การจ ดการนว ตกรรม (Innovation Management) โดย ดร.ศ กด ชาย ร กการ

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการนว ตกรรม (Innovation Management) โดย ดร.ศ กด ชาย ร กการ"

Transcription

1 การจ ดการนว ตกรรม (Innovation Management) โดย ดร.ศ กด ชาย ร กการ

2 นว ตกรรม (Innovation)? นว ตกรรม หมายถ ง การทาส งต างๆ ด วยว ธ ใหม ๆ การสร างสรรค การพ ฒนา ต อยอด การเปล ยนแปลงทางความค ด การ จ ดการการผล ต กระบวนการ ระบบ โครงสร าง องค กร ร ปแบบธ รก จ เพ อท จะสร างม ลค าใหม ๆ ส าหร บล กค า และผลตอบแทนทางการเง นให ก บ ธ รก จ โดยเป นท ยอมร บต อส งคมและส งแวดล อม ไม ข ดต อหล กศ ลธรรม จรรยาบรรณ ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ต างๆ ศ ลป (Artistic) ธ รก จ (Business)

3 ร ปแบบการพ ฒนานว ตกรรม ความค ด ร เร ม กระบวนการ ส งสร างสรร การส ารวจ ความใหม ส งท ม อย ส งท ม อย ใหม ส าหร บ บางคน ใหม ส าหร บ ท กคน เก ดส งใหม

4 น เป นนว ตกรรมหร อไม? แบบเด ม แบบใหม

5 จากการว จ ยและพ ฒนาส นว ตกรรมทางธ รก จ เง น ท น การว จ ย และ พ ฒนา หร อการ สร างสรร ค การพ ฒนา นว ตกรรม สร าง ค ณค า สร างส ง ใหม นว ตกรรมทาง ธ รก จ สร างความย ง ย น สร าง ม ลค าเพ ม

6 นว ตกรรมทางธ รก จ นว ตกรรมทางธ รก จเพ อความย งย น การท ธ รก จจะประสบความส าเร จและ ย งย นได ธ รก จต องค นหา "นว ตกรรมธ รก จ" ออกส ตลาด อย างต อเน อง นว ตกรรมม ใช เพ ยงแค ความค ด สร างสรรค ความค ดใหม ๆ แต ต องเป น ความค ดใหม ๆท สามารถขายได หร อ การทา ให ความค ดใหม ๆ ม ม ลค าเช งพาณ ชย แหล ง ท ส าค ญท ส ดของการเก ดนว ตกรรม อย ท "ล กค าหร อตลาดการแข งข น" เพราะจะแสดงถ ง ความต องการของผ บร โภค ความม ผล ตภ ณฑ ใหม ท ค แข งน าหน าเข ามาส ตลาดอย างต อเน อง

7 แรงกดด นในธ รก จต อการพ ฒนา นว ตกรรม แรงกดด นจากการจ ดการค ณภาพ แรงกดด นจากการจ ดการต นท น แรงกดด นจากการจ ดการเวลา แรงกดด นจากล กค า

8 3 ส ตรส าเร จการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม 1. เพ มองค ประกอบของผล ตภ ณฑ ใหม ให ตรงก บ ความต องการของตลาดมากท ส ด 2. ลดระยะเวลาในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม ให ส นท ส ด 3. ควบค มต นท นและค าใช จ ายในการพ ฒนา ผล ตภ ณฑ ไม ให บานปลายหร อส งจนเก นไป

