ว ธ ว ทยาการการแก ป ญหาการขนส ง

Size: px
Start display at page:

Download "ว ธ ว ทยาการการแก ป ญหาการขนส ง"

Transcription

1 ว ธ ว ทยาการการแก ป ญหาการขนส ง (Transportation Problems) อย างง าย Approach to solving transportation problems with a simple way ดร.พฤทธ สรรค ส ทธ ไชยเมธ * Dr. Pruethsan Sutthichaimethee ป ญหาการขนส ง เป นป ญหาท เก ยวข องก บการแจกแจงว ตถ ด บหร อส นค าจากแหล งต นทาง (Sources) ของว ตถ ด บหร อโรงงานไปส จ ดปลายทาง (Destinations) ท ต องการซ งม ระยะทางและค าขนส งท แตกต างก น โดยม เป าหมายเพ อให เส ยค าใช จ ายในการขนส งต ำท ส ด โดยอย ภายใต ข อจ ำก ดของความสามารถ ในการผล ตและความต องการส นค าน น ป ญหาและว ธ การเก ยวก บการแก ป ญหาการขนส งได ค นคว าข นโดย F.L. Hitchcock ในป ค.ศ ต อมาได ม การขยายการว เคราะห ในรายละเอ ยดโดย T.C. Koopmans ในป ค.ศ และได ม การน ำว ธ การของสมการเช งเส น (Linear Programming) มาประย กต ใช ก บการแก ป ญหาการขนส งโดย George B. Dantzig ในป ค.ศ แสดงร ปแบบตารางการขนส งด งน *อาจารย ประจ ำว ทยาล ยนานาชาต ม.บ รพา

2 Vol.7 No.1 June ตารางท 1 แสดงร ปแบบการขนส ง ปลายทาง ต นทาง N C11 C 12 C1n X11 X12 X 1n ปร มาณ ทร พยากร α i α 1 2 C C C2n X 21 X 22 X 2n α 2 M ปร มาณความ ต องการ ทร พยากร β 1 Cm1 m2 C Cmn X m1 X m2 X m 3 β β 2 βn n α m β = m = 1 i= 1 α i จากตารางท 1 พบว า Minimize C = C11X11 + C12X C1 X1 Subect to :... n n C21X21 + C22X C2nX2n + + C X C X C X m1 m1+ m2 m mn mn X11 + X X1n = α1 X21 + X X2n = α2 Xm1+ Xm Xmn = αm X11 + X Xm1 = β1 X12 + X Xm2 = β2 X1n + X2 n Xmn = βn X11 + X12,..., X 0 mn

3 128 RMUTT Global Business and Economics Review โดยก ำหนดให C i ค อ ค าขนส งต อหน วยในการขนส ง ทร พยากร จากแหล งต นทางท i ไปย งจ ดปลายทางท X i ค อ ปร มาณของทร พยากรท ขนส งจาก แหล งต นทางท i ไปส จ ดปลายทางท α i ค อ ปร มาณทร พยากรของแหล ง ทร พยากรต นทางท i β ค อ ปร มาณความต องการทร พยากร ของจ ดปลายทางท ว ธ การแก ป ญหาการขนส ง 1. การหาผลล พธ เบ องต น (Initial Feasible Solution) ซ งม อย หลายว ธ ว ธ ท ใช บ อยได แก 1.1 ว ธ นอร ทเวสท คอร เนอร (Nortwest Corner Method) 1.2 ว ธ นอร ทท เซาท โรว (Nortn to South Row Method) 1.3 ว ธ ต นท นต ำส ด (Greedy Algorithm หร อ Least Cost Method) 1.4 ว ธ ประมาณการของโวเกล (Vogel s Approximation Method หร อ VAM) 2. การตรวจสอบผลล พธ เบ องต นท ได เพ อหาผลล พธ ท ด ท ส ด ด วยว ธ ด งต อไปน 2.1 ว ธ Stepping Stone (Stepping Stone Method) 2.2 ว ธ Modified Distribution Method หร อ MODI ในการหาค ำตอบในแต ละข นตอน สามารถเล อกใช ว ธ ใดว ธ หน งเพ อให ได ผลล พธ ท ม ต นท นค าใช จ ายในการขนส งต ำท ส ด ส ำหร บบทความฉบ บน ได เล อกใช ว ธ การค ำนวณ 2 ว ธ ค อ ว ธ ต นท นต ำส ด (Greedy Algorithm หร อ Least Cost Method) ว ธ ประมาณ การของโวเกล (Vogel s Approximation Method หร อ VAM) เน องด วยท ง 2 ว ธ ด งกล าวได ค ำน งถ ง ต นท นเป นส ำค ญ ซ งสอดคล องก บธ รก จจร งมาก ท ส ด และนอกจากน น บทความว ชาการฉบ บน ได น ำ ว ธ การประย กต โดยใช โปรแกรม Excel Solver จาก Microsoft Office มาช วยในการค ำนวณด วย แสดง ได ด งน ต วอย างท 1 บร ษ ท D.D. ม โรงงาน 3 โรงงาน ได แก โรงงาน A1, A2 และ A3 ม ก ำล งการผล ต, 400 และ ต น ตามล ำด บ ต องการส งส นค าเหล าน ไป ย งคล งส นค าซ งม อย 4 แห ง ได แก คล งส นค า H1, H2, H3 และ H4 ซ งเก บส นค าได 200, 200, 250 และ 350 ต น ตามล ำด บ โดยแสดงค าใช จ ายในการขนส ง ส นค าจากโรงงานไปย งคล งส นค าด งน

