จ ลสาร ภาคว ชาส ต ศาสตร เธน เวชว ทยาและว ทยาการส บพ นธ คณะส ตวแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฉบ บท 3

Size: px
Start display at page:

Download "จ ลสาร ภาคว ชาส ต ศาสตร เธน เวชว ทยาและว ทยาการส บพ นธ คณะส ตวแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฉบ บท 3"

Transcription

1 จ ลสาร ภาคว ชาส ต ศาสตร เธน เวชว ทยาและว ทยาการส บพ นธ คณะส ตวแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฉบ บท 3 บ คลากรภาคว ชาภาคส ต ศาสตร -เธน เวชว ทยาและว ทยาการส บพ นธ คณะส ตว แพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย น าโดย รศ.น.สพ.ดร. เผด จ ธรรมร กษ ห วหน า ภาคว ชาฯ ได เข าร วมส มมนาประจ าป ของภาคว ชาฯ โดยจ ดข นท ธน ร เวอร ร สอร ท อ าเภอ แก งกระจาน จ งหว ดเพชรบ ร ในว นท 7-9 ธ นวาคม 2556 ซ งงานส มมนาคร งน จ ดข น เพ อให น ส ตได ม โอกาสน าเสนอความก าวหน าของงานว จ ยและการวางแผนการว จ ย และการ สร างความส มพ นธ ในกล มบ คลากรโดยในการส มมนาคร งน ได ร บเก ยรต จาก ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร. พ ระศ กด จ นทรประท ป ในการให ข อเสนอแนะแนวทางการทาว จ ย รวมท งการ จ ดการระบบการทาว จ ย ซ งเป นประโยชน ต อ อาจารย และน ส ตเป นอย างมาก

