บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า"

Transcription

1 บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า การศ กษาค นคว าคร งน เป นการศ กษาป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชา คอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาช นป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ซ งม ข นตอนในการดาเน นการศ กษาค นคว าด งต อไปน 1. ประชากรและกล มต วอย าง 2. เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า 3. การหาค ณภาพเคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า 4. การเก บรวบรวมข อม ล 5. การว เคราะห ข อม ล 6. สถ ต ท ใช ในการศ กษาค นคว า ประชากรและกล มต วอย าง 1. ประชากร ได แก น กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ในระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ของโรงเร ยน กล มเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 จ านวน 13 โรงเร ยน จานวนน กเร ยน 302 คน 2. กล มต วอย าง ได แก น กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ในระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ของ โรงเร ยนกล มเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 จานวน 5 โรงเร ยน จ านวนน กเร ยน 170 คน ซ งได มาจากการส มแบบแบ งช น (Stratified random sampling) 2.1 ก าหนดขนาดกล มต วอย างท ใช ในการว จ ย โดยใช ตารางก าหนดขนาดกล ม ต วอย างของ Krejcie & Morgan (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970 อ างอ งใน ธ รว ฒ เอกะก ล, 2543) ได กล มต วอย าง จานวน 5 โรงเร ยน น กเร ยนจานวน 170 คน 2.2 ส มโรงเร ยนท เป นกล มต วอย าง จ าแนกตามขนาดต าบล ค อ ต าบลทะนงต าบล ห วยยาว ต าบล ท าเสา ขนาดต าบลทะนง 2 โรงเร ยน ต าบลห วยยาว 1 โรงเร ยน ต าบล ท าเสา 2 โรงเร ยน ได กล มต วอย าง จานวน 5 โรงเร ยน ด งแสดงในตาราง ส มจ านวนน กเร ยนเป นกล มต วอย าง โดยใช หน วยการส มเป นต าบล ได จ านวน 2 ตาบล จานวน 170 คน ด งแสดงในตาราง 2

2 63 ตาราง 5 แสดงจานวนประชากรและกล มต วอย าง จ าแนกตามตาบล ตาบลท ต งของโรงเร ยน ช อโรงเร ยน จานวนน กเร ยน จานวน จานวน รวม ทะนง โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร 68 โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร (ช มชน) ห วยยาว โรงเร ยนว ดบ านห วยยาว ท าเสา โรงเร ยนว ดบ านท ามะไฟ 54 โรงเร ยนบางพล อ-ยางหลวง รวมท งส น 302 กล มต วอย างท ใช ในการศ กษาค นคว าในคร งน ได แก น กเร ยนท ก าล งศ กษาในระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 จ านวน 170 คน โดยประมาณขนาดกล มต วอย างโดยเป ดตาราง สาเร จร ปของ Krejcie and Mogan (ปกรณ ประจ นบาน, 2552 หน า 148) และส มกล มต วอย างโดย ว ธ การส มแบบแบ งช นภ ม (Stratified Random Sampling)และค านวณหาขนาดกล มต วอย างแต ละช นภ ม จากส ตร N i ni ขนาดของกล มต วอย างรวม N เม อ n i ค อ ขนาดของกล มต วอย างแต ละช น N i ค อ สมาช กของประชากรแต ละช น N ค อ จานวนสมาช กรวมของประชากรท งหมด

3 64 ตาราง 6 แสดงจานวนกล มต วอย างน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ในเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ตาบลท ต งของโรงเร ยน ช อโรงเร ยน จานวนน กเร ยน รวม ทะนง โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร (ช มชน) โรงเร ยนว ดบ านท ามะไฟ ท าเสา โรงเร ยนบางพล อ-ยางหลวง รวมท งส น 170 เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว าคร งน แบ งเป น 2 ชน ด ค อ 1. แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ม ล กษณะเป นการ ก าหนดให น กเร ยนสร างผลงานตามเน อหาและเง อนไขท ได ก าหนดไว ในแบบทดสอบ จ านวน 2 ช ด ด งน ช ดท 1 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 1.1 คาส งพ นฐานและพ มพ ข อความ 1.2 ร ปภาพ กล องข อความ 1.3 ตาราง ช ดท 2 การสร างผลงานด วยไมโครซอฟต เว ร ด 2.1 นามบ ตร 2.2 ใบปล ว 2.3 บ ตรอวยพร 2. แบบสอบถามจานวน 6 ช ด ด งน ช ดท 1 แบบสอบถามข อม ลส วนต ว ช ดท 2 แบบสอบถามเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช ดท 3 แบบสอบถามน ส ยทางการเร ยน ช ดท 4 แบบสอบถามประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร

