การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ"

Transcription

1 การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ

2 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การกาหนด Styles ของเอกสาร การกาหนด Style ของเอกสาร การกาหนดร ปแบบต วอ กษร การกาหนดย อหน า การกาหนดเลขลาด บห วข อเอกสาร การแทรกเลขหน า การแบ ง Section ของเอกสาร การเก บบ นท กร ปแบบเอกสาร การนาต นแบบเอกสารท สร างไว มาใช งาน...20 บทท 2 การใส ช อและคาอธ บายให ก บร ปภาพ และตาราง การใส คาอธ บายให ก บร ปภาพ การใส คาอธ บายให ก บตาราง การอ างถ งร ปภาพหร อตาราง...32 บทท 3 การสร างสารบ ญ การสร างสารบ ญของเน อหา การสร างสารบ ญจากร ปภาพหร อตาราง การแก ไขสารบ ญ...38

3 สารบ ญร ป ร ป หน า ร ป 1.1 เมน สาหร บสร าง STYLES เอกสาร.2 ร ป 1.2 แสดงหน าต างของ ล กษณะ. 2 ร ป 1.3 การสร างหร อแก ไขร ปแบบเอกสาร...3 ร ป 1.4 หน าต างการแก ไขร ปแบบเอกสาร.4 ร ป 1.5 เมน การกาหนดร ปแบบต วอ กษร...5 ร ป 1.6 กาหนดร ปแบบต วอ กษร 6 ร ป 1.7 เมน การกาหนดย อหน า..7 ร ป 1.8 กาหนด ย อหน า 8 ร ป 1.9 ปร บเปล ยนล กษณะ..10 ร ป 1.10 ลาด บเลขและส ญล กษณ แสดงห วข อย อย ลาด บเลข..11 ร ป 1.11 กาหนดร ปแบบลาด บเลขใหม 12 ร ป 1.12 ส ญล กษณ แสดงห วข อย อย..13 ร ป 1.13 การแทรกหมายเลขหน า..13 ร ป 1.14 เล อกตาแหน งของเลขหน า..14 ร ป 1.15 แสดงเลขหน าท แทรกเข ามา 15 ร ป 1.16 เมน ในการแบ ง SECTION 16 ร ป 1.17 เอกสารท แบ ง SECTION..17 ร ป 1.18 แสดงแท บ DESIGN 17 ร ป 1.19 การบ นท กร ปแบบเอกสาร 18 ร ป 1.20 หน าต างบ นท ก TEMPLATE 19 ร ป 1.21 แสดงเมน WORD OPTION.20 ร ป 1.22 หน าต าง WORD OPTION.. 21 ร ป 1.23 แสดงแท บ DEVELOPER...21 ร ป 1.24 หน าต างในการเล อก TEMPLATE..22 ร ป 2.1 การแทรกร ปภาพ 23 ร ป 2.2 เมน ในการ INSERT CAPTION 24 ร ป 2.3 เมน การสร าง LABEL ใหม..24 ร ป 2.4 กรอกช อ LABEL ใหม..25

4 ร ป สารบ ญร ป (ต อ) หน า ร ป 2.5 คาอธ บายภาพ 25 ร ป 2.6 ลาด บเลขของคาอธ บายภาพ.26 ร ป 2.7 การแทรกคาอธ บายให ก บร ปภาพ...27 ร ป 2.8 เมน การแทรกตาราง. 28 ร ป 2.9 การกาหนดขนาดของตาราง.28 ร ป 2.10 แสดงตารางท แทรกเข ามา.. 29 ร ป 2.11 เมน การแทรกคาอธ บายตาราง 29 ร ป 2.12 คาอธ บายตาราง..29 ร ป 2.13 การสร าง LABEL..30 ร ป 2.14 เมน คาอธ บายตาราง 30 ร ป 2.15 กาหนดลาด บเลขของคาอธ บายตาราง.31 ร ป 2.16 แสดงการแทรกคาอธ บายตาราง..31 ร ป 2.17 เมน UPDATE ลาด บเลข หร อตาราง...32 ร ป 2.18 เมน การแทรก CROSS-REFERENCES.32 ร ป 2.19 เมน การอ างอ งโยง...33 ร ป 2.20 การอ างอ งโยงของร ปภาพ...33 ร ป 3.1 เมน ในการแทรกสารบ ญ 34 ร ป 3.2 การกาหนดร ปแบบสารบ ญ 35 ร ป 3.3 แสดงสารบ ญท สร างข นมา.36 ร ป 3.4 เมน สาหร บแทรกสารบ ญภาพหร อตาราง...36 ร ป 3.5 เมน ในการกาหนดสารบ ญภาพหร อตาราง..37 ร ป 3.6 แสดงภาพหร อตารางท สร างข น..37 ร ป 3.7 แก ไขสารบ ญภาพ ภาพหร อตาราง.38 ร ป 3.8 ปร บปร งสารบ ญภาพ ภาพหร อตาราง...39

