การวางแผนโครงการ ( Project Planning )

Size: px
Start display at page:

Download "การวางแผนโครงการ ( Project Planning )"

Transcription

1 การวางแผนโครงการ ( Project Planning ) การวางแผนงานโครงการท ด ท าให เก ด ความส าเร จของโครงการ part-03 1 part-03 2 "Success Project" ได ค ณภาพท ก าหนด จ ดประสงค ของการวางแผน WBS Work Pck1 Work Pck2 Work Pck3 ก าหนดงานท ต องท า ท นเวลาท ต องการ ม โอกาสศ กษาท าความเข าใจงานล วงหน า การส งมอบส นค า ให "ล กค า" โดย ค าใข จ ายรวมอย ภายใต งบประมาณท เตร ยมไว part-03 4 part-03 3 ร ถ งข อม ลท ต องการเพ มเต ม จ ดประสงค ของการวางแผน(ต อ) วงจรของการวางแผน และ ควบค มโครงการ ผ บร หารโครงการต ดส นใจ ด าเน นการแก ไข เป าหมายโครงการ ค ณภาพ - เวลา - ต นท น ก าหนดงานท ต องท า พร อม รายละเอ ยด มองป ญหาล วงหน า ข อม ลด านการจ ดการ แก ไข ส งผ บร หารโครงการ ควบค ม วางแผน แผนงาน และ ก าหนดเวลา หล ก ใช เป นเกณฑ ในการเปร ยบเท ยบ ประเม น การด าเน นโครงการ 4 5 part-03 5 ระบบรายงาน และ ว เคราะห ผลด าเน นงาน ควบค ม ต ดตาม ตรวจสอบ ต วแปรด าน เวลา - ต นท น - ค ณภาพ วางแผน แผนงาน และ ก าหนดเวลา ข นรายละเอ ยด ก าหนดงบประมาณ part

2 ข นตอนการวางแผนโครงการ เคร องม อช วยในการวางแผนโครงการ โครงสร างรายการงาน( WBS) การจ ด องค การโครงการ(OBS)+ Stakeholder Analysis การก าหนดผ ร บผ ดชอบงาน(LRC) ข อก าหนดด านเทคน ค(Specs.) แผนก าหนดเวลา และ ทร พยากร(Project & Resources Scheduling) Cost Control(CBS) Risk Analysis Change Control Plan Others part-03 7 part-03 8 Work Breakdown Structure (WBS) เป นเทคน คการแตกงานท ต องท าในโครงการออกเป นส วนๆ เพ อให ได ส งท ต องส งมอบตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ท าโดยท มบร หารโครงการ ใช ก าหนดขอบเขตงานของโครงการ ใช ช วยในการประมาณราคาและจ ดท างบประมาณโครงการ ข นตอนการท า WBS แบ งงานท ต องส งมอบออกเป น กล มงาน (Work Packages) จากแต ละกล มงานระด บแรก ให แตกลงไปเป นระด บท สอง สาม จนถ ง ระด บท เหมาะสมในการก าหนดเวลา งบประมาณ และผ ร บผ ดชอบ part-03 9 part-03 ร ปแบบของ WBS ตามล าด บเวลา (Chronological) ระบบงานย อย (Sub-systems) ตามหน าท การท างาน (Functional Disciplines) WBS ( Level 1) โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วยงานก อสร าง(SIF) โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วย ก จกรรมก อสร างในประเทศไทย งานข อเสนอ และส ญญา จ ดท าฐานข อม ลราคา ต อหน วยก จกรรมก อสร าง งานจ ดท าร ปเล มฐาน ข อม ลรวมท วประเทศไทย part งานเก บข อม ล ราคาว สด งานปร บปร งร ปแบบและ จ ดท าฐานข อม ลข นส ดท าย part

3 WBS ( Level 1) โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วยงานก อสร าง(SIF) งารเก บข อม ล ราคาว สด โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วยก จกรรมก อสร างในประเทศไทย ระด บ 1 WBS ระด บ 2 ระด บ 3 รายการงาน งานข อเสนอและส ญญา งานเก บข อม ลราคาว สด จ ดท าฐานข อม ลราคาต อหน วยก จกรรมก อสร าง งานปร บปร งร ปแบบและจ ดท าฐานข อม ลข นส ดท าย งานจ ดท าร ปเล มฐานข อม ลรวมท วประเทศไทย WBS 2 nd Level จ ดท าแบบ เก บข อม ล กระจายแบบ เก บข อม ล เขตกร งเทพฯ และปร มณฑล เก บข อม ล ราคาว สด เขตภาคอ สาน และเหน อ เขตภาคใต และกลาง ว เคราะห ข อม ล ราคาว สด part เขตกร งเทพฯ และปร มณฑล เขตภาคอ สาน และเหน อ เขตภาคใต และกลาง part WBS 2 nd Level WBS งาน งานข อเสนอ และ ส ญญา จ ดท า ข อเสนอ ส งข อเสนอ และ พ จารณา ท าส ญญา งานเก บข อม ลราคาว สด จ ดท าแบบเก บข อม ล กระจายแบบเก บข อม ล เก บข อม ลราคาว สด เก บข อม ล กร งเทพ เก บข อม ลภาค อ สาน และ เหน อ เก บข อม ลภาคภาค ใต และ กลาง ว คราะห ข อม ลราคาว สด งานว เคราะห ข อม ลกร งเทพ งานว เคราะห ข อม ลภาคอ สาน และ เหน อ งานว เคราะห ข อม ลภาคใต และ กลาง จ ดท าฐานข อม ลราคาต อหน วยก จกรรมก อสร าง กร งเทพ รายการค านวณแต ละรายการ รายการสร ป ส งรายการราคางานกร งเทพ ภาคอ สาน และ เหน อ รายการค านวณแต ละรายการ รายการสร ป ส งรายการราคางานภาคอ สาน และ เหน อ ภาคใต และ กลาง รายการค านวณแต ละรายการ รายการสร ป ส งรายการราคางานภาคใต part-03 และ กลาง งานปร บปร งร ปแบบและจ ดท าฐานข อม ลข นส ดท าย งานจ ดท าร ปเล มฐานข อม ลรวมท วประเทศไทย ทร พยากรท ต องการ แต ละงานใน WBS จะท าการก าหนด ปร มาณงาน ทร พยากรท ต องการ ประมาณการต นท น หร องบประมาณ part Project Organization & Stakeholders การจ ดองค การตามหน าท การท างาน ( Functional Organization) กรรมการบร หาร กรรมการผ จ ดการ ฝ ายบร หาร ฝ ายวางแผน และ ควบค ม ฝ ายว ศวกรรม ฝ ายก อสร าง part * งานธ รการ * บ ญช * สารสนเทศ * กฏหมาย * งานประมาณราคา * งานวางแผนงาน * ควบค มต นท น * ประก นค ณภาพงาน * ออกแบบ * ด แลความปลอดภ ย * ส ารวจ * ทบทวนแบบและว ธ * จ ดท าข อก าหนด การก อสร าง * ก าหนดว ธ ก อสร าง * ด แลเร องราคางาน * ด แลเร องผลกระทบ * ด แลส ญญา ส งแวดล อม * จ ดท าข อเร ยกร อง * บร หารงาน และ part บ คลากรภาคสนาม 3

