ภารก จท 4 การน บคะแนน

Size: px
Start display at page:

Download "ภารก จท 4 การน บคะแนน"

Transcription

1 102 ภารก จท 4 การน บคะแนน การน บคะแนนเล อกต ง จ ดประสงค เพ อให ผ เข าร บการอบรม 1. ทราบข นตอนว ธ การปฏ บ ต ในการทาหน าท น บคะแนนเล อกต งของกรรมการประจา หน วยเล อกต ง 2. ทดลองฝ กปฏ บ ต ในการน บคะแนนเล อกต งได อย างถ กต อง 3. สามารถถ ายทอดความร เร องการน บคะแนนได อย างถ กต อง ขอบเขตเน อหา 1. ระเบ ยบกฎหมายท เก ยวข องก บการน บคะแนนเล อกต ง 2. ข นตอนและว ธ การน บคะแนน 3. การว น จฉ ยเล อกต ง 4. การจ ดทารายงานผลการน บคะแนน 5. การปฏ บ ต ภายหล งการน บคะแนนเสร จส น 6. การฝ กปฏ บ ต ระยะเวลา 1 ช วโมง

2 103 กระบวนการอบรม บรรยายประกอบส อ (Power Point) การดาเน นการก อนการน บคะแนน การดาเน นการระหว างการน บคะแนน การดาเน นการหล งการน บคะแนนเสร จส น ฝ กปฏ บ ต การน บคะแนน สร ป/เน นย า ถาม-ตอบป ญหา 1. ว ทยากรบรรยายประกอบภาพน งเก ยวก บระเบ ยบ และกฎหมายท เก ยวข อง ด งน 1) การน บคะแนนท หน วยเล อกต ง ให กระทา ณ ท เล อกต งของแต ละหน วยเล อกต ง เม อป ดการลงคะแนน เล อกต งและนา ส.ถ./ผ.ถ. 36 ป ดช องใส เล อกต ง แล วให เป ดห บเล อกต งเพ อน บคะแนนโดยเป ดเผย และต องให เสร จในรวดเด ยว จะเล อนหร อประว งเวลา ไม ได (ระเบ ยบข อ 167)

3 104 2) ห ามม ให กรรมการประจาหน วยเล อกต ง จงใจน บเล อกต ง อ านเล อกต ง น บคะแนนเล อกต ง หร อรวมคะแนนเล อกต งให ผ ดจากความจร ง หร อทา รายงานการเล อกต งผ ดจากความจร ง (พ.ร.บ.เล อกต ง ท องถ น มาตรา 91) ต องระวางโทษจาค ก ต งแต 1-10 ป ปร บ 20, ,000 บาท เพ กถอนส ทธ 10 ป ภาพน งท 4.1 การน บคะแนนเล อกต ง การต งกระดานน บคะแนน ควรให ผ มาด การน บคะแนน มองเห นอย างช ดเจน การน บคะแนนพร อมก น กระดานข ดคะแนนให ม ระยะห าง พอสมควร เพ อม ให เส ยงขานรบกวนก น

4 105 ภาพน งท 4.2 ภาพน งท 4.3 ว สด อ ปกรณ การน บเล อกต งเป นคะแนน แบบพ มพ แบบข ดคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ.๑๓) อ ปกรณ - กระดาน - ปากกาข ดคะแนน - ปากกา - ตะกร า (กระดานละ ๓ ใบ) - ยางหน งสต ก - สายร ดสาหร บป ดปากถ ง - ถ งพลาสต กใส (ใส ด, เส ย, ไม ประสงค ลงคะแนน) - ถ งพลาสต กใสใบใหญ ช นนอก - เหล กแหลมหร อท เจาะ(ใช เจาะ) - แนวทางการว น จฉ ยด หร อเส ย

5 106 ภาพน งท 4.4 ระเบ ยบ ข อ168 ให แบ งคณะกรรมการประจาหน วย เล อกต ง ด งน (1) กปน.คนท 1 ม หน าท หย บ คร งละฉบ บ คล ส งให กปน. คนท 2 (2) กปน.คนท 2 ม หน าท ว น จฉ ยและอ าน ภาพน งท 4.5 (3) กปน.คนท 3 ม หน าท เจาะม มฯ ท ได ว น จฉ ยและ อ านแล ว และใส ลงในภาชนะท เตร ยมไว (4) กปน.คนท 4 ม หน าท ขานทวนคะแนนและข ด คะแนนในแบบข ดคะแนน *ท ม การเล อกต ง ส.ถ. และ ผ.ถ. พร อมก น กปน.คนท 1 และคนท 2 อาจเป นบ คคลคนเด ยวก น ได (หมายถ ง หย บด วย และอ านคะแนนด วย ซ งเป นท น บคะแนนพร อมก น)

6 107 ภาพน งท 4.6 น บคะแนนท ง 2 ประเภทพร อมก น แบ ง กปน. ออกเป น 2 ช ด ภาพน งท 4.7