2 กว าจะเป น หลาย ๆ ท านท เป นน ส ตของภาคส ต ศาสตร ของเราอาจจะย งไม ทราบถ งประว ต ความเป นมาของภาคว ชาของเรา OGR NEWS ฉบ บน จ งอยากจะนาเสนอความเป นมาของสถานศ กษาท เราเร ยนเพ อแนเกร ดความร เล ก ๆ น อย ๆ เพ อสามารถนาไปเล าส ก น ฟ งค ะ ความค ดของการก อต งภาคว ชาน ค อนข างจะยาวนานน บต งแต ศาสตราจารย น ลส ลาเกอลอฟ (Professor Nils Lagerlf) ผ เช ยวชาญองค การอาหารและการเกษตรแห งสหประชาชาต (FAO) ได เข ยนรายงานพร อมข อเสนอแนะเก ยวก บการศ กษา ของส ตวแพทยศาสตร ในป พ.ศ และ พ.ศ ด งน การมาเม องไทยคร งน เราได พบว า งานผสมเท ยมของกรม ปศ ส ตว ได ก าวหน าไปมาก แต เป นท น าเส ยดายว าการศ กษาส ตวแพทย ทางด าน Animal Reproduction ไม ม การ พ ฒนาอย างน าพอใจเลย แผนกว ชาศ ลยศาสตร สอนส ต ศาสตร แต ภาคทฤษฎ เท าน น แผนกว ชาส ตวบาลสอนทฤษฎ ใน ว ชาไกเน ห วหน าหน วยผสมเท ยมของกรมปศ ส ตว ไปช วยสอนโดยว ธ บรรยายว ชาการผสมเท ยม ขณะน คณะส ตว แพทยศาสตร ไม ม Facilities ในการสอน Animal Reproduction ภาคปฏ บ ต เลย ว ชาผสมเท ยมจ งต องจ ดสอนอย คณะส ตวแพทยศาสตร รองศาสตราจารย น.สพ.ประส ทธ โพธ ป กษ จ งเป นผ ร เร มและบ กเบ กก บการก อต งภาคว ชาส ต ศาสตร เธน เวชว ทยาและว ทยาการส บพ นธ น บต งแต ท ท านอาจารย ได กล บจากการศ กษาต อท ประเทศสว เดนในป พ.ศ และในท ส ดก สามารถ ก อต งภาคว ชาได ส าเร จเม อว นท 3 ม ถ นายน 2520 ซ งเป นในสม ยท ท านอาจารย เป นคณบด คณะส ตวแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย รวมเวลาของการต อส และรณรงค สร างความเข าใจจนสาเร จใช เวลานานถ ง 10 ป ด วยความอ ตสาหะว ร ยะและพยายามของ ท านอาจารย ประส ทธ จ งได รวบรวมบรรดาคณาจารย ในภาคว ชาต าง ๆ อ ก 3 ท าน เข ามาร วมในการก อต งภาคว ชาใหม ซ งได แก ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร. พ ระศ กด จ นทร ประท ป จากภาคว ชาอาย รศาสตร ซ งม พ นฐาน ด านการผสมเท ยมจากกรมปศ ส ตว และไป ศ กษาต อทางว ทยาการส บพ นธ ส ตว จากประเทศฝร งเศส ศาสตราภ ชาน น.สพ.ดร. ช ยณรงค โลหช ต จากภาคว ชาศ ลยศาสตร ซ งม พ นฐานทางส ต ศาสตร และศ ลยศาสตร และกล บจากการศ กษาต อทางว ทยาการส บพ นธ ส ตว จากประเทศออสเตร ย และศาสตราจารย น.สพ.ดร.อรรณพ ค ณาวงษ กฤต จากภาคว ชาส ตวบาล ซ งกล บจากการอบรมว ทยาการส บพ นธ ส ตว จากประเทศสว เดน ป จจ บ นท งสาม ท านได เป นศาสตราจารย ระด บ 11 และย งคงให ความร แก น ส ตจนถ งป จจ บ น อาจารย ประส ทธ จ งเป น ผ บ กเบ กก อต งภาคว ชา น บเป น บ ดาของภาคว ชาส ต -เธน เวชฯ โดยแท ต อมา รอง ศาสตราจารย น.สพ.ดร.ปราจ น ว รก ล จบการศ กษาส ตวแพทยศาสตร บ ณฑ ต (เก ยรต น ยมเหร ยญทอง) ในป 2519 ได ร บการ ทาบทามให เข าเป นอาจารย ภาคว ชาส ต -เธน เวชฯ ในป 2521 และได ร บท นฟ ลไบรท ไปศ กษาต อในระด บปร ญญาเอก ณ มหาว ทยาล ย ม นน โซต า ประเทศสหร ฐอเมร กา ในเวลาต อมา น บเป นอาจารย 5 ท านแรกท ได พ ฒนาภาคว ชาส ต ศาสตร เธน เวชว ทยาและว ทยาการ ส บพ นธ ท งทางด านการเร ยนการสอน งานว จ ย และบร การว ชาการท งในปศ ส ตว และส ตว เล ยงในช วงต น ๆ ของการต งภาคว ชาฯ ป จจ บ นภาคว ชาส ต ศาสตร เธน เวชว ทยาและว ทยาการส บพ นธ ม คณาจารย ประจา 11 คน ม เป าหมายในการทางานเพ อ To be academic excellence and leadership in Theriogenology both national and international level ฉบ บหน า ใครอยากทราบว าต วเองเป นน ส ตบ ณฑ ตศ กษาของภาคร นใด ต องต ดตามค ะ