4 Vol.7 No.1 June ตารางท 2 แสดงตารางการขนส ง ไป จาก H1 H2 H3 H4 ก าล งการผล ต α i A A A ปร มาณความ ต องการของคล ง ส นค า ( β ) ,000 จากตารางท 2 แสดงว ธ การค ำนวณการแก ป ญหาการขนส ง ด งน 1. ว ธ ต นท นต ำส ด (Greedy Algorithm หร อ Least Cost Method) ว ธ น เป นว ธ ท น ำเป า หมายของป ญหามาเก ยวข อง เน องจากม เป าหมายเพ อต องการให ม ต นท นค าใช จ ายในการขนส งต ำท ส ด ด งน น ในการหาผลล พธ ของป ญหาโดยว ธ น จ งน ำต นท นค าใช จ ายในการขนส งมาพ จารณา โดยเล อกจ ดสรรให ท ำการขนส งในช องท ม ค าใช จ ายต อหน วยน อยท ส ดก อน โดยท ำการขนส งให มากท ส ด โดยไม ข ดก บเง อนไข และข อจ ำก ดท ม ท งทางด านอ ปสงค และอ ปทาน หล งจากน นก พ จารณาท ำการขนส งในช องท ม ค าใช จ ายต ำ ส ดในอ นด บถ ดไป ท ำเช นน ไปเร อยๆ จนครบถ วนท งทางด านอ ปสงค และอ ปทาน เส นทางท ม ค าใช จ ายต ำท ส ด ค อจาก A3 ไป H11 ม ค าขนส ง 11 บาทต อต น ด งน นจะเล อกเส น ทางน เป นเส นทางแรก โดยจะจ ดสรรบนเส นทางน ให มากท ส ด จากเง อนไขของโรงงาน A3 ท ม ส นค า ต น และคล งส นค า H1 ซ งร บส นค าได 200 ต น ด งน นจะจ ดสรรให ขนส งส นค าจากโรงงาน A3 ไปคล งส นค า H1 เป นจ ำนวน 200 ต น ซ งจะท ำให คล งส นค า H1 ร บส นค าได เต มจ ำนวนแล วไม สามารถร บส นค าได อ ก ท ำให เหล อคล งส นค าท ต องพ จารณาจ ดสรรต ออ ก 3 คล งส นค าค อ H2, H3 และ H4 ส วนโรงงาน A3 ก เหล อส นค า อ ก 100 หน วย ด งน

5 130 RMUTT Global Business and Economics Review ตารางท 3 แสดงการหาผลล พธ เบ องต นด วยว ธ Greedy Algorithm (ข นท 1) ไป จาก H1 H2 H3 H4 ก าล งการผล ต α i A1 A A3 ปร มาณความต องการ ของคล งส นค า ( β ) ,000 จากเส นทางท เหล อค อ จากโรงงาน A1 ไปคล งส นค า H2, H3 และ H4 โรงงาน A2 ไปคล งส นค า H2, H3 และ H4 และจากโรงงาน A3 ไปคล งส นค า H2, H3 และ H4 พบว า เส นทางท รองลงมาค อเส นทาง ท ม ค าใช จ ายต ำส ด ค อเส นทางการขนส งจากโรงงาน A2 ไปย งคล งส นค า H4 โดยม ค าขนส งต นละ 12 บาท ซ งโรงงาน A2 ม ส นค า 400 ต น และคล งส นค า H4 ร บส นค าได 350 ต น ด งน น ในเส นทางน จะท ำการขนส ง ได เต มท 350 ต น ซ งท ำให คล งส นค า H4 ร บส นค าเต มท แล ว ด งน นเหล อเส นทางเพ อพ จารณาต อไปอ ก 6 เส นทาง ค อจากโรงงาน A1 ไปคล งส นค า H2 และ H3 จากโรงงาน A2 ไปคล งส นค า H2 และ H3 จากโรงงาน A3 ไปคล งส นค า H2 และ H3 ซ งจากเส นทาง เหล าน เส นทางท ม ต นท นต ำส ดค อเส นทางจากโรงงาน A3 ไปคล งส นค า H2 ม ค าขนส ง 14 บาทต อต น โดย โรงงาน A3 ม ส นค าเหล ออย อ ก 100 ต น และคล งส นค า H2 สามารถร บส นค าได ท งหมด 200 ต น ด งน นจ ง จ ดสรรส นค าในเส นทางจาก A3 ไปย ง H2 เป นจ ำนวน 100 ต น ท ำให โรงงาน A3 จนส งส นค าได ครบแล ว และคล งส นค า H2 เหล อปร มาณส นค าท สามารถร บได อ ก 100 ต น ส ำหร บในช องอ นๆ ก พ จารณาเช นเด ยว ก บข างต น แสดงได ด งตารางต อไปน

