บ นท กไฟล ท ม มำโคร (Macro)...10

Size: px
Start display at page:

Download "บ นท กไฟล ท ม มำโคร (Macro)...10"

Transcription

1 PART 1 ความร พ นฐานเก ยวก บ Macro ใน Excel 1 ควำมหมำยของ Macro และ VBA เป ดใช งำนมำโคร (Macro) และกำรเข ยนโปรแกรม ด วย VBA...2 สร ำงมำโคร (Macro) ใน Excel สร ำงมำโคร (Macro) ใน Excel เข ยนโปรแกรมด วย VBA ใน Excel เข ยนโปรแกรมด วย VBA ใน Excel เข ยนโปรแกรมด วย VBA ใน Excel เป ดใช เคร องม อน กพ ฒนำ (Developer Tab)...4 เป ดใช แท บน กพ ฒนำ (Developer Tab) ใน Excel เป ดใช แท บน กพ ฒนำ (Developer Tab) ใน Excel เปร ยบเท ยบกำรท ำงำนโดยใช Macro และกำร เข ยน VBA...6 ก ำหนด Macro Security ต งค ำใน Excel ต งค ำใน Excel ต งค ำใน Excel ก ำหนดค ำเม อเป ดไฟล ท ม โปรแกรม VBA ฝ งอย...9 ส ำหร บผ ใช งำน Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel บ นท กไฟล ท ม มำโคร (Macro)...10 ส ำหร บผ ใช งำน Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel สร ำงมำโครเบ องต น (Record New Macro)...12 เปล ยนช อและลบ Macro...14 แก ไขมำโครท สร ำงไว แล ว...15 ส งร นมำโคร (Run Macro) และกำรก ำหนดมำโคร ไว ใช งำน...15 ก ำหนดให ร นมำโครจำกหน ำต ำง Visual Basic Editor (VBE)...15 ก ำหนดให ร นมำโครโดยคล กป ม Run ในหน ำต ำง Macro...16 ก ำหนดให ร นมำโครจำกหน ำแท บ View...16 I

2 ก ำหนดให ร นมำโครจำก Shortcut key...17 ก ำหนดมำโครให ก บออบเจ กต ต ำงๆ (Shapes, Picture, Control Button)...17 ก ำหนดมำโครให ก บ Shapes...17 ก ำหนดมำโครให ก บ Picture...19 ก ำหนดมำโครให ก บ Control Button...20 ก ำหนดมำโครไว ท Quick Access Toolbar...21 PART 2 ความร พ นฐานเก ยวก บ VBA 23 Visual Basic Editor (VBE)...24 ส ำหร บผ ใช งำน Excel 2007 และ Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel องค ประกอบท ส ำค ญในหน ำต ำงกำรเข ยน โปรแกรม VBA...25 เมน บำร (Menu Bar)...25 ท ลบำร (Toolbar)...26 Project Explorer...26 Properties Window...26 Code Window...27 Macro Comments...27 ก ำหนดให แสดงผลภำษำไทยในหน ำต ำงเข ยน โปรแกรม...27 MsgBox (กล องข อควำม)...28 แสดงกล องข อควำมแบบง ำยๆ...28 แสดงข อควำมต วเลขท ผ ใช เล อก...29 กำรเพ มแถวของข อควำมในกำรแสดงในกล อง ข อควำม...30 ข อผ ดพลำดในมำโคร (Macro Errors)...31 Debug Macros (ตรวจแก จ ดบกพร องในมำโคร)...32 เข ยนโปรแกรมเพ อก ำหนด Object, Properties & Method (ว ตถ, ค ณสมบ ต และว ธ กำร)...34 Excel VBA Property...34 Excel VBA Method...35 Application Object...37 Workbooks & Worksheets...39 ก ำหนด Properties และ Method ของ Workbooks และ Worksheets...41 ต วอย ำงกำรเพ ม Worksheets...42 ก ำหนด Module (โมด ล) และ Procedure (โพรซ เจอร )...43 ต วแปร (Variable)...43 ต วแปรค ำคงท (Constant)...44 ชน ดข อม ล (Data Type)...44 PART 3 การใช งานป มควบค มแบบต างๆ (Controls) 47 สร ำงกล องข อควำม (TextBox)...48 ส ำหร บผ ใช งำน Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel 2007 และ Excel สร ำง TextBox ลงบนแผ นงำน...48 เต มข อควำมใน TextBox ด วยกำรเข ยนโค ด VBA (Visual Basic of Applications)...51 ลบข อควำมออกจำก TextBox...54 สร ำงกล องรำยกำร (ListBox)...55 ส ำหร บผ ใช งำน Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel 2007 และ Excel สร ำง ListBox ลงบนแผ นงำน...55 สร ำงกล องข อควำมแบบม ต วเล อก (ComboBox)...60 ส ำหร บผ ใช งำน Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel 2007 และ Excel สร ำง ComboBox ลงบนแผ นงำน...61 สร ำงกล องท ำเคร องหมำย P (CheckBox)...65 ส ำหร บผ ใช งำน Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel 2007 และ Excel II

