แนวโน มตลาด ประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58

Size: px
Start display at page:

Download "แนวโน มตลาด ประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58"

Transcription

1 แนวโน มตลาด ประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58 เจตอาทร สองเม อง Quantitative Analyst

2 แนวโน มตลาดประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค ม ถ นายน ภาพตลาดจาก Strategist & Technical & Quantitative 2.0 Theme play on El Niño effect

3 Chapter 1 ภาพตลาดจาก Strategist & Technical & Quantitative

4 ภาพรวมตลาดประจ าส ปดาห Presentation Name กลย ทธ เทคน ค ควอน 4

5 ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name Preview งบ Bank 2Q58 ช วงปลายเด อนน 5

6 ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name Preview งบ Bank 2Q58 ช วงปลายเด อนน Sources: Phatra securities 6

7 ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name Preview งบ Bank 2Q58 ช วงปลายเด อนน Sources: Phatra securities 7

8 PERSON PROF FASHION HELTH FOOD PRINT INSUR SET BANK PROP FIN ETRON AGRI MACH MINE ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name ไวร ส MERS เขย าขว ญน กลงท น ผลกระทบจาก SARS 10.6 Feb Mar. 11, 2003 (%) (0.2) (0.5) (1.2) (1.3) (7.7) (10.2)(11.9) (14.3) (16.5)(17.6)(19.0) (22.4) 8

9 INSUR JEWEL PRINT AGRI COMM HELTH AUTO SET ICT PROP MEDIA PETRO TRANS PKG MACH ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name ไวร ส MERS เขย าขว ญน กลงท น ผลกระทบจาก H5N1 (%) Jan. 23-Feb. 2, 2004 (2.6) (5.2) (5.3) (5.4) (5.7) (5.8) (6.3) (11.5) (14.2) (15.4)(16.4)(17.1) (17.4)(17.6)(18.3) 9

10 ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name Window dressing ใน 2Q15 กองท นซ อส ทธ ในเด อน ม.ย. 10 จาก 15 ป no. of years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 10

11 ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name Window dressing ใน 2Q15 ยอดซ อใกล เค ยงก บเด อน พ.ย.- ธ.ค. 8,000 6,000 4,000 2,000 0 (2,000) (4,000) Bt mn Inflows from LTF-RMF (6,000) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 11

12 ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name ผลส ารวจน กลงท น จ ดท าโดย Barclays 12

13 ภาพรวมตลาดจากม มมองเช งกลย ทธ Presentation Name ผลส ารวจน กลงท น จ ดท าโดย Barclays 13

14 ภาพรวมตลาดประจ าส ปดาห Presentation Name กลย ทธ Sideway Down เทคน ค???? ควอน???? 14

15 ภาพรวมตลาดจากม มมองเทคน ค Presentation Name

16 ภาพรวมตลาดจากม มมองเทคน ค Presentation Name ห นด นตลาดจะเป นห นนอก SET50 16

17 ภาพรวมตลาดประจ าส ปดาห Presentation Name กลย ทธ Sideway Down เทคน ค Sideway Up ควอน???? 17

18 ภาพรวมตลาดจากม มมองควอน Presentation Name ม มมองด านความเส ยง บอกว าอย าเพ งซ อห น ณ.ตอนน 18

19 ภาพรวมตลาดจากม มมองควอน Presentation Name ม มมองด านพยากรณ ราคา ย งมองว าตลาดจะปร บต วลง 19

20 ภาพรวมตลาดประจ าส ปดาห Presentation Name กลย ทธ Sideway Down เทคน ค Sideway Up ควอน Sideway Down kktrade มอง Sideway กรอบ

21 Chapter 2 Theme play on El Niño effect

22 ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name Sources: ggweather.com 22

23 ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name Sources: ggweather.com 23

24 ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name 24

25 ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name 25

26 ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name ไทยได ผลบวกจาก สต อกข าวท ม จ านวนมาก, เศรษฐก จท กระจายต วมาก ข นจากอด ต, อ ตราเง นเฟ อท แท จร งต ดลบ เง นเฟ อท ม แนวโน มส งข นท าให บร หารนโยบายการเง นแบบผ อนคลาย ล าบาก 26

27 ฤด กาล เอลน โญ จะกล บมาหร อไม??? Presentation Name ราคาน าม นเร มขย บข น 27

28 กลย ทธ การลงท น ห นอย างม ออาช พ โดย ส ณห ฤท ย ว ร ยะทว ช ย, Quantitative Analyst