4 การจ ดองค การ แบบประสาน (Matrix Organization) ฝ ายบร หาร ฝ ายวางแผน และ ควบค ม กรรมการบร หาร กรรมการผ จ ดการ ฝ ายว ศวกรรม ฝ ายก อสร าง ท ง 4 ฝ ายในบร ษ ท จะให ความสน บสน น บ คลากร, บร การ, และ อ นๆ ท จ าเป น ก บฝ ายโครงการ ฝ ายโครงการ ความร บผ ดชอบตามหน าท การท างาน ในสายงานปกต มาก น อย ความร บผ ดชอบในโครงการ โครงการ 1 โครงการ 2 น อย มาก โครงการ 3 * งานธ รการ * บ ญช * สารสนเทศ * กฏหมาย * ออกแบบ * ประก นค ณภาพงาน * ส ารวจ * ด แลความปลอดภ ย * จ ดท าข อก าหนด * ทบทวนแบบและว ธ * ก าหนดว ธ ก อสร าง การก อสร าง * ด แลเร องผลกระทบ * ด แลเร องราคางาน ส งแวดล อม * ด แลส ญญา * จ ดท าข อเร ยกร อง part * งานประมาณราคา * งานวางแผนงาน * ควบค มต นท น * บร หารงาน และ บ คลากรภาคสนาม ตามหน าท การท างาน ( Functional Organization ) ประสานแบบอ อน ( Weak Matrix ) ประสานแบบสมด ล ( Balance Matrix ) ประสานแบบแข ง ( Strong Matrix ) แบบโครงการ ( Project Organization ) part ท มบร หารโครงการ และ แผนกในองค การแม แผนแจกแจงความร บผ ดชอบ (Linear Responsibility Chart) แผนก หร อ ฝ ายในองค การแม part part การต ดต อประสานงานในองค การแบบประสาน การแจกแจงความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องในโครงการ part part

5 General Manager Production Manager Project Manager Site Architect Site Engineers Architect & Engineers General Contractor M&E Contractor External Contractor ต วอย างการแจกแจงความร บผ ดชอบ โครงการประเภทต างๆ part WBS Work Package OWNER CM CONTRACTOR Remark A Project Start B Design Works B.1 Architectural AP SP SP RV SP PR,WK AP : Approve B.2 Engineering SP AP SP SP RV PR,WK RV : Review B.3 Contract Documents AP SP PR WK WK SP PR : Primary Responsibility B.4 Design Wks. completed WK : Work Accomplished C Procurement SP : Support C.1 Invitation to Bid SP - PR,WK SP SP SP NT : Notified C.2 Bidding and Evaluation SP - PR WK WK SP C.3 Contract Award AP - PR,WK SP SP SP D Construction Works D.1 New Factory NT NT AP RV RV SP PR,WK WK SP D.2 Warehouse NT NT AP RV RV SP PR,WK WK SP D.3 Canteen NT NT AP RV RV SP PR,WK WK SP D.4 Commissioning NT AP RV SP RV SP SP PR,WK SP D.5 External Works NT NT AP part-03 RV RV SP SP SP PR,WK 26 E Project End DESIGNER หล กการสร างผ งแจกแจงความร บผ ดชอบ ประช มร วมผ เก ยวข อง ศ กษา Organization Chart เด ม ศ กษารายละเอ ยดงานใน WBS แจกแบบ LRC เปล า ช วยก นก าหนดความร บผ ดชอบลงใน LRC(เอกฉ นท ) สร ปผล แจ งผ เก ยวข อง ข อก าหนดด านเทคน ค ขอบเขตของงาน ว สด อ ปกรณ ท ต องใช ข นตอน และว ธ การท า รวมถ งท กษะท ต องการของช าง ทางเทคน ค part part ความส มพ นธ ในองค ประกอบด านเป าหมายของการด าเน น โครงการ ระด บความสามารถในการก าหนดต นท นโครงการ เวลาท ต องการ ของโครงการ รายละเอ ยด ข อก าหนดด านเทคน ค ทร พยากร และต นท น การด าเน นโครงการ ระด บความสามารถในการก าหนดงบประมาณ โครงการ เช งเปร ยบเท ยบ ( %) ต นท นโครงการสะสม เช งเปร ยบเท ยบ ( % ) part part

6 ต วอย างรายการด านเทคน คการเก บข อม ลราคาว สด ก อสร าง หมวด งานเก บข อม ลราคาว สด งานเก บข อม ลราคาว สด ก อสร างให ใช แบบเก บข อม ล ซ งก าหนดโดย ว ศวกรต นท น และให ม รายละเอ ยดมากพอส าหร บท กก จกรรมก อสร างท ต องการในโครงการ ข อม ลราคาจะเก บจากร านค าว สด ขนาดใหญ 3 ร านค า และร านค าขนาดเล กจ านวน 3 ร านค า ผ เก บข อม ลต องเป นผ ม ความร พ นฐานในงานก อสร าง และเข าใจ ค ณสมบ ต จ าเพาะของว สด ก อสร างเพ อความถ กต องในการเก บข อม ล ส าหร บข อม ลท ได มาจะต องน ามาว เคราะห หาค าเฉล ยทางสถ ต ตาม กระบวนการด งร ป 3.1 โดยว ศวกรต นท น และผลท ได จากการว เคราะห จะ จ ดเก บในแบบตารางข อม ลราคาว สด ก อสร างเพ อความสะดวกในการน าไปใช งานว เคราะห ต นท นต อหน วยก จกรรมก อสร างต อไป part ม ก จกรรมอะไรท ต องท า ต องการทร พยากรอะไร เวลาท ต องการของแต ละก จกรรม ท าเม อไร part การประมาณเวลาก จกรรม ว ธ ค า ส ง-ต า (Bracket Approach) โดยท มบร หารโครงการท ม ประสบการณ พ จารณาก จกรรม, ปร มาณงาน, ท มงานท ใช ก าหนดเวลามากท ส ด แล วค อยๆ ปร บลดไปจนถ งค าเวลาท เหมาะสม ก าหนดเวลาต าส ด แล ว ค อยๆปร บข นจนถ งค าเวลาท เหมาะสม พ จารณาเล อกค าเวลาใช งานระหว างสองค าข างต น การก าหนดเวลาโครงการ ( Project Scheduling ) part part แผนก าหนดเวลา Gantt Chart ใช เวลาเท าไร, ต องการอะไรในการท า ท มงานท ใช ปร มาณงานท จะท า เวลาแต ละก จกรรม เวลาโครงการ part part

