EGRP III IT UPDATE : TRENDS AND TOOLS 2013 บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ ำก ด มหำชน : ค ณภำคภ ม ส ก ญจนศ ร

Size: px
Start display at page:

Download "EGRP III IT UPDATE : TRENDS AND TOOLS 2013 บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ ำก ด มหำชน : ค ณภำคภ ม ส ก ญจนศ ร"

Transcription

1 EGRP III IT UPDATE : TRENDS AND TOOLS 2013 บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ ำก ด มหำชน : ค ณภำคภ ม ส ก ญจนศ ร

2 Synnex ผ ก อต ง ค อ ค ณส พ นธ มงคลส ธ ด วยท นจดทะเบ ยน 1,000,000 บาท และม พน กงานเพ ยง 4 คน โดยใช ช อว าบร ษ ท คอมเพ ค จ าก ด (ประเทศไทย) พ.ศ โดยเป นบร ษ ทย อยของบร ษ ท ท.เอส.เค. อ นเตอร พร นต ง จ าก ด (ต อมา ได จดทะเบ ยนแปรสภาพจากบร ษ ทจ าก ดเป นบร ษ ทมหาชน และเปล ยนช อเป น บร ษ ท ท ( มหาชน) เทคโนโลย จ าก ด.เอส.เค. ด วยผลงานท โดดเด นท าให บร ษ ท ซ นเน ค เทคโนโลย อ นเตอร เนช นแนล จากประเทศไต หว น ท ได เห นศ กยภาพและสนใจลงท นด วยในป 2542 และได เปล ยนช อเป น บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ าก ด ในป 2545 จนกระท งป 2550 ได ก าวส การเป นบร ษ ทมหาชน ท าให ธ รก จเต บโต อย างก าวกระโดด ท น เป น One stop shopping เพราะม ส นค าหลากหลายแบบครบวงจรโดยแบ งกล ม ผล ตภ ณฑ เป น 1. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทช นส วน 2. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทว สด ส นเปล อง 3. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทอ ปกรณ เพ อการพ มพ 4. กล มผล ตภ ณฑ ประเภท network 5. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทอ ปกรณ การแสดงผลข อม ล 6. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทช ดคอมพ วเตอร ประกอบเสร จและก งเสร จ 7. กล มผล ตภ ณฑ ประเภท multi-media consumer electronic 8. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทSoftware 9. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทอ ปกรณ การส อสาร Synnex ม ส นค า IT ค ณภาพมากมาย หลากหลาย และย งเป น brand ระด บ World Class ด งน น Synnex ใช Automatic Storage and Retrieval System หร อ ASRS ซ งเป นระบบบร หารคล งส นค าอ ตโนม ต ท ใช แถบ อ จฉร ยะ และควบค มโดยระบบคอมพ วเตอร ท งหมด เพ อสร างม ลค าส งส ดในการเพ มม ลค าในการให การ บร การแก พ นธม ตรของ Synnex Page 1

