ดค ยโต ตอบในวงสนทนา เน องจากเห นหน า เห นแววตา อารมณ ความร ส ก ได ช ดเจนจร งๆ อ กท งให ความร ส กว าเร องท เรากาล งฟ งผ ให ส มภาษณ พ ดน นเป นเร องท สาค ญ จร งจ ง และร ส กคล ายเราน งอย ในวงสนทนาหร อร ส กม ส วนร วมในเหต การณ น นๆ จร งๆ แต ก ไม ใกล มากจนกระท งไม ส ภาพหร ออ ดอ ด ภาพใกล (Close-Up หร อ CU) ผ อ านคงน กออกท นท ว าสาหร บภาพขนาดน น น ความสาค ญไม ได อย ท ว าส งน นอย ท ไหนหร อม อะไรอย รอบๆ บ าง แต เน อหาท สาค ญค อ ข อม ลเช งล กเก ยวก บส งน น ในกรณ ภาพคนก ใช ภาพขนาดน เพ อเน นอารมณ ความร ส ก หร อปฏ ก ร ยาบางอย างท แสดงออกมาทางส หน าและแววตา หร อเพ อเน นว าประเด นท เขา กาล งพ ดน นสาค ญมาก ภาพขนาดน ใช บ อยในรายการละคร แต อย าใช จนถ งข นพร าเพร อ ลองน กถ งช ว ตจร ง ก ได ค อเราคงไม จ องหน าจ องตาใครใกล ๆนานๆ ส วนใหญ เวลาท เรามองด อะไรอย ภาพท เราเห นจะประกอบไปด วยภาพหลายๆภาพเร ยงต อก น และจะสล บปร บเปล ยนขนาด และล กษณะไปมาตลอดเวลา ส วนในรายการประเภทสนทนาก ใช ภาพขนาดน ได บ าง แต ต องใช ในจ งหวะท เหมาะสมเพราะอาจจะด ละลาบละล วงหร อจาบจ วงเก นไป

15 13 อน ง ถ าเป นภาพใกล ของคน ปกต ก จะเป นภาพใบหน า แต จะระบ ให เป นภาพใกล เฉพาะ บางส วนของร างกายก ม เช นภาพม อท ถ อส งของแอบไว ข างหล ง หร อภาพเท ากาล งค อยๆ ก าวย องอย างระแวดระว ง เป นต น ภาพใกล มาก (Big Close-Up หร อ BCU) หร อ ซ งภาพคนจะเต มเน อท บนจอ ส วน สถานท ส งแวดล อม หร อบรรยากาศน นไม ต องพ ดถ ง โอกาสท จะใช ภาพขนาดน ก ค อเม อ เราต องการเน นส งน นอย างมากจร งๆ หร อเม อต องการส อความร ส กบ บค น อ ดอ ด และก เช นเด ยวก บภาพใกล ค ออย าใช พร าเพร อ หร อใช ต ดๆก นเป นช วงยาวๆ เพราะ นอกจากจะทาให ผ ชมอ ดอ ดแล ว เราย งควรสล บด วยภาพท เต อนผ ชมถ งสภาพท วๆไป ของฉากหร อเหต การณ น นๆด วย Extreme Close-Up (ECU) สาหร บภาพขนาดน ผ เข ยนยอมร บว าไม เคยร หร อได ย น ว าเร ยกเป นในภาษาไทยอะไร เพ อนร วมงานบางคนก บอก ภาพใกล จร งๆ บ างก แนะว า ภาพใกล เหล อเก น หร อภาพใกล จ งเลย หล งจากไตร ตรองแล วผ เข ยนขอ เร ยกว า ภาพใกล มากๆ ด กว า ค อเป นภาพท ผ ชมเห นแต เฉพาะบางส วนของส งน น เท าน น ภาพใกล มากและภาพใกล มากๆน น นอกจากใช เพ อเน นอะไรมากๆหร อเป นพ เศษจร งๆ แล ว บางคร งก ใช ในกรณ ท ย งไม ต องการเป ดเผยต วตนของผ ท เป นเจ าของอว ยวะน นๆ หร อกาล งม การกระทาน นๆ เพ อให ผ ชมคาดคะเนเอาเองเส ยก อน