4 65 ช ดท 5 แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บผ ปกครอง ช ดท 6 แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บคร แบบสอบถามว ดป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 แบ งออกเป น 6 ช ด ซ งเป นแบบตรวจสอบรายการ (Cheek List) จานวน 1 ช ด แบบสอบถามมาตราส วนประมาณ ค า 5 ระด บ (Rating Scale) จานวน 5 ช ด ด งน 1. แบบสอบถามข อม ลส วนต ว จานวนท งหมด 4 ข อ 2. แบบสอบถามเจตคต ต อการเร ยนจานวนท งหมด 21 ข อ 3. แบบสอบถามน ส ยทางการเร ยนจานวนท งหมด 20 ข อ 4. แบบสอบถามประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร จานวนท งหมด 9 ข อ 5. แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บผ ปกครองจานวนท งหมด 20 ข อ 6. แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บคร จานวนท งหมด 20 ข อ ว ธ การสร างและหาค ณภาพเคร องม อในการศ กษาค นคว า 1. แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ว ชาคอมพ วเตอร เป นแบบทดสอบท ว ดท กษะปฏ บ ต การเร ยนว ชาคอมพ วเตอร โดยม เน อหาเก ยวก บการใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด โดยผ ว จ ยสร างแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต การเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ตามแนวค ดของ เสาวณ ต ท พยาโยธา (2547) ส จพจน นามภ กด (2548) อ ท มพร จามรมาร (2531) โดยม ข นตอนด งน 1.1 ศ กษาหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตร สถานศ กษา ค ม อคร ตามแนวการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 หน งส อการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เร องโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดและแนว การว ดผลประเม นผลศ กษา 1.2 ว เคราะห เน อหาว ชาคอมพ วเตอร และก าหนดเน อหาท จะว ดท กษะปฏ บ ต ม ง ศ กษาตามจ ดประสงค และต วช ว ดของกล มสาระสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 เร องการใช งานไมโครซอฟต เว ร ดและการสร างผลงาน ด วยไมโครซอฟต เว ร ด 1.3 ก าหนดจ ดประสงค เช งพฤต กรรมให สอดคล องก บเน อหาท ต องการว ดตรงตาม จ ดประสงค และต วช ว ดของกล มสาระสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา

5 คอมพ วเตอร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 เร องการใช งานไมโครซอฟต เว ร ดและการสร างผลงาน ด วยไมโครซอฟต เว ร ด 1.4 ก าหนดข นตอนท จะว ดในแต ละพฤต กรรมท ต องการว ด ซ งในการว ดคร งน เป น แบบทดสอบท กษะปฏ บ ต ว ดด านการปฏ บ ต และด านการสร างผลงาน 1.5 ก าหนดส ดส วนน าหน กคะแนนและเกณฑ การให คะแนน ในแต ละพฤต กรรมท ต องการว ดน น ผ ศ กษาค นคว าได ก าหนดส ดส วนคะแนนและเกณฑ การให คะแนนตามกระบวนการ พฤต กรรม การใช งานโปรแกรม ความถ กต อง ความรวดเร วในการปฏ บ ต งาน 1.6 สร างแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร และเกณฑ การให คะแนนตามตารางว เคราะห งาน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 โดยผ ศ กษาค นคว าสร างแบบทดสอบ ว ดท กษะปฏ บ ต โดยกาหนดให น กเร ยนปฏ บ ต ในแบบทดสอบแบ งเป น จานวน 2 ช ดค อ ช ดท 1 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 1.1 คาส งพ นฐานและพ มพ ข อความ 1.2 ร ปภาพ กล องข อความ 1.3 ตาราง ช ดท 2 การสร างผลงานด วยไมโครซอฟต เว ร ด 2.1 นามบ ตร 2.2 ใบปล ว 2.3 บ ตรอวยพร น กเร ยนจะต องปฏ บ ต ตามกระบวนการหร อเง อนไขการสร างผลงานท ได ก าหนดไว ใน แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต จ านวน 2 ช ด ช ดละ 15 คะแนน และสร างเกณฑ การให คะแนนการ ปฏ บ ต และผลงานเพ อใช ในการประเม นผลการปฏ บ ต โดยสร างเกณฑ การให คะแนนการปฏ บ ต โดย ผลงานแบบร บร คส แบบแยกส วน (Analytic Scoring) ประเม นจากระด บค ณภาพของผลงานท น กเร ยนปฏ บ ต ได จากคะแนนผลงานยอดเย ยมปฏ บ ต ได ครบท กเง อนไขให คะแนนเต ม 30 จนถ ง คะแนน 0 คะแนนเม อน กเร ยนไม สามารถสร างผลงานได เลย การตรวจให คะแนนท กษะปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ให เกณฑ ตามการประเม นท กษะ ปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ตามองค ประกอบคอมพ วเตอร (ชะล ด น มเสมอ, 2539, หน า ) โดยประเม น 3 ด าน เน อหา ร ปแบบ และผลสาเร จของงานและเพ อให เก ดความช ดเจนในการ ใช คะแนน ผ ว จ ยนาเกณฑ การประเม นท กษะปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ท ง 3 ด าน มาสร างเกณฑ 66

6 67 การให คะแนน (Rubric Score) ม 4 ระด บ ค อ 0 หมายถ ง ไม ม ผลงาน1 หมายถ ง ปร บปร ง 2 หมายถ ง พอใช และ 3 หมายถ ง ด ด งต วอย าง ตาราง 7 แสดงต วอย างเกณฑ การให คะแนนท กษะปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ต วช ว ด เน อหา 1. พฤต กรรมการใช เคร อง คอมพ วเตอร ของน กเร ยน ในการสร างผลงานด วย ไมโครซอฟต เว ร ด (นามบ ตร)โดยพ จารณา จากการปฏ บ ต งาน เกณฑ การให คะแนน เล อกแม แบบ เล อกแม แบบ เอกสารใหม เอกสารใหม สาหร บการ สาหร บการ สร างนามบ ตร สร างนามบ ตร ได อย างถ กต อง ได อย าง แต ย งไม ถ กต อง คล องแคล วไม รวดเร ว เล อกแม แบบ เอกสารใหม สาหร บการสร าง นามบ ตรได ถ กต อง คล องแคล วและ รวดเร ว เล อกแม แบบ เอกสารใหม สาหร บการ สร าง นามบ ตร ไม ได ท มา : ทว ร ตน ก ลดารงว ว ฒน, 2543, หน า ตาราง 8 ต วอย างแบบว ดท กษะปฏ บ ต คอมพ วเตอร การสร างผลงานด วยไมโครซอฟต เว ร ด (นามบ ตร) 1. ให น กเร ยนเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดในการสร างนามบ ตร 2. ให น กเร ยนสร างนามบ ตรด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดตามห วข อท กาหนดด งต อไปน (ใช เวลาในการปฏ บ ต งาน 20 นาท ) 2.1 ขนาดแบบอ กษร พอยต ตามลาด บ 2.2 ร ปแบบต วอ กษร Angsana New 2.3 ใส ร ปภาพท เก ยวข องก บข อม ลในนามบ ตร

