Microsoft Excel Advanced Database & PivotTable Analysis

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Excel Advanced Database & PivotTable Analysis"

Transcription

1 เราให ท งว ชา และหล กปฏ บ ต Microsoft Excel Advanced Database & PivotTable Analysis (เน นเทคน คการบร หารจ ดการข อม ลให อย หม ด และการประย กต ใช PivotTable & PivotChart ส าหร บการท ารายงาน-ว เคราะห ข อม ลแบบอ จฉร ยะส ดๆ) ภาพรวมของหล กส ตร เน อหาของหล กส ตรน จะท าให ท านเก งการประย กต ใช งาน Excel ข นส งแบบเจาะล ก ใน 2 ส วน ท คนท างาน ก บฐานข อม ล/ท ารายงาน ไม ควรพลาดค อ ส วนท 1: Database & Data Management Tools: เจาะล กฐานข อม ลและการบร หารจ ดการข อม ลรวมถ ง การแก ป ญหาเร องของข อม ลท ไม สามารถน าไปใช ได ท นท เพราะข อม ลค อห วใจส าค ญของท กองค กร หากค ณ เข าใจข อม ลและสามารถจ ดการให อย หม ดได ถ อว าธ รก จของค ณประสบความส าเร จไปแล วเก น 80 % ส วนท 2: PivotTable & PivotChart Report and Analysis: เจาะล กเร องการน าข อม ลมาประย กต ใช ส าหร บท ารายงาน & ว เคราะห ข อม ลเช งโต ตอบ (Interactive Report & Analysis) แบบอ จฉร ยะและทรง ประส ทธ ภาพด วย Concept การเร ยนร แบบม ออาช พ ค อ ง ายและเร ว ส งเกตมากกว าจ า จ าเฉพาะ Keyword ขอแค ม พ นฐานในหล กส ตร E001: Microsoft Excel Basic & Smart Techniques มาก อน ล กษณะการฝ กอบรม - บรรยาย - สาธ ต - ปฏ บ ต - Workshop ก าหนดการ ว นจ นทร 14 ก นยายน 2558 บ คคลท วไป 4, = 4,280 เวลา น. สมาช ก, โอนเง นก อน 7 ก นยายน , = 3,959 สถานท โรงแรมเอส 15 ซอยส ข มว ท 15 ลงทะเบ ยน 2 ท าน 7, = 7,490 หล กการและเหต ผล ในย คป จจ บ นน องค กรภาคร ฐหร อธ รก จม การแข งข นค อนข างส ง ซ งปฏ เสธไม ได ว า Excel เป นเคร องม อท ช วย ส าหร บการจ ดการก บข อม ล (Database) หร อด งข อม ลท ม อย ในองค กร (External Data) เข ามาเพ อ ท ารายงานสร ป และว เคราะห ข อม ล (Report & Analysis) เพ อด แนวโน มหร อท ศทางในการบร หารองค กรในอนาคต ป ญหาท เจอโดยส วนใหญ ก ค อ ผ ใช งาน Excel หลายต อหลายคนย งไม เข าใจร ปแบบของข อม ลท ด ท ส ด (หร อท ม ช อเร ยกอย างเป นทางการว า Database) ท าให เวลาน าข อม ลไปท ารายงานเพ อการว เคราะห ข อม ลต องใช เวลาในการ ปร บแต งแก ไขข อม ลนานถ งนานมาก และก ม อ กหลายๆ คนท อยากได รายงานด วนๆ แบบอ ตโนม ต และสามารถ โต ตอบได (Interactive Report & Analysis) โดยใช เวลาไม ก นาท แต ย งไม เข าใจเร องการจ ดข อม ลให ถ กต องตาม ร ปแบบท ควรจะเป น น นเป นเพราะเหต ผลเพ ยงข อเด ยวค อ ใช งาน Excel แบบง ๆ ปลาๆ ม วๆ ไปว นๆ 1

