EGRP III IT UPDATE : TRENDS AND TOOLS 2013 บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ ำก ด มหำชน : ค ณภำคภ ม ส ก ญจนศ ร

Size: px
Start display at page:

Download "EGRP III IT UPDATE : TRENDS AND TOOLS 2013 บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ ำก ด มหำชน : ค ณภำคภ ม ส ก ญจนศ ร"

Transcription

1 EGRP III IT UPDATE : TRENDS AND TOOLS 2013 บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ ำก ด มหำชน : ค ณภำคภ ม ส ก ญจนศ ร

2 Synnex ผ ก อต ง ค อ ค ณส พ นธ มงคลส ธ ด วยท นจดทะเบ ยน 1,000,000 บาท และม พน กงานเพ ยง 4 คน โดยใช ช อว าบร ษ ท คอมเพ ค จ าก ด (ประเทศไทย) พ.ศ โดยเป นบร ษ ทย อยของบร ษ ท ท.เอส.เค. อ นเตอร พร นต ง จ าก ด (ต อมา ได จดทะเบ ยนแปรสภาพจากบร ษ ทจ าก ดเป นบร ษ ทมหาชน และเปล ยนช อเป น บร ษ ท ท ( มหาชน) เทคโนโลย จ าก ด.เอส.เค. ด วยผลงานท โดดเด นท าให บร ษ ท ซ นเน ค เทคโนโลย อ นเตอร เนช นแนล จากประเทศไต หว น ท ได เห นศ กยภาพและสนใจลงท นด วยในป 2542 และได เปล ยนช อเป น บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ าก ด ในป 2545 จนกระท งป 2550 ได ก าวส การเป นบร ษ ทมหาชน ท าให ธ รก จเต บโต อย างก าวกระโดด ท น เป น One stop shopping เพราะม ส นค าหลากหลายแบบครบวงจรโดยแบ งกล ม ผล ตภ ณฑ เป น 1. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทช นส วน 2. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทว สด ส นเปล อง 3. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทอ ปกรณ เพ อการพ มพ 4. กล มผล ตภ ณฑ ประเภท network 5. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทอ ปกรณ การแสดงผลข อม ล 6. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทช ดคอมพ วเตอร ประกอบเสร จและก งเสร จ 7. กล มผล ตภ ณฑ ประเภท multi-media consumer electronic 8. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทSoftware 9. กล มผล ตภ ณฑ ประเภทอ ปกรณ การส อสาร Synnex ม ส นค า IT ค ณภาพมากมาย หลากหลาย และย งเป น brand ระด บ World Class ด งน น Synnex ใช Automatic Storage and Retrieval System หร อ ASRS ซ งเป นระบบบร หารคล งส นค าอ ตโนม ต ท ใช แถบ อ จฉร ยะ และควบค มโดยระบบคอมพ วเตอร ท งหมด เพ อสร างม ลค าส งส ดในการเพ มม ลค าในการให การ บร การแก พ นธม ตรของ Synnex Page 1

3 ม การตรวจสอบข นตอนด วยกล อง CCTV และ Lemel อ กแบรนด ค ณภาพจาก Synnex ซ งเป นระบบ คอมพ วเตอร ค ณภาพส ง ใช ได ตาม Spec และม ศ นย บร การหล งการขายกระจายท วประเทศ รวมถ งการ ให บร การ On site Service แบบถ งม อล กค าไปท ศ นย และท ส าค ญ Lemel ร บประก นค ณภาพถ ง 3 ป ม การตรวจสอบค ณภาพอย างเข มงวด และส นค าค ณภาพพร อมแล วส ต วแทนน าจ ายมากกว า 5,000 รายท วประเทศ ท ม สาขาครอบคล มพ นท เพ อให ล กค าม ความสะดวกในการเล อกซ อส นค า พร อมศ นย บร การ หล งการขาย 22 สาขาครอบคล มท กพ นท ม ท มผ เช ยวาญพร อมแก ไขท กป ญหา IT ท ช อบร ษ ท PRISM Solution จ าก ด เป นบร ษ ทในเคร อ Synnex โดย hotline ของ Synnex ท าให ท กคาถามของล กค าม คาตอบ นอกจากน PRISM ย งให บร การต ดต งอ ปกรณ ระด บเคร อข ายและ software เพ อสร างโอกาสในการ แข งข นแก ล กค า ต วแทนจ าหน าย และด วยระบบ MIS ท เช อมต อก บสาขาและศ นย บร การท งหมด 22 สาขา ของ Synnex อย าง Real time ท าให ตอบสนองก บตลาดได ท นเวลา ซ งย นย นได จากยอดขายท เพ มข นอย าง ต อเน อง ท มบร หารของ Synnex ไม เพ ยงแต บร หารงานแต ย งต องบร หารคนอ กด วย เก งท งงานและเก งท งคน ท น พน กงานอย ก นอย างพ น อง แบบ World class และท กโครงการท ด ต อส งคม พน กงานพร อมใจเต มท ในการ ช วยเหล อท าก จกรรมอย างเต มใจ และได เป นส วนหน งของบร ษ ทท ท นสม ย ด แลก นอย างด เหม อนคนใน ครอบคร วอ ก าวไปข างหน าด วยความม นคงก บ Synnex Think IT think Synnex Page 2

