บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า"

Transcription

1 บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า การศ กษาค นคว าคร งน เป นการศ กษาป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชา คอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาช นป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ซ งม ข นตอนในการดาเน นการศ กษาค นคว าด งต อไปน 1. ประชากรและกล มต วอย าง 2. เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า 3. การหาค ณภาพเคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า 4. การเก บรวบรวมข อม ล 5. การว เคราะห ข อม ล 6. สถ ต ท ใช ในการศ กษาค นคว า ประชากรและกล มต วอย าง 1. ประชากร ได แก น กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ในระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ของโรงเร ยน กล มเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 จ านวน 13 โรงเร ยน จานวนน กเร ยน 302 คน 2. กล มต วอย าง ได แก น กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ในระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ของ โรงเร ยนกล มเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 จานวน 5 โรงเร ยน จ านวนน กเร ยน 170 คน ซ งได มาจากการส มแบบแบ งช น (Stratified random sampling) 2.1 ก าหนดขนาดกล มต วอย างท ใช ในการว จ ย โดยใช ตารางก าหนดขนาดกล ม ต วอย างของ Krejcie & Morgan (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970 อ างอ งใน ธ รว ฒ เอกะก ล, 2543) ได กล มต วอย าง จานวน 5 โรงเร ยน น กเร ยนจานวน 170 คน 2.2 ส มโรงเร ยนท เป นกล มต วอย าง จ าแนกตามขนาดต าบล ค อ ต าบลทะนงต าบล ห วยยาว ต าบล ท าเสา ขนาดต าบลทะนง 2 โรงเร ยน ต าบลห วยยาว 1 โรงเร ยน ต าบล ท าเสา 2 โรงเร ยน ได กล มต วอย าง จานวน 5 โรงเร ยน ด งแสดงในตาราง ส มจ านวนน กเร ยนเป นกล มต วอย าง โดยใช หน วยการส มเป นต าบล ได จ านวน 2 ตาบล จานวน 170 คน ด งแสดงในตาราง 2

2 63 ตาราง 5 แสดงจานวนประชากรและกล มต วอย าง จ าแนกตามตาบล ตาบลท ต งของโรงเร ยน ช อโรงเร ยน จานวนน กเร ยน จานวน จานวน รวม ทะนง โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร 68 โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร (ช มชน) ห วยยาว โรงเร ยนว ดบ านห วยยาว ท าเสา โรงเร ยนว ดบ านท ามะไฟ 54 โรงเร ยนบางพล อ-ยางหลวง รวมท งส น 302 กล มต วอย างท ใช ในการศ กษาค นคว าในคร งน ได แก น กเร ยนท ก าล งศ กษาในระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 จ านวน 170 คน โดยประมาณขนาดกล มต วอย างโดยเป ดตาราง สาเร จร ปของ Krejcie and Mogan (ปกรณ ประจ นบาน, 2552 หน า 148) และส มกล มต วอย างโดย ว ธ การส มแบบแบ งช นภ ม (Stratified Random Sampling)และค านวณหาขนาดกล มต วอย างแต ละช นภ ม จากส ตร N i ni ขนาดของกล มต วอย างรวม N เม อ n i ค อ ขนาดของกล มต วอย างแต ละช น N i ค อ สมาช กของประชากรแต ละช น N ค อ จานวนสมาช กรวมของประชากรท งหมด

3 64 ตาราง 6 แสดงจานวนกล มต วอย างน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ในเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ตาบลท ต งของโรงเร ยน ช อโรงเร ยน จานวนน กเร ยน รวม ทะนง โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร (ช มชน) โรงเร ยนว ดบ านท ามะไฟ ท าเสา โรงเร ยนบางพล อ-ยางหลวง รวมท งส น 170 เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว าคร งน แบ งเป น 2 ชน ด ค อ 1. แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ม ล กษณะเป นการ ก าหนดให น กเร ยนสร างผลงานตามเน อหาและเง อนไขท ได ก าหนดไว ในแบบทดสอบ จ านวน 2 ช ด ด งน ช ดท 1 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 1.1 คาส งพ นฐานและพ มพ ข อความ 1.2 ร ปภาพ กล องข อความ 1.3 ตาราง ช ดท 2 การสร างผลงานด วยไมโครซอฟต เว ร ด 2.1 นามบ ตร 2.2 ใบปล ว 2.3 บ ตรอวยพร 2. แบบสอบถามจานวน 6 ช ด ด งน ช ดท 1 แบบสอบถามข อม ลส วนต ว ช ดท 2 แบบสอบถามเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช ดท 3 แบบสอบถามน ส ยทางการเร ยน ช ดท 4 แบบสอบถามประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร

4 65 ช ดท 5 แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บผ ปกครอง ช ดท 6 แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บคร แบบสอบถามว ดป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 แบ งออกเป น 6 ช ด ซ งเป นแบบตรวจสอบรายการ (Cheek List) จานวน 1 ช ด แบบสอบถามมาตราส วนประมาณ ค า 5 ระด บ (Rating Scale) จานวน 5 ช ด ด งน 1. แบบสอบถามข อม ลส วนต ว จานวนท งหมด 4 ข อ 2. แบบสอบถามเจตคต ต อการเร ยนจานวนท งหมด 21 ข อ 3. แบบสอบถามน ส ยทางการเร ยนจานวนท งหมด 20 ข อ 4. แบบสอบถามประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร จานวนท งหมด 9 ข อ 5. แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บผ ปกครองจานวนท งหมด 20 ข อ 6. แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บคร จานวนท งหมด 20 ข อ ว ธ การสร างและหาค ณภาพเคร องม อในการศ กษาค นคว า 1. แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ว ชาคอมพ วเตอร เป นแบบทดสอบท ว ดท กษะปฏ บ ต การเร ยนว ชาคอมพ วเตอร โดยม เน อหาเก ยวก บการใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด โดยผ ว จ ยสร างแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต การเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ตามแนวค ดของ เสาวณ ต ท พยาโยธา (2547) ส จพจน นามภ กด (2548) อ ท มพร จามรมาร (2531) โดยม ข นตอนด งน 1.1 ศ กษาหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตร สถานศ กษา ค ม อคร ตามแนวการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 หน งส อการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เร องโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดและแนว การว ดผลประเม นผลศ กษา 1.2 ว เคราะห เน อหาว ชาคอมพ วเตอร และก าหนดเน อหาท จะว ดท กษะปฏ บ ต ม ง ศ กษาตามจ ดประสงค และต วช ว ดของกล มสาระสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 เร องการใช งานไมโครซอฟต เว ร ดและการสร างผลงาน ด วยไมโครซอฟต เว ร ด 1.3 ก าหนดจ ดประสงค เช งพฤต กรรมให สอดคล องก บเน อหาท ต องการว ดตรงตาม จ ดประสงค และต วช ว ดของกล มสาระสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา

5 คอมพ วเตอร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 เร องการใช งานไมโครซอฟต เว ร ดและการสร างผลงาน ด วยไมโครซอฟต เว ร ด 1.4 ก าหนดข นตอนท จะว ดในแต ละพฤต กรรมท ต องการว ด ซ งในการว ดคร งน เป น แบบทดสอบท กษะปฏ บ ต ว ดด านการปฏ บ ต และด านการสร างผลงาน 1.5 ก าหนดส ดส วนน าหน กคะแนนและเกณฑ การให คะแนน ในแต ละพฤต กรรมท ต องการว ดน น ผ ศ กษาค นคว าได ก าหนดส ดส วนคะแนนและเกณฑ การให คะแนนตามกระบวนการ พฤต กรรม การใช งานโปรแกรม ความถ กต อง ความรวดเร วในการปฏ บ ต งาน 1.6 สร างแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร และเกณฑ การให คะแนนตามตารางว เคราะห งาน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 โดยผ ศ กษาค นคว าสร างแบบทดสอบ ว ดท กษะปฏ บ ต โดยกาหนดให น กเร ยนปฏ บ ต ในแบบทดสอบแบ งเป น จานวน 2 ช ดค อ ช ดท 1 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 1.1 คาส งพ นฐานและพ มพ ข อความ 1.2 ร ปภาพ กล องข อความ 1.3 ตาราง ช ดท 2 การสร างผลงานด วยไมโครซอฟต เว ร ด 2.1 นามบ ตร 2.2 ใบปล ว 2.3 บ ตรอวยพร น กเร ยนจะต องปฏ บ ต ตามกระบวนการหร อเง อนไขการสร างผลงานท ได ก าหนดไว ใน แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต จ านวน 2 ช ด ช ดละ 15 คะแนน และสร างเกณฑ การให คะแนนการ ปฏ บ ต และผลงานเพ อใช ในการประเม นผลการปฏ บ ต โดยสร างเกณฑ การให คะแนนการปฏ บ ต โดย ผลงานแบบร บร คส แบบแยกส วน (Analytic Scoring) ประเม นจากระด บค ณภาพของผลงานท น กเร ยนปฏ บ ต ได จากคะแนนผลงานยอดเย ยมปฏ บ ต ได ครบท กเง อนไขให คะแนนเต ม 30 จนถ ง คะแนน 0 คะแนนเม อน กเร ยนไม สามารถสร างผลงานได เลย การตรวจให คะแนนท กษะปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ให เกณฑ ตามการประเม นท กษะ ปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ตามองค ประกอบคอมพ วเตอร (ชะล ด น มเสมอ, 2539, หน า ) โดยประเม น 3 ด าน เน อหา ร ปแบบ และผลสาเร จของงานและเพ อให เก ดความช ดเจนในการ ใช คะแนน ผ ว จ ยนาเกณฑ การประเม นท กษะปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ท ง 3 ด าน มาสร างเกณฑ 66