5 บทท 1 การกาหนด Styles ของเอกสาร 1.1 การกาหนด Styles ของเอกสาร การกาหนดต นแบบของเอกสาร ค อการสร าง Template หร อต นแบบของเอกสารน นเอก ซ งการกาหนด Template น จะ ทาให ร ปแบบต วอ กษร ขนาดต วอ กษร การย อหน าหร ออ นๆ ของเอกสารเป นไปในร ปแบบเด ยวก น เม อต องการแก ไข Style ของ ร ปแบบใด ก เพ ยงแต แก ไขท Styles น นเท าน น ท งเอกสารท ใช Styles น ก จะเปล ยนแปลงตามท งหมด ซ งถ าไม ม การกาหนด Styles ของเอกสารอาจจะทาให เอกสารม ล กษณะท เร ยกว า ถ กผ ส ง น นค อร ปแบบของต วอ กษร อาจจะเปล ยนไปเปล ยนมา หร อบางท อาจจะเป นต วหนา ต วบางสล บก นม วไปหมดหร อบางท เม อนาเอกสารท สร างไว ไปเป ดท เคร อง อ น อาจจะทาให ร ปแบบท กาหนดไว เพ ยนไปหมด ทาให เวลาต องการจะแก ไขต องมาน งไล แก ไปท ละบรรท ด ท ละส วน ซ งจะทาให เส ยเวลาโดยไม จาเป น ด งน นในบทน จ งเสนอว ธ การกาหนดร ปแบบเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น Heading 1, Heading 2, หร อส วนท เป น Body Text เพ อให ร ว ธ การกาหนดเพ อนาไปประย กต ใช ในการกาหนดร ปแบบอ นๆต อไป ซ งการสร าง Styles ของเอกสารจะแบ ง ออกเป นห วข อ ด งน 1. การกาหนดร ปแบบต วอ กษร 2. การกาหนดย อหน า 3. การกาหนดเลขลาด บเลขห วข อเอกสาร 4. การแทรกเลขหน า 5. การแบ ง Section ของเอกสาร ท จะกล าวถ งต อไปน ค อการเข าส เมน การสร างต นแบบเอกสร ม ด งน

6 1. จากร ป 1.1 ไปท แท บ Home (หมายเลข 1 ) ส วนของกล ม Styles ( หมายเลข 2 ) คล กท ( หมายเลข 3 ) เพ อแสดงหน าต างของ Styles หร อจะกดป ม Alt + Ctrl + Shift + s บนค ย บอร ดพร อมก นก ได ร ป 1.1 เมน สาหร บแสดง Styles เอกสาร 2. จากน นทางด านขวาม อจะปรากฏแท บ Styles ด งร ป 1.2 ร ป 1.2 แสดงหน าต างของล กษณะ

7 กรณ ต องการสร างห วข อให ก บเอกสารของ Heading 1, Heading 2 และ Heading 3 ตามลาด บ โดยแก ไข ร ปแบบของต วอ กษรและหมายเลขลาด บตามท ต องการ กรณ ท เป นเน อหาของเอกสารควรใช ล กษณะท เป น Normal หร อสร าง Styles ใหม ข นมาเช น Body Text เป นต น 3. ในร ป 1.3 คล กท ป ม ( หมายเลข 1 ) เพ อสร าง Styles ของเอกสารใหม หร อคล กท Styles ท ม อย แล ว ( หมายเลข 2 ) เล อกเมน Modify ( หมายเลข 3 ) เพ อแก ไขร ปแบบเอกสารเด มท ม อย แล ว ร ป 1.3 การสร างหร อแก ไขร ปแบบเอกสาร

8 4. ปรากฏหน าต าง Modify Styles เพ อแก ไขร ปแบบเอกสาร ด งร ป 1.4 ร ป 1.4 หน าต างการแก ไขร ปแบบเอกสาร

9 1.1.1 การกาหนดร ปแบบต วอ กษร 1. จากร ป 1.5 คล กท ป ม Format ( หมายเลข 1 ) และเล อกเมน Font ( หมาย เลข 2 ) เพ อกาหนดร ปแบบของ ต วอ กษร ร ป 1.5 เมน การกาหนดร ปแบบต วอ กษร

10 2. จะปรากฏหน าต าง Font เพ อกาหนดร ปแบบต วอ กษร ด งร ป 1.6 จากร ป 1.6 ร ป 1.6 กาหนดร ปแบบต วอ กษร หมายเลข 1 ค อแท บการจ ดการเก ยวก บ Font ของต วหน งส อ หมายเลข 2 ค อการกาหนดร ปแบบต วอ กษร และขนาด ของภาษาอ งกฤษ หมายเลข 3 ค อการกาหนดร ปแบบต วอ กษร และขนาด ของอ กษรภาษาไทย หมายเลข 4 ค อการกาหนดล กษณะอ นๆ ของต วอ กษร เช น ส ต วอ กษร การข ดเส นใต หร อ อ นๆ ซ งการกาหนดส วนน จะใช ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ

11 1.1.2 การกาหนดย อหน า ในส วนของการกาหนด ย อหน า จะเป นการกาหนดย อหน าของเน อหาของเอกสาร หร อห วข อ เช น ส วนท เป นเน อหาให ย อหน าเข าไป 1.5 ซม. เป นต น ซ งม ว ธ การกาหนดด งน 1. จากร ป 1.7 คล กท ป ม Format ( หมายเลข 1 ) แล วเล อกท เมน Paragraph ( หมายเลข 2 ) ร ป 1.7 เมน การกาหนดย อหน า

12 2. จากน นจะปรากฏหน าต างการกาหนด Paragraph ด งร ป 1.8 จากร ป 1.8 ร ป 1.8 กาหนด ย อหน า หมายเลข 1 ค อการเล อกแท บในการกาหนด Paragraph หมายเลข 2 ค อการกาหนดค าการช ดซ าย ช ดขวา และร ปแบบของ Styles O Alignment ค อ การกาหนดการช ดซ าย ช ดขวา ก งกลาง เป นต น O Outline level ค อ การกาหนดว าเป น Styles ของ Body Text หร อ Heading 1-9 หมายเลข 3 ค อ การกาหนดการย อหน าว างต องการให ห างจากขอบซ ายและขวาขนาดเท าใด O O Left ค อ การกาหนดให ห างจากขอบซ าย Right ค อ การกาหนดให ห างจากขอบขวา O Special ค อ การกาหนดล กษณะการย อหน าเพ มเต ม ม การกาหนดค าอย 3 ล กษณะ ค อ

13 None ค อไม ม กาหนดล กษณะพ เศษพ เศษเพ มเต ม First Line ค อการกาหนดให บรรท ดแรกของ Paragraph ย อหน าเข ามาเท าท กาหนดในช อง BY ส วนบรรท ดอ นๆห างจากขอบซ ายและขวา ตามค าท กาหนดใน Left, Right Hanging ค อการกาหนดให บรรท ดแรกของ Paragraphย ดตามขอบซ าย-ขวาท กาหนดในช อง Left, Rightส วน บรรท ดต อๆมา ย อหน าเข ามาตามค าท กาหนดในช อง BY.หมายเลข 4 ค อการกาหนดระยะห างระหว างบรรท ดของข อความ O Beforeค อการกาหนดขนาดระยะห างของข อความก บบรรท ดด านบน O ค อการกาหนดขนาดระยะห างของข อความก บบรรท ดด านล าง O Line Spacingค อการกาหนดระยะห างระหว างบรรท ด ซ งกาหนดได ว า ห างแค 1 บรรท ด 1.5 หร อ 2บรรท ดเป นต น

14 1.1.3การกาหนดเลขลาด บห วข อเอกสาร ในห วข อน จะกล าวถ งว ธ การกาหนดหมายเลขบท เลขลาด บห วเอกสารลาด บต างๆ ซ งม ว ธ การด งต อไปน 1. จาร ป 1.9 คล กท ป ม Format (หมายเลข 1 ) แล วเล อกเมน Numbering ( หมายเลข 2 ) ร ป 1.9 ปร บเปล ยนล กษณะ 2.ปรากฏ หน าต าง Numbering and Bullets เพ อกาหนดร ปแบบของเลขลาด บด งร ป 1.10

15 ร ป 1.10 ลาด บเลขและส ญล กษณ แสดงห วข อย อย ลาด บเลข.หมายเลข1 ค อแท บของการกาหนดเลขลาด บท เป นต วเลข หร อต วอ กษร.หมายเลข 2 เล อกร ปแบบของเลขลาด บท ต องการหร อถ าไม ม ท ต องการก กดท ป ม Define New Number Format.(หมายเลข 3 ) เพ อสร างเลขลาด บใหม.หมายเลข 3 กรณ ท ไม ม เลขลาด บในร ปแบบท ต องการ และต องการกาหนดร ปแบบของเลขลาด บเอง ให เล อกท ป ม Define New Number Format (หมายเลข 3) ด งร ป 1.10 ซ งสามารกาหนดร ปแบบของเลขลาด บ เพ มเต มจากท ม อย ได เช น ต องการร ปแบบของเลขลาด บเป น ก,ข,ค,...เป นต น และสามารถกาหนดข อความลง ไปได ในเลขลาด บ เช น ใน Heading 1. ใส ข อความว า บทท เวลาท ใช งาน Style ท เป น Heading 1 จะปรากฏ ข อความว า บทท 1, บทท 2,..ไปเร อยๆ

16 ยกต วอย างการกาหนดเลขลาด บใหม เพ มเต มจากท ม อย แล ว ด งร ป 1.11 โดย. หมายเลข 1 ค อกาหนดร ปแบบของเลขลาด บ เช น 1, 2, 3...หร อA, B,C,..เป นต น. Number Format ค อการกาหนดร ปแบบของต วเลข เช น ถ ากาหนดเลขบท อาจจะใส คาว า บทท เข าไปด วย Alignment ค อกาหนดของตาแหน งเช น ช ดซ าย ช ดขวา ห อก งกลาง เป นต น ร ป 1.11 กาหนดร ปแบบลาด บเลขใหม 3 กรณ ท ไม ต องการเลขลาด บเป นต วเลขหร อต วอ กษร ก สามารถกาหนดเป นส ญล กษณ ต างๆ ได ด งน ในร ปแบบ 1.12 โดย. หมายเลข1 คล กท แท บ Bullets เพ อเล อกเลขลาด บเป นส ญล กษณ.หมายเลข 2ค อการเล อกส ญล กษณ ท ต องการ.หมายเลข3 ป ม Define New Bullet ค อการกาหนดร ปแบบส ญล กษณ ใหม กรณ ท เราไม ต องการส ญล กษณ ท ม อย แล ว