4 ภาคภ ม ส ก ญจนศ ร ( ผ จ ดการท วไป บร ษ ท PRISM Solutions จ าก ด) Trends and Tools Trend ท ม การเปล ยนแปลงในป 2013 ICT มาจาก Information Communication Technology ประเทศไทยจะม การเต บโตทางด าน ICT อย างแข งแกร งในป น แต จะม อ ปกรณ ใหม ๆ ท ม ความท าทายเข ามา ICT เช น ม อถ อ ม touch screen ซ ง ICT ต องต งร บให ได ว า อ ปกรณ ท เราผล ตออกมาจะ support ส งเหล าน ได หร อไม ICT ซ งเป น International data ในประเทศไทยจะเต บโตข นในอ ตรา 9.8% หร อ USD 21 billion และจะเป นใน ส วนของ IT จร งๆ ประมาณ USD 12 billion การใช ข อม ลผ านม อถ อ ว นน ในส วนของ 3G ข อม ลท ผ านม อถ อจะโตข นเร อยๆ และรองร บไม ไหว ซ ง 3G เหมาะก บ DATA แต Voice จะไม ด ซ งจะเพ มข น 14% หร อราวห าหม นล านบาท การให บร การ (Services) จะเต บโตข นและเป นร ปแบบของ Turn Key มากข น IDC จะเพ มข น 14.2% PC จะร วงลง ค อ PC จะหายไปจากท องตลาด และถ กทดแทนโดยอ ปกรณ notebook smartphone tablet Smart Phone และ Tablet Market จะกลายเป นสมรภ ม รบมากข น Smart device จะท าให เก ด digital content มากข น Cloud services จะเจร ญเต บโตอย างค อยเป นค อยไป เป นส งท จ บต องไม ได หลายคนย งไม เข าใจ สาธารณ ปโภคไม ว าการส อสาร คอมพ วเตอร การจะรวมเป นก อนเด ยวก น จะเก ดป ญหาเร อง Security เก ดข น ล กค าระด บล างจะเข าใจมากข นก บการปร บเปล ยนเข าหาการใช data ทางโทรศ พท มากข น ท กคนใช ม อถ อในการ search Page 3

5 ด วยการเปล ยนแปลงแบบน เร มม บร ษ ทหลาย ๆ บร ษ ทขาดท น เม อด ระหว าง PC ก บ Notebook อ ตราการ เต บโตในป เพ มข น 1.2% ซ งเต บโตน อยมาก เม อเด นทางไปท ร านพ นธ ท พย หร องาน Commart คนเด นน อยมาก ในขณะท การเปล ยนแปลงของ Tablet อ ตราการเต บโต 250% น นหมายถ งว า คนจะไม ซ อ Notebook เพ ม แต จะซ อม อถ อและ Tablet มากข น Company 2012 Shipments 2012 Market Share (%) 2011 Shipments 2011 Market Share (%) HP 56,508, ,553, Lenovo 52,159, ,688, Dell 37,611, ,864, Acer Group 36,661, ,282, ASUS 24,206, ,678, Others 145,554, ,278, Total 352,701, ,364, Growth (%) ว นน ASUS เม อเส ยบก บม อถ อ เป นม อถ อ เส ยบก บ Tablet กลายเป น Tablet เม อด ยอด PC ของ Vendor ใน ป ซ ง HP ขาดท น -6.7% ซ งขาดท นไปกว า 8,000 ล านเหร ยญ เพราะ HP focus ท PC อย าง เด ยว โลกม การเปล ยนแปลงแต HP ไม เปล ยน ในขณะท Lenovo ม อ ตราการเต บโตมาก เพราะร ฐบาลจ น เป นผ ถ อห นเยอะมาก แค supply คนในจ นก โตแล ว แต ในตลาดโลกก โตเช นเด ยวก น ในขณะท DELL ลดลง ในวงการ DELL ขายตรงแต เด ยวน ไม เอาแล ว แต ค อนข างปร บต วช า เม อว เคราะห HP และ ACER เป น ผ ประกอบการท ไม ได ผล ต PC ด วยต วเอง ค อจ างคนผล ต ท าให ไม สามารถควบค มเทคโนโลย ในม อ และไม สามารถก าหนดราคาตลาดได แต ASUS ม อ ตราโต เป นเจ าของเทคโนโลย และจ างผล ต เป น OEM ให คนอ น เป นผ ก าหนด ม การบร หารคล งส นคน า อะไหล ด งน นจ งเต บโตข น Page 4

