หน วยการเร ยนร ท 1 ก จกรรมท

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยการเร ยนร ท 1 ก จกรรมท"

Transcription

1 หน วยการเร ยนร ท 1 ก จกรรมท 1 ข อแตกต างและการใช งานของระบบ IDE และ SATA ระบบสายส ญญาณของฮาร ดด ส ก และซ ด หร อด ว ด แบบเด มเป นระบบ IDE อ านว า ไอด อ ย อจาก Integrated Device Electronic เป นสายน าส ญญาณแบบ 40 เส นแล วเพ มสาย ground อ ก 40 เส น รวมเป น 80 เส นจ ดเป นระบบร บ ส ง ข อม ลแบบขนาน ระบบน ใช ก บเคร องคอมพ วเตอร เพนเท ยมเซร ลอน เพนเท ยม 4 มาจนถ งตอนต นของแผงหล ก ระบบ 775 เม อเทคโนโลย ของระบบอน กรมได ร บการพ ฒนาจนม ความเร วส งกว าแบบขนาน จ งเปล ยนสายน าส ญญาณ มาเป นแบบอน กรม ท งฮาร ดด สก และด ว ด เร ยกว าระบบ SATA (Serial Advanced Technology Architectures) อ านว า ซาต า ใช สายเพ ยง 3 เส น สายน าส ญญาณแบบ IDE แบบ SATA การเปล ยนอ ป กรณ ในเคร องร น เก าเช น เปล ย นจากเคร องอ านซ ด มาเป น ด ว ด ต อ งตรวจว า เป น สายน า ส ญญาณแบบใดหร อแผงหล กม ช องเส ยบท ส มพ นธ ก นหร อไม ก จกรรมท 3 ก. Share ค าส งให แบ งป นอ ปกรณ ท เล อกให ก บ คอมพ วเตอร เคร องอ น ๆ ในระบบเคร อข าย ข. Send To ส งแฟ มน ไปย งท เก บอ น ๆ เช น หน วยความจ า แบบแฟลช ค. Cut ต ดแฟ มท เล อกเก บไว ในหน วยความจ า Clip board ง. Copy ค ดลอกแฟ มท เล อกเก บในหน วยความจ า Clpi board จ. Create Shortcut สร างแป นล ดในช อเด ม ว นโดวส จะใส เลขต อท ายให เพ อจ าแนก ฉ. Properties ตรวจค ณสมบ ต ของแฟ มหร ออ ปกรณ ท ช อย เช น ตรวจความจ ข อม ลของฮาร ดด สก ให น กเร ยนบอกว ธ ต ดต งแบบอ กษรภาษาไทยเพ มในระบบปฏ บ ต การแบบ ว นโดวส XP หร อว นโดวส ว สตา 1

2 Fonts... ว นโดวส XP กดคล กคล กท Control Panel และเล อก Fonts ในเมน ของฟอนต ให คล กท File และ Install New หล งจากน นจะม กรอบให เล อกท เก บแบบอ กษร คล กท Drive เล อกท เก บฟอนต และเล อกโฟลเดอร ในกรอบซ ายล าง ถ าพบแบบอ กษรจะถ กอ านมาไว ด านบน คล กเล อกแบบอ กษร หร อคล กป ม Select All เล อกท งหมด แล วคล ก OK ต ดต ง ว นโดวส Vista และ Windows 7 จะต ดต งโดยการค ดลอกแบบอ กษรลงในโฟลเดอร ได ท นท 2