7 การก าหนดงบประมาณโครงการ BUDGETING งบประมาณ สะท อนให เห นถ งนโยบาย ใช เป นเกณฑ ตรวจสอบและ ควบค ม แปรผ นก บผลท ต องการ ต องท าอย างเป นระบบ ม ความถ กต อง น าเช อถ อ $ $ ต งงบเก นควร ฟ มเฟ อย $ $ ต งงบน อยไป ต ดข ด ฝ ดเค อง part part ว ธ การก าหนดงบประมาณ จาก บน ลง ล าง ( Top - Down Budgeting ) จาก ล าง ข น บน ( Bottom - Up Budgeting ) TOP-DOWN Budgeting * ใกล เค ยงความจร งกว า * เหมาะสมในภาพรวมท งองค การ * งานท ต องท าค อนข างครบ ท าโดยผ บร หารท ม ประสบการณ ในโครงการล กษณะใกล เค ยงก น part part BUTTOM - UP Budgeting ท าโดยผ ร บผ ดชอบกล มงาน ใน WBS เสนอให ผ บร หารระด บ ส งข นไปรวบรวม และ ปร บปร ง เพ อจ ดท างบประมาณรวมต อไป ทร พยากร และ งบประมาณโครงการ ข อด * ได รายละเอ ยดมากกว า * ร วมม อท าก นเป นท ม * เป นการฝ กคนท างบ ทร พยากร - คน ว สด เคร องจ กร อ ปรณ อ นๆ ท ต องการใช ในโครงการ ปร บปร ง + เผ อ ข อด อย * อาจมองข ามบางงาน * ม กประมาณมากกว าท ควร * ได มากน อยข นอย ก บความ สามารถในการขอด วย งบประมาณโครงการ part part

8 ต วอย างทร พยากรท ต องการโครงการ งบประมาณแต ละคาบเวลา งบประมาณสะสม โค งร ปต วเอส ( S-Curve ) part part Gantt Chart โครงการขนาดเล ก พร อม โค งร ปต วเอส ( S-Curve ) การวางแผนงานแบบ PDM(AON) งาน ต นท น เวลา ส ปดาห ท %สะสม (x1,000บาท) (ส ปดาห ) A B C D E F รวมต นท น ต อ ส ปดาห รวมต นท น สะสม ร อยละ ต อ ส ปดาห ร อยละสะสม AON -Activity on node ใช ปมแทนก จกรรม แสดงรายละเอ ยดบนปมตาม ต องการ ใช ล กศรแสดงความส มพ นธ AOA-Activity on arrow ใช ล กศรแทนก จกรรม ปมใช ก าหนดหมายเลขส าหร บ เร ยกช อก จกรรม part part ต วอย างรายละเอ ยดบนปม ด านเร ม ด านเร ม ES ID: ช องาน เวลา TF LS FF EF LF ด านเสร จ ด านเร ม ด านเสร จ ด านเร ม ES ID: ช องาน เวลา TF LS EF ผ ร บผ ด ชอบ LF ด านเสร จ ด านเสร จ ES : Early Start EF : Early Finish LS : Late Start LF: Late Finish TF : Total Float ID: ช องาน ( เวลา ) ES เวลา EF ES LS EF LF ID : ช องาน LS TF LF part part

9 part part การค านวณปร มาณงาน Quantity Takeoff เร มจาก BOQ (WBS) ใช กระดาษค านวณช วยในการค านวณเสมอ อย างน อยบ นท กขนาด จ านวน ค านวณปร มาณไล ไปท ละรายการ แต ละรายการอาจไล ไปตามโซน พ นท หร อGrid-Line สร ปปร มาณแต ละรายการ ยกไปใส ใน BOQ part part แบบตารางค านวณปร มาณงาน ลดความผ ดพลาดในการกรอกต วเลข และการค านวณ ง ายต อการตรวจสอบความถ กต อง ปร บปร งแบบตารางค านวณให เหมาะสมก บประเภทของงาน ต วอย างรายการค านวณปร มาณงานคอนกร ต โครงการ : หน า : หมวด : แบบเลขท : ล าด บ รายการ ปร มาณ คอนกร ต fc' = ksc. ไม แบบ เหล กเสร มคอนกร ต ค านวณ ลบ.ม. ค านวณ ตร.ม. D (มม.) ค านวณ กก. part part

10 ต วอย างแบบสร ปปร มาณงานคอนกร ตเสร มเหล ก โครงการ: ผ ประมาณการ : ว นท : ล าด บ รายการ ข ด ถม ทราย บดอ ด คอนกร ต หยาบ คอนกร ต ไม แบบ เหล กเสร มขนาด(มม.) ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม ต วอย างรายการค านวณงานท วไป โครงการ หมวด แบบเลขท หน า ล าด บ รายการ ค านวณ ปร มาณ หน วย part part การค านวณโดยใช MS Excel ช วย ล าด บ รายการ จ านวน ความยาวคานความกว างคานความล กคาน คอนกร ต ไม แบบ N L B D B x D x L x N (B+2D) x L x N โรงเก บของ โครงสร างช น1 1 B3A (0.15 x 0.40) x 4.00 m x 3 line 1, ตารางค านวณแบบ RS Means โดยค านวณด วยม อ หร อใช MS Excel ช วย WBS Description No. Dimensions(m.) W L H unit unit x 3.00 m. line K,G' x 3.00 m. line 5,H' x3.00 m. line H-G' part part c แบบค านวณปร มาณเข ยนด วย VB บน MS Excel Estimate Beam A.1 /12/ :35 Project : 1 Owner : ant Building : 1 Engineer : ant แบบค านวณปร มาณเข ยนด วย VB บน MS Excel สร ปปร มาณคานท งหมด Localtion: 1 Date : 17/5/2006 รายการ คานยาว ปร มาณ คอนกร ต fc' = 2 ไม แบบ เหล กเสร มคอนกร ต ม. คาน ลบ.ม ตร.ม ขนาด (มม.) กก. ช อคาน B3A เหล กเสร มคอนกร ต B3A (0.15 x 0.4) m จ านวนคาน 2 ต ว จ านวน 4 ขนาด 16 ยาว 3.20 จ านวน 0 ขนาด 0 ยาว 0.00 กว าง 0.15 m. จ านวน 0 ขนาด 0 ยาว 0.00 ล ก 0.40 m. ยาว 2.8 m. 0.4 m. จ านวน 0 ขนาด 0 ยาว 0.00 B2 (0.15 x 0.35) m m. part part เหล กปลอก ระยะห 0.20 ขนาด 9