17 1.1.4 การแทรกหน า ร ป 1.12ส ญล กษณ แสดงห วข อย อย การแทรกเลขหน าของเอกสารม ว ธ การแทรก ด งน 1.เล อกท แท บ Insert ในกล ม Header & Footer ให คล ก Page Number ด ง ร ป 1.13 ร ป 1.13 การแทรกหมายเลขหน า 2.จากน นจะปรากฏหน าต างให เล อกตาแหน งของเลขหน าว าต องการให แสดงท ด านบนของหน าด านล างอ งหน า หร อก งกลางของ หน าด งร ป 1.14

18 ร ป 1.14 เล อกตาแหน งของเลขหน า จากร ป 1.14.หมายเลข 1 คล กท แท บ Insert เพ อเล อกเมน สาหร บแทรกหน า.หมายเลข 2 เมน สาหร บแทรกหน า.หมายเลข 3 เล อกแหน งของเลขหน าว าต องการเอาไว ด านบน หร อด านล าง ของเอกสาร.หมายเลข 4 ค อเล อกร ปแบบของเลขหน าท ต องการ 3.จากน นจะปรากฏหน าท จะแทรกเข ามา ด งร ป 1.15

19 ร ป 1.15 แสดงเลขหน าท แทรกเข ามา

20 1.15 การแบ ง Section ของเอกสาร ในกรณ อาจจะต องม การแทรกเลขหน าท แตกต างก น เช นในส วนของคานา สารบ ญ สารบ ญภาพสารบ ญตาราง ต องการแทรก เลขหน าเป น ก ข ค...เป นต น ส วนของเน อหาจ งจะแสดงเป นเลขลาด บ และในแต ละบท ไม ต องม การแสดงเลขหน าในหน า แรกของแต ละบทจะตองใช ว ธ แบ งส วนของเอกสารออกเป นส วนๆ หร อการเร ยกว าการแบ ง Section เช นส วนของคานา สารบ ญ เป น Section ท 1 ส วนของบทท 1 เป น Section ท 2 และส วนของบทท 2 เป น Section ท 3 ไปเร อยๆ แบบน ซ งว ธ การแบ ง Section น จ งจะสามารถกาหนดเลขหน าท แตกต างก นด งท กล าวข างต นได ซ งว ธ การแบ ง Section ของเอกสารม ว ธ การแบ งด งน 1.คล กท หน าท ต องการแบ ง Section 2.จาก ร ป1.16 ไปท แท บ Page Layout (หมายเลข 1) จากน นส วนของ Page Setup เล อกเมน Breaks (หมายเลข 2) ร ป 1.16 เมน ในการแบ ง Section 3.จากน นจะปรากฏ pop up ในการแบ ง Section ให เล อกท เมน Next Page เพ อแบ ง Section ของเอกสาร 4.เม อแบ งส วนของเอกสารเร ยบร อยแล วเม อคล กท ห วกระดาษ หร อท ายกระดาษ จะเห นว าเอกสารแบ งเป น Section ด งในร ป 1.17

21 ร ป 1.17 เอกสารท แบ ง Section จากร ป.หมายเลข1 ค อส วนของ Section 1.หมายเลข2 ค อส วนของ Section 2.หมายเลข 3 ค อการแทรกเลขหน าของ Section 1 เป นแบบ ก.ข.ค.หมายเลข4 ค อการแทรกเลขหน าของ Section 2 เป นเลขลาด บ ถ าต องการให เลขหน าแสดงในท กหน าของบท ยกเว นหน าแรกของแต ละบทสามารถทาได โดย 1 ด บเบ ลคล กท ส วนห ว (Header) ของเอกสารท แบ ง Section ไว แล ว 2 จะปรากฏแท บ Designs ด งร ป 1.18 ให เล อกท ช อง Different First Page (หมายเลข 2 ) จะทาให ไม แสดงเลขหน าท หน า แรกของแต ละบท ร ป 1.18 แสดงแท บ Desigon