29 กลย ทธ การลงท นห นอย างม ออาช พ 1.0 การจ ด Portfolio 2.0 Smart Portfolio

30 Chapter 1 การจ ด Portfolio

31 การจ ด Portfolio แบบต างๆ กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ 1 ค ดเล อกห น 2 ก าหนดน าหน กการลงท น 3 ต ดตามผลการลงท นและปร บพอร ต 31

32 Stock Screener กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ

33 การเล อกห นแบบ Piotroski กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย มากกว าศ นย กระแสเง นสดร บจากการดาเน นงานมากกว าศ นย กระแสเง นสด มากกว า กาไรส ทธ หน ส นต อส นทร พย ลดลง อ ตราส วนท นหม นเว ยนเพ มข น การหม นเว ยนของส นทร พย รวมเพ มส งข น (Asset Turnover) อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย เพ มข น จานวนห นลดลงหร อคงท อ ตรากาไรข นต นเพ มส งข น (Gross Profit Margin) 33

34 การเล อกห นแบบ Piotroski กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Quote Industry Sector F-Score SET:TYCN Industrials Steel 8 SET:FMT Industrials Industrial Materials 8 SET:ASIA Services Tourism & Leisure 7 SET:UOBKH Financials Securities 7 SET:FNS Financials Securities 7 SET:TC Agro & Food Food 7 SET:OGC Consumer Products Home Products 7 SET:RCL Services Transportation 7 34 SET:BAT-3K Industrials Automotive 7 SET:NUSA Property Property Develop 7 SET:CCET Technology Electronic 7 SET:MK Property Property Develop 7 SET:METCO Technology Electronic 7

35 Chapter 2 Smart Portfolio

36 Smart Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Smart Portfolio เป นบร การแนะน าพอร ตการลงท นส าเร จร ปท เป ดเผยรายละเอ ยดเก ยวก บต นท นและว นท ซ อ แจ งผลตอบแทนท เก ดข นจร งอย างต อเน อง ผ ลงท นสามารถเล อกพอร ตท เหมาะสมก บสไตล การลงท นของต วเอง ได 36

37 Dividend Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ 37

38 Dividend Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ ว ตถ ประสงค การลงท น ลงท นระยะยาวมากกว า 1 ป เน นป นผลไม ต ากว า 5% ล กษณะของหล กทร พย ท เหมาะสม อ ตราการเต บโตของกาไร ส ง เง นป นผล ส ง ม ลค าตลาดต อม ลค าทางบ ญช ต า ความเส ยงท จะขาดท น ต า อ ตราผลตอบแทนท คาดหว ง ม เง นป นผลเฉล ยไม ต ากว าเง นป นผลเฉล ยย อนหล ง 5 ป ของ SET 38

39 Dividend Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ ด ท งอนาคต และอด ต E(Dividend yield) E(EPS Growth) Est. P/BV Downside Deviation Analyst s Forecast Score Capital to total debt ROE 5Y Operating Margin Revenue to price Gross margin 5Y Revenue growth 5Y ROI Dividend Payout Interest Coverage Inventory Turnover Account Re Turnover Historical Score Total Score 39

40 Dividend Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ แบ งเป นคะแนนเพ อเปร ยบเท ยบ Stock Historical Score Forecast Score Total Score BEAUTY BCP SPALI SIRI BH ADVANC DTAC KAMART CK STEC SIM RS SAPPE PTT SEAFCO HOTPOT SST IVL KBANK TVD ICHI PLANB Stock Historical Score Forecast Score Total Score SAT TOP GLOW HANA ITD STANLY EGCO TVO SCC KTIS GRAMMY SRICHA BBL KTB MC KCE M QH BANPU BDMS

41 Growth Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ 41

42 ต วช ว ด Growth กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Revenue Growth สร างการเต บโตของยอดขาย น กลงท นส วนใหญ ให ความส าค ญ ก บก าไรมากกว ายอดขาย EPS Growth บร ษ ทท อย ระหว างการเต บโตม กจ ายเง นป นผลในระด บต า Dividend Growth 42

43 Largest Smallest Growth Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Effect ของห นขนาดเล ก Annual Returns by Market Value Class % 20.00% Value Weighted Equally Weighted 10.00% 0.00% Market Value Class 43