3 ก จกรรมท 4 การฟอร แมทจะท าได เฉพาะก บอ ปกรณ ท ไม ใช ต วบ ตระบบ เช น D: E: F: จะฟอร แมทท C: ไม ได 1. ฮาร ดด สก ท ฟอร แมทไม ได ค อต วท ท าหน าท บ ตระบบ ว นโดวส จะจ าว าม ระบบปฏ บ ต การในฮาร ดด สก ต วน น หล งจากแจ งว าการฟอร แมทจะลบข อม ลท งหมดออกจากอ ปกรณ น นแล วผ ใช ย นย นโดยการกดแป น OK ในกรอบค าเต อนระบบก ไม อน ญาตให ฟอร แมท 2. กรอบของค าส งฟอร แมทประกอบด วยรายการเล อกต าง ๆ ได แก Capacity: ความจ ข อม ลของอ ปกรณ น File system ว ธ จ ดร ปแบบการเก บข อม ลของระบบปฏ บ ต การ ให เล อกแบบ NTFS (New Technology File System) ระบบใหม ของว นโดวส XP FAT (File Allocations Table) ระบบเก าของดอส อ าน รายละเอ ยดเพ มเต มจากข อความข างล างน In the mid 1980s, Microsoft and IBM formed a joint project to create the next generation graphical operating system. The result of the project was OS/2, but eventually Microsoft and IBM disagreed on many important issues and separated. OS/2 remained an IBM project. Microsoft started to work on Windows NT. The OS/2 filesystem HPFS contained several important new features. When Microsoft created their new operating system, they borrowed many of these concepts for NTFS. [5]. Probably as a result of this common ancestry, HPFS and NTFS share the same disk partition identification type code (07). Sharing an ID is unusual since there were dozens of available codes, and other major filesystems have their own code. FAT has more than nine (one each for FAT12, FAT16, FAT32, etc.). Algorithms which identify the filesystem in a partition type 07 must perform additional checks. It is also clear that NTFS owes some of its architectural design to Files-11 used by VMS. This is hardly surprising since Dave Cutler was the main lead for both VMS and Windows NT. When it was first introduced, the acronym NTFS was understood to stand for New Technology File System. It was [citation needed] later abbreviated to NT File System and then to NTFS. [edit] Versions NTFS has five released versions: เฉลยค าถามก จกรรมท ฮาร ดด สก ต วใดน าจะฟอร แมทไม ได แนวค าตอบ ต วท ต ดต งระบบปฏ บ ต การ ปกต ค อ C: 3

4 2. การฟอร แมทม ว ธ จ ดการก บระบบแฟ ม (File system) ก แบบ แนวค าตอบ 4 แบบ ค อ FAT, FAT32,exFAT แ ล ะ NTFS 3. ถ าระบบต ดไวร สมาแล วหล งจากฟอร แมทโปรแกรมไวร สจะถ กลบไปด วยหร อไม แนวค าตอบ ถ าเคร องท ฟอร แมทไม ม ไวร สก ไม ต ดไวร สอ ก เฉลยก จกรรมประจ าหน วยท

5 หน วยการเร ยนร ท 2 ให น กเร ยนแบ งกล มช วยก นส บค นจากแหล งข อม ลต าง ๆ ว า นอกจากอ ปกรณ ร บเข า และ อ ปกรณ ส งออก ท กล าวถ งในหน วยการเร ยนร น แล ว ย งม อ ปกรณ อ น ๆ อ กหร อไม ท งท เป นอ ปกรณ ใช งานจร งและอ ปกรณ ใน จ นตนาการ เช น จากภาพยนตร หร อจากแนวค ดของน กเร ยนเอง แบ งเป นสามกล มค อ กล มอ ปกรณ ร บเข า กล มอ ปกรณ ส งออก และกล มจ นตนาการ ให ม รายละเอ ยด ต อไปน 1. ช ออ ปกรณ ท งภาษาไทยและภาษาต างชาต 2. ภาพอ ปกรณ 3. ประโยชน และการท างาน อ ปกรณ ร บเข า ก านควบค ม (Joy stick) ก านควบค ม ใช ควบค มต วช บนจอภาพ แทนการช ด วยเมาส ใช ในงานควบค มห นยนต คอมพ วเตอร หร อแขนกล นอกจากน ย งใช เล นเกมด วย ปากกาแสง (Light pen) ปากกาแสง ใช วาดภาพหร อเข ยนภาพลงในเคร องม อท ต ดต งมาพร อมก นหร อเข ยนลงบนจอภาพเลยก ม 5

