ท กษะในว ชาช พว ศวกรรม

Size: px
Start display at page:

Download "ท กษะในว ชาช พว ศวกรรม"

Transcription

1 ท กษะในว ชาช พว ศวกรรม ท ปร กษาคณะท างาน นายว ศาล เชาว ช เวชช ประธานคณะท างาน นายเอกส ทธ ล มส วรรณ คณะท างาน นายมงคล เดชนคร นทร นายแม น อมรส ทธ นายว ศว จ กรไพศาล นายสาย นต ศ ร มนตร

2 บทท 1 บทน า การพ ฒนาองค ความร เข าส ว ชาช พว ศวกรรมม ความส าค ญอย างย งท จะต องม พ นฐาน ทางว ทยาศาสตร อย างพอเพ ยง โดยเฉพาะในด านคณ ตศาสตร ฟ ส กส และเคม เพ อสร าง รากฐานท ม นคงต อพ นฐานทางว ศวกรรมศาสตร ซ งพ นฐานทางว ทยาศาสตร และพ นฐานทาง ว ศวกรรมศาสตร จะเป นโครงสร างหล กให ม การเพ มพ นความร การศ กษาในว ศวกรรมหล กเฉพาะ ท าได อย างกว างขวางด วยฐานรากท ม นคงเพ อการสร มยอดได ด วยศ กยภาพท ส งย งข น ท งในเช ง การว เคราะห การส งเคราะห เพ อให เก ดการพ ฒนาได ท งด านว ทยาการ และทางเทคโนโลย ท สามารถน าเสนอเพ อเป นแผนหร อนโยบายและเป นแนวทางการด าเน นงานส การปฏ บ ต ใน ระด บต าง ๆ ได อย างละเอ ยดและล กซ งด วยมาตรฐานค ณภาพท ส ง และให เก ดศ กยภาพใน การแข งข นได ในระด บสากล ท งน พ งจะต องพ จารณาตามข นตอนและขบวนการทางว ศวกรรม อ นประกอบด วยการศ กษาโครงการ การก าหนดนโยบาย แผนการท าโครงการ การออกแบบ การผล ต การก อสร างหร อการอ านวยการต ดต ง การควบค มการก อสร าง การควบค มค ณภาพ การปฏ บ ต งาน การก าก บด แล และการบ าร งร กษา รวมถ งการซ อมแซมปร บปร งแก ไข ท กษะทางว ศวกรรมท ว ศวกรท กสาขาควรจะต องสร างเสร มให เก ดข นก บตนต ดต วไป โดยอ ตโนม ต จนถ อเป นเอกล กษณ บ คล กภาพของว ศวกรท ก ๆ คน ค อ ท กษะการส อทางว ศวกรรม (Communication Skill) ท กษะการค านวณ (Computation Skill) ท กษะพ นฐานทางว ศวกรรม (Basic Engineering Skill) ท กษะการบร หาร (Management Skill) ท กษะการบร การทางว ศวกรรม (Engineering Services Skill) การสร างท กษะในว ศวกรท กคนม อาจท าได ในค าค น แต จะต องค อยเป นค อยไปด วย การสร างสมท ละเล กท ละน อย ท งในขบวนการการเร ยนการสอนท งภาคทฤษฎ ในห องเร ยน และ ภาคปฏ บ ต ในห องปฏ บ ต การ หร อในหน วยงานท ปฏ บ ต หร อประกอบว ชาช พท ส มผ สก บ สถานการณ จร ง จนเก ดความเคยช น และเก ดว ศวกรรมส าน กข นในต วว ศวกรเอง จนกลายเป น ท กษะท ต ดต ว ต ดใจต ดแนวค ดแนวปฏ บ ต ไปตลอดการเป นว ศวกร อ กน ยหน งอาจกล าวได ว า เป นการสร างเสร มบ คล กภาพทางว ชาช พว ศวกรรมโดยอ ตโนม ต อย างไรก ตามท กษะทางว ศวกรรมท พยายามรวบรวมไว ในเอกสารช ดน เป นเพ ยงเฉพาะ ท กษะท ว ศวกรท กคนควรจะต องม เป นพ นฐานเบ องต นในการประกอบว ชาช พว ศวกรรม แต เม อ ว ศวกรได ก าวเข าส การประกอบว ชาช พในสาขาว ศวกรรมเฉพาะทางแล ว เช น ว ศวกรรมโยธา ว ศวกรรมไฟฟ า ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมอ ตสาหการ ว ศวกรรมเหม องแร ว ศวกรรม ส งแวดล อม ว ศวกรรมเคม หร อว ศวกรรมอ น ๆ ย งม ความจ าเป นท จะต องม ท กษะในสาขา ว ศวกรรมเฉพาะทางเหล าน นเพ มเต มเข าไปอ กให เก ดความร ความช านาญท งจากความร ทาง 2

3 ว ชาการท ศ กษาเล าเร ยน หร อท ฝ กอบรมแล วและย งจะต องรวมถ งความร ความช านาญจาก ประสบการณ ท ต องคอยเก บสะสมและสร างเสร มไว อย างต อเน องในระหว างการประกอบว ชาช พ จนสามารถประกอบว ชาช พได โดยอ สระในระด บสาม ญว ศวกร หร ออาจเพ มมากข นจนเป นผ ม ความร ความช านาญพ เศษในการให ค าปร กษาทางว ศวกรรมได ในระด บว ฒ ว ศวกร อย างไรก ตามในเอกสารช ดน จะรวบรวมเพ ยงเฉพาะห วข อหล กท ว ศวกรท กคนควรจะ พ งม ซ งเช อแน ว าสถาบ นการศ กษาแต ละท จะต องม เน อหาสาระและว ทยาการท สามารถ สอดแทรกในว ชาการต าง ๆ ได อย างละเอ ยดตามศ กยภาพของสถาบ นการศ กษาและคณาจารย ท สอนอย แล ว ซ งคาดว าการเตร ยมความพร อมในการประกอบว ชาช พว ศวกรรมน นหากว ศวกร ร ส กว าท กษะทางว ศวกรรมท ท านสร างสมอย ในตนเป นปกต ว ส ยปฏ บ ต อย แล วจนเป น บ คล กภาพเฉพาะตนอย แล ว เอกสารช ดน อาจถ อเป นส วนของการทบทวนว าม ความพร อมใน การประกอบอาช พได มากน อยเพ ยงใด แต หากท กษะเหล าน ย งไม เก ดแก ต วว ศวกรเองแล ว เอกสารช ดน ม อาจจะช วยเหล อได มากน ก ซ งว ศวกรเองอาจจะต องไปทบทวนเอกสารบรรยาย หร อรายงานภาคปฏ บ ต เด มท เคยเล าเร ยนมาและค อย ๆ สร างเสร มไปเร อย ๆ ซ งคาดว าอาจจะ ต องใช เวลาตามควร แต การสร างเสร มและเพ มพ นจะท าได ยากหากสภาพการณ และบรรยากาศ ไม เอ ออ านวย ซ งในขบวนการเร ยนการสอน และการปฏ บ ต งานน าจะถ อเป นพ นฐานในการเสร ม สร างท กษะได อย างด เย ยม 3