6 Vol.7 No.1 June ตารางท 4 แสดงการหาผลล พธ เบ องต นด วยว ธ Greedy Algorithm ไป จาก H1 H2 H3 H4 ก าล งการผล ต α i A1 A2 A ปร มาณความต องการ ของคล งส นค า ( β ) ,000 ผลล พธ เบ องต นด วยว ธ Greedy Algorithm สามารถค ำนวณหาค าขนส งท งหมดได ด งน ค าขนส งรวม = C12X12 + C13X13 + C23X23 + C24X24 + C31X31 + C32X32 = (16 100) + (20 200) + (18 50) + (12 350) + (11 200) + (14 100) = 14, บาท 2. ว ธ ประมาณการของโวเกล (Vogel s Approximation Method หร อ VAM) เป น ว ธ ท ม ประส ทธ ภาพค อนข างส ง ซ งผลล พธ ท ได โดยว ธ น จะเป นผลล พธ ท ใกล เค ยงหร อเป นผลล พธ ท ด ท ส ด โดยว ธ น จะพ จารณาท งค าขนส งและค าเส ยโอกาส ใน การหาผลล พธ โดยม ข นตอนด งต อไปน (1) ค ำนวณหาค าเส ยโอกาสจากผล ต างของต นท นต ำส ดก บต นท นต ำส ดรองลงมาของ แถวนอนแต ละแถวและแถวต งแต ละแถว (2) เล อกแถวท ม ค าผลต างจากข อท 1 มากท ส ด หร อแถวท ม ค าเส ยโอกาสส งส ดน นเอง ถ าม ค าเท าก น เล อกแถวใดก ได จากค าท เท าก น (3) เล อกช องท ม ค าใช จ ายต อหน วย ต ำท ส ดจากแถวท เล อกไว ในข อท 2 แล วท ำการ จ ดสรรให ม การขนส งในเส นทางน ให มากท ส ดตาม เง อนไขท ม (4) ต ดแถวท ได จ ดสรรครบแล ว ออกไป (5) ท ำตามข นตอนท (1) ถ งข นตอน ท (4) อ กจนกว าจะสามารถจ ดสรรครบถ วนตาม เง อนไข

7 132 RMUTT Global Business and Economics Review ส าหร บการค านวณค าเส ยโอกาสรอบท 1 สามารถค านวณได ด งน แถวนอนท 1 ค าขนส งต ำส ดค อ 13 รองลงมาค อ 14 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 1 แถวนอนท 2 ค าขนส งต ำส ดค อ 12 รองลงมาค อ 13 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 1 แถวนอนท 3 ค าขนส งต ำส ดค อ 11 รองลงมาค อ 14 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 3 แถวนอนท 2 ค าขนส งต ำส ดค อ 14 รองลงมาค อ 16 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 แถวนอนท 4 ค าขนส งต ำส ดค อ 12 รองลงมาค อ 14 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 จากค าเส ยโอกาสท ค ำนวณได พบว าแถวท ม ค าเส ยโอกาสส งท ส ดค อแถวนอนท 3 โดยม ค าเส ย โอกาสเท าก บ 3 ซ งจะใช เป นแถวเร มต น โดยพ จารณาว าในแถวน ม เส นทางใดท ม ค าขนส งต ำท ส ด พบว าเส น ทางการขนส งจากโรงงาน A3 ไปย งคล งส นค า H1 ม ค าขนส งต ำท ส ด โดยเส นทางน โรงงาน A3 ม ส นค า ต น และคล งส นค า H1 ร บส นค าได 200 ต น ด งน นจะท ำการจ ดสรรส นค าให ขนส งในเส นทางน เป นจ ำนวน 200 ต น ท ำให แถวแนวต งท 1 ถ กจ ดสรรครบถ วนถ งต ดแถวน ออกไป แสดงได ด งตารางท 5 ตารางท 5 แสดงการหาผลล พธ เบ องต น โดยว ธ VAM (รอบท 1) จาก ไป H1 H2 H3 H4 ก าล งการ ผล ต α i ค าเส ย โอกาส รอบท 1 A1 A A ปร มาณความ ต องการของ คล งส นค า ( β ) ค าเส ยโอกาส รอบท ,