44 Growth Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Effect ของห นขนาดเล กในเวลาต างๆก น 44

45 Growth Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ ว ตถ ประสงค การลงท น ลงท นระยะยาวมากกว า 1 ป เน นลงท นในห นท ราคาต ากว าม ลค าเหมาะสมมากกว า 14.5% ล กษณะของหล กทร พย ท เหมาะสม ม อ ตราส วน Price/Earnings to Growth ส ง ม อ ตราผลตอบแทนจากส วนต างราคาท คาดหว ง ส ง Momentum ด กว าตลาดโดยเปร ยบเท ยบ อ ตราผลตอบแทนท คาดหว ง อ ตราผลตอบแทนเฉล ยไม ต ากว า 14.5% ต อป ในแนวโน ม ตลาดขาข น E(PEG Ratio) E(forecast optimism) Upside Beta Relative Strength Sum Standardized score (0-100) 45

46 Growth Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ D&G กาไรส งเพราะลงห นกระจ กต วหร อไม???? 60.00% 50.00% Dividend Port, 56.66% 40.00% 30.00% Growth Port, 33.63% 20.00% 10.00% SET, 20.91% Random Select, 14.61% % 5/17/2012 7/6/2012 8/25/ /14/ /3/2012 1/22/2013 3/13/ % Random Select: เล อกห น 7 ต วในแต ละเด อนจาก KKS Coverage 77 ต ว จ านวน 1,000 รอบ

47 Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ 47

48 Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ ว ตถ ประสงค การลงท น ลงท นอย างเป นระบบเพ อให สามารถร กษาอาย การลงท นให อย ได อย างย งย น ล กษณะของหล กทร พย ท เหมาะสม ปร บต ว Dynamic ตามภาวะตลาด อ ตราผลตอบแทนท คาดหว ง ผลตอบแทนท ส งกว า SET 48

49 Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ แนะน า Bayesian คน 2 คน เห นข อม ลต างก น เช นคนหน งเช อว าพระเจ าสร าง โลกน แต อ กคนไม Bayes เช อว าข อม ลไม ได ข นก บข อม ลท ได ร บเพ ยงอย างเด ยว แต ข นก บความเช อท ม อย เด มของแต ละคนก อนได ร บข อม ล ความเช อว าพระเจ าม จร งหร อไม!!! โดยให ข อม ลความเป นจร งของจ กรวาล Pr(God exists given data) = Pr(data given God exists) x Pr(God exists) / Pr(data). 49

50 Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ พอร ตห น Quant Model Bayesian Model Averaging ให ค า Prior Distribution สาหร บ B และ σ 2 และ M k หาต วแปรท สะท อน ตลาด 3 เด อนท ผ าน มาด วย BMA แก 2 ป ญหา ค อ Uncertainty ก บ Model misspecification 50

51 Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Risk - Adjusted Managed Portfolio RAMP ด ความเส ยงท ง Beta และ Standard deviation RAMP เป น Model 2 ข นตอน ท ใช ในการเล อกห นเข าพอร ต และหาส ดส วนการลงท นในห นแต ละต ว ข นตอนท 1 ใช Treynor Index ในการค ดเล อกและเร ยงล าด บห น ข นตอนท 2 ใช Sharpe Index เพ อหาส ดส วนการลงท นในห นแต ละต ว 51

52 Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Risk - Adjusted Managed Portfolio Diversified Investments VS S&P 500 RAMP MVP Equal-Weight S&P

53 Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Back Test Result Quant VS SET Quant: 34.80% 7.54% MoM % CAGR Return Standard Deviation C.V. (SD/U) Max drawdown SET: 10.00% 6.94% MoM % 53 ระยะเวลาการทดสอบ (MM/YYYY) 01/ /2013

54 Quant Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ Back Test Result Quant VS SET Quant Average Gain 6.71% Average Loss -5.96% Gain/Loss SET Average Gain 5.40% Average Loss -5.55% Gain/Loss Prob of over perform than market: 71.59% (88 Month)