6 67 การให คะแนน (Rubric Score) ม 4 ระด บ ค อ 0 หมายถ ง ไม ม ผลงาน1 หมายถ ง ปร บปร ง 2 หมายถ ง พอใช และ 3 หมายถ ง ด ด งต วอย าง ตาราง 7 แสดงต วอย างเกณฑ การให คะแนนท กษะปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ต วช ว ด เน อหา 1. พฤต กรรมการใช เคร อง คอมพ วเตอร ของน กเร ยน ในการสร างผลงานด วย ไมโครซอฟต เว ร ด (นามบ ตร)โดยพ จารณา จากการปฏ บ ต งาน เกณฑ การให คะแนน เล อกแม แบบ เล อกแม แบบ เอกสารใหม เอกสารใหม สาหร บการ สาหร บการ สร างนามบ ตร สร างนามบ ตร ได อย างถ กต อง ได อย าง แต ย งไม ถ กต อง คล องแคล วไม รวดเร ว เล อกแม แบบ เอกสารใหม สาหร บการสร าง นามบ ตรได ถ กต อง คล องแคล วและ รวดเร ว เล อกแม แบบ เอกสารใหม สาหร บการ สร าง นามบ ตร ไม ได ท มา : ทว ร ตน ก ลดารงว ว ฒน, 2543, หน า ตาราง 8 ต วอย างแบบว ดท กษะปฏ บ ต คอมพ วเตอร การสร างผลงานด วยไมโครซอฟต เว ร ด (นามบ ตร) 1. ให น กเร ยนเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดในการสร างนามบ ตร 2. ให น กเร ยนสร างนามบ ตรด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดตามห วข อท กาหนดด งต อไปน (ใช เวลาในการปฏ บ ต งาน 20 นาท ) 2.1 ขนาดแบบอ กษร พอยต ตามลาด บ 2.2 ร ปแบบต วอ กษร Angsana New 2.3 ใส ร ปภาพท เก ยวข องก บข อม ลในนามบ ตร

7 68 ภาพ 1 แสดงต วอย างผลงานนามบ ตรด วยไมโครซอฟต เว ร ด 1.7 ให ผ เช ยวชาญจานวน 5 ท าน ดร.เอ อมพร หล นเจร ญ อาจารย ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ดร.ช านาญ ปาณาวงษ อาจารย ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร นางพรท พย พ ลทร พย ศ กษาน เทศช านาญการพ เศษ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต นายบานเย น ม ลเท ยง รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต นายว ระ เย องประเสร ฐ คร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนบ านไร อ าเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร โดยตรวจสอบความสอดคล องของแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต และเกณฑ การให คะแนน แบบร บร คส แบบแยกส วน (Analytic Scoring) ท ผ ศ กษาค นคว าสร างข นโดยผ เช ยวชาญเห นว า สอดคล องให 1 คะแนนและถ าเห นว าไม สอดคล องให -1 คะแนน 1.8 ว เคราะห หาค ณภาพของแบบทดสอบและเกณฑ การให คะแนน หาค าความตรงตาม เน อหาปร บปร งแก ไขเน อหาของแบบทดสอบและเกณฑ การให คะแนนตามท ผ เช ยวชาญแนะนา 1.9 ทดสอบการใช แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต น กเร ยน จ านวน 30 คน ได แก น กเร ยน ประถมศ กษาช นป ท 6 โดยให น กเร ยนปฏ บ ต ตามเง อนไขท ก าหนดไว ในแบบทดสอบท งหมดจ านวน 2 ช ด ระหว างการทาแบบทดสอบของน กเร ยนผ ว จ ยจะส งเกตให คะแนนการปฏ บ ต ในแต ละข นตอน ท กาหนดไว ในแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต และตรวจให คะแนนผลงานการปฏ บ ต จากเกณฑ การให