3 ม การตรวจสอบข นตอนด วยกล อง CCTV และ Lemel อ กแบรนด ค ณภาพจาก Synnex ซ งเป นระบบ คอมพ วเตอร ค ณภาพส ง ใช ได ตาม Spec และม ศ นย บร การหล งการขายกระจายท วประเทศ รวมถ งการ ให บร การ On site Service แบบถ งม อล กค าไปท ศ นย และท ส าค ญ Lemel ร บประก นค ณภาพถ ง 3 ป ม การตรวจสอบค ณภาพอย างเข มงวด และส นค าค ณภาพพร อมแล วส ต วแทนน าจ ายมากกว า 5,000 รายท วประเทศ ท ม สาขาครอบคล มพ นท เพ อให ล กค าม ความสะดวกในการเล อกซ อส นค า พร อมศ นย บร การ หล งการขาย 22 สาขาครอบคล มท กพ นท ม ท มผ เช ยวาญพร อมแก ไขท กป ญหา IT ท ช อบร ษ ท PRISM Solution จ าก ด เป นบร ษ ทในเคร อ Synnex โดย hotline ของ Synnex ท าให ท กคาถามของล กค าม คาตอบ นอกจากน PRISM ย งให บร การต ดต งอ ปกรณ ระด บเคร อข ายและ software เพ อสร างโอกาสในการ แข งข นแก ล กค า ต วแทนจ าหน าย และด วยระบบ MIS ท เช อมต อก บสาขาและศ นย บร การท งหมด 22 สาขา ของ Synnex อย าง Real time ท าให ตอบสนองก บตลาดได ท นเวลา ซ งย นย นได จากยอดขายท เพ มข นอย าง ต อเน อง ท มบร หารของ Synnex ไม เพ ยงแต บร หารงานแต ย งต องบร หารคนอ กด วย เก งท งงานและเก งท งคน ท น พน กงานอย ก นอย างพ น อง แบบ World class และท กโครงการท ด ต อส งคม พน กงานพร อมใจเต มท ในการ ช วยเหล อท าก จกรรมอย างเต มใจ และได เป นส วนหน งของบร ษ ทท ท นสม ย ด แลก นอย างด เหม อนคนใน ครอบคร วอ ก าวไปข างหน าด วยความม นคงก บ Synnex Think IT think Synnex Page 2

4 ภาคภ ม ส ก ญจนศ ร ( ผ จ ดการท วไป บร ษ ท PRISM Solutions จ าก ด) Trends and Tools Trend ท ม การเปล ยนแปลงในป 2013 ICT มาจาก Information Communication Technology ประเทศไทยจะม การเต บโตทางด าน ICT อย างแข งแกร งในป น แต จะม อ ปกรณ ใหม ๆ ท ม ความท าทายเข ามา ICT เช น ม อถ อ ม touch screen ซ ง ICT ต องต งร บให ได ว า อ ปกรณ ท เราผล ตออกมาจะ support ส งเหล าน ได หร อไม ICT ซ งเป น International data ในประเทศไทยจะเต บโตข นในอ ตรา 9.8% หร อ USD 21 billion และจะเป นใน ส วนของ IT จร งๆ ประมาณ USD 12 billion การใช ข อม ลผ านม อถ อ ว นน ในส วนของ 3G ข อม ลท ผ านม อถ อจะโตข นเร อยๆ และรองร บไม ไหว ซ ง 3G เหมาะก บ DATA แต Voice จะไม ด ซ งจะเพ มข น 14% หร อราวห าหม นล านบาท การให บร การ (Services) จะเต บโตข นและเป นร ปแบบของ Turn Key มากข น IDC จะเพ มข น 14.2% PC จะร วงลง ค อ PC จะหายไปจากท องตลาด และถ กทดแทนโดยอ ปกรณ notebook smartphone tablet Smart Phone และ Tablet Market จะกลายเป นสมรภ ม รบมากข น Smart device จะท าให เก ด digital content มากข น Cloud services จะเจร ญเต บโตอย างค อยเป นค อยไป เป นส งท จ บต องไม ได หลายคนย งไม เข าใจ สาธารณ ปโภคไม ว าการส อสาร คอมพ วเตอร การจะรวมเป นก อนเด ยวก น จะเก ดป ญหาเร อง Security เก ดข น ล กค าระด บล างจะเข าใจมากข นก บการปร บเปล ยนเข าหาการใช data ทางโทรศ พท มากข น ท กคนใช ม อถ อในการ search Page 3

