การ Transfer CSV File (e-export) Shipping Express Paperless ebxml (Version 2.0)

Size: px
Start display at page:

Download "การ Transfer CSV File (e-export) Shipping Express Paperless ebxml (Version 2.0)"

Transcription

1 การ Transfer CSV File (e-export) Shipping Express Paperless ebxml (Version 2.0) Copyright 2006 Netbay Co., Ltd. All rights reserved.

2 สารบ ญ Page การ Transfer CSV File (e-export) การ Transfer ข อม ลด วยไฟล CSV การเตร ยมไฟล.CSV...3 การ Transfer Exporter...7 การ Transfer Consignee ผ ซ อต างประเทศ...11 การ Transfer Product...15 การ Transfer Invoice...19 การ Transfer ข อม ลด วยไฟล.txt (ร ปแบบ Text Fix Length) การเตร ยมไฟล.txt...27 การก าหนด Invoice File Format ส าหร บการ Transfer แบบ Text Fix Length...28 แนะน าการก าหนดค า Column และ Function เพ มเต ม...35 Manual CSV (For Export) Page 2

3 การ Transfer ข อม ลด วยไฟล CSV การเตร ยมไฟล.CSV ก อนท ท านจะใช งานฟ งก ช น CSV ท อย ในโปรแกรม Shipping Express ท านจ าเป นจะต องเตร ยมไฟล.CSV เส ยก อน จากน นจ งมาก าหนดร ปแบบ (Format) การ Transfer ข อม ลให ตรงก บไฟล.CSV ท เตร ยมไว เพ อให โปรแกรม Transfer ข อม ลถ กต อง ข อม ลท สามารถ Transfer เข ามาในโปรแกรม Shipping Express ได แก Exporter, Consignee, Product และ Invoice ท านสามารถสร าง/เป ดด ไฟล.CSV ด วยโปรแกรม Microsoft Office Excel, Edit Plus หร อ Notepad กรณ เป นการสร างไฟล ให save เป นนามสก ล.CSV (Comma delimited) ถ าเป ดไฟล ด วยโปรแกรม Microsoft Office Excel จะม ล กษณะเป นตารางเหม อนก บไฟล.xls แต ละคอล มน ค อ Table ต างๆ จากภาพด านล างค อต วอย างของไฟล.CSV ท เป น Product File (รายละเอ ยดส นค า) ภาพ Product.csv รายละเอ ยดส นค า (เป ดด ด วยโปรแกรม Microsoft Office Excel) (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) จากภาพม ส นค าท งหมด 5 รายการ (1 บรรท ด = 1 รายการส นค า) คอล มน ท 1 (A) ค อ Exporter Code / รห สผ ส งออก คอล มน ท 2 (B) ค อ Product Code / รห สส นค า คอล มน ท 3 (C) ค อ Origin Country / ประเทศก าเน ดส นค า คอล มน ท 4 (D) ค อ Brand / ตราส นค า คอล มน ท 5 (E) ค อ Nature of Transaction / ประเภทของข อม ล คอล มน ท 6 (F) ค อ Privilege / รห สส ทธ พ เศษ คอล มน ท 7 (G) ค อ Description English 1 / รายละเอ ยดส นค าภาษาอ งกฤษ 1 คอล มน ท 8 (H) ค อ Description English 2 / รายละเอ ยดส นค าภาษาอ งกฤษ 2 คอล มน ท 9 (I) ค อ Description Thai 1 / รายละเอ ยดส นค าภาษาไทย 1 คอล มน ท 10 (J) Description Thai 2 / รายละเอ ยดส นค าภาษาไทย 2 คอล มน ท 11 (K) ค อ Export Tariff / พ ก ดศ ลกากรขาออก คอล มน ท 12 (L) ค อ Tariff Classification / พ ก ดศ ลกากร คอล มน ท 13 (M) ค อ Sequence / ล าด บอ ตราอากรของพ ก ดศ ลกากร Manual CSV (For Export) Page 3

4 ภาพ Product.csv รายละเอ ยดส นค า (เป ดด ด วยโปรแกรม EditPlus) (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) ข อม ลแต ละ Table จะถ กค นด วยเคร องหมาย Comma [, ] ภาพ Product.csv รายละเอ ยดส นค า (เป ดด ด วยโปรแกรม Notepad) (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) ข อม ลแต ละ Table จะถ กค นด วยเคร องหมาย Comma [, ] ค าแนะน าในการสร างไฟล CSV 1. ผ ท สร างไฟล.csv ด วยโปรแกรม Microsoft Excel ให ท านสร างไฟล ให เร ยบร อยก อนโดย save เป นนามสก ล.xls (ย งไม ต อง save เป น.csv) หากม อะไรท ต องปร บเปล ยน/แก ไขก ท าในไฟล.xls ให เร ยบร อย เน องจากค า Format Cells ต างๆจะถ กเก บไว ด วย Format ของ XLS แต จะไม เก บใน Format CSV เม อท านค ดว าข อม ลท กอย างในไฟล.xls ถ กต องหมดแล ว ส ดท ายจ งค อยแปลง (Save as) เป น.csv ท เด ยว (แต หากท านม การกล บไปแก ไขข อม ลในไฟล.csv อ ก ท านต องไปก าหนด Format Cells ต างๆ ใหม เพราะ Format Cells เหล าน นจะหายไปตอนท ท านเป ดไฟล เข ามา) 2. ส าหร บการใช งานจร งข นอย ก บความเหมาะสม ว าผ ส งออกหร อผ สร างไฟล จะก าหนดให ม ข อม ลใดอย ในไฟล CSV บ าง หร อข อม ลต างๆ จะอย คอล มน ใดก ได จากน นให ไปก าหนดร ปแบบ (Format) ในโปรแกรม Shipping Express เพ อให โปรแกรมอ านต าแหน งข อม ลส าหร บการ Transfer ได อย างถ กต อง แต แนะน าว าไม ควรย ายต าแหน งคอล มน ใน ไฟล.CSV สล บไปมา เน องจากหากม การย ายคอล มน ผ ใช โปรแกรมจะต องไปก าหนดร ปแบบ (Format) ใหม เพ อให โปรแกรม Transfer ข อม ลถ กต อง 3. ในไฟล.CSV ข อม ลเก ยวก บว นท ให ก าหนดเป น YYYY/MM/DD เช นว นท 21 ม ถ นายน 2007 ให ต งเป น 2007/06/21 เน องจากโปรแกรมรองร บข อม ลร ปแบบน หากในไฟล CSV ใช เป น DD/MM/YYYY ท านต องไป ก าหนด Function เป น copy(value$,7,4)+copy(value$,4,2)+copy(value$,1,2) เพ มเต มตอนก าหนด ร ปแบบการ Transfer CSV โปรแกรม Shipping Express เพ อให โปรแกรมอ านต าแหน งข อม ลได ถ กต อง Manual CSV (For Export) Page 4

