Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö

Size: px
Start display at page:

Download "Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö"

Transcription

1 Ẻçñ áåðºñ¹ Ö ¼Å ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö ตามมาตรฐานต วช ว ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เอกร นทร ส มหาศาล ส สรด ษฐ ทองเปรม ส นทนา พ ธนาว น คณะบรรณาธ การและผ ตรวจ จต พร ใยไพโรจน นาร ร ตน บ ญสม น นทร ตน เป ยมพ ช ย ศ ภดา ส ทธ ผล พ มพ คร งท ๑ Ê Ç¹ÅÔ ÊÔ ÔìµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ ÃËÑÊÊÔ¹ ŒÒ ñöó ðôô (à ÅÂ) ÃËÑÊÊÔ¹ ŒÒ ñöô ðô ช อ.. ช น ห อง..

2 ค าช แจง หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได ก าหนดมาตรฐานการเร ยนร และ ต วช ว ดไว เป นกรอบและท ศทางในการก าหนดเน อหา ท กษะ กระบวนการเร ยนร ก จกรรมการเร ยน การสอน และการประเม นผลการเร ยนร ของผ เร ยนว าม ระด บความร ความสามารถ และม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม ตามท ก าหนดไว ในมาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดกล มสาระการเร ยนร ต างๆ มากน อยเพ ยงใด รวมถ งพ ฒนาการด านสมรรถนะส าค ญ และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตาม เป าหมายท ก าหนดไว ในหล กส ตรแกนกลางฯ ด วย มาตรฐานการเร ยนร จ งเป นเป าหมายส าค ญในการพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความสามารถ ครอบคล ม ๘ สาระการเร ยนร ส วนต วช ว ดจะระบ ส งท ผ เร ยนต องร และปฏ บ ต ได รวมถ งค ณล กษณะ ท ต องเก ดข นก บผ เร ยนในแต ละระด บช น สถานศ กษาและผ สอนจ งต องน าต วช ว ดไปจ ดท าหน วยการ เร ยนร จ ดกระบวนการเร ยนร และก จกรรมการเร ยนการสอน รวมถ งก าหนดเกณฑ ส าค ญท จะใช ส าหร บประเม นผลผ เร ยน เพ อตรวจสอบค ณภาพผ เร ยนแต ละคน พร อมท งจ ดท าหล กฐานรายงาน ผลการเร ยน และพ ฒนาการด านต างๆ ของผ เร ยนเป นรายบ คคล (ด งแผนภาพ) เป าหมาย (มาตรฐานต วช ว ด) ค ณภาพ ผ เร ยน การประเม น (ช นงาน/ ภาระงาน) ก จกรรมการเร ยนร ท มา : VerMont Department of Education, ๑๙๙๖ จากแผนภาพแสดงถ งการว ดและประเม นผลก บการจ ดกระบวนการเร ยนร ต องม ความ ส มพ นธ ก น และผ สอนต องด าเน นการว ดผลประเม นผลผ เร ยนควบค ก บการจ ดก จกรรมการเร ยนร ท กคร ง โดยม ว ตถ ประสงค ส าค ญค อ ม งประเม นผลเพ อพ ฒนาการเร ยนร ของน กเร ยน ตามกระบวนการ ต อไปน ๑. การว ดเพ อปร บปร งพ ฒนาผ เร ยนเป นรายบ คคล ๒. การว ดอย างต อเน องท งก อนเร ยน ระหว างเร ยน และส นส ดการเร ยน

3 ๓. การประเม นเพ อต ดส นผลการเร ยนท สะท อนระด บความก าวหน าทางการเร ยน ๔. การประเม นสภาพจร งท สะท อนความถน ดและความสามารถท เป นจร งของผ เร ยนเพ อจ ดท า หล กฐานบ นท กผลการเร ยนร แสดงค ณภาพผ เร ยนเป นรายบ คคล (ปพ.๙) การจ ดท าแบบว ดและบ นท กผลการเร ยนร ของผ เร ยนเป นรายบ คคลน จ งม ว ตถ ประสงค ส าค ญเพ ออ านวยความสะดวกแก ผ สอน ในการน าก จกรรมและเคร องม อท ออกแบบไว น ไปประย กต ใช เป นเคร องม อว ดผลเพ อตรวจสอบผลการเร ยนร ท เก ดข นก บผ เร ยน จะได น าผลการว ดมาปร บปร ง พ ฒนาผ เร ยนแต ละคนจนเต มศ กยภาพตามเป าหมายของหล กส ตร ท งน การว ดผลประเม นผลระด บช นเร ยน จ ดเป นภาระงานส าค ญท ส ดในกระบวนการว ดผล ประเม นผลของผ สอน เพราะต องการว ดความร ท กษะ และความสามารถท เก ดก บผ เร ยนท กคน ผ สอนจะได น าผลการว ดเหล าน นไปวางแผนจ ดการเร ยนการสอนให สอดคล องก บความสามารถของ ผ เร ยนเป นรายบ คคล รายกล ม และหร อรายห องเร ยน เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ได ตามเกณฑ ประก นค ณภาพการศ กษาท สถานศ กษาแต ละแห งก าหนดไว ด งน น การประเม นผลผ เร ยนจ งจ าเป นต องใช เคร องม อว ดผลท ม ค ณภาพ ซ งผ สอนต อง สร างหร อเล อกใช เคร องม อว ดผลท ม ค ณภาพสอดคล องก บต วช ว ด เพ อน าผลการว ดมาใช ต ดส น ผลการเร ยนของผ เร ยนได อย างม นใจว า ระด บผลการเร ยนท ต ดส นน นสอดคล องก บระด บความร ความสามารถท เก ดข นจร งของผ เร ยนแต ละคน ซ งม ค าความเท ยงตรงและค าความเช อม นส ง แสดงให เห นถ งความสามารถของผ สอนในด านการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ และด าน การจ ดระบบประก นค ณภาพผ เร ยนท สามารถตรวจสอบและรายงานผลแก ผ ปกครองน กเร ยนได แบบว ดและบ นท กผลการเร ยนร ของผ เร ยนน จ งเป นประโยชน ต อผ สอนและผ เร ยน ท จะใช วางแผนการประเม นผลการเร ยนร ร วมก น เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตาม เป าหมายของหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท กประการ คณะผ จ ดท า