3 สร ำง CheckBox ลงบนแผ นงำน...66 ว ธ อ ำงถ งช องท ำเคร องหมำย P(CheckBox) โดยกำร เข ยนโค ด VBA...67 สร ำงป มต วเล อก (Option Button)...69 ส ำหร บผ ใช งำน Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel 2007 และ Excel สร ำง Option Button ลงบนแผ นงำน...70 ว ธ อ ำงถ ง Option Button (ป มต วเล อก) โดยกำร เข ยนโค ด VBA...71 สร ำงป มค ำส ง (Command Button)...75 ส ำหร บผ ใช งำน Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel 2007 และ Excel สร ำง Command Button ลงบนแผ นงำน...76 ต วอย ำงกำรใช งำน...77 สร ำงป มกำรเพ ม/ลดค ำ (Spin Button)...80 ส ำหร บผ ใช งำน Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel 2007 และ Excel สร ำง Spin Button ลงบนแผ นงำน...81 สร ำงแบบฟอร มส ำหร บผ ใช งำน (UserForm)...83 ส ำหร บผ ใช งำน Excel ส ำหร บผ ใช งำน Excel 2007 และ Excel สร ำง UserForm ลงบนแผ นงำน...84 แสดง UserForm...88 ก ำหนดค ำเร มต นให ก บ UserForm...89 ก ำหนดมำโครให ก บป ม Spin Button...91 ก ำหนดมำโครให ก บป ม Cancel...92 ก ำหนดมำโครให ก บป ม Clear Form...93 ก ำหนดมำโครให ก บป ม OK...94 PART 4 Workshops สร างงานด วย Macro 97 Workshop 1 : สร ำงมำโครให ก บกรำฟหร อ แผนภ ม (Create Macro Dynamic Chart)...98 สร ำงกรำฟแบบไดนำม กจำกตำรำงข อม ล สร ำงมำโครเอำไว ใช งำน สร ำงป มส ำหร บใช ในกำรควบค ม ก ำหนดมำโครลงในป ม III