5 Net Bay Co., Ltd 4. ก าหนดการต งค าให ตรงก บช องของ Drop down list เช น ชน ดของเอกสาร, การบรรจ, ส งออกโดยทาง, ว ธ การช าระ ค าภาษ อากร, Company Status, Commercial Level เป นต น ให ก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV ด งน ชน ดของเอกสาร ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV 1 = ใบขนส นค าขาออก 1 4 = ค าร องขอออกของไปก อน 4 B = ใบขนขาออกโอนย ายภายในประเทศ D = ใบขนขาออกโอนย ายไปเขตปลอดอากร B D การบรรจ ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV 1 = Bulk 1 2 = Conventional 2 3 = Container 3 4 = Airborne 4 ส งออกโดยทาง ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV 1 = เร อ 1 2 = รถไฟ 2 3 = รถยนต 3 4 = เคร องบ น 4 5 = ไปรษณ ย 5 6 = อ นๆ 6 ว ธ การช าระเง นค าภาษ อากร ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV 0 = กร ณาเล อก Payment Method 0 H = ช าระค าภาษ อากรทาง EFT 1 A = ช าระค าภาษ อากรท กรมศ ลกากร 2 L = ยกเว นอากร 3 M = หน งส อราชการ 4 N = ช าระเง นท กรมศ ลกากรและวางประก นลอย 5 O = ต ดบ ญช ธนาคารระบบ EFT และวางประก น 6 Manual CSV (For Export) Page 5

6 Company Status ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV AG = AGENT AG DI = DISTRIBUTOR DI CO = CONCESSIONAIRE CO MA = MAKER MA OT = OTHER OT Commercial Level ข อม ลของกรมศ ลกากร การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV WO = WHOLESALER WO RE = RETAIL RE ว ธ การเฉล ย Net Weight / Gross Weight ว ธ การเฉล ย การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV None = ไม เฉล ย 0 Value = เฉล ยตามม ลค าราคาส นค า 1 Weight = เฉล ยตามน าหน ก Net W. 2 Quantity = เฉล ยตามปร มาณ 3 การเฉล ยค า Net Weight / Gross Weight เข ามาในแต ละรายการ การต ก การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV T ต กเฉล ยค าในแต ละรายการ F ไม ต กเฉล ยค าในแต ละรายการ Product Type การเล อก การก าหนดค าต วเลขในไฟล CSV None -1 ของต องก าก ด (ยกเล กการใช งาน) 0 ขอค นอากร ม. 19 (ยกเล กการใช งาน) 1 ขอค นอากร ม. 19 ทว 2 ขอเง นชดเชย 3 19 ทว, ชดเชย, BOI (ยกเล กการใช งาน) 4 BOI 5 Manual CSV (For Export) Page 6

7 การ Transfer Exporter ก าหนด Exporter File Format คล กเข าไปท เมน Database Utility >> การก าหนดร ปแบบการโอน Data จาก CSV File >> Exporter ภาพการก าหนด Exporter File Format > Format Setting (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) Format Code: รห สร ปแบบ (ต งข นเอง) Description: รายละเอ ยด/ช อร ปแบบ (ต งข นเอง) Character Delimited: ส าหร บค นแต ละ Column แนะน าให ระบ เป นเคร องหมาย Comma [, ] String Mark for New Invoice: ส ญล กษณ เร มต น Invoice ใหม ไม ต องระบ ค าใดๆ ช องน ใช ส าหร บการ ก าหนด Format CSV ของ Invoice เท าน น Text Fix Length (Hdr): ส าหร บก าหนดค าความยาวของต วอ กษร ใช ส าหร บการ Transfer แบบ Text Fix Length เท าน น ถ าเป นร ปแบบ.CSV ช องน ไม ต องระบ (ว ธ ใช จะกล าวในห วข อถ ดๆ ไป) String for Remark Line = //: บรรท ดข อความในไฟล CSV ท ไม ต องการให Transfer เข ามา โดยในไฟล.CSV ก ต องใส เคร องหมาย // ไว ด วยท คอล มน แรกส ดของบรรท ดน นๆ String Prefix, Suffix for Column Description = : Character เร มต นและป ดท ายส าหร บคอล มน แต ละคอล มน ปกต ไฟล.csv จะเร มต นและป ดท ายคอล มน ด วยเคร องหมาย [ และ ] Manual CSV (For Export) Page 7

8 ก าหนดต วเลขท แทนต าแหน งของคอล มน ลงในช อง Col No. เพ อให โปรแกรมอ านข อม ลจากไฟล.csv ด งน ไฟล Exporter.csv ภาพการก าหนด Exporter File Format (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) o คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ รห สผ ส งออก ค อคอล มน ท 1 (A) และ ช อบร ษ ทภาษาอ งกฤษ ค อคอล มน ท 2 (B) และเลขท -ถนน (Eng.) ค อคอล มน ท 3 (C) เป นต น o คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต มในบาง Table ตามต วอย างด งน Branch สาขา: เช นสาขา 0001 หากในไฟล.csv ใช เป น 1 (ต วเลข 1 หล ก) แต ในโปรแกรม Shipping Express แฟ มข อม ลพ ก ดศ ลกรของกรมจะต องใช เป น 0001 (ต วเลข 4 หล ก) ด งน นจ งต อง ม การเข ยนค าส ง Code ลงในช อง Function ด วย โดยใส เป น 000 +value$ หมายถ ง ให ใส เลข 000 หน าสาขาท Transfer CSV เข ามา (แต ถ าในไฟล.csv ใช เป นต วเลข 4 หล กอย แล วก ไม ต อง ก าหนดท คอล มน Function) เม อก าหนดร ปแบบ (Format) เสร จแล วให กดป ม Save เพ อบ นท กค าท ได ต งไว หล งจากก าหนด Format เร ยบร อยแล ว ท านสามารถท าข นตอนของการ Transfer ข อม ลเข าส โปรแกรม ซ งจะขอกล าว ในล าด บถ ดไป Manual CSV (For Export) Page 8