4 สารบ ญ แบบแสดงผลการประเม นค ณภาพตามต วช ว ดช นป ก หน วยการเร ยนร ท ๑ บ านและช ว ตความเป นอย ๑ บทท ๑ บ านน าอย ๑ แบบฝ กก จกรรม ๑ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๓ ๓ บทท ๒ อาหารและโภชนาการ ๗ แบบฝ กก จกรรม ๗ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๑.๑ ป.๖/๒ ๙ ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ประจ าหน วยท ๑ ๑๒ หน วยการเร ยนร ท ๒ งานเกษตรน าร ๑๓ บทท ๑ นานาพ นธ พ ช ๑๓ แบบฝ กก จกรรมท ๑ ๑๓ แบบฝ กก จกรรมท ๒ ๑๔ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๑.๑ ป.๖/๑ ๑๖ บทท ๒ ส ตว เล ยงแสนร ก ๑๙ แบบฝ กก จกรรม ๑๙ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๑.๑ ป.๖/๑ ๒๐ ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ประจ าหน วยท ๒ ๒๒ หน วยการเร ยนร ท ๓ งานประด ษฐ และงานช าง ๒๖ ๒๓ บทท ๑ เร ยนร งานประด ษฐ ๒๓ แบบฝ กก จกรรม ๒๓ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๑.๑ ป.๖/๒, ง ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ ๒๔ บทท ๒ ช านาญการงานช าง ๒๘ แบบฝ กก จกรรม ๒๘ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๑.๑ ป.๖/๒, ง ๒.๑ ป.๖/๓ ๒๙ ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ประจ าหน วยท ๓ ๓๐

5 หน วยการเร ยนร ท ๔ งานธ รก จ และการประกอบอาช พ ๓๑ บทท ๑ งานธ รก จ ๓๑ แบบฝ กก จกรรมท ๑ ๓๑ แบบฝ กก จกรรมท ๒ ๓๒ แบบฝ กก จกรรมท ๓ ๓๓ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๑.๑ ป.๖/๑ ๓๔ บทท ๒ อาช พท ใฝ ฝ น ๓๘ แบบฝ กก จกรรม ๓๘ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ ๔๐ ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ประจ าหน วยท ๔ ๔๒ หน วยการเร ยนร ท ๕ คอมพ วเตอร และข อม ลสารสนเทศ ๔๓ บทท ๑ ข อม ลสารสนเทศ และการแก ป ญหา ๔๓ แบบฝ กก จกรรมท ๑ ๔๓ แบบฝ กก จกรรมท ๒ ๔๔ แบบฝ กก จกรรมท ๓ ๔๔ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๓.๑ ป.๖/๑ ๔๕ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๓.๑ ป.๖/๒, ป.๖/๓ ๔๖ บทท ๒ ผลงานจากคอมพ วเตอร ๔๙ แบบฝ กก จกรรม ๔๙ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๓.๑ ป.๖/๔ ๕๑ แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ง ๓.๑ ป.๖/๕ ๕๓ ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ประจ าหน วยท ๕ ๕๕ แบบทดสอบประเม นผลส มฤทธ ฯ ประจ าภาคเร ยนท ๑ ๕๖ แบบทดสอบประเม นผลส มฤทธ ฯ ประจ าภาคเร ยนท ๒ ๖๔ โครงงานน กเร ยน ๗๐

6 ก แบบแสดงผลการประเม นค ณภาพตามต วช ว ดช นป รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ป.๖ มาตรฐาน การ เร ยนร มฐ. ง ๑.๑ ต วช ว ดช น ป.๖ การว ดและประเม นผล ระด บ ค ณภาพ ๑. อภ ปรายแนวทาง ในการท างานและ ปร บปร งการท างาน แต ละข นตอน หน วยท / บทท หน วยท ๑ บทท ๑ ว ธ การ ประเม น ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๑.๑ เคร องม อ ประเม นผล ก.* ๑.๑ ข อ ๑ จ บค ก บเพ อน แล วแสดงว ธ ด แลร กษาส งของเคร องใช ก. ๑.๑ ข อ ๒ วางแผน การด แลร กษาห องต างๆ ในบ าน ๑ ห อง แล ว ท างานตามท วางแผนไว บทส.* หน วยท ๒ ตรวจก จกรรม ก. ๒.๑ เล อกปล กพ นธ พ ช บทท ๑ รวบยอดท ๒.๑ ๑ ชน ด ลงในแปลงปล ก ของโรงเร ยน บทส. หน วยท ๒ บทท ๒ หน วยท ๔ บทท ๑ ตรวจก จกรรม ก. ๒.๒ แบ งกล ม แล ว รวบยอดท ๒.๒ เล อกเล ยงส ตว กล มละ ๑ ชน ด บทส. ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๔.๑ * ก. หมายถ ง ก จกรรมรวบยอด บทส. หมายถ ง แบบทดสอบ ก. ๔.๑ ข อ ๑ แบ งกล ม แล ววางแผนการท างาน ธ รก จขนาดเล ก ๑ ประเภท และปฏ บ ต ตามท วางแผน ก. ๔.๑ ข อ ๒ เข ยนบ นท ก รายร บ-รายจ ายของตนเอง เป นเวลา ๓ ว น ก. ๔.๑ ข อ ๓ จ บค ก บเพ อน แล วแสดงว ธ จ ดเก บเอกสารทางธ รก จ บทส. ๔ ๓ ๒ ๑ สร ปผลการ ประเม น ระด บค ณภาพ ตามมาตรฐาน การเร ยนร ง ๑.๑