8 Vol.7 No.1 June ค ำนวณค าเส ยโอกาสรอบท 2 ได ด งน แถวนอนท 1 ค าขนส งต ำส ดค อ 14 รองลงมาค อ 16 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 แถวนอนท 2 ค าขนส งต ำส ดค อ 12 รองลงมาค อ 17 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 5 แถวนอนท 3 ค าขนส งต ำส ดค อ 14 รองลงมาค อ 15 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 1 แถวต งท 2 ค าขนส งต ำส ดค อ 14 รองลงมาค อ 16 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 แถวต งท 3 ค าขนส งต ำส ดค อ 18 รองลงมาค อ 20 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 แถวต งท 4 ค าขนส งต ำส ดค อ 12 รองลงมาค อ 14 ได ค าเส ยโอกาสเท าก บ 2 จากค าเส ยโอกาสท ค ำนวณได พบว าแถวท ม ค าเส ยโอกาสส งท ส ดค อแถวนอนท 2 โดยม ค าเส ยโอกาส เท าก บ 5 จากน นพ จารณาว าม เส นทางใดท ม ค าขนส งต ำส ด พบว าเส นทางการขนส งจากโรงงาน A2 ไปย ง คล งส นค า H4 ม ค าขนส งต ำส ดเท าก บ 12 บาทต อต น เส นทางน โรงงาน A2 ม ส นค า 400 ต น คล งส นค า H4 ร บส นค าได 350 ต น ด งน นจะจ ดสรรส นค าในเส นทางน เป นจ ำนวน 350 ต น ท ำให แถวแนวต งท 2 ถ ก จ ดสรรครบแล วจ งต ดแถวน ออกไป แสดงได ด งตารางท 6 ตารางท 6 แสดงการหาผลล พธ เบ องต น โดยว ธ VAM (รอบท 2) จาก ไป H1 H2 H3 H4 ก าล งการผล ต α i ค าเส ย โอกาส รอบท 2 A A2 A ปร มาณความ ต องการของคล ง ส นค า ( β ) ค าเส ยโอกาส รอบท ,

9 134 RMUTT Global Business and Economics Review ส ำหร บการค ำนวณค าเส ยโอกาสรอบท 3 รอบท 4 ก กระท ำเช นเด ยวก บข างต น โดยผลการค ำนวณ แสดงในตารางท 7 ได ด งน ผลล พธ เบ องต นด วยว ธ VAM สามารถค ำนวณหาค าขนส งท งหมดได ด งน ค าขนส งรวม = C12X12 + C13X13 + C23X23 + C24X24 + C31X31 + C32X32 = (16 100) + (20 200) + (18 50) + (12 350) + (11 200) + (14 100) = 14, บาท ตารางท 7 แสดงการหาผลล พธ เบ องต นโดยว ธ VAM จาก A1 A2 A3 ไป ปร มาณความ ต องการของคล ง ส นค า ( β ) H1 H2 H3 H ก าล งการผล ต α i , การตรวจสอบผลล พธ เบ องต นท ได เพ อหา ผลล พธ ท ด ท ส ด จากผลล พธ เบ องต นท ค านวณได ในแต ละ ว ธ น น จะต องม การตรวจสอบว าเป นผลล พธ ท ด ท ส ด หร อไม หากย งไม ใช ผลล พธ ท ด ท ส ด ก ต องม การ ปร บปร งผลล พธ ท ได ต อไป เพ อให ได ผลล พธ ท เป น ทางเล อกท ด ท ส ด ว ธ การในการตรวจสอบผลล พธ เบ องต นท ได ม ว ธ การด งต อไปน ซ งสามารถเล อกใช เพ ยงว ธ ใดว ธ หน ง 2.1 ว ธ Stepping Stone ว ธ น เป นว ธ ท ตรวจสอบผลล พธ เบ องต นโดยการพ จารณาช องทาง ขนส งแต ละช องท ว างอย หร อช องท ไม ม การขนส ง (Non-basic Cell) หากท าการขนส งเก ดข นในช อง ท ว างน น จะท าให ค าใช จ ายร วมในการขนส งม การ เปล ยนแปลงไปอย างไร จะท าให ค าใช จ ายในการ ขนส งลดลงหร อไม จากเส นทางการขนส งท ม อย จาก ผลล พธ เบ องต น โดยม ข นตอนด งน

10 Vol.7 No.1 June (1) จากข อม ลในตารางการขนส ง จะม การก าหนดเคร องหมายลงในช องทางขนส ง ไม ได ถ กจ ดสรรไว ในผลล พธ เบ องต น โดยใส เคร องหมาย บวก (+) ในช องท ไม ได ถ กจ ดสรร (Non-basic Cell) ซ งจะใช ช องท ม เคร องหมายบวก (+) ก าก บอย น เป น ช องเร มต นในการค านวณ (2) ม การสร างวงจรป ดหร อ Closed Loop โดยให หน งในม มของ Loop จะต องเป นช อง ท ไม ได ท าการขนส ง (Non-basic) ซ งค อช องท ม เคร องหมายบวก (+) ก าก บไว น นเอง ส วนม มท เหล อ ต องเป นช องทางท ได ร บการจ ดสรรให ท าการขนส ง (Basic Cell) ซ งจะต องสร าง Closed Loop ให ครบ ตามจ านวนของช องท ไม ท าการขนส ง ให ได ร บการ ทดสอบให ครบท กช อง (3) จาก Closed Loop ท สร างข น แต ละรอบ จะต องม การค านวณหาผลล พธ โดย ให ช องท ต องการท าการทดสอบซ งเป นช องท ไม ได ท าการขนส ง (Non-basic Cell) เป นม มแรก โดย ให ม เคร องหมายเป นบวก (+) ตามด วยค าขนส งต อ หน วย ตามด วย Basic Cell ท เป นม มต อไป ให ม เคร องหมายเป นลบ (-) ตามด วยค าขนส งต อหน วย สล บเคร องหมายไปเร อย ๆ จนครบ Loop จะ สามารถค านวณหาผลล พธ ได โดยค าผลล พธ ท ได แสดงให ทราบว า จากการใช ช องทางการขนส งช อง ใหม น ซ งก ค อช องท ย งไม ได ท าการขนส งท เป นม มเร ม ต นของ Closed Loop น น จะท าให ต นท นการขนส ง ม ค าเพ มข น (เป นบวก) หร อม ค าลดลง (เป นลบ) ถ า ช องทางน ท าให ค าขนส งลดลงก จะต องท าการปร บ ตารางการขนส งใหม โดยใช ช องทางน เป นหน งใน ผลล พธ ของการขนส งด วย และถ าได ปร บปร งตาราง การขนส งใหม แล ว ต องม การตรวจสอบใหม อ กคร ง จนได ค าตอบจาก Closed Loop ไม ม ค าเป นลบ อย อ ก หร อม เฉพาะค าบวกหร อศ นย แสดงว าเป น ผลล พธ ท ด ท ส ดแล ว