9 การ Transfer Exporter จากไฟล CSV ด งภาพ คล กท เมน Database Utility >> Transfer Data จาก Text File (CSV Format) >> Transfer Exporter Enter Format No.: กดป ม เล อก Format ของ Exporter File ท ได ก าหนดค าไว (ศ กษาว ธ ก าหนด Format ได จากห วข อก อนหน าน ) หากต องการแก ไข Format ของ Exporter ให คล ก Edit ท ต วหน งส อส น าเง นหน าช อง Enter File Name: กดป ม เพ อ Browse ไปย งไฟล.csv หร อ.txt Minimum Number of Line: เป นการก าหนดจ านวนบรรท ดของ Statement ท แสดงตอน Transfer CSV หร อท าการ Test Create SQL โปรแกรมจะ Default ให 250 บรรท ด (ไม ควรเก นจากน ) : ท าเคร องหมายในช องเพ อให โปรแกรมแสดง Statement เม อท าการ Transfer CSV หร อ ท าการ Test Create SQL (ถ าไม ท าเคร องหมายก จะไม แสดง Statement แต โปรแกรมจะย งคง Transfer ให ) : ใช ส าหร บการ Test Create SQL เท าน น ท าเคร องหมายในช องเพ อทดสอบ การ Transfer ข อม ล การทดสอบน เป นการเช คว าการ Transfer จะส าเร จหร อเก ด Error ใดๆ หร อไม โดยโปรแกรม จะย งไม เอาข อม ลไป write ลงใน Database จร งๆ กดป ม OK เพ อท าการ Transfer Data จาก CSV File (ก อนกดป ม OK ผ ใช โปรแกรมต องป ดไฟล.csv ก อน ไม เช นน นจะ Transfer ไม ได Error I/O error 32 ) Manual CSV (For Export) Page 9

10 เม อ Transfer เสร จแล วจะพบกล องข อความ Transfer Data Already เป นการเสร จส นการ Transfer ข อม ล Exporter จากไฟล.csv หากใน Master File ม ข อม ล Exporter อย แล ว โปรแกรมจะน าข อม ลท ได จากกการ Transfer ไปท บข อม ล Exporter ท อย ใน Master File ให เลย เม อผ ใช โปรแกรมเช คท Master File ห วข อผ ส งออกจะพบว าม ข อม ลของผ ส งออกท ท าการ Transfer ปรากฎอย หาก ช องใดไม ม ข อม ล อาจเก ดจากท านไม ได ก าหนดข อม ลไว ท ไฟล.cvs หร อไม ได ก าหนดร ปแบบ (Format) ไว ท โปรแกรม Shipping Express ภาพต วอย าง: Exporter Detail ท ได จากการ Transfer CSV Manual CSV (For Export) Page 10

11 ก าหนด Consignee File Format การ Transfer Consignee ผ ซ อต างประเทศ คล กเข าไปท เมน Database Utility >> การก าหนดร ปแบบการโอน Data จาก CSV File >> Consignee ภาพการก าหนด Consignee Format > Format Setting (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) Format Code: รห สร ปแบบ (ต งข นเอง) Description: รายละเอ ยด/ช อร ปแบบ (ต งข นเอง) Character Delimited: ส าหร บค นแต ละ Column แนะน าให ระบ เป นเคร องหมาย Comma [, ] String Mark for New Invoice: ส ญล กษณ เร มต น Invoice ใหม ไม ต องระบ ค าใดๆ ช องน ใช ส าหร บการ ก าหนด Format CSV ของ Invoice เท าน น Text Fix Length (Hdr): ส าหร บก าหนดค าความยาวของต วอ กษร ใช ส าหร บการ Transfer แบบ Text Fix Length เท าน น ถ าเป นร ปแบบ.CSV ช องน ไม ต องระบ (ว ธ ใช จะกล าวในห วข อถ ดๆ ไป) String for Remark Line = //: บรรท ดข อความในไฟล CSV ท ไม ต องการให Transfer เข ามา โดยในไฟล.CSV ก ต องใส เคร องหมาย // ไว ด วยท คอล มน แรกส ดของบรรท ดน นๆ String Prefix, Suffix for Column Description = : Character เร มต นและป ดท ายส าหร บคอล มน แต ละคอล มน ปกต ไฟล.csv จะเร มต นและป ดท ายคอล มน ด วยเคร องหมาย [ และ ] Manual CSV (For Export) Page 11

12 ก าหนดต วเลขท แทนต าแหน งของคอล มน ลงในช อง Col No. เพ อให โปรแกรมอ านข อม ลจากไฟล.csv ด งน ไฟล Consignee.csv ภาพการก าหนด Consignee Format (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) o คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ รห สผ ซ อต างประเทศ ค อ คอล มน ท 1 (A) และ ช อบร ษ ท ค อคอล มน ท 2 (B) และเลขท -ถนน ค อคอล มน ท 3 (C) เป นต น o คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต มในบาง Table เม อก าหนดร ปแบบ (Format) เสร จแล วให กดป ม Save เพ อบ นท กค าท ได ต งไว หล งจากก าหนด Format เร ยบร อยแล ว ท านสามารถท าข นตอนของการ Transfer ข อม ลเข าส โปรแกรม ซ งจะขอกล าว ในล าด บถ ดไป Manual CSV (For Export) Page 12

13 การ Transfer Consignee จากไฟล CSV คล กท เมน Database Utility >> Transfer Data จาก Text File (CSV Format) >> Transfer Consignee ด งภาพ Enter Format No.: กดป ม เล อก Format ของ Consignee ท ได ก าหนดค าไว (ศ กษาว ธ ก าหนด Format ได จากห วข อก อนหน าน ) หากต องการแก ไข Format ของ Consignee ให คล ก Edit ท ต วหน งส อส น าเง นหน าช อง Enter File Name: กดป ม เพ อ Browse ไปย งไฟล.csv หร อ.txt Minimum Number of Line: เป นการก าหนดจ านวนบรรท ดของ Statement ท แสดงตอน Transfer CSV หร อท าการ Test Create SQL โปรแกรมจะ Default ให 250 บรรท ด (ไม ควรเก นจากน ) : ท าเคร องหมายในช องเพ อให โปรแกรมแสดง Statement เม อท าการ Transfer CSV หร อ ท าการ Test Create SQL (ถ าไม ท าเคร องหมายก จะไม แสดง Statement แต โปรแกรมจะย งคง Transfer ให ) : ใช ส าหร บการ Test Create SQL เท าน น ท าเคร องหมายในช องเพ อทดสอบ การ Transfer ข อม ล การทดสอบน เป นการเช คว าการ Transfer จะส าเร จหร อเก ด Error ใดๆ หร อไม โดยโปรแกรม จะย งไม เอาข อม ลไป write ลงใน Database จร งๆ กดป ม OK เพ อท าการ Transfer Data จาก CSV File (ก อนกดป ม OK ผ ใช โปรแกรมต องป ดไฟล.csv ก อน ไม เช นน นจะ Transfer ไม ได Error I/O error 32 ) Manual CSV (For Export) Page 13