5 ด วยการเปล ยนแปลงแบบน เร มม บร ษ ทหลาย ๆ บร ษ ทขาดท น เม อด ระหว าง PC ก บ Notebook อ ตราการ เต บโตในป เพ มข น 1.2% ซ งเต บโตน อยมาก เม อเด นทางไปท ร านพ นธ ท พย หร องาน Commart คนเด นน อยมาก ในขณะท การเปล ยนแปลงของ Tablet อ ตราการเต บโต 250% น นหมายถ งว า คนจะไม ซ อ Notebook เพ ม แต จะซ อม อถ อและ Tablet มากข น Company 2012 Shipments 2012 Market Share (%) 2011 Shipments 2011 Market Share (%) HP 56,508, ,553, Lenovo 52,159, ,688, Dell 37,611, ,864, Acer Group 36,661, ,282, ASUS 24,206, ,678, Others 145,554, ,278, Total 352,701, ,364, Growth (%) ว นน ASUS เม อเส ยบก บม อถ อ เป นม อถ อ เส ยบก บ Tablet กลายเป น Tablet เม อด ยอด PC ของ Vendor ใน ป ซ ง HP ขาดท น -6.7% ซ งขาดท นไปกว า 8,000 ล านเหร ยญ เพราะ HP focus ท PC อย าง เด ยว โลกม การเปล ยนแปลงแต HP ไม เปล ยน ในขณะท Lenovo ม อ ตราการเต บโตมาก เพราะร ฐบาลจ น เป นผ ถ อห นเยอะมาก แค supply คนในจ นก โตแล ว แต ในตลาดโลกก โตเช นเด ยวก น ในขณะท DELL ลดลง ในวงการ DELL ขายตรงแต เด ยวน ไม เอาแล ว แต ค อนข างปร บต วช า เม อว เคราะห HP และ ACER เป น ผ ประกอบการท ไม ได ผล ต PC ด วยต วเอง ค อจ างคนผล ต ท าให ไม สามารถควบค มเทคโนโลย ในม อ และไม สามารถก าหนดราคาตลาดได แต ASUS ม อ ตราโต เป นเจ าของเทคโนโลย และจ างผล ต เป น OEM ให คนอ น เป นผ ก าหนด ม การบร หารคล งส นคน า อะไหล ด งน นจ งเต บโตข น Page 4

6 Vendor 2012 Shipments 2012 Market Share (%) 2011 Shipments 2011 Market Share (%) YoY change Samsung % % % Apple % % 46.90% Nokia % % % HTC % % % Research % % % Others % % 92.70% Total % 44.10% Smartphone อ ตราการเต บโต Samsung เป นอ นด บหน งอ ตราการเต บโต 129% คนจะร บร เพ ยง Samsung อย างเด ยว ในขณะเด ยวก น Apple ก ตามมา ซ ง Samsung เป น open source แต อ ตราการเต บโตของ apple จะลดลง ในขณะท Nokia เม อก อนเป นอ นด บ 1 แต ตอนน หน ตายด วยการไป Joint ก บ Window phone ซ ง ย งไม Compatible Research หร อ BB ร วงลงมา เม อก อนท กคนเล น whatsapp แต ป จจ บ นม ใครไม เล น Line ซ ง technology ของอ ปกรณ เป นส งส าค ญแต BB ท าได ช ามาก Vendor 4Q12 Shipments 4Q12 Market Share (%) 4Q11 Shipments 4Q11 Market Share (%) 4Q12/4Q11 Growth Apple % % 48.10% Samsung % % % Amazon.com % % 26.80% Page 5

7 ASUS % % % Barnes Noble % % % Others % % % Total % % 75.30% ด าน Tablet Apple ย งครองตลาดอย โดยม การเต บโต 48% แต Samsung เพ มข นอย างมาก ซ ง Samsung จะจ บท ก Segment และ ASUS โตข นมา 400 กว าเปอร เซ นต Tablets 2012 Market share 2016 Market Share (%) CAGR (%) ios 53.80% 49.70% 20.90% Android 42.70% 39.70% 21.00% Windows 2.90% 10.30% 69.20% Others 0.60% 0.30% 7.70% Total % % 23.30% ด าน OS (Table Operating System) จะเห นว า ios ม อ ตราการเต บโตแต เป นอ ตราท ลดลง ในขณะท Android ก ลดลง ซ งม การคาดการว า Window จะมาแรง แต ในเร องผ บร โภคอาจจะย งไม ม นใจ Window Page 6