8 คะแนนร บร คส แบบแยกส วน (Analytic Scoring) ท ผ ว จ ยสร างข นซ ง โดยสร างตามแนวค ด ก งกาญจน สร ส คนธ กล มส งเสร มการเร ยนการสอนและการประเม นผลส าน กว ชาการและ มาตรฐานการศ กษา สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ กร งเทพมหานคร 1.10 น าคะแนนมาหาค าความสอดคล องของเน อหาของแบบทดสอบภาคปฏ บ ต ท ผ ศ กษาค นคว าสร างข น โดยผ เช ยวชาญ จานวน 5 ท านตรวจสอบ ซ งค าด ชน ความสอดคล อง (IOC) ต งแต.05 ข นไป 1.11 น าแบบทดสอบภาคปฏ บ ต ท ค ดเล อกไว ไปใช ในทดสอบก บน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 6 ท ไม ใช กล มต วอย าง เพ อหาค าความเช อม นของแบบทดสอบภาคปฏ บ ต ม ค า ความเช อม น เท าก บ โดยใช ว ธ การค าส มประส ทธ แอลฟา ( -Coefficent) ตามว ธ ของ ครอนบาค (บ ญชม ศร สะอาด, 2548, หน า 174) 1.12 ว เคราะห ค ณภาพของแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ผ ว จ ยจะด าเน นการแก ไข เน อหาในแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ท ม ค าความยากง ายท ไม ผ านเกณฑ โดยการปร บแก เง อนไข ในการปฏ บ ต ให ซ บซ อนข นในข อท ม ค าความยากง าย ง ายมาก และแก เง อนไขในการปฏ บ ต ท ม การ ปฏ บ ต ให ง ายลงในข อท ท ได ค าความยากส ง ซ งการแก ไขข นตอนน ไม ได กระทบต อโครงสร างของการ ปฏ บ ต และการสร างผลงานในแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต โดยการการว เคราะห ข อม ลจากแบบ ประเม นท กษะการปฏ บ ต งาน ว เคราะห โดยการหาค าเฉล ย (Mean) และน าเสนอข อม ลในส วนของ เกณฑ ท ใช ในการประเม นท กษะการปฏ บ ต งาน 1.13 จ ดท าแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต และค ม อการใช งานแบบว ดท กษะปฏ บ ต ฉบ บ สมบ รณ 2. แบบสอบถาม ผ ศ กษาค นคว าดาเน นการสร างแบบสอบถามโดยม ข นตอนด งต อไปน 2.1 ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ ต ารา เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องตลอดจนศ กษา เคร องม อในการว จ ยต างๆท ก บแบบสอบถามเพ อเป นแนวทางในการสร างแบบสอบ 2.2 สร างแบบสอบถามเป นแบบมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ (Rating Scale) โดยแบ งแบบสอบถามท งหมด 6 ช ด ตอนท 1 แบบสอบถามข อม ลส วนต ว ม ข นตอนการสร างด งน ตอนท 1 แบบสอบถามข อม ลส วนต ว ได แก ว ฒ การศ กษาของผ ปกครอง และรายได ของผ ปกครอง อาช พของผ ปกครองน กเร ยน ความสนใจด านว ชาคอมพ วเตอร ด งต วอย าง 69

9 70 คาช แจง โปรดใส เคร องหมาย ลงใน ท ตรงก บล กษณะของท านตามความเป นจร ง ในป จจ บ น 1. ว ฒ การศ กษาของผ ปกครอง ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ปร ญญาตร ตอนท 2 แบบสอบถามเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ม ข นตอนการสร าง ด งน 1. ผ ว จ ยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เพ อเป นแนวทางในการสร างแบบสอบถาม 2. ผ ว จ ยสร างแบบเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร โดยเป นแบบสอบถามชน ดมาตรา ส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตามแนวค ดของล เคอร ท (Likert Scale Type) โดยผ ว จ ย สร างข อค าถามตามแนวค ดของ โรสไฮดา ปาทาน (2551) ธ ชพงศ เอ ยวสก ล (2551) กาญจนา โรจนอาภา (2550) และไปรยา อรรถนาถ (2552) จานวน 21 ข อ ด งต วอย าง ตาราง 9 แสดงต วอย างแบบสอบถามเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร คาช แจง: ให น กเร ยนพ จารณาข อความแต ละข อ แล วใส เคร องหมาย ลงในช อง ให ตรงก บข อเท จจร งของน กเร ยนมาก เจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร 1. ว ชาคอมพ วเตอร ม ค ณค าควรแก การศ กษา 2. ว ชาคอมพ วเตอร ไม ได สาค ญไป กว าว ชาอ น มาก ระด บการปฏ บ ต ปาน มาก น อย กลาง น อย