7 68 ภาพ 1 แสดงต วอย างผลงานนามบ ตรด วยไมโครซอฟต เว ร ด 1.7 ให ผ เช ยวชาญจานวน 5 ท าน ดร.เอ อมพร หล นเจร ญ อาจารย ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ดร.ช านาญ ปาณาวงษ อาจารย ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร นางพรท พย พ ลทร พย ศ กษาน เทศช านาญการพ เศษ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต นายบานเย น ม ลเท ยง รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต นายว ระ เย องประเสร ฐ คร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนบ านไร อ าเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร โดยตรวจสอบความสอดคล องของแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต และเกณฑ การให คะแนน แบบร บร คส แบบแยกส วน (Analytic Scoring) ท ผ ศ กษาค นคว าสร างข นโดยผ เช ยวชาญเห นว า สอดคล องให 1 คะแนนและถ าเห นว าไม สอดคล องให -1 คะแนน 1.8 ว เคราะห หาค ณภาพของแบบทดสอบและเกณฑ การให คะแนน หาค าความตรงตาม เน อหาปร บปร งแก ไขเน อหาของแบบทดสอบและเกณฑ การให คะแนนตามท ผ เช ยวชาญแนะนา 1.9 ทดสอบการใช แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต น กเร ยน จ านวน 30 คน ได แก น กเร ยน ประถมศ กษาช นป ท 6 โดยให น กเร ยนปฏ บ ต ตามเง อนไขท ก าหนดไว ในแบบทดสอบท งหมดจ านวน 2 ช ด ระหว างการทาแบบทดสอบของน กเร ยนผ ว จ ยจะส งเกตให คะแนนการปฏ บ ต ในแต ละข นตอน ท กาหนดไว ในแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต และตรวจให คะแนนผลงานการปฏ บ ต จากเกณฑ การให

8 คะแนนร บร คส แบบแยกส วน (Analytic Scoring) ท ผ ว จ ยสร างข นซ ง โดยสร างตามแนวค ด ก งกาญจน สร ส คนธ กล มส งเสร มการเร ยนการสอนและการประเม นผลส าน กว ชาการและ มาตรฐานการศ กษา สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ กร งเทพมหานคร 1.10 น าคะแนนมาหาค าความสอดคล องของเน อหาของแบบทดสอบภาคปฏ บ ต ท ผ ศ กษาค นคว าสร างข น โดยผ เช ยวชาญ จานวน 5 ท านตรวจสอบ ซ งค าด ชน ความสอดคล อง (IOC) ต งแต.05 ข นไป 1.11 น าแบบทดสอบภาคปฏ บ ต ท ค ดเล อกไว ไปใช ในทดสอบก บน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 6 ท ไม ใช กล มต วอย าง เพ อหาค าความเช อม นของแบบทดสอบภาคปฏ บ ต ม ค า ความเช อม น เท าก บ โดยใช ว ธ การค าส มประส ทธ แอลฟา ( -Coefficent) ตามว ธ ของ ครอนบาค (บ ญชม ศร สะอาด, 2548, หน า 174) 1.12 ว เคราะห ค ณภาพของแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ผ ว จ ยจะด าเน นการแก ไข เน อหาในแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ท ม ค าความยากง ายท ไม ผ านเกณฑ โดยการปร บแก เง อนไข ในการปฏ บ ต ให ซ บซ อนข นในข อท ม ค าความยากง าย ง ายมาก และแก เง อนไขในการปฏ บ ต ท ม การ ปฏ บ ต ให ง ายลงในข อท ท ได ค าความยากส ง ซ งการแก ไขข นตอนน ไม ได กระทบต อโครงสร างของการ ปฏ บ ต และการสร างผลงานในแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต โดยการการว เคราะห ข อม ลจากแบบ ประเม นท กษะการปฏ บ ต งาน ว เคราะห โดยการหาค าเฉล ย (Mean) และน าเสนอข อม ลในส วนของ เกณฑ ท ใช ในการประเม นท กษะการปฏ บ ต งาน 1.13 จ ดท าแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต และค ม อการใช งานแบบว ดท กษะปฏ บ ต ฉบ บ สมบ รณ 2. แบบสอบถาม ผ ศ กษาค นคว าดาเน นการสร างแบบสอบถามโดยม ข นตอนด งต อไปน 2.1 ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ ต ารา เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องตลอดจนศ กษา เคร องม อในการว จ ยต างๆท ก บแบบสอบถามเพ อเป นแนวทางในการสร างแบบสอบ 2.2 สร างแบบสอบถามเป นแบบมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ (Rating Scale) โดยแบ งแบบสอบถามท งหมด 6 ช ด ตอนท 1 แบบสอบถามข อม ลส วนต ว ม ข นตอนการสร างด งน ตอนท 1 แบบสอบถามข อม ลส วนต ว ได แก ว ฒ การศ กษาของผ ปกครอง และรายได ของผ ปกครอง อาช พของผ ปกครองน กเร ยน ความสนใจด านว ชาคอมพ วเตอร ด งต วอย าง 69