22 1.2 การเก บบ นท กร ปแบบเอกสาร ในห วข อน จะเป นการบ นท กร ปแบบของเอกสารท สร างไว เป น Template เพ อให สามารถนาร ปแบบเอกสารท สร างไว กล บ มาใช งานได อ ก โดยไม ต องมาน งจ ดร ปแบบ Style เอกสารใหม ซ งม ว ธ การบ นท กเพ อนาไปใช งานด งน 1. จากร ป 1.19 ให คล กท ป มส ญล กษณ ของ Microsoft off (หมายเลข 1)จากน นเล อกเมน Save As ( หมายเลข 2 )จากน น จะปรากฏ pop up ข นมาให เล อกท Word Template (หมายเลข 3) ร ป 1.19 การบ นท กร ปแบบเอกสาร 2. จากน นจะปรากหน าต างในการบ นท ก Template ของเอกสารด งร ป 1.20 โดยให เล อกตาแหน งท ต องการบ นท กไฟล ไว ตามท ต องการ จากน นกรอกช อไฟล ในช อง File Name (หมายเลข 1) และเล อกประเภทของเอกสารในช อง Save As type เป น Word Template (*.dotx ) 3. จากน นกดป ม Save เพ อบ นท กร ปแบบ Template ของเอกสาร

23 ร ป 1.20 หน าต างบ นท ก Template

24 1.3 การนาต นแบบเอกสารท สร างไว มาใช งาน ห วข อท ผ านมาได กล าวถ งการสร างและเก บบ นท กแบบเอกสารเอาไว ใช งานแล ว ในห วข อน จะกล าวถ งการนาต นแบบเอกสาร ท สร างไว มาใช งาน ซ งม ข นตอนด งน 1. เป ดเอกสารท ม อย แล วและต องการนา Template น ไปให หร อจะเป นเอกสารเปล าก ได 2. จากน นไปท ส ญล กษณ ของ Microsoft Offiec (หมายเลข1) จากน นเล อกท ป ม Word Options (หมายเลข2) ร ป 1.21 แสดงเมน Word Option 3.จากน นจะปรากฏหน าต าง Word Options ข นมาด งร ป 1.22 ให เล อกเมน Popular (หมากเลข1) และเล อกท ช อง Show Developer tab in the Ribbon (หมายเลข2) แล วคล กป ม OK เพ อบ นท กการทางาน

25 ร ป 1.22 หน าต าง Word Option 4จากน นปรากฏแท บ Developer ข นมาด งร ป 1.23 ให เล อกคล กเมน Document Template (หมายเลข2) ร ปท 1.23 แสดงแท บ Developer 5 จากน นปรากฏหน าต าง Templates and Add-ins ข นมา ให กดป ม Attach (หมายเลข1) ให เล อกไฟล Template ท ได บ นท กไว จากน นคล กเล อกท ช อง Autmatically update documents style (หมายเลข2) เพ อให Apply Template อ ตโนม ต แล วกดป ม OK เพ อบ นท กการต งค า

26 ร ป 1.24 หน าต างในการเล อก Template 6 จากน นจะสามารถใช Style ต างๆ ใน Template ท เพ มเข ามาได ตามปกต

27 บทท 2 การใส ช อและคาอธ บายให ก บร ปภาพ และตาราง การใส คาอธ บายร ปภาพ คาอธ บายตารางหร อท เร ยกว า Caption น นควรจะสร างให สามารถใส คาอธ บายได โดยอ ตโนม ต ไม ควรน งพ มพ ท ละร ป หร อท ละตาราง เน องจากถ าต องมาน งพ มพ ท ละร ปหร อท ละตารางน น อาจจะทาให เก ดข อผ ดพลาดได เช นลาด บ ท ของร ปข ามไป หร อถ ากรณ ท ม การแทรกร ปหร อตาราง เข ามาเพ มในเอกสาร ก จะทาให ต องมาน งไล แก ลาด บของร ป และตาราง ใหม ซ งทาให เส ยเวลาและอาจจะแก ได ไม หมด ด งน นในบทน จ งจะเสนอว ธ การแทรกคาอธ บายร ปและตารางท เป นอ ตม ต เม อม การแทรกร ปหร อตารางเข ามาในตารางก สามารถแก ไขหมายเลขเองได โดยอ ตโนม ต ซ งม ว ธ การใส คาอธ บายหร อตารางด งน 2.1 การใส คาอธ บายให ก บร ปภาพ 1. แทรกร ปภาพมนเอกสารและจ ดให อย ในตาแหน งท ต องการ ด งร ป 2.1 จากน นเคาะ Enter ลงมา ด านล างของร ปภาพ ร ป 2.1 การแทรกร ปภาพ

28 2 จากร ป 2.2 เล อกแท บ References (หมายเลข 1) ในส วนของ Caption เล อกเมน Insert Caption (หมายเลข 2 ) 3. จากน นจะปรากฏหน าต าง Caption ด งร ป 2.3 ร ป 2.2 เมน ในการ Insert Caption ร ป 2.3 เมน สร าง Label ใหม 4. จากน นเล อกท ป ม New Label จะปรากฏหน าจอ ด งร ป จาก ร ป 2.4 จะปรากฏหน าต าง New Label เพ อสร าง Label ใหม ให กรอกช อ Label เข าไปตามท ต องการ เช น ร ป ภาพ หร อ ภาพประกอบ เป นต น