4 Workshop 2 : Import Data น ำเข าข อม ลจาก แหล งอ น Workshop 3 : กรองข อม ลส นค าหร อยอดขาย 5 ล ำด บ Workshop 4 : หาผลรวมย อยของส นค าอย าง รวดเร ว สร างมาโคร SubTotal_Product สร างมาโคร ClearSubTotal_Product สร างมาโคร SubTotal_Salesman สร างมาโคร ClearSubTotal_Salesman ก ำหนดมาโครลงในป มต างๆ Workshop 5 : หาผลรวมของส นค าแบบไดนาม ก โดยท ข อม ลอย ในแผ นงานเด ยวก นและต าง แผ นงานก น Workshop 6 : ล อคเซลล บางเซลล ไม ให ม การแก ไข และก ำหนดให กรอกข อม ลได ในบางช อง Workshop 7 : ปลดล อคเซลล หร อ Worksheet ให ท ำงานได ตามปกต Workshop 8 : สร างตารางเปร ยบเท ยบยอดเง นก และการช ำระเง นงวด สร างมาโคร Compare สร างมาโคร ClearCompare ก ำหนดมาโครลงในป ม Workshop 9 : หาข อม ลท ซ ำหร อไม ซ ำก น โดย ข อม ลน นอย ต างคอล มน ก น สร างมาโคร Compare2Lists สร างมาโคร ClearCompare2Lists ก ำหนดมาโครลงในป ม Workshop 10 : หาข อม ลท ซ ำก นอย างรวดเร ว น ำ ค าท ได ไปวางไว ในอ กคอล มน หน ง สร างมาโคร Duplicate สร างมาโคร ClearDuplicate ก ำหนดมาโครลงในป ม Workshop 11 : ลบข อม ลท ซ ำก นออกอย าง รวดเร ว Workshop 12 : สร างมาโครกราฟในการแสดง รายงานผลการด ำเน นงาน สร างมาโคร FormatChart ก ำหนดมาโครลงในป ม Workshop 13 : สร างต วกรองข อม ลแบบหลาย เง อนไข สร างมาโคร MultipleFilter สร างมาโคร Clear_MultipleFilter ก ำหนดมาโครลงในป ม Workshop 14 : แสดงผลการประเม นและเกรด ตามเกณฑ ท ต องการ สร างมาโคร Cal_Test ก ำหนดมาโครลงในป ม สร างมาโคร Clear ก ำหนดมาโครลงในป ม สร ปท ายบท PART 5 Workshops สร างงานด วย VBA 221 Workshop 1 : การน ำเข าแผ นงาน (Import Worksheets) Workshop 2 : การเปร ยบเท ยบช วงเซลล (Compare Ranges) Workshop 3 : กรอกข อม ลลงในกล องข อความ (Input Boxes) Workshop 4 : การสล บค า (Swap Values) Workshop 5 : แสดงแถบสถานะ (Status Bar) Workshop 6 : ก ำหนดจ ดพ ก (Breakpoint) IV

5 Workshop 7 : ลบเซลล ว ำงออกจำกคอล มน (Delete Blank Cells) Workshop 8 : ลบรำยกำรท ซ ำก น (Remove Duplicate) แบบหน งคอล มน Workshop 9 : ลบรำยกำรท ซ ำก น (Remove Duplicate) แบบหลำยคอล มน Workshop 10 : แสดงร ปภำพตำมช อหร อรห ส (Show Image in Comments) Workshop 11 : ส งพ มพ ร ปภำพท อย ในกล อง ข อค ดเห น (Print Image Comments) Workshop 12 : เคล ยร ข อม ลและภำพประกอบ ในเอกสำร (Clear Content and Object) Workshop 13 : น ำข อม ลพร อมภำพประกอบไป เก บไว ในแผ นงำนอ น (Move object to another sheet) Workshop 14 : สร ำงแบบฟอร มให ผ ใช งำน ส ำหร บกรอกข อม ล (Interactive Userform) กำรสร ำงแบบฟอร ม ก ำหนดให แสดงแบบฟอร มข นมำ Workshop 15 : สร ำง UserForm ข นส ง (Advanced Userform) เข ยนโค ด VBA เพ อให แสดงข อม ลตำม ต องกำร Workshop 16 : แสดงร ปภำพประกอบใน UserForm (Show Picture in UserForm) Workshop 17 : เข ยนฟ งก ช นข นมำใช งำนเอง (แปลงต วเลขจ ำนวนเง นเป นต วอ กษรภำษำ อ งกฤษ) สร ปท ำยบท V

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ใบความร ท 1 เร อง การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

ใบความร ท 1 เร อง การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ใบความร ท 1 เร อง การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ว ชาการเข ยนเว บไซด รห สว ชา ง30203 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 Macromedia Dreamweaver 8 เป

More information

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub...