7 108 ภาพน งท 4.8 เป ดห บเล อกต งเพ อทาการน บคะแนน หากพบว า ม เล อกต งผ ดประเภทปะปนมา ให มอบเล อกต ง ด งกล าวแก ประธานกรรมการประจาหน วยเล อกต ง เพ อ นาส งกรรมการประจาหน วยเล อกต งช ดท ร บผ ดชอบไปรวม ก บเล อกต งในห บท ถ กต อง และบ นท กเหต การณ ไว ในสม ดรายงานเหต การณ ประจาหน วยเล อกต ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12) โดยให ผ ม ส ทธ เล อกต งไม น อยกว า 2 คน ซ งอย ในท เล อกต งขณะน นลงลายม อช อในสม ดรายงานด งกล าวด วย การดาเน นการน บคะแนน ให กปน. แบ งหน าท ด งน คนท 1 หย บจากห บเล อกต ง แล วคล ส งให คนท 2 คนท 2 ว น จฉ ยเล อกต ง โดยช เล อกต งโดยเป ดเผย (คนท 1 และ 2 อาจเป นคนเด ยวก น) ภาพน งท ถ าเป นด ให อ านว า ด และขานหมายเลขผ สม ครท ได คะแนน - ถ าเป นไม ประสงค ลงคะแนนให อ านว า ไม ประสงค ลงคะแนน

8 109 ภาพน งท 4.10 ถ าเป นเส ยให กรรมการประจาหน วยเล อกต งเส ยงข างมาก ว น จฉ ยก อน แล วให อ านว า เส ย พร อมท งช เล อกต งโดย เป ดเผยให ผ ท อย ในบร เวณท เล อกต งได เห นด วย และให กรรมการ ประจาหน วยเล อกต งไม น อยกว า 3 คน สล กหล งว า เส ย พร อมท งระบ เหต ผลว า เป นเส ยตามความในอน มาตราใดของ มาตรา 90 แห งพระราชบ ญญ ต การเล อกต งสมาช กสภาท องถ นหร อ ผ บร หารท องถ น พ.ศ แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 3) พ.ศ แล วส งให กรรมการประจาหน วยเล อกต งคนท 3 คนท 2-3 ร บท ว น จฉ ยแล ว และ ใช เหล กแหลมหร อท เจาะกระดาษเจาะม มของและพ บ จากน นจ งแยก ใส ภาชนะท เตร ยมไว ตามประเภทของ โดยแยกใส ภาชนะ ด งน - ภาชนะด - ภาชนะเส ย - ภาชนะไม ประสงค ลงคะแนน ภาพน งท 4.11

9 110 ภาพน งท 4.12 คนท 3-4 ขานทวนและข ดคะแนนบนแบบข ดคะแนน โดยข ดหน งต อหน งคะแนน เม อถ งข ดท 5 ให ข ดขวางท บเส น 4 ข ดแรก เม อครบ 5 คะแนนแล วใช ปากกาทาวงกลม ล อมรอบคะแนน ด งน คนท 4-6 น บคะแนนอ กประเภทหน ง คนท 7 (ควรเป นประธาน กปน.) คอยส บเปล ยนช วยเหล อ โดยเฉพาะการ น บคะแนนสมาช กสภาเทศบาลอาจช วยข ดคะแนน ในแบบข ดคะแนนเพราะม แบบข ดคะแนนหลายแผ น หร ออาจช วยกระดานใดกระดานหน งในการว น จฉ ย เป นต น ภาพน งท 4.13

10 111 ภาพน งท 4.14 ภาพน งท 4.15 สร ปเส ยตาม ม. 90 ได แก (1) ปลอม (2) ท ม ได ทาเคร องหมายใดๆ (3) ท ไม อาจทราบว าลงคะแนนเล อกต งให ก บผ สม ครคนใด (4) ท ทาเคร องหมายเป นท ส งเกตตามมาตรา 77 (5) ท ม ล กษณะตามท กกต. กาหนดให กรรมการประจา หน วยเล อกต งสล กหล งในเส ยว า เส ย และให กรรมการประจาหน วยเล อกต งลงลายม อช อกาก บไว ไม น อย กว าสามคน

