Company Profile (Thai) Updated: 6 February 2013

Size: px
Start display at page:

Download "Company Profile (Thai) Updated: 6 February 2013"

Transcription

1 Company Profile (Thai) Updated: 6 February 2013

2

3 About Us: Mile High Playhouse เก ดข นจากแนวค ดท ต องการสร างส ส นการ ท องเท ยวเขาใหญ ในยามค าค นให เป นอ กหน งก จกรรมท เต มเต มความส ขให น กท องเท ยว เพ อให ช วงเวลาความส ขท เขาใหญ เก ดความค มค า เป นการสร าง ประสบการณ ใหม ให น กท องเท ยว นอกเหน อ จากก จกรรมภาคกลางว น เพ อ ตอบสนองความต องการของล กค าท กประเภทไม ว าจะเป นชาวไทยหร อต างชาต บรรยากาศยามค าค นของ Mile High ท เย นสบาย ผนวกก บกล นอายของ ธรรมชาต และความลงต วของการแสดงโชว และความบ นเท งหลากร ปแบบท ม สไตล โดดเด นเฉพาะต ว โชว ต าง ๆ ได ผ านการออกแบบจากผ เช ยวชาญด านการ แสดงระด บโลก จ ดแสดงใน Playhouse โรงละครท ามกลางธรรมชาต และต นไม นานาพ นธ แห งแรกของเขาใหญ การแสดงท ผสมผสานร อยเร ยงเร องราวของ ศ ลปะ ว ฒนธรรม และธรรมชาต ของต านานดงพญาไฟเขาใหญ มรดกโลก จะ สร างม ต การท องเท ยวใหม ให เขาใหญ กลายเป นแหล งท องเท ยวยอดน ยม ท อย ใน ใจน กท องเท ยวได อย างย งย น

4

5 โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) ป จจ บ นธ รก จท องเท ยวเขตเขาใหญ กว า 70% ป ดบร การในเวลาไม เก น19.00 น. ท า ให น กท องเท ยวและกล มผ ท ม บ านพ กในเขตเขาใหญ ไม ม ก จกรรมบ นเท งยามค าค น นอกจากการไปน งร บประทานอาหารและเด นทางกล บเข าท พ ก ซ งโดยแท จร งแล ว พฤต กรรมของน กท องเท ยวท เด นทางมาเขาใหญ น น ม ความประสงค ท จะท าก จกรรม ร วมก บครอบคร วและหม คณะตลอดว น รวมท งยามค าค น เพ อให ค มค าก บการท ได เด นทาง มาพ กผ อนในแต ละทร ป น กท องเท ยวให ความสนใจก บก จกรรมและส งใหม ๆ ท เขาใหญ จะ น าเสนอ ซ งเขาใหญ เร มเป นท น ยมในกล มน กท องเท ยวชาวไทยเน องจากสภาพอากาศท เย นสบาย ภ ม ท ศน สวยงาม ม ก จกรรมท ท าได ท กกล ม และระยะทางท ไม ไกลจากกร งเทพฯ ท าให น กท องเท ยวสามารถเด นทางส มผ สเขาใหญ ได บ อยกว าภ ม ภาคอ น กล มน กท องเท ยวเขาใหญ แบ งได 2 ประเภท ค อกล มครอบคร วและกล มองค กรท มาประช มส มมนา ซ งท งสองกล มม ความต องการเหม อนก นค อต องการก จกรรมบ นเท ง ช วงกลางค น ซ งแสดงให เห นถ งโอกาสทางการตลาดท จะสร างธ รก จใหม เพ อเต มเต มท ก ความต องการของน กท องเท ยวไม ว าจะเป นการน งฟ งดนตร สบายๆ กลางแจ ง การช อป ป งส นค าเก ๆท ไม เหม อนท ใด การร บประทานอาหารอร อยในร านอาหารท ม สไตล การ เข าถ งอ นเตอร เน ตในท กพ นท และพ เศษส ดท ถ อเป นไฮไลท ค อการได ชมการแสดงใน Playhouse โรงละครท เป ดแสดงโชว ส ดคร เอท ฟท ระดมท มงานม ออาช พท วเม องไทย มาร วมก นสร างปรากฏการใหม เพ อผล กด นให เขาใหญ ได เป นเม องท องเท ยวยอด น ยมแห งใหม ท ผสมผสานธรรมชาต และว ฒนธรรมใหม ได อย างลงต วและม เอกล กษณ

