รศ.(พ เศษ) ภก.ก ตต พ ท กษ น ต น นท เภส ชกรเช ยวชาญ ส าน กบร หารการสาธารณส ข

Size: px
Start display at page:

Download "รศ.(พ เศษ) ภก.ก ตต พ ท กษ น ต น นท เภส ชกรเช ยวชาญ ส าน กบร หารการสาธารณส ข"

Transcription

1 การประช มเช งปฏ บ ต การเภส ชกรรมคร 'งท 15/2556 ว นท 17 ม ถ นายน 2556 โรงแรมพ ลแมนขอนแก น ราชาออค ด รศ.(พ เศษ) ภก.ก ตต พ ท กษ น ต น นท เภส ชกรเช ยวชาญ ส าน กบร หารการสาธารณส ข Free Powerpoint Templates Page 1

2 ความส าค ญและภาระหน าท ของ การบร หารจ ดการ องค การท กแห งไม ว าจะเป นองค การท หว งผล ก าไรหร อไม หว งผลก าไรจ ดต 'งข 'นเพ อจ ดม งหมายหร อ เป าหมายบางอย าง ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าผ บร หาร ในท กระด บม อ ทธ พลต อองค การสม ยใหม เหล าน 'ในท ก แง ม ม โดยท การบร หารจ ดการของเหล าผ บร หารเป น ป จจ ยก าหนดประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพขององค การ โดยตรง จ งเป นประเด นส าค ญท ผ บร หารต องท าความ เข าใจในภาระหน าท และความร บผ ดชอบของงานด านการ บร หารจ ดการท 'งต อตนเอง ต อกล ม ต อส งคมและต อ ประโยชน ท เก ยวเน องก น Free Powerpoint Templates Page 2

3 ผ บร หารท กองค การต างเก ยวข องก บการ บร หารจ ดการระบบย อย 2 ระบบค อ 1. ระบบงาน ซ งก ค อทร พยากรท ไม ม ช ว ต ได แก ทร พย ส น เง นท น เคร องจ กร ว สด อ ปกรณ 2. ระบบคน ก ค อ มน ษย หร อทร พยากร บ คคล ท เป นผ ปฏ บ ต งานโดยใช ทร พยากรต างๆ หร อส งของ เพ อท จะก อให เก ดผลส าเร จให ก บ องค การ อาจสร ปได ว าผ บร หารท าหน าท จ ดให การ ท างานของสองระบบน ' ค อระบบงานและระบบคน ให สามารถประสานท างานร วมก นไปอย างม ประส ทธ ภาพ Free Powerpoint Templates Page 3

4 ภาพ แสดงขอบเขตของก จกรรมการบร หารจ ดการ (ท มา : ธงช ย ส นต วงษ, 2541) Free Powerpoint Templates Page 4

5 ค าว า การบร หาร (Administration) จะใช ในการบร หารระด บส ง โดยเน นท การก าหนด นโยบายท ส าค ญและการก าหนดแผนของผ บร หารระด บส ง เป นค าน ยมใช ในการบร หารร ฐก จ (Public Administration) หร อใช ในหน วยงานราชการ และค าว า ผ บร หาร (Administrator) จะหมายถ ง ผ บร หารท ท างานอย ในองค กร ของร ฐ หร อองค กรท ไม ม งหว งก าไร (Schermerhorn, 1999, p.g-2) การบร หาร ค อกล มของก จกรรม ประกอบด วย การ วางแผน (Planning) การจ ดองค กร (Organizing) การส ง การ (Leading/Directing) หร อการอ านวย และการควบค ม (Controlling) ซ งจะม ความส มพ นธ โดยตรงก บทร พยากร ขององค กร (6 M s) เพ อน าไปใช ให เก ดประโยชน และด วย จ ดม งหมายส าค ญในการบรรล ความส าเร จ ตามเป าหมาย ของ Free Powerpoint Templates Page 5