55 Trading Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ ว ตถ ประสงค การลงท น ลงท นระยะส น (ไม เก น 1-3 เด อน) Quant VS SET น กลงท นสามารถยอมร บความเส ยงในการขาดท นได ไม ต ากว า 15% ล กษณะของหล กทร พย ท เหมาะสม ม ป จจ ยบวกสน บสน นราคาห นในระยะ 1 เด อน ม ส ญญาณ Buy Signal ทางเทคน ค ม ค า Treynor Index ส งกว าเม อเท ยบก บ SET อ ตราผลตอบแทนท คาดหว ง อ ตราผลตอบแทนเฉล ยไม ต ากว า 30% ต อป ในแนวโน มตลาดขาข น ในแนวโน มตลาดขาลงม ผลตอบแทนส งกว า SET 55

56 Trading Portfolio กลย ทธ การลงท นห น อย างม ออาช พ จ งหวะในการลงท น (Investment Timing) ใช การว เคราะห ป จจ ยพ นฐาน เพ อประเม นป จจ ยบวก Quant VS SET และลบของท งห น และ SET ในระยะเวลา 1 เด อนข างหน า ซ งน าไปส การกาหนดกลย ทธ การลงท นระยะเวลาไม เก น 1 เด อน การว เคราะห ทางเทคน ค เพ อประเม นแนวโน มของท งห น และ SET ซ งน าไปส การกาหนดกรอบการ เคล อนไหว และจ ดซ อ-ขายในระยะเวลา 1 เด อนข างหน า การค ดเล อกห น (Security Selection) ใช ต วแบบทางการเง น(Financial Model) เพ อค ดเล อกห น ใช ด ชน Treynor Index (T i ) เป นเคร องม อในการค ดเล อกห น และกาหนดน าหน กการลงท นในห นแต ละ ต วตามค าท ได จากด ชน Treynor Index (T i ) ของห นแต ละต ว เช นส งกว าให ม น าหน กมากกว า 56

57 กลย ทธ การลงท น อน พ นธ อย างม อ อาช พด วยเคร องม อ ทางเทคน ค โดย พ ทยา ค ณว ฒน, Quantitative Analyst

58 กลย ทธ การซ อขายอน พ นธ เพ อท าก าไรด วยเคร องม อการว เคราะห แบบเทคน ค 08 พฤษภาคม ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย 2.0 เตร ยมพร อมลงท นแบบม ออาช พ 3.0 ทดสอบ Technical indicators ต างๆ แบบ 1 time frame 4.0 ทดสอบ Technical indicators ต างๆ แบบ 2 time frame 5.0 kktrade SET50 Index Futures Signal

59 Chapter 1 ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย

60 ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย Presentation Name 8 MAY 2015 Weak Form Semi Strong Strong Form 60

61 ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย Presentation Name 1. MA50, If current price>ma50, score=1 20 June RSI(14), If RSI>50, score=1 3.Parabolic SAR, If current price>sar, 4.MACD histogram, if MACD>0, score=1 score=1 5. Slow stochastic, if %K >%D and %D is increasing, Score=1 6.Money Flow Index, if MFI>50, 7.On balance volume, if OBV>MA20, 8.Directional moving system. if +DI>-DI, score=1 score=1 score=1 9. Break out Rule (200 days), if current price > max(200 day) score=1 61

62 ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย Presentation Name SET S&P June 2015 Source: kktrade estimates 62

63 Chapter 2 เตร ยมพร อมลงท นแบบม ออาช พ

64 เตร ยมพร อมลงท นแบบม ออาช พ Presentation Name 20 June 2015 เข าใจอย าง ล กซ ง ในกลย ทธ การ ลงท นของตนเอง ต งกรอบเวลาใน การลงท นให เหมาะสม และ ว ดผล ปร บปร ง เม อครบกาหนด ม การจ ดสรรเง น ลงท นอย างเป น ระบบระเบ ยบ ม ว น ยในการลงท น 64

65 เตร ยมพร อมลงท นแบบม ออาช พ Presentation Name เป าหมายท 1 : ต องรอดในการลงท น 20 June 2015 ต ง Stop Loss ท 3-5% ของแต ละรอบการซ อขาย ต วอย าง ม เง นลงท น 40,000 บาท Stop Loss (ต อรอบ) 5% เท าก บ 2,000 บาท ถ ากลย ทธ ในการเทรดม การต ง Stop ท ประมาณ 5 จ ด (1,000 บาท) ก จะสามารถลงท นใน SET50 Futures ได 2 ส ญญา เป นต น การขาดท นต ดต อก น 5 คร งเป นเร องปกต แต ถ ามากกว าน นต องมาพ จารณากลย ทธ ใหม เป าหมายท 2 : โดยเฉล ยม กาไรจากการลงท นอย างสม าเสมอ เร มจากกลย ทธ เช งต งร บก อน ทากาไรไม มากน กแต ได ผลตอบแทนโดยรวมสม าเสมอ เป าหมายท 3 : หากลย ทธ ท สามารถสร างผลตอบแทนได ส งส ด ต องม การบร หารเง นท น และจ ตใจให แข งแกร ง 65