6 เคร องอ านพ ก ด (Digitizing tablet) เคร องอ านพ ก ดหร อต วแปลงส ญญาณเป นด จ ท ล ใช วาดหร อเข ยนภาพลงบนกระดานหร อแผ นกระดาษ ท ค ก นมาภาพหร อข อความจะถ กวาดลงในซอฟต แวร ของระบบแล วบ นท กเก บได การวาดภาพจ ดเป นระบบแอ นะล อก เม อภาพท วาดแสดงบนจอคอมพ วเตอร หมายถ งส ญญาณถ กแปลงเป นด จ ท ล จอส มผ ส (Touch screen) ม ล กษณะเหม อนจอคอมพ วเตอร ท วไป แต ท ผ วด านในของจอจะถ กแบ งเป นช อง ๆ ส าหร บร บส มผ ส เม อม การแตะบนจอชน ดน จะม ส ญญาณระบ ต าแหน งท ส มผ สไปย งต วตรวจจ บเพ อประมวลค าส งต อไป ระบบจอส มผ สม หลายแบบ บางแบบจะใช แผ นเลเยอร ชน ดใสต ดต งบนผ วจอเหม อนการท างานของแผง แป นอ กขระบางชน ดใช การตรวจจ บแบบอ น ส บค นได ท เคร องกราดลายน วม อ (Finger scan) เป นเคร องตรวจสอบลายน วม อของผ เป นสมาช ก โดยต องบ นท กข อม ลท ต องการท งหมดไว ในระบบ ฐานข อม ลแล วใช เคร องกราดลายน วม อกราดภาพลายน วม อเก บภาพในแฟ มข อม ล เม อต องการตรวจสอบจะให 6

7 สมาช กวางน วม อลงในเคร องกราด เคร องจะอ านภาพลายน วม อไปเท ยบก บภาพท บ นท กไว ว าตรงก นหร อไม ระบบน ม ความเท ยงตรงกว าระบบตอกบ ตรเข าท างาน เพราะจะท าแทนก นไม ได อ ปกรณ ว เคราะห เส ยงพ ด (speech recognition device) เป นอ ปกรณ จ าแนกเส ยงพ ดท สามารถแปลเส ยงจากภาษาหน งไปเป นภาษาอ น ๆ ได หลายภาษา 7

8 อ ปกรณ ส งออก จอภาพแบบพลาสมา (Plasma Display) เฉลยแบบทดสอบท ายแผนการจ ดการเร ยนร ท

