ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ 2556

Size: px
Start display at page:

Download "ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ 2556"

Transcription

1 การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2557 ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ ต ลาคม 2556 โดย นพ.ธ รว ฒน กรศ ลป ผ อานวยการสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 12 สงขลา

2 ห วข อน าเสนอ 1. เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ กรอบและแนวค ดในการก าหนดหล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หาร จ ดการ ป งบประมาณ ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการ งบกองท นป รายการท ก าหนดให บร หารจ ดการแบบวงเง นระด บเขต (Global budget ระด บเขต) 5. ประเด นเปล ยนแปลงส าค ญ ค าบร การผ ป วยในท วไป เง นค าเส อม การปร บลดค าแรงของหน วยบร การส งก ด สป.สธ. ประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การดาเน นงานและการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการ ร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ ๒๕๕๗ ลงว นท ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ 2

3 1. เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ

4 เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป 2557 ก.ตามรายการเด มของป 2556 รายการ ป 2556 ป 2557 เพ ม/ลดจากป 2556 จ านวน ร อยละ 1. ค าบร การเหมาจ ายรายห ว - เป าหมายประชากรส ทธ (ล านคน) 48,445,000 48,852,000 - อ ตราเหมาจ าย (บาท/ประชากร) 2, , % - ค าบร การเหมาจ ายรายห ว (ล านบาท) 133, , , % 2. ค าบร การผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส (ล านบาท) 3, , (329.83) -10.1% 3. ค าบร การผ ป วยไตวายเร อร ง (ล านบาท) 4, , % 4. ค าบร การควบค มป องก นความร นแรงของโรคเร อร ง(ล านบาท) % รวมท งส นรายการ , , , % ห ก-งบบ คลากรภาคร ฐในระบบ UC 32, , , % รวม 4 รายการ [ไม รวมงบบ คลากรภาคร ฐในระบบ UC] 108, , , % ข.รายการเพ มเต มในป 2557 รายการ ป 2556 ป ค าใช จ ายเพ อเพ มประส ทธ ภาพหน วยบร การ (หน วยบร การท จ าเป นต องให บร การในพ นท ก นดารและพ นท เส ยงภ ย) (ล านบาท) เพ ม/ลดจากป 2556 จ านวน ร อยละ % 6. ค าตอบแทนกาล งคนด านการสาธารณส ข (หน วยบร การ - 3, , % ส งก ดกระทรวงสาธารณส ข) (ล านบาท) รวมท งส นรายการ , , , % รวม 6 รายการ [ไม รวมงบบ คลากรภาคร ฐในระบบ UC] 108, , , % 4

5 รายการท ไม รวมในเง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2557 นโยบายค าแรงของร ฐบาล ค าครองช พส าหร บปร ญญาตร หร อเท ยบเท า 15,000 บาทต อเด อนและค าแรงข นต าท 300 บาทต อว น ของ ล กจ างช วคราว การปร บล กจ างช วคราวเป นข าราชการหร อพน กงาน ของกระทรวงสาธารณส ข การปร บบ นไดเง นเด อนข าราชการ (เด มคาดว าจะม การด าเน นการในป 2556) 5

6 กรอบวงเง นรายการท 1: อ ตราเหมาจ ายรายห วป 2557 บาทต อผ ม ส ทธ ประเภทบร การ ป 2556 ป 2557 ผลต างขาลงป 57 > ป 56 บาท % 1) บร การผ ป วยนอกท วไป , % 2) บร การผ ป วยในท วไป , % 3) เพ มสาหร บหน วยบร การท ม ต นท นคงท ส ง ปร บไปรายการ ใหม (60.99) % 4) บร การท ม ป ญหาการเข าถ ง % 5) บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค* % 6) บร การฟ นฟ สมรรถภาพ % 7) บร การแพทย แผนไทย % 8) งบค าเส อม % 9) งบส งเสร มค ณภาพผลงานบร การ 4.76 ปร บเป นเง อนไข ในรายการต างๆ (4.76) % 10) เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ร บบร การ (ม.41) (1.87) -36.0% 11) เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ให บร การ (0.65) -86.7% รวม 2, , (139.49) 5.1% * ประเภทรายการท 4 ครอบคล มประชากรไทยท กคน 6