11 แนวทางการ ว ดปร มาณงาน และหน วยท ใช (วสท.2540) ล าด บ รายการ หน วย ว ธ ว ด แนวทางการว ด 1 ข ดด น ลบ.ม. - ขนาดฐานราก x ความล ก x ว.ส.ท. (2540) - ปร มาตรข ดจร ง - ท วไป 2 ว สด ถม บดอ ดท วไป ลบ.ม. - พ นท ส ทธ ตามแบบ x ความหนา - ว.ส.ท. (2540) ว สด ถม บดอ ดหนาน อยกว า 0.30 ม. ตร.ม. - พ นท ส ทธ ตามแบบ - ว.ส.ท. (2540) 3 งานเสาเข ม 3.1 ตอกเสาเข ม ม. - ระบ ขนาด - ว.ส.ท. (2540) ต น - ระบ ขนาด และ ความยาว - ว.ส.ท. (2540) 3.2 ต ดเสาเข ม และ ย าย จ านวน - ระบ ขนาด - ว.ส.ท. (2540) 3.3 ทดสอบเสาเข ม จ านวน - ระบ ว ธ การ และ ขนาดเสาเข ม - ว.ส.ท. (2540) 4 งานถนน 4.1 ช นรองพ นทาง, ไหลทาง ตร.ม. - พ นท ส ทธ โดยระบ ความหนาตามแบบ - ว.ส.ท. (2540) 4.2 ผ วถนนยางมะตอย, ตร.ม. - พ นท ส ทธ โดยระบ ความหนาตามแบบ - ว.ส.ท. (2540) ผ วถนนคอนกร ตเสร มเหล ก 4.3 บล อกป ถนน ตร.ม. - พ นท ส ทธ ตามแบบ - ว.ส.ท. (2540) 4.4 ค นห น รางน า หร อเสาร วก นถนน ม. - ระยะส ทธ ตามแบบ - ว.ส.ท. (2540) 5 งานคอนกร ต 5.1 คอนกร ตหยาบท วไป ลบ.ม. - พ นท จร ง x ความล ก - ท วไป คอนกร ตหยาบหนาน อยกว า 0. ม. ตร.ม. - พ นท ส ทธ โดยระบ ความหนา - ว.ส.ท. (2540) 5.2 คอนกร ตโครงสร าง ลบ.ม. - ปร มาตรส ทธ ตามแบบโดยไม ห กปร มาตร - ว.ส.ท. (2540) part-03 เหล กเสร มหร อ ว สด ฝ งในคอนกร ต ไม แบบคอนกร ต ตร.ม. - พ นท ส มผ สคอนกร ต ก บ ไม แบบส ทธ - ว.ส.ท. (2540) ป ญหาในแนวทางการว ด และราคาต อ หน วย ว ธ การว ด และ ว ธ การว เคราะห ราคาต อหน วย ต องสอดคล องก น part m. Workshop1: การว เคราะห ต นท นงานข ดด นฐานราก 2 m. 4 m. 2 m. part part m. ความล กงานข ด 3.00 m. 2 m. part part

12 น าหน กต อ ลบ.ม. ชน ดเคร องจ กร ชน ดด น % Swell โดยประมาณ (กก/ลบ.ม.) ผลผล ตต อช วโมง (ลบ.ม.) (ขนาดอ ปกรณ ข ด, ลบ.ม.) (0.8) (1.1) (1.5) (1.9) (2.3) (2.7) (3.0) หน าด นช น ด น ผสมทราย % รถข ด "Backhoe" ทรายและกรวด (ข ดล ก 4.5 ม.) ด นผสมท วไป ด นเหน ยว แข ง แน น หมายเหต > ต วเลขผลผล ตในตารางเป นทางทฤษฏ โดยค ดว า - ม มเหว ยงของเคร องจ กร 90% - รถบรรท กขนส งม ขนาดและจ านวนเหมาะสม - เคร องจ กรท างาน 50 นาท ใน 1 ช วโมง >ต วเลขท จะใช ในการประมาณราคาต องเผ อส าหร บ - ประส ทธ ภาพของงาน 83% สภาพการท างานท ไม สะดวกต าง ๆ โดยท วไปจะค ด ผลผล ตประมาณ 50% ของค าในตาราง - ประส ทธ ภาพของคนข บ 0 % part part ขนาดฐานราก( ม.) ความล กข ด(ม.) กว าง ยาว ปร มาตรด นข ดตามแนวทาง ว.ส.ท.=(WxLxDx1.3) = ลบ.ม. (ระบ ในใบเสนอราคา ปร มาตรด นข ดจร ง Prismoidal Formular a1 3 A1 = 15 b1 5 a2 5 A2 = 35 b2 7 am 4 Am = 24 bm 6 V = (A1+4Am+A2)/6 x d = ลบ.ม. กรณ ข ดกองไว (ไม ม ค าขนส ง) ต นท นรถข ด Back Hoe (1.9 cu.m.) = 900 บาท/ชม. (รวมคนข บ) อ ตราผลผล ตส าหร บด นผสมท วไป = 145 ลบ.ม./ชม. อ ตราปร บแก 50% = 72.5 ลบ.ม./ชม. ต นท นงานข ดด นฐานต อหน วย = 900 / 72.5 บาท / ลบ.ม. = บาท / ลบ.ม. ต นท นงานข ดด นฐานรากรวม = x บาท = บาท ต นท นงานข ดด นฐานต อหน วย (ในใบเสนอราคา) = / บาท / ลบ.ม. = บาท / ลบ.ม. part part Cost Estimation and Coding Structure การประมาณ ราคาก อสร าง อย างละเอ ยด part part

13 การประมาณราคาอย างละเอ ยด การถอดปร มาณ (Quantity Take Off) การว เคราะห ต นท นต อหน วย (Unit Cost Analysis) part part บ ญช ปร มาณงาน หร อ ระเบ ยนปร มาณว สด เป นบ ญช ก นล ม (Check list) ในการประมาณราคา อาจ สร างโดยเทคน ค โครงสร างรายการงาน (WBS) ในประเทศไทยร ปแบบบ ญช ปร มาณงานท วไปจะอย ในล กษณะของ ระบบงานตามข นตอนงานก อสร าง part ต วอย างการ แบ งห วข อ งานใน ประเทศไทย งานเตร ยมงานก อสร าง งานก อสร าง งานฐานราก งานโครงสร าง ค.ส.ล. งานหล งคา งานฝ าเพดาน งานผน งและฝา งานตกแต งผ วพ น และผน ง งานประต หน าต าง งานล กกรง และรางก นตก งานส งานส ขาภ บาลและด บเพล ง งานไฟฟ าและส อสาร งานระบบขนส ง งานระบบปร บอากาศ งานผ งบร เวณ อ นๆ part การจ ดห วข อ ตามแนว ทางการว ด ปร มาณ โดย ว.ส.ท.มกราคม พ.ศ หมวด รายละเอ ยด งานท วไป ข อก าหนดท วไป ค าใช จ ายในการ งานสนามและงานเสาเข ม การปร บเตร ยม งานข ด งานถมและงาน งานเสาเข ม งานพ นและถนน งานโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล ก งานคอนกร ต งานไม แบบ งานเหล กเสร ม งานก อและงานฉาบ งานอ ฐและงาน งานฉาบ part การจ ดห วข อ ตามแนว ทางการว ด ปร มาณ โดย ว.ส.ท.มกราคม พ.ศ. 2540(ต อ) หมวด รายละเอ ยด งานโครงสร างเหล กและโลหะอ นๆ งานโครงสร างไม งานป องก นน า อ ณหภ ม และความช น งานม งหล งคา งานระบายน า งานช นก นช น งานประต หน าต าง และงานผน งรอบ งานประต หน าต าง งานกระจก งานผน งรอบ งานตกแต งผน ง พ น และงานฝ าเพดาน งานส งานว สด ป พ น part-03 งานฝ าเพดาน 78 13