10 71 การตอบ (1) มาก (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น อย (5) น อย ให คะแนน และ 1 ตามลาด บ ตอนท 3 แบบว ดน ส ยทางการเร ยน ม ข นตอนการสร างด งน 1. ผ ว จ ยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บน ส ยทางการเร ยนเพ อเป นแนวทางใน การสร างแบบสอบถาม 2. ผ ว จ ยสร างแบบว ดน ส ยทางการเร ยนโดยเป นแบบสอบถามชน ดมาตราส วนประมาณ ค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตามแนวค ดของล เคอร ท (Likert Scale Type) โดยผ ว จ ยสร างข อ ค าถามตามแนวค ดของ โรสไฮดา ปาทาน (2551) กาญจนา โรจนอาภา (2550) จ านวน 20 ข อ ด งต วอย าง ตาราง 10 แสดงต วอย างแบบว ดน ส ยทางการเร ยน คาช แจง: ให น กเร ยนพ จารณาข อความแต ละข อ แล วใส เคร องหมาย ลงในช อง ให ตรงก บข อเท จจร งของน กเร ยนมาก น ส ยทางการเร ยน การแบ งเวลาในการเร ยน 1. น กเร ยนแบ งเวลาในแต ละว น สาหร บอ านหน งส อเร ยน จร ง จร ง ระด บการปฏ บ ต จร ง บ าง จร ง น อย จร ง น อย การทาการบ าน 2. น กเร ยนทาการบ านท ร บมอบหมาย เสร จส งท นเวลา 3. ถ าการบ านท คร ส งยาก น กเร ยนจะ ไม ทา

11 72 การตอบ (1) มาก (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น อย (5) น อย ให คะแนน และ 1ตามลาด บ ตอนท 4 แบบว ดประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร ม ข นตอนการสร างด งน 1. ผ ว จ ยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร เพ อ เป นแนวทางในการสร างแบบสอบถาม 2. ผ ว จ ยสร างแบบว ดประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร โดยเป นแบบสอบถามชน ด มาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตามแนวค ดของล เคอร ท (Likert Scale Type) โดยผ ว จ ยสร างข อค าถามตามแนวค ดของ กาญจนา โรจนอาภา (2550) พ มพา ว เศษโสภา (2550) โรสไฮดา ปาทาน (2551) จานวน 9 ข อ ด งต วอย าง ตาราง 11 แสดงต วอย างแบบว ดประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร คาช แจง: ให น กเร ยนพ จารณาข อความแต ละข อ แล วใส เคร องหมาย ลงในช อง ให ตรงก บข อเท จจร งของน กเร ยนมาก ระด บการปฏ บ ต ประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร มาก มาก ปาน น อย น อย กลาง 1. น กเร ยนม ความร ท วไปเก ยวก บคอมพ วเตอร จาก แหล งเร ยนร อ นๆ 2. น กเร ยนม ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร ก อนท จะเร ยนในว ชาคอมพ วเตอร ได เป นอย างด การตอบ (1) มาก (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น อย (5) น อย ให คะแนน และ 1 ตามลาด บ

