Asalha Puja Day & Buddhist Lent Day.

Size: px
Start display at page:

Download "Asalha Puja Day & Buddhist Lent Day."

Transcription

1 Asalha Puja Day & Buddhist Lent Day.

2 The Stories โคราช บรรยากาศหร หรา เป นร านอาหารบรรยากาศหร ใจกลางเม องโคราช เหมาะก บการพบปะเพ อนพ อง ร านแห งน เป นร านท ม สไตล การตกแต งแบบโปร งโล งสบาย ภายในร านม สระน าเล ก ๆ อย กลางร าน ม วงดนตร มาบรรเลงเพลงโฟล คซอง, ไลฟ แบรนด สล บ DJ ม การน า น กร องช อด งมาเล นสดท กๆเด อน เช น ETC, Singular เพ อเสร มบรรยากาศ ทานอาหารรสชาดให ด ข น ซ งต องคอยต ดตามอย เร อยๆ เมน แนะนา : คอหม ไร ม นทอดเกล อ, สตอร ส ย าแซ บ, ต มซ โครงอ อน ท อย The Stories Restaurant : 86 ต าบลในเม อง อ าเภอเม องนครราชส มา นครราชส มา เบอร โทรศ พท The Stories Restaurant : , ว นและเวลาเป ดป ดทาการ : เป ดท กว น เวลา น. การเด นทาง The Stories Restaurant : จากต วเม องนครราชส มา ใช ถนนม ตรภาพ ผ านเดอะมอลล โคราช และอน สาวร ย ท าวส รนาร จะพบไฟแดงใหญ ให ตรงไปลอดประต พลแสน ถ งไฟแดงท 2 (ศาลหล กเม อง) ให เล ยวซ าย ตรงไป เจอส แยกไฟแดงให เล ยวขวา ไปอ กประมาณไม เก น 200 เมตร จะพบร านเดอะสตอร ส อย ด าน ขวาม อ บนถนนก ด น ท มา: /lang/th/ 9

3 - ก นอาหารเช า อาหารเช าเปร ยบเสม อนข มพล ง อ นย งใหญ ให เราได ม แรงพล งสาหร บการใช ช ว ต ว นใหม อย างเต ม ประส ทธ ภาพ ย งช วยในเร องของ การร กษาน าหน กให อย ใน เกณฑ มาตรฐาน กระต นการทางานของสมองทาให ปลอดโปร ง อารมณ ด แจ มใสไปท งว น - หม นออกกาล งกายเสมอ แม ค ณจะอย ท ทางานก สามารถข นบ นไดแทนการใช ล ฟต เด นเข าออก ปากซอยเข าบ านแทนการน งรถ หากระยะทางท ค ณจะผ านไปไหนไม ได ไกลจนเก นไปก อาจจะ ป นจ กรยานไปทาธ ระแทนบ างก ได เช นก น - ไม ก นอาหารขณะด โทรท ศน ทราบไหมว าการก นอาหารหน าจอโทรท ศน น นจะย งทาให เราย งก น มากข นอย างไม ร ปร มาณ จ งทาให เราอ วนไม ร ต วน นเอง โดยเฉพาะพวกขนม ขบเค ยว และ น าอ ดลมต างๆ ย งก นไปด รายการโปรดไปร บรองพฤต กรรมน ทาค ณอ วนแน - เล อกเฉพาะเคร องด มท สาค ญ ควรเน นการด มน าเปล าให มากๆ โดยอาจจะค อยๆ จ บในระหว าง ว นแทนการยกด มรวดเด ยวจนหมด เพราะการด มน าเปล าจะช วยกระต นการข บสารพ ษออกจาก ร างกาย อ กท งหากต องการห างไกลความอ วนควรงดด มเคร องด มท ม น าตาลส งโดยเฉพาะน าอ ดลม - ก นโปรต นช วยอ มเร วข น อาหารท ม โปรต นช วยได ด ในเร องของการควบค มน าหน ก โดยห นมา ก นโยเก ร ต ธ ญพ ชต างๆ ถ ว เนยแข ง เมล ดอ ลมอนด เน อส ตว ไร ไขม น และเน อปลาอย างปลาท น า เป นต น นอกจากน ควรทานพร อมผ กและผลไม ให ได ท กม อ - นอนพ กผ อนให เพ ยงพอและไม เคร ยด การนอนให เพ ยงพอทาใจให สบาย ไม เคร ยดเป นอาหาร ทางธรรมชาต ท ด ต อส ขภาพร างกายมากท ส ด เพราะร างกายจะได ซ อมแซมส วนท ส กหรอของ อว ยวะต างๆ ได ในต วเอง ส งผลให ผ วพรรณผ องใส เคล ดล บเหล าน ช วยค ณห างไกลจากโรคต างๆ ได ทาให ส ขภาพด แข งแรง รวมถ ง พฤต กรรมการใช ช ว ตท หน นให ร างกายของค ณส ขภาพด แข งแรงในเวลาต อมาอย างได ผลด ท เด ยว ท มา: 8 1