11 112 ภาพน งท 4.16 สร ปเส ยตาม ม.90 (5) เป นไปตามระเบ ยบฯ ข อ 174 (1) ท ม ใช ซ งกรรมการประจาหน วยมอบให (2) ท ทาเคร องหมายลงคะแนนให ผ สม ครเก นกว าจานวนสมาช ก สภาฯ หร อผ บร หารฯ ท พ งจะม ได ในเขตเล อกต งน น (3) ท ทาเคร องหมายให สมาช กฯ หร อผ บร หารฯ ท พ งม ท งหมด นอกช องทาเคร องหมาย (4) ท ทาเคร องหมายลงคะแนนนอกช องไม ประสงค ลงคะแนน (5) ท ทาเคร องหมายลงคะแนนในช องทาเคร องหมายและในช อง ไม ประสงค ลงคะแนน ภาพน งท 4.17 (6) ท ทาเคร องหมายลงคะแนนในช องทาเคร องหมายท ไม ม ผ สม ครฯ หร อผ สม ครถ กถอนช อออกจากประกาศรายช อผ ม ส ทธ สม ครร บ เล อกต งหร อเส ยช ว ตก อนว นเล อกต ง (7) ท ทาเคร องหมายอ นนอกจากเคร องหมายกากบาท (8) ท ทาเคร องหมายลงคะแนนให ก บผ สม ครในช องทาเคร องหมาย เก นกว าหน งเคร องหมายในช องทาเคร องหมายเด ยวก น สาหร บการ เล อกต ง ส.ถ./ผ.ถ. คนเด ยว * การเล อกต ง ส.ถ. มากกว า 1 คน หากเป นตาม (6)(7)(8) และม เคร องหมายลงคะแนนในช องทาเคร องหมายให ผ สม ครอ น ถ กต องด วยไม ถ อเป นเส ยท งฉบ บและให น บเป นคะแนน

12 113 ภาพน งท 4.18 ด ได แก เล อกต งท ผ ม ส ทธ เล อกต งท ได ทา เคร องหมายกากบาท ตามความหมายท พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ได อธ บายคาว า กากบาท (กากะบาด) หมายถ ง ช อเคร องหมายอย างต นกา ม หร อ ซ งต องทาเคร องหมายลงในช องทา เคร องหมายไม เก นจานวนสมาช กสภาท องถ นหร อผ บร หาร ท องถ นท จะพ งม ในเขตเล อกต งน น ตามมาตรา 6 วรรคหน ง แห ง พ.ร.บ.การเล อกต งสมาช กสภาท องถ นหร อผ บร หาร ท องถ น พ.ศ การทาเคร องหมายแยกตามประเภทท องถ น การทาเคร องหมายในของผ บร หารท องถ น ทาเคร องหมาย กากบาท ได ไม เก น 1 เคร องหมาย การทาเคร องหมายในของสมาช ก ในการเล อกต งท วไป ส.อบจ. ทาได ไม เก น 1 เคร องหมาย ส.ท., สมาช กเม องพ ทยา ทาได ไม เก น 6 เคร องหมาย ส.อบต. ทาได ไม เก น 2 เคร องหมาย หมายเหต อบต. ท ม 1 หม บ าน ม สมาช กได 6 คน เล อกได ไม เก น 6 คน อบต. ท ม 2 หม บ าน ม สมาช กได หม บ านละ 3 คน เล อกได ไม เก น 3 คน ภาพน งท 4.19

13 114 ภาพน งท 4.20 ต วอย าง น บคะแนนของผ บร หารท องถ น ทาเคร องหมายได ไม เก น 1 เคร องหมาย (เส ย)ท ม ได ทาเคร องหมายว าลงคะแนนให ก บผ สม ครใด ม.90(2) นายกฯ ภาพน งท 4.21

14 115 (เส ย) ท ม อาจทราบว าลงคะแนนให ก บผ สม ครใด ม.90(3) นายกฯ ภาพน งท 4.22 (เส ย) ท ม เคร องหมายหร อข อส งเกตหร อข อความอ น ม.90(4) นายกฯ ร ก ภาพน งท 4.23

15 116 (เส ย) ท ทาเคร องหมายลงคะแนนเก นจานวนผ บร หารท องถ นท จะพ งม ในเขตน น ม.90(5) ระเบ ยบ 174(2) นายกฯ ภาพน งท 4.24 (เส ย) ท ทาเคร องหมายนอก ช องทาเคร องหมาย ม.90 (5)ระเบ ยบ 174(3) นายกฯ ภาพน งท 4.25

16 117 (เส ย) ท ทาเคร องหมายนอก ช องไม ประสงค ลงคะแนน ม.90 (5)ระเบ ยบ 174(4) นายกฯ ภาพน งท 4.26 (เส ย) ท ลงคะแนนท งใน ช องทาเคร องหมาย และ ช องไม ลงคะแนน ม.90 (5)ระเบ ยบ 174(5) นายกฯ ภาพน งท 4.27

17 118 (เส ย) ท ลงคะแนนท งใน ช องทาเคร องหมาย ท ไม ม ผ สม คร ม.90 (5)ระเบ ยบ 174(6) นายกฯ ภาพน งท 4.28 (เส ย) ท ทาเคร องหมายอ น หร อมากกว า 1 เคร องหมาย ม.90(5) ระเบ ยบ 174 (7,8) หร อ หร อ นายกฯ ภาพน งท 4.29

18 119 ด (หมายเลข) 501 ภาพน งท 4.30 ภาพน งท 4.31 ต วอย าง น บคะแนนของสมาช กสภา องค การบร หารส วนตาบล (ส.อบต.) ทาเคร องหมายได ไม เก น 2 เคร องหมาย