6 ค าว า การจ ดการ (Management) จะเน นการปฏ บ ต การให เป นไปตามนโยบาย (แผน ท วางไว ) ซ งน ยมใช ในการจ ดการธ รก จ (Business management) ส วนค าว า ผ จ ดการ (Manager) จะ หมายถ งบ คคลในองค กรซ งท าหน าท ร บผ ดชอบต อก จกรรม ในการบร หาร ทร พยากรและก จการงานอ นๆ เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ขององค กร การบร หารจ ดการ (Management) หมายถ งช ด ของหน าท ต างๆ (A set of functions) ท ก าหนดท ศทางใน การใช ทร พยากรท 'งหลายอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล เพ อให บรรล ถ งเป าหมายขององค กร การใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ (Efficient) หมายถ ง การใช ทร พยากรได อย างเฉล ยวฉลาดและค มค า (Cost-effective) การใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ผล (Effective) น 'นหมายถ ง การต ดส นใจได อย างถ กต อง (Right decision) และม การ ปฏ บ ต การส าเร จตามแผนท ก าหนดไว ด งน 'นผลส าเร จของ การบร หารจ ดการจ งจ าเป นต องม ท 'งประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล ควบค ก น (Griffin, 1997, p.4) Free Powerpoint Templates Page 6

7 ความหมายของการบร หารการจ ดการ ม น กว ชาการได ให ความหมายก นไว มากมาย ตามแนวทางท แต ละท านได ศ กษามา เช น Mary Parker Follett การบร หารการ จ ดการเป นเทคน คการท างานให ส าเร จโดยอาศ ยผ อ น George R.Terry การบร หารการจ ดการ เป นกระบวนการของการวางแผนการจ ดองค การ การ กระต นและการควบค มให บรรล จ ดม งหมายร วมก น โดย ใช ทร พยากรบ คคลและอ น ๆ James A.F.Stoner การจ ดการค อ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจ ดองค การ (Organization) การส งการ (Leading) และการควบค ม (Controlling) ความพยายามของ สมาช กในองค การและการใช ทร พย กรต าง ๆ เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ท องค การก าหนดไว Free Powerpoint Templates Page 7

8 จากความหมายต างๆ ข างต น การ บร หารจ ดการจ งเป นกระบวนการของก จกรรมท ต อเน องและประสานงานก น ซ งผ บร หารต องเข า มาช วยเพ อให บรรล จ ดม งหมายขององค กร ประเด นส าค ญของการบร การจ ดการ (Management) ม ด งน ' 1) การบร หารจ ดการสามารถ ประย กต ใช ก บองค กรใดองค กรหน งได 2) เป าหมายของผ บร หารท กคนค อ การสร างก าไร 3) การบร หารจ ดการเก ยวข องก บการ เพ มผลผล ต (Productivity) โดยม งส ประส ทธ ภาพ (Efficiency) (ว ธ การใช ทร พยากร โดยประหย ดท ส ด) และประส ทธ ผล (Effectiveness) (บรรล เป าหมายค อประโยชน ส งส ด) 4) การบร หารจ ดการสามารถน ามาใช ส าหร บผ บร หารในท กระด บช 'นขององค กร Free Powerpoint Templates Page 8

9 ล กษณะผ บร หาร ผ บร หารท ด นายใช เพ อนชม ล กน องชอบ ผ บร หารท เก อบด นายชอบ เพ อนชม ล กน องเฉย ผ บร หารท ไม ด นายไม ชอบ เพ อนเฉย ล กน องช ง ผ บร หารท หาด ไม ได นายเฉย เพ อนช ง ล กน องช ว ต วก ช ย Free Powerpoint Templates Page 9

10 โลกในศตวรรษท 21 ท วโลกจะกลายเป น ตลาดการค าเพ ยง แห งเด ยว การแข งข นของธ รก จระด บโลก การส อสารโทรคมนาคมระด บโลก การเต บโตของการค าเสร ระหว าง ประเทศ การเข าส บร การทางการเง น ด วย ระบบอ เลคทรอน กส Free Powerpoint Templates Page 10 ส าน กงาน ก.พ.

11 ค อ การจ ดการธ รก จ (Management is Business Management) ป เตอร ดร กเกอร (1999) Free Powerpoint Templates Page 11

12 กลย ทธ การจ ดการธ รก จ electronics เป นโครงสร าง พ 'นฐาน (infrastructure) จะสร าง นว ตกรรมใหม การม ทร พยากรบ คคลท ม ความสามารถส ง Free Powerpoint Templates Page 12

13 แรงผล กด นท ท าให เก ดการเปล ยนแปลง งบประมาณ ค าใช จ าย ด านบ คคลท ส ง ร ฐธรรมน ญใหม ว กฤต เศรษฐก จ การเข าส มาตรฐานสากล การเร ยกร อง ในบร การท ด ข น สภาพป ญหาของระบบ ราชการและข าราชการ Free Powerpoint Templates Page 13 ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546