3 ด ฉ นเป นศ ษย เก าของคณะฯ ท ม โอกาสได เว ยนเข ามาเป นศ ษย ท ภาคว ชาส ต ศาสตร ฯ หลายคร ง ต งแต ระด บป.ตร จนถ งระด บป.เอก ม โอกาสได ทางานว จ ยก บอาจารย ในภาคว ชาหลายท าน ต งแต ทา case conference เร องหม ท ไม หม ในระด บ ป.ตร ก บ ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ ค ณาวงษ กฤต ระด บ ป.โท ได ทาว จ ยทาง field ในม าก บ รศ.น.สพ.ดร.ส ดสรร ศ ร ไวทยพงศ จนมาถ งระด บ ป.เอก ก ได กล บเข ามาท าว จ ยเก ยวก บเทคโนโลย เซลล ต นกาเน ดก บ ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะก าพ และ ผศ.น.สพ.ดร. ธ รว ฒน ธาราศาน ต ซ งเป นล กษณะงานในห องปฏ บ ต การซะเป นส วนใหญ ห วข อของงานว จ ยท ทาน นจะเก ยวก บการศ กษา ว ธ การสร างเซลล ต นกาเน ดต วอ อนในส กร เพ อใช เป นต นแบบการศ กษาว จ ยทางเซลล ต นกาเน ดใน คนและในส ตว เล ยงล กด วยนม สาหร บใช เป นแนวทางในการร กษาโรคหร อความผ ดปกต ท ไม สามารถ ร กษาให หายขาดได ในอนาคต ในช วงท เร ยนป.เอก ตลอด 4 ป ด ฉ นได ร บประสบการณ ในการทา งานหลายอย างจากคณาจารย และเจ าหน าท ในภาคว ชาฯ ท งการค ดและทางานอย างม ระบบ การแก ไข ป ญหาเฉพาะหน า การทางานเป นท ม และการช วยเหล อเก อก ลซ งก นและก น แม ไม ได ม ด กร จบนอกก ภ ม ใจค ะ และม นใจว าความร ท ได ร บจากสถาบ นแห งน สามารถนาไปใช ต อยอดงานว จ ยและสร างผลงาน ทางว ชาการท ด ต อไปในอนาคตได...^ - ^ ป จจ บ นเป นอาจารย ในคล น กม าของภาคว ชาคล น กส ตว เล ยงและส ตว ป า คณะส ตวแพทย ศาสตร มช. ทางานว จ ยทางด านม าและเทคโนโลย เซลล ต นกาเน ด และได ร บการสน บสน นท น ว จ ยเก ยวก บการพ ฒนาเทคโนโลย เซลล ต นกาเน ดในม าและส ตว ป าจากท นน กว จ ยร นใหม มช. โดยม ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกาพ เป นน กว จ ยท ปร กษา และท นพ ฒนาศ กยภาพการทางาน ว จ ยของอาจารย ร นใหม สาน กงานกองท นสน บสน นการว จ ย (สกว.) โดยม รศ. ดร.ปร ชญา คงทว เล ศ จากคณะ แพทยศาสตร มช. เป นน กว จ ยท ปร กษา ซ งคาดหว งว าผลงานด งกล าวจะม ประโยชน และสามารถนาไปต อยอดงานว จ ยใน เช งคล น กได ต อไปไนอนาคต ท ายส ดน ก ขอขอบค ณคณาจารย ท กท านสาหร บคาสอนและแง ค ดด ๆ รวมถ งเจ าหน าท และ น องๆ บ ณฑ ตท กคนท อาศ ยอย ในครอบคร วส ต ศาสตร แห งน ท เคยให ความช วยเหล อเก อก ลก นก นมานะคะ...บ านหล งน อย ก นมานานถ ง 12 ป เต ม ไม ร กไม ได แล ว... Sasithorn Panasophonkul ALUMNI ประว ต การศ กษา 2543 CU VET# M. Sc., Vet. Sci., Chulalongkorn University 2553 Ph. D., Vet. Sci., Chulalongkorn University ประว ต การทางาน ป จจ บ น อาจารย ส งก ดภาคว ชาคล น กส ตว เล ยงและส ตว ป า คณะ ส ตวแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม งานว จ ยระด บปร ญญาเอก การสร างเซลล ท คล ายเซลล ต นกาเน ดจากต วอ อนส กร: ผลของแหล งท มาของ ต วอ อน และสภาวะการเล ยงเซลล ต นกาเน ด (The establishment of porcine embryonic stem (pes)-like cells: Effects of embryonic sources and culture conditions) อ.ท ปร กษาหล ก ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกาพ อ.ท ปร กษาร วม ผศ.น.สพ.ดร. ธ รว ฒน ธาราศาน ต