19 120 ด บางส วน สมาช ก อบต. ภาพน งท 4.32 ด บางส วน สมาช ก อบต. ภาพน งท 4.33

20 121 (ด บางส วน) ผ สม ครหมายเลข 501 หร อ 502 คนใดคนหน งตายหร อถ กเพ กถอนการสม คร สมาช ก อบต. ภาพน งท 4.34 (เส ย) ท ม ได ทาเคร องหมายว าลงคะแนนให ก บผ สม ครใด ม.90(2) สมาช ก อบต. ภาพน งท 4.35

21 122 (เส ย) ท ม อาจทราบว าลงคะแนนให ก บผ สม ครใด ม.90(3) สมาช ก อบต. ภาพน งท 4.36 (เส ย) ท ทาเคร องหมายลงคะแนนเก นจานวนสมาช กสภาท องถ น ท จะพ งม ในเขตเล อกต งน น ม.90(5) สมาช ก (อบต.) ภาพน งท 4.37

22 123 เส ย ท ม เคร องหมายหร อข อส งเกตหร อข อความอ น ม.90(4) สมาช ก อบต. ร ก มาก ภาพน งท 4.38 ภาพน งท 4.39 ต วอย าง น บคะแนนของสมาช กสภาเทศบาล (ส.ท.) ทาเคร องหมายได ไม เก น 6 เคร องหมาย

23 124 ด บางส วน เส ยเฉพาะหมายเลข 507 ส.ท. ภาพน งท 4.40 ด บางส วน เส ยเฉพาะหมายเลข 501 ส.ท. ภาพน งท 4.41

24 125 ได คะแนนเฉพาะหมายเลข ส.ท. ภาพน งท 4.42 ได คะแนนเฉพาะหมายเลข ส.ท. X ภาพน งท 4.43

25 126 ได คะแนนเฉพาะหมายเลข 505 ส.ท. ภาพน งท 4.44 เส ยท งฉบ บ ทาเคร องหมายเก นจานวนสมาช กสภาท องถ นท จะพ งม ในเขตเล อกต งน น เส ยท งฉบ บ ตามระเบ ยบข อ 174(4) ส.ท. ส.ท. ภาพน งท 4.46 ภาพน งท 4.45

26 127 เส ยท งฉบ บ ทาเคร องหมายเก นจานวนสมาช กสภาท องถ นท จะพ งม ในเขตเล อกต งน น ส.ท. ภาพน งท 4.46 ภาพน งท 4.47 ข อส งเกตการว น จฉ ยล กษณะด บางส วน ล กษณะด บางส วน อาจม ความหลากหลายมากกว าท กาหนด ไว ในต วอย างน ซ งกรรมการน บคะแนนจะต องทาความเข าใจและ แยกล กษณะ รวมท งว น จฉ ยให ช ดเจนว าล กษณะอย างไรถ งเป น ด อย างไรเป นเส ย และอย างไรเป นด บางส วน เพ อให การน บคะแนนเล อกต งเป นไปด วยความเร ยบร อย ส จร ต และเท ยงธรรม ท เล อกต งม การทาเคร องหมายเก นจานวนสมาช กท จะ พ งม น น ไม จาเป นต องว น จฉ ยว าเป นด บางส วน เพราะน ถ อว าเป นเส ยท งฉบ บ

27 128 ภาพน งท 4.48 ต วอย างการสล กหล งเส ย เส ยตาม ม. 90(5) ภาพน งท 4.49 ต วอย าง การว น จฉ ย การกา ด เช น [ u

28 129 เส ย เช น ภาพน งท 4.50 เม อน บคะแนนเสร จ เม อน บคะแนนเสร จ ให ดาเน นการ ม ดตามท แยกไว ค อ ด เส ย ไม ประสงค ลงคะแนน เข ยนจานวนแต ละประเภทกาก บไว ในถ งว สด ใสช นใน (แยกเป น 3 ถ ง) 1.ถ งด 2.ถ งเส ย ภาพน งท 4.51 ด จานวน 5 3.ถ งไม ประสงค ลงคะแนน เส ย จานวน 2 ไม ประสงค ลงคะแนน จานวน 1

29 130 ภาพน งท 4.52 การดาเน นการต อจากการน บคะแนน 1. ทารายงานผลการน บคะแนนเล อกต ง (สถ/ผถ.14) จานวนอย างละ 3 ช ด (ระเบ ยบข อ 173/1) ป ดประกาศหน าท เล อกต ง 1 ช ด ส ง กกต. เขต 1 ช ด ใส ถ งพลาสต กใส 1 ช ด 2. แบบข อม ลจานวนเล อกต งในถ งว สด ใส (ช นนอก) (สถ/ผถ.41) จานวนอย างละ 2 ช ด ใส ในถ งว สด ใส ช นนอก ในล กษณะท มองเห นได ว าเป นถ งว สด ใส ของหน วยเล อกต งใด อ ก 1 ช ด ส งให กกต.ท องถ น ภาพน งท 4.53 การตรวจสอบ ส.ถ./ผ.ถ.14 ข อ = ข อ 4 = ข อ 2

