ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ 2556"

Transcription

1 การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2557 ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ ต ลาคม 2556 โดย นพ.ธ รว ฒน กรศ ลป ผ อานวยการสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 12 สงขลา

2 ห วข อน าเสนอ 1. เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ กรอบและแนวค ดในการก าหนดหล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หาร จ ดการ ป งบประมาณ ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการ งบกองท นป รายการท ก าหนดให บร หารจ ดการแบบวงเง นระด บเขต (Global budget ระด บเขต) 5. ประเด นเปล ยนแปลงส าค ญ ค าบร การผ ป วยในท วไป เง นค าเส อม การปร บลดค าแรงของหน วยบร การส งก ด สป.สธ. ประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การดาเน นงานและการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการ ร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ ๒๕๕๗ ลงว นท ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ 2

3 1. เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ

4 เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป 2557 ก.ตามรายการเด มของป 2556 รายการ ป 2556 ป 2557 เพ ม/ลดจากป 2556 จ านวน ร อยละ 1. ค าบร การเหมาจ ายรายห ว - เป าหมายประชากรส ทธ (ล านคน) 48,445,000 48,852,000 - อ ตราเหมาจ าย (บาท/ประชากร) 2, , % - ค าบร การเหมาจ ายรายห ว (ล านบาท) 133, , , % 2. ค าบร การผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส (ล านบาท) 3, , (329.83) -10.1% 3. ค าบร การผ ป วยไตวายเร อร ง (ล านบาท) 4, , % 4. ค าบร การควบค มป องก นความร นแรงของโรคเร อร ง(ล านบาท) % รวมท งส นรายการ , , , % ห ก-งบบ คลากรภาคร ฐในระบบ UC 32, , , % รวม 4 รายการ [ไม รวมงบบ คลากรภาคร ฐในระบบ UC] 108, , , % ข.รายการเพ มเต มในป 2557 รายการ ป 2556 ป ค าใช จ ายเพ อเพ มประส ทธ ภาพหน วยบร การ (หน วยบร การท จ าเป นต องให บร การในพ นท ก นดารและพ นท เส ยงภ ย) (ล านบาท) เพ ม/ลดจากป 2556 จ านวน ร อยละ % 6. ค าตอบแทนกาล งคนด านการสาธารณส ข (หน วยบร การ - 3, , % ส งก ดกระทรวงสาธารณส ข) (ล านบาท) รวมท งส นรายการ , , , % รวม 6 รายการ [ไม รวมงบบ คลากรภาคร ฐในระบบ UC] 108, , , % 4

5 รายการท ไม รวมในเง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2557 นโยบายค าแรงของร ฐบาล ค าครองช พส าหร บปร ญญาตร หร อเท ยบเท า 15,000 บาทต อเด อนและค าแรงข นต าท 300 บาทต อว น ของ ล กจ างช วคราว การปร บล กจ างช วคราวเป นข าราชการหร อพน กงาน ของกระทรวงสาธารณส ข การปร บบ นไดเง นเด อนข าราชการ (เด มคาดว าจะม การด าเน นการในป 2556) 5

6 กรอบวงเง นรายการท 1: อ ตราเหมาจ ายรายห วป 2557 บาทต อผ ม ส ทธ ประเภทบร การ ป 2556 ป 2557 ผลต างขาลงป 57 > ป 56 บาท % 1) บร การผ ป วยนอกท วไป , % 2) บร การผ ป วยในท วไป , % 3) เพ มสาหร บหน วยบร การท ม ต นท นคงท ส ง ปร บไปรายการ ใหม (60.99) % 4) บร การท ม ป ญหาการเข าถ ง % 5) บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค* % 6) บร การฟ นฟ สมรรถภาพ % 7) บร การแพทย แผนไทย % 8) งบค าเส อม % 9) งบส งเสร มค ณภาพผลงานบร การ 4.76 ปร บเป นเง อนไข ในรายการต างๆ (4.76) % 10) เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ร บบร การ (ม.41) (1.87) -36.0% 11) เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ให บร การ (0.65) -86.7% รวม 2, , (139.49) 5.1% * ประเภทรายการท 4 ครอบคล มประชากรไทยท กคน 6