7 กรอบวงเง นรายการท 2-6 ป 2557 ผลต างขาลงป 57 > ป 56 รายการ ป 2556 ป 2557 บาท % 2. ค าบร การผ ต ดเช อ เอช.ไอ.ว และผ ป วยเอดส 3, , (329.83) (10%) 2.1 ค าบร การ 3, , ค าส งเสร มและสน บสน นการจ ดบร การ ค าบร การผ ป วยไตวายเร อร ง 4, , % 3.1 ค าบร การ 4, , ค าส งเสร มและสน บสน นการจ ดบร การ ล านบาท 4 ค าบร การควบค มป องก นความร นแรงของโรค % เร อร ง 4.1 ค าบร การ ค าส งเสร มและสน บสน นการจ ดบร การ ค าใช จ ายเพ อเพ มประส ทธ ภาพหน วยบร การ (หน วยบร การท จาเป นต องให บร การในพ นท ก นดารและพ นท เส ยงภ ย) % 6. ค าตอบแทนกาล งคนด านการสาธารณส ข (หน วยบร การส งก ดกระทรวงสาธารณส ข) 6.1 จ ายเป นค าตอบแทนบ คลากรแบบเหมาจ าย 2, จ ายเป นค าตอบแทนบ คลากรตามผลการปฏ บ ต งาน 1, , , %

8 จานวนเง นเด อนหน วยบร การภาคร ฐ ในระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ ส าน กงบประมาณใช หล กการปร บลดค าแรง(เง นเด อน) ในระบบหล กประก นส ขภาพแหงชาต ตาม เง อนไขเด มค อ a) หน วยบร การส งก ด สป.สธ. ปร บลดจ านวน 60% ของจ านวนเง นเด อนหน วยบร การ b) หน วยบร การ UHOSNET ปร บลด 17.52% ของอ ตราเหมาจ ายรายห วรวม c) หน วยบร การภาคร ฐส งก ดอ นๆ ปร บลด 24.58% ของอ ตราเหมาจ ายรายห วรวม 2. ท งน ในการจ ดท าข อเสนอของบประมาณ จะม การค านวณเง นเด อนรวมไว ในค าบร การ OP-ท วไป, IP-ท วไป, บร การเฉพาะกรณ บางรายการ และ บร การ P&P รายการ ป 2556 ข อเสนอป 2557 ป 2557-ท ปร บลด ค าแรง หน วย : ล านบาท เพ ม/ลดจากป ส งก ดสาน กงานปล ดกระทรวง 31, , , , สาธารณส ข 2. ส งก ดกรมใน สธ. (ตามจ านวน ประชากรลงทะเบ ยน) 3. ภาคร ฐอ นๆ 1, , , รวม 32, , , ,

9 2. กรอบและแนวค ดในการกาหนดหล กเกณฑ การดาเน นงานและการบร หารจ ดการ ป งบประมาณ

10 กรอบและแนวค ดในการกาหนดหล กเกณฑ การดาเน นงานและ การบร หารจ ดการ ป งบประมาณ 2557 (1) 1. กรอบตามกฎหมาย -> ตาม พ.ร.บ.หล กประก นส ขภาพ แห งชาต พ.ศ.2545 มาตรา 18(1), 18(4), 18(13), 38, 41, 46, ตามแนวค ดพ นฐานของหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ความเป นธรรมตาม Health Need ของประชาชน และ พ นท ด าเน นการ ประส ทธ ผลและค ณภาพของผลงานบร การสาธารณส ข การม ส วนร วมของท กภาคส วนในการร วมด าเน นงาน หล กประก นส ขภาพและการบร การสาธารณส ข ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ข 10