16 14 ภาพ 2 คน และ ภาพ 3 คน (Two-Shot และ Three-Shot (2-Shot และ 3- Shot) เป นภาพท เห นคน 2 คน หร อ 3 คน บางคร งก จะต อท ายด วยขนาด เช น LS หร อ MS เป นต น ภาพหม หร อ ภาพกล ม (Group Shot) เป นภาพท เห นต งแต ส คนข นไป แต คงไม หมายความเลยไปถ งฝ งชน ซ งในกรณ น นคงจะเข ยนเป นล กษณะอธ บายมากกว าเช น ภาพไกลมาก เห นฝ งชนเบ ยดเส ยดย ดเย ยดก น o ม มกล อง (Camera angle) ม มกล องธรรมดา บ างก เร ยกว าม มระด บสายตา เหต ท เร ยกว าเป นม มกล องปกต หร อ ธรรมดา ก เพราะเป นภาพท ใกล เค ยงก บท เห นอะไรๆเป นส วนใหญ ในช ว ตประจาว น ค อ ในแนวท ขนานก บพ น ในระด บความส งจากพ นเท าก บความส งโดยเฉล ยของคนท วไป และด วยความกว างของลานสายตาปกต เท ยบได ก บม มร บภาพปกต หร อม มร บภาพของ เลนส ธรรมดา(normal lens)ในเร องของการถ ายภาพ ซ งส งผลให เห นส งต างๆในภาพน น ในม มมอง(perspective)ปกต ม มต า หร อ ม มเงย (Low Angle) ภาพท ได จะด คล ายก บเรากาล งเงยหน าด อะไรอย ตาราหลายๆเล มกล าวถ งภาพในม มน ว า ทาให ส งน นด ม อานาจหร อเหน อกว าในแง ใด แง หน งซ งก ถ กต องอย หรอก แต ม นไม ได แปลความอย างน นเป นอ ตโนม ต เสมอท กคร งไป เช นถ าเราใช เพ อแสดงแนวสายตาหร อแทนสายตาของผ ท น งค ยก บคนท ย น ในกรณ น ก ไม เก ยวก บการม อานาจ เพ ยงแต แสดงแนวสายตา ม มส ง หร อ ม มกด (High Angle) ซ งรวมถ งภาพท เร ยกก นว าเบ ร ดส อายว วด วย ภาพ ม มน ก เช นก น ค อไม ได ส อถ งความต าต อยด อยอานาจด อยฐานะของส งๆน นเสมอไป

17 15 ภาพน ก เช นก น บางคร งเราใช เพ อส อความหมายในแง ม มอ นเช นภาพไกลมากในม มกดเห นต วแสดงนอน เอาม อก ายหน าผากอย คนเด ยวบนเต ยงในห องท ค อนข างกว างใหญ เพ อส อความร ส ก อ างว างโดดเด ยว หร อใช เพราะต องการแสดงถ งสภาพทางภ ม ศาสตร ของบร เวณน น หร อเพ อแสดงปร มาณหร อตาแหน งของคนหร อส งต างๆบนพ นในบร เวณน น ซ งจะไม เห นหร อเห นไม ช ดเจนในภาพท ถ ายในม มธรรมดา ข อม ลเน อหาท ได จากแต ละภาพแตกต างก นมาก ม มพ เศษ ซ งผ เข ยนหมายความรวมม มกล องท ไม ปกต ธรรมดาหลายๆแบบ เช นม ม ระด บ สายตาส น ขหร อส ตว เล อยคลานท มองส ตว อ นหร อมน ษย หร อกรอบภาพเอ ยงๆ ภาพท ม มแปลกๆน ขอให ใช อย างระม ดระว ง ใช อย างร ต วว าต องการส ออะไรและแน ใจว า ผ ชม จะเข าใจตามน น อย าใช เพ ยงเพ อให ด แปลกเท าน นเอง เว นแต ใช ในกรณ ท ต องการ เน น การกระต นเร าผ ชมทางประสาทตา (visual stimulation) เช น music video ภาพ แฟช นโชว หร อภาพก ฬาในบางโอกาส ภาพเทเล หร อภาพม มแคบ (Telephoto Shot) ซ งค อภาพท ถ ายส งท อย ไกลๆโดยใช เลนส ท ม ความยาวโฟก สยาวๆ (telephoto lens) ในกรณ ท ใช เลนส ท ซ มได ก หมายถ ง ปร บเลนส โดยซ มเข ามากๆหร อจนส ด ซ งม มร บภาพจะแคบและส งท มองเห นเล กๆอย ไกลๆจะด เหม อนใหญ ข นและใกล เข ามามากข น นอกจากน ย งด เสม อนว าระยะทางตาม แกนในแนวล ก(แนวท ผ ชมมองจากตาแน งกล องผ านไปย งแบ คกราวน )ถ กอ ดให ย นหร อ ส นกว าท เป นจร ง