7 มาตรฐาน การ เร ยนร มฐ. ง ๑.๑ (ต อ) ต วช ว ดช น ป.๖ การว ดและประเม นผล ระด บ ค ณภาพ หน วยท / บทท ๒. ใช ท กษะการจ ดการใน หน วยท ๑ การท างาน และม ท กษะ การท างานร วมก น ๓. ปฏ บ ต ตนอย างม มารยาท ในการท างาน ก บครอบคร วและผ อ น ว ธ การ ประเม น บทท ๒ ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๑.๒ เคร องม อ ๔ ๓ ๒ ๑ ประเม นผล ก. ๑.๒ ข อ ๑ แบ งกล ม แล วค ดรายการอาหาร ๑ อย าง และลงม อ ประกอบอาหาร ก. ๒.๑ ข อ ๒ ให แต ละ กล ม แบ งป นอาหารให เพ อนกล มอ น แล วร วมก น ร บประทานอาหาร บทส. หน วยท ๓ ตรวจก จกรรม ก. ๓.๑ ข อ ๒ ออกแบบ บทท ๑ รวบยอดท ๓.๑ สร างสรรค งานประด ษฐ ๑ ช น จากน นปฏ บ ต ตามท วางแผนไว บทส. หน วยท ๓ ตรวจก จกรรม บทท ๒ ก. ๓.๒ แบ งกล ม แล ว รวบยอดท ๓.๒ ประกอบของใช ภายใน บ าน ๑ ช น เก ยวก บ ระบบกลไก หร อระบบ ไฟฟ าอ เล กทรอน กส บทส. หน วยท ๑ บทท ๑ ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๑.๑ ก. ๑.๑ ข อ ๑ จ บค ก บเพ อน แล วแสดงว ธ ด แลร กษาส งของเคร องใช ก. ๑.๑ ข อ ๒ วางแผน การด แลร กษาห องต างๆ ในบ าน ๑ ห อง แล วท างาน ตามท วางแผนไว บทส. สร ปผลการ ประเม น ระด บค ณภาพ ตามมาตรฐาน การเร ยนร มฐ. ง ๒.๑ ๑. อธ บายส วนประกอบ ของระบบเทคโนโลย หน วยท ๓ บทท ๑ ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๓.๑ ก. ๓.๑ ข อ ๑ เข ยน อธ บายความส มพ นธ ของการออกแบบ ก บระบบเทคโนโลย บทส. ข

8 มาตรฐาน การ เร ยนร มฐ. ง ๒.๑ (ต อ) ต วช ว ดช น ป.๖ การว ดและประเม นผล ระด บ ค ณภาพ ๒. สร างส งของเคร องใช ตามความสนใจ อย างปลอดภ ย โดยก าหนดป ญหา หร อความต องการ รวบรวมข อม ล เล อก ว ธ การออกแบบโดย ถ ายทอดความค ด เป นภาพร าง ๓ ม ต หร อแผนท ความค ด ลงม อสร าง และประเม นผล หน วยท / บทท ว ธ การ ประเม น หน วยท ๓ บทท ๑ ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๓.๑ เคร องม อ ประเม นผล ก. ๓.๑ ข อ ๒ ออกแบบ สร างสรรค งานประด ษฐ ๑ ช น จากน นปฏ บ ต ตามท วางแผนไว บทส. ๓. น าความร และท กษะ หน วยท ๓ การสร างช นงานไป บทท ๑ ตรวจก จกรรม ก. ๓.๑ ข อ ๒ ออกแบบ รวบยอดท ๓.๑ สร างสรรค งานประด ษฐ ประย กต ในการสร าง ๑ ช น จากน นปฏ บ ต ส งของเคร องใช ตามท วางแผนไว บทส. หน วยท ๓ ตรวจก จกรรม ก. ๓.๒ แบ งกล ม บทท ๒ รวบยอดท ๓.๒ แล วประกอบของใช ภายในบ าน ๑ ช น เก ยวก บระบบกลไก หร อระบบไฟฟ า อ เล กทรอน กส บทส. ๔ ๓ ๒ ๑ สร ปผลการ ประเม น ระด บค ณภาพ ตามมาตรฐาน การเร ยนร ง ๒.๑ ๑. บอกหล กการเบ องต น ของการแก ป ญหา หน วยท ๕ บทท ๑ ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๕.๑ ก. ๕.๑ ใช กระบวนการ แก ป ญหาในการแก ป ญหา ตามสถานการณ ท ก าหนด บทส. ค มฐ. ง ๓.๑ ๒. ใช คอมพ วเตอร ในการ ค นหาข อม ล หน วยท ๕ บทท ๑ ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๕.๒ ก. ๕.๒ ส บค นข อม ล ท สนใจจากคอมพ วเตอร ๑ เร อง แล วจ ดท าข อม ล ให เป นสารสนเทศ และ จ ดเก บข อม ลในร ปแบบ ต างๆ จากน นออกมา น าเสนอท หน าช นเร ยน บทส.