6 Vendor 2012 Shipments 2012 Market Share (%) 2011 Shipments 2011 Market Share (%) YoY change Samsung % % % Apple % % 46.90% Nokia % % % HTC % % % Research % % % Others % % 92.70% Total % 44.10% Smartphone อ ตราการเต บโต Samsung เป นอ นด บหน งอ ตราการเต บโต 129% คนจะร บร เพ ยง Samsung อย างเด ยว ในขณะเด ยวก น Apple ก ตามมา ซ ง Samsung เป น open source แต อ ตราการเต บโตของ apple จะลดลง ในขณะท Nokia เม อก อนเป นอ นด บ 1 แต ตอนน หน ตายด วยการไป Joint ก บ Window phone ซ ง ย งไม Compatible Research หร อ BB ร วงลงมา เม อก อนท กคนเล น whatsapp แต ป จจ บ นม ใครไม เล น Line ซ ง technology ของอ ปกรณ เป นส งส าค ญแต BB ท าได ช ามาก Vendor 4Q12 Shipments 4Q12 Market Share (%) 4Q11 Shipments 4Q11 Market Share (%) 4Q12/4Q11 Growth Apple % % 48.10% Samsung % % % Amazon.com % % 26.80% Page 5

7 ASUS % % % Barnes Noble % % % Others % % % Total % % 75.30% ด าน Tablet Apple ย งครองตลาดอย โดยม การเต บโต 48% แต Samsung เพ มข นอย างมาก ซ ง Samsung จะจ บท ก Segment และ ASUS โตข นมา 400 กว าเปอร เซ นต Tablets 2012 Market share 2016 Market Share (%) CAGR (%) ios 53.80% 49.70% 20.90% Android 42.70% 39.70% 21.00% Windows 2.90% 10.30% 69.20% Others 0.60% 0.30% 7.70% Total % % 23.30% ด าน OS (Table Operating System) จะเห นว า ios ม อ ตราการเต บโตแต เป นอ ตราท ลดลง ในขณะท Android ก ลดลง ซ งม การคาดการว า Window จะมาแรง แต ในเร องผ บร โภคอาจจะย งไม ม นใจ Window Page 6

8 ด าน Harddisk เวลาเราใช จะอ งภาพ ข อม ล ท าให ต องซ อ external Harddisk มาใช ท าให ม ความเต บโต แค ในส วน Mobile ม อ ตรา 200 กว าล าน ในป 2013 ไม ร วมพวกท เป นของแต ละแบรนด เอง เช น ASUS Lenovo ท ม external hard drive ของต วเอง ด งน น Harddisk จะโตอย างต อเน อง แสดงว า DATA ท ใช ในม อถ อเต บโต อย างมาก ส งท เก ดข นในประเทศไทย ป 2011 ม อ ตราเต บโต 1,500 ล านช น ข นมา 58% แสดงว าอ ตราการ เต บโตมหาศาล การคาดการณ ของ ICT เก ยวก บธ รก จท จะเต บโตได ม 4 ด านด วยก นค อ 1. Networking Infrastructure ม ทางท บร ษ ทก าล งไป ค อการท จะ provide โครงสร าง network IT เช น DATA IT Center เป นต น ซ งโครงสร างท รวมเร อง Voice Data โทรศ พท ฯลฯ เก ดเป น Collaboration มากข น 2. Virtual Desktop : คอมพ วเตอร เสม อนจร ง จะเป นต วท ท าให เก ดการเปล ยนแปลงมากข น หล งจากท PC เร มลดลง และ Smart phone เร มมากข น Page 7