29 ร ป 2.4 กรอกช อ Label ใหม 6. เม อสร างป ายช อใหม เสร จแล วจะปรากฏหน าต างด งร ป 2.5 โดยท ช อง Label จะแสดงช อ Label ท เราสร างข น (หมายเลข 1) จากน นทาการกาหนดลาด บเลขของร ปภาพโยคล กท ป ม Numbreing (หมายเลข 2 ) เพ อกาหนดการร นเลขลาด บของร ปภาพ ร ป 2.5 คาอธ บายภาพ 7.จะปรากฏหน าต าง Caption Numberiog ด งร ปจากน นกาหนดร ปแบบ ของเลขลาด บ Format ค อการกาหนดร ปแบบของเลขลาด บ เช น 1,2,3...หร อA,B,C เป นต น Inclube chapter number ค อการกาหนดว าจะให รวมหมายเลขบทเข าไปด วย หร อไม ในลาด บภาพ ถ ารวมหมายเลขบนเข ามา ด วย เลขลาด บของบทท 1 จะเป น 1.1,1.2,1.3...ส วนบทท 2 จะเป น 2.1,2.2,2.3..เป นต น

30 Chapter start with style ค อการกาหนดว าเลขบทท จะนามาสร างเป นหมายเลขลาด บภาพ จะเป น style ใด User separator ค อการกาหนดเคร องหมายท ค นระหว างเลขบทก บลาด บภาพ เช น.,- หร อ : เป นต น เช นถ าเล อกเป น. จะ แสดงเลขลาด บเป น 1-1,1-2,... เป นต น 8.จากน นคล กท ป ม OK เพ อบ นท กการทางาน ร ป 2.6 ลาด บเลขของคาอธ บายภาพ 9.จากน นคล กป ม OK ของหน าต าง Caption อ กคร ง เพ อแทรกทาอธ บายให ก บร ปภาพ จะได ด งร ป 2.7

31 ร ป 2.7 การแทรกคาอธ บายให ก นร ปภาพ 2.2 การใส คาอธ บายให ก บตาราง การแทรกคาอธ บายตารางก ทาในล กษณะเด ยวก นก บร ปภาพ 1. แทรกตารางเข าไปในเอกสารโดยไปท แท บ Insert (หมายเลข 1) ในกล มของ Table คล กท เมน Table (หมายเลข 2 ) แล ว สามารถเล อนขนาดของตารางได เลย หร อเล อกเมน Insert Table (หมายเลข 3 ) ด งร ป 2.8 เพ อกาหนดขนาดของตารางเอง

32 ร ป 2.8 เมน การแทรกตาราง 2. ถ าเล อกเมน Insert Table เพ อกาหนดขนาดของตารางเอง จะปรากฏหน าต างในการกาหนดตารางร ป 2.9 ร ป 2.9 การกาหนดขนาดของตาราง

33 3. จากน นจะได ตารางสร างด งร ป 2.10 ร ป 2.10 แสดงตารางท แทรกเข ามา 4. จากน นแทรกคาอธ บายตารางโดยไปท เมน Reference (หมายเลข 1 ) ส วนของ Captions เล อก Insert Caption (หมายเลข 2 ) ด งร ป 2.11 ร ป 2.11 เมน การแทรกคาอธ บายตาราง 5. จะปรากฏหน าต าง Captions ด งร ป 2.12 ให คล กท ป ม New Label เพ อสร าง Label ใหม ร ป 2.12 คาอธ บายตาราง

34 6. สร างคาอธ บายตารางใหม โดยเล อกท ป ม New Label จะปรากฏหน าต าง ด งร ป 2.13 ให กรอกช อ Label ท ต องการลงไป เช น ตาราง เป นต น ร ป 2.13 การสร าง Label 7. เม อกดป ม OK จะได หน าต างแสดง Label ท สร างข นใหม ด งร ป 2.14 ร ป 2.14 เมน คาอธ บายตาราง 8. กาหนดลาด บเลขของตารางโดยกดป ม numbering. จะปรากฏหน าต างด งร ป 2.15 เพ อกาหนดร ปแบบของการใส ลาด บ เลขตาราง Format ค อการกาหนดร ปแบบของลาด บเลขลาด บ เช น 1,2,3... หร อ A,B,C เป นต น Inclube chapter number ค อการกาหนดว าจะให รวมหมายเลขบทเข าไปด วย หร อไม ในลาด บภาพ ถ ารวมหมายเลขบนเข ามา ด วย เลขลาด บของบทท 1 จะเป น 1.1,1.2,1.3...ส วนบทท 2 จะเป น 2.1,2.2,2.3..เป นต น Chapter start with style ค อการกาหนดว าเลขบทท จะนามาสร างเป นหมายเลขลาด บภาพ จะเป น style ใด