11 แนวทางการบร หารกองท นตามกรอบกฎหมายมาตรา 18(1),(4),41,46,47 ตาม พ.ร.บ.หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ รายการค าใช จ ายท ใช ตามกรอบกฎหมาย ม.18(1) กาหนดมาตรฐานการให บร การสาธารณส ขของหน วยบร การและเคร อข ายหน วยบร การ และกาหนดมาตรการในการดาเน นงานเก ยวก บหล กประก น ส ขภาพแห งชาต ให ม ประส ทธ ภาพ ม.18(4) เง นช วยเหล อเบ องต นผ เพ อการชดเชยผ ให บร การ ม.41 เง นช วยเหล อเบ องต นผ ร บบร การตามมาตรา 41 ม.46(1) อาศ ยราคากลางท เป นจร งของโรคท กโรคมาเป นมาตรฐานตามข อเสนอแนะของ คกก. ควบค มค ณภาพและมาตรฐานตามมาตรา 50(4) บร การผ ป วยในท วไป ได แก การใช ระบบ DRG บร การกรณ เฉพาะ (ค าใช จ ายส ง /อ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น/ บร การเฉพาะโรค) บร การผ ป วยนอกร บส งต อข ามจ งหว ด บร การฟ นฟ สมรรถภาพด านการแพทย (อ ปกรณ เคร องช วยคนพ การ) ม.46(2) ครอบคล มถ งค าใช จ ายของหน วยบร การในส วนเง นเด อนและค าตอบแทนบ คลากร บร การผ ป วยนอกท วไป บร การผ ป วยในท วไป บร การกรณ เฉพาะบางรายการย อย และบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค จะเป นอ ตราท รวมค าแรงเก อบท งหมดท ก ประเภท (ยกเว นค าตอบแทนบางรายการท กระทรวงสาธารณส ขได ร บงบประมาณจากร ฐบาลโดยตรง) กรณ การจ ายค าใช จ ายให หน วยบร การภาคร ฐ จ งต องม การปร บลดค าแรงในส วนเง นเด อน เน องจากร ฐบาลได จ ายเง นเด อนแล ว ม.46(3) คาน งถ งความแตกต างในภารก จของหน วยบร การ บร การกรณ เฉพาะ (ค าใช จ ายส ง /อ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น/ บร การเฉพาะโรค) ซ งจะม เง อนไขบร การสาหร บหน วยบร การเฉพาะทาง หน วยบร การร บส งต อ เป นต น ค าเส อม การจ ดเคร อข ายบร การโรคท ม อ ตราการตายส ง งบจ ายตามเกณฑ บร การปฐมภ ม บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค บร การแพทย แผนไทย บร การผ ป วยไตวาย (กาหนดหน วยบร การท ต องม มาตรฐานเฉพาะด าน เป นต น) ม.46(4) คาน งถ งความแตกต างในกล มผ ร บบร การและในขนาดของพ นท บร การท หน วยบร การร บผ ดชอบ งบเพ มสาหร บหน วยบร การท ม ต นท นคงท ส ง (สาหร บหน วยบร การในพ นท hardship, หน วยบร การขนาดเล ก) บร การผ ป วยนอกท วไป (การ diff cap ตามโครงสร างอาย ประชากร) บร การกรณ เฉพาะ (ค าใช จ ายส ง /อ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น/ บร การเฉพาะโรค) ซ งจะม เง อนไขบร การสาหร บหน วยบร การเฉพาะทาง หน วยบร การร บส งต อ เป นต น บร การฟ นฟ สมรรถด านการแพทย (กาหนดให คนพ การ สามารถเข าร บการร กษาท สถานบร การของร ฐได ท กแห ง) งบบร การผ ต ดเช อHIV และผ ป วยเอดส ผ ต ดเช อสามารถร บยา ARV ท ไหนก ได การชดเชยสาหร บประชากรท ม ล กษณะพ เศษต างก น ได แก บร การผ ป วยไตวายเร อร ง, บร การควบค มป องก นและร กษาโรคเร อร งสาหร บผ ป วยเบาหวานความด นโลห ตส ง ม.47 โดยส งเสร มกระบวนการม ส วนร วมตามความพร อม ความเหมาะสม และความต องการของประชากรในท องถ น ให คณะกรรมการสน บสน นและ ประสานงานก บองค กรปกครองส วนท องถ น บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค (กองท นหล กประก นส ขภาพระด บท องถ นหร อพ นท ) บร การฟ นฟ สมรรถภาพด านการแพทย (กองท นฟ นฟ สมรรถภาพท จ าเป นต อส ขภาพระด บจ งหว ด)