9 เน องจากท กคนอย ภายใต ความแตกต างของ operation system ความต องการ software ท แตกต าง ก น เป นส งท สร างป ญหามากในองค กร ส งท ผ ประกอบการอยากพ ฒนาเพ อให เก ดความแข งข นได ค อ Rich secure collaboration ค อ ท าอย างไรให PC, notebook, tablet ในองค กรสามารถท างาน ร วมก นได ไม ว าจะอย ท ไหนของประเทศไทย Social Network การท าธ รก จบน social network จะใช Social ในการตอบสนองต อบร การของ ล กค าได อย างรวดเร วได อย างไร Visual ภาพและเส ยง เราสามารถประช มทางไกลได ท กเม อ ท กเวลา Voice and Data ท าอย างไรให Voice และ DATA ท างานให เป น virtualize ได อย างไร 3. Video conference : การส อสารทางไกลเสม อนจร ง ด วยค ณภาพแบบ HD และเส ยงแบบ Stereo 4. Security : เน องจากม Devices มากมายเข ามาใช มากในองค กรส วนกลาง ด งน นการร กษาความ ปลอดภ ยเป นเร องส าค ญ โดยเฉพาะเร อง พ.ร.บ. เป นต น 5. Servers & Storage : ย งเป นอ ตราท ส งข นในส วนของ Virtualize server ความสามารถของ Server ม มากข น เราสามารถจ ดสรรป นส วนได 6. Cloud Solution : เป นส งท ก าล งมา ท กว นน พน กงานมากว า 57% อย ใน social media ส วนใหญ ม Smartphone แต อ ปกรณ ท เอ อให สามารถ ใช ได ค อ 15% เท าน น แสดงให เห นถ งอ ตราเต บโตอย างมหาศาลท จะเก ดข น ส งท ข บเคล อนให ม การ เปล ยนแปลง และเป นห วงอย างมาก ค อ 1. Data security and compliance ความปลอดภ ยด านข อม ล 2. Explosion of new devices จะม Devices ใหม เพ มมาเร อยๆ เราจะจ ดการก บส งเหล าน นอย างไร 3. Rising desktop management costs เม ออย ก บอ ปกรณ ท หลากหลาย พน กงาน IT จะจ ดการ อย างไร และส งเหล าน นเป นของส วนต ว Page 8

10 4. User want access anywhere, anytime ใช ท ไหนก ได หลายผ ประกอบการเป นโต ะกลม ใครมา ก อนน งก อน ค อ ท างานท ไหนก ได หลายบร ษ ทเร ม Work from home 5. Success of server virtualization เน องจาก Server ม ประส ทธ ภาพส ง 6. Windows 7,8 and PC refresh ป ญหาการเปล ยนแปลง window ว นน Microsoft ใช ว ธ การยกเล ก xp ใช windows 7 และจะเปล ยนเป น windows 8 ซ งการส อสารจะสามารถใช ด วยก นได หร อไม ผลการส ารวจป จจ ยทางธ รก จท ม ผลต อการบร หารระบบเทคโนโลย สารสนเทศภายในองค กร ส ง ท Concern ค อ Lower TCO (Total Cost of Ownership) and OPEX costs ( Operating Expense Cost)เม อท า Desktop virtualization ซ งท เก ดข นค อ การลงท นใน software ต าลงมากกว า 50% Electricity การใช ไฟฟ าลดลง เพราะ 1 PC ใช 400 Watt แต desktop virtualization ใช ประมาณ 5 Watt แต ย งไม ส าค ญเท าก บ Total cost of Ownership เพราะ PC ในแต ละเคร องม อก อนต องม การ ด แล ในองค กรม หลายเคร องต องม การด แลมหาศาล Follow-me anywhere desktop ท าท ไหนก ได ท าให ควบค มไม ได ว าส งท จะเข ามาบร ษ ทม อะไรบ าง Security Enabling work-from-home Business continuity ถ าท กอย างเป นแบบศ นย กลาง อาจจะม ป ญหา เช น ป ญหาน าท วม Page 9

11 ด าน User ส งท เป นห วงมากท ส ด ได แก 1. จะร กษาความปลอดภ ยได อย างไร เม อ user เอา smartphone ต วเองมาใช และเกาะก บ wire fire ของบร ษ ทและไปเป นข อม ล เป นส งท บร ษ ทห วงมาก การร กษาความปลอดภ ย ฝ ายขายให ใช tablet แต หล งบ านต องการความปลอดภ ยในการให คนเหล าน มาใช อ ปกรณ ในองค กร 2. จะหาคนมา support devices ท เยอะอย างน นได อย างไร ท ง ๆ ท ไม ได อย ในเง อนไขของบร ษ ท เพราะ บร ษ ทม เคร องม อให ใช แล วก ตาม แต ก ไม สามารถปฎ เสธท พน กงานจะน าของต วเองมาใช ไม สามารถ จะหางบประมาณมาทดแทนได ตลอดเวลา ว นน เทคโนโลย ของ IT เปล ยน 2-3 เด อน ซ งการเปล ยน Hardware ก จะส งผลต อ Software ด งน นการเปล ยนแปลงด งกล าวท าให เก ดค าใช จ ายเก ดข น ไม Page 10