12 73 ตอนท 5 แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บคร ม ข นตอนการสร างด งน 1. ผ ว จ ยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บ ผ ปกครองเพ อเป นแนวทางในการสร างแบบสอบถาม 2. ผ ว จ ยสร างแบบว ดส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บผ ปกครอง โดยเป นแบบสอบถาม ชน ดมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตามแนวค ดของล เคอร ท (Likert Scale Type) โดยผ ว จ ยสร างข อค าถามตามแนวค ดของ โรสไฮดา ปาทาน (2551) พ มพา ว เศษโสภา (2550) ทว เว ยงนนท (2548) กาญจนา โรจนอาภา (2550) จานวน 20 ข อ ด งต วอย าง ตาราง 12 แสดงต วอย างแบบว ดส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บผ ปกครอง คาช แจง: ให น กเร ยนพ จารณาข อความแต ละข อ แล วใส เคร องหมาย ลงในช อง ให ตรงก บข อเท จจร งของน กเร ยนมาก ระด บการปฏ บ ต ส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บผ ปกครอง มาก มาก ปาน น อย น อย กลาง 1. ข าพเจ าไม พอใจเม อถ กบ งค บให ปฏ บ ต ก จกรรมท ผ ปกครองกาหนดให 2. ข าพเจ าไม ขอคาปร กษาก บผ ปกครองเม อม ป ญหาส วนต ว การตอบ (1) มาก (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น อย (5) น อย เน องจากเป น ข อความทางลบท งหมด ให คะแนน ตามลาด บ ตอนท 6 แบบส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร ม ข นตอนการสร างด งน 1. ผ ว จ ยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร เพ อ เป นแนวทางในการสร างแบบสอบถาม

13 74 2. ผ ว จ ยสร างแบบว ดส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร โดยเป นแบบสอบถามชน ด มาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตามแนวค ดของล เคอร ท (Likert Scale Type) โดยผ ว จ ยสร างข อค าถามตามแนวค ดของ โรสไฮดา ปาทาน (2551) พ มพา ว เศษโสภา (2550) ทว เว ยงนนท (2548) กาญจนา โรจนอาภา(2550) จานวน 20 ข อ ด งต วอย าง ตาราง 13 แสดงต วอย างแบบว ดส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร คาช แจง: ให น กเร ยนพ จารณาข อความแต ละข อ แล วใส เคร องหมาย ลงในช อง ให ตรงก บข อเท จจร งของน กเร ยนมาก ระด บการปฏ บ ต การจ ดก จกรรมส งเสร มความม ว น ย มาก มาก ปาน น อย น อย กลาง 1. น กเร ยนต งใจเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ในเวลา เร ยน 2. น กเร ยนตอบคาถามท ค ณคร ถามขณะเร ยนว ชา คอมพ วเตอร การตอบ (1) มาก (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น อย (5) น อย ให คะแนน และ 1 ตามลาด บ การหาค ณภาพเคร องม อ 1. น าเคร องม อท สร างไปให ผ เช ยวชาญ จ านวน 5 ท าน พ จารณาตรวจสอบความตรงเช ง โครงสร าง ด งน 1.1 ดร.เอ อมพร หล นเจร ญ อาจารย ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

14 1.2 ดร.ช านาญ ปาณาวงษ อาจารย ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร 1.3 นางพรท พย พ ลทร พย ศ กษาน เทศช านาญการพ เศษ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต นายบานเย น ม ลเท ยง รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต นายว ระ เย องประเสร ฐ คร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนบ านไร อ าเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร 2. น าแบบสอบถามจากผ เช ยวชาญมาหาค าความเท ยงตรงของเน อหา (Content validity) โดยหาความสอดคล องระหว างข อค าถามก บเน อหา น าแบบว ดจากข อ 1 มาหาค า IOC ได ค า IOC ต งแต พ จารณาค ดข อค าถามท ม ค า IOC.50 (index of item objective congruence : IOC อ างอ งใน พวงร ตน ทว ร ตน, 2540, หน า 117) 3. น าเคร องม อไปทดลองใช (Try-Out) ก บ น กเร ยนประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนว ดบ านท าขม น จ านวน 30 คน และน ามาว เคราะห หาค าอ านาจจ าแนกรายข อ โดยใช ส ตรสหส มพ นธ อย างง ายของเพ ยร ส น โดยหาความส มพ นธ ของคะแนนรายข อก บคะแนนรวม (Item Total Correlation) และหาความเช อม นโดยใช ส มประส ทธ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach s Alpha Coefficient) ได ผลด งน ตอนท 2 แบบว ดเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ม จ านวน 23 ข อ ผ ว จ ยค ดเล อกไว 21 ข อ ม ค าอานาจจาแนกต งแต 0.26 ถ ง 0.90 ม ค าความเช อม น เท าก บ ตอนท 3 แบบว ดน ส ยทางการเร ยนม จ านวน 25 ข อ ผ ว จ ยค ดเล อกไว 20 ม ค าอ านาจ จาแนกต งแต 0.57 ถ ง 0.76 ม ค าความเช อม น เท าก บ ตอนท 4 แบบว ดประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร ม จ านวน 13 ข อ ผ ว จ ยค ดเล อกไว 9 ข อ ม ค าอานาจจาแนกต งแต 0.44 ถ ง 0.79 ม ค าความเช อม นเท าก บ ตอนท 5 แบบว ดส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บผ ปกครองม จ านวน 24 ข อ ผ ว จ ย ค ดเล อกไว 20 ข อ ม ค าอานาจจาแนกต งแต 0.32 ถ ง 0.69 ม ค าความเช อม นเท าก บ ตอนท 6 ส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร ม จ านวน 24 ข อ ผ ว จ ยค ดเล อกไว 20 ม ม ค า อานาจจาแนกต งแต 0.31 ถ ง 0.89 ค าความเช อม น เท าก บ จ ดพ มพ แบบสอบถามฉบ บสมบ รณ แล วนาไปเก บรวบรวมข อม ล 75