9 การออกแบบผล ตภ ณฑ +การปร บเปล ยน ร ปแบบบรรจ ภ ณฑ =นว ตกรรมทางธ รก จ

10 แนวค ดสร างสรรค +การปร บเปล ยน ร ปแบบผล ตภ ณฑ =นว ตกรรมทางธ รก จ

11 แนวค ดสร างสรรค +การปร บเปล ยน กระบวนการบร การ =นว ตกรรมทางธ รก จ ห าม ออก

12 แนวค ดสร างสรรค +การปร บเปล ยน ร ปแบบผล ตภ ณฑ =นว ตกรรมทางธ รก จ

13 ป จจ ยการว จ ยและพ ฒนา ค าใช จ ายท ลงท นในการว จ ยและพ ฒนา ไทย 3 ส งคโป ร จ น มาเลเ ซ ย อ นเด ย Total R&D as Percent of Gross Domestic Product (GDP) ; เกาหล ท มา:ส าน กงานคณะกรรมการว

14 ป จจ ยการว จ ยและพ ฒนา ผล ตผลท ได จากการว จ ยและพ ฒนา ,037 29,186 13,916 12,77413,746 1, , , ,016 ประเทศ น กว จ ยอาช พ (คน/10,000 คน) น กว จ ยใน ภาคเอกชน (คน/10,000 คน) ส งคโปร เกาหล ไทย จานวน Patent ( ) ท มา:ส าน กงานคณะกรรมการว

15 ความแตกต างด านตลาดและป จจ ย ผ บร โภค ASEAN ข อม ลท น าสนใจค อค าใช จ ายจ างแรงงาน ไทย 1 คน สามารถจ างชาวจ นได 3 คน อ น โน เซ ยได 4 คน เว ยตนามและก มพ ชาได 5 คน พม าได 9 คน ในขณะท ค าจ างแรงงานไทยม ความใกล เค ยง ก บมาเลเซ ย แต ผล ตภาพในการทางานของ แรงงานมาเลเซ ยมากกว าไทยกว า 2เท าต ว แม ว าค าจ างแรงงานส งคโปร แพงกว าแรงงาน ไทยกว า 2 เท าต วแต ผล ตภาพมากกว าเรา ถ ง 5 เท าต ว และเม อเท ยบก บแรงงานเว ยตนาม

16 ประเภทนว ตกรรมทางธ รก จ ประเภทของนว ตกรรม รายละเอ ยด ต วอย าง ธ รก จ 1. ผล ตภ ณฑ ส นค าต างๆ ท ส มผ สได ไทเกอร ม งก นย งนาโน, โอไรเซ แป งพ ฟฟ จากแป งข าวเจ า 2. บร การ ค ณค าท ไม สามารถส มผ ส ได e-certificate กรมพ ฒนาธ รก จ, ATM, SMS, MMS, EMS 3. กระบวนการ ข นตอนท ท าให งานสาเร จได Internet registration, CAD/CAM, Business Plus 4. ร ปแบบธ รก จ รายได และค าใช จ ายท เก ดข น 7-Eleven, e-bay, Amazon, Travelocity, Direct Sale

17 ท มา:กรมส งเสร มอ ตสาห กล องไร กาว น กออกแบบอ สระช ผลงานบรรจ ภ ณฑ "ไม ใช กาว" คว ารางว ลชนะเล ศจากการออกแบบบรรจ ภ ณฑ ส าหร บผล ตภ ณฑ ขนมไทย ของ สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร ด านเอสแอนด พ เตร ยมต อยอดผลงาน น าไปพ ฒนาเป นบรรจ ภ ณฑ พร อมใช งานจร ง

18 ข าวกล องหอมมะล เสร มส ขภาพ นว ตกรรมด านกระบวนการผล ตและการบร หาร จ ดการผล ตข าวหอมมะล อ นทร ย พ นธ ขาวดอก มะล 105 โดยไม ม การปลอมปนจากข าวพ นธ อ นๆ และได ร บการร บรองมาตรฐานเกษตร อ นทร ย สากล โดยใช แบคท เร ยส งเคราะห แสง เพ อเพ มผลผล ตในการปล กข าว นอกจากน น โรงส ข าวจะใช ระบบการข ดขาวท ลดการห กของ เมล ดข าว ท มา:กรมส งเสร มอ ตส