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 1 สารบ ญ บทนำ... 3 บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 8 2. เร มต นกำรสร ำง epub... 8 2.1. ส วนประกอบหน ำต ำงในโปรแกรมและข

More information

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual)

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) ผ ด แลระบบ (Administrator) ของระบบส ำน กงำนอ เล กทรอน กส (e-office) ม หน ำท ควบค ม ด แลระบบงำน ท เก ยวก บผ ใช งำนระบบงำน กำรจ ดกำรเมน และกำรก ำหนดส

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม ใน Microsoft Excel 2010... 1 1.2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 5 1.3 ส วนประกอบของหน

More information

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 เร อง Office365 ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน โดยเปล ยนร ปแบบจำกกำรใช โปรแกรมบน PC ไปเปล ยนใช โปรแกรมบน Cloud computing อ กท งย งม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการโปรแกรมประย กต ฐานความร ออนโทโลย

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการโปรแกรมประย กต ฐานความร ออนโทโลย ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการโปรแกรมประย กต ฐานความร ออนโทโลย Ontology Application Management (OAM) Framework User Tutorial พ ฒนาโดย หน วยปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย ภาษาธรรมชาต และความหมาย ศ นย เทคโนโลย อ เล

More information

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint น ใช ส ำหร บน ำเสนอ (Present) ผลงำนประเภท ข อควำม ต วเลข ตำรำง กรำฟ ร ปภำพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต ำงๆ เพ อให ผลงำนด

More information

การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป SSRT / MCU

การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป SSRT / MCU การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป ประเภทของสถ ต 1. สถ ต พรรณนา (Descriptive Statistics) สถ ต ส ำหร บอธ บำยค ณล กษณะของส งท ต องกำรศ กษำ กล มใดกล มหน ง ไม สำมำรถอ ำงอ งไปย งกล มอ นๆ ได เช น ค ำเฉล

More information

ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007

ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007 เน อหาการอบรม ทำควำมร จ กก บ Microsoft Word 2007 กำรสร ำงตำรำงเก บข อม ล SmartArt และ Chart ซองจดหมำยและกำรสร ำงป ำยเลเบล กำรสร ำงจดหมำยเว ยน กำรตรวจทำนเอกสำร กำรสร ำงรำยงำนและกำรอ ำงอ ง เอกสำรสำเร จร

More information

ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010

ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010 ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010? สาหร บน กศ กษาเอกคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยากร ค ณอ ญชล ท พย โยธ น ว ทยากรประจาหล กส ตร Excel ม ประสบการณ การสอนหล กส ตร Excleท งคนไทยและคนต างชาต ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม

More information

หล กส ตร การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Access 2013

หล กส ตร การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Access 2013 หล กส ตร การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Access 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต แอกเซส ในกระบวนการออกแบบและจ ดสร างระบบฐานข อม ลแบบม อ อาช พ โดยครอบคล มเน อหาต

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ล กษณะการจ ดเก บข อม ล

ล กษณะการจ ดเก บข อม ล ฐานข อม ลค ออะไร ฐานข อม ลเป นการจ ดเก บรวบรวมข อม ลเก ยวก บเร องใดๆโดยม การจ ดเก บอย างเป นระบบระเบ ยบเพ อ ความสะดวกในการจ ดการก บข อม ลภายหล งเช นการค นหาข อม ลการพ มพ การจ ดการรายงานฯลฯ ฐานข อม ลค ออะไร

More information

VBA Essential in Microsoft Office Excel

VBA Essential in Microsoft Office Excel VBA Essential in Microsoft Office Excel ในหล กส ตรน ค ณจะได เร มต นเร ยนร พ นฐานของการเข ยนโปรแกรม VBA สาหร บ MS Excel เพ อสร างช ดค าส งอ ตโนม ต ข นมา ใช งานด วยต วของค ณเอง ค ณจะได เร ยนร คาส งต างๆท

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส (E-Form) ตามโครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย

ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส (E-Form) ตามโครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส (E-Form) ตามโครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย เร มต นเข าส ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส เราสามารถเข าส ระบบอ เล คทรอน คส ฟอร ม โดย ๑. ด บเบ ลคล กท Shortcut บน Desktop ๒. คล กท ป ม Start

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information