4 OGR จ ดเร มต นของการเด นทางมาทาว จ ยท Smithsonian Conservation Biology Institute ของด ฉ น เร มจากการท อาจารย มงคล ไดท าการต ดต อ Dr. Nucharin Songsasen ซ งเป นน กว จ ยท ม ความเช ยวชาญในด านเทคโนโลย ช วภาพทางการส บพ นธ ใน ส ตว ตระก ลส น ข เพ อให โอกาสด ฉ นได เพ มพ นประสบการณ ในการทาว จ ยท นอกเหน อไปจาก การทาว จ ยในส ตว ตระก ลแมว ท สถาบ นสม ธโซเน ยน ณ เม องฟรอนท รอย ล ร ฐเวอร จ เน ย ประเทศสหร ฐอเมร กา สถาบ นสม ธโซเน ยน ณ เม องฟรอนท รอย ล ร ฐเวอร จ เน ย ต งอย ห างจากสนามบ น นานาชาต Dulles ประมาณ 93 ก โลเมตร ใช เวลาเด นทางจากสนามบ นประมาณ 1 ช วโมง สถาบ นแห งน น นจ ดได ว าเป นศ นย หล กอ กแห งหน ง ในการทางานว จ ยด านระบบส บพ นธ ของส ตว ป า นอกเหน อจากศ นย ในกร งวอช งต น ด ซ ภายในศ นย แห งน ประกอบไปด วย อาคารโรงพยาบาลส ตว และห องปฏ บ ต การด านระบบการส บพ นธ กรงเล ยงเพ อศ กษาส งแวดล อม พฤต กรรมและว จ ยด าน ระบบส บพ นธ ส ตว ป าท ม ความเส ยงต อการส ญพ นธ หลายชน ด เช น เส อลายเมฆ แพนด าแดง เส อช ตาร ม า Przewalski นกกระเร ยน กวางจ ก ละม ง กาเซลดามา ก ว และหมาป าเคราขาว ท า ให สามารถศ กษาและทาการว จ ยได อย างใกล ช ดและเต มท ห องปฏ บ ต การท น จะแบ งเป นสองส วน หล กๆ ค อ ห องปฏ บ ต การด านฮอร โมนและห องปฏ บ ต การด านเซลล ส บพ นธ เม อไม นานมาน ทาง สถาบ นย งประสบความสาเร จในการให กาเน ดล กม า Przewalski ท เก ดจากการผสมเท ยมเป นต ว แรกของโลก ม าชน ดน ม ต นกาเน ดจากแถบประเทศในทว ปเอเช ยและย โรปตอนบน และเส ยงต อการ ส ญพ นธ อย างมาก เน องจากการลดลงของถ นท อย อาศ ย การถ กล า และจากการเปล ยนแปลง สภาวะอากาศของโลก โดยป จจ บ นเหล อเพ ยง 500 ต วในป าธรรมชาต เท าน น ทาให ทางสถาบ น สม ธโซเน ยนม ความม งหว งท จะร กษาและขยายพ นธ ม าชน ดน เพ อนากล บส ธรรมชาต ต อไปใน อนาคต งานว จ ยท ด ฉ นทาเป นการศ กษาเก ยวก บผลของ Epidermal growth factor และ Vascular endothelial growth factor ต อการอย รอดและการพ ฒนาของฟอลล เค ลใน เน อเย อร งไข ของส น ข ซ งถ อได ว าเป นต นแบบท ม ความสาค ญต อการพ ฒนาเทคน คการเก บร กษา พ นธ กรรมและเซลล ส บพ นธ ของส ตว ป าตระก ลส น ขท ม ความเส ยงต อการส ญพ นธ การทางานว จ ย เร องน ถ อได ว าม ความแตกต างก บงานว จ ยด านต วอ อนแมวท ด ฉ นเคยทาค อนข างมาก ท าให ได ม โอกาสในการศ กษาถ งเทคน คการแยกเน อเย อร งไข เพ อเพาะเล ยง การย อมส เพ อประเม นการอย รอด ของฟอลล เค ลภายหล งจากการเพาะเล ยง เป นต น ซ งได ร บคาแนะนาในการทาว จ ยจาก Dr. Mayako Fujihara น กว จ ยหล งปร ญญาเอกเป นผ ถ ายทอดเทคน คในการทาว จ ย นอกจากน ด ฉ นได ม โอกาสออกไปช วยงานภาคสนามในการช วยร ดน าเช อ ม า Przewalski และ กาเซลดามา อ กด วย นอกเหน อจากการทาว จ ยแล ว ท น ได จ ดให ม การเพ มพ นและแลกเปล ยนความร ก บน กศ กษาปร ญญาโทและเอกจากมหาว ทยาล ยต างๆท ม ความร วมม อก บทางสถาบ นสม ธโซเน ยน และน กว จ ยหล งปร ญญาเอก โดยม การจ ด Journal club ท ก ๆ ต นเด อนซ งเป นการนาเอา วารสารท ได ร บการต พ มพ ในห วข อท ผ นาเสนอผลงานม ความสนใจมาอภ ปรายร วมก น