2 ด งน นหล กส ตรน จ งจ ดท าข นมาเพ อตอบโจทย ส าหร บผ ท ม หน าท ท างานเก ยวก บข องก บข อม ล (Database) และ การท ารายงานเพ อว เคราะห ข อม ลแบบด วนๆ และต องการรายงานท สามารถโต ตอบได แบบ Real Time (Interactive Report & Analysis) ด วย PivotTable & PivotChart ใน Excel ซ งเป นเคร องม อท เด ด ท ทรงประส ทธ ภาพส าหร บ ตอบโจทย ทางธ รก จได อย างชาญฉลาด ด วยเอกล กษณ เฉพาะต วท ม การใช งานแบบย ดหย นส ง เหมาะก บการน า ข อม ลในองค กรมาสร างเป นรายงานเพ อช วยว เคราะห ข อม ลในเช งโต ตอบ (Interactive Report & Analysis) ได อย าง อ จฉร ยะ ง ายแค ปลายเมาส คล ก ว ตถ ประสงค เน อหาของหล กส ตรน จะท าให ท านเก งการประย กต ใช งาน Excel ข นส งแบบเจาะล ก ใน 2 ส วนท คนใช Excel ไม ควรพลาดค อ Database & Data Management Tools: เจาะล กฐานข อม ลและการบร หารจ ดการข อม ลรวมถ งการแก ป ญหา เร องของข อม ลท ไม สามารถน าไปใช ได ท นท เพราะข อม ลค อห วใจส าค ญของท กองค กร หากค ณเข าใจ ข อม ลและสามารถจ ดการให อย หม ดได ถ อว าธ รก จของค ณประสบความส าเร จไปแล วเก น 80 % PivotTable & PivotChart Report and Analysis: เจาะล กเร องการน าข อม ลมาประย กต ใช ส าหร บท ารายงาน & ว เคราะห ข อม ลเช งโต ตอบ (Interactive Report & Analysis) แบบอ จฉร ยะและทรงประส ทธ ภาพด วย Concept การสอนแบบม ออาช พ ค อ ง ายและเร ว ส งเกตมากกว าจ า ท าอะไรได มากมายกว าท ค ด ขอแค ม พ นฐานในหล กส ตร E001-Microsoft Excel Basic & Smart Techniques มาก อน เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถเข าใจฐานข อม ลและสามารถบร หารจ ดการฐานข อม ลให อย หม ดได เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถประย กต ใช PivotTable & PivotChart ได อย างเต มประส ทธ ภาพ และ สามารถน าเทคน คหลายๆ อย างท เก ยวก บ PivotTable ไปปร บใช ได จร ง หล กส ตรน เหมาะส าหร บ ผ ท เคยผ านการอบรมหล กส ตร E001: Microsoft Excel Basic & Smart Techniques มาก อน หร อผ ท ม พ นฐานการใช งาน Excel มาพอสมควร ผ บร หารหร อผ ท เก ยวข องก บข อม ลและต องท ารายเสนอผ บร หารในเช งโต ตอบ (Interactive Report & Analysis) ผ สนใจท วไปท ต องการประหย ดเวลาในการบร หารจ ดการข อม ลส าหร บน าไปท ารายงาน เพ ยงแค ปลาย เมาส คล ก (ต องการท ารายงานแบบด วนๆ ถ งด วนท ส ด) ผ ท ต องการประย กต ใช งาน PivotTable เพ อท ารายงาน/ว เคราะห ข อม ล อย างชาญฉลาด ง ายและเร ว แบบ Real Time ผ ท ต องการใช เคร องม อท เด ดใน Excel เพ อตอบโจทย ทางธ รก จแบบด วนๆ ผลท คาดว าจะได ร บ ผ เข าร บการอบรมสามารถน าความร เร อง Database & Data Management Tools ไปประย กต ใช ได จร ง ผ เข าร บการอบรมสามารถน าความร เร อง PivotTable & PivotChart Report and Analysis ไปประย กต ใช งานได จร งตาม Concept ง ายและเร ว ส งเกตมากกว าจ า ท าอะไรได มากมายกว าท ค ด ผ เข าร บการอบรมสามารถเข าใจฐานข อม ลและสามารถบร หารจ ดการฐานข อม ลให อย หม ดได ผ เข าร บการอบรมสามารถประย กต ใช PivotTable ได อย างเต มประส ทธ ภาพ และสามารถน าเทคน ค หลายๆ อย างท เก ยวก บ PivotTable ไปปร บใช ได จร ง 2