14 เม อ Transfer เสร จแล วจะพบกล องข อความ Transfer Data Already เป นการเสร จส นการ Transfer ข อม ล Consignee จากไฟล.csv หากใน Master File ม ข อม ล Consignee อย แล ว โปรแกรมจะน าข อม ลท ได จากกการ Transfer ไปท บข อม ล Consignee ท อย ใน Master File ให เลย เม อผ ใช โปรแกรมเช คท Master File ห วข อผ ซ อต างประเทศ (Consignee) จะพบว าม ข อม ลของผ ซ อต างประเทศท ท าการ Transfer ปรากฎอย หากช องใดไม ม ข อม ล อาจเก ดจากท านไม ได ก าหนดข อม ลไว ท ไฟล.cvs หร อไม ได ก าหนด ร ปแบบ (Format) ไว ท โปรแกรม Shipping Express ภาพต วอย าง: Consignee Detail ท ได จากการ Transfer CSV Manual CSV (For Export) Page 14

15 การ Transfer Product ก าหนด Product File Format คล กเข าไปท เมน Database Utility >> การก าหนดร ปแบบการโอน Data จาก CSV File >> Product ภาพการก าหนด Product File Format > Format Setting (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) Format Code: รห สร ปแบบ (ต งข นเอง) Description: รายละเอ ยด/ช อร ปแบบ (ต งข นเอง) Character Delimited: ส าหร บค นแต ละ Column แนะน าให ระบ เป นเคร องหมาย Comma [, ] String Mark for New Invoice: ส ญล กษณ เร มต น Invoice ใหม ไม ต องระบ ค าใดๆ ช องน ใช ส าหร บการ ก าหนด Format CSV ของ Invoice เท าน น Text Fix Length (Hdr): ส าหร บก าหนดค าความยาวของต วอ กษร ใช ส าหร บการ Transfer แบบ Text Fix Length เท าน น ถ าเป นร ปแบบ.CSV ช องน ไม ต องระบ (ว ธ ใช จะกล าวในห วข อถ ดๆ ไป) String for Remark Line = //: บรรท ดข อความในไฟล CSV ท ไม ต องการให Transfer เข ามา โดยในไฟล.CSV ก ต องใส เคร องหมาย // ไว ด วยท คอล มน แรกส ดของบรรท ดน นๆ String Prefix, Suffix for Column Description = : Character เร มต นและป ดท ายส าหร บคอล มน แต ละคอล มน ปกต ไฟล.csv จะเร มต นและป ดท ายคอล มน ด วยเคร องหมาย [ และ ] Manual CSV (For Export) Page 15

16 Net Bay Co., Ltd ก าหนดต วเลขท แทนต าแหน งของคอล มน ลงในช อง Col No. เพ อให โปรแกรมอ านข อม ลจากไฟล.csv ด งน ไฟล Product.csv ภาพการก าหนด Product File Format (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) o คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ รห สส นค า ค อคอล มน ท 2 (B) และ ประเทศก าเน ด ค อคอล มน ท 3 (C) และ Brand/ตราส นค า ค อคอล มน ท 4 (D) เป นต น o คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต มในบาง Table ตามต วอย างด งน พ ก ดศ ลกากร: จากภาพต วอย างจะอย คอล มน ท 12 (L) ในไฟล.csv เป น (ต วเลข 8 หล ก) แต ในโปรแกรม Shipping Express แฟ มข อม ลพ ก ดศ ลกรของกรมจะต องใช เป น (ต วเลข 12 หล ก) ด งน นจ งต องม การเข ยนค าส ง Code ลงในช อง Function ด วย โดยใส เป น value$ หมายถ ง ให ใส เลข 0000 หน าพ ก ดท Transfer CSV เข ามา ว นท ต างๆ: เช น ว นท อ นวอยซ, ว นท Job ฯลฯ ในไฟล.CSV ข อม ลเก ยวก บว นท ควรจะก าหนดเป น YYYY/MM/DD เช นว นท 21 ม ถ นายน 2007 ให ก าหนดเป น 2007/06/21 เน องจากโปรแกรม รองร บข อม ลร ปแบบน แต หากในไฟล CSV ของล กค าใช เป น DD/MM/YYYY (21/06/2007) ท านต องม การเข ยนค าส ง Code ลงในช อง Function ด วย โดยใส เป น copy(value$,7,4)+copy(value$,4,2)+copy(value$,1,2) เม อก าหนดร ปแบบ (Format) เสร จแล วให กดป ม Save เพ อบ นท กค าท ได ต งไว หล งจากก าหนด Format เร ยบร อยแล ว ท านสามารถท าข นตอนของการ Transfer ข อม ลเข าส โปรแกรม ซ งจะขอกล าว ในล าด บถ ดไป Manual CSV (For Export) Page 16

17 การ Transfer Product จากไฟล CSV ด งภาพ คล กท เมน Database Utility >> Transfer Data จาก Text File (CSV Format) >> Transfer Product Enter Format No.: กดป ม เล อก Format ของ Product File ท ได ก าหนดค าไว (ศ กษาว ธ ก าหนด Format ได จากห วข อก อนหน าน ) หากต องการแก ไข Format ของ Exporter ให คล ก Edit ท ต วหน งส อส น าเง นหน าช อง Enter File Name: กดป ม เพ อ Browse ไปย งไฟล.csv หร อ.txt Minimum Number of Line: เป นการก าหนดจ านวนบรรท ดของ Statement ท แสดงตอน Transfer CSV หร อท าการ Test Create SQL โปรแกรมจะ Default ให 250 บรรท ด (ไม ควรเก นจากน ) : ท าเคร องหมายในช องเพ อให โปรแกรมแสดง Statement เม อท าการ Transfer CSV หร อ ท าการ Test Create SQL (ถ าไม ท าเคร องหมายก จะไม แสดง Statement แต โปรแกรมจะย งคง Transfer ให ) : ใช ส าหร บการ Test Create SQL เท าน น ท าเคร องหมายในช องเพ อทดสอบ การ Transfer ข อม ล การทดสอบน เป นการเช คว าการ Transfer จะส าเร จหร อเก ด Error ใดๆ หร อไม โดยโปรแกรม จะย งไม เอาข อม ลไป write ลงใน Database จร งๆ กดป ม OK เพ อท าการ Transfer Data จาก CSV File (ก อนกดป ม OK ผ ใช โปรแกรมต องป ดไฟล.csv ก อน ไม เช นน นจะ Transfer ไม ได Error I/O error 32 ) Manual CSV (For Export) Page 17