14 หมวด WORK CODE : CSI/CSC MasterFormat, ระบบเคร องกล (MECHANICAL) รายการ 1 ข อก าหนดท วไป (GENERAL REQUIREMENTS) 2 งานสนาม (SITE CONSTRUCTION) 3 งานคอนกร ต (CONCRETE) 4 งานก อฉาบ (Masonry) 5 งานโลหะ (METALS) 6 งานไม และพลาสต ก (WOOD & PLASTICS) 7 งานป องก นความร อนและความช น (THERMAL AND MOISTURE PROTECTION) 8 งานประต และหน าต าง (DOORS AND WINDOWS) 9 งานตกแต งพ นผ วและเพดาน (FINISHES) งานพ เศษเฉพาะทาง (SPECIALTIES) 11 อ ปกรณ (EQUIPMENT) 12 งานตกแต ง (FURNISHINGS) 13 งานก อสร างพ เศษ (SPECIAL CONSTRUCTION) 14 ระบบล าเล ยงขนส ง (CONVEYING SYSTEMS) 16 งานระบบไฟฟ า (ELECTRICAL) part WORK CODE :CSI/CSC UniFormat,1995 CSI/CSC UniFormat(1995) หมวด รห ส รายการ A SUBSTRUCTURE A FOUNDATIONS A20 BASEMENT CONSRTUCTION B SHELL B SUPERSTRUCTURE B20 EXTERIOR CLOSURE B30 ROOFING C INTERIORS C INTERIOR CONSTRUCTION C20 STAIRWAYS C30 INTERIOR FINISHES D SERVICES D CONVEYING SYSTEMS D20 PLUMBING SYSTEMS D30 HEATING, VENTILATING, AND AIR CONDITIONING (HVAC) SYSTEMS D40 FIRE PROTECTION SYSTEMS D50 ELECTRICAL SYSTEMS E EQUIPMENT AND FURNISHINGS E EQUIPMENT E20 FURNISHINGS part WORK CODE :CSI/CSC UniFormat,1995 (cont.) WORK CODE :12-Division UniFormat (R.S.Means) CSI/CSC UniFormat(1995) หมวด รห ส รายการ F OTHER BUILDING CONSTRUCTION F SPECIAL Structures F20 SELECTIVE DEMOLITION G BUILDING STITEWORK G SITE PREPARATION G20 SITE IMPROVEMENTS G30 SITE PLUMBING UTILITIES G40 SITE HEATING, VENTILATING, AND AIR CONDITTIONING (HAVAC) UTILITIES G50 SITE ELECTRICAL UTILITIES G60 OTHER SITE CONSTRUCTION Z GENERAL Z GENERAL REQUIREMENTS Z20 BIDDING REQUIREMENTS, CONTRACT FORMS, AND CONDITIONS Z90 PROJECT COST ESTIMATE part หมวด รายการ 1 Foundations 1.1 Footings & Foundations 1.4 Special Foundations 1.9 Excavation & Backfill 2 Substructures 2.1 Slab on Grade 3 Superstructures 3.1 Columns, Beams & Joists 3.4 Structural Walls 3.5 Floor Superstructures 3.7 Roof Superstructures 3.9 Stairs 4 Exterior Closture 4.1 Walls 4.5 Exterior Wall Finishes 4.6 Doors 4.7 Windows & Glazed Walls part WORK CODE :12-Division UniFormat (R.S.Means) (cont.) หมวด รายการ WORK CODE :12-Division UniFormat (R.S.Means) (cont.) 5 Roofing 5.1 Roof Coverings 5.7 Insulation 5.8 Openings & Speclalties 6 Interior Construction 6.1 Partitions 6.4 Doors 6.5 Wall Finishes 6.6 Floor Finishes 6.7 Ceiling Finishes 7 Conveying 7.1 Elevators 7.2 Special Conveyors 8 Mechanical 8.1 Plumbing 8.2 Fire Protection 8.3 Heating 8.4 Air Conditioning part Special Systems หมวด 9 Electrical 9.1 Service & Distribution 9.2 Lighting & Power 9.4 Special Electrical General Conditions 11 Special Construction 11.1 Specialties 12 Site Work 12.3 Trenching 12.5 Roads & Parking 12.7 Bituminous Sidewalks รายการ part

15 การว เคราะห งานท ต องท าโดยเทคน ค โครงสร างรายการงาน(Work Breakdown Structure, WBS) เร มจากกล มงานระด บท 1 (Level 1) แบ งกล มงานระด บท 1 ออกเป นกล มงานระด บท 2 (Level2) จากกล มงานระด บท 2 ให แยกออกเป นระด บท 3 และระด บรองๆลงๆไปจนถ งระด บงาน หร อกล มงาน ท ใช ในการวางแผน และควบค มโครงการ ไม จ าเป นต องละเอ ยดท ส ด แต เหมาะสมก บการ WBS, Work Code, Cost Code ท าประมาณราคาตาม WBS (ปร มาณ และ ราคาต อหน วย) ก าหนด Coding Structure ตามความเหมาะสมก บระบบ ควบค มของบร ษ ทฯ สร างแผนก าหนดเวลา พร อมราคางบประมาณ เพ อใช ในการควบค มผล การด าเน นงานด านต นท น และเวลาได ต อไป ท างานแต ละโครงการ part part การควบค มโครงการ โดยการว เคราะห ผลงานท ท าได สาระส าค ญใน กระบวนการ ควบค ม แผนงานฐาน ก จกรรมและค ณภาพ ทร พยากร ก าหนดเวลา งบประมาณ ความเส ยง ได ตามแผน เปร ยบเท ยบ ระหว างแผนและ ท าจร ง ท าจร ง ก จกรรมและค ณภาพ ทร พยากร จ ดตรวจสอบ ค าใช จ ายจร ง ความเปล ยนแปลงจากแผน ไม ได ตามแผน Project Control by Earned Value Analysis ปร บปร งต วเลขในบ นท ก โครงการตามข อม ลถ ง ป จจ บ น ระบ สาเหต เสนอแนวทางแก ไข จ ดท าแผนท างานเพ อแก ไข part รายงานความก าวหน า ด าเน นการแก ไขป ญหา ประเม นผล part การต ดตามประเม นผลการด าเน นงาน การประเม นความก าวหน าเท ยบก บแผน การประเม นต นท นจร งเท ยบก บงบประมาณ การประเม นความก าวหน าเท ยบก บแผน part part