3 เน อหาการอบรมส มมนา 1. ท าความร จ กก บค าว า ฐานข อม ล (Database) แนวความค ดของค าว า Database ร จ ก Excel Database ร จ กร ปแบบของข อม ลท เหมาะส าหร บ Database Excel Database ก บ Access Database ต างก นตรงไหน ทดสอบน าเข าข อม ลจาก Access Database ทดสอบน าเข าข อม ลจาก Text File 2. Data Validation: เคร องม อช วยป องก น การป อนข อม ลผ ดพลาด, ช วยลดเวลาใน การป อนข อม ล แนวความค ดของ Data Validation การตรวจสอบเง อนไขของข อม ลท ป อนด วย Data Validation เช น ต องการ เก บข อม ลเฉพาะต วเลขจ านวนเต ม เท าน น ต องการเก บข อม ลเฉพาะในช วง ของว นท ท ต องการเท าน น เป นต น การประย กต ใช ส ตร/ฟ งก ช นร วมก บ ค าส ง Data Validation 3. ป ญหาและแนวทางการแก ป ญหาก บข อม ลท ไม สามารถน าไปใช ได ท นท ป ญหาเร องต วเลข ป ญหาเร องว นท ป ญหาเร องเวลา ป ญหาเร องข อม ลไม Match ก น ป ญหาเร องของข อม ลม เซลล ว าง 4. Tips & Tricks ท น าสนใจเก ยวก บการ บร หารจ ดการฐานข อม ล 5. แนวความค ดของ PivotTable ความหมายของ PivotTable ความส าค ญของ PivotTable ประโยชน ของ PivotTable 6. ข อม ลส าหร บการท า PivotTable ร ปแบบของข อม ลท ด ข อม ลภายใน ข อม ลภายนอก ข อม ลหลายๆ ตาราง 7. ว ธ การสร าง PivotTable ว ธ การสร าง PivotTable Report ว ธ การสร าง PivotChart Report 8. แนะน าการวาง Layout เพ อให ได ผลล พธ ด งใจ Value Row Column Report Filter 9. แนะน าเคร องม อของ PivotTable เคร องม อ Format Table เคร องม อ Drilldown ร ปแบบต างๆ ของ PivotTable การก าหนด Field Options การก าหนด Option ของ PivotTable 10. เจาะล กการใช งาน PivotTable แนะน าค าส งท เก ยวข อง การใช ค าส ง Filter ใน PivotTable การใช ค าส ง Sort ใน PivotTable การใช ค าส ง Subtotals ใน PivotTable การใช ค าส ง Group ใน PivotTable การใช ค าส ง Analysis ใน PivotTable การใช ค าส ง Field Setting การใช ค าส ง Pivot Table Option 11. การท างานของ PivotChart การสร าง PivotChart การแสดงข อม ลใน PivotChart 3

4 การน ายอดรวมใน PivotTable ไป แสดงบน PivotChart ประเด นท น าสนใน PivotChart 12. เจาะล กการใช งาน Chart แนะน าค าส งท เก ยวข อง การใช ค าส ง Filter ใน PivotTable การใช ค าส ง Sort ใน PivotTable การใช ค าส ง Subtotals ใน PivotTable การใช ค าส ง Group ใน PivotTable การใช ค าส ง Analysis ใน PivotTable การใช ค าส ง Field Setting การใช ค าส ง Pivot Table Option 13. การท า PivotTable จากข อม ลภายนอก การสร าง Pivot จาก Workbook อ นๆ การสร าง Pivot จาก Access การสร าง Pivot จากไฟล อ นๆ 14. Tips & Tricks และต วอย างการประย กต ใช งานส าหร บ PivotTable และ PivotChart ใน วงการธ รก จ ว ทยากร ค ณสมเก ยรต ช วยมาก น กพ ฒนาบ คลากรด านการประย กต ใช โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ต งแต พ นฐานจนถ งข นส งส ด เน นสอนให เก ดความเข าใจเพ อน าไปใช งานจร งได อย าง ทะล ปร โปร ง ด วยสโลแกนท แตกต าง "เต มเต ม ตรงประเด น ต อยอดได ช วร " ร บประก นค ณภาพ เต ม 100% ด วย Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ ตรงอ นยาวนานน บ 10 ป หมายเหต ค าลงทะเบ ยนเข าร วมส มมนาสามารถน าไปลดหย อนภาษ เง นได น ต บ คคลได 200% ค าลงทะเบ ยน รวมค าเอกสาร, อาหาร เคร องด ม น าชา กาแฟ บร ษ ท เคเอ นซ เทรนน ง เซ นเตอร จ าก ด 34/289 หม บ านไทยสมบ รณ 2 หม ท 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปท มธาน โทร./โทรสาร , , e mail : 4