19 มอเตอร ไซค พล งไฮโดรเจนค น แรกของโลก แหล งพล งงานของมอเตอร ไซค ค นน มากจาก การทาปฏ ก ร ยาระหว างไฮโดรเจนและออกซ เจน หล งจากได พล งงาน แทนท จะปล อยคว น คาร บอนไดออกไซด รถค นน ปล อยน าเปล ามา แทน ถ าข บเร ว 80ก โลเมตรต อช วโมงจะว งได นานถ ง 4 ช วโมง โดยไม ต องเต มไฮโดรเจน ท มา:กรมส งเสร มอ ตสา

20 ต เย นต านแบคท เร ย ต เย นธรรมดาราคา ประมาณ 16,500 บาท VS ต เย นนาโนราคา ประมาณ 23,000 บาท เม อม การเพ มอน ภาค นาโนเช น อน ภาคไทเทเน ยมไดออกไซด หร ออน ภาคซ ลเวอร นาโนเข าไปในระหว าง ข นตอนการเตร ยมเส นใยหร อเคล อบบน พ นผ ว ของว ตถ ก จะสามารถฆ าเช อแบคท เร ยและ กาจ ดกล นได แต จาเป นต องม แสงเข ามาร วมทา ปฏ ก ร ยาด วย ด งน นในกรณ ของเส อผ า หล ง การสวมใส จ งจาเป นจะต องน ามาตากแดด ท มา:กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

21 การปร บปร งค ณภาพทางจ ล นทร ย ของแหนม ด วยร งส แกมมา การฉายร งส แกมมา เป นว ธ การหน งท ม การศ กษาแล ว ว า สามารถใช ทาลายพยาธ และเช อจ ล นทร ย ท ก อโรค ในอาหารได เช น ร งส ปร มาณ 2 ก โลเกรย พบว า เพ ยงพอท จะทาลายเช อโรคท องร วงซ ลโมเนลลาท อาจ ต ดมาก บเน อหม ในแหนมได ส าหร บพยาธ งานว จ ย พบว า ร งส ปร มาณ 0.6 ก โลเกรย สามารถใช ทาลายพยาธ ท พบในเน อหม ได การทดสอบค ณภาพ ทางประสาทส มผ ส ตรวจไม พบความแตกต างอย างม น ยส าค ญในเร อง ส กล น รสชาต และเน อส มผ ส ระหว างแหนมไม ฉายร งส ก บแหนมฉายร งส การน า แหนมไปฉายร งส ควรให แหนมหม กต วเป นระยะเวลา 1-3 ว นก อนจ งน าไปฉายร งส ท ปร มาณ 2 ก โล ท มา:กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

22 ระด บของนว ตกรรม ประเภทของ นว ตกรรม ส วนแบ งของ ตลาด ระด บของ ความแปลก ใหม ความ เคล อนไหว การแข งข น ขอบเขตของ นว ตกรรม ความซ บซ อน (ความเส ยง) กรอบเวลา จานวนของ โครงการ ส นเช ง หร อ เฉ ยบพล น 10% ส ง ช า สะด ด ผล ตภ ณฑ กระบวนการ และการตลาด ท ใหม และ ร ปแบบธ รก จ ส ง ระยะยาว (เด อน- ป ) เล กน ย ความ แตกต าง 20% กลาง ปาน กลาง ผล ตภ ณฑ กระบวนการ และการตลาด ท ใหม กลาง ระยะกลาง (ส ปดาห - เด อน) ปานกลาง เพ มเต ม หร อค อย เป นค อย ไป 70% ต า ย งย น ผล ตภ ณฑ ท ม อย, กระบวนการ หล ก ต า ระยะส น (ว น- ส ปดาห ) มากมาย