7 กรอบวงเง นรายการท 2-6 ป 2557 ผลต างขาลงป 57 > ป 56 รายการ ป 2556 ป 2557 บาท % 2. ค าบร การผ ต ดเช อ เอช.ไอ.ว และผ ป วยเอดส 3, , (329.83) (10%) 2.1 ค าบร การ 3, , ค าส งเสร มและสน บสน นการจ ดบร การ ค าบร การผ ป วยไตวายเร อร ง 4, , % 3.1 ค าบร การ 4, , ค าส งเสร มและสน บสน นการจ ดบร การ ล านบาท 4 ค าบร การควบค มป องก นความร นแรงของโรค % เร อร ง 4.1 ค าบร การ ค าส งเสร มและสน บสน นการจ ดบร การ ค าใช จ ายเพ อเพ มประส ทธ ภาพหน วยบร การ (หน วยบร การท จาเป นต องให บร การในพ นท ก นดารและพ นท เส ยงภ ย) % 6. ค าตอบแทนกาล งคนด านการสาธารณส ข (หน วยบร การส งก ดกระทรวงสาธารณส ข) 6.1 จ ายเป นค าตอบแทนบ คลากรแบบเหมาจ าย 2, จ ายเป นค าตอบแทนบ คลากรตามผลการปฏ บ ต งาน 1, , , %

8 จานวนเง นเด อนหน วยบร การภาคร ฐ ในระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ ส าน กงบประมาณใช หล กการปร บลดค าแรง(เง นเด อน) ในระบบหล กประก นส ขภาพแหงชาต ตาม เง อนไขเด มค อ a) หน วยบร การส งก ด สป.สธ. ปร บลดจ านวน 60% ของจ านวนเง นเด อนหน วยบร การ b) หน วยบร การ UHOSNET ปร บลด 17.52% ของอ ตราเหมาจ ายรายห วรวม c) หน วยบร การภาคร ฐส งก ดอ นๆ ปร บลด 24.58% ของอ ตราเหมาจ ายรายห วรวม 2. ท งน ในการจ ดท าข อเสนอของบประมาณ จะม การค านวณเง นเด อนรวมไว ในค าบร การ OP-ท วไป, IP-ท วไป, บร การเฉพาะกรณ บางรายการ และ บร การ P&P รายการ ป 2556 ข อเสนอป 2557 ป 2557-ท ปร บลด ค าแรง หน วย : ล านบาท เพ ม/ลดจากป ส งก ดสาน กงานปล ดกระทรวง 31, , , , สาธารณส ข 2. ส งก ดกรมใน สธ. (ตามจ านวน ประชากรลงทะเบ ยน) 3. ภาคร ฐอ นๆ 1, , , รวม 32, , , ,

9 2. กรอบและแนวค ดในการกาหนดหล กเกณฑ การดาเน นงานและการบร หารจ ดการ ป งบประมาณ

10 กรอบและแนวค ดในการกาหนดหล กเกณฑ การดาเน นงานและ การบร หารจ ดการ ป งบประมาณ 2557 (1) 1. กรอบตามกฎหมาย -> ตาม พ.ร.บ.หล กประก นส ขภาพ แห งชาต พ.ศ.2545 มาตรา 18(1), 18(4), 18(13), 38, 41, 46, ตามแนวค ดพ นฐานของหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ความเป นธรรมตาม Health Need ของประชาชน และ พ นท ด าเน นการ ประส ทธ ผลและค ณภาพของผลงานบร การสาธารณส ข การม ส วนร วมของท กภาคส วนในการร วมด าเน นงาน หล กประก นส ขภาพและการบร การสาธารณส ข ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ข 10