8 ด าน Harddisk เวลาเราใช จะอ งภาพ ข อม ล ท าให ต องซ อ external Harddisk มาใช ท าให ม ความเต บโต แค ในส วน Mobile ม อ ตรา 200 กว าล าน ในป 2013 ไม ร วมพวกท เป นของแต ละแบรนด เอง เช น ASUS Lenovo ท ม external hard drive ของต วเอง ด งน น Harddisk จะโตอย างต อเน อง แสดงว า DATA ท ใช ในม อถ อเต บโต อย างมาก ส งท เก ดข นในประเทศไทย ป 2011 ม อ ตราเต บโต 1,500 ล านช น ข นมา 58% แสดงว าอ ตราการ เต บโตมหาศาล การคาดการณ ของ ICT เก ยวก บธ รก จท จะเต บโตได ม 4 ด านด วยก นค อ 1. Networking Infrastructure ม ทางท บร ษ ทก าล งไป ค อการท จะ provide โครงสร าง network IT เช น DATA IT Center เป นต น ซ งโครงสร างท รวมเร อง Voice Data โทรศ พท ฯลฯ เก ดเป น Collaboration มากข น 2. Virtual Desktop : คอมพ วเตอร เสม อนจร ง จะเป นต วท ท าให เก ดการเปล ยนแปลงมากข น หล งจากท PC เร มลดลง และ Smart phone เร มมากข น Page 7

9 เน องจากท กคนอย ภายใต ความแตกต างของ operation system ความต องการ software ท แตกต าง ก น เป นส งท สร างป ญหามากในองค กร ส งท ผ ประกอบการอยากพ ฒนาเพ อให เก ดความแข งข นได ค อ Rich secure collaboration ค อ ท าอย างไรให PC, notebook, tablet ในองค กรสามารถท างาน ร วมก นได ไม ว าจะอย ท ไหนของประเทศไทย Social Network การท าธ รก จบน social network จะใช Social ในการตอบสนองต อบร การของ ล กค าได อย างรวดเร วได อย างไร Visual ภาพและเส ยง เราสามารถประช มทางไกลได ท กเม อ ท กเวลา Voice and Data ท าอย างไรให Voice และ DATA ท างานให เป น virtualize ได อย างไร 3. Video conference : การส อสารทางไกลเสม อนจร ง ด วยค ณภาพแบบ HD และเส ยงแบบ Stereo 4. Security : เน องจากม Devices มากมายเข ามาใช มากในองค กรส วนกลาง ด งน นการร กษาความ ปลอดภ ยเป นเร องส าค ญ โดยเฉพาะเร อง พ.ร.บ. เป นต น 5. Servers & Storage : ย งเป นอ ตราท ส งข นในส วนของ Virtualize server ความสามารถของ Server ม มากข น เราสามารถจ ดสรรป นส วนได 6. Cloud Solution : เป นส งท ก าล งมา ท กว นน พน กงานมากว า 57% อย ใน social media ส วนใหญ ม Smartphone แต อ ปกรณ ท เอ อให สามารถ ใช ได ค อ 15% เท าน น แสดงให เห นถ งอ ตราเต บโตอย างมหาศาลท จะเก ดข น ส งท ข บเคล อนให ม การ เปล ยนแปลง และเป นห วงอย างมาก ค อ 1. Data security and compliance ความปลอดภ ยด านข อม ล 2. Explosion of new devices จะม Devices ใหม เพ มมาเร อยๆ เราจะจ ดการก บส งเหล าน นอย างไร 3. Rising desktop management costs เม ออย ก บอ ปกรณ ท หลากหลาย พน กงาน IT จะจ ดการ อย างไร และส งเหล าน นเป นของส วนต ว Page 8