23 ขอบเขตตลาดของนว ตกรรม ขอบเขตตลาด เทคโนโลย เด ม ใหม ใหม สาหร บบร ษ ท (ภายในเป นผ ใช ) 1 2 ใหม สาหร บผ ซ อ/ผ ใช 3 4 ใหม สาหร บตลาดท องถ น จ งหว ด หร อระด บชาต 5 6 ใหม สาหร บตลาดระด บนานาชาต 7 8

24 ค ณค าของนว ตกรรม นว ตกรรม ผลกระทบเช งบวกถ งลบ ต วอย างด านผล ตภ ณฑ ต วอย างด านบร การ การพ ฒนาทางการแพทย ส ขภาพการด ารงค ช ว ตท ด และ เคร องกระต นห วใจ การภาพบ าบ ด ยาวนานข น การศ กษา และการอบรม ร บความร และท กษะใหม ๆ ท ว ด ว ด การสอน การกระจายเส ยว ผลประโยชน และความพ งพอใจ สะดวก สะบาย สน กสนาน ร ส ก โทรศ ทพ. เร อเหาะ บาร บ ค ว การวางแผนการลงท น ประก น ของล กค า ด ช ว ต ความบ นเท ง สน กสนาน ไม เคร ยด ว ด โอเกมส คร ฝ กสอนด านก ฬา การเพ มผลผล ตในอ ตสาหกรรม ผลผล ตส งข น หร อใช ว ตถ ด บ น อยลง การปร บปร งอ ตสาหกรรมหล อล น ยานยนต การร บทราบถ งข อม ลท แท จร งอย อย างต อเน อง การเพ มผลผล ตด านบ คลากร ผลผล ตส งข น หร อใช ว ตถ ด บ บ คคลากรด านคอมพ วเตอร การค นหาทางอ นทราเน ต น อยลง การสร างนว ตกรรมตามกระแสน ยม การน าเข าส าหร บก จกรรม โทรศ พท เคร องม อน าทาง ว ทย การค นหาทาง Google และค ณค า สน บสน นท เก ยวข อง คอมพ วเตอร ซอฟแวร อ นตรายหร อการท าลายทร พย ส น การส ญเส ยทางการเง น การออกแบบจ ดบกพร อง หร อ ว สด ในการสร างยาพ ษ ซอฟแวร ไวร ส บาดเจ บหร อตายของส ตว และปศ กาการเจ บปวดและทรมาน ยาฆ าแมลง การท าลายส งแวดล อม ส ตว บาดเจ บหร อตายของมน ษย กาการเจ บปวดและทรมาน ป น ยาพ ษ การละเว นกฏหมายความ ปลอดภ ยทางรถยนต

25 นว ตกรรมทางธ รก จ กลย ทธ โลก อนาคต ย คท 1 ย คของการทางานหน กกว าคนอ น ย คท 2 การใช ความได เปร ยบด วยท นท มากกว า ย คท 3 การได มาซ งส มปทานทาให ได เปร ยบ กว าคนอ น ย คท 4 การใช กลย ทธ ทางธ รก จท เหน อกว า ย คท 5 ย คป จจ บ นท เป นการรวมม ตรท งหมด

26

27 ร ปแบบการจ ดการท น าส นว ตกรรมทาง ธ รก จ การตล าด เช งกล ย ทธ ผล ตภ ณฑ นว ตกร รมทาง ธ รก จ เทคโน โลย โครงส ร าง องค กร กระบวน การ

28 ร ปแบบความส าเร จของการพ ฒนา นว ตกรรมทางธ รก จ

29 ต วอย างและแม บทแห งความส าเร จ Wall Mart นว ตกรรมค าปล ก : การเพ มประส ทธ ภาพอย างไม หย ดย ง อ นน าไปส ราคาท ต ากว า Walt Disney นว ตกรรมบ นเท ง : การทาให ของเล นและความ บ นเท งกลายเป นการให รางว ลก บช ว ตไม จาก ดเฉพาะก บเด กๆ Dell นว ตกรรมแห งช องทางจาหน ายส นค า ท ทาให คนเร ม เช อว าไม ม ส นค าอะไรท จะซ อขายทางอ นเตอร เน ตไม ได และเป นต นแบบของการทาธ รก จท ไม ต องม ส นค าหม นเว ยน Microsoft นว ตกรรมแห งการเพ มประส ทธ ภาพให ล กค าและ การตลาดระด บโลก Starbucks นว ตกรรมแห งช องทางน ดพบของคนเด นถนน- ร านกาแฟ