4 Asean มาทาความร จ กก บโปรแกรมระบบบ ญช สหกรณ ครบวงจร (Full Pack Accounting Software : FAS) ให มากข นด วย ค ณสมบ ต เด น ในระบบบ ญช แยกประเภทสาหร บสหกรณ ภาคเกษตร Version 2.2 เพ มเต มเคร องม อท รองร บต อความต องการของผ ใช งานมากข น ค อ 1. การปร บปร งรายการหล งป ดบ ญช (Adjust After Closing) เป ดให ผ ใช งานลงทะเบ ยน เพ อขออน ม ต รห สผ านในการปร บปร งงบการเง นป ก อน หล งป ดบ ญช ซ งสามารถใช งานได 1 คร ง เม อม การย นย นการปร บปร งรายการแล ว เมน ปร บปร งหล งป ดบ ญช จะหายไป 2. รายงานงบกระแสเง นสด (Cash Flow Report) เป นรายงานแสดงการเคล อนไหวของกระแสเง นสดระหว างงวด 3. การจ ดทาหมายเหต ประกอบงบการเง น (Notes to Financial Statements) เป นรายงานท แสดงรายละเอ ยดต อท ายประกอบงบการเง น 4. รายงานเฝ าระว งและเต อนภ ยทางการเง น (Warning Financial System) เป นเคร องม อเต อนภ ยทางการเง น เพ อแสดงระด บการเฝ าระว งเป นส ญญาณเต อนภ ย 5. รายงานเพ อการบร หาร (Notes to Financial (Statements) เป นรายงานท แสดงการว เคราะห อ ตราส วนทางการเง นในด านต างๆ เพ อประโยชน ต อการต ดส นใจในการบร หารงานสหกรณ ให ด ย งข น ช ดประจาชาต อาเซ ยน 10 ประเทศ การใช งานในค ณสมบ ต ต างๆ น น ต องม การเช อมโยงข อม ลจากระบบงานย อย เช น ระบบสมาช กและห น แลเง นให ก ระบบเง นร บฝาก จ งจะทาให รายงานในส วนต างๆ น น ครบถ วน สามารถนาข อม ลทางการเง นไปใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ ตราส วน : ความเพ ยงพอของเง นท นต อความเส ยง ท มา: https://www.facebook.com/aseanbymac 2 7