12 สามารถหางบประมาณมาใช ได ท น ส งท user ต องการค อ จะใช อะไรก ได แต ต องอย ในการควบค ม ของ IT ท าอย างไรให หน าจอเหม อนก นไม ว าจะเปล ยนอ ปกรณ อะไรก ตาม ความท าทาย Follow me อยากให ท าได ท กท ท กเวลา บางคนม ม อถ อมากกว า 2 เคร อง หร อ tablet มากกว า 2 ขนาด เป น ความท าทายแต ไม อาจจะปฏ เสธได ส งท PC ให ไม ได ค อ สามารถใช งานได เพ ยง 2 ช วโมง แต iphone สามารถต อได 24 ช วโมง แผนก IT จะท าอย างไรก บ devices มากมาย ท าอย างไรให หน าจอแต ละ ประเภทเหม อนก น ไม ว าจะเปล ยนอ ปกรณ อะไรก ตาม ซ งเป นส งท IT ต องการ 3. Application compatibility Application ท เก ดข น เป น application ท ไม ค อยฉลาดก บผ ใช ท ไม ค อย ฉลาด application จะ save ไปท วไปหมดใน harddisk ในขณะท user save ก Save ไปม วเหม อนก น เม อ system ของ user พ ง คน IT ต องมาก ข อม ล ต องใช เวลามากในการแก ป ญหา 4. Supporting a wide range of devices ว นน xp เล กใช แล ว windows 7 ใกล จะเล ก กลายเป น windows8 แล วจะเก ดอะไรเก ดข น ย งไปกว าน นระด บผ บร หารใช Mac แต ระด บปฎ บ ต การใช windows จะเก ดการส อสารก นอย างไร 5. เวลาท อย ท อ น เราสามารถ Remote ได ความท าท ายด าน Total cost of ownership - มากกว า 80% ไม ได ใช capacity ด วยศ กยภาพของ PC และ CPU เราไม ได ใช ม นเท าก บศ กยภาพท ม นท าได เราใช เพ ยง word excel powerpoint ซ งก นไม ถ ง 10% ของ CPU ท เราใช - มากกว า 60% ขององค กรขนาดใหญ มา ใช desktop virtualization - กว า 66 ล านเคร องท เก ดข นในป 2014 เพ อต องการให ม การควบค ม, look and feel, การร กษา ความปลอดภ ย, ไม ว าจะใช ก บอะไรม หน าตาเหม อนก นหมด - จะลดค าใช จ ายในการบร หาร IT 67% Page 11

13 หน วยงานท ใช Desktop Virtualization ได แก Manufacturing ใช เยอะมาก Education Health care และ หน วยงานภาคร ฐ ถ าเราใช Desktop Virtualization ซ งท จะได ค อ 1. Data management/backup เม อก อนต อง backup ท ละคน แต ป จจ บ น backup ส วนกลางท เด ยว 2. Addressing security issues การร กษาความปลอดภ ยเป นแบบเบ ดเสร จ ถ กควบค มจากส วนกลาง ท กคน 3. Software deployment/patching เม อก อนแทนท จะ update patch ท ละเคร อง ก เป นส วนกลาง ท า ให ลดค าใช จ าย 4. Desktop setup and configuration สามารถ set up ท ส วนกลางไม ต องส งคนไป set up ท ละเคร อง 5. Application management กล าวโดยสร ปท กอย างถ กควบค มจากส วนกลาง กล บไปส เมนเฟมสม ยก อน แต เน องจากการใช ม มาก ท าให ควบค มได ยาก เช น การโจรกรรมข อม ล จ งต องม การควบค มจากส วนกลาง การเต บโตของ Desktop visualization กว า 70 ล านเคร องท จะเก ดข น จะม อ ตราการเต บโตเป น compound annual growth rating ค อ เต บโต อย างต อเน อง ส งท desktop visualization เข ามาท าให โลกสองโลกเช อมเข าด วยก น ค อ การท าธ รก จอย าง ปลอดภ ย ท าท ไหนก ได ท าให cost ลดลง และท าให IT เป น Standard และเช อมก บเส ยง ภาพ เช อด วยก น ซ งจะเป นส งท เก ดข นได ไม นาน และเป นส งท ท าให HP ขาดท น เม อม desktop visualization ท าให คนไม ใช PC ส งท เก ดข นเป นความท าทายของ Synnex ท าให ม การบร หารจ ดการคล งส นค า logistic การใช ASRS ม การลดต นท น เพ อให พร อมบร การล กค า และต องระม ดระว งเทคโนโลย ท จะมาหาเรา ค ค าของเราม ก าร ต ดส นใจพลาดในการซ อ BB เข ามา และม การเปล ยนเป น Android ท าให เก ดการค าง stock นอกเหน อจาก Page 12