66 เตร ยมพร อมลงท นแบบม ออาช พ Presentation Name Rolling Order Stop Order : กลย ทธ การลงท นต องม Stop Loss ท กคร ง และไม ควรเก น 5% 20 June 2015 Break-Even Order : เม อม ก าไรท ระด บหน งแล ว (ต งแต 1.5 ATR ข นไป) ควรจะเล อน Stop มา อย ท จ ดค มท นแทนเพ อปกก นการขาดท นในการเทรดรอบน Protect Profit Order : ท กคร งควรจะ let profit run และต องม จ ด take profit ท ช ดเจนเพ อเป น การ lock profit ท ควรจะได ในรอบน Exit point 2 X% 1 2 Profit taking point 3 66

67 Chapter 3 ทดสอบ Technical indicators ต างๆ แบบ 1 time frame

68 Technical indicators Presentation Name เคร องม อทางเทคน คท ควรร จ ก 20 June SMA (Simple Moving Average) 2. EMA (Exponential Moving Average) 3 MACD (Moving Average Convergence Divergence) 4. Relative Strength Index (RSI) 5. Stochastic Oscillator Signal

69 SMA Signal Presentation Name 8 MAY 2015 SMA ( 10, 50) SMA ( 23, 141) Profit Trade Win % Trade Win 35.57% 38.83% Rank การปร บค าเฉล ยให เหมาะสมม ผลความสามารถในการทากาไรอย างช ดเจน และย งช วยกรองส ญญาณท ผ ดพลาดออกด วย 69 Rank = PPT 1 1 NT GP GL

70 SMA Signal (5,10) 70

71 SMA Signal (23,141) 71

72 MACD Signal Presentation Name 8 MAY 2015 MACD( 12, 26,9) MACD( (13,59,49) Profit Trade Win % Trade Win 36.14% 37.77% Rank การปร บค าเฉล ยให เหมาะสมม ผลความสามารถในการทากาไรอย างช ดเจน และย งช วยกรองส ญญาณท ผ ดพลาดออกด วย 72

73 MACD Signal (12,26,9) 73

74 MACD Signal (13,59,49) 74

75 Stochastic Oscillator Signal Presentation Name Stochastic (14,3,3) Stochastic (10, 64,51 ) Profit Trade Win % Trade Win 27.56% 40.56% Rank การปร บค าเฉล ยให เหมาะสมม ผลความสามารถในการทากาไรอย างช ดเจน และย งช วยกรองส ญญาณท ผ ดพลาดออกด วย 75

76 Stochastic Oscillator Signal (14,3,3) 76

77 Stochastic Oscillator Signal (10,64,51) 77

78 Combination of Indicators Presentation Name ช วยเพ มความแน นอนในการเข าส ญญาณ 20 June 2015 ใช การค ดเล อกส ญญาณควรพ จารณา จากค าความส มพ นธ ของ Indicator น นหากม ความส มพ นธ ก นส ง ไม ควรน ามาใช ควรเล อก Indicator ท ม ความส มพ นธ ก นไม ส งมาก เพ อ เพ มความแน นอนในการเข าส ญญาณ เพ มไม ควรเล อก Indicator จ านวนมากจนเก นไป เน องจากม โอกาสท ม ความส มพ นธ ก นเองส ง 78

79 Combination of Signal Presentation Name SMA,MACD,RSI (1) SMA,MACD,RSI (2) Profit Trade Win % Trade Win 37.50% 41.62% Rank (1) SMA(5,10) MACD(12,29,9) RSI(42,55,45) (2) SMA(8,167) MACD(33,43,28) RSI(38,55,45) 79