9 หน วยการเร ยนร ท 3 ก จกรรมท 1 การหารห สแอสก ของต วอ กษรภาษาไทย เคร องม อง าย ๆ ท ใช แสดงรห สแอสก ค อ ไมโครซอฟต เอ กเซล ให น กเร ยนเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เอ ก เซลแล วพ มพ =CHAR(ต วเลข) แล วกดแป น Enter เอ กเซลจะแสดงค าของต วอ กขระน นให ท นท ร ปท 3.2 การตรวจรห สแอสก ด วยโปรแกรม Excel CHAR ย อจาก CHARACTER เป นฟ งก ช นให หาต วอ กขระของรห สต วเลขในวงเล บ 1. ให น กเร ยนเข ยนต วเลขรห สแอสก ของค าว า สว สด จ ะ เร ยงตามล าด บต วอ กษรรวมท งรห สของช องว าง ด วย เช น ค าว า Hello man เข ยนเป น ค าตอบ นอกจากฟ งก ช น CHAR แลวย งม ฟ งก ช น CODE ส าหร บ เปล ยนต วอ กษรเป นแอสก โค ด เช น =CODE( A ) จะได การเข ยนรห สแบบน น าจะตรงก บการส อสารใด ในอด ต ค าตอบ การร บส งโทรเลข หมายเหต การเข ยนรห สน สามารถด ดแปลงมาเข ยนเป นจดหมายล บท ร ก นเองได Shield ในห วข อท 3.1 ได กล าวถ งสายค บ ดเกล ยวแบบ STP (Shield Twist Pair) และ UTP (Unshielded Twist Pair) หน งส อหลายเล มรวมท งในระด บมหาว ทยาล ยจะแปลความหมายท งสองประโยคน ว า สายค บ ดเกล ยวแบบม ฉนวนห ม (STP) และสายค บ ดเกล ยวแบบไม ม ฉนวนห ม (UTP) ขอเร ยนให ทราบว าค าท งสองน ผ ด เพราะค าว า Shield แปลว าโล แผ นก าบ ง เคร องบ ง ส งท ม ล กษณะเป นโล และ ตราประจ าตระก ล ไม ได ม ความหมายไปในค าว าฉนวนเลย Shield หมายถ งลวดเหล ก หร อลวดทองแดงท ถ กเป น ตาข ายห มฉนวนช นในของสายน าส ญญาณเพ อป องก นคล นแม เหล กไฟฟ าท ม อย รอบต วเราเช น คล นว ทย ภาค AM ภาค FM คล นไมโครเวฟของโทรศ พท ต าง ๆ เข าไปรบกวนในภาคร บของสาย เช น ถ าใช สายไฟธรรมดามาต อ เป นสายไมโครโฟนจะม เส ยงว ทย ในเคร องขยายเส ยงท นท ด งน นสายไมโครโฟนจ งเป นสายท ม เกราะป องก นคล น แม เหล กไฟฟ าเร ยกว าสาย STP 9

10 เฉลยก จกรรมประจ าหน วยท 3 ตอนท ตอนท 2 ให น กเร ยนเข ยนแผนภาพของโครงสร างระบบเคร อข ายในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ของโรงเร ยนโดย ม ค าอธ บายต อไปน ระบบเคร อข ายในสถานศ กษาส วนใหญ เป นระบบ Client-Server ด งภาพ 1. ชน ดของเคร อข าย เป นเคร อข ายแบบ Client-Server 2. ระบบการเช อมต อเป นแบบใด แบบดาว (Star topology) 3. อ ปกรณ กระจายส ญญาณ ฮ บแบบ 20 ช องส ญญาณ 4. อ ปกรณ ส อสารในระบบ Router Modem 5. ใช การส อสารแบบใด ระบบ Lease line โรงเร ยนท ต ดต งระบบเองอาจใช โทรศ พท ความเร วส ง ADSL 10