30 131 ต วอย างการกรอกแบบ ส.ถ.14 ภาพน งท 4.54 ภาพน งท 4.55 ข อส งเกต การกรอก ส.ถ./ผ.ถ จานวนตาม ข อ 2 = ข อ 4 หร อ จานวนผ ม ส ทธ เล อกต งท มาแสดงตนร บ = จานวนเล อกต ง ท ใช ลงคะแนน 2. จานวนตาม ข อ 4 = ข อ 5 + ข อ 6 + ข อ 7 หร อ จานวนเล อกต งท ใช ลงคะแนน = ด + ไม ประสงค ลงคะแนน + เส ย

31 132 ภาพน งท 4.56 ระเบ ยบ ข อ 173 เม อเสร จส นการน บคะแนน ให กปน. ตรวจสอบความถ กต องของการน บคะแนนโดยให น บจานวน ด +ไม ประสงค ลงคะแนน+เส ย = จานวนผ มาแสดง ตน หากถ กต อง ให นาท น บท งหมด แยกใส ถ งว สด ใสแยกเป น ด ไม ประสงค ลงคะแนน เส ย เข ยนจานวนท บรรจ ในถ งว สด ใส และดาเน นการประกาศผลการน บคะแนน ภาพน งท 4.57 หากไม ถ กต อง ตรงก บจานวนผ มาใช ส ทธ เล อกต ง ให กปน. น บคะแนนใหม โดย พล น หากถ กต องหร อไม ถ กต องก ตาม ให นาท น บท งหมด แยกใส ถ งว สด ใส แยกเป น ด ไม ประสงค ลงคะแนน เส ย เข ยนจานวนท บรรจ ใน ถ งว สด ใส และผลคะแนนย งไม ตรงก บจานวนผ มาใช ส ทธ เล อกต งอ กให ดาเน นการด งน (1)รายงาน กกต.ท องถ น พร อมเหต ผลของการน บคะแนนท ไม ตรงก บจานวนผ มา ใช ส ทธ เล อกต ง เพ อรายงาน กกต.จว. เสนอให คณะกรรมการการเล อกต ง พ จารณาว าสมควรให ม การเล อกต งใหม ในหน วยเล อกต งน นหร อไม (2)ส งห บและเอกสารกาก บห บเล อกต ง ให กกต.ท องถ น หร อ ผ ท กกต. ท องถ นมอบหมายพร อมรายงานการส งห บเล อกต ง (ส.ถ./ผ.ถ.16)

32 133 ภาพน งท 4.58 ข อ 173/1 ให กรรมการประจาหน วยเล อกต งจ ดทารายงานผลการน บ คะแนนเล อกต ง (ส.ถ./ผ.ถ. 14) จานวนสามช ด แล วดาเน นการ ด งน (๑) ป ดหน าท เล อกต ง จานวนหน งช ด (๒) ใส ในถ งว สด ใส (ช นนอก) ตามข อ 173/2 จานวนหน งช ด (๓) ส งให คณะกรรมการการเล อกต งประจาองค กรปกครองส วน ท องถ นหร อผ ท คณะกรรมการการเล อกต งประจาองค กรปกครอง ส วนท องถ นมอบหมาย จานวนหน งช ด ภาพน งท 4.59 ข อ 173/2 ให กรรมการประจาหน วยเล อกต งจ ดเก บเอกสารและส งของต างๆ ไว ในถ ง ว สด ใส (ช นนอก) (แยกตามประเภทของสมาช กฯ และนายกฯ) ด งน (๑) ถ งว สด ใสซ งบรรจ เล อกต งท ผ านการตรวจสอบความถ กต องของการน บคะแนน แล วตามข อ 173 (แยกด เส ย ไม ประสงค ลงคะแนน) (๒) แบบข ดคะแนนท ได ใช ในการข ดคะแนนท งหมด (ส.ถ.13,ผ.ถ. 13) (๓) รายงานผลการน บคะแนนเล อกต ง (ส.ถ.14, ผ.ถ.14) จานวนหน งช ด (4) บ นท กข อม ลจานวนเล อกต งท น บเป นคะแนน ไม ประสงค ลงคะแนน และ เส ย ลาด บท ของหน วยเล อกต ง ท เล อกต ง ลงในแบบข อม ลจานวนเล อกต ง(ส.ถ.41 ผ.ถ.41) เสร จแล วใส ในถ งว สด ใส (ช นนอก) ในล กษณะท มองเห นได ว าเป นถ งว สด ใสของหน วย เล อกต งใด และทาการป ดถ งว สด ใสด วยสายร ดเพ อป องก นการเป ดถ งว สด ใสแล วนาใส ห บเล อกต ง