18 16 ท เป นเช นน ก เพราะว าเลนซ ท ความยาวโฟก สมากๆจะ ขยาย ส งท อย ไกลในอ ตราส วนท มากกว าการ ขยาย ส งท อย ใกล ในทางปฏ บ ต ม กใช ในกรณ ท ต องการให ได ภาพคนหร อ ส งใดๆท ใหญ ๆใกล ๆแต ไม สามารถเข าไปต งกล องใกล ๆด วยเหต ผลบางอย าง หร อ ต องการให ผ ชมเก ดภาพลวงตาว าส งท กาล งว งเข าหากล องน น ว งอย นานได ระยะทางน ด เด ยว อ กข อหน งค อความช ดล กจะน อย ซ งความบ ดเบ อนของภาพท เราเห นน น ย งเป น เทเล มากเท าไร ก ย งบ ดเบ อนมากเท าน น ภาพวายด หร อ ม มกว าง (Wide-Angle Shot) ค อภาพท ถ ายด วยเลนส ท ม ความยาว โฟก สส นๆ ในกรณ ท ใช เลนส ท ซ มได ก หมายถ งปร บเลนส โดยซ มออกมากๆหร อจนส ด ภาพท ได ม ล กษณะตรงข ามก บท เพ งอธ บายไป ค อม ม มร บภาพในแนวระนาบกว างข น เห นส งต างๆในด านซ ายด านขวามากข น และทาให ด เหม อนว าระยะทางตามแกนในแนว ล กด ยาวหร อย ดออกกว าท เป นจร ง คนท อย ใกล กล องก จะด ไกลออกไป คนท อย ไกลก ย ง ด เหม อนไกลมากข นไปอ ก ส วนส งอะไรท เคล อนท เข าหากล องหร อเคล อนไปจากกล องแม เพ ยงน ดเด ยวก จะด เหม อนก บว าเคล อนท เป นระยะทางมาก ในทางปฏ บ ต ม กใช เพ อให เก ดเหก ดภาพลวงตา ว าส งน นอย ห างออกไป บ อยคร งท ใช แก ป ญหาสถานท ถ ายทาค บแคบแต ต องการให ด กว างขวางโอ โถง หร ออาจใช เพ อให ด เหม อนว าส งน นเคล อนท ในแนวล กด วยความเร ว ล กษณะการบ ดเบ อนอ กอย างหน งของภาพท ถ ายด วยเลนส ม มกว างซ งบางท ทาให ภาพด ประหลาดก ค อ ถ าเงยหร อกดกล อง เส นตรงในแนวด งท ต งฉากก บพ นและอย ช ดไปทาง ขอบด านข างของกรอบภาพจะด สอบเข าหาก น

19 17 ในความเป นจร ง หอนาฬ กาด านหล งจะเป นทรงส เหล ยมข นไปตรงๆ ล กษณะต างๆเหล าน เก ดจากการท เลนส ทาให เก ดการบ ดเบ อนทางการมองเห น ทาให ด เก นจร ง ซ งเป นล กษณะเฉพาะของเลนส น นๆเอง และย งความยาวโฟก สส นหร อยาวมาก เท าไร ก ย งบ ดเบ อนมากเป นเงาตามต ว ผ ท ม พ นฐานด านการถ ายภาพมาอย างด น าจะ เข าใจและจ าเร องน ได ด ภาพแทนสายตา (POV ซ งย อมาจาก Point-Of-View) เป นภาพท ส อให เข าใจว า เจ าของสายตากาล งมองเห นอะไร (ไม ว าเจ าของสายตาจะเป นคนหร อส ตว หร อแม แต ส งใดๆท เก ดจากจ นตนาการ) ในการท จะให ผ ชมเข าใจว าภาพท เขากาล งเห น เป นภาพแทนสายตาของส งใดส กอย างน น เราจาเป นต องให ผ ชมร บร ด วยว าม เจ าของสายตาอย ซ งก ม ว ธ ท ปฏ บ ต ก นอย สองว ธ หล กๆ ง ายท ส ดก โดยม ภาพเจ าของสายตาก อน โดยเน นก ร ยาท าทางท มองอะไรอย างหน ง ภาพท ตามมาตรงน แหละท ผ ชมจะเข าใจว า ค อส งท เจ าของสายตาเห น ซ งเราเร ยกว าเป นภาพแทนสายตา