30 นว ตกรรมทางธ รก จของประเทศไทย ข อจาก ดด านท กษะ แรงงาน เง นลงท น การว จ ย และพ ฒนา เน นการสร างนว ตกรรมด านการออกแบบพ ฒนา บรรจ ภ ณฑ และการสร างตราส นค า การว จ ยและพ ฒนา ค อ การใช เง นในการสร างความร นว ตกรรม ทางธ รก จ ค อ การใช ความร และ การเปล ยนแปลงสร างเป นม ลค าเพ ม

31 ความเช ยวชาญจะต องถ กต อยอดด วย ความค ดสร างสรรค ออกมาเป นส นค าร ปแบบใหม และม ม ลค าใหม ท ส งข น โดยม สมการแนวค ดใหม น นค อ ว ตถ ด บ+ความเช ยวชาญ+ความค ดสร างสรรค = ส นค าและบร การสร างสรรค

32 ม ต แนวค ดการสร างนว ตกรรมทาง ธ รก จ จากคน 4 แบบ แบบท 1 เด กหญ งถอนหายใจ แบบท 2 เด กชายว จารณ แบบท 3 น องช างฝ น แบบท 4 นายพ งชน ใช คนท ง 4 แบบ สร างเป นแบบท 5 ค อ น ก แก ป ญหาหร อผ สร างนว ตกรรม

33 เม อความเช ยวชาญถ กต อยอดด วย ความค ดสร างสรรค ส าหร บผ ประกอบการเอสเอ มอ และผ ผล ตส นค า โอทอป ท ผ านมาเราม กจะเห นปรากฏการณ ท ว า ท นม กจะถ กต อยอดด วยท น น นก หมายถ ง ว ถ การสร างความม งค งท เราค นเคยก นด ท เม อ ม การลงท น ม ผลกาไร ก น าผลกาไรน ไป ลงท นต อยอดธ รก จในด านอ นๆต อไป แต ในย คน เม อแนวค ด ล กษณะการบร โภคของ ผ บร โภคเปล ยนไป มาส ความต องการท เจาะจง เป นส วนต ว ทาให ความต องการของส นค าและ บร การจาเป นต องม ความหลากหลายแปลกใหม มากข น กลายมาเป นแนวโน มของผ ผล ต

34 เปล ยนว ธ ค ด ออกแบบธ รก จให โดนใจ ล กค า สร างแรงบ นดาลใจด วย 5 ว ธ ค ดม มใหม อย างง ายๆ 1. มอง 360 องศา หาโอกาสและแรง บ นดาลใจจากธ รก จอ นๆ ค ดแบบเด มๆ: มองหาไอเด ยใหม ๆจากค แข ง หร อไม ก จากธ รก จอ นท อย ในอ ตสาหกรรม เด ยวก น ค ดม มใหม : มองหาไอเด ยใหม ๆ แรงบ นดาล ใจใหม ๆ เพ อออกแบบบร การและผล ตภ ณฑ

35 เปล ยนว ธ ค ด ออกแบบธ รก จให โดนใจ ล กค า 2. หาจ ดเด น หาตลาดใหม ค ดแบบเด มๆ: ออกแบบบร การเพ อให ครอบคล ม ตอบโจทย กล มล กค าท หลากหลายเพ อให ม จานวน ล กค าท มากท ส ด ไม ถ กเก นไป ไม แพงเก นไป ส ดท ายไม ม อะไรช ดเจนส กอย าง ค ดม มใหม : หาจ ดเด นของส นค าและบร การท ช ดเจน จ บกล มคนท ใช ของเด กร นแรกๆท เราค นเคยของหน ไม พ น LEGO