4 บทท 2 ท กษะการส อทางว ศวกรรม ว ศวกรม ความจ าเป นอย างย งท ต องม การส อสารในการแปลงทฤษฎ เช งต วเลข เป นรายการค านวณและจากรายการค านวณ ไปส การท าแบบทางว ศวกรรม เพ อการก อ สร างหร อการประกอบต ดต ง รวมไปถ งการใช ปฏ บ ต งาน ด แลบ าร งร กษา หร อการซ อม แซม แก ไข นอกจากน นในกระบวนการทางว ศวกรรมย งม ความจ าเป นท จะต องม การบ นท ก การท ารายงาน การน าเสนอช แจงรวมไปถ งการประชาส มพ นธ หร อส อ โฆษณาท เก ยวข องก น เพ อให งานว ศวกรรม สามารถส อได ในท กระด บ ท งระด บจ ดท า นโยบายและแผน ระด บการด าเน นงาน ในการออกแบบ ก อสร าง หร อต ดต ง การตรวจ สอบควบค มงาน รวมไปถ งการปฏ บ ต การ การด แล บ าร งร กษา และการซ อมแซมแก ไข เป นต น 2.1 การเข ยนแบบทางว ศวกรรม การเข ยนแบบทางว ศวกรรมม ความส าค ญมากในการส อสารทางว ศวกรรมเพ อให งาน ส าเร จล ล วงได เป นไปตามเจตนารมณ ของผ ออกแบบ ว ศวกรจ าเป นต องเร ยนร ท กษะใน การเข ยนแบบ ได แก การเข ยนต วอ กษร ท งอ กษรไทย อ งกฤษ และต วเลข การเข ยนเส นชน ดต าง ๆ เช น เส นตรง เส นโค ง วงกลม และวงร ตลอดจนการให น าหน กของเส น ต วอย าง ด งกล าว จะแสดงในร ปท การเข ยนต วเลขและต วอ กษรตามมาตรฐานสากล จะเข ยนด วยต วอ กษรแบบกอท ค(Gothic) ส วนมาตรฐานของประเทศไทยท ง ส าหร บต วอ กษรไทยและอ กษรอ งกฤษจะเป นไปตาม มอก มาตราส วน ของต วอ กษรจะบอกเป นอ ตราส วนของความส ง ต อความกว างของต วอ กษร ส วน ม มเอ ยงของต วอ กษรในกรณ ท เป นต วเอ ยงจะบอกเป นองศา ภาพฉาย 2 หร อ 3 ม ต การเข ยนภาพมองจากม มต าง ๆ น ยมมากท ส ดจะเป น ภาพฉายแบบ 2 ม ต ซ งเร ยกว า Orthographic projection ด งแสดงในร ปท 2.6 ซ ง ใช ก นอย างแพร หลาย ในการท าแบบทางว ศวกรรมแสดงถ งม ต ส วนกว าง ส วนบาง ส วนม ต ความหนา ความล กหร อความส ง อาจจะต องด จากร ปต ดหร อภาพฉายในม ต ท ต งฉากก น ในกรณ ท ต องการส อให เห นภาพช ดเจนง ายต อความเข าใจ ว ศวกรต อง ฝ กท กษะการมองและเข ยนภาพแบบ 3 ม ต เร ยกว า pictorial projection ซ งเป น ภาพท แสดงให เห นถ งส วนกว าง ส วนยาว และส วนส ง การฉายภาพ 3 ม ต แบ งออก ได เป น 3 ประเภทหล กได แก แบบ Axonometric แบบ Oblique และแบบ Perspective ท ว ศวกรค นเคย ได แก การฉายภาพ Axonometric แบบ Isometric ซ ง 4

5 ท กม ต จะเป นมาตราส วนเด ยวก นด งแสดงในร ปท 2.7 การประย กต ใช งานการเข ยน แบบภาพฉาย สามม ต งานระบบท อในอาคาร 5 ร ปท 2.1 ต วอ กษรชน ดห วเหล ยม ร ปท 2.2 ต วอ กษรชน ดห วกลม

6 6 ร ปท 2.3ล กษณะอ กษรพ มพ ใหญ ร ปท 2.4 ล กษณะอ กษรพ มพ เล ก

7 ร ปท 2.5 ชน ดของเส นและน าหน กของเส น 7

8 8 ร ปท 2.6 การมองภาพฉายหล กและต าแหน งของภาพในระนาบสองม ต ร ปท 2.7 ต วอย างการเข ยนแบบภาพฉาย 3 ม ต ของระบบท อในอาคาร แผนท และแผนผ ง การอ านและเข ยนแผนท ม ความส าค ญส าหร บว ศวกรท กสาขา แผนท สามารถบอกข อม ลส าค ญของพ นท ได ท งพ ก ดทางราบ (X,Y) และทางด ง ท ง น การให ข อม ลทางด งจะใช เทคน คของเส นช นความส ง (Contour line) เส นด งกล าว

9 ในทางทฤษฎ ถ อว าท กจ ดบนเส นช นความส งเด ยวก นจะม พ ก ดความส งเท าก น ด งแสดง ในร ปท 2.8 แผนท ม หลายชน ดเช น แผนท ภ ม ศาสตร (Geographic map) แผนท อ ทกว ทยา(Hydrographic map) แผนท ทหาร ( Military map) แผนท ภ ม ประเทศ (Topographic map) เป นต น ซ งจะม ประโยชน และเป นห วใจอ นส าค ญ ย งในการวางแผน วางโครงการท น าไปส การศ กษาความเป นไปได ของโครงการ ไม เพ ยงเฉพาะการศ กษาทางเทคน ค แต รวมไปถ งการศ กษาเช งเศรษฐศาสตร และ อ น ๆ อาจรวมถ งผลกระทบต อความปลอดภ ย ส งแวดล อม และผลกระทบต อ สาธารณะใน ร ปแบบต าง ๆ ในร ปท 2.9 จะแสดงต วอย างของแผนท ภาพถ าย ดาวเท ยมหร อภาพถ ายทางอากาศในงานว ศวกรรม ใช วางผ งหร อวางแนวจาก แผนท ให ลงต วแล วจะสามารถท าแผนผ งอย างละเอ ยดด วยการส ารวจและตรวจสอบ ข อม ลทางเทคน คต าง ๆ ซ งจะประกอบด วยผ งบร เวณหร อแผนผ งอาคาร เป นต น การเข ยนแบบเป นการส อสารทางว ศวกรรมท ส าค ญอย างย งในหม ว ศวกรและผ ท เก ยวข อง เพ อใช ท าแบบร างวางแผนโครงการ ท าแบบก อสร าง ค ดราคา และประมาณการ ใช ประม ลการก อสร าง ใช ท างานก อสร าง และรวมไปถ งการวางแผนด แลบ าร งร กษาและอ านวย การใช ต วอย างการส อสารด วยแบบในงานว ศวกรรมโยธา ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมไฟฟ า และว ศวกรรมส ขาภ บาล ได แสดงในร ปท ภาพสเกตช การส อสารด วยภาพสเกตซ เป นท ร จ กก นต งแต ย คก อนประว ต ศาสตร เพ อประโยชน ในการส อสารของมน ษยชาต ภาพสเกตซ ในงานทางว ศวกรรมใช เป น บ นท กรายละเอ ยดจากส ารวจพ นท การตรวจงาน หร อจากการท ารายละเอ ยดจาก การค านวณออกแบบท ท าให สามารถเข าใจร ปแบบของงานโดยส งเขปก อน การเข ยนแบบรายละเอ ยดทางว ศวกรรมต อไป การสเกตช ภาพอาจท าได ท ง 2 ม ต และ 3 ม ต เช นเด ยวก นก บการเข ยนแบบท กประการ ว ศวกรจ าเป นต องฝ กท กษะ ด งกล าวเพ อการส อสารเบ องต นท เข าใจก นได ด ซ งม ประโยชน มากในข นตอนของ การออกแบบเบ องต น (Preliminary Design) การบ นท กเพ อการท ารายงานหร อ การส งงานโดยเฉพาะท หน างานผ านบ นท กความจ า เป นต น 9