11 แนวทางการบร หารกองท นตามกรอบกฎหมายมาตรา 18(1),(4),41,46,47 ตาม พ.ร.บ.หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ รายการค าใช จ ายท ใช ตามกรอบกฎหมาย ม.18(1) กาหนดมาตรฐานการให บร การสาธารณส ขของหน วยบร การและเคร อข ายหน วยบร การ และกาหนดมาตรการในการดาเน นงานเก ยวก บหล กประก น ส ขภาพแห งชาต ให ม ประส ทธ ภาพ ม.18(4) เง นช วยเหล อเบ องต นผ เพ อการชดเชยผ ให บร การ ม.41 เง นช วยเหล อเบ องต นผ ร บบร การตามมาตรา 41 ม.46(1) อาศ ยราคากลางท เป นจร งของโรคท กโรคมาเป นมาตรฐานตามข อเสนอแนะของ คกก. ควบค มค ณภาพและมาตรฐานตามมาตรา 50(4) บร การผ ป วยในท วไป ได แก การใช ระบบ DRG บร การกรณ เฉพาะ (ค าใช จ ายส ง /อ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น/ บร การเฉพาะโรค) บร การผ ป วยนอกร บส งต อข ามจ งหว ด บร การฟ นฟ สมรรถภาพด านการแพทย (อ ปกรณ เคร องช วยคนพ การ) ม.46(2) ครอบคล มถ งค าใช จ ายของหน วยบร การในส วนเง นเด อนและค าตอบแทนบ คลากร บร การผ ป วยนอกท วไป บร การผ ป วยในท วไป บร การกรณ เฉพาะบางรายการย อย และบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค จะเป นอ ตราท รวมค าแรงเก อบท งหมดท ก ประเภท (ยกเว นค าตอบแทนบางรายการท กระทรวงสาธารณส ขได ร บงบประมาณจากร ฐบาลโดยตรง) กรณ การจ ายค าใช จ ายให หน วยบร การภาคร ฐ จ งต องม การปร บลดค าแรงในส วนเง นเด อน เน องจากร ฐบาลได จ ายเง นเด อนแล ว ม.46(3) คาน งถ งความแตกต างในภารก จของหน วยบร การ บร การกรณ เฉพาะ (ค าใช จ ายส ง /อ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น/ บร การเฉพาะโรค) ซ งจะม เง อนไขบร การสาหร บหน วยบร การเฉพาะทาง หน วยบร การร บส งต อ เป นต น ค าเส อม การจ ดเคร อข ายบร การโรคท ม อ ตราการตายส ง งบจ ายตามเกณฑ บร การปฐมภ ม บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค บร การแพทย แผนไทย บร การผ ป วยไตวาย (กาหนดหน วยบร การท ต องม มาตรฐานเฉพาะด าน เป นต น) ม.46(4) คาน งถ งความแตกต างในกล มผ ร บบร การและในขนาดของพ นท บร การท หน วยบร การร บผ ดชอบ งบเพ มสาหร บหน วยบร การท ม ต นท นคงท ส ง (สาหร บหน วยบร การในพ นท hardship, หน วยบร การขนาดเล ก) บร การผ ป วยนอกท วไป (การ diff cap ตามโครงสร างอาย ประชากร) บร การกรณ เฉพาะ (ค าใช จ ายส ง /อ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น/ บร การเฉพาะโรค) ซ งจะม เง อนไขบร การสาหร บหน วยบร การเฉพาะทาง หน วยบร การร บส งต อ เป นต น บร การฟ นฟ สมรรถด านการแพทย (กาหนดให คนพ การ สามารถเข าร บการร กษาท สถานบร การของร ฐได ท กแห ง) งบบร การผ ต ดเช อHIV และผ ป วยเอดส ผ ต ดเช อสามารถร บยา ARV ท ไหนก ได การชดเชยสาหร บประชากรท ม ล กษณะพ เศษต างก น ได แก บร การผ ป วยไตวายเร อร ง, บร การควบค มป องก นและร กษาโรคเร อร งสาหร บผ ป วยเบาหวานความด นโลห ตส ง ม.47 โดยส งเสร มกระบวนการม ส วนร วมตามความพร อม ความเหมาะสม และความต องการของประชากรในท องถ น ให คณะกรรมการสน บสน นและ ประสานงานก บองค กรปกครองส วนท องถ น บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค (กองท นหล กประก นส ขภาพระด บท องถ นหร อพ นท ) บร การฟ นฟ สมรรถภาพด านการแพทย (กองท นฟ นฟ สมรรถภาพท จ าเป นต อส ขภาพระด บจ งหว ด)