9 มาตรฐาน การ เร ยนร มฐ. ง ๓.๑ (ต อ) ต วช ว ดช น ป.๖ การว ดและประเม นผล ระด บ ค ณภาพ ๓. เก บร กษาข อม ลท เป น ประโยชน ในร ปแบบ ต างๆ ๔. น าเสนอข อม ล ในร ปแบบท เหมาะสม โดยเล อกใช ซอฟต แวร ประย กต ๕. ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจาก จ นตนาการหร องาน ท ท าในช ว ตประจ าว น อย างม จ ตส าน ก และความร บผ ดชอบ หน วยท / บทท ว ธ การ ประเม น หน วยท ๕ บทท ๑ ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๕.๒ เคร องม อ ประเม นผล ก. ๕.๒ ส บค นข อม ล ท สนใจจากคอมพ วเตอร ๑ เร อง แล วจ ดท าข อม ล ให เป นสารสนเทศ และ จ ดเก บข อม ลในร ปแบบ ต างๆ จากน นออกมา น าเสนอท หน าช นเร ยน บทส. หน วยท ๕ ตรวจก จกรรม ก. ๕.๓ ข อ ๑ สร าง บทท ๒ รวบยอดท ๕.๓ ตารางเร ยนของน กเร ยน โดยใช โปรแกรม ไมโครซอฟต เอ กเซล แล วพ มพ งานออกทาง เคร องพ มพ และน ามา ต ดลงในกรอบ ก. ๕.๓ ข อ ๒ น าเสนอ ข อม ลท สนใจโดยใช โปรแกร,ไมโครซอฟต - เพาเวอร พอยต และน า- เสนอผลงานท หน าช นเร ยน บทส. หน วยท ๕ บทท ๒ ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๕.๔ ก. ๕.๔ เล อกส บค นข อม ล เร องท ก าหนด ๑ เร อง จากแหล งข อม ลต างๆ แล วท าแผ นพ บ จากน น ออกมาน าเสนอท หน าช นเร ยน บทส. ๔ ๓ ๒ ๑ สร ปผลการ ประเม น ระด บค ณภาพ ตามมาตรฐาน การเร ยนร ง ๓.๑ มฐ. ง ๔.๑ ๑. ส ารวจตนเอง เพ อวางแผนในการ เล อกอาช พ หน วยท ๔ บทท ๒ ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๔.๒ ก. ๔.๒ ข อ ๑ ส บค น ข อม ลเก ยวก บอาช พ ท อยากท าเม อโตข น ๑ อาช พ แล วเข ยน บ นท กผล ก. ๔.๒ ข อ ๒ ตอบค าถาม บทส. ง

10 มาตรฐาน การ เร ยนร มฐ. ง ๔.๑ (ต อ) ต วช ว ดช น ป.๖ การว ดและประเม นผล ระด บ ค ณภาพ หน วยท / บทท ๒. ระบ ความร หน วยท ๔ ความสามารถ บทท ๒ และค ณธรรมท ส มพ นธ ก บอาช พท สนใจ ว ธ การ ประเม น ตรวจก จกรรม รวบยอดท ๔.๒ เคร องม อ ประเม นผล ก. ๔.๒ ข อ ๑ ส บค น ข อม ลเก ยวก บอาช พ ท อยากท าเม อโตข น ๑ อาช พ แล วเข ยน บ นท กผล ก. ๔.๒ ข อ ๒ ตอบค าถาม บทส. ๔ ๓ ๒ ๑ สร ปผลการ ประเม น ระด บค ณภาพ ตามมาตรฐาน การเร ยนร ง ๔.๑ หมายเหต : ๑. ให ผ สอนน าผลการประเม นต วช ว ดในแต ละหน วยการเร ยนร มาสร ปผลการประเม นเป น ระด บค ณภาพ โดยข ด ลงในช องตามผลการประเม นของน กเร ยนแต ละคน ๒. ให ผ สอนประเม นผลระด บค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร โดยรวมค าระด บค ณภาพ ของต วช ว ดในแต ละมาตรฐาน แล วหารด วยจ านวนต วช ว ดในแต ละมาตรฐาน จะได ค าเฉล ยระด บค ณภาพออกมา แล วน าค าเฉล ยระด บค ณภาพไปเท ยบก บเกณฑ การ ประเม น ด งน เกณฑ การประเม น ๓.๒๕-๔.๐๐ = ด มาก ๒.๕๐-๓.๒๔ = ด ๑.๗๕-๒.๔๙ = พอใช ๑.๐๐-๑.๗๔ = ผ าน จ

11 บทท ๑ บ านน าอย ñ ˹ Ç ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Õè ºŒÒ¹áÅЪÕÇÔµ ÇÒÁ໚¹ÍÂÙ แบบฝ กก จกรรม ท าความสะอาดส งของและห องต างๆ ค าช แจง : การเร ยนร ข นตอนการด แลร กษาบ าน และส งของเคร องใช ในบ าน จะท าให ท างานบ านได อย างถ กว ธ งานส าเร จตามเป าหมายท วางไว ๑ ด ภาพ แล วเข ยนช อส งของในภาพ และบอกข นตอนในการด แลร กษาส งของเคร องใช ในบ าน ให เหมาะสม (แนวตอบ).. โต ะ ๑) ภาพน ค อ.. โต ะ การด แลร กษา ม ด งน.. ๑. ใช ไม กวาดขนไก ป ดฝ นละออง. ๒. ใช ผ าช บน าบ ดหมาดๆ เช ด. ๓. ใช ผ าแห งเช ดอ กคร ง ๒) ภาพน ค อ.. เตาร ด การด แลร กษา ม ด งน.. ๑. ใช ผ าแห งเช ดให สะอาด. ๒. ม วนเก บสายไฟให เร ยบร อย. ๓. หม นตรวจสอบสภาพเตาร ดอย เสมอๆ ๓) ภาพน ค อ.. กะละม ง การด แลร กษา ม ด งน.. ๑. ล างให สะอาด และคว าให แห ง. ๒. จ ดเก บเข าท ให เร ยบร อย. ๑