12 กรอบและแนวค ดในการกาหนดหล กเกณฑ การดาเน นงานและ การบร หารจ ดการ ป งบประมาณ 2557 (2) 1. งบบร การทางการแพทย เหมาจ ายรายห ว ประเภทบร การ กรอบตามกฎหมาย กรอบตามแนวค ด UHC 1.1 บร การผ ป วยนอกท วไป ม.46 (1), (2), (3), (4) 1) ตาม Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.2 บร การผ ป วยในท วไป ม.46 (1) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 4) ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ าย 1.3 บร การกรณ เฉพาะ ม.46 (1), (2), (3), (4) 1) ตาม Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.4 บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก น ม.46 (2), (3), (4) และ ม.47 1) Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 3) การม ส วนร วมของท กภาคส วน 4) ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ าย 1.5 บร การฟ นฟ สมรรถภาพด านการแพทย ม.46 (2), (4) และ ม.47 3) การม ส วนร วมของท กภาคส วน 1.6 บร การการแพทย แผนไทย ม.46 (2), (3) และ ม.47 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.7 ค าเส อม ม.46 (3) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.8 เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ร บบร การ (ม.41 ) ม เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ให บร การ ม.18 (4) 2. ค าบร การผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ม.46 (4) และ ม.47 1) Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 3. ค าบร การผ ป วยไตวายเร อร ง ม.46 (2), (3), (4) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 3) การม ส วนร วมของท กภาคส วน 4. ค าบร การควบค มป องก นความร นแรงของโรคเร อร ง สาหร บผ ป วยเบาหวาน/ความด นโลห ตส ง 5. ค าใช จ ายเพ อเพ มประส ทธ ภาพหน วยบร การ (หน วยบร การท จ าเป นต องให บร การในพ นท ก นดารและพ นท เส ยงภ ย) 6. ค าตอบแทนก าล งคนด านการสาธารณส ข (หน วยบร การส งก ด กระทรวงสาธารณส ข) ม.46 (4) 1) Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ ม.46 (2), (4) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 4) ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ าย ม.46 (2) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 12

13 3. ประเด นหล กในการปร บปร ง หล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป

14 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (1) การบร หารงบกองท นป 2557 ม กรอบการบร หารส วนใหญ เหม อนป 2556 โดยม ประเด นท ปร บปร งหล ก ด งน 1. ขยายส ทธ ประโยชน 2 รายการ ได แก การเพ มกล มเป าหมายท จะต องได ร บว คซ นไข หว ดใหญ ตามฤด กาล (เพ ม กล มหญ งต งครรภ ท อาย ครรภ มากกว า 4 เด อน และเด กท อาย 6 เด อน- 2 ป ) ได ม การขอร บงบประมาณไว จ านวนหน งอย แล ว จ งไม เป นภาระงบประมาณ ในป 2557 การปล กถ ายเซลล ต นก าเน ดสาหร บโรคมะเร งเม ดเล อดขาวและมะเร งต อม น าเหล องตามข อบ งช เฉพาะ (ไม รวมผ ป วย Thalassemia) 2. จ ดกรอบวงเง นรายการย อยของงบค าบร การทางการแพทย เหมาจ ายรายห ว (รวมบร การร กษาผ ป วยโรคน วเพ อน าน วออกจากระบบ ทางเด นป สสาวะ ไว ท รายการย อยบร การผ ป วยในท วไป)

15 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (2) 3. เพ มการจ ายท คาน งถ งค ณภาพของการให บร การเพ มข น โดย 3.1 ก าหนดวงเง นมากข น บร การปฐมภ ม จากเด มจ ายตามเกณฑ ศ กยภาพบร การ (30 บาทต อผ ม ส ทธ ) ปร บ เป นจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (32 บาทต อผ ม ส ทธ ) รวมท ง บ รณาการก บงบ P&P ท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ (20 บาทต อคน) บร การผ ป วยใน ให ก นเง นจ ายตามเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ จากเด มไม เก น 15 เป นไม เก น 20 บาทต อผ ม ส ทธ บร การควบค มป องก นผ ป วยเบาหวานและความด นโลห ตส ง จ ายตามเกณฑ ค ณภาพ บร การ secondary prevention จากท เคยใช งบร อยละ 20 เป นร อยละ 40 ของ งบประมาณ 3.2 การบร หารจ ดการเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ ก าหนดเกณฑ กลางจ านวนหน ง และให ม การเพ มเต มเกณฑ ระด บพ นท โดยความ เห นชอบของ อปสข. เกณฑ กลางจะมาจากการหาร อร วมก นของ สปสช.และ สธ. โดยผ าน คณะอน กรรมการช ดต างๆ ภายใต คณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต แนวทางการจ ายเง นให หน วยบร การต องผ านความเห นชอบของ อปสข.