12 กรอบและแนวค ดในการกาหนดหล กเกณฑ การดาเน นงานและ การบร หารจ ดการ ป งบประมาณ 2557 (2) 1. งบบร การทางการแพทย เหมาจ ายรายห ว ประเภทบร การ กรอบตามกฎหมาย กรอบตามแนวค ด UHC 1.1 บร การผ ป วยนอกท วไป ม.46 (1), (2), (3), (4) 1) ตาม Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.2 บร การผ ป วยในท วไป ม.46 (1) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 4) ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ าย 1.3 บร การกรณ เฉพาะ ม.46 (1), (2), (3), (4) 1) ตาม Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.4 บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก น ม.46 (2), (3), (4) และ ม.47 1) Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 3) การม ส วนร วมของท กภาคส วน 4) ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ าย 1.5 บร การฟ นฟ สมรรถภาพด านการแพทย ม.46 (2), (4) และ ม.47 3) การม ส วนร วมของท กภาคส วน 1.6 บร การการแพทย แผนไทย ม.46 (2), (3) และ ม.47 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.7 ค าเส อม ม.46 (3) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.8 เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ร บบร การ (ม.41 ) ม เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ให บร การ ม.18 (4) 2. ค าบร การผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ม.46 (4) และ ม.47 1) Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 3. ค าบร การผ ป วยไตวายเร อร ง ม.46 (2), (3), (4) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 3) การม ส วนร วมของท กภาคส วน 4. ค าบร การควบค มป องก นความร นแรงของโรคเร อร ง สาหร บผ ป วยเบาหวาน/ความด นโลห ตส ง 5. ค าใช จ ายเพ อเพ มประส ทธ ภาพหน วยบร การ (หน วยบร การท จ าเป นต องให บร การในพ นท ก นดารและพ นท เส ยงภ ย) 6. ค าตอบแทนก าล งคนด านการสาธารณส ข (หน วยบร การส งก ด กระทรวงสาธารณส ข) ม.46 (4) 1) Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ ม.46 (2), (4) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 4) ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ าย ม.46 (2) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 12

13 3. ประเด นหล กในการปร บปร ง หล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป

14 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (1) การบร หารงบกองท นป 2557 ม กรอบการบร หารส วนใหญ เหม อนป 2556 โดยม ประเด นท ปร บปร งหล ก ด งน 1. ขยายส ทธ ประโยชน 2 รายการ ได แก การเพ มกล มเป าหมายท จะต องได ร บว คซ นไข หว ดใหญ ตามฤด กาล (เพ ม กล มหญ งต งครรภ ท อาย ครรภ มากกว า 4 เด อน และเด กท อาย 6 เด อน- 2 ป ) ได ม การขอร บงบประมาณไว จ านวนหน งอย แล ว จ งไม เป นภาระงบประมาณ ในป 2557 การปล กถ ายเซลล ต นก าเน ดสาหร บโรคมะเร งเม ดเล อดขาวและมะเร งต อม น าเหล องตามข อบ งช เฉพาะ (ไม รวมผ ป วย Thalassemia) 2. จ ดกรอบวงเง นรายการย อยของงบค าบร การทางการแพทย เหมาจ ายรายห ว (รวมบร การร กษาผ ป วยโรคน วเพ อน าน วออกจากระบบ ทางเด นป สสาวะ ไว ท รายการย อยบร การผ ป วยในท วไป)

15 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (2) 3. เพ มการจ ายท คาน งถ งค ณภาพของการให บร การเพ มข น โดย 3.1 ก าหนดวงเง นมากข น บร การปฐมภ ม จากเด มจ ายตามเกณฑ ศ กยภาพบร การ (30 บาทต อผ ม ส ทธ ) ปร บ เป นจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (32 บาทต อผ ม ส ทธ ) รวมท ง บ รณาการก บงบ P&P ท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ (20 บาทต อคน) บร การผ ป วยใน ให ก นเง นจ ายตามเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ จากเด มไม เก น 15 เป นไม เก น 20 บาทต อผ ม ส ทธ บร การควบค มป องก นผ ป วยเบาหวานและความด นโลห ตส ง จ ายตามเกณฑ ค ณภาพ บร การ secondary prevention จากท เคยใช งบร อยละ 20 เป นร อยละ 40 ของ งบประมาณ 3.2 การบร หารจ ดการเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ ก าหนดเกณฑ กลางจ านวนหน ง และให ม การเพ มเต มเกณฑ ระด บพ นท โดยความ เห นชอบของ อปสข. เกณฑ กลางจะมาจากการหาร อร วมก นของ สปสช.และ สธ. โดยผ าน คณะอน กรรมการช ดต างๆ ภายใต คณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต แนวทางการจ ายเง นให หน วยบร การต องผ านความเห นชอบของ อปสข.