6 ล กค าเป าหมาย 1. กล มน กท องเท ยวท เด นทางมาในเขตเขาใหญ ท งน กท องเท ยวอ สระ และหม คณะต าง ๆ (F.I.T & Group) 2. กล มผ อย อาศ ยท ม บ านพ กต างอากาศในพ นท เขาใหญ ปากช อง ว ง น าเข ยว กลางดง หมวกเหล ก และพ นท โดยรอบ (Residents) 3. กล มน กท องเท ยวต างชาต ท ม ภ ม ล าเนาในประเทศไทย (Expats) 4. กล มน กท องเท ยวต างชาต (Foreign Tourists)

7 Playhouse การแสดงโชว Event Venue จ ดงานอ เว นท แบบครบวงจร Playgarden & Bistro ร านอาหาร Product Synergy Model Playgame ห องเกมส Banquet & Seminar จ ดเล ยง ส มมนา Retail shops ร านค า

8 ม มมองด านสถานท ท าเลท ต ง โครงการต งอย บนถนนธนะร ตน กม 20 ซ งเป นแยกใหญ เป นเสม อนศ นย กลางท ผ เด น ทางผ านเส นถนนผ านศ ก ธนะร ตน ว งน าเข ยว เขาใหญ มารวมก นในแยกท ซ งในอนาคต บร เวณน น าจะเป น Downtown เขาใหญ ท าให ม โอกาสทางธ รก จส ง การเล อกใช ว สด ใช เหล กเป นส วนประกอบหล กเพ อหล กเล ยงการใช ป นท เก นความจ าเป น เป นการร กษา ทร พยากรธรรมชาต แบบหน ง เหล กท ใช เป นเหล กในประเทศ ภายในตกแต งด วยไม เก าท ก ช นเพ อลดการท าลายต นไม ใหม รวมท งการเล อกใช ว สด ท ประหย ดพล งงาน เช นหลอด LED ต าง ๆ เป นต น การออกแบบพ นท เน นการออกแบบเพ อการใช งาน โดยออกแบบให ลานจอดรถอย รอบโครงการเพ อให ง ายต อการเข าพ นท พ นท สวนใหญ ของโครงการออกแบบให เป นสวนป าถ ง 40% ซ งเป น ต นไม ป าท ข นในท ด นเอกชนท ทางโครงการขอซ อไว จากการถ กโค นเพ อปร บพ นท เพ อท าไร ม นส าปะหล ง การออกแบบต วอาคารเน นความลงต วของธรรมชาต และการประหย ดพล งงาน แนวค ดในการจ ดสวน จากสวนป าซ งเป นองค ประกอบหล งของโครงการ ม การออกแบบเพ อให ผ ท ใช บร การ ได ส มผ สธรรมชาต อย างใกล ช ด ใช ว ธ การจ ดสวน 3 ระด บซ งเป นล กษณะท เก ดข นจร งตาม ธรรมชาต ประกอบไม ส ง ไม กลาง และไม คล มด น ซ งจะเอ อประโยชน ซ งก นและก น รวมท ง ต นไม ท ใกล ส ญพ นธ ก ถ กร กษาไว อย างด