10 10 ร ปท 2.8 เส นช นความส ง (Contour Line) และต วอย างการประย กต ใช ร ปท 2.9 แผนท ภ ม ประเทศในงานว ศวกรรม

11 11 ร ปท 2.10 ต วอย างแบบโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล กของงานว ศวกรรมโยธา ร ปท 2.11 ต วอย างงานเข ยนแบบระบบไฟฟ า

12 12 ร ปท 2.12 ต วอย างงานเข ยนแบบระบบเคร องกลในโรงงานอ ตสาหกรรม ร ปท 2.13 ต วอย างงานเข ยนแบบระบบส ขาภ บาลในการบ าบ ดน าเส ย

13 13 ร ปท 2.14 ภาพสเกตซ ทางว ศวกรร ม การเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ว ศวกรในป จจ บ นจ าเป นต องร ว ธ การออก แบบ และเข ยนแบบ โดยใช คอมพ วเตอร ช วย ซ งเร ยกรวมก นว า Computer Aided Design (CAD) ในการเข ยนแบบโดยใช คอมพ วเตอร ช วยจะท าให การเข ยนแบบสามารถท าได อย างรวดเร วข น สามารถบ นท กแบบเด มไว ได และสามารถแก ไขแบบเด มได สะดวกรวดเร ว นอกจากน ย งสามารถแสดง ภาพเป น 2 ม ต 3 ม ต หร อจะหม นภาพด ส วนต าง ๆ ได และด วยเทคโนโลย ท ร ดหน าในป จจ บ นได ม การเช อมต อระหว างคอมพ วเตอร และเคร องจ กรกล ให สามารถท างานได ตาม ค าส งผ านคอมพ วเตอร และสามารถผล ตช นงาน ตามท แสดงไว บนจอคอมพ วเตอร ได เช น การใช ซอฟต แวร ควบค ม การท างานของเคร องจ กรกลประเภท CNC (Computer Numerically Controlled) ซอฟต แวร ท ช วยในการเข ยนแบบทางว ศวกรรมท ร จ กก น แพร หลายในป จจ บ น เช น Auto CAD ซ งท าให การเข ยนแบบเป นไปอย าง สะดวกรวดเร ว การเข ยนเส นตรง เส นโค ง วงกลม วงร สามารถท าได โดย

14 เล อกรายการผ านจอมอน เตอร นอกจากน ย งสามารถค ดลอกร ปเด มตามท ต องการเพ อการแก ไขให เป นงานช นใหม ท ม ล กษณะคล ายก น แต ม รายละเอ ยดท ต างก นเพ ยงเล กน อย ท าให ประหย ดเวลาในการเข ยนแบบได อย างมาก นอกจากน การส งงานย งสามารถส งด วยระบบอ เลคทรอน คให พ มพ ลงกระดาษไขโดยใช Plotter ท สามารถลดการพ มพ เข ยวลดปร มาณ การส งแบบพ มพ เข ยวและลดปร มาณการเก บร กษาแบบก อสร างได อย าง มาก ร ปท 2.15 แสดงการประย กต ใช งานซอฟต แวร Auto CAD ในการเข ยน แบบทางว ศวกรรม 14 ก. การขยายสองเท าเท ยบก บจ ด Base point ร ปท 2.15 ต วอย างงานเข ยนแบบโดยใช Auto CAD 2.2 กราฟ แผนภ ม และตาราง ข. การย ายแกนและหม นภาพ การส อสารทางว ศวกรรมนอกเหน อจากแบบทางว ศวกรรมแล ว ย งม ความจ าเป นท ต อง แสดงเป นร ปในล กษณะอ นท น ยมแพร หลายและส าค ญไม ย งหย อนกว าแบบทางว ศวกรรมอย าง ในล กษณะของกราฟเช งเส น แผนภ ม ท เป นภาพ และตารางของกล มต วเลข เป นต น กราฟในงานทางด านว ศวกรรมส วนมากจะเป นการศ กษาปรากฎการณ ท เก ดจาก การเปล ยนแปลงของต วแปรหน งเท ยบก บอ กต วแปรหน ง เช น การศ กษาการย ดต ว ของเหล กในการทดสอบก าล งด ง เป นต น การส อสารท เข าใจก นทางว ศวกรรมด วย

15 15 AMPLIFIER POWER OUTPUT REQUIRED TO COVER VARIOUS DISTANCES AS COMPARED TO THE SURROUNDING NOISE LEVEL ก. ต วอย างกราฟเช งเส นในการแสดงผลการทดสอบ ข. การแสดงข อม ลบนกราฟสเกลธรรมดาและกราฟก งล อก ค. การแสดงข อม ลบนกราฟล อก การแสดงผลในร ปของกราฟจะใช ก นอย างแพร หลาย กราฟท ใช ก นม หลายแบบ อาจเป นกราฟแบบเส นตรง (Linear) เส นโค ง (Parabola) เส นโค ง (Hyperbola) และเส นโค ง (Exponential) การเข ยนกราฟอาจท าได ท งบนสเกลธรรมดาเช งเส น (Rectilinear) สเกลก งล อก (Semilog-scale) หร อ สเกลล อก-ล อก (log-log scale) ด งร ปท 2.16 ร ปท 2.16 การแสดงข อม ลบนกราฟ แผนภ ม การแสดงผลทางว ศวกรรมอาจพ จารณาใช ร ปของแผนภ ม ส อทาง ว ศวกรรมง ายข นและเห นภาพรวมได การแสดงผลในร ปของแผนภ ม ย งเล อกได หลายแบบ เช น แผนภ ม แท ง แผนภ ม วงกลม แผนภ ม ภาพ เป นต น แผนภ ม บาง ประเภทอาจออกแบบให ผ ท เก ยวข องก บงานว ศวกรรม เช น ผ ใช หร อผ ปฏ บ ต งาน ซ งไม จ าเป นต องเป นว ศวกรหร อช างเทคน คเข าใจได ในทางกล บก นบางประเภทจะ ออกแบบเพ ยงเฉพาะช างเทคน คหร อว ศวกรเท าน น ด งน นแผนภ ม จ งอาจแยกเป น 2 ระด บ ค อ แผนภ ม ทางเทคน คและแผนภ ม เพ อการโฆษณาประชาส มพ นธ ด งด ด ความสนใจต อบ คคลท วไป ชน ดของแผนภ ม อาจจะแจกแจงได เช น แผนภ ม แบบ โพลาร (Polar charts) การน าเสนอข อม ลเช งปร มาณตามแนวร ศม 360 องศา แผนภ ม สามแกน (Trilinear charts) แสดง 3 ต วแปรในแผนภ ม เด ยว แผนภ ม แท ง (Bar charts) เป นแผนภ ม แสดงปร มาณในแนวด งหร อแนวนอนง ายต อการ เข าใจของผ คนท วไป หากม หลาย ข อม ลอาจแสดงด วยแผนภ ม ท ประกอบด วย หลายแท งโดยแต ละแท งจะม ความส งแปรตามค าของต วแปรหร อข อม ลน น ๆ แผน ภ ม วงกลม (Pie charts) น าเสนอแบบเด ยวก บแผนภ ม แท งแต แผนภ ม วงกลมจะ ง ายต อการสร างและด งด ดความสนใจต อบ คคลท วไป แผนภ ม แบบช น (Strata charts) ใช แสดงข อม ลเป นภาพในล กษณะท บซ อนก น (Super impose) ของ