35 .User sseperator ค อการกาหนดเคร องหมายท ค นระหว างเลขบทก บลาด บตาราง เช น.,- หร อ : เป นต น เช นถ าเล อกเป น. จะแสดงเลขลาด บตารางเป น 1.1,1.2 หร อถ าเล อกเป น จะแสดงเลขลาด บเป น 1-1,1-2,...เป นต น ร ป 2.15 กาหนลาด บเลขของคาอธ บายตาราง 8. จากน นกดป ม OK เพ อบ นท กการกาหนดเลขลาด บ และเม อกดป ม OK ของ หน าต าง Caption จะได สร างคาอธ บายตารางท สร างด งร ป เม อม การแทรกภาพหร อตารางเพ มเข ามาในเอกสาร สามารถ Update เลขท ลาด บภาพและตารางได โดยการกด Ctrl+A เพ อเล อกเอกสารท งหมด แล วคล กขวา จะข น pop up ด งร ป 2.17 ข นมา ให เล อกเมน Update Field เพ อ update เลขลาด บภาพและตารางท งหมด ร ป 2.17 เมน Update ลาด บเลขหร อตาราง

36 2.3 การอ างถ งร ปภาพหร อตาราง เม อในเอกสารม การแทรกภาพหร อตารางเข ามาในเอกสาร ต องม การกล าวถ งภาพหร อตารางน น เช นการกล าวถ งตารางเพ ออธ บายตารางเป นต น ซ งมาน งพ มพ เลขตารางเอง อาจจะทาให ผ ดพลาดได และถ าหากม การเพ มภาพหร อตารางเข ามาในเอกสาร ต องมาน งแก ท งเอกสาร ทาให เส ยเวลาเป นอย างมาก ซ งม ว ธ ท ทาได โดย อ ตโนม ต โดยไม ต องมาน งพ มพ ท ละภาพ ด งน 1. ส วนของแท บ References (หมายเลข 1) ส วนของ Captions เล อกเมน Cross-refence (หมายเลข 2) ด งร ป 2.18 ร ป 2.18 เมน แทรก Cross-references 2. จากเล อกชน ดของการอ างอ งในช อง References type (หมายเลข 1) เช นถ าต องการอ างอ งถ งร ป ก เล อก ร ป แต ถ าต องการอ างองถ งตาราง ก เล อกตาราง 3. จากน นเล อกว าต องการแทรกการอ างอ งโยงแบบไหน แบบเอสเฉพาะต วเลขลาด บ หร อคาอธ บาย ได (ตามหมายเลข 2) จากน นในช อง For which caption จะแสดงร ปหร อตารางท ม Caption ตามท เรา เล อกในหมายเลข 1 ท งหมดในเอกสารออกมา 4. เล อกร ปหร อตารางท ต องการอ างอ งถ ง แล วกดป ม Insert เพ อเพ มการอ างอ งโยงถ งร ปหร อตาราง

37 ร ป 2.19 เมน อ างอ งโยง 5. เม อแทรกการอ างอ งแล วจะได ด งร ป 2.20 ร ป 2.20 การอ างอ งโยงของร ปภาพ

38 บทท 3 การสร างสารบ ญ การสร างสารบ ญสามารถสร างสารบ ญด วยการเล อกล กษณะห วข อเร อง ต วอย างเช น Heading 1 Heading 2 และ Heading 3 หร อ Style อ นๆ ท ต องการ ซ งจะทาการแทรกสารบ ญให โดยอ ตโนม ต โดยท ไม ต องมาน งน บห วข อ จดหมายเลขหน า และเคาะจ ดไข ปลาให ย งยากและเส ยวเวลาต อไป แต การจะแทรกสารบ ญ อ ตโนม ต ได น น เอกสารน นจะต องม การจ ด Style ท ถ กต อง ตามท ได กล าวมาในบทท 1 และ 2 ไม อย างน นก จะไท สามารถแทรกสารบ ญได ซ งถ าหากสร าง Style ของเอกสารถ กต องแล ว สามารถสร างสารบ ญอ ตโนม ต ได ท ง สารบ ญเน อหา สารบ ญภาพ และสารบ ญตาราง ซ งว ธ สร างสารบ ญโดยอ ตโนม ต ม ว ธ ด งน 3.1 การสร างสารบ ญของเน อหา ร ป 3.1 เมน การแทรกสารบ ญ

39 1. จากร ป 3.1 ท แท บ References (หมายเลข 1) กล มของ Table of Content (หมายเลข 2) จากน น เล อกท เมน Insert Table of Content (หมายเลข 3) 2. จากน นจะปรากฏหน าต าง Table of Content ด งร ป 3.2 ร ป 3.2 การกาหนดร ปแบบสารบ ญ จากร ป 3.2 หมายเลข 1 ค อการกาหนดว าจะให แสดงหมายเลขหน าของเอกสารหร อไม หมายเลข 2 ค อการกาหนดว าจะให แสดงเลขหน าในด านขวาของหน าหร อไม หมายเลข 3 ค อการกาหนดส ญล กษณ ท จะเช อมระหว างห วข อก บหมายเลขหน า หมายเลข 4 ค อการกาหนดระด บ Level ของ Heading ท ต องการนามาสร างเป น สารบ ญ โดยท วไปจะใช ไม เก น 3 ระด บ 3. จากน นจะปรากฏสารบ ญท สร าง ด งร ป 3.3