16 การประเม นความก าวหน าโดยผ งจ ดตรวจสอบ การควบค มโครงการโดยเทคน คการว เคราะห ผลงานท ท าได ล าด บ จ ดตรวจสอบ ก าหนดเสร จตามแผน เสร จจร ง ช า(-) / เร ว(+) 1 เร มงานก อสร าง ม.ค. 46 ม.ค milestone2: โครงสร างช น3 เสร จ 14 ธ.ค ธ.ค milestone3-1:ม งหล งคาเสร จ 28 ม.ค ก.พ milestone3-2:งานผน งรอบนอกเสร จ 28 ม.ค milestone4:งานห องน าแล วเสร จ 80% 4 ม.ค งาสนสถาป ตยกรรมแล วเสร จ 13 ม.ค milestone5: ต ดต งอ ปกรณ ส ขาภ บาล ไฟฟ า Chiller&AHUเสร จ 28 ม.ค milestone6 : งานก อสร างอาคารแล วเสร จ 27 เม.ย งานตกแต งภายในแล วเสร จ 17 พ.ค. 47 งานเคร อข ายแล วเสร จ 27 เม.ย งานผ งบร เวณเสร จ 16 พ.ค อาคารบร หารและประถมพร อมเป ดด าเน นงาน 17 พ.ค เร มงาน Phase2 14 ส.ค งานก อสร างอาคารอน บาลเสร จ 25 เม.ย งานตกแต งภายในแล วเสร จ 15 พ.ค งานระบบคอมพ วเตอร อาคารอน บาลแล วเสร จ 25 เม.ย อาคารอน บาลพร อมเป ดด าเน นงาน 15 พ.ค อาคารโรงอาหารและหอประช ม แล วเสร จ 22 ก.ย งานตกแต งภายในอาคารโรงอาหารและหอประช มแล วเสร จ 22 ต.ค อาคารโรงอาหารและหอประช มพร อมเป ดด าเน นงาน 22 ต.ค เร มงาน Phase3 11 ม.ค อาคารม ธยมศ กษาพร อมเป ดด าเน นงาน 5 เม.ย. 48 การก าหนดรห สต นท น การก าหนดงบประมาณควบค ม กระบวนการควบค มต นท นงานก อสร าง part part การก าหนดรห สต นท น ต วอย างการก าหนดรห สงานเทคอนกร ตฐานรากโดยสร างจาก หมวดหม งานแบบ UniFormat และ Master Format รห ส รห สต นท นมาตรฐาน รห สต นท นเฉพาะก จกรรม part part การก าหนดรห สเฉพาะก จกรรม แนวทางก าหนดรห สต นท นในทางปฏ บ ต ต วรห ส ไม ยาวเก นไป แปลความหมายได ง าย ใช รห สมาตรฐานเป นแนวทาง โดยปร บให เหมาะก บการใช ในแต ละ โครงการ ไม ลงในรายละเอ ยดล กเก นไป เช น ประต น าทองเหล องขนาด 3/4-21/2 อาจจะไม ต องใส รห สแยกท กขนาด ซ งจะมากเก นไป ก าหนดงานท ช ดเจน และเด นช ดในการก าหนดปลายทางของต นท น part part

17 รห สบ ญช ต นท น ท ก าหนดตาม ผ ร บผ ดชอบ ร วมก บงานหร อ กล มงาน โครงสร างรห สบ ญช ต นท น (Cost Account Code Breakdown Structure) โครงสร างรห สบ ญช ต นท นตามผ ง บร หารองค การ part part แบบก าหนด งบประมาณและ ศ นย รวมต นท น แบบก าหนดงบประมาณ และ ศ นย รวมต นท น WBS : ค าส งเลขท : PR ก าหนดคร งแรก : 7 พ.ย ปร บปร งแก ไขคร งท :... ว นท : 15 พ.ย.2543 ล าด บ รายการงานโดยส งเขป ศ นย รวม คน-ช วโมง ก าหนดเวลา ต นท น เร ม เสร จ 1 ออก แบบงานฐานรากอาคารและ ก าหนดรายละเอ ยดด านเทคน คของ งานเสาเข ม และฐานราก ธ.ค ธ.ค ธ.ค ธ.ค ธ.ค ธ.ค ธ.ค ธ.ค. 43 ฝ ายวางแผนโครงการ... ว นท 15 พ.ย.2543 ( พ ศาล แสงส สดใส ) ผ จ ดการโครงการ... ว นท 15 พ.ย.2543 รห สบ ญช ต นท น แยกตาม ประเภทงานและ ตาม WBS WBS ก จกรรม รห สบ ญช ต นท น ตามWBS 1 เร ม 2 งานเตร ยมงาน รากฐาน ตอกเสาเข ม I-0.18x.00ม ข ดด น และ ต ด ห วเข ม กลบด น ฐานราก ทรายบดอ ด คอนกร ตหยาบ ไม แบบฐานราก เหล กเสร มฐานราก คอนกร ตฐานราก part-03 ( สน น ขาวสะอาดแท ) part การเก บข อม ลต นท น และการรายงาน ความถ กต องของข อม ล ความรวดเร วและท นเหต การณ ผ งการไหล แสดง กระบวนการ เก บข อม ล ต นท น ACWP ข อม ลงานก อสร างจร ง จากระบบบ ญช ต นท น ณ.ว นประเม น * ค าแรง * เคร องจ กร * ว สด * อ นๆ BCWP ข อม ลความก าวหน าของงาน ตามราคางบประมาณ ณ.ว นประเม น * ค อปร มาณงานท าได จร ง แต ละก จกรรม ค ณ ราคาต อหน วย ตามแผน * หร อร อยละงานแล วเสร จ ของแต ละก จกรรม ค ณ งบประมาณรวมของ ก จกรรมน น BCWS ความก าวหน าท ควรท าได ณ.ว นประเม นจากแผน ตามราคางบประมาณ EARNED VALUE ANALYSIS การว เคราะห ผลงานท ท าได การว เคราะห ความเบ ยงเบน ของ ต นท น และเวลา จากแผนฐาน และ การคาดการณ การว เคราาะห หาต นเหต ของป ญหา และ แก ไข part-03 1 รายงานการใช ทร พยากร * ต อคาบ * สะสม รายงานอ นๆ part