16 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (3) 4. ปร บประส ทธ ภาพการบร หารกองท น เพ อสน บสน นให ประชาชนเข าถ งบร การท จ าเป นภายในเขตพ นท และม การจ ดบร การครบถ วนสอดคล องก บป ญหาส ขภาพในเขตพ นท 4.1 การกระจายอานาจให ม การบร หารจ ดการ โดยจ ดสรรเป นวงเง นแบบม เพดานระด บเขตตามเขตพ นท ความ ร บผ ดชอบของสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ระด บเขต (global budget ระด บเขต) มากข น ภายใต กลไก อปสข. (ค าบร การผ ป วยนอกท วไปท จ ายตามผลงานบร การ บร การท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม บร การ P&P ท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ บร การผ ป วยในท วไป และบร การแพทย แผนไทย) 4.2 การปร บร ปแบบการบร หารจ ดการค าเส อม โดยใช หล กการเด ยวก นสาหร บหน วยบร การท กส งก ด และหล ง ค านวณให หน วยบร การแล ว ให ก นเง นไม เก นร อยละ 20 สาหร บบร หารจ ดการระด บประเทศ/เขต/จ งหว ด เพ อ ส งเสร มการเพ มการเข าถ งบร การและลดการส งต อไปใช บร การนอกเขตพ นท โดยแนวทางการจ ายให หน วย บร การให ผ านความเห นชอบจากคณะอน กรรมการพ ฒนาระบบการเง นการคล ง และไม น อยกว าร อยละ 80 ให จ ายตรงให หน วยบร การ 4.3 ค าน งถ งบร บทท ม ความเฉพาะของพ นท กทม. โดยให สปสช.เขต 13 กร งเทพมหานคร สามารถก าหนด หล กเกณฑ การจ ายค าใช จ ายเป นอย างอ นได แต ต องเป นค าใช จ ายบร การตามงบรายการน นๆ และใหเก ดผล ผล ต ผลล พธ และข อม ลตามท กาหนด ท งน หล กเกณฑ การจ ายค าใช จ ายและแนวทางการจ ายต องผ านความ เห นชอบของ อปสข. (ค าบร การผ ป วยนอกท วไปท จ ายตามผลงานบร การ บร การท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การ ปฐมภ ม บร การ P&P บร การผ ป วยในท วไป การปร บลดค าแรง และงบบร การควบค มป องก นผ ป วยเบาหวานและความด นโลห ตส ง) 4.4 ให ม มาตรการกาก บและเร งร ดการใช เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ท กระด บ รวมท งกองท นหล กประก น ส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

17 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (4) 5. เพ มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการร วมด าเน นงานหล กประก นส ขภาพและการ บร การสาธารณส ข 5.1 เพ มงบ P&P ท จ ดให กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จาก 40 เป น 45 บาทต อคน โดยส วนท เพ มข นให จ ายเพ มเต มตามศ กยภาพและหร อผลการด าเน นงานของ กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท 5.2 เพ มเป าหมายให ม กองท นฟ นฟ สมรรถภาพท จ าเป นต อส ขภาพระด บจ งหว ด จากเขตละ 2 จ งหว ด เป นเขตละ 3 จ งหว ด 6. ปร บมาตรฐานและเง อนไขบร การให สอดคล องก บการด าเน นการบ รณาการ 3 กองท น (ผ ป วยต ดเช อ HIV/AIDS, ผ ป วยบร การทดแทนไต) 7. จ ดให ม การสน บสน นและส งเสร มการจ ดบร การเพ อเพ มการเข าถ งบร การ (บร การ OP ท จ ายตามผลงาน บร การ P&P บร การผ ป วยว ณโรค บร การฟ นฟ สมรรถภาพ บร การแพทย แผนไทย บร การการเข าถ งบร การ VCT ของกล มเส ยงต ดเช อ HIV บร การควบค มความร นแรงของโรคใน ผ ป วยเบาหวานและความด นโลห ตส ง และบร การทดแทนไต งบภาพรวมท งหมดประมาณร อยละ 0.62 ของเง นกองท นท กรายการ)