12 ๒ ๒ วางแผนด แลร กษาห องนอนของตนเอง และท างานตามท วางแผนไว จากน นบ นท กผล (แนวตอบ) ส ารวจและว เคราะห งาน งานบ านท ต องท า ค อ ด แลร กษาห องนอน ว สด อ ปกรณ ท ใช ได แก.. ไม กวาดหยากไย ไม กวาดขนไก ไม กวาดดอกหญ า. ไม ถ พ น ถ งน า ท ต กผง และผ าข ร ว ผ ร บผ ดชอบ ค อ. ฉ นและน องสาว ระยะเวลา ค อ ประมาณ ๓๐ นาท วางแผนการท างาน วางแผนการท างาน ด งน.. ข นตอนท ๑ จ ดเก บของใช ต างๆ.. ข นตอนท ๒ ท าความสะอาดเพดานและผน งห อง ข นตอนท ๓ จ ดเก บท นอนและเคร องนอน. ข นตอนท ๔ ท าความสะอาดพ นห อง ปฏ บ ต งานและสร ปผล ผลการท างาน.. ห องนอนสะอาด ด เป นระเบ ยบเร ยบร อย ไม เป นแหล งสะสม.. เช อโรค. ข อบกพร องของผลงาน และว ธ แก ไข ม ด งน. ข อบกพร อง ค อ ม ฝ นละอองตกลงบนส งของบร เวณท กวาดหยากไย.. ว ธ แก ไข ค อ น าผ ามาคล มส งของบร เวณท จะกวาดหยากไย.. เม อกวาดเสร จ จ งน าผ าคล มน นออก ท าความสะอาดผ าคล ม และป ดฝ นละอองตรงบร เวณน นอ กคร ง

13 แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ประจ าหน วยท ๑ บทท ๑ ก จกรรมรวบยอดท ๑.๑ แบบประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๓ อภ ปรายแนวทางในการท างานและปร บปร งการท างานแต ละข นตอน ปฏ บ ต ตนอย างม มารยาทในการท างานก บครอบคร วและผ อ น ช ดท ๑ ๓๐ คะแนน ๑ จ บค ก บเพ อน แล วจ บฉลากเล อกส งของเคร องใช ในบ านมา ๑ ชน ด จากน นออกมาแสดงว ธ ด แลร กษาส งของเคร องใช น นๆ แล วบ นท กผล (แนวตอบ) ส งของเคร องใช น ค อ.. ช นวางหน งส อ ว ธ ด แลร กษา ม ด งน. ๑. ใช ไม กวาดขนไก ป ดฝ นละออง.. ๒. ใช ผ าช บน าบ ดหมาดๆ เช ดจนสะอาด ๓. ใช ผ าสะอาดเช ดให แห ง ๔. จ ดเก บหน งส อให เป นระเบ ยบ มารยาทท ใช ในการท างานน ค อ. ท างานด วยความต งใจ กระต อร อร น ในการท างาน ร บฟ งความค ดเห นของผ อ น ร บผ ดชอบงานในส วนของตนเอง ประเม นผล รายการประเม น ๑) การปฏ บ ต งานตามข นตอน และม ท กษะในการ ท างาน ๒) การม มารยาทในการท างานร วมก บผ อ น ๓) การใช พล งงานและทร พยากรอย างค มค า และประหย ด ลงช อ. ผ ประเม น ผลการประเม น ด พอใช ควรปร บปร ง ต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๑ ได คะแนน คะแนนเต ม ö ผลการปฏ บ ต ก จกรรม ข นอย ก บด ลยพ น จของผ สอน ต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๓ ได คะแนน คะแนนเต ม ù ๓

14 ๒ วางแผนการด แลร กษาห องต างๆ ในบ านมา ๑ ห อง แล วท างานตามท วางแผนไว จากน น ให ผ ปกครองประเม นผล (แนวตอบ) ห องท ฉ นเล อกด แลร กษา ค อ ห องน า ข นตอนการด แลร กษา ม ด งน ๑. ราดน าบนพ นห องน า และเคร องส ขภ ณฑ ต างๆ แล วราดน ายาล างห องน าท งไว ๑๐ นาท ๒. ใช แผ นข ดข ดท อ างล างหน า ๓. ใช แปรงข ดห องน าแบบม ด ามข ดโถส วม และใช แปรงไม ม ด ามข ดพ นห องน า ๔. ใช น าสะอาดล างเคร องส ขภ ณฑ และพ นห องน าจนสะอาด ข อบกพร องและว ธ แก ไข ม ด งน - ขอบช กโครกย งม คราบสกปรก แก ไขโดยใช แผ นข ดข ดท งบนขอบฝา.. และใต ขอบฝาช กโครก เพ อให คราบสกปรกหล ดออกจนหมด และไม เป นแหล งสะสมเช อโรค.. - เป ดน าใส ถ งน าจนล น แก ไขโดยขณะท ข ดท าความสะอาดห องน า.. ต องป ดน าก อนท กคร ง เพ อเป นการประหย ดน า ประเม นผล รายการประเม น ๑) การปฏ บ ต งานตามข นตอน และความเร ยบร อย ของผลงาน ๒) การม มารยาทในการท างานร วมก บผ อ น ๓) การใช พล งงานและทร พยากรอย างค มค า และประหย ด ผลการประเม น ด พอใช ควรปร บปร ง ผลการปฏ บ ต ก จกรรม ข นอย ก บด ลยพ น จของผ สอน ลงช อ. ผ ประเม น ต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๑ ได คะแนน คะแนนเต ม ù ต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๓ ได คะแนน คะแนนเต ม ö ๔