36 เปล ยนว ธ ค ด ออกแบบธ รก จให โดนใจ ล กค า 3.ผสมผสาน สร างโมเดลธ รก จใหม ค ดแบบเด มๆ: ขยายร ปแบบบร การจากฐานการ ให บร การเด มท ล กค าค นเคยก นด อย แล ว ค ดม มใหม : ผสมผสานการบร การจากธ รก จอ นๆ PTT Life Station

37 เปล ยนว ธ ค ด ออกแบบธ รก จให โดนใจ ล กค า 4.เปล ยน ถ าของเด มไม เว ร ค ค ดแบบเด มๆ: ปร บปร งการบร การจากขอบเขตการ บร การท ม อย เด ม ค ดม มใหม : แหวกกฎธ รก จ! ถ าล กค าว าใช น นก ค อ ส งท ใช ต วอย างการค ดม มใหม ของโรงแรมaloft ในเคร อเลอ เมอร เด ยน

38 เปล ยนว ธ ค ด ออกแบบธ รก จให โดนใจ ล กค า 5. สร างความต นตา หาความต องการใหม ๆ ค ดแบบเด มๆ: การออกแบบบร การใหม การ ต ดส นใจเร องต างๆมาจากผลของการส ารวจตลาด ค ดม มใหม : สร างความต นตา หาความต องการ ใหม ๆ ผลของการส ารวจตลาดบอกได เพ ยง ประสบการณ ท ผ านมา แต ธ รก จสร างสรรค ค อการ สร างประสบการณ ใหม อย างท ตลาดไม เคยร มาก อน ต วอย างแนวค ดคอมม วน ต มอลล แบบม พ นท เป ดโล งหร อ Open Air

39 สร างสรรค ไม ใช แค สมองซ กขวา เป ดใจโลกส โลกกว าง เร มคบค าสมาคมก บคน อ น 2. ส งเกต 3. ทดลอง ลองผ ด ลองถ ก

40 จะสร างเศรษฐก จสร างสรรค ต องม ห วงโซ สร างสรรค ท เข มแข ง (1) การสรรสร าง ต นแบบ (Creation) องค ประกอบส าค ญค อ การทาความเข าใจตลาด (Market Assessment) และการออกแบบ (Design) (2) การผล ตและแปรร ปจากแนวค ดเป นส นค าและ บร การให เป นร ปธรรม (Production) การใช ทร พยากร ท กษะแรงงาน การผล ตในพ นท เพ อให เก ดม ลค าเพ ม และการว จ ยพ ฒนา ผล ตภ ณฑ (3) การตลาด (Commercialization) น ก

41 สร ปป จจ ยส ความส าเร จในการ ดาเน นธ รก จ ความสาม คค ค อพล ง การเป ดร บส งใหม ๆ และลงม อทา การไม เอาเปร ยบธ รก จกล มเด ยวก น และ ล กค า ความอดทนและต อส ก บอ ปสรรค

42 นว ตกรรมก บช วงเวลาของ Kodak Kodak ค อใคร? โกด ก ก อต งข นเม อป 2423 ท เม องรอเชสเตอร มล ร ฐน วยอร ก สหร ฐอเมร กา โดย จอร จ อ สต แมน ผ ประด ษฐ และจดส ทธ บ ตรฟ ล มแบบม วนท ใช งานได จร ง ซ งเป นบร ษ ทแรกๆ ท ผล ตว สด การถ ายภาพ มาตรฐานเป นจานวนท ละมาก อ กท งย งได ผล ตฟ ล มท ม ความย ดหย นและโปร งแสงซ งออกแบบโดยอ สต แมน ซ งถ อเป นส วนส าค ญท ทาให เก ดการพ ฒนา อ ตสาหกรรมภาพยนตร จนกระท งป จจ บ น รวมเป น ระยะเวลาประมาณ130 ป