5 การเด นทางมาทาว จ ยท น ทางสถาบ นได อานวยความสะดวก ในเร องของหอพ ก การพ กท น เป นโอกาสท จะได พ ดค ยก บเพ อน น กศ กษาชาวต างชาต ซ งม ส วนส าค ญมาก ในการพ ฒนาการฟ งและ พ ดภาษาอ งกฤษของด ฉ น ส วนเร องอาหารน น ท น ม โรงอาหารท เป น ของมหาว ทยาล ย จอร จ เมส น โดยม การให บร การเฉพาะม อกลางว น แต ป ญหาหล กของการอย ท น ค อจะต องข บรถออกไปซ ออาหารและของ ใช ท ซ ปเปอร มาร เกตเอง เพราะไม ม รถประจาทางผ านหน าสถาบ น ซ ง ด ฉ นได ร บความช วยเหล อจากเพ อนๆ เป นอย างด เพ อนร วมงานและ เพ อนร วมหอท น ม มน ษยส มพ นธ และอ ธยาศ ยด โดยม กจะชวนด ฉ น ออกไปเด นตามเส นทางศ กษาธรรมชาต ภายในสถาบ น รวมถ งได ม ส วนร วมในการจ ดปาร ต ในโอกาสสาค ญต างๆ การท ได มาอย ท น ทา ให ด ฉ นเป นคนท กล าพ ดและกล าแสดงออกมากย งข น ก อนออกเด นทางมาท น ด ฉ นได ต งคาถามก บตนเองว า ด ฉ นจะได อะไรจากการเด นทาง มาทาว จ ยท น ตอนน คาตอบม อย ในสมองของด ฉ นมากมายจนไม สามารถท จะบรรยายได หมด ด ฉ นได ร บความร ประสบการณ ในการทาว จ ยท ม ค าย งจากน กว จ ยท ม ช อเส ยงระด บนานาชาต หลายท าน เพ อผล ตผลงานว จ ยให เป นท ยอมร บและนาความร กล บมาพ ฒนาประเทศไทย ท าน อาจารย มงคลเคยกล าวก บด ฉ นว า นอกจากจะมาต างประเทศเพ อเร ยนร การทาว จ ยแล ว ด ฉ น จะต องเร ยนร การอย รอดด วยตนเองด วย การเด นทางคร งน ด ฉ นได ค นพบจ ดเปล ยนในช ว ต มากมาย ต องเร ยนร ท จะพ ฒนาตนเองเพ อความอย รอด ร จ กการช วยเหล อตนเอง ได ร บ ม ตรภาพท อบอ นจากเพ อนต างแดน ท กษะภาษาอ งกฤษท งการฟ งและการพ ดด ข นกว าเด ม มาก ประสบการณ ท น เป นส งท ม ค ามากสาหร บช ว ตของด ฉ น ความทรงจาท ด เหล าน จะ เก ดข นไม ได ถ าไม ได ร บโอกาสจากโครงการปร ญญาเอกกาญจนาภ เษก สกว. จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย อาจารย มงคล อาจารย ธ รว ฒน Dr. Nucharin และเพ อนๆ ท กคน ขอขอบค ณสาหร บท กๆท านท ม ส วนร วมในการเด นทางคร งน ของด ฉ น ท แต งแต มให ผ าผ นน กลายเป นผ าท สวยงามและม ค ณค านะคะ ขอบค ณค ะ