20 18 ว ธ ท สองก คล ายก บว ธ แรกแต กล บห วเป นหาง โดยให เห นภาพแทนสายตาเส ยก อน แล ว จ งค อยเป ดเผยว าใครเป นเจ าของสายตาท กาล งมองด เด กสองคนน น ว ธ น ม กใช บ อยใน เวลาท ย งไม ต องการเป ดเผยต วตนของเจ าของสายตา เพ อความต นเต นเร าใจหร อ ประหลาดใจ และจากแนวทางแบบน ก สามารถเพ มเต มความหมายของเน อหาได อ กเช น ม การเคล อนไหวของกล องในล กษณะเล ยนแบบการเคล อนไหวของเจ าของสายตา หร อ อาจให เห นเงาของเจ าของสายตา รวมท งใส เส ยงประกอบเข าไปด วย ภาพข ามไหล (Over-The-Shoulder Shot) ส วนใหญ หมายถ งภาพท ถ ายข ามไหล คน จ งเห นไหล ของคนน นเป นโฟร กราวน อย ภาพแบบน ทาให ด คล ายผ ชมไปอย ข างหล งคนๆ น น พร อมก บมองเลยไปเห นอะไรๆท อย เบ องหน าเขา บางคร งก ใช เพ อบอกผ ชมว า นอกจากคนท เห นเป นโฟร กราวน แล ว ย งม คนอ กคนหน งอย ณ ท น นด วย ในรายการประเภทพ ดค ย ถ าเราต ดสล บระหว างภาพแขกร บเช ญ ก บภาพข ามไหล แขก ร บเช ญเห นพ ธ กร ก จะด เป นการให เก ยรต แขกร บเช ญอ กด วย o การเคล อนไหวในภาพ (movement) การเคล อนไหวในภาพเก ดข นได 3 แบบค อ การเคล อนไหวของคน(จะข ามเร องน ไปก อน โดยจะไปอธ บายเม อถ งตอนท พ ดถ ง ท ศทาง ) การเคล อนไหวของกล อง และการ เคล อนไหวท เก ดจากการควบค มทางอ เล กทรอน กส การเคล อนไหวของกล อง (camera movements) ผ เข ยนจะอธ บายการเคล อนไหว ของกล องท ละ 2 แบบท ด อย างผ วเผ นแล วจะคล ายก น แต หากพ จารณาอย างล กซ งแล ว จะเห นว าเก ดผลแตกต างก น และในการอธ บายน น จะท งเปร ยบเท ยบก นท ละค เพ อให เห นความแตกต างใน 2 แง ค อ ในแง ของการส อเน อหาหร อเล าเร อง ก บในแง ของ ความร ส กท เก ดข นในใจผ ชม

21 19 อน ง แบบของการเคล อนไหวแต ละค น น จะไม บอกว าอย างไหนด กว าหร อด อยกว าเพราะ ไม ม อ นไหนด หร อไม ด แต จะม งอภ ปรายให เห นว าการเคล อนไหวแต ละอย างให ผลต างก น อย างไร ซ งน าจะทาให ผ อ านน กออกว าจะน าอย างไหนไปใช ให ตรงก บว ตถ ประสงค ในการ ส อสารท ต างๆก น แพน ก บ แทร ค แพนซ าย หร อ แพนขวา (Pan Left/Right) ค อการห นกล องไปทางซ าย หร อขวา โดยท กล องย งอย ตรงจ ดเด ม ส วน แทร คซ าย หร อ แทร คขวา (Track Left/Right) กล องจะไม ห น แต ต วกล องท งต วจะเคล อนไปทางซ ายหร อขวา ข อม ลหร อเน อหาท ได จากการแพนจะเป นข อม ลกว างๆท วๆไป และในขณะ ท แพนไปเห น ส งหน งส งใดน นก จะเห นด านเด ยว จะไม ได เห นด านอ นของ ส งน นๆ แต ภาพท ได จากแทร คจะบอกเร องราวท ค อนข างเจาะจงหร อเน นมากกว า บางคร งใช เพ อเผยให จะเห นอะไรบางอย างซ งถ ามองอย างผ วเผ นแบบแพนแล วจะมองไม เห นเน องจากถ กบดบ ง แพนขวา แทร คขวา ในแง ความร ส กน น ในภาพท จากได แพน ผ ชมจะร ส กคล ายก บต วเองอย ก บท เพ ยงแต ห น หน าหร อกวาดสายตาไปทางซ ายหร อขวา เสม อนหน งเป นเพ ยงบ คคลภายนอกหร อเพ ยง ส งเกตการณ อย ห างๆ โดยไม ม ส วนเก ยวข องก บเหต การณ ท มองด อย ในขณะท แทร คจะ ให ความร ส กคล ายก บเราเป นส วนหน งของเหต การณ หร อม ส วนร วม หร ออย างน อยก ต ดตามอย างใกล ช ด