11 136 RMUTT Global Business and Economics Review ในกรณ น จะท ำผลล พธ เบ องต นท ได จากว ธ Greedy Algorithm มาตรวจสอบด วยว ธ Stepping Stone โดยแสดงได ด งตารางต อไปน ตารางท 8 แสดงผลล พธ เบ องต นด วยว ธ Greedy Algorithm จาก ไป H1 H2 H3 H4 ก าล งการ ผล ต α i A1 A2 A3 ปร มาณความต องการ ของคล งส นค า ( β ) ,000 จากผลล พธ เบ องต นด วยว ธ ต นท นต ำส ด ก ำหนดเคร องหมาย + ในช องท ว างอย ซ งไม ได ท ำการขนส ง แสดงได ด งตาราง 8 ซ งจะเห นว าม ช องท ไม ได ท ำการขนส งอ ก 6 ช องทาง ด งน นจะน ำไปสร างเป น Closed Loop เพ อหาผลล พธ ของแต ละช องทางจากรอบท 1 ถ งรอบท 6 ได ด งตารางต อไปน ตารางท 9 แสดงการตรวจสอบด วยว ธ Stepping Stone (รอบท 6) จาก A1 A2 A3 ไป ปร มาณความต องการของ คล งส นค า ( β ) H1 H2 H3 H ก าล งการผล ต α i ,000 3

12 Vol.7 No.1 June จากตารางท 9 พบว า รอบท 6: ตรวจสอบ เส นทาง A3 ไป H4 เม อเพ มการขนส งในเส นทางจาก A32 ไป H4 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผลให ค าขนส งเพ ม ข น 15 บาท ต องลดการขนส งในเส นทาง A2 ไป H4 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผลให ค าขนส งลดลง 12 บาท ต องเพ มการขนส งในเส นทาง A2 ไป H3 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผลให ค าขนส งเพ มข น 18 บาท ต องลดการ ขนส งในเส นทาง A1 ไป H3 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผล ให ค าขนส งลดลง 20 บาท ต องเพ มการขนส งในเส น ทาง A1 ไป H2 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผลให ค าขนส ง เพ มข น 16 บาท ต องลดการขนส งในเส นทาง A3 ไป H2 เป นจ ำนวน 1 ต น ม ผลให ค าขนส งลดลง 14 บาท เพราะฉะน นค าขนส งท ม การเปล ยนแปลง จากการใช เส นทางขนส ง A3H4 ค อ = 3 แสดงว าเม อใช ช องทางขนส ง จาก A3 ไป H4 จะท ำให ค าใช จ ายในการขนส งเพ ม ข น 3 บาทต อต น จากต วอย างในข อน การตรวจสอบด วยว ธ Stepping Stone พบว า ผลล พธ เบ องต นท ได จาก ว ธ ต นท นต ำส ดเป นค ำตอบท ด ท ส ดแล ว เน องจาก ผลล พธ ท ได จากการตรวจสอบด วยว ธ Stepping Stoneน นไม ม เส นทางใดท จะท ำให ต นท นค าขนส ง ลดลงอ ก จ งไม ต องท ำการปร บปร งผลล พธ เบ องต น ท ค ำนวณได อ ก แต ถ าหากม ผลการค ำนวณจาก ว ธ Stepping Stone พบว าม เส นทางใดช วยท ำให ต นท นค าขนส งลดลงแล วก จะต องม การปร บปร ง ผลล พธ เบ องต นใหม โดยน ำเส นทางท ช วยลดค าขนส ง ไปท ำการจ ดสรรให ม การขนส งให มากท ส ดภายใต เง อนไขท ม ข อจ ำก ดท งทางด านอ ปสงค และอ ปทาน แล วน ำมาตรวจสอบผลล พธ ท ได อ กคร งจนกว าจะเป น ผลล พธ ท ด ท ส ด ค อผลล พธ จากว ธ Stepping Ston eไม ม เส นทางใดท ม ค าเป นลบ ค อไม ม เส นทางท ท ำให ต นท นค าขนส งต ำไปกว าน อ กน นเอง 2.2 Modified Distribution Method หร อ MODI ว ธ MODI เป นอ กว ธ หน งท ใช เพ อตรวจสอบ ผลล พธ เบ องต นท ค ำนวณได เพ อช วยในการปร บเพ อ ให ได ผลล พธ ท ด ท ส ด ว ธ น ม ข นตอนด งน (1) สมมต ต วแปรด งน ให Ri + k = Ci เม อ Ri ค อ ส มประส ทธ ของแถวนอนท i และ R 1 = 0, k ค อ ส มประส ทธ ของแถวต งท และ C i ค อ ค าใช จ ายของช องท i (2) ก ำหนดให Ei = Ci ( Ri + k) ต องหา E i ของช องท ไม ได ถ กจ ดสรร (Non-basic Cell) ท กช อง (3) ถ า E i ท ค ำนวณได ม ค า 0 ท กช อง แสดงว าผลล พธ ท ได เบ องต นเป นผลล พธ ท ด ท ส ด ถ า Ei ท ค ำนวณได ม ค า < 0 ท กช อง แสดงว าม ช องทาง ท สามารถลดค าขนส งลงได อ ก โดยเล อกช องท ม ค า Ei เป นค าลบมากท ส ด เพ อน ำไปปร บปร งผลล พธ (4) ในการปร บปร งผลล พธ น น เม อได ค า E i ท ม ค าลบมากท ส ด แล วจะต องจ ดสรรให เป น ช องท ท ำการขนส ง ให มากท ส ดภายใต ข อจ ำก ดทาง ด านอ ปสงค และอ ปทาน เม อท ำการปร บปร งผลล พธ แล วก ให กล บไปท ำการตรวจสอบอ กคร งต งแต ข น ตอนท 1 จนได ค า E i ท ไม ม ค าลบเหล ออย หาก E i ย งม ค าลบเหล ออย จะต องท ำการปร บปร งผลล พธ และตรวจสอบผลล พธ จนกระท งได ผลล พธ ท ด ท ส ด ซ งค า E i ม ค า 0 จากผลล พธ เบ องต นด วยว ธ Greedy Algorithm น ำมาตรวจสอบด วยว ธ MODI ด งต อไปน