5 ส าหร บ Samsung Galaxy S4 Zoom น นถ อเป น Camera Phone ท มาพร อมก บกล องด จ ตอลค ณภาพส ง โดยมาพร อมก บกล องความละเอ ยด 16 ล านพ กเซล พร อม รองร บการซ ม 10x แบบ Optical รวมถ งมาพร อมก บระบบ OIS และ เลนซ F/3.1-F/6.3 โดยในเร องของสเปคน นก จะ มาพร อมก บช ปประมวลผลแบบ Dual-Core ความเร ว 1.5 GHz หน วยความจ า (RAM) 1.5 GB หน าจอขนาด 4.3 น ว ความละเอ ยด 540 x 960 ร นระบบปฏ บ ต การ Android สเปค และฟ เจอร Samsung Galaxy S4 Zoom zoom!!! - หน าจอขนาด 4.3 น ว แบบ qhd Super AMOLED พ กเซล - ใช หน าจอ Corning Gorilla Glass 3 เวอร ช นล าส ดป องก นรอบข ดข วน - ขนาด x 63.5 x 15.4 มม., น าหน ก 208 กร ม - CPU Dual-Core 1.5 GHz, RAM 1.5GB - หน วยความจ า 8 GB, รองร บ microsd ส งส ด 64GB - กล องความละเอ ยด 16 ล านพ กเซล, ซ มแบบ Optical ได 10 เท า, ท างาน ร วมก บโหมด Smart พ เศษต างๆ ของ Samsung, OIS , F3.1-F6.3, และไฟแฟลช Xenon - ม กล องหน า 1.9 ล านพ กเซล - รองร บการเช อมต อ Wi-Fi, NFC, Bluetooth, A-GPS + GLONASS - แบตเตอร 2330mAh - ใช Android 4.2 Jelly Bean ร วมก บ TouchWiz UI คาศ พท ความหมาย Refresh ความหมาย : ท าให สดช น หร อ การ Update ข อม ล หร อการปร บปร งข อม ลในหน วยความจ าให ท นสม ย และเป นจร ง Local Area Network อ กษรย อ : LAN ความหมาย : ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ชน ดหน ง ท เช อมคอมพ วเตอร เข าด วยก นโดยใช เคร อข ายท องถ น การเช อมคอมพ วเตอร เข าด วยก นโดยท คอมพ วเตอร Electronic Mail อย ไกลก นหร อไม ไกลก นมาก คอ กษรย อ : คความหมาย : จดหมายอ เล กทรอน กส เป นข อม ลท ม การร บและส งโดยเคร องคอมพ วเตอร ผ านเคร อข ายของ จดหมายอ เล กทรอน กส ท สามารถส งไปได ไกลท วโลก เร วและประหย ด Alert box ความหมาย : ช องข อความท คอมพ วเตอร จะแสดงให เห น บนจอภาพ ม ข อความเต อนในเร องการใช ค าส ง บางประการท อาจท าให เก ดผลเส ย เช น เคร องพ มพ ไม ม กระดาษ ข อความบางตอนอาจศ นย หาย เป นต น ท มา: 6 3 Demo ม กใช เป นค าย อจากค า : demonstration ความหมาย : การน าโปรแกรมหร อเคร องคอมพ วเตอร มา แสดงว ธ การใช ให ด เป นต วอย าง เพ อแสดงให เห นถ ง ประส ทธ ภาพในการท างาน โดยปกต ม กจะแสดงให ด เพ อ การซ อขาย