16 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (3) 4. ปร บประส ทธ ภาพการบร หารกองท น เพ อสน บสน นให ประชาชนเข าถ งบร การท จ าเป นภายในเขตพ นท และม การจ ดบร การครบถ วนสอดคล องก บป ญหาส ขภาพในเขตพ นท 4.1 การกระจายอานาจให ม การบร หารจ ดการ โดยจ ดสรรเป นวงเง นแบบม เพดานระด บเขตตามเขตพ นท ความ ร บผ ดชอบของสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ระด บเขต (global budget ระด บเขต) มากข น ภายใต กลไก อปสข. (ค าบร การผ ป วยนอกท วไปท จ ายตามผลงานบร การ บร การท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม บร การ P&P ท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ บร การผ ป วยในท วไป และบร การแพทย แผนไทย) 4.2 การปร บร ปแบบการบร หารจ ดการค าเส อม โดยใช หล กการเด ยวก นสาหร บหน วยบร การท กส งก ด และหล ง ค านวณให หน วยบร การแล ว ให ก นเง นไม เก นร อยละ 20 สาหร บบร หารจ ดการระด บประเทศ/เขต/จ งหว ด เพ อ ส งเสร มการเพ มการเข าถ งบร การและลดการส งต อไปใช บร การนอกเขตพ นท โดยแนวทางการจ ายให หน วย บร การให ผ านความเห นชอบจากคณะอน กรรมการพ ฒนาระบบการเง นการคล ง และไม น อยกว าร อยละ 80 ให จ ายตรงให หน วยบร การ 4.3 ค าน งถ งบร บทท ม ความเฉพาะของพ นท กทม. โดยให สปสช.เขต 13 กร งเทพมหานคร สามารถก าหนด หล กเกณฑ การจ ายค าใช จ ายเป นอย างอ นได แต ต องเป นค าใช จ ายบร การตามงบรายการน นๆ และใหเก ดผล ผล ต ผลล พธ และข อม ลตามท กาหนด ท งน หล กเกณฑ การจ ายค าใช จ ายและแนวทางการจ ายต องผ านความ เห นชอบของ อปสข. (ค าบร การผ ป วยนอกท วไปท จ ายตามผลงานบร การ บร การท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การ ปฐมภ ม บร การ P&P บร การผ ป วยในท วไป การปร บลดค าแรง และงบบร การควบค มป องก นผ ป วยเบาหวานและความด นโลห ตส ง) 4.4 ให ม มาตรการกาก บและเร งร ดการใช เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ท กระด บ รวมท งกองท นหล กประก น ส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

17 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (4) 5. เพ มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการร วมด าเน นงานหล กประก นส ขภาพและการ บร การสาธารณส ข 5.1 เพ มงบ P&P ท จ ดให กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จาก 40 เป น 45 บาทต อคน โดยส วนท เพ มข นให จ ายเพ มเต มตามศ กยภาพและหร อผลการด าเน นงานของ กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท 5.2 เพ มเป าหมายให ม กองท นฟ นฟ สมรรถภาพท จ าเป นต อส ขภาพระด บจ งหว ด จากเขตละ 2 จ งหว ด เป นเขตละ 3 จ งหว ด 6. ปร บมาตรฐานและเง อนไขบร การให สอดคล องก บการด าเน นการบ รณาการ 3 กองท น (ผ ป วยต ดเช อ HIV/AIDS, ผ ป วยบร การทดแทนไต) 7. จ ดให ม การสน บสน นและส งเสร มการจ ดบร การเพ อเพ มการเข าถ งบร การ (บร การ OP ท จ ายตามผลงาน บร การ P&P บร การผ ป วยว ณโรค บร การฟ นฟ สมรรถภาพ บร การแพทย แผนไทย บร การการเข าถ งบร การ VCT ของกล มเส ยงต ดเช อ HIV บร การควบค มความร นแรงของโรคใน ผ ป วยเบาหวานและความด นโลห ตส ง และบร การทดแทนไต งบภาพรวมท งหมดประมาณร อยละ 0.62 ของเง นกองท นท กรายการ)

18 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (5) 8. ให ผนวกการปร บประส ทธ ภาพหน วยบร การก บการปร บเกล ยค าแรงของหน วย บร การส งก ด สป.สธ. โดยม หล กการ ด งน 1) การปร บเกล ยต องน าข อม ลรายร บรายจ ายจากท กแหล งมาค านวณ ไม ใช เฉพาะ จากระบบ UC 2) การปร บเกล ยต องน าข อม ลด านประส ทธ ภาพของหน วยบร การ อาจใช unit cost หร อต วช ว ดอ นท สามารถแสดงถ ง efficient หร อ performance มาพ จารณา ประกอบ เช น ความครอบคล มในการด แลประชากร โดยต องได ร บการยอมร บและ ตรวจทานจากหน วยบร การส งก ด สป.สธ. ท กระด บ 3) การช วยหน วยบร การท ม ป ญหาการขาดท นต องม เง อนไขในการพ ฒนา ประส ทธ ภาพของหน วยบร การให ด ข น 4) ต องจ ดระบบรายงานความก าวหน าในการพ ฒนาและระบบในการต ดตามก าก บให ม การพ ฒนาประส ทธ ภาพตามแผนงานท หน วยบร การให ส ญญาว าจะด าเน นการ 5) อาจต องม มาตรการเฉพาะหากหน วยบร การไม สามารถแก ไขป ญหาการขาด ประส ทธ ภาพได ตามแผนงานท หน วยบร การให ส ญญาว าจะด าเน นการ