13 138 RMUTT Global Business and Economics Review ตารางท 10 แสดงการตรวจสอบด วยว ธ MODI จาก A1 A2 A3 ไป ปร มาณความ ต องการของคล ง ส นค า ( β ) H1 H2 H3 H ก าล งการผล ต ,000 α i Ri k จากตารางท 10 สามารถค ำนวณหาค า R i, k ในช องท ถ กจ ดสรร (Basic Cell) จาก R i + k = C i เม อ R i ค อ ส มประส ทธ ของแถวนอนท i และ R i = 0 โดย k ค อ ส มประส ทธ ของแถวต งท, Ci ค อ ค าใช จ ายของช องท i C12 R1 k2 = + แทนค า ; 16 = 0 + k2 จะได k 2 = 16 C13 R1 k3 = + แทนค า ; 20 = 0 + k3 จะได k 3 = 20 C23 R2 k3 = + แทนค า ; 18 = R จะได R 2 = 2 C24 R2 k4 = + แทนค า ; 12 = 2 + k4 จะได k 4 = 14 C32 R3 k2 = + แทนค า ; 14 = R จะได R 3 = 2 C31 R3 k1 = + แทนค า ; 11 = 2 + k1 จะได k 1 = 13

14 Vol.7 No.1 June ค ำนวณหาค า E i ของช องท ไม ได ถ กจ ดสรร (Non Basic Cell) จาก E = C ( R + k ) i i i E 11 = C11 R1 k1 ( + ) = 0 E 14 = C14 R1 k4 ( + ) = 0 E 21 = C21 R2 k1 ( + ) = 2 E 22 = C22 R2 k2 ( + ) = 3 E 33 = C33 R3 k3 ( + ) = 3 E 34 = C34 R3 k4 ( + ) = 3 จากผลล พธ ท ได ม ค า E i 0 ท กช อง แสดงว าผลล พธ เบ องต นท ได เป นค ำตอบท ด ท ส ดแล ว การประย กต ว ธ การแก ป ญหาการขนส งโดยใช โปรแกรม Excel Solver เคร องม อการแก ป ญหาการขนส งโดย Excel Solver ม ข นตอนการด าเน นการด งน 1. สร าง Solver Add-Ins (ส าหร บเคร องท ไม ม ไว ภายใต เมน Tools) ร ปท 2 Solver Add-Ins

15 140 RMUTT Global Business and Economics Review 2. สร าง Worksheet เพ อว เคราะห ค าตอบท เหมาะสมท ส ด (Optimal Solution) จาก Solver Parameters จากข อม ลในต วอย างท 1 พบว า สามารถน ำมาใช แก ป ญหาได ด วย Excel Solver ด งน ร ปท 3 น ำข อม ลใส ใน Worksheet จากร ปท 3 จะต องน ำข อม ลใส ในตาราง ด งน 1. น าค าใช จ ายต อหน วยใส ในช อง C3:F5 ส าหร บผลล พธ ท ต องการค อช อง C7:F9, H7:H9 แสดง ถ ง ก าล งการผล ต ซ งม ค าเท าก บ 400 และ ตามล าด บ 2. ช อง G7 เป นผลรวมของช อง C7:F7, G8 เป นผลรวมของช อง C8:F8 และช อง G9 เป นผล รวมของช อง C9:F9 3. ในช อง C11:F11 เป นช องปร มาณความต องการส นค าของคล งส นค า ค อ 200, 200, 250 และ 350 ตามล าด บ 4. ในช อง C10 เป นผลรวมของช อง C7:C9, D10 เป นผลรวมของช อง D7:D9, E10 เป นผล รวมของช อง E7:E9 และ ช อง F10 เป นผลรวมของช อง F7:F9 5. F5 เป น SUMPRODUCT(C3:F5, C7:F9)