10 4. User want access anywhere, anytime ใช ท ไหนก ได หลายผ ประกอบการเป นโต ะกลม ใครมา ก อนน งก อน ค อ ท างานท ไหนก ได หลายบร ษ ทเร ม Work from home 5. Success of server virtualization เน องจาก Server ม ประส ทธ ภาพส ง 6. Windows 7,8 and PC refresh ป ญหาการเปล ยนแปลง window ว นน Microsoft ใช ว ธ การยกเล ก xp ใช windows 7 และจะเปล ยนเป น windows 8 ซ งการส อสารจะสามารถใช ด วยก นได หร อไม ผลการส ารวจป จจ ยทางธ รก จท ม ผลต อการบร หารระบบเทคโนโลย สารสนเทศภายในองค กร ส ง ท Concern ค อ Lower TCO (Total Cost of Ownership) and OPEX costs ( Operating Expense Cost)เม อท า Desktop virtualization ซ งท เก ดข นค อ การลงท นใน software ต าลงมากกว า 50% Electricity การใช ไฟฟ าลดลง เพราะ 1 PC ใช 400 Watt แต desktop virtualization ใช ประมาณ 5 Watt แต ย งไม ส าค ญเท าก บ Total cost of Ownership เพราะ PC ในแต ละเคร องม อก อนต องม การ ด แล ในองค กรม หลายเคร องต องม การด แลมหาศาล Follow-me anywhere desktop ท าท ไหนก ได ท าให ควบค มไม ได ว าส งท จะเข ามาบร ษ ทม อะไรบ าง Security Enabling work-from-home Business continuity ถ าท กอย างเป นแบบศ นย กลาง อาจจะม ป ญหา เช น ป ญหาน าท วม Page 9

11 ด าน User ส งท เป นห วงมากท ส ด ได แก 1. จะร กษาความปลอดภ ยได อย างไร เม อ user เอา smartphone ต วเองมาใช และเกาะก บ wire fire ของบร ษ ทและไปเป นข อม ล เป นส งท บร ษ ทห วงมาก การร กษาความปลอดภ ย ฝ ายขายให ใช tablet แต หล งบ านต องการความปลอดภ ยในการให คนเหล าน มาใช อ ปกรณ ในองค กร 2. จะหาคนมา support devices ท เยอะอย างน นได อย างไร ท ง ๆ ท ไม ได อย ในเง อนไขของบร ษ ท เพราะ บร ษ ทม เคร องม อให ใช แล วก ตาม แต ก ไม สามารถปฎ เสธท พน กงานจะน าของต วเองมาใช ไม สามารถ จะหางบประมาณมาทดแทนได ตลอดเวลา ว นน เทคโนโลย ของ IT เปล ยน 2-3 เด อน ซ งการเปล ยน Hardware ก จะส งผลต อ Software ด งน นการเปล ยนแปลงด งกล าวท าให เก ดค าใช จ ายเก ดข น ไม Page 10

12 สามารถหางบประมาณมาใช ได ท น ส งท user ต องการค อ จะใช อะไรก ได แต ต องอย ในการควบค ม ของ IT ท าอย างไรให หน าจอเหม อนก นไม ว าจะเปล ยนอ ปกรณ อะไรก ตาม ความท าทาย Follow me อยากให ท าได ท กท ท กเวลา บางคนม ม อถ อมากกว า 2 เคร อง หร อ tablet มากกว า 2 ขนาด เป น ความท าทายแต ไม อาจจะปฏ เสธได ส งท PC ให ไม ได ค อ สามารถใช งานได เพ ยง 2 ช วโมง แต iphone สามารถต อได 24 ช วโมง แผนก IT จะท าอย างไรก บ devices มากมาย ท าอย างไรให หน าจอแต ละ ประเภทเหม อนก น ไม ว าจะเปล ยนอ ปกรณ อะไรก ตาม ซ งเป นส งท IT ต องการ 3. Application compatibility Application ท เก ดข น เป น application ท ไม ค อยฉลาดก บผ ใช ท ไม ค อย ฉลาด application จะ save ไปท วไปหมดใน harddisk ในขณะท user save ก Save ไปม วเหม อนก น เม อ system ของ user พ ง คน IT ต องมาก ข อม ล ต องใช เวลามากในการแก ป ญหา 4. Supporting a wide range of devices ว นน xp เล กใช แล ว windows 7 ใกล จะเล ก กลายเป น windows8 แล วจะเก ดอะไรเก ดข น ย งไปกว าน นระด บผ บร หารใช Mac แต ระด บปฎ บ ต การใช windows จะเก ดการส อสารก นอย างไร 5. เวลาท อย ท อ น เราสามารถ Remote ได ความท าท ายด าน Total cost of ownership - มากกว า 80% ไม ได ใช capacity ด วยศ กยภาพของ PC และ CPU เราไม ได ใช ม นเท าก บศ กยภาพท ม นท าได เราใช เพ ยง word excel powerpoint ซ งก นไม ถ ง 10% ของ CPU ท เราใช - มากกว า 60% ขององค กรขนาดใหญ มา ใช desktop virtualization - กว า 66 ล านเคร องท เก ดข นในป 2014 เพ อต องการให ม การควบค ม, look and feel, การร กษา ความปลอดภ ย, ไม ว าจะใช ก บอะไรม หน าตาเหม อนก นหมด - จะลดค าใช จ ายในการบร หาร IT 67% Page 11