9 นโยบายการบร หารและด าเน นงาน มาตรฐานด านการบร การ การส ารวจความพ งพอใจผ ใช บร การ การจ ดท ามาตรฐานการบร การโดยการอ งจากมาตรฐานสากลต าง ๆ มาตรฐานด านสถานท การตรวจสอบ ทวนสอบความพร อมของสถานท ก อนการบร การ มาตรฐานส นค า Food Hygiene การเล อกใช ส นค าท ไม เป นพ ษต อผ บร โภค ผ กปลอดสารพ ษ เคร องใช ปลอดสารตะก ว การใช น า RO เพ อบร การ การเล อกสรรค ค า การตรวจเย ยมโรงงานและข นตอนการผล ต การจ ดท ามาตรฐานการค ดเล อกค ค า การค ดเล อกการแสดง Pre-Audition Selective shows นโยบายการบร หารบ คลากร Equal Right, Equal Opportunity ม หล กประก นในช ว ต ม ผลประโยชน ร วมก นในร ปแบบของห นและเง นรางว ล

10 นโยบายด านส งแวดล อมและก จกรรมเพ อส งคม CSR นโยบายด านการพ ฒนาช มชน จากการจ างแรงงานในพ นท การใช นว ตกรรมด านความค ดสร างสรรค เพ อก อให เก ดโอกาสทางธ รก จในบร เวณ โดยรอบ และเป นการเพ อเพ มม ลค าให ท ด นและโอกาสทางธ รก จใหม ๆ ท จะเก ดข น เป น การพ ฒนาช มชนอ กทางหน ง การบ าร งว ด และ ศาสนะสถาน นโยบายกองท นเพ อป าเขาใหญ จ ดต งกองท นเพ อช วยเหล อค าใช จ ายและพ ฒนาท กษะเจ าหน าท เพ อการค นหาและ ช วยเหล อผ หลงป า นโยบายด านส งแวดล อม การไม ปล อยน าเส ยลงแหล งน าธรรมชาต การรณรงค ให ผ ประกอบการโดยรอบบ าบ ดน าเส ยก อนปล อยส ธรรมชาต การ recycle ของใช ต าง ๆ และลดขยะจากพลาสต ก นโยบายด านการศ กษา โครงการสหก จศ กษา ร วมก บมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตสกลนคร และ โครงการฝ กงานเยาวชนจากโรงเร ยนต าง ๆ

11 11/24/12

12 Products & Services

13 ขอบเขตการให บร การ 1. Playhouse โรงละครมาตรฐานระด บสากลก งเป ด Semi-open ความจ 337 ท น ง 2. Meeting Rooms ห องส มมนา 2 ห อง ความจ 60 และ 120 ท น ง ตกแต งในสไตล Contemporary Country ท ผสมผสานธรรมชาต และความท นสม ยได อย างลงต ว บรรยากาศรอบต วอาคารเป ดโล งสามารถชมว ว ข นเขาและสวนไม นานาพ นธ ท ถ ก ร งสรรค ข นด วยความร กในธรรมชาต และความร ด านต นไม ของเจ าของโครงการ 3. Shopping outlet ธ รก จร านค าให เช า จ านวน 59 ย น ต ม ขนาดพ นท ให เล อกต งแต ตร.ม. ตามความเหมาะสมของส นค า โครงการแบ งพ นท ออกเป น 3 โซน เพ อ แบ งกล มส นค าส าหร บจ ดจ าหน ายด งน จ าหน ายส นค าท ระล ก Mile High Souvenir Shop จ าหน ายส นค าท วไปท ม ด ไซน เน นงาน handmade ตามเทรนแฟช น จ าหน ายส นค าศ ลปะและก จกรรม Interactive Retail : Art Workshop *** พ นท ท ง 3 โซนถ กห อมล อมด วยไม ป านานาพ นธ 4. Restaurant ธ รก จภ ตตาคาร ความจ 350 ท น ง ล กค าสามารถเล อกใช บร การได 2 พ นท ตามความชอบค อ ภายในอาคารตกแต งในสไตล Country Bistro และภายนอก อาคาร Playgarden ท ล กค าจะถ กห อมล อมด วยร มเงาของแมกไม นานาชน ด 5. Venue for rent บร การให เช าพ นท พร อมส งอ านวยความสะดวกท ล กค าสามารถเล อก ได ตามความเหมาะสมของงานในท กๆพ นท ของโครงการ