14 การปร บ operating ให ตอบสนองก บตลาดแล วย งต องปร บต วก บเทคโนโลย ท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ด งน นการบร หารจ ดการเป นเร องส าค ญอย างมาก ซ งในธ รก จเป นประเภท High Profile, Low Profit ค ณเกษม ป นศร (ด แลส วนงาน Logistic) ช องทางการจ าหน าย Synnex นอกจากเป น Distributor รายใหญ Tools ในการบร หาร logistic เร มจาก Receiving ค อ การร บเข า ส นค า และ IPQC (Incoming Product Quality Control) ท กส นค าท เข ามาในแต ละ Lot จะต องส มส นค าไป ทดสอบก อนขาย ถ าผ านถ งขาย ไม ผ าน Reject ท งล อตจากสมมต ฐานว าถ าส นค าไม ด ต งแต ต น ม นจะไม ด ท ง กระบวนการ เหม อนหล กการของ Supply chain ถ าต นน าไม ด ปลายทางก ย อมไม ด สาขาของ Synnex ม กว า 10 กว าสาขา ในอด ตทาง synnex ย งคงม ร ปแบบการกระจายส นค า ค อจะม คล ง อย ตามสาขาแต ละจ ด เช นเช ยงใหม ก จะม คล งส นค าท เช ยงใหม เม อต นป น จะม คล งแค ส าน กงานใหญ เท าน น ในเร องการขนส งของ Synnex ถ ากร งเทพฯ ส งเช าได บ าย ส งบ ายได เช า ถ าของต างจ งหว ด ส งว นน พร งน จะได ส นค า การรวมศ นย เพ อ control cost ได ง าย ณ ว นน ของ synnex ท าแบบน ต นท นถ กท ส ด ท าให สาขาท อย ในจ ดต าง ๆ เป น service บร การหล งการขายมากกว า ร ปแบบของ Synnex เม อม end user ส งของเข ามา เราจะไม ขายตรงโดยจะขายผ าน Dealer และ Dealer จะ เป นคนส งส นค าทาง Synnex กระบวนการ Sell auto Process จะด ไม ได ถ าไม ม ระบบ ERP ซ งน ามาใช ในป 2000 ท าให เก ดการก าวกระโดดอย างมาก ถ าไม ม ระบบการจ ดการระบบ ERP ท ด synnex จะไม สามารถโต ได เพราะ ERP จะเป นการ share resource ท กฝ าย ท กส วนจะเห นข อม ลเหม อนก น ระบบบร หารคล งส นค าและจ ดส ง Page 13