19 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (6) 9. รายการค าใช จ ายเพ อเพ มประส ทธ ภาพหน วยบร การ (หน วยบร การท จ าเป นต อง ให บร การในพ นท ก นดารและพ นท เส ยงภ ย) ซ งเป นรายการใหม ในป 2557 จะใช ผล การศ กษาสมการต นท นของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล (ช ดท ปร บปร งใหม เป นต วแทนหน วยบร การท ม ประส ทธ ภาพ) และข อม ลงบการเง นของ หน วยบร การ โดยประย กต จ ายตามต วแปรของสมการต นท น โดยผ านความเห นชอบ ของคณะอน กรรมการพ ฒนาระบบการเง นการคล ง 10.ค าตอบแทนก าล งคนด านการสาธารณส ข (หน วยบร การส งก ดกระทรวงสาธารณส ข) ซ งเป นรายการใหม ในป 2557 ให แบ งเป น 2 ส วน ค อ จ านวน 2,000 ล านบาทจ ายเป น ค าตอบแทนบ คลากรแบบเหมาจ าย และจ านวน 1,000 ล านบาทจ ายเป นค าตอบแทน บ คลากรตามผลการปฏ บ ต งาน โดยให ม คณะท างาน 2 คณะเป นผ จ ดท าข อเสนอการ จ ายเง นให หน วยบร การ โดยผ านความเห นชอบของคณะอน กรรมการพ ฒนาระบบ การเง นการคล ง

20 4. รายการท กาหนดให บร หารจ ดการแบบวงเง นระด บเขต (Global budget ระด บเขต) 20

21 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต ป 2557 หล กการ เพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารเง นกองท น ในส วนการกระจายอ านาจการบร หาร จ ดการไปย งระด บเขต โดยจ ดสรรเป นวงเง นแบบม เพดานระด บเขตตามเขตพ นท ความ ร บผ ดชอบของส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ระด บเขต (global budget ระด บ เขต) ภายใต กลไกคณะอน กรรมการหล กประก นส ขภาพระด บเขต (อปสข.) เพ อ สน บสน นให ประชาชนเข าถ งบร การท จ าเป นภายในเขตพ นท และม การจ ดบร การครบถ วน สอดคล องก บป ญหาส ขภาพในเขตพ นท แนวทางการบร หารจ ดการกองท นป 2557 กาหนดการบร หาร จ ดการบร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต ไว 4 รายการ 21

22 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต 4 รายการ 1) บร การผ ป วยนอกท วไป รายการย อย จ ายตามเกณฑ ค ณภาพและ ผลงานบร การปฐมภ ม (ข อ 11) 2) บร การผ ป วยในท วไป (ข อ 14) 3) บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรคส าหร บบร การระด บพ นท (P&P area health services) ส วนท เหล อจากจ ดสรรให กองท นฯ ระด บท องถ น (ข อ 27.2) บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรคส าหร บบร การพ นฐาน (P&P basic services) ท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ (ข อ 28.3) 4) บร การการแพทย แผนไทย (ข อ ) * เลขข อในวงเล บ อ างอ งตามประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการกองท น หล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ

23 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต (1) 1. บร การผ ป วยนอกท วไป รายการย อย จ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม จ านวนเง น ไม น อยกว า 32 บาทต อผ ม ส ทธ แนวทางการจ ดสรร global budget ระด บเขต และแนวทางการบร หารจ ดการ* จ ดสรรเป น global budget ระด บเขต ตามจ านวนผ ม ส ทธ ท ลงทะเบ ยน และบ รณา การการบร หารจ ดการรวมก บงบบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรคส าหร บ บร การพ นฐานท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ จ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม ตามเกณฑ ว ด 4 ด าน (QOF) โดย อย างน อยต องเป นไปตามเกณฑ กลางท สปสช.ก าหนด และ สปสช.เขต โดย คณะกรรมการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ระด บเขต สามารถเพ มเต มเกณฑ ระด บ พ นท ได ภายใต ความเห นชอบของ อปสข. แนวทางการจ ายต องผ านความเห นชอบจาก อปสข. (ข อ 11.1) ไม เก น 4 บาทต อ ผ ม ส ทธ จ ดสรรเป น global budget ระด บเขต ตามจ านวนผ ม ส ทธ ท ลงทะเบ ยน จ ายเป นค าสน บสน นและส งเสร มการจ ดบร การปฐมภ ม ให ม ศ กยภาพและม ค ณภาพ ตามแนวค ดเวชศาสตร ครอบคร ว แนวทางการสน บสน นให ผ านความเห นชอบของ อปสข. (ข อ 11.2) * เลขข อในวงเล บ อ างอ งตามประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการกองท น หล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ

24 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต (2) 2. บร การผ ป วยในท วไป จ านวนเง น 1, บาท ต อผ ม ส ทธ แนวทางการจ ดสรร global budget ระด บเขต และแนวทางการบร หารจ ดการ* ค านวณตามเง อนไขบร การเฉพาะ ค า RW เฉล ยต อผ ม ส ทธ ตามโครงสร างอาย และ ผลงานรวมของ adjrw (ข อ 14) แนวทางการจ ายส วนใหญ เหม อนป 2556 * เลขข อในวงเล บ อ างอ งตามประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการกองท น หล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ

25 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต (3) 3. บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค รายการ จ านวนเง น แนวทางการจ ดสรร global budget ระด บเขต และแนวทางการบร หารจ ดการ* บร การสร างเสร มส ขภาพ และป องก นโรคส าหร บ บร การระด บพ นท (P&P area health services) บร การสร างเสร มส ขภาพ และป องก นโรคส าหร บ บร การพ นฐาน (P&P basic services) ส วนท เหล อ จากจ ดสรรให กองท นฯ ระด บท องถ น 20 บาทต อ คน จ ดสรรเป น global budget ระด บเขตตามจ านวนประชากร ไทยในพ นท ร บผ ดชอบ เป นค าใช จ ายบร การ P&P ท เป นป ญหาเฉพาะพ นท หร อตาม นโยบายส าค ญ บร การท ต องบร หารจ ดการในภาพรวมระด บ เขตหร อจ งหว ด การตามจ ายค าบร การแทนหน วยบร การ แนวทางการจ ายต องผ านความเห นชอบจาก อปสข. (ข อ 27.2) จ ดสรรเป น global budget ระด บเขตตามจ านวนประชากร ไทยในพ นท ร บผ ดชอบ บร หารจ ดการโดยบ รณาการการบร หารจ ดการท ระด บเขต รวมก บงบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (ข อ 28.3) * เลขข อในวงเล บ อ างอ งตามประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการกองท น หล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ

26 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต (4) 4. บร การการแพทย แผนไทย จ านวนเง น แนวทางการจ ดสรร global budget ระด บเขต และแนวทางการบร หารจ ดการ* ไม น อยกว า 6.79 บาทต อผ ม ส ทธ จ ดสรรเง นเป น global budget ระด บเขตตามจ านวนผ ม ส ทธ และ ผลงานบร การในป ท ผ านมา ในส ดส วน 50:50 เป นค าใช จ ายเพ มเต มให แก หน วยบร การสาหร บบร การการแพทย แผน ไทยตามเกณฑ ท สปสช.ก าหนด แนวทางการจ ายต องผ านความเห นชอบจาก อปสข. (ข อ ) * เลขข อในวงเล บ อ างอ งตามประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการกองท น หล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ

27 5. ประเด นเปล ยนแปลงส าค ญ ค าบร การผ ป วยในท วไป เง นค าเส อม การปร บลดค าแรงของหน วยบร การส งก ด สป.สธ. 27

28 ค าบร การผ ป วยในท วไป 28

29 ค าบร การผ ป วยในท วไป ป 2557 ประเด นเปล ยนแปลงส าค ญ ขอบเขตบร การ รวมกรณ บร การร กษาผ ป วยโรคน วเพ อ น าน วออกจากระบบทางเด นป สสาวะ (ย ายมาจากการ บร หารจ ดการเฉพาะโรค) การป ด Global budget ระด บเขต 29