5 ใบลงทะเบ ยนเข าร วมอบรมส มมนา ว นท.../.../... หล กส ตร Microsoft Excel : Advanced Database & PivotTable Analysis ก าหนดการ ว นจ นทร ท 14 ก นยายน 2558 เวลา น. ณ โรงแรมเอส 15 (ซ.ส ข มว ท 15). รายการค าลงทะเบ ยน: 1 ท าน ราคา + vat 7% ราคาหล งห ก ณ ท จ าย บ คคลท วไป 4, = 4,280 4, = 4,160 สมาช ก, โอนเง นก อน 7 ก นยายน , = 3,959 3, = 3,959 ลงทะเบ ยน 2 ท าน 7, = 7,490 7, = 7,280 รายช อผ เข าร วมส มมนา ต าแหน ง ต าแหน ง ต าแหน ง ต าแหน ง... ท อย เพ อออกใบเสร จ : (กร ณากรอกรายละเอ ยดให ช ดเจนเพ อความถ กต องในการออกใบเสร จ) (บจก./บมจ./หจก./ส วนบ คคล) ช อ...เลขประจ าต วผ เส ยภาษ... ส าน กงานใหญ สาขา... เลขท...หม...อาคาร/หม บ าน...ช น... ตรอก/ซอย...ถนน...แขวง/ต าบล...อ าเภอ/เขต... จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท...โทรสาร... ผ ประสานงาน...ม อถ อ ประเภทธ รก จ... ป ญหาท ท านต องการทราบเป นพ เศษในเร องท สม คร... ต องการห กภาษ ณ ท จ ายหร อไม ต องการ ไม ต องการ กรณ ห กภาษ ณ ท จ าย 3% ในนาม บร ษ ท เคเอ นซ เทรนน ง เซ นเตอร จ าก ด เลขท 34/289 หม บ านไทยสมบ รณ 2 หม ท 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปท มธาน เลขประจ าต วผ เส ยภาษ : โอนเง นเข าบ ญช : บร ษ ท เคเอ นซ เทรนน ง เซ นเตอร จ าก ด ประเภทบ ญช ออมทร พย ธนาคารไทยพาณ ชย สาขาเซ ยร ร งส ต เลขท บ ญช กร ณาแฟกซ ใบลงทะเบ ยนหร อหล กฐานการโอนเง นมาท fax. เบอร บร ษ ท เคเอ นซ เทรนน ง เซ นเตอร จ าก ด 34/289 หม บ านไทยสมบ รณ 2 หม ท 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปท มธาน โทร./โทรสาร , ,

หล กส ตร Excel Basic Smart ฉลาดใช โปรแกรม Microsoft Excel

หล กส ตร Excel Basic Smart ฉลาดใช โปรแกรม Microsoft Excel www.hrdzenter.com Knowledge is no limited edition E-mail : hrdzenter@gmail.com Tel:089-773-7091, 090-645-0992 หล กส ตร Excel Basic Smart ฉลาดใช โปรแกรม Microsoft Excel ร นท 5 ระยะเวลา 1 ว น (6 ช วโมง)

More information

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010 โครงการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพฉบ บม อโปรด วย Microsoft Office 2010 ร น 1 ว นท 17-19 พฤษภาคม 2556 เวลา ศ นย ว ทยบร การ จ.ส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

More information

ใช ExcEl อย างสมาร ทฉลาดยกก าล ง 2

ใช ExcEl อย างสมาร ทฉลาดยกก าล ง 2 www.hrdzenter.com Knowledge is no limited edition E-mail : hrdzenter@gmail.com Tel:089-773-7091, 090-645-0992 Basic smart ExcEl ใช ExcEl อย างสมาร ทฉลาดยกก าล ง 2 ร นท 18 ว นจ นทร ท 22 ธ นวาคม 2557 เวลา

More information

๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาบ คลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามสมรรถนะ ท กษะและความร ท จาเป นในงานด านคอมพ วเตอร ป ๒๕๕๕

๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาบ คลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามสมรรถนะ ท กษะและความร ท จาเป นในงานด านคอมพ วเตอร ป ๒๕๕๕ 1 โครงการพ ฒนาบ คลากร ตามสมรรถนะ ท กษะและความร ท จาเป นในงาน ด านคอมพ วเตอร ป ๒๕๕๘ หล กส ตร การประย กต ใช โปรแกรมสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (GIS) และการออกแบบฐานข อม ลทางการเกษตรและสหกรณ ระด บจ งหว ด ๑. หล กการและเหต