18 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (5) 8. ให ผนวกการปร บประส ทธ ภาพหน วยบร การก บการปร บเกล ยค าแรงของหน วย บร การส งก ด สป.สธ. โดยม หล กการ ด งน 1) การปร บเกล ยต องน าข อม ลรายร บรายจ ายจากท กแหล งมาค านวณ ไม ใช เฉพาะ จากระบบ UC 2) การปร บเกล ยต องน าข อม ลด านประส ทธ ภาพของหน วยบร การ อาจใช unit cost หร อต วช ว ดอ นท สามารถแสดงถ ง efficient หร อ performance มาพ จารณา ประกอบ เช น ความครอบคล มในการด แลประชากร โดยต องได ร บการยอมร บและ ตรวจทานจากหน วยบร การส งก ด สป.สธ. ท กระด บ 3) การช วยหน วยบร การท ม ป ญหาการขาดท นต องม เง อนไขในการพ ฒนา ประส ทธ ภาพของหน วยบร การให ด ข น 4) ต องจ ดระบบรายงานความก าวหน าในการพ ฒนาและระบบในการต ดตามก าก บให ม การพ ฒนาประส ทธ ภาพตามแผนงานท หน วยบร การให ส ญญาว าจะด าเน นการ 5) อาจต องม มาตรการเฉพาะหากหน วยบร การไม สามารถแก ไขป ญหาการขาด ประส ทธ ภาพได ตามแผนงานท หน วยบร การให ส ญญาว าจะด าเน นการ

19 ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การดาเน นงาน และการบร หารจ ดการงบกองท นป 2557 (6) 9. รายการค าใช จ ายเพ อเพ มประส ทธ ภาพหน วยบร การ (หน วยบร การท จ าเป นต อง ให บร การในพ นท ก นดารและพ นท เส ยงภ ย) ซ งเป นรายการใหม ในป 2557 จะใช ผล การศ กษาสมการต นท นของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล (ช ดท ปร บปร งใหม เป นต วแทนหน วยบร การท ม ประส ทธ ภาพ) และข อม ลงบการเง นของ หน วยบร การ โดยประย กต จ ายตามต วแปรของสมการต นท น โดยผ านความเห นชอบ ของคณะอน กรรมการพ ฒนาระบบการเง นการคล ง 10.ค าตอบแทนก าล งคนด านการสาธารณส ข (หน วยบร การส งก ดกระทรวงสาธารณส ข) ซ งเป นรายการใหม ในป 2557 ให แบ งเป น 2 ส วน ค อ จ านวน 2,000 ล านบาทจ ายเป น ค าตอบแทนบ คลากรแบบเหมาจ าย และจ านวน 1,000 ล านบาทจ ายเป นค าตอบแทน บ คลากรตามผลการปฏ บ ต งาน โดยให ม คณะท างาน 2 คณะเป นผ จ ดท าข อเสนอการ จ ายเง นให หน วยบร การ โดยผ านความเห นชอบของคณะอน กรรมการพ ฒนาระบบ การเง นการคล ง

20 4. รายการท กาหนดให บร หารจ ดการแบบวงเง นระด บเขต (Global budget ระด บเขต) 20

21 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต ป 2557 หล กการ เพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารเง นกองท น ในส วนการกระจายอ านาจการบร หาร จ ดการไปย งระด บเขต โดยจ ดสรรเป นวงเง นแบบม เพดานระด บเขตตามเขตพ นท ความ ร บผ ดชอบของส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ระด บเขต (global budget ระด บ เขต) ภายใต กลไกคณะอน กรรมการหล กประก นส ขภาพระด บเขต (อปสข.) เพ อ สน บสน นให ประชาชนเข าถ งบร การท จ าเป นภายในเขตพ นท และม การจ ดบร การครบถ วน สอดคล องก บป ญหาส ขภาพในเขตพ นท แนวทางการบร หารจ ดการกองท นป 2557 กาหนดการบร หาร จ ดการบร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต ไว 4 รายการ 21

22 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต 4 รายการ 1) บร การผ ป วยนอกท วไป รายการย อย จ ายตามเกณฑ ค ณภาพและ ผลงานบร การปฐมภ ม (ข อ 11) 2) บร การผ ป วยในท วไป (ข อ 14) 3) บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรคส าหร บบร การระด บพ นท (P&P area health services) ส วนท เหล อจากจ ดสรรให กองท นฯ ระด บท องถ น (ข อ 27.2) บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรคส าหร บบร การพ นฐาน (P&P basic services) ท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ (ข อ 28.3) 4) บร การการแพทย แผนไทย (ข อ ) * เลขข อในวงเล บ อ างอ งตามประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการกองท น หล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ

23 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต (1) 1. บร การผ ป วยนอกท วไป รายการย อย จ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม จ านวนเง น ไม น อยกว า 32 บาทต อผ ม ส ทธ แนวทางการจ ดสรร global budget ระด บเขต และแนวทางการบร หารจ ดการ* จ ดสรรเป น global budget ระด บเขต ตามจ านวนผ ม ส ทธ ท ลงทะเบ ยน และบ รณา การการบร หารจ ดการรวมก บงบบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรคส าหร บ บร การพ นฐานท จ ายตามเกณฑ ค ณภาพผลงานบร การ จ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม ตามเกณฑ ว ด 4 ด าน (QOF) โดย อย างน อยต องเป นไปตามเกณฑ กลางท สปสช.ก าหนด และ สปสช.เขต โดย คณะกรรมการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ระด บเขต สามารถเพ มเต มเกณฑ ระด บ พ นท ได ภายใต ความเห นชอบของ อปสข. แนวทางการจ ายต องผ านความเห นชอบจาก อปสข. (ข อ 11.1) ไม เก น 4 บาทต อ ผ ม ส ทธ จ ดสรรเป น global budget ระด บเขต ตามจ านวนผ ม ส ทธ ท ลงทะเบ ยน จ ายเป นค าสน บสน นและส งเสร มการจ ดบร การปฐมภ ม ให ม ศ กยภาพและม ค ณภาพ ตามแนวค ดเวชศาสตร ครอบคร ว แนวทางการสน บสน นให ผ านความเห นชอบของ อปสข. (ข อ 11.2) * เลขข อในวงเล บ อ างอ งตามประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการกองท น หล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ

24 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต (2) 2. บร การผ ป วยในท วไป จ านวนเง น 1, บาท ต อผ ม ส ทธ แนวทางการจ ดสรร global budget ระด บเขต และแนวทางการบร หารจ ดการ* ค านวณตามเง อนไขบร การเฉพาะ ค า RW เฉล ยต อผ ม ส ทธ ตามโครงสร างอาย และ ผลงานรวมของ adjrw (ข อ 14) แนวทางการจ ายส วนใหญ เหม อนป 2556 * เลขข อในวงเล บ อ างอ งตามประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการกองท น หล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ

25 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต (3) 3. บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค รายการ จ านวนเง น แนวทางการจ ดสรร global budget ระด บเขต และแนวทางการบร หารจ ดการ* บร การสร างเสร มส ขภาพ และป องก นโรคส าหร บ บร การระด บพ นท (P&P area health services) บร การสร างเสร มส ขภาพ และป องก นโรคส าหร บ บร การพ นฐาน (P&P basic services) ส วนท เหล อ จากจ ดสรรให กองท นฯ ระด บท องถ น 20 บาทต อ คน จ ดสรรเป น global budget ระด บเขตตามจ านวนประชากร ไทยในพ นท ร บผ ดชอบ เป นค าใช จ ายบร การ P&P ท เป นป ญหาเฉพาะพ นท หร อตาม นโยบายส าค ญ บร การท ต องบร หารจ ดการในภาพรวมระด บ เขตหร อจ งหว ด การตามจ ายค าบร การแทนหน วยบร การ แนวทางการจ ายต องผ านความเห นชอบจาก อปสข. (ข อ 27.2) จ ดสรรเป น global budget ระด บเขตตามจ านวนประชากร ไทยในพ นท ร บผ ดชอบ บร หารจ ดการโดยบ รณาการการบร หารจ ดการท ระด บเขต รวมก บงบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (ข อ 28.3) * เลขข อในวงเล บ อ างอ งตามประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการกองท น หล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ

26 บร หารจ ดการแบบ Global budget ระด บเขต (4) 4. บร การการแพทย แผนไทย จ านวนเง น แนวทางการจ ดสรร global budget ระด บเขต และแนวทางการบร หารจ ดการ* ไม น อยกว า 6.79 บาทต อผ ม ส ทธ จ ดสรรเง นเป น global budget ระด บเขตตามจ านวนผ ม ส ทธ และ ผลงานบร การในป ท ผ านมา ในส ดส วน 50:50 เป นค าใช จ ายเพ มเต มให แก หน วยบร การสาหร บบร การการแพทย แผน ไทยตามเกณฑ ท สปสช.ก าหนด แนวทางการจ ายต องผ านความเห นชอบจาก อปสข. (ข อ ) * เลขข อในวงเล บ อ างอ งตามประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการกองท น หล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ

27 5. ประเด นเปล ยนแปลงส าค ญ ค าบร การผ ป วยในท วไป เง นค าเส อม การปร บลดค าแรงของหน วยบร การส งก ด สป.สธ. 27