15 Synnex ม พ นท คล งส นค ากว า 6,000 ตร.ม. 4,000 ตร.ม. เป นทางพ นราบ ค อ เป นส นค าตาม Shelf ม ประมาณ 1,300 กว า Pallet และม ASRS 2,000 กว าตร.ม. เก บได ว า 3,584 pallet ซ ง ASRS เราเร มเม อ 5 ป ท แล ว ก อนหน าท ไม ม ASRS ม คน 6 คน บร หารพาเหรด ต อว น ป จจ บ นบร หารจ ดการส นค าเข าท 1,000 พาเหรดต อว น ด วยคน 6 คน การใช ASS ค อ ไม ใช การลดคน แต จะบร หารจ านวนคนท ม อย ไม ให ก าว กระโดด จะเป นการ control cost ป จจ บ นเราสามารถจ ดการส นค าเข าและออกได 10,000 pallet ต อเด อน ASRS ในป จจ บ นของ synnex เราใช เพ อการเก บส นค าเท าน น แต ต อไปจะใช ASRS ท เป น Goods-to- Man ค อ ตรง platform ของ ASRS เม อม การส งของ ของจะออกมาจากระบบหาคน เพ อลดระยะเวลา และ ลดความผ ดพลาด จากป จจ บ นค อ Man-To-Goods ค อ เม อม การส งของ คนจะเด นไปหย บส นค า นอกจาก ERP จะค านวณว าส นค าในคล งม เท าไร ย งค านวณ ABC warehouse สมมต ม ส นค า 40 รายการ ส นค าท ขายด ท ส ดอย ด านนอก ค อ ด าน A เพราะเวลาท เก บส นค าจะใช ระยะเวลาได ส นลงและ ประหย ดไฟ นอกจากน ERP ให เด นตามช องทาง Bill location เม อเด กเด นไปหย บส นค าจะไม ต องสนใจว า ส นค าค ออะไร แต หย บตาม bill location และเด นตาม route ท ERP จ ดการให เป นล กษณะการเด นหน า ท า ให ลดเวลาในการดาเน นการด าน sale auto process ระบบ ASRS 1. เม อรถเข ามา 2. น าส นค าออกมาเพ อตรวจสอบและจ ดวางบน pallet ท เตร ยมไว ส าหร บส นค าท จะเข าไปเก บท คล ง ASRS (ในการเก บส นค า ASRS จะเก บพาเหรดแบบ 1 SKU) ขนาด pallet 1.20 x 1.20 m. ในการ เท นส นค าบนพาเหรด ส นค าท เล กกว าจะเท นข นข างบน ถ าใหญ มากจะแยก 3. ตรวจสอบพ นท ว างในคล ง ASRS จากระบบ ERP หร อ จอแสดงผลบร เวณท าร บเข าส นค า 4. ท าการบ นท กข อม ลรายละเอ ยดส นค าเข าไปในระบบซ งจะท าการพ มพ เอการออกมา Page 14

16 5. ท าการเช อมข อม ล Pallet ถามตอบ Key success factor ในการเป นผ นา distributor ค ออะไร - การร กษาเบอร หน งไม ใช เร องง าย ด วยว ส ยท ศน ของประธาน ม connection ด การทราบข อม ลท เร ว กว า ส งท ท าให แตกต างก บคนอ น ค อ จ านวนสาขาท ม แบบ full scale ซ งเป นข อด เน องจากตลาดว ง ไปท ต างจ งหว ดค อนข างเยอะ logistic ท เราท าก อน ด งน นเจ าของผล ตภ ณฑ ท จะมาเล อกเรา ก ต องด เร องระบบ logistic ท จะถ งอย างเร ว รวมถ งการบร การหล งการขาย Distributor จ งต อง stock ซ งธ รก จค อนข างเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ด งน นบร ษ ทจะบร หารจ ดการ ความเส ยงอย างไร - เส ยงตอนร บส นค าเข าท จะซ อ และ ความเส ยงหล งการขาย ซ ง ม report ของส นค าแต ละป โดยจะม รายละเอ ยดว า hard disk เส ยเท าไหร และใช การ charge ค าบร หารจ ดการ ในส วนส นค าเข า ข อม ล เป น ICT ซ ง Synnex ไต หว นม กว า 40 สาขาท วโลก และซ อท ง Group ท าให ได ราคาท ถ กกว า หร อ การเฟ นหาส นค าและผล ตภ ณฑ ก ได ร บการแนะน าเช นเด ยวก น การ Joint ก บทางไต หว น ท าให เก ด เทคโนโลย transfer นอกจากน เร อง product ได เปร ยบของท มาจะต องม ส นค นค าเพ อเปล ยนให ล กค า ได ราคาแบบ Debate CSR ของ Synnex ทาเพ ออะไร - เม อเต บโตมาก สามารถเล ยงด ผ ห นถ อ พน กงาน ได ก ต องด แลส งคม โดยบร จาคคอมพ วเตอร และม การส งช างไปช วยสอนการซ อมแก เด กอาช วะ นอกจากน ม การท าแนวก นไฟโดยพน กงานอาสาไป ซ ง Page 15