16 Vol.7 No.1 June เม อเต มข อม ลเร ยบร อยแล ว สามารถ Solve Parameters แสดงได ด งร ปท 4 ร ปท 4 ไดอะล อกบ อกซ Solver Parameter 1. ช อง Set Target Cell เป นช อง Obective Function (H5) 2. By Changing Cells ให ใส ต าแหน งของผลล พธ (C7:F9) 3. Subect to the Constraints เป นช องท ระบ เง อนไขของสมการ 4. เม อเต มท กช องจากข อ 1-3 แล วให กด Solve เพ อให โปรแกรมสามารถค านวณหาค าตอบ แสดงค าตอบได ด งร ปท 5 ร ปท 5 แสดงผลการค ำนวณโดยใช Excel Solver ค าขนส งรวม ค อ 14, เป นต นท นท เหมาะสมท ส ด

17 142 RMUTT Global Business and Economics Review สร ป บทความฉบ บน ได เล อกว ธ การแก ป ญหา การขนส ง 2 ว ธ ได แก Greedy Algorithm และ Vogel s Approximation Method หร อ VAM และ ได น าว ธ การประย กต โดยใช โปรแกรม Excel Solver จาก Microsoft Office มาช วยในการค านวณด วยซ ง แต ละว ธ ย อมม ข อด และข อเส ยท แตกต างก น สามารถ สร ปได ด งต อไปน Greedy Algorithm และ Vogel s Approximation Method ข อด 1. เป นว ธ ท น ยมน ามาแก ป ญหาเม อ ต วแปรต ดส นใจ (Decision Variables) ม จ านวน ได ไม จ าก ด 2. สามารถค านวณหาจ ด Feasible Solution เบ องต นได ง าย 3. สามารถน าเสนอผลการว เคราะห ให เข าใจง าย 4. แสดงความช ดเจนของค าตอบท ละ ข นตอนได 5. ถ าม ข อผ ดพลาดสามารถกล บมา ตรวจสอบได ง าย 6. การค านวณด ลยภาพโดยว ธ Greedy Algorithm และ Vogel s Approximation Method ถ าค าตอบในตารางการขนส งไม ม การ เปล ยนแปลงหร อถ กต องแล วน น ถ อว าว ธ ด งกล าว เป นการตรวจสอบความถ กต องแล ว (Diagnostic Checking) เช นก น ข อเส ย 1. ข นตอนการค ำนวณหาด ลยภาพจะ ม ความซ บซ อน ซ งผ ค ำนวณจะต องใช ความจ ำและ ประสบการณ ในระด บส ง เพราะถ าผ ดข นตอนใดข น ตอนหน งจะส งผลให เก ดความผ ดพลาดส งเช นก น 2. ข นตอนการตรวจสอบความถ กต อง (Diagnostic Checking) ย งยาก ซ บซ อน และยาก ต อการเข าใจ ถ าผ ท ตรวจสอบไม ม ความช ำนาญ หร อ ขาดประสบการณ จะท ำให เก ดความผ ดพลาดได ส ง อย างไรก ตาม ในป จจ บ นน คอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทในช ว ตมากข น และสามารถน ำ คอมพ วเตอร ไปใช แก ป ญหาด านต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะการใช คอมพ วเตอร เพ อ ช วยในการแก ป ญหาก ำหนดการเช งเส นและการแก ป ญหาการขนส งก ได ร บความน ยมเช นเด ยวก น ซ ง ในขณะเด ยวก นการน ำคอมพ วเตอร ในส วน Excel Solver มาใช ก ย อมจะม ท งข อด และข อเส ยท แตกต าง ก น แสดงได ด งน Excel Solver ข อด 1. สามารถค ำนวณด ลยภาพของป ญหา การขนส งได แม ว าต วแปรต ดส นใจจะม จ ำนวนมาก โดยปกต จะสามารถค ำนวณได ถ าต วแปรต ดส นใจไม เก น 200 ต ว ซ งสอดคล องก บความเป นจร ง 2. ผลการค ำนวณรวดเร ว และเก ดความ ผ ดพลาดต ำ 3. โปรแกรมท น ำมาใช เป นโปรแกรมท สามารถเข าถ งผ บร โภคได ท กภาคส วน 4. ประหย ดเวลาในการด ำเน นงาน 5. ส ำหร บผ ไม เคยใช โปรแกรมน สามารถศ กษาด วยต วเองและปฏ บ ต ได ง าย 6. ประหย ดค าใช จ ายในการซ อ โปรแกรมส ำเร จร ปประเภทอ นๆ เช น LINDO LINGO เป นต น