80 Chapter 4 ทดสอบ Technical indicators ต างๆ แบบ 2 time frame

81 ความไม ม ประส ทธ ภาพของตลาดไทย Presentation Name 20 June 2015 SMA,MACD,RSI (30 Mins) SMA, ADX ( Day) SMA,MACD,RSI (30 Mins) Net Profit Trade Win % Trade Win / Rank 41.62%/ % / 6.60 การใช 2 time frame ในการด ส ญญาณ ช วยกรองส ญญาณท ผ ดพลาดลงได และเพ ม กาไรได อย างช ดเจน SMA(4,20) ADX(14) ADXA(24) SMA(8,58) MACD(26,6,5) RSI(32) DAY 30Mins 81

82 Technical indicators Presentation Name กลย ทธ อ นๆ 20 June 2015 Relative Strength Index (RSI) Average Directional Movement index (ADX) Commodity Channel Index (CCI) Bollinger Bands etc. The Principle Long/Short เม อเห นจ ดส งส ดหร อต าส ดแล ว อย าล งเลเม อม ส ญญาณซ อหร อขาย อย าก าหนดกลย ทธ โดยพ จารณาหลาย Indicator

83 Chapter 5 kktrade SET50 Index Futures Signal

84 kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name Trading Model VS น กว เคราะห 8 MAY 2015 ว ธ การหาส ญญาณ ซ อขาย ข อม ลเข า Trading Model Momentum Theory และหล ก ทางสถ ต ราคา น กว เคราะห การว เคาะห ด านพ นฐาน และ เทคน ค ราคา, ปร มาณ, ข อม ลทาง เศรษฐก จ, ข าวสาร และ ความเห นน กว เคราะห ข อม ลออก ส ญญาณซ อขาย ราคาซ อขาย, แนวร บ แนวต าน, จ ดต ดขาดท น การ update ข อม ล ท กๆ 1-2 ช วโมง รายว น กรอบเวลาการ ลงท น การให ความเห น ของบ คคล ระยะกลาง (3-15 ว น) ไม ม ระยะส น (1-3 ว น) ม 84

85 kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name 8 MAY 2015 ช วยเพ มความแน นอนในการลงท นใน Set 50 Index Future ใช ข อม ลทางสถ ต ในการจ ดท า ม การก าหนดจ ด Take Profit และจ ด Cut Loss ท เหมาะสม เพ มช องทางการลงท นและช วยลดความเส ยงในการลงท น 85

86 kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name Generate Buy/Sell signal 20 June 2015 Money manageme nt and Discipline Sound principles and rational methodology Profit taking mechanism Stop loss mechanism 86

87 kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name Trading Model เป นการค านวณหาส ญญาณซ อขายจะค านวณโดยอาศ ย ความส มพ นธ ระหว างการเคล อนไหวของราคา (Price Momentum), Technical Indicator ต างๆ และหล กทางสถ ต เพ อใช ในการหาส วนประกอบส าหร บการ ว เคราะห ต ดส นใจหาจ งหวะการซ อขายส ญญาซ อขายล วงหน า (Futures) บน กล มต วอย าง (Back Testing) บนสมม ต ฐานท ต งไว ได อย างเหมาะสมท ส ด 20 June 2015 Input: Futures Price (Real Time) Process: Model Output: Long, Short or Hold Position 87 87

88 kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name 20 June 2015 ปราศจาก ความค ดเห น ส วนบ คคล ม การ ทดสอบทาง สถ ต ย อนหล ง ออกแบบ เพ อต ดตาม ท ศทางของ ตลาด Trading Model ส ญญาณบอก สถานะซ อ, ขาย หร อคง สถานะ ม ขบวนการ Cut Loss เม อ ขาดท น ส ญญาณจะให ป ดสถานะเม อ ได กาไรถ งจ ดท เหมาะสม

89 kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name 20 June

90 kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name 20 June

91 kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name S50 Future Model 8 MAY 2015 Net Profit 1760 Trade 159 Win 101 % Trade Win 63.52% Rank การปร บค าเฉล ยให เหมาะสมม ผลความสามารถในการทากาไรอย างช ดเจน และย งช วยกรองส ญญาณท ผ ดพลาดออกด วย 91

92 S50 Future Model กฎและข อห ามของการซ อขาย Future อย าซ อจนเต มวงเง น หร อเล นเก นกาล ง และควรวางเง นประก นเผ อเร ยกให เพ ยงพอ และ 20 June 2015 ไม ควรเล นสวนตลาด ไม ควรถ วเฉล ยเม อผ ดทาง และในกรณ ท ผ ดทางไม ควรร บป ดสถานะเน องจากราคาอาจกล บมาใน ท ศทางท เป ด Position ควรต งจ ด Cut Loss ไว ในใจแทน เช น 5% เป นต น อย าร บเป ดสถานะใหม ท นท ท ป ดสถานะเด มควรไตร ตรองให ด ก อนต ดส นใจเป ดสถานะใหม 92 Presentation Name