6 Fertility Clinic คณะส ตวแพทยศาสตร โรงพยาบาลส ตว เล ก จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เป ดให บร การคล น กสมบ รณ พ นธ ให บร การตรวจ ว น จฉ ยโรคและแก ไขป ญหาเก ยวก บระบบส บพ นธ ให ค าปร กษาและ ให บร การต งแต ข นตอนเตร ยมการผสมพ นธ เช น การร ดน าเช อ การตรวจ ค ณภาพน าเช อ การท าน าเช อแช เย นและแช แข ง การตรวจระด บฮอร โมน การเก บร กษาน าเช อแช แข งในถ งไนโตรเจนเหลวเพ อให คงสภาพไว ใช ได ยาวนานข น ตลอดจนการผสมเท ยมซ งม หลายว ธ ได แก การใช vaginal catheter, transcervical catheter รวมถ งการใช Endoscope มาช วยในการผสมเท ยมอ กด วย ป จจ บ นส น ขและแมวถ อได ว าเป นส ตว เล ยงท ได ร บ ความน ยมอย างกว างขวางในท กส งคม จากอด ตอาจม การ เล ยงไว เพ อใช ประโยชน เช น เฝ าบ าน แต ป จจ บ น ส น ขและ แมวค อเพ อนท ร ใจของหลาย ๆ คน และย งม การประกวด ความสวยงามรวมถ งความสมบ รณ ของร างกายในส น ข หลายๆสายพ นธ มากมาย ด งน นความต องการส น ขและแมวท ม ล กษณะถ กต องตรงตามสายพ นธ จ งม เพ มมากข น ทาให ผ เพาะพ นธ หร อผ เล ยงม การนาเข าท งส ตว พ อแม พ นธ หร อแม แต นาเข าน าเช อพ อพ นธ แช เย นและแช แข งเพ อนามาท าการผสม เท ยม (Artificial Insemination) และนอกจากจะม ประโยชน ในด านท กล าวมาแล ว ป จจ บ น เราย งพบป ญหา ต าง ๆ ท สามารถเก ดข นก บส น ข เช น ม อาการเจ บขา พ อ แม พ นธ ท ม ขนาดแตกต างก นหร อไม ชอบก น หร อแม แต ส น ข ท ม ป ญหาเก ยวก บค ณภาพน าเช อ การผสมเท ยมจ งเป น ทางเล อกท ด ให ก บส น ขเหล าน คล น กสมบ รณ พ นธ โรงพยาบาลส ตว เล ก คณะส ตวแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เป ดให บร การ ว นจ นทร -ศ กร เวลา น., น. ว นเสาร -อาท ตย เวลา น. เพ อความสะดวกกร ณาโทรน ดหมายเวลาเพ อพบส ตวแพทย ล วงหน าท โทร ต อ 764