16 16 ต วแปร แผนภ ม ปร มาตร (Volume Charts) ใช แสดงผลข อม ลใน 3 ม ต ในแกน x y และ z ท สามารถค านวณปร มาตรด วย computer graphic (ด งแสดงในร ป ท 2.17) 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Miscellaneous Blasting Powder Permissibles Dynamite Nitroglycerine ก. Polar Chart ค. กราฟแผนภ ม แท ง Nitroglycerine 1.60% Miscellaneous 17.80% Dynamite 52.30% Blasting Powder 14.00% Permissibles 14.30% ข. กราฟแผนภ ม วงกลม ง. แผนภ ม ปร มาตร ร ปท 2.17 แผนภ ม แสดงผลทางว ศวกรรม ตาราง ม ความส าค ญไม ย งหย อนไปกว ากราฟหร อแผนภ ม ท ใช ส อในงานว ศวกรรม ในการแสดงผลการทดลองให ร ถ งค าด วยปร มาณ ความส าค ญเป นดรรชน รวมถ ง ความส มพ นธ ในร ปแบบต าง ๆ ท สามารถแปลงไปเป นกราฟหร อแปลงเป นแผนภ ม เพ อให เก ดความเข าใจและร บร ได เร วข น แต ในขณะเด ยวก นในการจดบ นท กและ รายงานเช งต วเลข การจ ดเป นตารางจะง ายต อการเก บข อม ล บ นท กและเสนอผล เป นเบ องต นได การส อสารด วยตารางเป นว ธ การน าเสนอข อม ลอ กแบบหน งใน การท ารายงานทางเทคน ค หร อรายงานทางว ศวกรรม ท ช วยให ผ อ านเข าใจ ความหมายท ผ รายงานต องการส อออกไป ตารางจะแสดงข อม ลในร ปของแถว (Row) และสดมภ (Column) เพ อเสนอและแปลความหมายของข อม ล การจ ด ตารางควรจ ดต าแหน งท ใกล ก บข อความท อ างถ งในตารางด งกล าวให มากท ส ด ใน กรณ ท ตารางยาวเก นไปอาจจ ดวางตารางในภาคผนวก

17 อน งนอกจากแผนภ ม ท ใช แสดงข อม ลทางเทคน คหร อทางว ศวกรรมแล วย งม แผนภ ม ท ใช ในการบร หารจ ดการหร อการปฏ บ ต งานทางว ศวกรรมท แยกเป น แผนภ ม แจงประเภทและแผน ภ ม แสดงข นตอนของงาน (Classification charts และ Flow charts) แผนภ ม ท ง 2 ประเภทม หล กการคล ายก นแต ใช อธ บายงานต างก น แผนภ ม แจงประเภทใช แจกแจงหน วยงานหล ก หน วย งานรองขององค กร และแสดงความส มพ นธ ระหว างหน วยงานน น ๆ ด งแสดงในร ปท 2.18 เป น ต วอย าง แผนภ ม องค กรการบร หารหน วยงานก อสร าง ส วนแผนภ ม แสดงกระบวนการและข น ตอนการท างานด งแสดงในร ปท 2.19 เป นต วอย างในกระบวนการทางว ศวกรรมเคม 17 ร ปท 2.18 แผนภ ม องค กร ร ปท 2.19 Flow chart

18 2.3 รายงานทางเทคน คและการปฏ บ ต งาน ในการด าเน นงานทางว ศวกรรมท เก ยวก บการส ารวจ การทดสอบ ในการทดลองและ การปฏ บ ต งาน จ าเป นอย างย งท ต องจ ดท ารายงานเพ อน าเสนอต อว ศวกรด วยก นหร อต อ ผ เก ยวข องท งในองค กรเด ยวก น หร อต างองค กรแต ม ความเช อมโยงก นด งน นการน าเสนอข อม ล ด านเทคน คด วยรายงานจ งจ าเป นต องกระช บ ตรงประเด น และสามารถส อความหมายได อย าง ช ดเจน โดยท วไปแล วในการเข ยนรายงานทางเทคน คน น ม กจะม ร ปแบบการน าเสนอแบ งเป น ห วข อต าง ๆ เร ยงล าด บด งน 1. บทน า (Introduction) ในส วนน เป นการแสดงให เห นถ งส งท ผ เข ยนท าการศ กษา แนวเหต ผล และความจ าเป นในการศ กษา ป ญหาอาจจะต องรวมถ งผลการศ กษาท เคยม การศ กษามาก อนแล ว(ถ าม ) ตลอดจนข อม ลต าง ๆ ท ป พ นฐานให ผ อ านเข าใจ ถ งป ญหาและแนวทางการแก ป ญหาด วยว ตถ ประสงค และเป าหมายการน าเสนอ รายละเอ ยดของรายงานต อไป 2. เคร องม อหร ออ ปกรณ (Equipment) ส วนน จะบรรยายถ งเคร องม อหร ออ ปกรณ ตลอดจนเทคน คในการใช อ ปกรณ ต าง ๆ ในการศ กษาความส าค ญในส วนน อาจจะ ต องเน นหน กถ งหล กการท างานของเคร องม อ ความละเอ ยดและความน าเช อถ อของ การทดสอบการตรวจว ดหร อการขยายผลต อไป 3. การทดสอบ (Tests) บรรยายถ งการทดสอบและว ธ การทดลองตามข นตอน ซ งจะท า ให ผ อ านสามารถเข าใจถ งว ธ การทดสอบรวมท งข อม ลท จะได จากการทดสอบท สอดร บก บมาตรฐาน(ถ าม ) ในกรณ ท เคร องม อหร ออ ปกรณ ท ใช ไม ย งยากน ก อาจ รวมห วข อ 2 และ 3 เป นห วข อเด ยวก นได 4. ผลการศ กษา (Results) ผลการศ กษาท ได จากการทดลองหร อทดสอบม กแสดงใน ร ปของตารางหร อกราฟ การอธ บายความจะม เพ ยงส น ๆ ถ งผลท ได จากการศ กษา การว เคราะห และว จารณ ย งไม ม ในข นตอน แต จะต องพยายามย อยข อม ลให ละเอ ยด และแปลงผลให อย ในร ปแบบท น าเสนอให เข าใจได ด ท ส ดท น าไปส การว เคราะห ส งเคราะห ได แม นย าข น 5. ว เคราะห และว จารณ ผลงาน (Analyses & Discussion) การว เคราะห เช งต วเลขและ กราฟจากผลการศ กษาด วยการเปร ยบเท ยบทางเทคน คและมาตรฐานต าง ๆ การสร างแบบจ าลองหร อการทดสอบแบบจ าลองอาจม ความจ าเป นในการเปร ยบ เท ยบในเช งทฤษฎ ประกอบ ซ งจะน ามาถ งการว พากษ ว จารณ และน าไปส การสร ปได อย างละเอ ยด ถ ถ วน 6. สร ป (Conclusion) เสนอข อสร ปจากการศ กษาหร อท ได จากการว เคราะห ว น จฉ ย แล ว และจะต องส อให เห นแนวทางการแก ป ญหาท สอดร บและสนองอบว ตถ ประสงค และเป าหมายของการศ กษาน น ๆ 18