40 ร ป 3.3 แสดงสารบ ญท สร างข นมา 3.2 การสร างสารบ ญจากร ปหร อตาราง จาก 1. ร ป 3.4 ท แท บ References (หมายเลข 1) กล มของ Captions จากน นเล อกท เมน Insert Table of Figures (หมายเลข 2) ร ป 3.4 เมน สาหร บแทรกสารบ ญภาพหร อตาราง 2. จากน นจะปรากฏหน าต าง Table of Contents ด งร ป 3.5

41 ร ป 3.5 เมน การกาหนดสารบ ญภาพหร อตาราง จากร ป 3.2 หมายเลข 1 ค อการกาหนกว าไม แสดงหมายเลขหน าของเอกสารหร อไม หมายเลข 2 ค อการกาหนดว าจะให แสดงเลขหน าในด านขวาของหน าหร อไม หมายเลข 3 ค อการกาหนดส ญล กษณ ท จะเช อมรหว างห วข อก บหมายเลขหน า หมายเลข 4 ค อการกาหนดว าจะสร างสารบ ญของภาพหร อตาราง ตามท เราสร าง Caption ไว ในเอกสาร 3. จากเม อกดป ม OK จะได สารบ ญท ได สร างมาจาก ร ปหร อตาราง ด งร ป 3.7 ร ป 3.6 แสดงภาพหร อตารางท สร างข น

42 3.3 การแก ไขสารบ ญ เม อม การสร างสารบ ญแล ว ไม ว าจะเป นสารบ ญเน อหา สารบ ญร ป หร อสารบ ญตารางก ตาม เม อม การ แทรกเน อหา หร อแทรกร ป แทรกตาราง เข ามาในเอกสารก จะทาให เลขหน า หร อเน อหาเปล ยนไป ต องม การ ปร บปร ง แก ไขสารบ ญท งหมดใหม ซ งว ธ การปร บปร งสารบ ญโยอ ตโนม ต ม ว ธ ด งน 1. คล กขวาท สารบ ญ จะข น pop up เมน ข นมา ให เล อกท เมน Update Field ด งร ป 3.7 เพ อ ปร บปร งสารบ ญ ร ป 3.7 แก ไขสารบ ญภาพภาพหร อตาราง

43 2. จากน นจะแสดง pop up ด งร ป 3.8 ให เล อกว าต องการ update สารบ ญแบบใด โดยม ให เล อก 2 แบบค อ -Update page numbers only ค อ update เฉพาะหมายเลขหน าไม update เน อหาสารบ ญ กรณ ท ม การเพ มเน อหา ร ป หร อตารางใหม เข ามา ก จะไม ม การเพ มเข ามาในสารบ ญ -Update entire taple ค อ update ท งเลขหน าและเน อหา ถ าม การเพ มเน อหา ร ปภาพ หร อตารางเข ามาใหม ก จะเพ มเข ามาในสารบ ญด วย ร ป 3.8 ปร บปร งสารบ ญภาพภาพหร อตาราง

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล

หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล การจ ดการก บส วนงานต างๆ ของร ปเล มรายงาน การเข ยนการศ กษาเอกเทศประกอบด วยส วนต างๆ 3 ส วนด งน ส วนประกอบตอนต น ส วนเน อหา ส วนประกอบตอนท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

การพ มพ ผลงานทางว ชาการ. Word 2010 โดย รศ.เบญจร ตน ส ทองส ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม จ ดทาโดย รศ.เบญจร ตน ส ทองส ก

การพ มพ ผลงานทางว ชาการ. Word 2010 โดย รศ.เบญจร ตน ส ทองส ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม จ ดทาโดย รศ.เบญจร ตน ส ทองส ก การพ มพ ผลงานทางว ชาการ Word 2010 โดย รศ.เบญจร ตน ส ทองส ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม 1 ให อาจารย เป ดเว บไซต http://pws.npru.ac.th/benjarat/ งานทางว ชาการ การท าผลงานทางว ชาการ สาเนาข อม ล ในส วน แฟ มข อม

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ความต องการของระบบ (System Requirement) - Operation System : Windows XP, Windows 7 - CPU : Intel i3 3.0 GHz หร อส งกว า - Memory : RAM 4 GB หร อส งกว า - Free Disk Space

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ระบบบ นท กเวลาด วยลายน วม อ -ENROLL OFFICE- บร ษ ท แวค ร เส ร ช จ าก ด โทร. 025381038, 025399352, 025303809 Fax. 025383098 E-mail : sales@wacinfotech.com www.wacinfotech.com

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา

ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 1 / 17 ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส ออ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ บทท การก าหนดร ปแบบข อความ เร ยนร โปรแกรม Microsoft Word. การก าหนดร ปแบบต วอ กษร ข อความต าง ๆ ท พ มพ ลงไปในแฟ มเอกสาร ผ ใช สามารถเล อกล กษณะของต วอ กษร หร อส ญล กษณ พ เศษต าง ๆ พร อมก บขนาดของต วอ กษร

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร สามารถ Download File ค ม อการใช ระบบได ท www.kpru.ac.th เล อกใช ระบบบร หารงานบ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information