33 134 ภาพน งท 4.60 ข อ 173/3 เม อได บรรจ ส งของตามข อ 173/2 แล ว ให กรรมการประจาหน วย เล อกต งป ดห บเล อกต งพร อมใส ก ญแจหร ออ ปกรณ อ นแทนก ญแจ แล ว คณะกรรมการประจาหน วยเล อกต งลงลายม อช อบนสายร ด ป ดเทปกาวรอยต อ รอบห บเล อกต ง คณะกรรมการประจาหน วยเล อกต งลงลายม อช อคร อม รอยต อระหว างเทปกาวและห บเล อกต ง ม ดห บเล อกต งด วยเช อก ผ กปม เช อกไว ด านข างห บเล อกต ง ข อ 173/4 เม อคณะกรรมการประจาหน วยเล อกต งได ดาเน นการป ดห บ เล อกต งและป องก นการเปล ยนห บ(เช น เซ นช อ)เล อกต งเสร จเร ยบร อยแล ว ให ผ อานวยการประจาหน วยเล อกต ง คณะกรรมการประจาหน วยเล อกต งไม น อย กว าห าคน และเจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ยดาเน นการนาส งส งของด งต อไปน ให แก คณะกรรมการการเล อกต งประจาองค กรปกครองส วนท องถ นหร อผ ท คณะกรรมการการเล อกต งประจาองค กรปกครองส วนท องถ นมอบหมายท นท ข อ 173/4 (ต อ) (1) ห บเล อกต งท ดาเน นการตามข อ 173/3 (2) เอกสารกาก บห บเล อกต ง (ได แก ส.ถ./ส.ถ.16) ประกอบด วย (ก) เล อกต งท เหล อท งหมดและต นข วเล อกต ง (ข) บ ญช รายช อผ ม ส ทธ เล อกต ง (ส.ถ/ผ.ถ.9) ช ดท ใช ตรวจสอบการใช ส ทธ และ หมายเหต การลงคะแนน ช ดท หก ภาพน งท 4.61 (ค) ประกาศจานวนเล อกต งก อนการลงคะแนนเล อกต ง (ส.ถ/ผ.ถ. 33) (ง) สม ดรายงานเหต การณ ประจาหน วยเล อกต ง (ส.ถ/ผ.ถ. 12) และสาเนาแบบท กท วง (จ) ประกาศจานวนเล อกต งเม อเสร จส นการลงคะแนนเล อกต ง (ส.ถ/ผ.ถ. 34) (ฉ) รายงานผลการน บคะแนนเล อกต ง (ส.ถ/ผ.ถ. 14) จานวนหน งช ด (3) ค หาลงคะแนนเล อกต งท งหมดและส งของอ นๆ เช น บ ญช รายช อผ ม ส ทธ เล อกต ง (ส.ถ/ผ.ถ. 9) ช ดท เจ ด ธงชาต ป าย และว สด อ ปกรณ เก ยวก บการเล อกต ง เป นต น

34 135 ภาพน งท 4.62 การดาเน นการเก บเอกสารและส งของในถ งว สด ใส ระเบ ยบข อ 173/2 (1) ถ งว สด ใสซ งบรรจ ท ผ านการตรวจสอบความถ กต องแล ว (ด ไม ประสงค ลงคะแนน เส ย) (2) แบบข ดคะแนนท ใช แล วท งหมด (ส.ถ./ผ.ถ.13) (3) รายงานผลการน บคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ.14) จานวน 1 ช ด (4) บ นท กข อม ลจานวน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.41 ภาพน งท 4.63 บ นท กข อม ลจานวนเล อกต ง(สมาช กสภาท องถ น) หน วยเล อกต งท... หม ท... ตาบล/เทศบาล... อาเภอ... เขตเล อกต งท... จ งหว ด... ว นท... เด อน... พ.ศ.... จ านวนเล อกต งท บรรจ อย ในถ งว สด ใส จ านวน... ๑. ด จ านวน... (...) ๒. เล อกต งท ไม ประสงค จะลงคะแนน จ านวน... (...) ๓. เส ย จ านวน... (...) ๔. แบบข ดคะแนนเล อกต ง (ส.ถ. 13) จ านวน... ช ด ๕. รายงานผลการน บคะแนนเล อกต ง (ส.ถ. 14) จ านวน... ช ด ส.ถ. ๔๑ (ลงช อ)...ประธานกรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (...) (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (...) (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (...)

35 136 ภาพน งท 4.64 บ นท กข อม ลจานวนเล อกต ง(ผ บร หารท องถ น) หน วยเล อกต งท... หม ท... ตาบล/เทศบาล... อาเภอ... เขตเล อกต งท... จ งหว ด... ว นท... เด อน... พ.ศ.... จ านวนเล อกต งท บรรจ อย ในถ งว สด ใส จ านวน... ๑. ด จ านวน... (...) ๒. เล อกต งท ไม ประสงค จะลงคะแนน จ านวน... (...) ๓. เส ย จ านวน... (...) ๔. แบบข ดคะแนนเล อกต ง (ผ.ถ. ๑๓) จ านวน... ช ด ๕. รายงานผลการน บคะแนนเล อกต ง (ผ.ถ. ๑๔) จ านวน... ช ด ผ.ถ. ๔๑ (ลงช อ)...ประธานกรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (...) (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (...) (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (...) ภาพน งท 4.65 การบรรจ เล อกต งและเอกสารในถ งว สด ใส(นายกฯ) ห บนายกฯ แบบ ผ.ถ.14 ห นหน าออก แบบ ผ.ถ.41 ด... ถ งช นนอก เส ย... ถ งช นใน ถ งช นใน ไม ประสงค ลงคะแนน... ถ งช นใน แบบ ผ.ถ.13 หมายเหต ผ กปมถ งช นนอก และใส สายร ด