28 ค าบร การผ ป วยในท วไป 28

29 ค าบร การผ ป วยในท วไป ป 2557 ประเด นเปล ยนแปลงส าค ญ ขอบเขตบร การ รวมกรณ บร การร กษาผ ป วยโรคน วเพ อ น าน วออกจากระบบทางเด นป สสาวะ (ย ายมาจากการ บร หารจ ดการเฉพาะโรค) การป ด Global budget ระด บเขต 29

30 IP - การป ด Global budget ระด บเขต 30

31 เง นค าเส อม 31

32 กรอบแนวทางบร หารงบค าเส อมป 2557 งบค าเส อม ( บาทต อผ ม ส ทธ ) ค านวณตามส ดส วนอ ตราต อผ ม ส ทธ ของงบ OP-PP-IP งบค าเส อม OP (55.10 บาทต อผ ม ส ทธ ) ตามจ านวนผ ลงทะเบ ยนส ทธ งบค าเส อม PP (20 บาทต อผ ม ส ทธ ) ตามจ านวนผ ลงทะเบ ยนส ทธ งบค าเส อม IP (53.59 บาทต อผ ม ส ทธ ) ตามจ านวนผลบร การ IP (sum adjrw) ของหน วยบร การ รวมงบค าเส อมท คานวณตามส ดส วน OP-PP-IP (100%) (A) โอนตรงหน วยบร การไม น อยกว า 80% (B) ไม เก น 20% ส าหร บ การบร หารระด บประเทศ/ เขต/จ งหว ด หน วยบร การ หมายเหต (B)ไม เก น20% สาหร บการบร หารระด บประเทศ/เขต/จ งหว ด เพ อส งเสร มการเพ มการเข าถ งบร การและลดการส งต อไปใช บร การ นอกเขตพ นท โดยแนวทางการจ ายให ผ านความเห นชอบจากคณ อน กรรมการพ ฒนาระบบการเง นการคล ง 32

33 เง นค าเส อมป มต คณะอน กรรมการพ ฒนาระบบการเง นการคล ง คร งท 5/2556 ว นท 17 ก นยายน 2556 เห นชอบให แนวทางแนวทางการจ ายเง นค าเส อมป 2557 ส วนท ก น ไว ไม เก นร อยละ 20 เพ อส งเสร มการเพ มการเข าถ งบร การ และลด การส งต อไปใช บร การนอกเขตพ นท ม แนวทางการจ ายให หน วย บร การ ด งน ส าหร บเง นท ก นมาจากหน วยบร การส งก ด สป.สธ. ให บร หาร จ ดการระด บประเทศโดย สป.สธ. ซ งต องม แผนการพ ฒนา คร ภ ณฑ และส งก อสร าง เพ อทดแทนส วนขาดและซ อมบ าร ง คร ภ ณฑ /ส งก อสร างท เส อมถอยหร อถดถอยหร อเส ยหายจน ไม สามารถใช งานได ด งเด ม ส าหร บหน วยบร การอ นๆ ท เหล อ ให จ ายค นให หน วยบร การ ตามจ านวนท ก นไว 33

34 การปร บลดค าแรง ของหน วยบร การส งก ด สป.สธ. 34

35 ประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การดาเน นงานและการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไข การร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ ๒๕๕๗ หมวดท ๒ ส วนท ๑๐ การปร บลดค าแรงสาหร บหน วยบร การภาคร ฐ ท ให บร การผ ม ส ทธ ตามกฎหมายว าด วยหล กประก น ส ขภาพแห งชาต ข อ ๕๑.๔ ว ธ การปร บลดค าแรงสาหร บหน วยบร การภาคร ฐส งก ด สป.สธ.

36 ว ธ การปร บลดค าแรงส าหร บหน วยบร การภาคร ฐส งก ด สป.สธ. ป 2557 (2)

37 ว ธ การปร บลดค าแรงส าหร บหน วยบร การภาคร ฐส งก ด สป.สธ. ป 2557 (3)

38 38

การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช.

การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช. การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช. 7 ต ลาคม 2556 ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการต ดตามข อม ลทางการเง นของ สสจ.หร อหน วยบร การ

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หาร ช อโครงการจ ดท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงพยาบาลท าใหม อ าเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เร อง ขออน

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร คณะทางานจ ดส มมนาฯ/กองแผนงาน ราชท ณฑ พ.ศ.2557 1.กล มภารก จด

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง คำ นำ โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง สำาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก บสำาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ดำาเน นการส งเสร มให โรงเร ยนม ความร และนำาว ชาการและเทคโนโลย

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information