18 Vol.7 No.1 June การค ำนวณด ลยภาพด วย Excel Solver ถ อว าเป นการตรวจสอบความถ กต องท สมบ รณ แล ว 8. ผลการค ำนวณด ลยภาพจะได ค ำตอบ การใช ต นท นท ต ำท ส ดจร ง ๆ ข อเส ย ส าหร บผ ท ไม เคยลองใช โปรแกรม Excel Solver หร อไม ม ความถน ดในการใช โปรแกรมการ ค านวณ จะต องศ กษาให เข าใจอย างถ องแท ก อน หร อ ฝ กปฏ บ ต เพ อให เก ดความเช ยวชาญ ม ฉะน นจะท าให เก ดความผ ดพลาดได ข อเสนอแนะ อย างไรก ตาม ว ธ ว ทยาการการแก ป ญหา การขนส ง ด วยว ธ Greedy Algorithm และ Vogel s Approximation Method หร อ VAM และการประย กต ใช โปรแกรม Excel Solver จาก Microsoft Office มาช วยในการค านวณ ซ งม ข อด และข อเส ยท แตกต างก น ท งน ผ ท เล อกใช จะต อง พ จารณาประโยชน ท ต องการและเง อนไขของแต ละ งานหร อแต ละโครงการประกอบด วยก นเสมอ เพ อ ให สอดคล องก บเป าหมายท วางไว ให มากท ส ด ซ ง โครงการท แตกต างก นย อมจะม เง อนไขและต วแปร ต ดส นใจท แตกต างก นเสมอ

19 144 RMUTT Global Business and Economics Review บรรณาน กรม Agrawal, R.C. and Earl O. Heady. Operations Research Methods for Agricultural Decisions, The Iowa State University Press, Ames, Iowa, (1972) Beneke, R.S. and Ronald Winerboer. Linear Programming: Application to Agriculture, The Iowa State University Press, Ames, Iowa, (1973) Heady, O. Earl. Economic Models and Quantitative Methods for Decisions and Planning in Agriculture, Proceeding for an East-West Seminar, The Iowa State University Press, Ames, (1971) Horowitz, Ira. An Introduction to Quantitative Business Analysis, 2 nd, International Student Edit, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., (1972) Horowitz, Ira. Decision Making and the Theory of the Firm, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York, (1970) Irrigated and Agriculture Branch Operation and Maintenance Division. Crop Coefficient and Pan Coefficient, (1997) Loomba, N.P. and E. Tuban. Applied Programming for Management, United State of America : Holt, Rinchart and Winston, Inc, (1927) Low, A.R.C. Decision Making Under Uncertainty Linear Programming Model of Peasant Farmer Behavior, Journal of Agricultural Economics, 25, (3)(1974) : 313

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า พอเจตน จ ตพ พ ฒน พงศ, ช มพล มณฑาท พย ก ล สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม ห วใจในการทางานของระบบปฏ บ ต การ ค อการจ ดการให งานหร อโปรแกรมต างๆ ของผ ใช และ โปรแกรมของระบบสามารถทางานได ซ งงานแต ละงานอาจจาเป นต องใช ทร พยากรต างๆ ของระบบ เช น หน วยประมวลผล หน วยความจา แฟ มข อม ล

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บทค ดย อ. อาฟ ฟ ลาเต ะ อาจารย ประจำภาคว ชาประเม นผลและว จ ยทางการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร E-mail: afifi-l@bunga.pn.psu.ac.

บทค ดย อ. อาฟ ฟ ลาเต ะ อาจารย ประจำภาคว ชาประเม นผลและว จ ยทางการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร E-mail: afifi-l@bunga.pn.psu.ac. วารสารว ชาการ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ป ท 29 ฉบ บท 3 เด อนกรกฎาคม - ก นยายน 2552 อาฟ ฟ ลาเต ะ ผศประสพช ย พส นนท ก ารโปรแกรมเช งเส นสำหร บการว เคราะห การจำแนกกล มโดยคำนวณด วยโปรแกรม Microsoft Excel Linear

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร 334 การบร หารจ ดการองค กร 335 การจ ดโครงสร างองค กร องค กร เก ดจากการท มน ษย รวมกล มก นเพ อท าก จกรรมใดก จกรรมหน ง เพ อตอบความสนองความ ต องการแบบใดแบบหน ง เช น การรวมต วก นของคนในสม ยก อนเพ อการล าส ตว

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช

การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช Application of Microsoft Excel in Accounting พ ฒนพงศ Filthai Co., Ltd. ส ภาภรณ คงสว สด มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ ป จจ บ นม การน ำคอมพ วเตอร มาช วยในการจ ดท ำบ ญช มากย งข

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21

การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 แปลและเร ยบเร ยงโดย ชล ดา นภาพ พ ฒน ท มา เร อง Talent Management for the Twenty-first Century วารสาร Harvard Business Review ความล มเหลวในการจ ดการคนเก งเป นสาเหต ท ทาให ผ บร

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน A Study of Participation in Establishing Annual Strategic Plan of Staff at Christian University of

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ID DP hand dbook IDP+DIC จ ดท าโดย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรบ คคลและองค กร การประปาส วนภ ม ภาค Thai Skill Plus Co.,Ltd. 1 บทน า ส บเน องจาก การประปาส วนภ

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information