14 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม บทบาทหน าท ช ดเจน เป าหมาย/ว ตถ ประสงค ช ดเจน ปฏ บ ต โดยม ออาช พท ม ความเป นกลาง มอบอ านาจการบร หารจ ดการ ข อม ลกว างขวาง เพร ยบพร อม Free Powerpoint Templates Page 14 ส าน กงาน ก.พ. ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546

15 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ระบบการตรวจสอบข อม ลจากภายนอก เน นล กค า ผ ร บบร การ ใช กลไกตลาด ร ปแบบองค กรเน นให เก ด ความร บผ ดชอบส ง Free Powerpoint Templates Page 15 ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546

16 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การบร หารจ ดการภาคร ฐ เก อบเหม อน ก บภาคเอกชน การกระจายความร บผ ดชอบ ม งต อผลส าเร จมากกว าเน นกฎระเบ ยบ และกระบวนการ Free Powerpoint Templates Page 16 ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546

17 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม แปรร ป/จ างเหมาให ภาคอ นร บงานไป บทบาทและท มาของภารก จช ดเจน ม การท าส ญญา (Performance Agreement) น าเทคน คการบร หารของภาคเอกชน มาปร บใช Free Powerpoint Templates Page 17 ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546

18 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม แยกหน วยนโยบายจากหน วยปฏ บ ต แยกหน วยจ ดสรรทร พยากรและผ ซ อบร การ จากหน วยท ให บร การ ม การแข งข นระหว างหน วยให บร การ จ ดกล ม/ปร บย ายภารก จเพ อความม เอกภาพและประส ทธ ภาพ Free Powerpoint Templates Page 18 ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546

19 Vision ประชาชนจะเข าถ งบร การท ได มาตรฐานโดยเคร อข ายบร การเช อมโยง ท ไร รอยต อสามารถบร การเบ ดเสร จภาย ในเคร อข ายบร การ Free Powerpoint Templates Page 19

20 นโยบาย 1. ห วใจและหลอดเล อด 2. มะเร ง 3. อ บ ต เหต 4.ทารกแรกเก ด 5. จ ตเวช 6. ตาและไต 7.5 สาขา 8. ท นตกรรม 9. บร การปฐมภ ม ท ต ยภ ม และส ขภาพองค รวม 10. NCD 1. การพ ฒนาตามเกณฑ ข ดความสามารถ 2. การพ ฒนาเพ อแก ป ญหาโรค/ภาวะ ท เป นป ญหาส ขภาพ 3. การพ ฒนาบร หารจ ดการประส ทธ ภาพ 4. ระบบการสน บสน นทร พยากร บรรล KPI ระบบบร การ ค ณภาพ Free Powerpoint Templates Page 20

21 แผนพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ (Service Plan) ย ทธศาสตร Key Success Factors Project/Activity KPI & Target เป าประสงค (Goal) บร การส ขภาพท ตอบสนองต อ ความต องการของ ประชาชน หน วยงาน ร บผ ดชอบ กระทรวง สาธารณส ข - การก าหนดมาตรฐาน กรอบข ดความสามารถ กรอบอ ตราก าล งคน - การจ ดการโรคท เป น ป ญหาส ขภาพ - การบร หาร ประส ทธ ภาพ/ การสน บสน นการ ด าเน นการ QUALITY IMPROVEMENT & INNOVATION - จ ดท ากรอบการพ ฒนา ข ดความสามารถ/กรอบ การด าเน นการ10 สาขา - การน ากรอบการพ ฒนา ข ดความสามารถไปใช (Gap Analysis) และท าแผนพ ฒนา12 เคร อข าย - พ ฒนากลไกการ M&E - การจ ดสรร/สน บสน น ทร พยากร - สร างความร บร /ร วมม อ - หน วยงานท เก ยวข อง - ลดอ ตราป วย - ลดอ ตราตาย - มาตรฐานการ บร การ - เข าถ งบร การ - ลดค าใช จ าย Free Powerpoint Templates Page 21 M & E

22 เป าหมาย ลดอ ตราป วย - DM/HT/CKD ลดอ ตราตาย - โรคห วใจ/ อ บ ต เหต / มะเร ง / มาตรฐานการ บร การ เข าถ งบร การ STOKE - ผ าต ดห วใจ/ฉายแสง/NICU/ ผ าต ดคลอด/ผ าต ดไส ต ง ฯลฯ - ศสม./ ผ ป วยNCD ใน รพ.สต/ การ ส งต อ/ ลดค วลดระยะเวลารอคอย ลดค าใช จ าย - การบร หารเวชภ ณฑ / พบส. พ น อง ช วยก น/แบ งป นเคร องม อ ฯลฯ Free Powerpoint Templates Page 22