18 ACWP : Actual cost for work performed หมายถ ง จ านวนเง นรวมท ใช จ ายไปจร งในการท างานส วนท แล ว เสร จ ณ ว นท ประเม น BCWP : Budgeted cost for work performed (Earned Value) หมายถ ง ค างานรวมเป นจ านวนเง นของงานส วนท ท าแล วเสร จ จร ง โดยค ด จากราคาตามงบประมาณ ณ ว นท ประเม น ซ งค าน อาจเร ยกว าผลงานท ท าได หร อ Earned Value ข อม ล ACWP ค าแรง และเคร องจ กร จากข อม ลใบลงเวลา ซ งม กจะม การระบ แยกว า ใช ไปในงานหร อกล มงานใด ค าว สด แยกตามงานหร อกล มงาน ค าด าเน นการเฉพาะงาน หร อกล มงาน ค าโสห ยของบร ษ ทฯ BCWS : Budgeted cost for work scheduled หมายถ ง ค างานรวมเป นจ านวนเง นของงานท ควรแล วเสร จตาม แผน โดยค ดจากราคาตามงบประมาณ ณ ว นท ประเม น part-03 3 part-03 4 ข อม ล BCWP ว ดร อยละของงานท ท าแล วเสร จจร งท หน างาน แล วจ งมาค ณก บ งบประมาณของงานน น ๆ part-03 5 งานเทคอนกร ตฐานราก 300 ลบ.ม. งบประมาณตามแผน 600,000 บาท ณ ว นท ประเม นหน างานจะต องม การบ นท กผลงานท ท าได จร งในเด อนน น และค าสะสมผลงาน ท ท าได เช น งานเทคอนกร ตฐานราก ปร มาณงานตามส ญญา 300 ลบ.ม. ผลงานท ท าได ถ งเด อนก อน 150 ลบ.ม. ผลงานเด อนน 0 ลบ.ม. รวมผลงานสะสมถ งเด อนน 250 ลบ.ม. ค ดเป นร อยละแล วเสร จ = (250/300) x 0 = 83.33% ด งน น ค า BCWP ของงานเทคอนกร ตฐานราก ณ ว นประเม นจะเป นด งน BCWP = ,000 x 0 บาท = 500,000 part-03 บาท 6 BCWP อาจใช ว ธ ประเม นโดยประมาณ ว ธ 50/50 ค อ เม อเร มงานให ถ อว าร อยละแล วเสร จ 50% และ เม องานเสร จสมบ รณ จ งปร บร อยละความก าวหน าเป น 0% ว ธ ส ดส วนเวลา เช น ก จกรรมใช เวลา 20 ว น ท าไปแล ว 8 ว น ถ อ ว าม ความก าวหน า (8/20) x 0 เท าก บ 40% เป นต น ว ธ จ ดตรวจสอบ เช น กล มงานหน งอาจจะแบ งงานเป นช วง ๆ ตามข นตอนของงาน และเม อผ านจ ดตรวจสอบหน ง ความก าวหน าของงานก จะเพ มข นตามท ก าหนดไว เป นต น งานเทคอนกร ตฐานราก ปร มาณ 300 ลบ.ม. เวลางานก อสร างตามแผน 20 ว น งบประมาณตามแผน 600,000 บาท ณ ว นท ประเม นงานควรเร มไปแล วตามแผน = ว น ด งน น จะประเม นค าร อยละแล วเสร จ = x 0 = 50% ได ว า BCWS = x 600,000 = 300,000 บาท 0 part-03 7 part

19 การว เคราะห ผลงานท ท าได SV = BCWP - BCWS CV = BCWP - ACWP SVP, % = SV BCWS x 0 CVP, % = CV BCWP x 0 แผนงานก อสร างโครงการต วอย าง ก จกรรม เวลา งบประมาณ เวลา ( ส ปดาห ) (ส ปดาห ) (บาท) A 3 6,000 B 5 20,000 C 3 7,500 D 5 15,000 E 1 2,500 F 3,500 G 1 3,000 part-03 9 part-03 1 งบประมาณงานก อสร างประจ าส ปดาห ของแต ละก จกรรมก อสร างตามแผนงาน ก จกรรม เวลา ( ส ปดาห ) รวม (BAC) A 2,000 2,000 2, ,000 B 3,000 4,000 4,000 4,000 5, ,000 C 2,000 3,000 2, ,500 D ,000 3,000 4,000 3,000 3,000 15,000 E , ,500 F ,500 3,500 3, ,500 G ,000-3,000 รวม 7,000 9,000 8,500 9,500 11,500,000 6,000 3,000 64,500 หมายเหต : BAC = Budgeted Cost at Completion = งบประมาณรวมตามแผน รายงานต นท น ณ ส นส ปดาห ท 4 ในการด าเน นโครงการ ก จกรรม เฉพาะส ปดาห ท 4 ค าสะสมจากเร ม ถ ง ส นส ปดาห ท 4 BCWS ACWP CV BCWS ACWP CV A 0 1,500 (1,500) 6,000 8,500 (2,500) B 4,000 2,500 1,500 15,000 15,000 0 C 0 1,300 (1,300) 7,500 9,800 (2,300) D 2,000 2,800 (800) 2,000 4,500 (2,500) E F 3, ,500 3, ,500 G รวม 9,500 8,0 1,400 34,000 37,800 (3,800) part part การว เคราะห ความเบ ยงเบนของต นท น และเวลาในโครงการต วอย าง ณ ส นส ปดาห ท 4 ค า BCWS, BCWP และ ACWP ในร ปแบบแผนภ ม การว เคราะห ความเบ ยงเบน ก จกรรม ร อยละ BAC BCWS BCWP ACWP CV CVP SV SVP แล วเสร จ ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( %) ( บาท ) (%) A ,000 6,000 6,000 8,500 (2,500) B ,000 15,000 16,000 15,000 1, , C ,500 7,500 7,500 9,800 (2,300) D ,000 2,000 6,000 4,500 1, , E - 2, F -,500 3, (3,500) G - 3, รวม 64,500 34,000 35,500 37,800 (2,300) , บาท 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 การว เคราะห ผลงานท ท าได BCWS BCWP ACWP หมายเหต : BAC = Budgeted Cost at Completion = งบประมาณรวมตามแผน เฉล ย BCWS ต อส ปดาห = 8063 บาท SV เป นส ปดาห = 0.19 หร อ เร วกว าแผน ประมาณ = 0.19 ส ปดาห part , part ส ปดาห 19