15 เเกณฑ ประเม นช นงาน ข อ ๑ การด แลร กษาส งของเคร องใช (๑๕ คะแนน) บ นท กผล (๖ คะแนน) บอกว ธ ด แลร กษาส งของเคร องใช ได อย างเหมาะสม (ใช ประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๑) ๓ คะแนน บอกมารยาทท ใช ในการท างานได อย างเหมาะสม (ใช ประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๓) ๓ คะแนน (ถ าม ส วนใดบกพร องให ลดทอนคะแนนลงตามส ดส วน) ผลการท างาน (๙ คะแนน) ผลการท างานอย ในเกณฑ ด ๓ คะแนน ผลการท างานอย ในเกณฑ พอใช ๒ คะแนน ผลการท างานอย ในเกณฑ ควรปร บปร ง ๑ คะแนน หมายเหต คะแนนว ดจากตารางประเม น ข อ ๑) - ๒) ใช ประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๑ ข อ ๓) - ๔) ใช ประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๓ ข อ ๒ การด แลร กษาห องต างๆ (๑๕ คะแนน) การบ นท กผล (๖ คะแนน) บอกข นตอนการด แลร กษาห องต างๆ ได เหมาะสม (ใช ประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๑) ๓ คะแนน บอกว ธ แก ไขข อบกพร องได อย างเหมาะสม (ใช ประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๑) ๓ คะแนน (ถ าม ส วนใดบกพร องให ลดทอนคะแนนลงตามส ดส วน) ผลการท างาน (๙ คะแนน) ผลการท างานอย ในเกณฑ ด ๓ คะแนน ผลการท างานอย ในเกณฑ พอใช ๒ คะแนน ผลการท างานอย ในเกณฑ ควรปร บปร ง ๑ คะแนน หมายเหต คะแนนว ดจากตารางประเม น ข อ ๑) ใช ประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๑ ข อ ๒) - ๓) ใช ประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๓ ช ดท ๒ ๑๐ คะแนน วง รอบต วอ กษรหน าค าตอบท ถ กท ส ด (ข อ ๑-๕ ประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๑) ๑. ในการท างานบ าน ควรท าส งใด เป นอ นด บแรก จ งจะเหมาะสมท ส ด ก. เตร ยมอ ปกรณ ข. วางแผนการท างาน ค. ศ กษาว ธ การท างานบ าน ง. น ดหมายก บผ ท ท างานด วย ๒. เคร องเร อนท ท าจากหน ง ไม ต องใช ส งใด ในการท าความสะอาด ก. น ายาข ดเงา ข. ไม กวาดขนไก ค. น าม นจ กร ง. ผ าข ร ว ๕

16 ๖ ก. จอยส งให น องจ ดเก บท นอนแทน ข. ม งค กล าวช นชมน องท ช วยท า ความสะอาดห องคร ว ค. ก ยฟ งพ อธ บายว ธ กวาดพ นบ าน ด วยความต งใจ ง. ป มกวาดพ นซ าเม อแม บอกว า พ นย งม เศษฝ นละออง ๗. ถ าน องช วยท าความสะอาด แล วท า กรอบร ปของเราหล น เราควรท าอย างไร ก. ไล น องไปท นท ข. บอกให แม ลงโทษน อง ค. บอกให น องซ อมาให ใหม ง. ต กเต อนน องด วยถ อยค าท ส ภาพ ๘. หากต องการให น องล างจานแทน น กเร ยนควรพ ดอย างไร ก. ช วยล างจานให ด วยนะจ ะ เพราะ พ ร บไปท าธ ระ ข. ล างจานให ด วยนะ ฉ นไม ว าง ค. ล างจานส ขอบใจนะจ ะ ง. ไปล างจานเด ยวน ๙. ข อใดเป นการประหย ดพล งงาน และทร พยากร ก. ใช น าเพ ยงถ งเด ยวในการซ กผ าถ พ น ข. เก บภาชนะท ใช แล วไว ๒ ว น แล วจ งล างท เด ยว ค. เป ดเตาร ดด วยไฟแรง เพ อผ าจะได เร ยบเร วข น ง. เช ดท าความสะอาดตะแกรงพ ดลม อย เสมอๆ ๑๐. ข อใดด แลร กษาเคร องใช ไฟฟ าไม เหมาะสม ก. เป ด-ป ดต เย นบ อยๆ ข. ร ดเส อผ าคร งละมากๆ ค. ใช ผ าแห งเช ดเคร องซ กผ า ง. ถอดปล กโทรท ศน ท กคร งท เล กด ๓. เพราะเหต ใด ต องถอดปล กเคร องใช ไฟฟ าก อนท าความสะอาดท กคร ง ก. ช วยประหย ดไฟ ข. จะได ขนย ายสะดวก ค. ท าความสะอาดง ายข น ง. ป องก นการถ กไฟฟ าด ด ๔. หากพบช นวางของช าร ดเล กน อย ในขณะท ท าความสะอาด ควรท าอย างไร ก. น าไปท งท นท ข. น าไปบร จาคให ผ อ น ค. ท าความสะอาดจนเสร จ และซ อมแซมให เร ยบร อย ง. รอจนช าร ดมากๆ จ งซ อมแซม ๕. แก มท าความสะอาดห องน าเสร จแล ว ง. ไปล างจานเด ยวน แต พบว าย งม คราบสกปรกอ กเล กน อย แก มควรท าอย างไร ก. รอให ม คราบสกปรกมากๆ จ งท าความสะอาดใหม ข. รออ ก ๓ ว น จ งท าความสะอาด ค. ท าความสะอาดท นท ง. ไม ต องท าอะไร (ข อ ๖-๑๐ ประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๓) ๖. ใครไม ม มารยาทในการท างานบ าน ร วมก บผ อ น ง. ต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๑ ได คะแนน คะแนนเต ม õ ต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๓ ได คะแนน คะแนนเต ม õ

17 บทท ๒ อาหารและโภชนาการ แบบฝ กก จกรรม ร จ กเล อกบร โภค และประกอบอาหาร ค าช แจง : การเร ยนร เก ยวก บการเล อกใช อ ปกรณ และการประกอบอาหาร ท าให น ามาใช ปฏ บ ต ในช ว ตประจ าว นได อย างถ กว ธ ๑ ส ารวจการร บประทานอาหารและเคร องด มของตนเอง ๒ ว น แล วว เคราะห ว าร บประทาน ได เหมาะสมหร อไม พร อมท งบอกเหต ผล จากน นบ นท กผล รายการอาหาร และเคร องด ม บร โภคได เหมาะสม ไม เหมาะสม เหต ผล (แนวตอบ) ว นท ๑ ๑. โจ กหม ๒. น าส ม ๓. ข าวราดแกงส ม ๔. น าอ ดลม ๕. มะละกอ ว นท ๒ ๑. ก วยเต ยวราดหน า ๒. นม ๓. ข าวม นไก ๔. ไก ทอดเกร ยมๆ ๕. ขนมขบเค ยว ๖. ผลไม ดอง.... ให ค ณค าทางโภชนาการ.. ม ว ตาม นซ ส ง ช วยป องก นโรคหว ดได.. ให ค ณค าทางโภชนาการ.. เป นเคร องด มท ม ประโยชน น อย.. เป นผลไม ท ม เส นใย ช วยให ข บถ ายสะดวก.... ให ค ณค าทางโภชนาการ.. เป นเคร องด มท ม ประโยชน ต อร างกาย.. ให ค ณค าทางโภชนาการ.. อาจม สารท ท าให เป นโรคมะเร ง.. ให ค ณค าทางโภชนาการน อย.. ให ค ณค าทางโภชนาการน อย อาจท าให.. ปวดท องได ๗