More information

หล กส ตรอบรมจ ดการร ปภาพด วย Adobe Photoshop ม ออาช พ (ร นท 1)

หล กส ตรอบรมจ ดการร ปภาพด วย Adobe Photoshop ม ออาช พ (ร นท 1) หล กส ตรอบรมจ ดการร ปภาพด วย Adobe Photoshop ม ออาช พ (ร นท 1) ให ค ณสร างสรรค ปร บแต ง งานกราฟฟ กร ปภาพช นเซ ยน ด วยส ดยอดเคร องม อ Photoshop สอนให ประย กต ใช งาน ได จร งด วย Workshop ประสบการณ ตรงจากว

More information

Executive Procurement and Financial Management

Executive Procurement and Financial Management โครงการพ ฒนาผ บร หาร หล กส ตร Executive Procurement and Financial Management ------------------------------------------ หล กการและเหต ผล หน าท หล กอย างหน งของผ บร หารท ม ความสาค ญไม ย งหย อนกว าการบร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ร วมก น จ ดการศ กษาอบรมส มมนา

มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ร วมก น จ ดการศ กษาอบรมส มมนา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ร วมก น จ ดการศ กษาอบรมส มมนา หล กส ตร การบร หารจ ดการการเล อกต งสมาช กสภาท องถ นและผ บร หารท องถ น Election Management of Members of Local Council and

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ ด วนท ส ด ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ เร อง ขอเช ญส งบ คลากรเข าร บการอบรม เร ยน ปล ดส าน กนายกร

More information

โครงการเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร

โครงการเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร โครงการเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร สาขาว ชาคณ ตศาสตร อาจารย ดร.กฤษณะ โสข มา อาจารย ส ร ร ตน อน เพ ญ อาจารย ร ตต กาล ทาโบราณ อาจารย อน สรา

More information

บทสร ปผ บร หาร (อาจารย ปาณ สรา คงป ญญา) คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

บทสร ปผ บร หาร (อาจารย ปาณ สรา คงป ญญา) คณบด คณะว ทยาการจ ดการ บทสร ปผ บร หาร โครงการอบรมส มมนาภาวะผ น าและจร ยธรรม จ ดข นเม อว นท 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ห องประช มช น 3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ โดยม ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ เข าอบรมส มมนาม ความร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

Microsoft Excel 2007 ตอนท 2

Microsoft Excel 2007 ตอนท 2 บทท 3 เทคน คพ นฐานในการบร หารและจ ดการข อม ล อย างม ออาช พ ด วยโปรแกรม Microsoft Office 2007 Microsoft Excel 2007 ตอนท 2 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการท างานของฐานข อม ล และการสร

More information

หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 *****************************

หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** 1 หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** หล กส ตรการอบรม/ ว นและเวลาอบรม หล กส ตร 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) -

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART Planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1. ช อหน วยงาน กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 2. ช อโครงการ

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม

More information

ห วข อการอบรม/ส มมนา ร นท 1 ม นาคม 2558

ห วข อการอบรม/ส มมนา ร นท 1 ม นาคม 2558 จ ดอบรมหล กส ตร กลย ทธ เลขาฯ ม อขวาผ บร หาร ส าหร บสมาช กสมาคมฯ และบ คคลท วไป ท ม ความ ม งม นจะพ ฒนาตนเองข นส ความเป นเลขาน การม อ อาช พ เร ยนร บทบาทของตนเอง เสร มท กษะ เป ยม ด วยบ คล กภาพและมารยาททางส

More information

แนวการสอน จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

แนวการสอน จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 แนวการสอน 1 คณะว ทยาการจ ดการ จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 1. หล

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

เร ยน นายก อบต./ นายกเทศมนตร /นายก อบจ. ส งท ส งมาด วย โครงการอบรมส มมนาฯ จานวน ๑ ช ด

เร ยน นายก อบต./ นายกเทศมนตร /นายก อบจ. ส งท ส งมาด วย โครงการอบรมส มมนาฯ จานวน ๑ ช ด สมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ๑๔ หม ท ๘ ตาบลโพนเม องน อย อาเภอห วตะพาน จ งหว ดอานาจเจร ญ ๓๗๒๔๐ โทรศ พท ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ เว บไซต www.esanlocalgov.info ท สปตน. ๐๐๗/๒๕๕๘ ๘ ม ถ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information