43 Kodak: ก าวเข าส นว ตกรรมทาง ธ รก จ ในป 2547 โกด กเร มปร บต วส แนวทางด จ ตอล (Digital) แต เป น การทยอยปร บต งแต โครงสร างการทางานภายใน องค กร ในป 2549 โกด กอาศ ยองค ความร (Knowledge) ของต ว บร ษ ทเองท ได ส งสมมานาน จากการท โกด กม การ จ ดต ง Kodak European Research (KER) ซ งเป นหน วยงานท จ ดต งข นมาเพ อทาการศ กษาหาเทคโนโลย และนว ตกรรมใหม ๆ กระท งในท ส ดโกด กได ต ดส นใจพ ฒนากล องด จ ตอลท ม ประส ทธ ภาพส งโดยใช OLED (Organic Light Emitting Devices) ซ งเป นเทคโนโลย จอภาพแห งอนาคตของกล อง ด จ ตอลและหว งพ ช ตค แข ง โดยให ความส าค ญก บต วผล ตภ ณฑ ม งเน นความล าสม ยของส นค า โดยไม คาน งถ งความต องการ ของตลาด

44 OLED Technology

45 นว ตกรรมท ล มเหลว ของ Kodak จากท โกด กได ต ดส นใจพ ฒนากล องด จ ตอลท ม ประส ทธ ภาพส งโดยใช OLED (Organic Light Emitting Devices) ซ งเป นเทคโนโลย จอภาพแห ง อนาคตและหว งพ ช ตค แข ง ซ งในขณะน นผ บร โภคย งไม พร อมร บเทคโนโลย น เท าท ควร ทาให ผล ตภ ณฑ ของโกด กไม ได เป นท ต องการของผ บร โภค ท ายท ส ดนว ตกรรมท ได มา เหล าน นกล บไม สามารถตอบสนองความต องการของ ล กค าได อย างเหมาะสม ทาให เก ดต นท นส งข นโดยไม จาเป นและล มเหลวในการแข งข นทางธ รก จก บค แข ง

46 Kodak: นว ตกรรมส ทางต น โกด ก ประสบก บป ญหาการขาดท นอย างต อเน อง มานานถ ง 7 ป น าส ทธ บ ตรด าน ภาพถ ายด จ ตอลกว า 1,100 ใบ ออกมาจาหน ายเพ อระดมท นเข าบร ษ ทแต ด เหม อนว าว ธ การด งกล าวไม ประสบความส าเร จมาก น ก เม อว นท 5 มกราคม 2555 บร ษ ท ม ด ส อ นเวส เตอร เซอร ว ส (Moody s Investors Service) ก ปร บลดอ นด บความน าเช อถ อของโกด กลง พร อม ก บ เต อนน กลงท นว า บร ษ ทโกด กม แนวโน มท จะ

47 กรณ ศ กษาองค กรนว ตกรรม (ฟ จ ซ ร อกซ ) นาโอก โอจ วาระ ท ปร กษาทางด านการ จ ดการความร บร ษ ท ฟ จ ซ ร อกซ จาก ด ประเทศญ ป น บอกว า การตอกย าและ สร างสรรค ความร อย ท กเม อเช อว น (creative routine) จนกลายเป นส วนหน งของ ช ว ตประจาว น เป นทางสายหล กของการ ทะยานส นว ตกรรมเขาหย บยก 3 กรณ ศ กษา ต างแวดวงธ รก จ แต ม ว ธ ค ดเด ยวก นในการใช KM (Knowledge Management) หร อการ บร หารจ ดการความร มาเป นต วต อยอด ท มา:ประช มว ชาการ "Technology and Innovation for Knowledge Management" คร งท 2ห วข อ