18 ๘ ๒ ด ภาพท ก าหนด แล วว เคราะห ว าปฏ บ ต ได เหมาะสมหร อไม พร อมบอกเหต ผลประกอบ เหมาะสม ไม เหมาะสม เพราะ การร บประทานอาหารร วมก บผ อ น.. ควรใช ช อนกลางต กอาหาร เพ อป องก น.. ไม ให เศษอาหารจากช อนตกลงไปในอาหาร.. และช วยป องก นการแพร เช อโรคจาก.. ทางน าลาย ๓ ด ภาพอาหารท ก าหนด แล วเข ยนบอกว ธ การเล อกซ อท เหมาะสม (แนวตอบ) ๑) ๒) ๓) ๔) ควรเล อกซ อ ด งน เล อกผลท ม ส เข ยวอ อน หากต องการเน อกรอบ ให เล อกผลท ม ผ วขร ขระ หากต องการเน อจะน ม ให เล อกผลท ม ผ วเร ยบ.... ควรเล อกซ อ ด งน ส ไม ซ ด.. ผ วเร ยบต ง ไม เห ยวย น.. ไม ม ส เข ยวช า ควรเล อกซ อ ด งน.. ต นอวบไม เห ยวเฉา เปล อกของล าต นไม แข ง ม ส เข ยวอ อน.. ควรเล อกซ อ ด งน กระป องไม บ บเบ ยว ไม เป นสน ม.. ด ว นหมดอาย ก อนซ อ.. ๔ แบ งกล ม กล มละ ๔-๕ คน แล วฝ กท าแกงจ ดเต าห หม ส บ ตามในหน งส อเร ยน หน า ๒๕ โดยคร คอยให ค าแนะน า จากน นน ามาให เพ อนต างกล มช ม และประเม นผลงาน

19 แบบประเม นผลการเร ยนร ตามต วช ว ด ประจ าหน วยท ๑ บทท ๒ ก จกรรมรวบยอดท ๑.๒ แบบประเม นต วช ว ด ง ๑.๑ ป.๖/๒ ใช ท กษะการจ ดการในการท างาน และม ท กษะการท างานร วมก น ช ดท ๑ ๒๕ คะแนน ๑ แบ งกล ม กล มละ ๔-๕ คน ร วมก นค ดรายการอาหารกล มละ ๑ อย าง แล วลงม อประกอบ อาหาร จากน นให คร ประเม นผล (แนวตอบ) อาหารท กล มของฉ นท า ค อ ต มย าก ง เหต ผลท กล มของฉ นเล อกท าอาหารชน ดน เพราะ. เป นอาหารท ม ค ณค า.. ทางโภชนาการ ม รสชาต อร อย ข นตอนการประกอบอาหาร ม ด งน. ๑. ล างก งให สะอาด แล วปอก.. เปล อกก ง และผ าหล งเอาเส นส ด าออก.. ๒. น าเห ด ตะไคร ใบมะกร ด พร กสด และผ กช มาล างน าให สะอาด สะเด ดน า.. ๓. ห นเห ดเป น ๔ ส วน ห นตะไคร เป นท อนเฉ ยงๆ ฉ กใบมะกร ดแล วเอา.. เส นกลางใบออก ท บพร กแล วห นเป นท อนๆ และต ดรากผ กช ออก.. ห นเป นท อนๆ.. ๔. ใส น าเปล าลงในหม อ เป ดเตาแก สโดยใช ไฟค อนข างแรง เม อน าเด อด.. ให ใส ตะไคร และใบมะกร ดลงไป.. ๕. รอจนน าเด อดอ กคร ง จ งใส เห ดและก งลงไป จากน นรอจนน าเด อด.. อ กคร ง ให ป ดเตา.. ๖. ปร งรสด วยเคร องปร งรสต างๆ และพร กท บ ให กลมกล อม แล วใส.. ผ กช โรยหน า (หมายเหต : ก จกรรมน ตอบได หลากหลาย ข นอย ก บอาหารท แต ละกล มเล อกท า) ๙

20 ประเม นผลการท างาน รายการประเม น ๑) การเล อกส วนประกอบในอาหาร ๒) การใช อ ปกรณ ในการประกอบอาหารได ถ กต อง และเหมาะสม ๓) การปฏ บ ต ตามข นตอนการประกอบอาหาร ๔) การท าความสะอาดและจ ดเก บอ ปกรณ และสถานท ๕) ความกลมกล อมของรสชาต อาหาร ลงช อ. ผ ประเม น ผลการประเม น ด พอใช ควรปร บปร ง ผลการปฏ บ ต ก จกรรม ข นอย ก บด ลยพ น จของผ สอน ต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๒ ได คะแนน คะแนนเต ม ñõ ๒ ให แต ละกล มแบ งอาหารท ท าจากข อ ๑ ให เพ อนกล มอ น แล วร วมก นร บประทานอาหาร จากน นบ นท กผล และให คร ประเม นผล (แนวตอบ) ข อบกพร องในการร บประทานอาหารร วมก บผ อ น - เค ยวอาหารเส ยงด ง - ต กเฉพาะอาหารท ตนเองชอบ ว ธ แก ไขข อบกพร องของตนเอง - เค ยวอาหารอย างช าๆ และห บปาก. - ควรฝ กร บประทานอาหารหลายๆ ประเภท ไม เล อกเฉพาะอาหารท ตนเองชอบ ๑๐ รายการประเม น ๑) การม มารยาทในการร บประทานอาหาร ๒) การท างานร วมก บผ อ น ลงช อ. ผ ประเม น ผลการประเม น ด พอใช ควรปร บปร ง ผลการปฏ บ ต ก จกรรม ข นอย ก บด ลยพ น จของผ สอน ต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๒ ได คะแนน คะแนนเต ม ñð