9 70 คาช แจง โปรดใส เคร องหมาย ลงใน ท ตรงก บล กษณะของท านตามความเป นจร ง ในป จจ บ น 1. ว ฒ การศ กษาของผ ปกครอง ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ปร ญญาตร ตอนท 2 แบบสอบถามเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ม ข นตอนการสร าง ด งน 1. ผ ว จ ยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เพ อเป นแนวทางในการสร างแบบสอบถาม 2. ผ ว จ ยสร างแบบเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร โดยเป นแบบสอบถามชน ดมาตรา ส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตามแนวค ดของล เคอร ท (Likert Scale Type) โดยผ ว จ ย สร างข อค าถามตามแนวค ดของ โรสไฮดา ปาทาน (2551) ธ ชพงศ เอ ยวสก ล (2551) กาญจนา โรจนอาภา (2550) และไปรยา อรรถนาถ (2552) จานวน 21 ข อ ด งต วอย าง ตาราง 9 แสดงต วอย างแบบสอบถามเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร คาช แจง: ให น กเร ยนพ จารณาข อความแต ละข อ แล วใส เคร องหมาย ลงในช อง ให ตรงก บข อเท จจร งของน กเร ยนมาก เจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร 1. ว ชาคอมพ วเตอร ม ค ณค าควรแก การศ กษา 2. ว ชาคอมพ วเตอร ไม ได สาค ญไป กว าว ชาอ น มาก ระด บการปฏ บ ต ปาน มาก น อย กลาง น อย

10 71 การตอบ (1) มาก (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น อย (5) น อย ให คะแนน และ 1 ตามลาด บ ตอนท 3 แบบว ดน ส ยทางการเร ยน ม ข นตอนการสร างด งน 1. ผ ว จ ยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บน ส ยทางการเร ยนเพ อเป นแนวทางใน การสร างแบบสอบถาม 2. ผ ว จ ยสร างแบบว ดน ส ยทางการเร ยนโดยเป นแบบสอบถามชน ดมาตราส วนประมาณ ค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตามแนวค ดของล เคอร ท (Likert Scale Type) โดยผ ว จ ยสร างข อ ค าถามตามแนวค ดของ โรสไฮดา ปาทาน (2551) กาญจนา โรจนอาภา (2550) จ านวน 20 ข อ ด งต วอย าง ตาราง 10 แสดงต วอย างแบบว ดน ส ยทางการเร ยน คาช แจง: ให น กเร ยนพ จารณาข อความแต ละข อ แล วใส เคร องหมาย ลงในช อง ให ตรงก บข อเท จจร งของน กเร ยนมาก น ส ยทางการเร ยน การแบ งเวลาในการเร ยน 1. น กเร ยนแบ งเวลาในแต ละว น สาหร บอ านหน งส อเร ยน จร ง จร ง ระด บการปฏ บ ต จร ง บ าง จร ง น อย จร ง น อย การทาการบ าน 2. น กเร ยนทาการบ านท ร บมอบหมาย เสร จส งท นเวลา 3. ถ าการบ านท คร ส งยาก น กเร ยนจะ ไม ทา

11 72 การตอบ (1) มาก (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น อย (5) น อย ให คะแนน และ 1ตามลาด บ ตอนท 4 แบบว ดประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร ม ข นตอนการสร างด งน 1. ผ ว จ ยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร เพ อ เป นแนวทางในการสร างแบบสอบถาม 2. ผ ว จ ยสร างแบบว ดประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร โดยเป นแบบสอบถามชน ด มาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตามแนวค ดของล เคอร ท (Likert Scale Type) โดยผ ว จ ยสร างข อค าถามตามแนวค ดของ กาญจนา โรจนอาภา (2550) พ มพา ว เศษโสภา (2550) โรสไฮดา ปาทาน (2551) จานวน 9 ข อ ด งต วอย าง ตาราง 11 แสดงต วอย างแบบว ดประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร คาช แจง: ให น กเร ยนพ จารณาข อความแต ละข อ แล วใส เคร องหมาย ลงในช อง ให ตรงก บข อเท จจร งของน กเร ยนมาก ระด บการปฏ บ ต ประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร มาก มาก ปาน น อย น อย กลาง 1. น กเร ยนม ความร ท วไปเก ยวก บคอมพ วเตอร จาก แหล งเร ยนร อ นๆ 2. น กเร ยนม ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร ก อนท จะเร ยนในว ชาคอมพ วเตอร ได เป นอย างด การตอบ (1) มาก (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น อย (5) น อย ให คะแนน และ 1 ตามลาด บ