17 CSR เป นเคร องม อหน งว า พน กงานม จ ตอาสาเท าไหร ท น สน บสน นให พน กงานม จ ตอาสา เช น ช วง น าท วม เราแจกน าด มให กล บบ านว นละ 1 ล ตร และเห นพน กงานท ม จ ตอาสา ซ งพน กงานเหล าน น ช วยก จกรรมบร ษ ท ไม ว าจะเป นก จกรรมป ใหม ฯลฯ ม การมอบรางว ลให แก พน กงาน เราร วมก บไทยพ บ เอส ในการแจกน าท วม ส งท เราได ค อ คน ซ งเป นทร พยากรท ม ค ณค า ท าให คนร กองค การ เก ด ownership ซ งเป น core value ของบร ษ ท ตอนน ม การต งชมรม CSR โดยบร ษ ทสน บสน นเร องค ารถ ว ธ การค ดท เปล ยน ค อให พน กงานเป นคนค ด o ภาพท จะท า CSR ค อ การท าให เห น ม นโยบายให พน กงานม ส วนร วม โดยใช หล กการ Snow ball ค อ 1 คนม จ ตอาสา ก จะคบเพ อนท ม จ ตอาสาเหม อนก น เช น ห วหน าจ ดส งม ล กท ม แนะน าก นมา เก ดเป น snow ball เก ดการช กชวนก นมา o ใบประเม นของพน กงาน Synnex ม คะแนนจ ตอาสา ม การร วมก จกรรมหร อไม และก จกรรม ประสบความส าเร จหร อไม เราส งเสร มคนด อย างเป นร ปธรรม ท กคร งท ร วมก จกรรมต องลง ช อ และผลของการท าก จกรรมเป นอย างไร Page 16

HR-Pro บทท ภาคผนวก COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ภาคผนวก 341

HR-Pro บทท ภาคผนวก COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ภาคผนวก 341 HR-Pro บทท 16 COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม 341 COMPANY PROFILE Software Solution ช อบร ษ ท : บร ษ ท โปรซอฟท คอมเทค จ าก ด ท

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด 577 การร กษาฐานการตลาด 578 กลย ทธ CRM (Customer Relation Management) ในการร กษาฐานการตลาด ป จจ บ น ตลาดเป นของผ ซ อ ท าให ส นค าและบร การต างๆ ขายยากมากข น เพราะอ านาจซ อของ ผ บร โภคลดลง เน องจากภาวะเศรษฐก

More information

Version 1. เร ยบเร ยงโดย ดร.ช มพล มณฑาท พย ก ล www.thaicostreduction.com

Version 1. เร ยบเร ยงโดย ดร.ช มพล มณฑาท พย ก ล www.thaicostreduction.com Version 1 เร ยบเร ยงโดย ดร.ช มพล มณฑาท พย ก ล www.thaicostreduction.com 1 สารบ ญ เน อหา หน า 1. การจ ดการคล งส นค า 3 1.1 คล งส นค าและประโยชน ของคล งส นค า (Warehouse and its contributions) 3 1.2 การจ

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

โปรแกรมบร หารคล งยา DRUG PROFILE

โปรแกรมบร หารคล งยา DRUG PROFILE โปรแกรมบร หารคล งยา DRUG PROFILE ป ยพจน นาคพ น Piyapot Nakpin สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 561) ส นส ดว นท # 31 ธ นวาคม 2557 บร ษ ท สามารถคอร ปอเรช #น จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 18

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน)

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) นายส ธก จ อ ดมทร พย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ

โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ กรมท ด นได ร บอน ม ต จากคณะร ฐมนตร ให ด าเน นงานต นแบบโครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศท ด นเพ อการบร หารจ ดการระบบท ด

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM THROUGH THE WEBSITE: CASE

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ส วนท 1 การประกอบธ รก จ

ส วนท 1 การประกอบธ รก จ สารบ ญ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 12 3. ป จจ ยความเส %ยง 53 4. ทร พย ส นท %ใช ในการประกอบธ รก จ 58 5. ข อพ พาททางกฎหมาย 72 6. ข อม ลท %วไปและข

More information

การลดต นท นงานซ อมและบ าร งร กษาเคร องจ กรโดยว ธ การปร บปร งการจ ดเก บอะไหล กรณ ศ กษา บร ษ ทผล ตช นส วนอ ตสาหกรรมยานยนต นายช ดช ย อ อนเล ศ

การลดต นท นงานซ อมและบ าร งร กษาเคร องจ กรโดยว ธ การปร บปร งการจ ดเก บอะไหล กรณ ศ กษา บร ษ ทผล ตช นส วนอ ตสาหกรรมยานยนต นายช ดช ย อ อนเล ศ การลดต นท นงานซ อมและบ าร งร กษาเคร องจ กรโดยว ธ การปร บปร งการจ ดเก บอะไหล กรณ ศ กษา บร ษ ทผล ตช นส วนอ ตสาหกรรมยานยนต นายช ดช ย อ อนเล ศ สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information