11 หน วยการเร ยนร ท 4 ๑. ข อใดเป นเคร องแปลงกระแสไฟฟ าของคอมพ วเตอร ก. หม อแปลงไฟฟ า ข. อะแดปเตอร ค.เพาเวอร ซ พพลาย ง. ทรานฟอเมอร ๒. ห วต อกระสไฟฟ าเข าย งแผงหล กม ช อเร ยกตามข อใด ก. RJ45 ข. AT Connector ค. PCI Express ง. IDE Connector ๓. ข อใดไม ใช อ ปกรณ ร บส งข อม ล ก. Flash memory ข. Mouse ค. Keyboard ง. LCD Monitor ๔. ข อใดกล าวถ กต อง ก. North Bridge ม หน าท ควบค มการท างานของอ ปกรณ ร บส งท ม ความเร วส ง ข. North Bridge ม หน าท ควบค มการท างานของอ ปกรณ ร บส งท ม ความเร วต า ค. South Bridge ม หน าท ควบค มการท างานของอ ปกรณ ร บส งท ม ความเร วส ง ง. South Bridge ปกต จะอย ใกล ก บซ พ ย ท าหน าท ควบค มซ พ ย, แรม, การ ดแสดงผล ๕. Duo Core 2 ม ความหมายตามข อใด ก. เป นหน วยความจ าชน ดหน ง ข. เป นช อของซ พ ย ร นหน ง ค. เป นหน วยค านวณในซ พ ย ง. เป นช อของหน วยควบค ม ๖. ข อความ LGA 775 ม ความหมายตามข อใด ก. ซ พ ย ร น LGA 775 ข. หน วยความจ าร น LGA 775 ค. เป นช องต อแบบเข ม 775 เข ม ง. เป นช องต อแบบส มผ ส ม 775 จ ด ๗. แบตเตอร ในแผงหล กม ประโยชน อย างไร ก. จ ายกระแสไฟให ซ พ ย ข. จ ายไฟฟ าเล ยงบ สต าง ๆ ค. จ ายไฟเล ยงปฏ ท นเม อป ดเคร อง ง. จ ายไฟเล ยงปฏ ท นตลอดเวลา ๘. ช องต อแผงแป นอ กขระและเมาส เป นระบบใด ก. AT Connector ข. PS/2 ค. COM1 และ COM2 ง. ช องทางขนาน ๙. Athlon II X2 250 เป นช อของผล ตภ ณฑ ข อใด ก ซ พ ย ของ Intel ข. ซ พ ย ของ Macintosh ค.ซ พ ย ของ AMD ง. ซ พ ย ของ IBM ๑๐. พ ดลมต วใหญ ในแผงหล กม ไว เพ อจ ดประสงค ตามข อใด ก. ระบายความร อนจากซ พ ย ข. ระบายความร อนจากช พเซ ท ค.ระบายความร อนจากเพาเวอร ซ พพลาย ง. ระบายความร อนท งระบบ 11

12 ๑๑. Expansion slot ส าหร บต ดต งอ ปกรณ เพ มเต มยกเว นวงจรแสดงผล เป นช องต อแบบใด ก. PCI slot ข. AGP Slot ค.PCI Express slot ง. PIO slot ๑๒. ในแผงหล กท ม ระบบ SATA จะม ช องต อแบบ IDE ให หน งช อง ช องต อน ใช ประโยชน ตามข อใด ก. ใช ต อฮาร ดด สก เป นต ว Slave ข. ใช ต อเคร องอ านแผ นด ว ด ค. ใช ต อ Floppy Disk drive ง. ใช ต อฮาร ดด สก แบบภายนอก ๑๓. ข อใดเป นความจ ข อม ลของแผ นด ว ด ท วไป ก. 700 MB ข KB ค. 2 GB ง. 4.7 GB ๑๔. ข อความ 120 min. ในแผ นด ว ด ม ความหมายตามข อใด ก. ถ าเป นแผ นด ว ด เพลงจะเล นได 2 ช วโมง ข บ นท กข อม ลจากกล องวงจรป ดได 2 ช วโมง ค บ นท กข อม ลได 2 ช วโมง ง. อ านได นาน 120 นาท ๑๕. ข อใดใช เป นเคร องม อในการท า Video link ก. กล องด จ ท ล ข. เคร องฉายภาพ ค. เว บแคม ง. ด จ ไทซซ ง ๑๖. ข อใดหมายถ ง 1 ก กะไบต ก KB ข MB ข GB ง TB ๑๗. ข อใดม ขนาดเล กท ส ด ก. เฟสโต ข. พ โก ค.นาโน ง. ไมโคร ๑๘. ข อใดม การท างานคล ายเมาส ก. Finger Scan ข. Light pen ค. Digitizing tablet ง. Digital Light Processor ๑๙. ข อใดม ระบบร กษาความปลอดภ ยส งส ด ก. Web cam ข. Keyboard ค. Finger Scan ง. Tablet ๒๐. ช องต อข อใด ใช ร บเส ยงจากภายนอกเข าในระบบคอมพ วเตอร ก. Line In port ข. Line Out port ค. Center /Subwoofer port ง. Rear Speaker Out port 12

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS)