14 ล กษณะการให บร การ Playhouse เป ดแสดงโชว หลากหลายร ปแบบท งการแสดงจากน กแสดงระด บ ประเทศ รวมท งโชว จากต างประเทศ หม นเว ยนส บเปล ยนก นไป ซ งการแสดงท กช ดได ร บการ ออกแบบเป นพ เศษเพ อ Mile High Playhouse เท าน น ท กการแสดงจะถ กคค ดสรรค จาก ท มงานม ออาช พท มากด วยประสบการณ เพ อน าเสนอส งท พ เศษส ดให ก บล กค า Playhouse Package การแสดงโชว พร อมร บประทานอาหารในร ปแบบ Buffet Seminar & Banquet Package ห องส มมนาพร อมส งอ านวยความสะดวกในห องท ได ร บ การออกแบบให ม เอกล กษณ เฉพาะต ว พร อมแพ คเก จอาหารแบบครบวงจร Shopping outlet บร การพ นท ร านค าให เช า โดยส นค าท จ ดจ าหน ายประกอบด วย ส นค าท ระล ก ล ขส ทธ Mile High / ส นค าท ระล กเขาใหญ ส นค าศ ลปะ พร อมการท า Workshop เพ อเป นก จกรรมให น กท องเท ยวม ส วนร วมใน การสร างผลงานด วยตนเอง ส นค าเพ อส ขภาพ / การบร การด านส ขภาพ เช นการนวดแผนไทย, Spa ส นค าแฟช น ท ม เอกล กษณ โดดเด น เฉพาะต ว ส นค าบ นเท งและน นทนาการ Restaurant ให บร การอาหารนานาชาต ในร ปแบบ a la carte, Set และ Buffet Banquet Services ร บจ ดเล ยง ให เช าพ นท ส าหร บจ ดงานเล ยงประเภทต างๆ Event Organizer บร การจ ดงานอ เว นท ในแบบฉบ บท ไม เหม อนใคร สามารถให บร การ แบบครบวงจร ต งแต ค ด ผล ต ด าเน นรายการ และประเม นผลหล งงาน

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ตารางค าเช าพ นท / ค าส วนกลาง ประเภทร านค า ขนาดพ นท (ตรม.) ค าเช า/เด อน ค าส วนกลาง/เด อน รวมค าเช า+ค าส วนกลางร านค า Shop 3.50 ม. X 6.00 ม. (21.00 ตรม.) Kiosk 2.50 ม.X 3.00 ม. (7.50 ตรม.) Mini Shop 2.50 ม. X 4.00 ม. (10.00 ตรม.) Booth S 2.00 ม. X 2.50 ม. (5.00 ตรม.) Booth L 4.00 ม. X 2.50 ม. (10.00 ตรม.) 8, , , , , , , , , , , , ,000.00

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ส งอ านวยความสะดวก -ท จอดรถ 300 ค น -Wifi internet ฟร ท งโครงการ -เจ าหน าท รปภ. 24 ช วโมง -ห องส ขา ชาย-หญ ง จ านวน 30 ห อง

36

37

38

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม )

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) โครงการจ ดท าระบบการจ ดการส งแวดล อมของภาคร ฐ (อาคารเข ยว) เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) กรมควบค มมลพ ษ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (อาคารเข ยว) กรมควบค มมลพ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ธ รก จท พ กอาศ ยส าหร บผ ส งอาย...ก บโอกาสของ ผ ประกอบการไทย 2

ธ รก จท พ กอาศ ยส าหร บผ ส งอาย...ก บโอกาสของ ผ ประกอบการไทย 2 ธ รก จท พ กอาศ ยส าหร บผ ส งอาย...ก บโอกาสของ ผ ประกอบการไทย 2 ดร.ร ตนา ปานเร ยนแสน รองผ อ านวยการฝ ายว จ ยและบร การว ชาการ ว ทยาล ยสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา E-mail: rtana@hotmail.com KK Annual

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information