20 บาท ความเปล ยนแปลงของ CV และ SV ตามเวลาโครงการ การว เคราะห ความเบ ยงเบน 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 (1,000) (2,000) (3,000) (4,000) CV SV CPI = SPI = BCWP ACWP BCWP BCWS CSI = CPI x SPI ส ปดาห part part การคาดการณ ผลการด าเน นงานเม อโครงการแล วเสร จ ประมาณการต นท นเม อโครงการแล วเสร จ หร อ Estimated cost at completion ( EAC ) งบประมาณรวมเม องานเสร จตามแผน หร อ Budgeted cost at completion ( BAC ) ความเบ ยงเบนของต นท นเม อโครงการแล วเสร จ หร อ The variance at completion ( VAC ) VAC = BAC - EAC part part EAC EAC ACWP EAC = BCWP x BAC ว ธ ท 1 ว ธ ท 2 งบประมาณของก จกรรม ACWP ท เสร จแล วหร อก าล งท าอย EAC = x + BCWP งบประมาณของกล มงาน หร อก จกรรมท ย งไม เร ม ตามแผนเด มหร อปร บแก จากข อม ลการด าเน นงาน part part

21 ว ธ ท 3 EAC EAC = ACWP (ท ว นประเม น) + งบประมาณตามแผนของ กล มงานหร อก จกรรมท เหล ออย part ข อม ลผลการด าเน นโครงการและการว เคราะห ค า EAC, VAC ท ง 3 ว ธ ก จกรรม % BAC BCWP ACWP EAC ว ธ ท 1 แล วเสร จ ส ตรค านวณ รายการค านวณ EAC VAC A 0 2,000 2,000 2, B 50 1, C - 1, รวม 4,500 2,750 3,200 =(ACWP/BCWP)xBAC =(3,200 / 2,750)x4,500 5, ก จกรรม % BAC BCWP ACWP EAC ว ธ ท 2 แล วเสร จ ส ตรค านวณ รายการค านวณ EAC VAC A 0 2,000 2,000 2,400 =(ACWP/BCWP)xBAC =(2,400 / 2,000)x2,000 2, B 50 1, =(ACWP/BCWP)xBAC =(800 / 750)x1,500 1, C - 1, =BAC =1,000 1, รวม 4,500 2,750 3, , ก จกรรม % BAC BCWP ACWP EAC ว ธ ท 3 แล วเสร จ ส ตรค านวณ รายการค านวณ EAC VAC A 0 2,000 2,000 2,400 =ACWP =2,400 2, B 50 1, =ACWP+(BAC-BCWP) =800+(1, ) 1, C - 1, =BAC =1,000 1, รวม part ,500 2,750 3, , การรายงานการว เคราะห ผลงานท ท าได อะไรท เป นต นเหต ให เก ดความเบ ยงเบนเหล าน น ความเบ ยงเบนท เก ดข นม ผลต อความส าเร จของโครงการมากน อย อย างไร ม ผลกระทบต อส วนอ น ๆ หร อ โครงการอ น ๆ ท เก ยวข องก บ โครงการท พ จารณาอย หร อไม เม อพบต นเหต ของป ญหาแล ว ม แผนการแก ไขอย างไร ผลท คาดว าจะได ร บจากการแก ไขข างต นเป นอย างไร ระบบควบค มต นท นของผ ร บจ าง Contractor s Cost Control System part part หล กการและว ธ การของการควบค มต นท นการก อสร าง การก าหนดรห สต นท น การก าหนดงบประมาณควบค ม กระบวนการควบค มต นท นงานก อสร าง รห สต นท น หร อรห สก จกรรมในการควบค มต นท น ง ายต อความเข าใจ สามารถใช เป นห วข อในการเก บข อม ลรายจ าย ข อม ลความก าวหน าของงาน ท กฝ ายท เก ยวข องในหน วยงานต องเข าใจตรงก น ฝ ายบร หารต องให ความส าค ญเป นอ นด บแรก ก อนจะเร มด าเน น กระบวนการควบค มต นท น part part

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน

นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน การใช โปรแกรม SPREADSHEET สาหร บคานวณเพ อเร งร ดงานใน S-CURVE นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ ปโภค สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง

หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง 1 หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง การจ ดต งองค การบร หารงานก อสร าง ผ จ ดต งองค การต องก าหนดจ ดม งหมายหร อว ตถ ประสงค ให แน ช ดว า จ ดต งข นมาเพ อด าเน นก จการใดๆ ซ งเม อวางจ ดม งหมายหร อว ตถ

More information

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK วรวรรณ เทพจ นทร VORAVARN DEBACHANDRA ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

หล กเกณฑ การค านวณราคากลาง ของงานก อสร างอาคาร และ หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การชดเชยค างานก อสร าง ตามส ญญาแบบปร บราคาได (ค า K)

หล กเกณฑ การค านวณราคากลาง ของงานก อสร างอาคาร และ หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การชดเชยค างานก อสร าง ตามส ญญาแบบปร บราคาได (ค า K) หล กเกณฑ การค านวณราคากลาง ของงานก อสร างอาคาร และ หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การชดเชยค างานก อสร าง ตามส ญญาแบบปร บราคาได (ค า K) ส าหร บโรงเร ยนส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มออกแบบและก

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

การบร หารโครงการ (Project Management)

การบร หารโครงการ (Project Management) การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

การสร าง S-Curveเพ อต ดตามงานสร าง โดยMS xcel (S Curve for monitor)

การสร าง S-Curveเพ อต ดตามงานสร าง โดยMS xcel (S Curve for monitor) การสร าง S-Curveเพ อต ดตามงานสร าง โดยMS xcel (S Curve for monitor) นายประสาน ร ตนสาล บร ษ ท PSMC จ าก ด. ในการบร หารจ ดการโครงการ จ าเป นต องม การค ด(จ ดท า)แผนงาน(Work Schedule)หร อ แผนงานหล ก(Master

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม )

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) โครงการจ ดท าระบบการจ ดการส งแวดล อมของภาคร ฐ (อาคารเข ยว) เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) กรมควบค มมลพ ษ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (อาคารเข ยว) กรมควบค มมลพ

More information

ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป

ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป 1 2 ความหมายของการประมาณราคา การประมาณราคาม ความหมายในต วเองอย แล วค อ ไม ใช ราคาท แท จร งหร อถ กต องตรงก บราคา ของค าก อสร างจร ง เป นเพ ยงราคาโดยประมาณ หร

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน นการก อสร างโครงการขนาดกลาง ธ นวาคม 2551 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กรมชลประทาน ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ด านวางโครงการ กระบวนการสร างค ณค า กระบวนการพ ฒนาแหล งน า กรมชลประทาน คณะท างานย อยจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการ ม ถ นายน 2553 ค าน า ค ม อการปฏ บ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

การประมาณราคา (Cost Estimate) - การประมาณการ ต ราคา การคาดคะเน - การประมาณการท ใกล เค ยงก บค าใช จ ายส าหร บงานจร งมากท ส ด - ข นอย ก บองค ประกอบต างๆ - เป นป จจ ยท ส าค ญในงานก อสร าง - ผ ประมาณราคา ผ

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information