13 หน วยงานท ใช Desktop Virtualization ได แก Manufacturing ใช เยอะมาก Education Health care และ หน วยงานภาคร ฐ ถ าเราใช Desktop Virtualization ซ งท จะได ค อ 1. Data management/backup เม อก อนต อง backup ท ละคน แต ป จจ บ น backup ส วนกลางท เด ยว 2. Addressing security issues การร กษาความปลอดภ ยเป นแบบเบ ดเสร จ ถ กควบค มจากส วนกลาง ท กคน 3. Software deployment/patching เม อก อนแทนท จะ update patch ท ละเคร อง ก เป นส วนกลาง ท า ให ลดค าใช จ าย 4. Desktop setup and configuration สามารถ set up ท ส วนกลางไม ต องส งคนไป set up ท ละเคร อง 5. Application management กล าวโดยสร ปท กอย างถ กควบค มจากส วนกลาง กล บไปส เมนเฟมสม ยก อน แต เน องจากการใช ม มาก ท าให ควบค มได ยาก เช น การโจรกรรมข อม ล จ งต องม การควบค มจากส วนกลาง การเต บโตของ Desktop visualization กว า 70 ล านเคร องท จะเก ดข น จะม อ ตราการเต บโตเป น compound annual growth rating ค อ เต บโต อย างต อเน อง ส งท desktop visualization เข ามาท าให โลกสองโลกเช อมเข าด วยก น ค อ การท าธ รก จอย าง ปลอดภ ย ท าท ไหนก ได ท าให cost ลดลง และท าให IT เป น Standard และเช อมก บเส ยง ภาพ เช อด วยก น ซ งจะเป นส งท เก ดข นได ไม นาน และเป นส งท ท าให HP ขาดท น เม อม desktop visualization ท าให คนไม ใช PC ส งท เก ดข นเป นความท าทายของ Synnex ท าให ม การบร หารจ ดการคล งส นค า logistic การใช ASRS ม การลดต นท น เพ อให พร อมบร การล กค า และต องระม ดระว งเทคโนโลย ท จะมาหาเรา ค ค าของเราม ก าร ต ดส นใจพลาดในการซ อ BB เข ามา และม การเปล ยนเป น Android ท าให เก ดการค าง stock นอกเหน อจาก Page 12

14 การปร บ operating ให ตอบสนองก บตลาดแล วย งต องปร บต วก บเทคโนโลย ท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ด งน นการบร หารจ ดการเป นเร องส าค ญอย างมาก ซ งในธ รก จเป นประเภท High Profile, Low Profit ค ณเกษม ป นศร (ด แลส วนงาน Logistic) ช องทางการจ าหน าย Synnex นอกจากเป น Distributor รายใหญ Tools ในการบร หาร logistic เร มจาก Receiving ค อ การร บเข า ส นค า และ IPQC (Incoming Product Quality Control) ท กส นค าท เข ามาในแต ละ Lot จะต องส มส นค าไป ทดสอบก อนขาย ถ าผ านถ งขาย ไม ผ าน Reject ท งล อตจากสมมต ฐานว าถ าส นค าไม ด ต งแต ต น ม นจะไม ด ท ง กระบวนการ เหม อนหล กการของ Supply chain ถ าต นน าไม ด ปลายทางก ย อมไม ด สาขาของ Synnex ม กว า 10 กว าสาขา ในอด ตทาง synnex ย งคงม ร ปแบบการกระจายส นค า ค อจะม คล ง อย ตามสาขาแต ละจ ด เช นเช ยงใหม ก จะม คล งส นค าท เช ยงใหม เม อต นป น จะม คล งแค ส าน กงานใหญ เท าน น ในเร องการขนส งของ Synnex ถ ากร งเทพฯ ส งเช าได บ าย ส งบ ายได เช า ถ าของต างจ งหว ด ส งว นน พร งน จะได ส นค า การรวมศ นย เพ อ control cost ได ง าย ณ ว นน ของ synnex ท าแบบน ต นท นถ กท ส ด ท าให สาขาท อย ในจ ดต าง ๆ เป น service บร การหล งการขายมากกว า ร ปแบบของ Synnex เม อม end user ส งของเข ามา เราจะไม ขายตรงโดยจะขายผ าน Dealer และ Dealer จะ เป นคนส งส นค าทาง Synnex กระบวนการ Sell auto Process จะด ไม ได ถ าไม ม ระบบ ERP ซ งน ามาใช ในป 2000 ท าให เก ดการก าวกระโดดอย างมาก ถ าไม ม ระบบการจ ดการระบบ ERP ท ด synnex จะไม สามารถโต ได เพราะ ERP จะเป นการ share resource ท กฝ าย ท กส วนจะเห นข อม ลเหม อนก น ระบบบร หารคล งส นค าและจ ดส ง Page 13