15 76 4. การเก บรวบรวมข อม ล 4.1 ผ ว จ ยขอหน งส อจากบ ณฑ ตว ทยาล ยมหาล ยนเรศวร ไปขออน ญาตผ อ านวยการ โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร ผ อ านวยการโรงเร ยนว ดบ านห วยยาว ผ อ านวยการโรงเร ยนว ดบ านท า มะไฟ ผ อานวยการโรงเร ยนบางพล อ-ยางหลวง กล มเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 เพ อขออน ญาตและขอความอน เคราะห ในการเก บข อม ลจาก กล มต วอย างโดยใช เคร องม อแบบสอบถามการว จ ยท ผ ว จ ยสร างข น 4.2 ผ ว จ ยด าเน นการแจกแบบทดสอบพร อมก บแบบสอบถามให กล มต วอย าง และเก บ รวบรวมแบบทดสอบและแบบสอบถามค นด วยตนเอง ระหว างว นท 14 ก มภาพ นธ ม นาคม น าแบบทดสอบและแบบสอบถามท กล มต วอย างตอบค าถามครบถ วนสมบ รณ มา ตรวจให คะแนนตามเกณฑ ท ก าหนด จ านวน 170 คน ค ดเป นร อยละ 100 และน าไปว เคราะห ข อม ลต อไป 5. การว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยได น าแบบสอบถามท เก บรวบรวมได จากกล มต วอย าง มาท าการว เคราะห ข อม ล ทางสถ ต และประมวลผล โดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ส าเร จร ป ซ งม ข นตอนการว เคราะห ข อม ล ด งน 5.1 ว เคราะห ค าสถ ต พ นฐาน ได แก ความถ ร อยละ ส วนเบ ยงบนมาตรฐานและค าเฉล ย ได ให ความหมายของคะแนน โดยใช คะแนนเฉล ย (Mean) ซ งกาหนดตามแนวทางของ (บ ญชม ศร สะอาด, 2545, หน า 103) ด งน หมายถ ง น กเร ยนม ความค ดเห นอย ในระด บมาก หมายถ ง น กเร ยนม ความค ดเห นอย ในระด บมาก หมายถ ง น กเร ยนม ความค ดเห นอย ในระด บปานกลาง หมายถ ง น กเร ยนม ความค ดเห นอย ในระด บน อย หมายถ ง น กเร ยนม ความค ดเห นอย ในระด บน อย 5.2 หาความส มพ นธ ระหว างป จจ ยด านด านเจตคต ต อการเร ยน ป จจ ยด านด านน ส ย ทางการเร ยน ป จจ ยด านประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร ป จจ ยด านส มพ นธภาพระหว าง น กเร ยนก บผ ปกครอง ป จจ ยด านส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร ก บท กษะปฏ บ ต ในการเร ยน

16 77 ว ชาคอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 โดยการว เคราะห การถดถอยพห ค ณแบบปกต (Enter Multiple Regression Analysis) เพ อหาความส มพ นธ พห ค ณ (Multiple Correlation Coefficient) โดย การว เคราะห ส มประส ทธ สหส มพ นธ ของเพ ยร ส น 5.3 หาต วแปรพยากรณ ท ด ในการท านายป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยน ว ชาคอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 โดยว ธ การว เคราะห การถดถอยพห ค ณแบบข นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression Analysis) 6. สถ ต ท ใช ในการศ กษาค นคว า 6.1 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล การว เคราะห หาค าความตรงตามเน อหา (Content Validity) โดยหาด ชน ความ สอดคล อง (Index of Congruence: IOC) ระหว างข อคาถามก บน ยามศ พท โดยใช ส ตร (สมบ ต ท ายเร อคา, 2551, หน า 101) เม อ ΙΟC = ΙΟC แทน ด ชน ความสอดคล อง R แทน ผลรวมคะแนนความค ดเห นของผ เช ยวชาญท งหมด Ν แทน จานวนผ เช ยวชาญท งหมด N R หาความเช อม นของแบบว ดท งฉบ บโดยใช ค าส มประส ทธ แอลฟา( -Coefficent) ตามว ธ ของ ครอนบาค (บ ญชม ศร สะอาด, 2548, หน า 174) S t 2 i S