18 เม อ Transfer เสร จแล วจะพบกล องข อความ Transfer Data Already เป นการเสร จส นการ Transfer ข อม ล Product จากไฟล.csv หากใน Master File ม ข อม ล Product อย แล ว โปรแกรมจะน าข อม ลท ได จากกการ Transfer ไปท บข อม ล Product ท อย ใน Master File ให เลย เม อผ ใช โปรแกรมเช คท Master File ห วข อรายละเอ ยดส นค าจะพบว าม รายการส นค าท ท าการ Transfer ปรากฎอย หากช องใดไม ม ข อม ล อาจเก ดจากท านไม ได ก าหนดข อม ลไว ท ไฟล.cvs หร อไม ได ก าหนดร ปแบบ (Format) ไว ท โปรแกรม Shipping Express ภาพต วอย าง: Product Detail ท ได จากการ Transfer CSV Manual CSV (For Export) Page 18

19 การ Transfer Invoice การก าหนด Invoice File Format คล กเข าไปท เมน Database Utility >> การก าหนดร ปแบบการโอน Data จาก CSV File >> Invoice ภาพการก าหนด Invoice File Format > Format Setting (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) Format Number: รห สร ปแบบ (ต งข นเอง) Description: รายละเอ ยด/ช อร ปแบบ (ต งข นเอง) Character Delimited: ส าหร บค นแต ละ Column แนะน าให ระบ เป นเคร องหมาย Comma [, ] String Mark for New Invoice: ส ญล กษณ เร มต น Invoice ใหม จะใส เม อ File Type เป นแบบ Include Header and Detail เท าน น แนะน าให ระบ เป นเคร องหมาย Less-than sign [ < ] โดยในไฟล.CSV ก ต องใส เคร องหมาย < ไว ด วยท คอล มน แรกของบรรท ด Header Invoice File Type: ม ให เล อก 2 แบบ o Include Header and Detail: เล อกเม อไฟล CSV ม ข อม ล Header Invoice และ Invoice Detail รวมอย ในไฟล เด ยวก น o Separator Header and Detail: เล อกเม อข อม ล Header Invoice และ Invoice Detail แยก ไฟล ก น Manual CSV (For Export) Page 19

20 Net Bay Co., Ltd Text Fix Length (Hdr): ใช ก าหนดค าความยาวของต วอ กษร ของข อม ลส วน Header Invoice ท ใช ร ปแบบ การ Transfer แบบ Text Fix Length ถ าเป นร ปแบบ.CSV ช องน ไม ต องระบ (ว ธ ใช จะกล าวในห วข อถ ดๆ ไป) Text Fix Length (Dtl): ใช ก าหนดค าความยาวของต วอ กษร ของข อม ลส วน Invoice Detail ท ใช ร ปแบบการ Transfer แบบ Text Fix Length ถ าเป นร ปแบบ.CSV ช องน ไม ต องระบ (ว ธ ใช จะกล าวในห วข อถ ดๆ ไป) String for Remark Line = //: บรรท ดข อความในไฟล CSV ท ไม ต องการให Transfer เข ามา โดยในไฟล.CSV ก ต องใส เคร องหมาย // ไว ด วยท คอล มน แรกส ดของบรรท ดน นๆ String Prefix, Suffix for Column Description = : Character เร มต นและป ดท ายส าหร บคอล มน แต ละคอล มน ปกต ไฟล.csv จะเร มต นและป ดท ายคอล มน ด วยเคร องหมาย [ และ ] ก าหนดต วเลขท แทนต าแหน งของคอล มน เพ อให โปรแกรมอ านข อม ลจากไฟล.csv ม ด วยก น 5 Tab ด งน o JOB: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Open Job ส วนห วใบขนฯ (Open Job > Tab Header ของใบขนฯ) o JOB_3: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Open Job ข อม ลส วนห วใบขนฯ (Open Job > Tab หมายเหต ) o HINV: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Header Invoice o HINV_ADDR: ค อ ข อม ลรายละเอ ยด Consignee ท อย ในหน าค ย Header Invoice o EINV: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Invoice Detail รายละเอ ยดรายการส นค า Tab Job ไฟล Invoice.csv ภาพการก าหนด Invoice File > Job (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ ช อยานพาหนะ ค อคอล มน ท 19 (S) และ เท ยวเร อ,เท ยวบ น ค อคอล มน ท 20 (T) และ รห สท าท ร บบรรท ก ค อคอล มน ท 21 (U) เป นต น Manual CSV (For Export) Page 20

21 Net Bay Co., Ltd คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต ม ตามต วอย างด งน ว นท ต างๆ: เช น ว นท ส งออก, ว นท ย น, ว นท Job ในไฟล.CSV ข อม ลเก ยวก บว นท ให ก าหนดเป น YYYY/MM/DD เช นว นท 21 ม ถ นายน 2007 ให ต งเป น 2007/06/21 เน องจากโปรแกรมรองร บ ข อม ลร ปแบบน หากในไฟล CSV ใช เป น DD/MM/YYYY ท านต องม การเข ยนค าส ง Code ลงใน ช อง Function ด วย เช น copy(value$,7,4)+copy(value$,4,2)+copy(value$,1,2) Tab HINV ไฟล Invoice.csv ภาพการก าหนด Invoice File > HINV (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ หมายเลขอ นวอยซ ค อคอล มน ท 1 (A) และ ว นท อ นวอยซ ค อคอล มน ท 2 (B) และ เลขท ใบส งซ อค อคอล มน ท 3 (C) เป นต น คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต ม ตามต วอย างด งน ว นท ต างๆ: เช น ว นท อ นวอยซ, ว นท Job ฯลฯ ในไฟล.CSV ข อม ลเก ยวก บว นท ควรจะก าหนดเป น YYYY/MM/DD เช นว นท 21 ม ถ นายน 2007 ให ก าหนดเป น 2007/06/21 เน องจากโปรแกรม รองร บข อม ลร ปแบบน แต หากในไฟล CSV ของล กค าใช เป น DD/MM/YYYY (21/06/2007) ท านต องม การเข ยนค าส ง Code ลงในช อง Function ด วย โดยใส เป น copy(value$,7,4)+copy(value$,4,2)+copy(value$,1,2) Manual CSV (For Export) Page 21