15 Synnex ม พ นท คล งส นค ากว า 6,000 ตร.ม. 4,000 ตร.ม. เป นทางพ นราบ ค อ เป นส นค าตาม Shelf ม ประมาณ 1,300 กว า Pallet และม ASRS 2,000 กว าตร.ม. เก บได ว า 3,584 pallet ซ ง ASRS เราเร มเม อ 5 ป ท แล ว ก อนหน าท ไม ม ASRS ม คน 6 คน บร หารพาเหรด ต อว น ป จจ บ นบร หารจ ดการส นค าเข าท 1,000 พาเหรดต อว น ด วยคน 6 คน การใช ASS ค อ ไม ใช การลดคน แต จะบร หารจ านวนคนท ม อย ไม ให ก าว กระโดด จะเป นการ control cost ป จจ บ นเราสามารถจ ดการส นค าเข าและออกได 10,000 pallet ต อเด อน ASRS ในป จจ บ นของ synnex เราใช เพ อการเก บส นค าเท าน น แต ต อไปจะใช ASRS ท เป น Goods-to- Man ค อ ตรง platform ของ ASRS เม อม การส งของ ของจะออกมาจากระบบหาคน เพ อลดระยะเวลา และ ลดความผ ดพลาด จากป จจ บ นค อ Man-To-Goods ค อ เม อม การส งของ คนจะเด นไปหย บส นค า นอกจาก ERP จะค านวณว าส นค าในคล งม เท าไร ย งค านวณ ABC warehouse สมมต ม ส นค า 40 รายการ ส นค าท ขายด ท ส ดอย ด านนอก ค อ ด าน A เพราะเวลาท เก บส นค าจะใช ระยะเวลาได ส นลงและ ประหย ดไฟ นอกจากน ERP ให เด นตามช องทาง Bill location เม อเด กเด นไปหย บส นค าจะไม ต องสนใจว า ส นค าค ออะไร แต หย บตาม bill location และเด นตาม route ท ERP จ ดการให เป นล กษณะการเด นหน า ท า ให ลดเวลาในการดาเน นการด าน sale auto process ระบบ ASRS 1. เม อรถเข ามา 2. น าส นค าออกมาเพ อตรวจสอบและจ ดวางบน pallet ท เตร ยมไว ส าหร บส นค าท จะเข าไปเก บท คล ง ASRS (ในการเก บส นค า ASRS จะเก บพาเหรดแบบ 1 SKU) ขนาด pallet 1.20 x 1.20 m. ในการ เท นส นค าบนพาเหรด ส นค าท เล กกว าจะเท นข นข างบน ถ าใหญ มากจะแยก 3. ตรวจสอบพ นท ว างในคล ง ASRS จากระบบ ERP หร อ จอแสดงผลบร เวณท าร บเข าส นค า 4. ท าการบ นท กข อม ลรายละเอ ยดส นค าเข าไปในระบบซ งจะท าการพ มพ เอการออกมา Page 14