19 รายงานทางว ชาการ รายงานทางว ชาการเป นท ร จ กและเคยช นก นในกล มว ศวกรท ผ านกระบวนการเร ยน การสอนจากสถาบ นการศ กษามาแล วท กคน ซ งล าด บข นตอนการน าเสนอย อมสอดร บก บ แนวค ด แนวเหต ผลท น าไปส การศ กษาและทดสอบจ งได ผลมาว เคราะห ว จารณ ส การสร ปผลเพ อ การประย กต หร อการแก ป ญหาต อไป ข นตอนการเข ยนรายงานทางว ชาการ อาจเร ยงล าด บได ด งน 1. บทค ดย อ (Summary) 2. บทน า (Introduction) 3. อ ปกรณ และว ธ การทดลอง (Equipment Tests & Results) 4. ว เคราะห / ว จารณ ผล (Analyses / Discussion) 5. สร ปผล (Conclusion) 6. ตาราง แผนภาพ และร ปภาพ (Tables, Charts & Figures) รายงานการทดสอบ การทดสอบเป นงานท ว ศวกรม อาจหล กเล ยงได ในการปฏ บ ต งานทางว ศวกรรม ท งในการศ กษาเบ องต นระหว างการก อสร าง/ต ดต ง รวมไปถ งในระหว างการใช งานบ าร ง ร กษา ท งน เพ อเป นการตรวจสอบค ณภาพ ความน าเช อถ อของผล ตภ ณฑ และเพ อย นย น สมรรถนะการใช งาน ต วอย างเช น การก อสร างจะต องม การตรวจสอบว สด ตรวจสอบ การก อสร างหร อต ดต ง รวมไปถ งการทดสอบหร อตรวจสอบเพ อย นย นสมรรถนะเม อใช งานไปท จะต องย นย นด วยดรรชน หร อต วเลขของต วแปรท ม น ยส าค ญต อระบบ การท างาน เม อ ม การทดสอบว ศวกรต องรายงานข อเท จจร งท ได จากการทดสอบน นเพ อ เป นข อม ลอ างอ ง เพ อการตรวจร บงาน และเพ อเก บร กษาเป นข อม ลในการบ าร งร กษา ต อไป โดยท วไปรายงานการทดสอบจะประกอบด วย 1. บทน า กล าวถ งป ญหาหร อสาเหต ท ต องทดสอบ 2. ว ตถ ประสงค เป าหมายและขอบข ายของการทดสอบ 3. การทดสอบ เสนอกรรมว ธ มาตรฐานการทดสอบ และกระบวนการทดสอบ 4. ผลการทดสอบ น าเสนอข อม ลโดย แผนผ ง ร ปภาพ กราฟ และ แผนภ ม 5. สร ปผลการทดสอบ เสนอข อม ลเช งต วเลขเป นข อม ลประกอบการต ดส นใจ ต อไป รายงานการประช มหน วยงาน ในงานทางว ศวกรรมจะต องเก ยวข องก บบ คคลหร อต วแทนหลายฝ ายท ต องส อ ถ งก นและจะต องก อให เก ดปฏ ส มพ นธ ส การด าเน นงานท ม ประส ทธ ผลท ต องร วมม อจาก ท กการประช มหน วยงานเพ อหาข อย ต ในว ธ การและข นตอนให ได งานท ม ค ณภาพโดย ร วมก นแก ป ญหาในการด าเน นงาน ด งน นจ งต องม การบ นท กและรายงานการประช ม 19

20 เพ อใช เป นหล กฐานอ างอ งต อไป อ กท งจะต องม การร บรองรายงานการประช มท กคร ง เพ อย นย นความถ กต อง โดยท วไปรายงานการประช มหน วยงานจะประกอบด วยส วน ส าค ญ ค อ 1. ห วข อการประช ม 2. ผ เข าร วมประช ม 3. ว น เวลา สถานท 4. วาระการประช ม - ร บรองรายงานการประช มคร งท ผ านมา - เร องส บเน องจากการประช มคร งท ผ านมา - รายงานความก าวหน าของงาน - ป ญหาอ ปสรรคและแนวทางแก ไข การประช มหน วยงานจะข นอย ก บล กษณะงานท ด าเน นการ แต โดยท วไปควรจะม อย าง น อยเด อนละ 1 คร งเพ อน าไปส การจดบ นท กและท ารายงานประจ าเด อนของหน วยงาน รายงานการปฏ บ ต งาน/หร อการก อสร าง ในการท างานท กชน ดต องม การบ นท กเป นลายล กษณ อ กษรเพ อใช เป นหล กฐาน อ างอ งในภายหล ง เช นการส งงานหร อแก ไขงาน การขออน ม ต ตามข น เป นต น การราย งานผลปฏ บ ต งานอาจแยกเป นรายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และประจ าเด อน ราย งานอาจอย ในร ปของบ นท ก (Memo) ตาราง (chart) หร อร ปเล มก ได ต วอย างรายงาน ประจ าว นและประจ าส ปดาห ในการควบค มงานก อสร างอาคารคอนกร ตเสร มเหล ก ราย งานประจ าเด อนอาจเสนอเป นร ปเล มเน อหาโดยท วไปควรประกอบด วย 1. บทน า 2. เน อหาสาระของโครงการ - รายการด าเน นงานท ส าค ญ 3. ความก าวหน าของโครงการ 4. สร ปการเบ กจ ายเง นโครงการ 5. รายละเอ ยดการด าเน นงาน - ป ญหาอ ปสรรคและแนวทางแก ไข 6. แผนการด าเน นงาน - รายการท ส าค ญ, เส นทางว กฤต /อน ว กฤต 2.4 บ นท กช วยจ า ในการปฏ บ ต งานทางว ศวกรรม การส อสารส วนใหญ จะเป นแบบก อสร าง รายการ ประกอบแบบ และรายงานทางเทคน ค แต การท าบ นท กช วยจ า (Memorandum) ถ อเป นส ออ ก อย างหน งท ม ความส าค ญมากท เช อมโยงระหว างเทคน คและการบร หารงานทางว ศวกรรมใน โครงการ ไม ว าจะเป นสาขาหร อหน วยงานใดจะต องแจ งเพ อทราบหร อส งการให ปฏ บ ต งาน ด าเน นการต าง ๆ ในการส อสารก นทางว ศวกรรมก ต องม การเข ยนบ นท กเป นหล กฐาน เพ อให ผ เก ยวข องร บทราบหร อส งการให ปฏ บ ต ซ งผ ร บเหมาก อสร างท าบ นท กเพ อขออน ม ต เท 20