30 IP - การป ด Global budget ระด บเขต 30

31 เง นค าเส อม 31

32 กรอบแนวทางบร หารงบค าเส อมป 2557 งบค าเส อม ( บาทต อผ ม ส ทธ ) ค านวณตามส ดส วนอ ตราต อผ ม ส ทธ ของงบ OP-PP-IP งบค าเส อม OP (55.10 บาทต อผ ม ส ทธ ) ตามจ านวนผ ลงทะเบ ยนส ทธ งบค าเส อม PP (20 บาทต อผ ม ส ทธ ) ตามจ านวนผ ลงทะเบ ยนส ทธ งบค าเส อม IP (53.59 บาทต อผ ม ส ทธ ) ตามจ านวนผลบร การ IP (sum adjrw) ของหน วยบร การ รวมงบค าเส อมท คานวณตามส ดส วน OP-PP-IP (100%) (A) โอนตรงหน วยบร การไม น อยกว า 80% (B) ไม เก น 20% ส าหร บ การบร หารระด บประเทศ/ เขต/จ งหว ด หน วยบร การ หมายเหต (B)ไม เก น20% สาหร บการบร หารระด บประเทศ/เขต/จ งหว ด เพ อส งเสร มการเพ มการเข าถ งบร การและลดการส งต อไปใช บร การ นอกเขตพ นท โดยแนวทางการจ ายให ผ านความเห นชอบจากคณ อน กรรมการพ ฒนาระบบการเง นการคล ง 32

33 เง นค าเส อมป มต คณะอน กรรมการพ ฒนาระบบการเง นการคล ง คร งท 5/2556 ว นท 17 ก นยายน 2556 เห นชอบให แนวทางแนวทางการจ ายเง นค าเส อมป 2557 ส วนท ก น ไว ไม เก นร อยละ 20 เพ อส งเสร มการเพ มการเข าถ งบร การ และลด การส งต อไปใช บร การนอกเขตพ นท ม แนวทางการจ ายให หน วย บร การ ด งน ส าหร บเง นท ก นมาจากหน วยบร การส งก ด สป.สธ. ให บร หาร จ ดการระด บประเทศโดย สป.สธ. ซ งต องม แผนการพ ฒนา คร ภ ณฑ และส งก อสร าง เพ อทดแทนส วนขาดและซ อมบ าร ง คร ภ ณฑ /ส งก อสร างท เส อมถอยหร อถดถอยหร อเส ยหายจน ไม สามารถใช งานได ด งเด ม ส าหร บหน วยบร การอ นๆ ท เหล อ ให จ ายค นให หน วยบร การ ตามจ านวนท ก นไว 33

34 การปร บลดค าแรง ของหน วยบร การส งก ด สป.สธ. 34

35 ประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การดาเน นงานและการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไข การร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ ๒๕๕๗ หมวดท ๒ ส วนท ๑๐ การปร บลดค าแรงสาหร บหน วยบร การภาคร ฐ ท ให บร การผ ม ส ทธ ตามกฎหมายว าด วยหล กประก น ส ขภาพแห งชาต ข อ ๕๑.๔ ว ธ การปร บลดค าแรงสาหร บหน วยบร การภาคร ฐส งก ด สป.สธ.

36 ว ธ การปร บลดค าแรงส าหร บหน วยบร การภาคร ฐส งก ด สป.สธ. ป 2557 (2)

37 ว ธ การปร บลดค าแรงส าหร บหน วยบร การภาคร ฐส งก ด สป.สธ. ป 2557 (3)

38 38

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การบร หารจ ดการ กองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2558

การบร หารจ ดการ กองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2558 การบร หารจ ดการ กองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2558 น าเสนอในการประช มช แจงเร อง การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2558 ในว นท 21 ต ลาคม 2557 ณ โรงแรมเซ นทรา ศ นย ราชการ แจ งว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ประชาส มพ นธ โครงการ ฝ กอบรมเพ อเป นม ออาช พ ด านการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น คณะกรรมการกลางข าราชการและพน กงานส วนท องถ น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ตารางสร ปผลคะแนนของผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม (ร อยละ)

ตารางสร ปผลคะแนนของผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม (ร อยละ) ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผล 50 4.0057 1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการ 30 4.1282 บรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวง และนโยบายส าค ญ/พ เศษของร ฐบาล 1.1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information