16 5. ท าการเช อมข อม ล Pallet ถามตอบ Key success factor ในการเป นผ นา distributor ค ออะไร - การร กษาเบอร หน งไม ใช เร องง าย ด วยว ส ยท ศน ของประธาน ม connection ด การทราบข อม ลท เร ว กว า ส งท ท าให แตกต างก บคนอ น ค อ จ านวนสาขาท ม แบบ full scale ซ งเป นข อด เน องจากตลาดว ง ไปท ต างจ งหว ดค อนข างเยอะ logistic ท เราท าก อน ด งน นเจ าของผล ตภ ณฑ ท จะมาเล อกเรา ก ต องด เร องระบบ logistic ท จะถ งอย างเร ว รวมถ งการบร การหล งการขาย Distributor จ งต อง stock ซ งธ รก จค อนข างเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ด งน นบร ษ ทจะบร หารจ ดการ ความเส ยงอย างไร - เส ยงตอนร บส นค าเข าท จะซ อ และ ความเส ยงหล งการขาย ซ ง ม report ของส นค าแต ละป โดยจะม รายละเอ ยดว า hard disk เส ยเท าไหร และใช การ charge ค าบร หารจ ดการ ในส วนส นค าเข า ข อม ล เป น ICT ซ ง Synnex ไต หว นม กว า 40 สาขาท วโลก และซ อท ง Group ท าให ได ราคาท ถ กกว า หร อ การเฟ นหาส นค าและผล ตภ ณฑ ก ได ร บการแนะน าเช นเด ยวก น การ Joint ก บทางไต หว น ท าให เก ด เทคโนโลย transfer นอกจากน เร อง product ได เปร ยบของท มาจะต องม ส นค นค าเพ อเปล ยนให ล กค า ได ราคาแบบ Debate CSR ของ Synnex ทาเพ ออะไร - เม อเต บโตมาก สามารถเล ยงด ผ ห นถ อ พน กงาน ได ก ต องด แลส งคม โดยบร จาคคอมพ วเตอร และม การส งช างไปช วยสอนการซ อมแก เด กอาช วะ นอกจากน ม การท าแนวก นไฟโดยพน กงานอาสาไป ซ ง Page 15

17 CSR เป นเคร องม อหน งว า พน กงานม จ ตอาสาเท าไหร ท น สน บสน นให พน กงานม จ ตอาสา เช น ช วง น าท วม เราแจกน าด มให กล บบ านว นละ 1 ล ตร และเห นพน กงานท ม จ ตอาสา ซ งพน กงานเหล าน น ช วยก จกรรมบร ษ ท ไม ว าจะเป นก จกรรมป ใหม ฯลฯ ม การมอบรางว ลให แก พน กงาน เราร วมก บไทยพ บ เอส ในการแจกน าท วม ส งท เราได ค อ คน ซ งเป นทร พยากรท ม ค ณค า ท าให คนร กองค การ เก ด ownership ซ งเป น core value ของบร ษ ท ตอนน ม การต งชมรม CSR โดยบร ษ ทสน บสน นเร องค ารถ ว ธ การค ดท เปล ยน ค อให พน กงานเป นคนค ด o ภาพท จะท า CSR ค อ การท าให เห น ม นโยบายให พน กงานม ส วนร วม โดยใช หล กการ Snow ball ค อ 1 คนม จ ตอาสา ก จะคบเพ อนท ม จ ตอาสาเหม อนก น เช น ห วหน าจ ดส งม ล กท ม แนะน าก นมา เก ดเป น snow ball เก ดการช กชวนก นมา o ใบประเม นของพน กงาน Synnex ม คะแนนจ ตอาสา ม การร วมก จกรรมหร อไม และก จกรรม ประสบความส าเร จหร อไม เราส งเสร มคนด อย างเป นร ปธรรม ท กคร งท ร วมก จกรรมต องลง ช อ และผลของการท าก จกรรมเป นอย างไร Page 16

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต

ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลการพ ฒนาช มชนและท องถ น เพ อการบร หาร พ นท ศ กษาภาคกลาง สารบ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information