21 คอนกร ตต อผ ควบค มงานเพ อจะได ท าการตรวจสอบการท างานให เป นไปตามแบบและถ กต อง ตามหล กว ชาทางว ศวกรรมเป นต น บ นท กความจ าจะม ประโยชน อย างมากในกรณ ท ม ป ญหาในโครงการแล วจะต องม การย อนรอยหาควาจร งในเร องร องส ทธ หร อเร ยกค าชดเชยท ผ ท าและผ ร บจะต องส อให อย ใน กรอบของส ญญาหร อมาตรฐานความประพฤต ว ชาช พว ศวกรรม 21 ร ปท 2.20 ต วอย างรายงานประจ าว น ร ปท 2.21 ต วอย างรายงานประจ าเด อน

22 2.5 บ นท กผลปฏ บ ต งาน การบ นท กผลปฏ บ ต งาน (Log Book) ม ความส าค ญอย างย งต อการพ ฒนาการประกอบ ว ชาช พให เพ มความร ว ชาการ และเพ มความร ความช านาญ ให เก ดท กษะในว ชาช พ ส วน การประกอบว ชาช พของการเสร มสร างประสบการณ ด วยประส ทธ ภาพ ค ณภาพ และท กษะใน ว ชาช พ อ นจะน าไปส การพ ฒนาว ชาช พได อย างต อเน อง (Continuing Professional Development, CPD) การบ นท กผลงานและเหต การณ ท เก ดข นในหน วยงานในแต ละว น แต ละ เหต การณ จะม ประโยชน มากในการช วยจ าและกระต นเต อนให ท างานใด อย างม ประส ทธ ภาพ แต ท เป นประโยชน ส งส ดของว ศวกรเองเพราะการบ นท กต าง ๆ เป นกระบวนการเร ยนร ทาง ว ศวกรรมจากเหต การณ จร ง การบ นท กท เป นระบบและกระบวนการด านการร บร (Perception) อย างหน ง ซ งอาจเร ยนร ได ตามอ ตภาพหร อพ นฐานเด มท ม จากความร การศ กษา และท กษะใน ความร ความช านาญ ท สร างสมไว แต เม อการบ นท กประสบการณ ใน Log Book น จะต องได ร บ การตรวจสอบและตรวจ ร บรองเม อก จกรรมหร องานน น ๆ แล วเสร จจากว ศวกรผ ม ความร ความ ช านาญในระด บสาม ญว ศวกร ว ฒ ว ศวกร หร อผ ม ความช านาญการพ เศษท ท างานมาด วยก น อย างต อเน อง ร ปท 2.26 แสดงถ ง การบ นท ก การเข ยนภาพประกอบ และการร บรองโดยว ศวกร อาว โสท เป นพ เล ยงการประกอบว ชาช พ หากการร บร ย งน อยหร อผ ดหล กการว ศวกรผ อาว โสพ ง จะต องปร บความเข าใจ ปร บขบวนการฝ กฝน ฝ กอบรม และการถ ายโอนความร ได อย างละเอ ยด ถ ถ วน และสอดคล องตามมาตรฐานการประกอบว ชาช ท ยอมร บก นในวงว ชาช พส การพ ฒนาตน เองให เก ดค ณภาพ และม ท กษะเพ มพ นมากข นจนเก ดความร ความช านาญในการประกอบว ชา ช พต อไป อน ง ในการเล อนระด บการประกอบว ชาช พจากภาค ว ศวกรเป นสาม ญว ศวกร หร อ จากสาม ญว ศวกรเป นว ฒ ว ศวกร ผลงานท บ นท กไว จะเป นประโยชน อย างมากในการกรอกราย ละเอ ยดสร ปผลงานท เคยผ านมา รวมถ ง การพ ฒนาการประกอบว ชาช พท เก ดข นจากการท างาน แต ละช น แต ละโครงการท สามารถถ ายโอนให ว ศวกรในต างล กษณะการปฏ บ ต งานหร อต างสาขา ว ศวกรรมควบค มท สามารถยกระด บและศ กยภาพการประกอบว ชาช พว ศวกรรมได อย างด ย ง 22

23 23 ร ปท 2.22 ต วอย างการเข ยนบ นท กช วยจ า ร ปท 2.23 การเข ยนบ นท กผลการปฏ บ ต งาน

24 หน งส ออ างอ ง 1. ธ ระช ย เจ าสก ล,เข ยนแบบเทคน ค1, สมาคมส งเสร มเทคโนโลย (ไทย-ญ ป น), ธ ระย ทธ ส วรรณประท ป,ส นต ล กษ ตานนท, เข ยนแบบว ศวกรรมเบ องต น,ว ทยพ ฒน, Thomas E. French,Chales J Vierck,Robert J Foster, Engineering Drawing and Graphic Technology,McGraw-Hill, George C. Beakley, H.W. Leach, Engineering an Introduction to a Creative Profession,Macmillan, Rufus P.Turner, Technical Report Writing,Rinehart Press, อร ณ ช ยเสร,เกล ดความร เก ยวก บการควบค มงานก อสร างอาคารคอนกร ตเสร มเหล ก, ว ศวกรรมสถานแห งประเทศไทย, 24

25 บทท 3 ท กษะการค านวณ การพ ฒนาท กษะการค านวณทางว ศวกรรมจะต องใช พ นฐานทางคณ ตศาสตร เข ามาช วย แก ป ญหาทางว ศวกรรม ซ งจะเห นได ช ดเจนว าความร ทางคณ ตศาสตร จะเป นพ นฐานข นต น ท ว ศวกรต องร ต องเข าใจอย างล กซ งทางทฤษฎ ในางล กท จะต องเข าใจถ งเทคน คและการน ามา ประย กต ใช ก บงานทางว ศวกรรมได จากป ญหาด งกล าวจ งได รวบรวมความร ทางคณ ตศาสตร ท จ าเป นก บว ศวกรโดยส งเขป เพ อเป นการทบทวนพ นความร เบ องต นท สามารถน าไปอธ บาย พฤต กรรมทางฟ ส กต ท ใช ประย กต ส การประกอบว ชาช พต อไป ซ งสามารถแบ งออกเป น 4 หมวดหล ก ความร พ ชคณ ต (Algebra) ตร โกณ (Trigonometry) และเรขาคณ ต (Geometry) เช น การแยกต วประกอบ การกระจาย เลขยกก าล ง ตร โกณ ฟ งช นลายเส น ร ปล กษณ พ นท ปร มาตร เป นต น แคลค ล ส (Calculus) เน นการประย กต ทางคณ ตศาสตร ในการแก ป ญหาต าง ๆ เช น การหาปร มาตร การหาค าส งส ดและต าส ด ความช น ความเร ว ความเร ง การแก สมการเช งอน พ นธ เป นต น ว ธ การเช งต วเลข (Numerical method) เป นขบวนการเช งเลขคณ ตอย างง าย ประกอบด วยการบวก ลบ ค ณ หาร เป นหล กโดยม เหต ผลตามเช งตรรกว ทยา ร วมด วย อาจรวมถ งการประมาณการ การคาดคะเน และการค านวณอย างง าย การใช คอมพ วเตอร และเคร องค านวณ (Tools) ช วยในการค านวณทางว ศวกรรม อาจจะเช อมโยงท งในระบบแข ง (Hardware) เก ยวก บเคร องม อและอ ปกรณ ต าง ๆ และในระบบอ อน (Software) เก ยวก บการท าโปรแกรม ว ธ การใช ให เก ดประส ทธ ผล 3.1 ความร พ ชคณ ต ตร โกณ และเรขาคณ ต ความร ทางด านคณ ตศาสตร เบ องต นในระด บม ธยมปลายท จ าเป นเพ อเป นพ นฐานใน การค านวณทางว ศวกรรมสามารถแบ งออกได เป น 3 ส วนหล ก ค อ พ ชคณ ต ตร โกณ และ เรขาคณ ต ก. การแยกต วประกอบและการกระจาย การแยกต วประกอบ ab + ac = a(b + c) (3.1) a(x + y) + b(x+ y) = (a + b) (x + y) (3.2) x 2 - y 2 = (x - y) (x + y) (3.3) x 3 - y 3 = (x - y) (x 2 + xy + y 2 ) (3.4) x 3 + y 3 = (x + y) (x 2 - xy + y 2 ) (3.5) 25