36 137 ภาพน งท 4.66 การบรรจ เล อกต งและเอกสารในถ งว สด ใส(สมาช กฯ) ห บสมาช กฯ แบบ ส.ถ.14 ห นหน าออก แบบ ส.ถ.41 ด... ถ งช นนอก ไม ประสงค ลงคะแนน... เส ย... ถ งช นใน ถ งช นใน แบบ ส.ถ.13 ถ งช นใน หมายเหต ผ กปมถ งช นนอก และใส สายร ด ภาพน งท 4.67

37 138 ภาพน งท 4.69 ข อเน นย าภารก จท 4 (ต อ) ปกต ในกฎหมายการจะน บคะแนนใหม ณ ท เล อกต ง จะทาได ก ค อท เล อกต งและผ ม ส ทธ เล อกต ง ไม ตรงก น ซ งระเบ ยบกาหนดให น บคะแนนใหม โดยพล น ฉะน นหากม การท กท วงก ต องดาเน นการช แจง และแก ไขป ญหาให จบ เป นคร งไป และจะต องบ นท กการท กท วงไว ด วยไม ใช น บจบ แล วไม ม ใครท วง พอผ สม ครแพ แล วท วงให น บใหม ก ดาเน นการให หากน บคะแนนเสร จแล ว หากจานวนเล อกต งตรงก บจานวนผ มาใช ส ทธ ให ดาเน นการตามระเบ ยบข อ 173 วรรคแรก หากจานวนเล อกต งไม ตรง ก บจานวนผ มาใช ส ทธ ให ดาเน นการตามระเบ ยบข อ 173 วรรคสอง การกรอก แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 14 ต องตรวจสอบความถ กต องตรงก น ก บแบบ พ มพ ท กอย าง เช น แบบ ส.ถ./ผ.ถ เป นต น ภารก จท 5 การจ ดส งห บ เล อกต ง และอ ปกรณ ใน การเล อกต ง ภาพน งท ให กปน. จ ดทา ส.ถ./ผ.ถ.16 จานวน 2 ช ด พร อม ตรวจสอบการบ นท กในแบบรายงานตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.16 (ระเบ ยบข อ 173/4) โดยให ตรวจสอบ แบบ ส.ถ./ผ.ถ.12 แบบ ส.ถ.14 /ผ.ถ.14 แบบ ส.ถ./ผ.ถ.33 แบบ ส.ถ./ผ.ถ.34 แบบ ส.ถ./ผ.ถ.41 ให กปน.ท กคนเซ นช อในแบบต าง ๆ ให ครบถ วน

38 139-๒ - ส.ถ./ผ.ถ. ๑๖ คณะกรรมการการเล อกต งประจา... (ช อองค กรปกครองส วนท องถ น)...หร อผ ท ได ร บมอบหมายได ตรวจสอบห บ เล อกต งและร บมอบเอกสารหล กฐานตามรายการด งกล าวข างต นไว ถ กต องแล ว จ งลงลายม อช อไว เป นหล กฐาน (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (ผ มอบ) (...) (ผ มอบ) (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (ผ มอบ) (...) (ผ มอบ) (...) (ลงช อ)... (ผ มอบ) กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... (...) กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ผ มอบ) (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (...) (ผ มอบ) (...) (ผ มอบ) (...) (ลงช อ)... (ผ มอบ) กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)... (...) กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ผ มอบ) (ลงช อ)... (...) กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ผ มอบ) (...) (ลงช อ)...กรรมการการเล อกต งประจา (ผ มอบ) (ลงช อ)... กรรมการประจาหน วยเล อกต ง (ลงช อ)...กรรมการการเล อกต งประจา (ช อองค กรปกครองส วนท องถ น) (...) (ผ มอบ) (ช อองค กรปกครองส วน (...) (ผ มอบ) (...) (ผ ร บมอบ) ท องถ น) (ลงช อ)... พยาน/เจ าหน าท ร กษา (ลงช อ)...กรรมการการเล อกต งประจา (ลงช อ)... พยาน/เจ าหน าท ร กษาความ (ลงช อ)...กรรมการการเล อกต งประจา (...) (ผ ร บมอบ) ความปลอดภ ยประจาหน วยเล อกต ง ปลอดภ ยประจาหน วยเล อกต ง (ช อองค กรปกครองส วน (ช อองค กรปกครองส วนท องถ น) (...) ท องถ น) (...) (ผ ร บมอบ) (...) (ลงช อ)... พยาน/เจ าหน าท ร กษา (ลงช อ) (...)...กรรมการการเล อกต งประจา (ผ ร บมอบ) (ลงช อ)... พยาน/เจ าหน าท ร กษา (ลงช อ)...กรรมการการเล อกต งประจา ความปลอดภ ยประจาหน วยเล อกต ง ความปลอดภ ย (ช อองค กรปกครองส วนท องถ น) (...) ประจาหน วยเล อกต ง ท องถ น) (...) (ผ ร บมอบ) (...) (...) (ผ ร บมอบ) ว นท... เด อน... พ.ศ.... หมายเหต กรรมการประจาหน วยเล อกต งท ไม อาจร วมเด นทางไปส งห บเล อกต งได ค อ ๑.... เพราะเหต...