22 20 การใช แพนอ กล กษณะหน งท ใช ก นอย เป นการแพนเพ อเป ดเผยจ ดสนใจ เข ยนอย างน ผ อ านอาจจะงง ขอยกต วอย าง สมม ต เป นภาพขนาดปานกลางของเด กก าล ง ก มหน าก มตาเล นของเล นอย างเพล ดเพล น ต อมาเด กคนน นเงยหน าแล วห นไปทางซ าย กล องก แพนไปทางท เด กมองจนเห นภาพของส งท เด กห นไปมองโดยภาพต วเด กเองหล ด จากกรอบภาพไปแล ว แต การใช แพนแบบน ควรม เหต ผลหร อจ ดจ งใจให แพน ซ งในกรณ น ก ค ออาการท เด กเงยข นแล วห นไปมองอะไรส กอยางท อย นอกกรอบภาพ การแทร คท ม ว ธ การแตกต างไปจากธรรมดาเล กน อยค อการแทร คเป นแนว โค ง ซ งศ พท เฉพาะในภาษาอ งกฤษเร ยกว าอาร ค (arc) ถ าไปทางซ ายก เร ยกอาร คซ าย ไปทางขวาก เร ยกอาร คขวา หร อบางคร งก อาร คเป นวงกลมรอบส งใดส งหน ง ส วนใหญ ก เป นการสารวจรอบๆส งน น หร อเพ อค อยๆเป ดเผยต วตนเช นภาพไกลปานกลางเห น ด านหล งของคนๆหน ง แล วอาร คมาจนเห นหน าตรง ซ งให ความร ส กต งเคร ยดหร อระท ก ใจได ด วย ซ ม ก บ แทร ค ซ มเข า หร อ ซ มออก (Zoom In/Out) ค อการปร บความยาวโฟก สของ เล นส ให ยาวข นหร อส นลง พ ดอ กอย างหน งก ค อปร บเลนส ให เป นเทเล หร อให เป นวายด ส วนแทร คเข า หร อ แทร คออก ซ งในบ านเราน ยมเร ยกว า ดอลล เข า หร อ ดอลล ออก น น ความยาวโฟก สของเลนส คงเด มไม เปล ยนแปลง แต ต วกล องเคล อนเข าหา หร อ ออก ห างจากส งท เราบ นท กภาพ ในแง เน อหาของภาพท ได จากการเคล อนไหว ๒ แบบน ไม ค อยแตกต างใน สาระสาค ญเท าใดน ก แต เป นเร องรายละเอ ยดของภาพมากกว า ภาพจากซ มเข า/ออกน น อย างแรกเลยท เด ยว ด วยเหต ท เป นการเปล ยนม ม ร บภาพหร อเปล ยนความยาวโฟก สของเลนส เพราะฉะน น ผลด านการมองเห น (optical effects) ก ย อมเป นไปเช นเด ยวก บท เพ งกล าวไปในตอนท อธ บายถ งภาพม มแคบก บ ภาพม มกว าง ไม ว าจะเป นเร องม มท เราเห นภาพแคบลงหร อกว างข น เร องของขนาด ของส งท เราถ ายภาพท ด ใหญ ข นหร อเล กลง เร องของความช ดล กท น อยลงหร อมากข น หร อเร องการบ ดเบ อนของระยะทางในแนวล ก ส วนภาพท ได จากแทร คน น เน องจาก ความยาวโฟก สของเล นส ไม เปล ยน เพราะฉะน น จะไม ม ความบ ดเบ อนด านต างๆของ ภาพ