26 26 การกระจาย (x+ y) 2 = x 2 + 2xy + y (3.6) (x - y) 2 = x 2-2xy + y (3.7) (x + y) 3 = x 3 + 3x 2 y + 3xy 2 + y (3.8) (x - y) 3 = x 3-3x 2 y + 3xy 2 - y (3.9) การแยกต วประกอบแบบพ เศษ x n - y n = (x - y) (x n-1 + x n-2 y + x n-3 y y n-1 )--(3.10) x n + y n = (x + y) (x n-1 - x n-2 y + x n-3 y y n-1 )--(3.11) ถ า n เป นเลขค x n + y n ไม สามารถแยกเป น real factor ได ข. การยกก าล งและลอกการ ท ม กฎของเลขยกก าล ง ก าหนดให p,q เป นจ านวนจร ง และ m,n เป นเลขจ านวนเต มบวก a p * a q = a p+q (3.12) a p / a q = a p-q (3.13) (a p ) q = a pq (3.14) a 0 = 1, a (3.15) (a p b p ) r = a pr b pr (3.16) a -p = 1/a p (3.17) (ab) p = a p b p (3.18) ลอการ ท ม ถ า a p = N เม อ a 0 หร อ 1 แล ว P = log a N log a ( MN ) = log a M + log a N (3.19) log a ( M/N ) = log a M log a N (3.20) log a M p = P log a M (3.21) log a 1 = (3.22) log a a = (3.23) log a ( 1/M ) = -log a M (3.24) log a N = log b N/log b a (3.25) ค. พ นท และ ปร มาตร ก าหนดให A = พ นท, P = เส นรอบร ป, V = ปร มาตร B = พ นท ผ วโค ง, S = พ นท ผ วโค งรวม ส เหล ยมม มฉาก ( ด ร ป 3.1 ก )

27 27 A = ab (3.26) P = 2a + 2b (3.27) ส เหล ยมด านขนาน ( ด ร ป 3.1 ข ) A = absin θ (3.28) P = 2a + 2b (3.29) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) ร ปท 3.1 แสดงพ นท ของหน าต ดต าง ๆ สามเหล ยม ( ด ร ป 3.1 ค ) A = ½ * ab sin θ (3.30) P = a + b + c (3.31) ส เหล ยมคางหม ( ด ร ป 3.1 ง ) A = ½ (a+b ) *h (3.32) P = a + b + h (1/sinθ +1/sinφ) ---(3.33) ส เหล ยมขนมเป ยกป น ( ด ร ป 3.1 จ ) A = ½* xy (3.34) P = 4a (3.35) เม อ x, y เป นเส นทะแยงม ม วงกลม ( ด ร ป 3.1 ฉ ) A = πr (3.36) P = 2πr (3.37) ส วนของวงกลม ( ด ร ป 3.1 ช ) A = r 2 θ/ (3.38) L = rθ (3.39) P = 2r + rθ (3.40)

28 28 เซกเมนต ของวงกลม ( แรเงา ) ( ด ร ป 3.1 ซ ) A = ½*r 2 (θ-sinθ) (3.41) ร ปทรงม มฉาก ( ด ร ป 3.2 ก ) V = abh (3.42) S = 2 (ab+bh+ah) (3.43) ร ปทรงล กบาศก V = a (3.44) S = 6a (3.45) ทรงกระบอก ( ด ร ป 3.2 ข ) V = πr 2 h (3.46) B = 2πrh (3.47) S = 2πrh + 2πr (3.48) วงแหวน ( ด ร ป 3.2 ค ) V = π ( R 2 -r 2 ) h (3.49) กรวยกลม ( ด ร ป 3.2 ง ) V = 1/3*πr 2 h (3.50) B = πrl (3.51) S = πrl + πr (3.52) L = 2 2 r + h (3.53) ทรงกลม ( ด ร ป 3.2 ฉ ) V = 4/3*π*r (3.54) S = 4π r (3.55) ป ราม ด (ฐานส เหล ยมม มฉาก) ( ด ร ป 3.2 ช ) V = 1/3 abh (3.56) A = ab (3.57) ง. ส ตรตร โกณม ต sin θ = y / r = 1/cosecθ (3.58) cos θ = x / r = 1/secθ (3.59) tan θ = y / x = 1/cotθ (3.60) = sinθ /cosθ (3.61) sin (-θ ) = -sinθ (3.62)

29 29 cos (-θ ) = cos θ (3.63) tan (-θ ) = -tan θ (3.64) sin 2 θ +cos 2 θ = (3.65) (ก) (ข) (ค) (ง) (ฉ) (ช) ร ปท 3.2 แสดงปร มาตรของหน าต ดต าง ๆ ร ปท 3.3 แสดงอ ตราส วนของม มต าง ๆ ในร ปของฟ งก ช นตร โกณม ต ร ปท 3.4 แสดงม มและด านของสามเหล ยมใด ๆ

30 1+ tan 2 θ = sec 2 θ (3.66) 1+cot 2 θ = cosec 2 θ (3.67) ม ม 2 เท า sin 2θ = 2sinθ cosθ (3.68) cos 2 θ = ( 1+ cos θ ) / (3.69) sin 2 = ( 1 - cos θ ) / (3.70) cos 2θ = cos 2 θ -sin 2 θ (3.71) = 2cos 2 θ (3.72) = 1-2sin 2 θ (3.73) ม มประกอบ sin ( A + B ) = sina cosb + cosa sinb ---(3.74) sin ( A B ) = sina cosb - cosa sinb ----(3.75) cos ( A + B ) = cosa cosb - sina sinb ----(3.76) cos( A - B ) = cosa cosb + sina sinb ----(3.77) tan ( A ± B) = (tana±tanb)/(1 m tana tanb) -(3.78) ม มและด านของสามเหล ยม กฎของ sine a / sin A = b / sin B = c / sin C (3.79) กฎของ cosine a 2 = b 2 +c 2-2bc cosa (3.80) จ. เรขาคณ ตว เคราะห เส นตรง ให A (x 1,y 1 ), B (x 2, y 2 ) เป นจ ด 2 จ ด ด งร ปท ระยะ AB = ( x ) ( ) 2 2 x 1 + y 2 y 1 --(3.81) ความช น m = ( y 2 - y 1 )/(x 2 - x 1 ) (3.82) x + x y จ ดก งกลาง =, 1 y ระยะทางจากจ ด P ( x 1, y 1 ) ไปย งเส นตรง Ax + By + C = 0 ค อ d = Ax เส นตรงสองเส น (1) เส นตรงขนานก น ถ า m 1 = m By A B + C (3.83) (3.84) 30