39 140 ภาพน งท ว สด และเอกสารสาค ญท ต องส งพร อมห บเล อกต ง ซ งจ ดเป น 3 ถ ง (ใส ถ งห ห ว) ได แก ถ งท 1 เอกสารสาค ญ ม บ ญช รายช อ ส.ถ./ผ.ถ.9 (ช ดท 6) สม ดรายงานเหต การณ ประจา หน วยเล อกต ง (ส.ถ./ผ.ถ.12 : ควรทาเป นเล มรวมท งแบบพ มพ ต าง ๆ ด วย) ต นข ว ท ใช แล ว (ต องเจาะร ผ กเช อกรวมเป นป กเด ยวก น) เล อกต งท เหล อ (ต อง เจาะร ผ กเช อกรวมเป นป กเด ยวก น) แบบท กท วง (ถ าม ) ถ งท 2 ใส เอกสารท ต องเก บร กษา ได แก หน งส อกฎหมาย หน งส อค ม อ ส.ถ./ผ.ถ.27, ส.ถ./ ผ.ถ.28, ส.ถ./ผ.ถ.9 ท ป ดหน าหน วย (ช ดท 7) และประกาศอ นๆ ถ งท 3 ใส ว สด ท เหล อ ได แก ป ายบอกท เล อกต ง ภาพน งท 4.73 ตล บชาดพร อมหม ก ม ดค ตเตอร ไม บรรท ด ปากกา เหล กแหลม ป ายรายช อ ป ายประกาศตาแหน งต าง ๆ เช อกท เหล อ และ อ นๆ 4.4 การปฏ บ ต เม อเร มออกเด นทาง - บ นท กว นท ออกเด นทางไปส งห บเล อกต งในแบบรายงาน ส.ถ./ผ.ถ.16 - ให ผอ.หน วย, กปน., เจ าหน าท รปภ. ร วมเด นทางไปส งให กกต.ท องถ น สาหร บ กปน. ท ไม อาจร วมเด นทางไปส งห บ เล อกต งได ให ระบ ช อพร อมเหต ผลในแบบรายงาน ส.ถ./ผ.ถ.16 ด วย

40 141 ภาพน งท 4.74 ข อเน นย าภารก จท 5 **ก อนออกเด นทาง ให ตรวจสอบความถ กต องของท กอย างให เสร จส นถ กต อง เคยเก ดป ญหาการร องเร ยน เช น การกรอกแบบส.ถ./ผ.ถ. 14 ไม ตรงก บส.ถ./ผ.ถ. 13 เป นต น การเด นทางไปส งว สด อ ปกรณ เอกสาร เล อกต งต องไปพร อมก น เพราะอาจม เร องท ต องแก ไข จะต องเซ นช อร วมก น การเด นทางไปส งห บเล อกต งและว สด อ ปกรณ ห ามประว ง เวลา

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 สวนส ตว อ บลราชธาน เป นสถานท ท องเท ยว ม ส วนแสดงส ตว ท หลากหลาย ข บเคล อนการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) (ใช ในการประเม นผลสถาน ตารวจในส งก ด บช.น., ภ.๑ ๙) สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง)

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ศ นย กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สาน กงาน ป.ป.ช. เด อนธ นวาคม 2556 ๒ สารบ ญ บทท หน

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558)

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558) แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอบ านแท น จ งหว ดช ยภ ม www.nongku.go.th คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนตาบลให ประสบความสาเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แนวทางการปฏ บ ต งาน ส าหร บ เหล ากาชาดจ งหว ด และก งกาชาดอ าเภอ

แนวทางการปฏ บ ต งาน ส าหร บ เหล ากาชาดจ งหว ด และก งกาชาดอ าเภอ แนวทางการปฏ บ ต งาน ส าหร บ เหล ากาชาดจ งหว ด และก งกาชาดอ าเภอ เอกสารส าหร บการประช มส มมนา ความร เก ยวก บระเบ ยบสภากาชาดไทยและการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเหล ากาชาดจ งหว ด (ว นท 10 11 พฤศจ กายน 2553) ค าน

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ศ นย ก าก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สารบ ญ บทท หน า 1. บทน า 1 2. น ยามค าศ พท 3 2.1 หน วยงานของร ฐ 3

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information