22 Tab EINV ไฟล Invoice.csv ภาพการก าหนด Invoice File > EINV (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) คอล มน Col No.: ระบ เลขคอล มน ของข อม ลท อย ในไฟล.CSV เช นจากภาพ Product Code ค อคอล มน ท 1 (A) และ รายละเอ ยดส นค า Eng.1 ค อคอล มน ท 2 (B) และ Nature Trans. ค อคอล มน ท 8 (H) เป นต น คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต ม ตามต วอย างด งน พ ก ดศ ลกากร: ยกต วอย าง ในไฟล.csv มาเป น (ต วเลข 8 หล ก) แต ในโปรแกรม Shipping Express แฟ มข อม ลพ ก ดศ ลกรของกรมจะต องใช เป น (ต วเลข 12 หล ก) ด งน นจ งต องม การเข ยนค าส ง Code ลงในช อง Function ด วย โดยใส เป น value$ หมายถ ง ให ใส เลข 0000 หน าพ ก ดท Transfer CSV เข ามา เม อก าหนดร ปแบบ (Format) เสร จแล วให กดป ม Save เพ อบ นท กค าท ได ต งไว หล งจากก าหนด Format เร ยบร อยแล ว ท านสามารถท าข นตอนของการ Transfer ข อม ลเข าส โปรแกรม ซ งจะขอกล าว ในล าด บถ ดไป ค าแนะน าเพ มเต ม: โดยปกต ในไฟล CSV ท ล กค าเตร ยมมา ควรก าหนดให ข อม ล Open Job (ส วนห วของใบขนฯ) อย ในบรรท ดเด ยวก บข อม ล Header Invoice และหากเป นกรณ 1 ใบขนฯหลายอ นวอยซ ตอน Transfer โปรแกรมจะเอา ข อม ล Open Job ในบรรท ดแรกของ Header Invoice ไปใส ใน Open Job Manual CSV (For Export) Page 22

23 การ Transfer Invoice จากไฟล CSV ด งภาพ คล กท เมน Database Utility >> Transfer Data จาก Text File (CSV Format) >> Transfer Invoice Enter Format No.: กดป ม เล อก Format ของ Invoice ท ได ก าหนดค าไว (ศ กษาว ธ ก าหนด Format ได จาก ห วข อก อนหน าน ) หากต องการแก ไข Format ของ Exporter ให คล ก Edit ท ต วหน งส อส น าเง นหน าช อง Enter File Name: กดป ม เพ อ Browse ไปย งไฟล.csv หร อ.txt (กรณ Header Invoice และInvoice Detail อย ในไฟล เด ยวก น ให ก าหนดรวมท ช องน ช องเด ยว) Enter File Name for Detail: กรณ Invoice Detail (Einv) อย แยกไฟล ก บ Header Invoice (Hinv) ต องก าหนดช องน ด วย กดป ม เพ อ Browse ไปย งไฟล Einv.csv หร อ.txt (ช องน จะสว างกดใช งานได ก ต อเม อ ตอนก าหนด Invoice Format ได เล อก File Type เป น Separator Header and Detail) Manual CSV (For Export) Page 23

24 Net Bay Co., Ltd จากน นกดป ม โปรแกรมจะแสดง Invoice No. ท อย ในไฟล CSV (ก อนกดป ม OK ผ ใช โปรแกรมต อง ป ดไฟล.csv ก อน ไม เช นน นจะ Transfer ไม ได Error I/O error 32 ) หากต องการให โปรแกรมใช ข อม ล Exporter จากไฟล CSV โดยไม สนใจ Exporter Code ท ม อย แล วใน Master File (Table Exporter) ให ท าเคร องหมาย ลงในช อง หากต องการให โปรแกรมใช ข อม ล Consignee จากไฟล CSV โดยไม สนใจ Consignee Code ท ม อย แล วใน Master File (Table Consignee) ให ท าเคร องหมาย ลงใน ช อง Product ม ให เล อก 3 ร ปแบบ ด งน o : หมายถ ง ให โปรแกรมใช รายการส นค าจากไฟล CSV ท ก าล ง Transfer เท าน น โดยไม ใช ข อม ลส นค าท อย ใน Master File (Table Product) o : ส าหร บให โปรแกรมใช รายการส นค าจาก Master File (Table Product) โดยไม ใช ข อม ลส นค าท อย ใน ไฟล CSV ท ก าล ง Transfer o : ให โปรแกรมน าข อม ลรายการส นค าจากไฟล CSV Save เข าไปเก บท Master File ของข อม ลรายการส นค า (Table Product) จากน นเล อกคล กป ม หร อ เพ อให โปรแกรมสร าง Job No. จ บค ก บ Invoice No. ให อ ตโนม ต o คล กป ม โปรแกรมจะสร างเลข Job No. ให อ นวอยซ ซ งแต ละอ นวอยซ จะได เลข Job No. ไม ซ าก น ตามต วอย างภาพล าง (จะม ผลเม อข อม ลท Transfer ม มากกว า 1 Invoice) o คล กป ม โปรแกรมจะสร างเลข Job No. ให อ นวอยซ ท กอ นวอยซ เป น Job No. เด ยวก น ซ งก ค อ 1 ใบขนหลายอ นวอยซ (จะม ผลเม อข อม ลท Transfer ม มากกว า 1 Invoice) : ใช ส าหร บการ Test Create SQL เท าน น ท าเคร องหมายในช องเพ อทดสอบ การ Transfer ข อม ล การทดสอบน เป นการเช คว าการ Transfer จะส าเร จหร อเก ด Error ใดๆ หร อไม โดยโปรแกรม จะย งไม เอาข อม ลไป write ลงใน Database จร งๆ : ท าเคร องหมายในช องเพ อให โปรแกรมแสดง Statement เม อท าการ Transfer CSV หร อ ท าการ Test Create SQL (ถ าไม ท าเคร องหมายก จะไม แสดง Statement แต โปรแกรมจะย งคง Transfer ให ) กดป ม OK เพ อท าการ Transfer Data จาก CSV File (ก อนกดป ม OK ผ ใช โปรแกรมต องป ดไฟล.csv ก อน ไม เช นน นจะ Transfer ไม ได Error I/O error 32 ) Manual CSV (For Export) Page 24