7

8 บ ณฑ ต คอล มภ ใหม ของ OGR NEWS น เป นเร องเก ยวก บน ส ตของภาคว ชา ท กาล งจะจบในป การศ กษาน น ส ตคนแรกท อยากขอแนะนา เป นน ส ตปร ญญาโทของภาค ค อ น.สพ. พชระ เพ ยรอดวงษ NAME: Patchara Pearodwong (TOP) Graduated: Veterinary science, Chulalongkorn University # 70 Present: M.Sc. student Advisor: Assoc. Prof. Dr. Padet Tummaruk Thesis: Detection of porcine circovirus type 2 DNA in ovary and uterus from gilts culled due to reproductive disturbance น.สพ. พชระ เพ ยรอดวงษ หร อ พ ๆ ในภาคม กจะเร ยกก นว า ต อบ เป นน ส ตระด บปร ญญาโท ท ม ความขย นข นแข งเป นอย างมาก เร องท ได ท าการศ กษาว จ ยเก ยวก บ เช อเซอร โคไวร สในระบบส บพ นธ ส กร ป จจ บ นได กาล งท าว ทยาน พนธ ห วข อ การตรวจหาด เอ นเอของเช อเซอร โคไวร สชน ดท 2 ในร งไข และมดล กจากส กรสาวท ถ กค ดท ง เน องจากป ญหาทางระบบส บพ นธ โดยม อาจารย ท ปร กษาค อ รศ.น.สพ.ดร.เผด จ ธรรมร กษ โดยตลอดช วงเวลาท ศ กษาน นก ได ม โอกาสเข าร วมเสนอผลงานทางว ชาการในห วข อต าง ๆ อาท เช น Seasonal influence on porcine circovirus type 2 detection in Thailand during : The Proceeding of 51 st Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Thailand Porcine circovirus type 2 detection associated with gilt s reproductive disturbances. International Conference on Veterinary Science 2013, Bangkok, Thailand Serological response of gilt and sow after field vaccination with PCV2 ORF2 subunit vaccine in Thailand ; Proceedings of the 6 th Asian Pig Veterinary Society Congress, Ho Chi Minh City,Vietnam Porcine circovirus type 2 associated with the infiltration of immune cells in the endometrium of gilts with vulva discharge syndrome; Proceedings of the 6 th Asian Pig Veterinary Society Congress, Ho Chi Minh City,Vietnam นอกจากเร องงานว จ ยท น าสนใจเป นอย างมากแล ว น องต อบย งเป นน กก ฬาร กบ ประจาคณะและเป น ก ฬาร กบ ท มชาต (Thailand Rational Rugby League 2013) อ กด วย อ กท งย งเป นคนท สน กสนานเฮฮาและ ม กจะคาถามแปลก ๆ มาถามพวกพ ๆ เสมอ

9 ข าว OGR น ส ตบ ณฑ ตศ กษาร วมแสดงความย นด เน องในว นเก ดของ Mrs.Nguyen Thi Hong น กว จ ยชาวเว ยดนาม เม อว นท 21 พฤศจ กายน 2556 ขอเช ญชาว OGR ท กท าน เข าร วมงานประช มทางว ขาการของชมรม ว ทยาการส บพ นธ ในส ตว แห งประเทศไทย (TSAR: Thai Society for Animal Reproduction) คร งท 2 ในว นท ม นาคม 2557 ณ ห องสาธ ต ต ก 60 ป คณะส ตวแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ผ เข าร วมประช มท กท านได ส ทธ เป นสมาช กชมรมฟร ท นท ห ามพลาด!!!!!! สอบถามเพ มเต มท หร อ กองบรรณาธ การ ออย ก อย ต อบ เอ กซ เนต ปอ ล ลล นก ออฟ มายด ยอด อ อม ก ฟท จอย ออม บ ศ

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

การด ำเน นงาน ด านส งคม

การด ำเน นงาน ด านส งคม Society 32 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น การด ำเน นงานของธนาคารกร งไทย ม เป าหมายส ำค ญ ในการท ำให ธนาคารม การเต บโต อย างย งย น ม ผลก ำไรท ม ค ณภาพ เป นธนาคารท ภาคร ฐเล อกใช บร การ และเป นธนาคารท ม ความพร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553

ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553 รายงานผล ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553 กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ต ลาคม 2553 ค าน า เอกสารรายงานผลการด าเน นการโครงการพ ฒนาการศ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ 1 แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ โรงเร ยนเทศบาล ๑ (เอ งเส ยงสาม คค ) ส งก ดส าน กการศ กษาเทศบาลนครหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

More information

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information