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) หน วยท 2 เร องการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) ส ปดาห ท 3-4 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. Windows XP ก บการใช งานเบ องต น 2. การจ ดการไฟล (File) โฟลเดอร (Folder) และด สก ด วย Windows

More information

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows)

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) เน อหาจะเป นการแนะนา การใช คอมพ วเตอร เบ องต น ต าง ๆ ท จาเป น ต งแต การเป ด เคร องคอมพ วเตอร การจ บเม าส การกดป มบนเม าส ตลอดจนการเป ดโปรแกรมต าง ๆ ข นมา

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

บทท 2 คอมพ วเตอร พ นฐาน

บทท 2 คอมพ วเตอร พ นฐาน หน งส อเร ยนสาระท กษะการเร ยนร รายว ชารายว ชา ทร0217 Internet ก บการเร ยนร ไร พรมแดน 7 บทท 2 คอมพ วเตอร พ นฐาน กล าวน าท วไป ป จจ บ นน คงเป นท ยอมร บก นแล วว า คอมพ วเตอร ได กลาย เป นส วนหน งของช ว ตเราแล

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ชนธ ญ ว ฒนส ทธ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กล มว ชาพ นฐานว ชาช พ ISBN 978-616-90489-4-7 เร ยบเร

More information

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น สารบ ญ เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น 1 ความหมายของคอมพ วเตอร 1 ประว ต ของคอมพ วเตอร 1 ประเภทและหน าท ของคอมพ วเตอร 11 องค ประกอบของคอมพ วเตอร 14 กระบวนการท างานของคอมพ วเตอร 16 ส วนประกอบต างๆ ของเคร

More information

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

Sinthorn Khammuean ค ม อการใช

Sinthorn Khammuean ค ม อการใช Sinthorn Khammuean ค ม อการใช สารบ ญ เร มต นใช งาน Windows 7 ว ธ ใช mouse ใน Windows 7 1 ว ธ ใช Keyboard ใน Windows 7 2 ส วนประกอบในหน าจอของ Windows 7 (Desktop) 3 ไอคอนท ควรร จ ก 4 ส วนประกอบของหน าต

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

Binary Document Workgroup Edition

Binary Document Workgroup Edition Binary Document Workgroup Edition User Guide ข อม ลในเอกสารน อาจเปล ยนแปลงได โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า ห ามท าซ า แจกจ ายหร อเผยแพร ส วนใดๆ ในเอกสารฉบ บน ไม ว าร ปแบบใดๆ หร อด วยว ธ การใดๆ ด วยว ตถ

More information

ค าน า โน ตบ ค ค ม อผ ใช

ค าน า โน ตบ ค ค ม อผ ใช 1 ค าน า โน ตบ ค ค ม อผ ใช ค าน า สารบ ญ บทท 1 ค าน า สารบ ญ... 1-2 ระเบ ยบข อบ งค บและถ อยแถลง... 1-4 ถ อยแถลงการรบกวนทางความถ ว ทย FCC-B... 1-4 เง อนไข FCC... 1-4 ความสอดคล องก บ CE... 1-4 ระเบ ยบข อบ

More information

บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office)

บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office) บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office) โปรแกรมส าเร จร ป (Package Software) ค อ ซอฟต แวร ท สร างข นเพ อใช ในส าน กงาน หร อ ส าหร บบ คลท ว ๆ ไป สร างโดยบร ษ ทท ม ความช านาญในด านน น ๆ

More information

ศ พท คอมพ วเตอร น าร

ศ พท คอมพ วเตอร น าร - 1 - SiamInteract.com ศ พท คอมพ วเตอร น าร ย นด ต อนร บ ศ พท คอมพ วเตอร น าร ของ ตารางด านล างน เป นการประมวลคาศ พท คอมพ วเตอร ท นามาใช บ อยท ส ด สามารถหาความหมาย คาศ พท หร อต วย อ หร อวล ต างๆท เก ยวข