48 กรณ ศ กษาองค กรนว ตกรรม (สหกรณ Chiba ท ญ ป น) Chiba Coop ก จการค าปล กท องถ นในกล ม ผล ตภ ณฑ อาหาร ประเทศญ ป น ร จ กใช ความ เล กให เป นประโยชน ด วยการเช อมต อเข าก บ เคร อข ายผ บร โภคท เป นค ณแม บ านท งหลาย ใครๆ ก ร ด ว าการบอกต อปากต อปาก ให ผล ชะง ดกว าท มโฆษณาเป นไหนๆ อย ในธ รก จแค ตตาล อกเซลส และซ เปอร มาร เก ต กล มเป าหมายเป นค ณแม บ านท ฉลาดซ อและก ช างเล อก แทนท จะมาน งล นต วโก งว าแม บ าน จะหย บหร อไม หย บส นค าอะไร ท มา: บร ษ ทก ค ดแผน

49 กรณ ศ กษาองค กรนว ตกรรม (Toyota) ว ธ ค ดแบบ Toyota Way ค อ พน กงานท กคนจะมอง หาป ญหา แล วห นหน ามาหาร อก นเพ อว เคราะห สาเหต จากน นก รวมกล มก นใหญ ข นเพ อเฟ นหาไอเด ยใหม ๆ ในการแก ป ญหา พอเจอทางออกก ฝ งแนวทางใหม ไว ก บกระบวนการทางานในระด บแผนก แล วดาเน นการ ถ ายทอดไปย งแผนกอ นๆ หร อไม ก บร ษ ทอ นๆ ใน เคร อ ระบบการจ ดการท โตโยต าน ามาล อก บแนวค ดเร องด ๆ เก ดข นได ท กว นค อ การบร หารทร พยากรมน ษย ด วยการจ างงานตลอดช ว ต เน นการฝ กอบรมอย าง ต อเน อง เพ อยกระด บท กษะในการจ ดการแก ป ญหา ท มา:ประช มว ชาการ กระบวนการใช เคร องม อการจ ดการ "Technology and Innovation for Knowledge TQM Management" และ คร QC งท 2ห วข อ

50 กลย ทธ สนช. "นว ตกรรม" เป นผลรวมขององค ประกอบท ส าค ญ 2 ประการค อ "ความค ดสร างสรรค " (creativity) และ "ความเป นผ ประกอบการ" (entrepreneurship) ท มา: ส าน กงานนว ตกรรม

51 คาถาม ขอบค ณมากคร บ

52 ประว ต โดยย อผ บรรยาย การศ กษา ดร. ศ กด ชาย ร กการ Ph.D. Systems & Control Engineering, Case Western Reserve University, Ohio, U.S.A. วศ.ม. ว ศวกรรมอ ตสาหการ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร วศ.บ. (เก ยรต น ยมอ นด บ 1) ว ศวกรรมอ ตสาหการ มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต การดารงตาแหน งป จจ บ น ผ อานวยการหล กส ตร วศ.ม. สาขาการจ ดการงานว ศวกรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต รองผ อานวนการฝ ายนว ตกรรม, สถาบ นนว ตกรรมและธ รก จการค าเสร มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ผ ช วยคณบด ฝ ายโครงการและนว ตกรรม คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ย เกษมบ ณฑ ต ท ปร กษาคณะกรรมการโครงการจ ดสร างศ นย กระจายส นค าสหกรณ กรมส งเสร ม สหกรณ ห วหน าโครงการนว ตกรรมทางธ รก จ, กรมพ ฒนาธ รก จการค า, กระทรวงพาณ ชย ประสบการณ ทางาน ท ปร กษาร ฐมนตร ประจาส าน กนายกร ฐมนตร (ป 2554)

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร

ระบบการจ ดการร านอาหาร ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย การจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาด

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information