23 Free Powerpoint Templates Page 23

24 ประส ทธ ภาพ ค ณภาพบร การ ประหย ด ความปลอดภ ยของผ ป วย Free Powerpoint Templates Page 24

25 เป าหมายงานเภส ชกรรม 1. งานบร การเภส ชกรรม : จ ายยารวดเร ว ถ กต อง 2. งานบร บาลเภส ชกรรม : ผ ป วยปลอดภ ย 3. งานการผล ต : ม ค ณภาพ ประหย ด 4. งานบร หารเวชภ ณฑ : ยาด ม ค ณภาพ ประหย ด 5. งานเภส ชกรรมปฐมภ ม : ด แลครอบคร ว บ คคล และช มชน Free Powerpoint Templates Page 25

26 บทบาทเภส ชกรท คาดหว ง Optimize the drug therapy Decrease and prevent drug adverse reaction Providing effective medication distribution Drug information Medical Safety Free Powerpoint Templates Page 26

27 ผลล พธ งานเภส ชกรรมท คาดหว ง Reduce number of ICU stay and admission Shorter the length of hospital stay of all patients Reduce the readmission rate Reduce the ER visit Reduce total cost of health care Improve patient outcome Free Powerpoint Templates Page 27

28 เป าหมายของ กสธ. ลดต นท นค ายาและว สด ว ทยาศาสตร การแพทย เฉล ยลดลงร อยละ ๑๐ (ในเขตส ขภาพเฉล ยลดลง) ว ตถ ประสงค (๑) เพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบการบร หารจ ดการด านยา (๒) เพ อประหย ดงบประมาณค ายา เวชภ ณฑ ท ม ใช ยา ว สด ว ทยาศาสตร ฯ (๓) เพ อให สถานบร การม สภาพคล องส งข 'น Free Powerpoint Templates Page 28

29 ๑. ด านประส ทธ ภาพระบบบร หารเวชภ ณฑ ๑.๑ อ ตราการส ารองยาเฉล ย เป าหมาย รพศ./รพท. ๑ เด อน รพช. ๒ เด อน ๑.๒ ส ดส วนม ลค าหน 'ส นต อม ลค ยาคงคล ง เป าหมาย น อยกว า ๑ ๑.๓ ม ลค าประหย ดจากการจ ดซ 'อยาร วมและอ น ๆ เป าหมาย ลดต นท นค ายาลงเฉล ย ร อยละ ๑๐ ๒. ด านความเหมาะสมในการใช ยา ๒.๑ ร อยละม ลค าการใช ยาในบ ญช ยาหล กแห งชาต เป าหมาย รพศ. ๗๐% รพท. ๘๐% รพช. ๙๐% Free Powerpoint Templates Page 29

30 แจ งกรมบ ญช กลางและ รพ.เพ ออ างอ งในการจ ดซ 'อแล ว Free Powerpoint Templates Page 30

31 Free Powerpoint Templates Page 31

32 Free Powerpoint Templates Page 32

33 Free Powerpoint Templates Page 33

34 Free Powerpoint Templates Page 34

35 Free Powerpoint Templates Page 35

36 Free Powerpoint Templates Page 36

37 Free Powerpoint Templates Page 37

38 Free Powerpoint Templates Page 38

39 Free Powerpoint Templates Page 39

40 Free Powerpoint Templates Page 40

41 ให หม นท องไว เสมอ แล วจะเป นคนท างานท ม ความส ข ม ผ ช นชอบ อยากให การสน บสน น 1. Positive Thinking 4. Punctual คาถาหกพ (6Ps) 2. Peaceful Mind 5. Polite 3. Patient 6. Professional Free Powerpoint Templates Page 41

42 Free Powerpoint Templates Page 42

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 รายช อผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร 1. นางส ภาน น จ รส นธ ปก พยาบาลว ชาช พช านาญการพ เศษ ท ปร กษา 2. นายว น ย สยอวรรณ เภส ชกรช านาญการพ เศษ ค ณอ านวย 3. นางสาวส วภ ทร บ ญเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร 334 การบร หารจ ดการองค กร 335 การจ ดโครงสร างองค กร องค กร เก ดจากการท มน ษย รวมกล มก นเพ อท าก จกรรมใดก จกรรมหน ง เพ อตอบความสนองความ ต องการแบบใดแบบหน ง เช น การรวมต วก นของคนในสม ยก อนเพ อการล าส ตว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information