23 21 ซ มเข า แทร คเข า หร อ ดอลล เข า อน ง ในกรณ ซ มน น ล กษณะความส มพ นธ ของขนาด ตาแหน ง และม มมอง (perspective) ท เห นในภาพจะไม เปล ยนแปลง แต ภาพท ได จากแทร คน น เน องจาก ตาแหน งท ต งกล องเปล ยนไป ฉะน น perspectiveในภาพก เปล ยนไปด วย ในแง ความร ส กท ผ ชมได ร บจะคล ายๆค ของแพน ก บ แทร ค ค อในกรณ ซ ม ผ ชมจะร ส กเหม อนด งเอาส งท กาล งด อย (ซ มเข า) หร อผล กส งน น (ซ มออก) เพ อให เห น ส งน นใหญ ข นหร อเล กลง หร อเพ อให เห นภาพแคบเข าหร อกว างออก แล วแต กรณ คล าย ก บเอาร ปถ ายมาขยายหร อย อ ให ความร ส กท ค อนข างจะ ห าง จากเหต การณ โดยเป น ผ ส งเกต การณ เท าน น ในขณะท แทร คจะให ความร ส กเหม อนเราเด นเข าไปในหร อถอย ออกมาจากเหต การณ ร ส กเป นส วนหน งของเหต การณ น นๆ ก มหร อเงยกล อง ก บ เครนกล อง ก มกล อง(Tilt Down) ค อการกระดกกล องให เลนส ช ลงข างล าง ส วนเงย กล อง(Tilt Up) ค อเงยต วกล องให เลนส แหงนข น ท งสองอย างน ทาโดยท ความส งของ กล องจากพ นไม เปล ยนแปลง เครนข น (Crane Up) ค อการทาให กล องส งจากพ นมากข น ส วนเครนลง (CRANE DOWN) ก ค อการทาให กล องต าลง ท งสองอย างน โดยปกต ม มท กล องทาก บ พ นด นจะไม เปล ยนแปลง ถ าเป นแนวระนาบก จะย งคงเป นแนวระนาบตลอดการเครน ถ าเป นม มกดก จะเป นม มกดน นตลอดฯลฯ ยกเว นกรณ ท ใช การเคล อนไหวสองสามอย าง ไปพร อมๆก น

24 22 เงยข น เครนข น ในแง เน อหาหร อข อม ลท ผ ชมได ร บน น สาหร บภาพท ได จากก มหร อเงยกล อง จะเป นภาพของส งใดส งหน งในม มมองท เปล ยนไปคล ายๆเปล ยนจากก มหน าด ไปเป นเงย หน าด หร อกล บก นแล วแต กรณ ส วนใหญ ใช ในกรณ ท ต องการเปล ยนจ ดสนใจจากจ ด หน งหร อส งหน ง ไปย งจ ดอ นหร อส งอ นท อย ต ากว า(หร อส งข นไป) หร อต องการเน นส วน ต างๆของส งน นท ละส วน หร อค อยเป ดเผยท ละส วน เช น เร มจากภาพใกล ท เท าแล วท ลท ข น ไล ตามขาข นไปจนถ งใบหน า เพ อเพ มความร ส กล กล บหร อต นเต น หร ออาจใช แทน สายตาคนท ย นอย ท โคนต นไม ส งแล วเงยหน าข นมองยอดไม น นเพ อเน นความส ง อน ง เน องจากจะม ช วงท ภาพเป นม มกดหร อม มเงย ฉะน น ล กษณะเฉพาะบางอย างของภาพ ม มกดม มเงยท อธ บายไปก อนหน าน ก ย อมใช ได ก บภาพก มหร อเงยกล องด วย ส วนภาพท ได จากเครนน น ม มท มองส งใดส งหน งจะไม เปล ยนแปลง ส วน ใหญ จะใช เครนข นในกรณ ท ต องการค อยๆเป ดเผยให เห นผ งของพ นท บร เวณน นเสม อน หน งเป นการยกต วผ ชมให ส งข น โดยเฉพาะอย างย งเพ อเผยให เห นส งต างๆท มองไม เห น หร อเห นไม ช ดเจนในตอนต น เช นเร มต นด วยม มปกต ในระด บสายตาแล วค อยๆเครนข น เป ดเผยให เห นผ อพยพเป นหม นเป นแสน ซ งด วยภาพระด บสายตาในตอนต นเราจะย ง เห นไม มากเท าไรเพราะคนด านหน าย อมบ งคนท อย ถ ดไปด านหล ง หร อบางคร งอาจ ต องการเพ ยงเปล ยนม มมองจากระด บสายตาไปเป นม มกดพร อมท งซ มออกเป นภาพ กว างมากเพ อเน นภ ม ประเทศหร อเพ ยงเพ อเป นภาพจบฉากหร อจบเร อง ส วนเครนลง อาจใช เพ อเป ดฉากด วยภาพกว างมากในม มส งแล วเครนลงมาจนเป นระด บสายตาปกต เพ อมาพบส งใดส งหน ง

เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010

เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010 เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010 จ ดทาโดย นางสาวณ ชชา ลาภพ พ ธมงคล นายอน ว ฒน หว างป ญญา นายณ ฐพล เม องปล ม นายณ ฐพร พ มพร อมจ ตร โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล

More information

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร การยศาสตร ในสถานท ท างาน สารบ ญ หน า 1. บทน า 1 2. การบาดเจ บ / การเจ บป วยท พบโดยท วไป 4 3. หล กการพ นฐานทางด วนการยศาสตร 8 ก. หน วยท ท างาน

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

หน วยท 5 5.3 การจ ดดอกไม สดร ปทรงพ นฐาน

หน วยท 5 5.3 การจ ดดอกไม สดร ปทรงพ นฐาน หน วยท 5 การจ ดดอกไม สดร ปทรงพ นฐาน การจ ดดอกไม สด เป นศ ลปะท แสดงถ งว ฒนธรรมอ นเป นเอกล กษณ ประจ าชาต ท ควร อน ร กษ ส บสานและพ ฒนาอ กแขนงหน ง ซ งในหน วยน ได รวบรวมความร เบ องต นในการจ ดดอกไม การออกแบบการจ

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน 1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM)

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) 1 ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) จ ดท าโดย คณะกรรมการการจ ดการความร ว ทยาล ยเช ยงราย 2 ค าน า ส บเน องจากมาตรฐานการอ ดมศ กษา ข อท 3 ก าหนดให สถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งม การสร างส งคม แห งการเร

More information

The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org

The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org This PDF file is intended for educational purpose and private use only. Our goal is

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต วารสารเพ อเยาวชนของม ลน ธ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ป ท ๔ ฉบ บท ๑๒ เด อนเมษายน - ม ถ นายน ๒๕๕๖ เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management)

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร

More information

ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน

ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง ภ า ค ผ น ว ก ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) เป นโปรแกรมช วยสร างห องเร ยน อ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ร านร กคาเฟ ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 อ านต อหน า 8

ร านร กคาเฟ ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 อ านต อหน า 8 หน งส อพ มพ อ สระโพสต ฉบ บท 80 ประจำ เด อนก มภาพ นธ 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 ฉบ บท 7980 เด อนมกราคม

More information

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ประธานคณะท างาน นายพ พ ฒน นพท ปก งวาล คณะท างาน นายอ ครพงษ นวลอ อน นายด ารงค เปรมสว สด นายพ ทธพงษ อ างทอง 1-1 หมวดท 1 การบร หารความปลอดภ ย ในงานว ศวกรรม 1-2 บทท 1 ว ศวกรรมความปลอดภ

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด

ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ

PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ 1 ณ ชพล สามารถ ป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการนาเสนอท ถ กนามาใช มาก ท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนาเสนอข อม ลในเช

More information

PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ

PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ ณ ฐกร สงคราม 1 คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการ นำเสนอท ถ กนำมาใช มากท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนำเสนอข

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช ช อว จ ย การศ กษาผลการใช ส อการสอนช ด Amazing Word ในการจาคาศ พท ภาษาอ งกฤษ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ผ ทาว จ ย นางสาวบงกช บ ญเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

สารบ ญ เร อง หน า บรรณาน กรม 156

สารบ ญ เร อง หน า บรรณาน กรม 156 ก ค าน า แผนการจ ดการการเร ยนร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช ประกอบการสอน รายว ชา การแสดงพ นเม อง รห สว ชา ศ 42201 ซ งในกระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ได น าว ธ การสอน และเทคน คการสอนน กเร ยนสามารถเร ยนร โดยผ านส

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information