93 kktrade SET50 Index Futures Signal Presentation Name 20 June 2015 ว น ย ห วใจหล กของความสาเร จในการลงท นในตราสารอน พ นธ 93

94 Thank #kktradesec

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update ANAN (ซ อ): ก าไร 2Q58 หดต ว แต จะโดดเด น 2H58 AP (ซ อ): ก าไรม แนวโน มมากข นใน 3Q58 BANPU (ถ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งหล งของป BJC (ถ อ): ขาดป จจ

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information

ว รว ฒน เหล ยมมณ * หท ยชนก หว งวงศ เจร ญ ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต

ว รว ฒน เหล ยมมณ * หท ยชนก หว งวงศ เจร ญ ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต The 2 nd Academic Science and Technology Conference (ASTC 2014) 21 March 2014 การจ าลองสถานการณ เพ อหาช วงเวลาท เหมาะสม ส าหร บการต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ของบร ษ ท ปตท.จ าก ด(มหาชน) โดยอาศ ยเส นค าเฉล

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

บร ษ ท บ พ ไอท โฮลด งส จ าก ด - www.bpit.co.th ส าน กงานใหญ โทร (02) 434 3195-7 แฟกซ (02) 435-6469 สาขาพ ทยา โทร (038) 416 975-7 แฟกซ (038) 416-978

บร ษ ท บ พ ไอท โฮลด งส จ าก ด - www.bpit.co.th ส าน กงานใหญ โทร (02) 434 3195-7 แฟกซ (02) 435-6469 สาขาพ ทยา โทร (038) 416 975-7 แฟกซ (038) 416-978 องค การคล งส นค า สร ปสมรรถนะเฉพาะด านของส าน กบร หารงานตามนโยบายร ฐ ส วนงานกลางนโยบาย ม ความร ในหล กเกณฑ ข นตอน ในการปฏ บ ต งานโครงการร บจ าน า/ ร บซ อ (รห ส 109101) ขอบเขต การด าเน นก จกรรมในการร บจ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

อ ทธ พลของการส อสารการตลาดแบบปากต อปาก (Word of Mouth Marketing: WOM)

อ ทธ พลของการส อสารการตลาดแบบปากต อปาก (Word of Mouth Marketing: WOM) อ ทธ พลของการส อสารการตลาดแบบปากต อปาก (Word of Mouth Marketing: WOM) ดร. ส ช ต ผลเจร ญ การส อสารเป นพฤต กรรมท ส าค ญอย างหน งของคนในส งคมต องม การปฏ ส มพ นธ ซ งก น และก น การส อสารเป นกระบวนการท เก ยวข

More information

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ 2Q58 Results Note ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ ภ ยแลงและราคาส นคาเกษตรตกต าย งเป นป จจ ยกระทบหล กของ GCAP กดก าไร เต บโตจ าก ด จ งตองเร งปร บกลย ทธ ไปส นเช อนอกกล มเกษตรเพ

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21

การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 แปลและเร ยบเร ยงโดย ชล ดา นภาพ พ ฒน ท มา เร อง Talent Management for the Twenty-first Century วารสาร Harvard Business Review ความล มเหลวในการจ ดการคนเก งเป นสาเหต ท ทาให ผ บร

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ

โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ กรมท ด นได ร บอน ม ต จากคณะร ฐมนตร ให ด าเน นงานต นแบบโครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศท ด นเพ อการบร หารจ ดการระบบท ด

More information

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ การส มมนาท าความเข าใจ 1 เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช ห วข อการบรรยาย 2 (1) ภาพรวมของการนา TFRS for SMEs มาใช ในต างประเทศ (2) สร ปหล กการสาค ญของ TFRS for SMEs และ

More information

HR-Pro บทท ภาคผนวก COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ภาคผนวก 341

HR-Pro บทท ภาคผนวก COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ภาคผนวก 341 HR-Pro บทท 16 COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม 341 COMPANY PROFILE Software Solution ช อบร ษ ท : บร ษ ท โปรซอฟท คอมเทค จ าก ด ท

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information