31 31 (2) เส นตรงต งฉากก น ถ า m 1 m 2 = -1 - ม มระหว าง เส นตรงท ม ความช น m 1 และ m 2 ค อ tan α = m 1 m 1 + m m แคลค ล ส (Calculus ) ร ปท 3.5 แสดงจ ดท อย บนเส นตรงในระบบแกนพ ก ดฉาก แคลค ล สเป นว ชาท ส าค ญอ กว ชาหน งของสาขาคณ ตศาสตร และเป นพ นฐานท ส าค ญ ในการพ ฒนาน าไปใช ประย กต ในสาขาว ชาทางว ศวกรรมต าง ๆ ได ในว ชาแคลค ล ส เราสนใจ การเปล ยนแปลงของปร มาณต งแต สองจ านวนข นไป ซ งม ความส มพ นธ ก น เช น พ นท ของ ส เหล ยมจ ต ร สม ความส มพ นธ ก บความยาวของด านหน งของส เหล ยมจ ต ร สน น ปร มาตรของ ล กบาศก ม ความส มพ นธ ก บความยาวของด านหน งของล กบาศก เป นต น โดยการน าความร ใน ว ชาแคลค ล สมาประย กต ใช ในงานว ศวกรรมท เก ยวข องสามารถสร ปเป นข อ ๆ ได ด งน 1. ส ตรส าหร บหาอน พ นธ ให y = f(x) เป นฟ งก ช นอน พ นธ ของฟ งก ช น ถ า f(x) = x n จะได f'(x) = nx n (3.85) ถ า f(x) = x จะได f'(x) = (3.86) ถ า f(x) = c จะได f'(x) = 0 เม อ c = ค าคงท (3.87) ถ า f(x) = cg(x) จะได f'(x) = cg'(x) (3.88) ถ า f(x) = g(x) ± h(x) จะได f'(x) = g'(x) ± h'(x) (3.89) ถ า f(x) = g(x) h(x) จะได f'(x) = g'(x)h(x) + h'(x)g(x) (3.90) ถ า f(x) = g(x) / h(x) จะได f'(x) = (g (x)h(x)-h (x)g(x))/ [h(x)] (3.91) ถ า f(x) = [g(x)] n จะได f'(x) = n[g(x)] n-1 g'(x) (3.92) 2. การเคล อนท ของว ตถ สมการเคล อนท เป นสมการแสดงความส มพ นธ ระหว างระยะทางและเวลา เช น s = t 2-4t+3 ความเร วเฉล ยในช วงเวลา t 1 ถ ง t 2 เป น (s 2 -s 1 )/(t 2 -t 1 ) เม อ t 2 > t 1

32 ความเร วขณะใด ๆ หาได จากสมการ ds/dt แล วแทนค า t ณ จ ดเวลาน น ๆ ท ต องการ ทราบความเร ว 3. อ ตราการเปล ยนแปลง ถ า y = f(x) อ ตราการเปล ยนแปลงเฉล ยข อง y เท ยบก บ x ในช วง x ถ ง x+h ค อ ( x + h ) f f ( x ) h อ ตราการเปล ยนแปลงของ y เท ยบก บ x ขณะ x ม ค าใด ๆ หาได จาก dy/dx 4. ความช นของเส นส มผ สเส นโค ง ความช นของเส นโค ง y = f(x) ท จ ด (x,y) ใด ๆ ค อ f'(x) สมการเส นส มผ สเส นโค งท จ ด (x 0,y 0 ) ใด ๆ ค อ y - y 0 = f'(x) (x - x 0 ) 5. ระยะทาง, ความเร ว และความเร ง ถ าร ระยะทางในร ป s = f(t) จะได ความเร ว v(t) = f'(t) และความเร ง a(t) = f''(t) หร อ a(t) = v'(t) 6. ฟ งก ช นเพ ม และฟ งก ช นลด ถ า f'(x) > 0 ในช วงใด แล ว f จะเป นฟ งก ช นเพ มในช วงน น ถ า f'(x) < 0 ในช วงใด แล ว f จะเป นฟ งก ช นลดในช วงน น 7. จ ดส งส ดส มพ ทธ และจ ดต าส ดส มพ ทธ อาศ ยหล กท ว า dy/dx = 0 ณ จ ดส งส ดส มพ ทธ หร อต าส ดส มพ ทธ เสมอ สามารถ แก ป ญหาเก ยวก บจ ดส งส ดต าส ดส มพ ทธ ได ด งน ถ าเป นโจทย ป ญหาต องหาความส มพ นธ ในร ปฟ งก ช นระหว างต วแปรอ สระและต ว แปรตาม แต ถ าโจทย ก าหนด y = f(x) มาแล วก ใช ได เลย แก สมการ dy/dx = 0 ซ งอาจหา ค า ตอบ x มากกว าหน งค า ทดสอบว าค า x ท ได ให ค าส งส ดหร อต าส ดหร อไม ใช เลย โดยอาศ ยอน พ นธ อ นด บท สอง ถ า f''(x) > 0 แสดงว า x น นให ค าต าส ดส มพ ทธ ถ า f''(x) < 0 แสดงว า x น นให ค าส งส ดส มพ ทธ ถ า f''(x) = 0 สร ปไม ได ต องใช ว ธ อ นทดสอบจ งจะทราบ 8. อ นท กร ล อ นท กร ล ค อ ผลท ได จากการกระท าท ย อนกล บก บการหาอน พ นธ ซ งม ส ตรในการหา ด งน ก าหนดให k และ c เป นค าคงท kdx = kx c (3.93) + n + 1 n x x dx = + c n + 1 ( x ) dx = k f ( x ) dx (3.94) kf (3.95) 32

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

การจ ดท าความร (Knowledge Management : KM) เร อง การส ารวจหาแหล งน าบาดาลโดยธรณ ฟ ส กส

การจ ดท าความร (Knowledge Management : KM) เร อง การส ารวจหาแหล งน าบาดาลโดยธรณ ฟ ส กส การจ ดท าความร (Knowledge Management : KM) เร อง การส ารวจหาแหล งน าบาดาลโดยธรณ ฟ ส กส ส าน กส ารวจและประเม นศ กยภาพน าบาดาล กรมทร พยากรน าบาดาล กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ป งบประมาณ 2554 ก ค

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010

เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010 เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010 จ ดทาโดย นางสาวณ ชชา ลาภพ พ ธมงคล นายอน ว ฒน หว างป ญญา นายณ ฐพล เม องปล ม นายณ ฐพร พ มพร อมจ ตร โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ประธานคณะท างาน นายพ พ ฒน นพท ปก งวาล คณะท างาน นายอ ครพงษ นวลอ อน นายด ารงค เปรมสว สด นายพ ทธพงษ อ างทอง 1-1 หมวดท 1 การบร หารความปลอดภ ย ในงานว ศวกรรม 1-2 บทท 1 ว ศวกรรมความปลอดภ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ

บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ การบร หารงานการศ กษาพ เศษ ม หล กการเช นเด ยวก บการบร หารงานการศ กษาท วไป ท งน ม งานหล กอย สามประการค อ บ คลากร งาน และสภาพแวดล อมของสงคม

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information