25 เม อ Transfer เสร จแล วจะพบกล องข อความ Transfer Data Already เป นการเสร จส นการ Transfer ข อม ล Invoice จากไฟล.csv เม อผ ใช โปรแกรมไปเช คท หน า Open Job, Header Invoice และ Invoice Detail จะพบว าม ข อม ลท ได จากการ Transfer ปรากฎอย ช องใดท ไม ม ข อม ลแสดงว า ในไฟล.csv น นๆ ไม ได ระบ ข อม ลมา หร ออาจเก ดจากไม ได ก าหนด ร ปแบบ (Format) ไว ภาพต วอย างหน า Header Invoice ท Transfer Data จากไฟล CSV Manual CSV (For Export) Page 25

26 ภาพต วอย างหน า Invoice Detail ท Transfer Data จากไฟล CSV Manual CSV (For Export) Page 26

27 การ Transfer ข อม ลด วยไฟล.txt (ร ปแบบ Text Fix Length) การเตร ยมไฟล.txt ก อนท ท านจะใช งานฟ งก ช น Transfer Text ท อย ในโปรแกรม Shipping Express ท านจ าเป นจะต องเตร ยมไฟล.txt เส ยก อน จากน นจ งมาก าหนดร ปแบบ (Format) การ Transfer ข อม ลให ตรงก บไฟล.txt ท เตร ยมไว เพ อให โปรแกรม Transfer ข อม ลถ กต อง ข อม ลท สามารถ Transfer เข ามาในโปรแกรม Shipping Express ได แก Exporter, Consignee, Product และ Invoice ท านสามารถสร าง/เป ดด ไฟล.txt ด วยโปรแกรม Edit Plus หร อ Notepad กรณ เป นการสร างไฟล ให save เป น นามสก ล.txt (Text Document) ถ าเป ดไฟล ด วยโปรแกรม Edit Plus หร อ Notepad จะม ล กษณะเป นข อม ลท เร ยงต อๆ ก น จากภาพด านล างค อต วอย างของไฟล.txt ท เป น Invoice File (รายละเอ ยดอ นวอยซ ) ภาพ Invoice.txt รายละเอ ยดอ นวอยซ (เป ดด ด วยโปรแกรม EditPlus) (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) ข อม ลแต ละ Table จะเร ยงต อๆ ก น โดยม ค า Fix Length ท แน นอน ภาพ Invoice.txt รายละเอ ยดอ นวอยซ (เป ดด ด วยโปรแกรม Notepad) (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) ข อม ลแต ละ Table จะเร ยงต อๆ ก น โดยม ค า Fix Length ท แน นอน Manual CSV (For Export) Page 27

28 การก าหนด Invoice File Format ส าหร บการ Transfer แบบ Text Fix Lenght คล กเข าไปท เมน Database Utility >> การก าหนดร ปแบบการโอน Data จาก CSV File >> Invoice ภาพการก าหนด Invoice File Format > Format Setting (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) Format Number: รห สร ปแบบ (ต งข นเอง) Description: รายละเอ ยด/ช อร ปแบบ (ต งข นเอง) Character Delimited: ส าหร บค นแต ละ Column ปกต จะระบ เป นเคร องหมาย Comma [, ] แต ถ าเป นการ Transfer แบบ Fix Length ไม ต องก าหนด Manual CSV (For Export) Page 28

29 String Mark for New Invoice: ส ญล กษณ เร มต น Invoice ใหม แล วแต ว าจะระบ เป นอะไรก ได แต ในไฟล.txt ก ต องระบ ค าน นๆ ไว ด วยท ข างหน าหมายเลขอ นวอยซ จากต วอย างจะระบ เป น INVHD เพ อให โปรแกรมร ว าเป น การข น Header Invoice ใหม File Type: ม ให เล อก 2 แบบ o Include Header and Detail: เล อกเม อไฟล Text ม ข อม ล Header Invoice และ Invoice Detail รวมอย ในไฟล เด ยวก น o Separator Header and Detail: เล อกเม อข อม ล Header Invoice และ Invoice Detail แยก ไฟล ก น Text Fix Length (Hdr): ใช ก าหนดค าช วงความยาวของต วอ กษร (Length) ของข อม ลส วน Header Invoice จะระบ เม อใช ร ปแบบการ Transfer แบบ Text Fix Length เท าน น โดยข นต นด วย 0, ก อนแล วตามด วย ค า Length ต างๆ เสมอ ภาพ1: ต วอย าง Invoice.txt รายละเอ ยดอ นวอยซ (เป ดด ด วยโปรแกรม EditPlus) ภาพ2: ต วอย างการจ ดเร ยงHeader Invoiceโดยแสดง Field Name, Length, Position ให ท านน าค า Length ไปใส ในโปรแกรม Seq. Field Name Format Length Position Field Description 1 Record Type 5A 5 1 INVHD 2 Invoice No. 35A 35 6 เลขท บ ญช ราคาส นค า 3 Invoice Date 8N 8 41 ว นท บ ญช ราคาส นค า 4 Company Tax No. 17A เลขประจ าต วผ เส ยภาษ ของผ ส งออก 5 Company Branch 4N 4 66 ล าด บท อย ของบร ษ ทผ ส งออก 6 Transport Mode 1A 1 70 ส งออกโดยทางม ค า 1-6 ด งน 1-ทางเร อ 4-เคร องบ น 2-รถไฟ 5-ไปรษณ ย 3-รถยนต 6-อ นๆ 7 Cargo Packing Type 1A 1 71 ประเภทของการบรรจ 1-Bulk 3-Container 2-Conventional 4-Airborne 8 Vessel Name 35A ช อยานพาหนะ Manual CSV (For Export) Page 29