17 78 เม อ แทน ค าความเช อม น K แทน จานวนข อของเคร องม อหร อแบบว ดความพ งพอใจ S 2 i แทน ผลรวมของค าความแปรปรวนของคะแนนรวม S แทน ค าความแปรปรวนของคะแนนรวม 2 t 6.2 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลพ นฐาน ค าเฉล ย (Arithmetic Mean) กรณ คานวณค าเฉล ยเลขคณ ตส าหร บข อม ลท แจกแจง ค าร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 1) ร อยละ (Percentage) โดยใช ส ตรของ (บ ญชม ศร สะอาด, 2545, หน า 103) คานวณจากส ตร f N 100 เม อ P แทน ร อยละ f แทน ความถ ต องแปลงเป นร อยละ N แทน จานวนความถ ท งหมด 2) ค าเฉล ย (Mean) โดยใช ส ตรของ (บ ญชม ศร สะอาด, 2545, หน า 105) คานวณจากส ตร เม อ X X N X แทน ค าเฉล ย X แทน ผลรวมของคะแนนท งหมดในกล ม N แทน จานวนคนในกล ม

18 79 3) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช ส ตรของ (บ ญชม ศร สะอาด, 254, หน า 103) คานวณจากส ตร S. D. n 2 x x 2 n n 1 เม อ S.D. แทน ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน x แทน คะแนนแต ละต ว แทน ผลรวม n แทน จานวนคะแนนในกล ม 6.3 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห สมมต ฐาน การว เคราะห ป จจ ยด านต วแปรท เก ยวก บป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชา คอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาช นป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 โดยใช การว เคราะห ถดถอยพห ค ณแบบข นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช อผ ท าว จ ย นายจ รพงษ พ ทธรสเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม งศ กษาเก ยวก

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1*

ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1* ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1* ประทวน ม ลหล า ** บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค

More information

การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ห วข อว จ ย

การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ห วข อว จ ย ห วข อว จ ย การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ผ ว จ ย ว ลลภา กองอ นตา การศ กษาปร ญญาตร 4 ป สาขาว ชาว ทยาศาสตร ท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ งานว จ ย การจ ดท าโครงการว ชาช พ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

More information

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 Academic Administration Guidelines for Developing the Quality of Education of Phanombenja School

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

รายงานการว จ ย เร อง

รายงานการว จ ย เร อง รายงานการว จ ย เร อง การพ ฒนาท กษะการสร างแผนภ ม ด วยโปรแกรมตารางทาการของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 กล ม 5 ประเภทว ชาพณ ชยการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คลพบ ร ว ไลวรรณ ศร แสงอ อน คร ชานาญการพ

More information

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช

More information

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ส พรรณ กา ส สอาด

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ส พรรณ กา ส สอาด การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนเอกชน ระด บอน บาลศ กษา ในเขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN

More information

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ 1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ โดย นายณ ลทว ฒน มะหา นางสาวว ชราภรณ ช จ ตร นางสาวชน ดาภา ปรารมภ โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AMPHOE KLONGLUANG UNDER THE OFFICE OF PATHUMTHANI

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช ช อว จ ย การศ กษาผลการใช ส อการสอนช ด Amazing Word ในการจาคาศ พท ภาษาอ งกฤษ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ผ ทาว จ ย นางสาวบงกช บ ญเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล

การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช

More information

บทท 3 ว ธ ด าเน นการ

บทท 3 ว ธ ด าเน นการ 23 บทท 3 ว ธ ด าเน นการ ในการศ กษาคร งน เป นการศ กษาเพ อสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนในการสอนว ชา คอมพ วเตอร เร องการใช โปรแกรม Microsoft Word และเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อน และหล งการใช บทเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information