More information

ความร เร องคอมพ วเตอร ข. โปรแกรมหร อช ดคาส งท ส งให คอมพ วเตอร ทางาน

ความร เร องคอมพ วเตอร ข. โปรแกรมหร อช ดคาส งท ส งให คอมพ วเตอร ทางาน 1. คอมพ วเตอร ค ออะไร ก. ระบบโปรแกรมการทางาน ข. การคานวณ ~ 1 ~ ความร เร องคอมพ วเตอร ค. เคร องจ กรอ เล กทรอน กส ท ทางานตามข นตอนของโปรแกรม ง. อ ปกรณ ท ประกอบข นเป นเคร องคอมพ วเตอร 2. ฮาร ดแวร คอมพ วเตอร

More information

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010?

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010? 1 100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง หากพ ดถ งโปรแกรม Microsoft Office แล ว คงม น อยคนท จะบอกว าไม ร จ กเพราะ Microsoft Office น ค อส ดยอดโปรแกรมส าหร บงานเอกสารท ได ร บความน ยมใช ก นอย างกว างขวางและม

More information

ipod touch ค ม อผ ใช สำ หร บซอฟต แวร ios 6.1 (ม ถ นายน 2013)

ipod touch ค ม อผ ใช สำ หร บซอฟต แวร ios 6.1 (ม ถ นายน 2013) ipod touch ค ม อผ ใช สำ หร บซอฟต แวร ios 6.1 (ม ถ นายน 2013) เน อหา 6 บท 1: ทำ ความร จ ก ipod touch 6 ข อม ล ipod touch 7 อ ปกรณ เสร ม 7 ป ม 9 ไอคอนสถานะ 11 บท 2: การเร มต นใช งาน 11 ส งท ต องใช 11 การต

More information

ค ม อและแนนทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต )

ค ม อและแนนทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ค ม อและแนวทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ความส าค ญของการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ก อนท จะกล าวถ งหล กการออกแบบและการใช เพาเวอร พอยท ท ด น น อยากจะยกต

More information

ASUS Essentio เดสก ทอป PC

ASUS Essentio เดสก ทอป PC ASUS Essentio เดสก ทอป PC CM1745 ค ม อผ ใช TH7590 ร น ท สอง ส งหาคม 2012 ล ขส ทธ 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. ล ขส ทธ ถ กต อง ห ามทำซ ำ ส งต อ ค ดลอก เก บในระบบท สามารถเร ยกกล บมาได หร อแปลส วนหน งส วนใดของค

More information

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม P a g e Microsoft PowerPoint 007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม ส วนประกอบของ PowerPoint 007 ม อะไรใหม ใน Microsoft PowerPoint 007 Microsoft Office PowerPoint เป นโปรแกรมท สร างข นเพ องาน Presentation

More information

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502 1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1031502 รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

More information

LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH

LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH Edited by Rawi T. 5411125 LW 2602 หน า 1 ว ตถ ประสงค ของการเร ยนว ชาน 1.ได เร ยนร ถ งประโยชน ของการใช เทคโนโลย ในช วงเวลาน นๆ 2.สามารถนามาประย กต ใช

More information

ค ม อการใช งาน. ASUS Transformer Pad TF300T/TF300TG/TF300TL การชาร จไฟแบตเตอร ข อควรระว งเก ยวก บเคร องบ น TH7360

ค ม อการใช งาน. ASUS Transformer Pad TF300T/TF300TG/TF300TL การชาร จไฟแบตเตอร ข อควรระว งเก ยวก บเคร องบ น TH7360 TH7360 ASUS Transformer Pad ค ม อการใช งาน TF300T/TF300TG/TF300TL การชาร จไฟแบตเตอร ถ าต องการให แบตเตอร ใช ได นานเป นเวลาหลายช วโมง. ควรชาร ตแบตเตอร ให เต มก อนออกเด นทาง. และการชาร จไฟในขณะท กำล งเป

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information