30 Text Fix Length (Dtl): ใช ก าหนดค าช วงความยาวของต วอ กษร (Length) ของข อม ลส วน Invoice Detail จะระบ เม อใช ร ปแบบการ Transfer แบบ Text Fix Length เท าน น ภาพ1: ต วอย าง Invoice.txt รายละเอ ยดอ นวอยซ (เป ดด ด วยโปรแกรม EditPlus) ภาพ2: ต วอย างการจ ดเร ยง Invoice Detail โดยแสดง Field Name, Length, Position ให ท านน าค า Length ไปใส ในโปรแกรม Seq. Field Name Format Length Position Field Description 1 Record Type 5A 5 1 INVDT 2 Invoice No. 35A 35 6 เลขท บ ญช ราคาส นค า 3 Invoice Item No. 4N 4 41 ล าด บรายการส นค าในบ ญช ราคาส นค า 4 Tariff Code 12N พ ก ดศ ลกากร 5 Tariff Sequence 5N 5 57 ล าด บอ ตราอากรของพ ก ดศ ลกากร 6 Statistical Code 3N 3 62 รห สสถ ตส นค า 7 Privilege Code 3A 3 65 รห สส ทธ พ เศษ 8 Nature of Transaction 2N 2 68 ประเภทของข อม ลเช น 11=เป นการค า 21=เป นของแถม String for Remark Line = //: บรรท ดข อความในไฟล Text ท ไม ต องการให Transfer เข ามา โดยในไฟล.txt ก ต องใส เคร องหมาย // ไว ด วยท คอล มน แรกส ดของบรรท ดน นๆ String Prefix, Suffix for Column Description = : Character เร มต นและป ดท ายส าหร บคอล มน แต ละคอล มน ปกต ไฟล.csv จะเร มต นและป ดท ายคอล มน ด วยเคร องหมาย [ และ ] แต Text Fix Length ไม ต องใช ก าหนดต วเลขล าด บข อม ล (Sequence) ลงในคอล มน Column No. เพ อให โปรแกรมอ านข อม ลจากไฟล.txt ม ด วยก น 5 Tab ด งน o JOB: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Open Job ส วนห วใบขนฯ (Open Job > Tab Header ของใบขนฯ) o JOB_3: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Open Job ข อม ลส วนห วใบขนฯ (Open Job > Tab หมายเหต ) o HINV: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Header Invoice o HINV_ADDR: ค อ ข อม ลรายละเอ ยด Consignee ท อย ในหน าค ย Header Invoice o EINV: ค อ ข อม ลท อย ในหน าค ย Invoice Detail รายละเอ ยดรายการส นค า Manual CSV (For Export) Page 30

31 Tab Job ภาพ1: ต วอย างการจ ดเร ยงHeader Invoiceโดยแสดง Field Name, Length, Position ให ท านน าค าช องSeq. ไปใส ในโปรแกรม Seq. Field Name Format Length Position Field Description 1 Record Type 5A 5 1 INVHD 2 Invoice No. 35A 35 6 เลขท บ ญช ราคาส นค า 3 Invoice Date 8N 8 41 ว นท บ ญช ราคาส นค า 4 Company Tax No. 17A เลขประจ าต วผ เส ยภาษ ของผ ส งออก 5 Company Branch 4N 4 66 ล าด บท อย ของบร ษ ทผ ส งออก 6 Transport Mode 1A 1 70 ส งออกโดยทางม ค า 1-6 ด งน 1-ทางเร อ 4-เคร องบ น 2-รถไฟ 5-ไปรษณ ย 3-รถยนต 6-อ นๆ 7 Cargo Packing Type 1A 1 71 ประเภทของการบรรจ 1-Bulk 3-Container 2-Conventional 4-Airborne 8 Vessel Name 35A ช อยานพาหนะ ภาพ2: การก าหนดคอล มน Col. No. > Job (หมายเหต : ค าท เซตในภาพอาจม การเปล ยนแปลงได ) คอล มน Col No.: ระบ ล าด บข อม ลท อย ในไฟล.txt เช น จากภาพเลขประจ าต วผ เส ยภาษ ของผ ส งออก ค อล าด บท 4 และ ช อยานพาหนะ ค อล าด บท 8 เป นต น คอล มน Function: ส าหร บก าหนดฟ งก ช นพ เศษเพ มเต มในบาง Table Manual CSV (For Export) Page 31

ค ม อการใช งานโปรแกรมจ ดท าใบขนส นค าขาเข า. Shipping Express Paperless ebxml (Version 2.0)

ค ม อการใช งานโปรแกรมจ ดท าใบขนส นค าขาเข า. Shipping Express Paperless ebxml (Version 2.0) User Manual ค ม อการใช งานโปรแกรมจ ดท าใบขนส นค าขาเข า Shipping Express Paperless ebxml (Version 2.0) ออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม โดย บร ษ ท เน ตเบย จ าก ด ค าน า บร ษ ทเน ตเบย จ าก ด ขอขอบค ณท ท านได เล อกโปรแกรม

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 25/05/2555 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

ค ม อ การใช งานระบบ IC

ค ม อ การใช งานระบบ IC ค ม อ การใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOR CLUB ASSOCIATION ค ม อการใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 คานา ระบบ IC Online System เป นระบบท พ ฒนาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 22/06/2553 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต PktSoft Car Repair และอ ซ อมท วไป สงวนล ข ล ขส ทธ ตาม พ.ร.บ ล ขส ทธ เลขท 07440 พ.ศ. 2547 โดยบร ษ ท พ เคท ท ซอฟต จ าก ด ห ามลอกเล ยนไม ว าส วนใดส วนหน

More information

การใช งาน MS-Excel *********

การใช งาน MS-Excel ********* การใช งาน MS-Excel ********* ส วนประกอบของโปรแกรม ส ญล กษณ ของโปรแกรม ส าหร บบางคนเวลาท จ ะเร ยกโปรแกรมข น มาใช บางคนจะเคยช นท จ ะเร ยกจาก Programs --> Microsoft Excel จร งๆ แล วถ าเราเห นส ญล กษณ นท ไ

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2003

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2003 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2003 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Word 2003 แถบเมน (Menu Bar) แถบแสดงช อเร อง (Title) แถบเคร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส

หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส 1 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส าหร บส วนประกอบของหน าจอ Word 2007 ม ด งน 2 เมน ของ

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

ค ม อการใช งาน ว ธ การส งปล อยว ตถ ด บด วยระบบ IMPORT ONLINE

ค ม อการใช งาน ว ธ การส งปล อยว ตถ ด บด วยระบบ IMPORT ONLINE ค ม อการใช งาน ว ธ การส งปล อยว ตถ ด บด วยระบบ IMPORT ONLINE IMPORT ONLINE SYSTEM HANDBOOK สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOE CLUB ASSOCIATION คานา ตามท สมาคมสโมสรน กลงท นเป ดให บร การระบบร บส งข อม ลส งปล อยว

More information

ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007

ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007 1 ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007 โดย องค"การบร หารสวนต าบลนรส งห" 2 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช #นอ #นๆ เน #องจากม แถบเคร #องม อเพ #มข -นท า ให

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ค ม อการใช งาน: สาหร บผ สอน

ค ม อการใช งาน: สาหร บผ สอน Page 1 คำนำ ระบบจ ดการเร ยนร ท ม การค ดกรองจร ตและให คาปร กษา เป นระบบจ ดการการเร ยนการสอนผ านเว บ ท ถ กพ ฒนาข นจากม ดเด ล (Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) เพ อ ช วยในการจ

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information