21 เเกณฑ ประเม นช นงาน ข อ ๑ การประกอบอาหาร (๑๕ คะแนน) ผลการท างาน (๑๕ คะแนน) ผลการท างานอย ในเกณฑ ด ๓ คะแนน ผลการท างานอย ในเกณฑ พอใช ๒ คะแนน ผลการท างานอย ในเกณฑ ควรปร บปร ง ๑ คะแนน ข อ ๒ การร บประทานอาหาร (๑๐ คะแนน) การบ นท กผล (๔ คะแนน) ร จ กว เคราะห และประเม นตนเองได อย างเหมาะสม ๒ คะแนน ร จ กแก ไขบกพร องได เหมาะสม ๒ คะแนน ผลการท างาน (๖ คะแนน) ผลการท างานอย ในเกณฑ ด ๓ คะแนน ผลการท างานอย ในเกณฑ พอใช ๒ คะแนน ผลการท างานอย ในเกณฑ ควรปร บปร ง ๑ คะแนน ช ดท ๒ ๕ คะแนน วง รอบต วอ กษรหน าค าตอบท ถ กท ส ด ๑. ต ายใช ท พพ ต กข าวต กแกงร อนๆ ๒. ใครเล อกซ ออาหารไม เหมาะสม ใส ถ วยพลาสต ก น กเร ยนค ดว า ก. เด อนเล อกเน อว วต ดม นท ม ม น ต ายปฏ บ ต ได เหมาะสมหร อไม เพราะอะไร ส เหล องอ อน ก. เหมาะสม เพราะท พพ ต กข าว ข. ป มเล อกเน อหม ท ม เม ดสาค ม ขนาดใหญ ท าให ต กแกงได สะดวก เพ ยงเล กน อย ข. เหมาะสม เพราะใช ถ วยพลาสต ก ค. ท นเล อกปลาท ม เน อแน น ใส แกงท าให ปลอดภ ย ไม แตกง าย เม อกดแล วเน อไม บ ม ค. ไม เหมาะสม เพราะควรใช ตะหล วต ก ง. ก ยเล อกหอยท แกะเปล อกออกแล ว จะท าให สะดวกกว า ต วหอยเต มต ว ส สดใส ง. ไม เหมาะสม เพราะถ วยพลาสต ก เม อได ร บความร อนอาจเส ยร ปทรงได จ งควรใส ถ วยกระเบ อง ๑๑

22 ๓. น ดน าไก มาต มจนส ก แล วเค ยวไปเร อยๆ จนเน อไก เป อย น กเร ยนค ดว า น ดปร งอาหารด วยว ธ ใด ก. การลวก ข. การต ม ค. การต น ง. การน ง ๔. ส งใดส าค ญท ส ดในการประกอบอาหาร ก. ความว องไว ข. ความสะอาด ค. ความสวยงาม ง. ความประหย ด ๕. ข อใดจ ดเป นมารยาทท ไม เหมาะสม ในการร บประทานอาหารร วมก บผ อ น ก. ร บประทานอาหารเสร จแล ว ล กออกจากโต ะท นท ถ าม ธ ระส าค ญ ข. ใช ช อนกลางต กอาหารให ก บคนท น งข างๆ ค. ต ดแบ งอาหารให พอด ค า แล วจ งต ก ใส ปาก ง. กล าวค าขอโทษเม อม อไปชนก บ ผ อ นขณะต กอาหาร ต วช ว ด ง ๑.๑ ข อ ๒ ได คะแนน คะแนนเต ม õ ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ประจ าหน วยท ๑ ผลการประเม น ล าด บต วช ว ด ช ดท ๑ ช ดท ๒ รวมคะแนน ระด บค ณภาพ เต ม ได เต ม ได เต ม ได ๔ ๓ ๒ ๑ ง ๑.๑ ป.๖/๑ ๑๕ ๕ ๒๐ ง ๑.๑ ป.๖/๒ ๒๕ ๕ ๓๐ ง ๑.๑ ป.๖/๓ ๑๕ ๕ ๒๐ เกณฑ การต ดส น : ช วงคะแนนร อยละ ๘๐-๑๐๐ = ๔ ๗๐-๗๙ = ๓ ๖๐-๖๙ = ๒ ๕๐-๕๙ = ๑ หมายเหต : น าคะแนนเต มของแต ละต วช ว ด มาหาค าร อยละ เพ อประเม นระด บค ณภาพ เช น คะแนนเต ม ๑๕ ท าได ๑๒ คะแนน ถ าคะแนนเต ม ๑๐๐ ท าได ร อยละ ๑๒ ๑๕ ๑๐๐ = ๘๐ ด งน น ร อยละ ๘๐ เท ยบได ก บระด บค ณภาพ ๔ ๑๒

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

หน วยท 5 5.3 การจ ดดอกไม สดร ปทรงพ นฐาน

หน วยท 5 5.3 การจ ดดอกไม สดร ปทรงพ นฐาน หน วยท 5 การจ ดดอกไม สดร ปทรงพ นฐาน การจ ดดอกไม สด เป นศ ลปะท แสดงถ งว ฒนธรรมอ นเป นเอกล กษณ ประจ าชาต ท ควร อน ร กษ ส บสานและพ ฒนาอ กแขนงหน ง ซ งในหน วยน ได รวบรวมความร เบ องต นในการจ ดดอกไม การออกแบบการจ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 20 ข อ (ข

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information