6 AMD FX-9590 ซ พ ย 8 คอร 5GHz ต วแรกของโลก ใครท ก าล งรอซ พ ย ในตระก ล FX ของเอเอ มด ตอนน ก คงจะสมใจก นแล วนะ คร บ เม อเอเอ มด ได เป ดต วซ พ ย AMD FX-9590 อย างเป นทางการแล ว โดยซ พ ย ร นน ม ความเร วส ญญาณนาฬ กา ส งถ ง 5GHz เม อท างานในโหมด Turbo ซ งถ อว าเป นซ พ ย ท ใช ความเร วของส ญญาณนาฬ กาส งท ส ดในโลกตอนน ก ว าได อ นน หมายถ งซ พ ย ส าหร บพ ซ ท เราประกอบก นข นมานะคร บ ไม น บซ พ ย อ น ๆ แล วก ย ง ไม น บพวกโอเวอร คล อก ว ธ การซ อนค า 0 ไม ให แสดงใน Excel เม อท านท าการค านวณต วเลขท อย แต ละเซลของ เอ กเซล เร ยบร อยแล ว ปรากฏว าม บางเซลท ม ค าออกมา เป น 0 และถ าท านไม ต องการให ม เลข 0 มาแสดง ในเซลของท าน ก สามารถท าได ด งน คร บ 1. ให ท านคล กท เมน Tools(เคร องม อ) ท อย ในหน าต าง Excel แล วเล อก Options (ต วเล อก) 2. เม อปรากฏหน าต าง Options ให ท านเล อกคล กท แท บ View(ม มมอง) 3. ให ส งเกตท กรอบของ Windows Options ซ งอย ด านล าง จะม เช คบ อกซ ให เล อก ถ าท านไม ต องการให แสดงค า ท เป น 0 ให ท านคล กยกเล กเคร องหมายถ ก หน าข อความ Zero value(ค าศ นย ) ถ าท านต องการให แสดงท านก คล ก เพ มเคร องหมายถ ก ซ งค าศ นย ท ท านได ต งค าไปเป นเพ ยงการแสดงหร อไม ให แสดงค าท เป น 0 ไม ได หมายถ ง การไม ให แสดงเลข 0 ท งหมด ค าท ม เลข 0 อย ด วยก ย งแสดงค าได เป นปกต เช น 100 ก จะย ง แสดงค าได เป นปกต คร บ AMD FX-9590 ใช สถาป ตยกรรม Piledriver ม คอร ประมวลผล 8 คอร ท างานท ส ญญาณนาฬ กา 4.7GHz และท างานท 5GHz ในโหมด Turbo ซ พ ย ร นน มาพร อมก บค ณสมบ ต Unlocked หร อไม ม การล อกต วค ณของส ญญาณนาฬ กาท าให ซ พ ย ร นน สามารถโอเวอร คล อกให ม ความเร วส งข นได อ ก แต ก ข นอย ก บค ณสมบ ต ของช ดระบายความร อนท ใช ด วย นอกจาก AMD FX-9590 แล วเอเอ มด ก ย งเป ดต ว ซ พ ย FX อ กร นก ค อ AMD FX-9370 ซ พ ย ร นน จะม ส ญญาณนาฬ กาลดลงมาเล กน อย ค อท างานในโหมด Turbo ท 4.7GHz ส วนความเร วปกต จะอย ท 4.4GHz ท มา: ท มา : 4 5

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย

รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย แบบทดสอบก อนเร ยน ป ยหม ก ค อ ป ยอ นทร ย ซากชน ดหน ง ซ งเก ดจากการย อยสลายของพ ช ซากส ตว ม ลส ตว และขยะม ลฝอยต างๆ ท สามารถย อยสลายต วได ปกต แล วป ยอ นทร

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

สารบ ญ. เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7

สารบ ญ. เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7 ค ม อ OpenCart 1 สารบ ญ เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7 เร มต นปร บแต งข อม ลของร านค า... 9 การจ ดการก บหมวดหม ส นค า... 24 จ ดการก บส นค

More information

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน ค าน า ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให หน วยงานราชการด าเน นมาตรการลดใช พล งงานลงให ได อย างน อยร อยละ ๑๐ เม อเปร

More information

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 สารบ ญ 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 ม อะไรใหม...4 1.2 ความต องการของระบบ...4 ล ขส ทธ 2010

More information

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ แผนการเร ยนร แบบม งเน นสมรรถนะ และบ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รายว ชาคอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช) จ ดทาโดย

More information

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร การยศาสตร ในสถานท ท างาน สารบ ญ หน า 1. บทน า 1 2. การบาดเจ บ / การเจ บป วยท พบโดยท วไป 4 3. หล กการพ นฐานทางด วนการยศาสตร 8 ก. หน วยท ท างาน

More information

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท บน หน าจอหล ก ป ดไปทางซ าย แล วแตะ Nokia

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 20 ข อ (ข

More information

เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต

เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต 169/23 หม บ านดร มทาวน หม 5 ต าบลมหาสว สด อ าเภอบางกรวย จ งหว ดนนทบ ร 11130 โทร. 0-2422-5199 แฟ กซ 0-2422-5198 เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต เน องด วยทางบร ษ ท ฯ ได พ ฒนาโปรแกรมส าหร บงานเฉพาะด

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information