12 73 ตอนท 5 แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บคร ม ข นตอนการสร างด งน 1. ผ ว จ ยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บ ผ ปกครองเพ อเป นแนวทางในการสร างแบบสอบถาม 2. ผ ว จ ยสร างแบบว ดส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บผ ปกครอง โดยเป นแบบสอบถาม ชน ดมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตามแนวค ดของล เคอร ท (Likert Scale Type) โดยผ ว จ ยสร างข อค าถามตามแนวค ดของ โรสไฮดา ปาทาน (2551) พ มพา ว เศษโสภา (2550) ทว เว ยงนนท (2548) กาญจนา โรจนอาภา (2550) จานวน 20 ข อ ด งต วอย าง ตาราง 12 แสดงต วอย างแบบว ดส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บผ ปกครอง คาช แจง: ให น กเร ยนพ จารณาข อความแต ละข อ แล วใส เคร องหมาย ลงในช อง ให ตรงก บข อเท จจร งของน กเร ยนมาก ระด บการปฏ บ ต ส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บผ ปกครอง มาก มาก ปาน น อย น อย กลาง 1. ข าพเจ าไม พอใจเม อถ กบ งค บให ปฏ บ ต ก จกรรมท ผ ปกครองกาหนดให 2. ข าพเจ าไม ขอคาปร กษาก บผ ปกครองเม อม ป ญหาส วนต ว การตอบ (1) มาก (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น อย (5) น อย เน องจากเป น ข อความทางลบท งหมด ให คะแนน ตามลาด บ ตอนท 6 แบบส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร ม ข นตอนการสร างด งน 1. ผ ว จ ยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร เพ อ เป นแนวทางในการสร างแบบสอบถาม

13 74 2. ผ ว จ ยสร างแบบว ดส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร โดยเป นแบบสอบถามชน ด มาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตามแนวค ดของล เคอร ท (Likert Scale Type) โดยผ ว จ ยสร างข อค าถามตามแนวค ดของ โรสไฮดา ปาทาน (2551) พ มพา ว เศษโสภา (2550) ทว เว ยงนนท (2548) กาญจนา โรจนอาภา(2550) จานวน 20 ข อ ด งต วอย าง ตาราง 13 แสดงต วอย างแบบว ดส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร คาช แจง: ให น กเร ยนพ จารณาข อความแต ละข อ แล วใส เคร องหมาย ลงในช อง ให ตรงก บข อเท จจร งของน กเร ยนมาก ระด บการปฏ บ ต การจ ดก จกรรมส งเสร มความม ว น ย มาก มาก ปาน น อย น อย กลาง 1. น กเร ยนต งใจเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ในเวลา เร ยน 2. น กเร ยนตอบคาถามท ค ณคร ถามขณะเร ยนว ชา คอมพ วเตอร การตอบ (1) มาก (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น อย (5) น อย ให คะแนน และ 1 ตามลาด บ การหาค ณภาพเคร องม อ 1. น าเคร องม อท สร างไปให ผ เช ยวชาญ จ านวน 5 ท าน พ จารณาตรวจสอบความตรงเช ง โครงสร าง ด งน 1.1 ดร.เอ อมพร หล นเจร ญ อาจารย ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

14 1.2 ดร.ช านาญ ปาณาวงษ อาจารย ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร 1.3 นางพรท พย พ ลทร พย ศ กษาน เทศช านาญการพ เศษ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต นายบานเย น ม ลเท ยง รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต นายว ระ เย องประเสร ฐ คร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนบ านไร อ าเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร 2. น าแบบสอบถามจากผ เช ยวชาญมาหาค าความเท ยงตรงของเน อหา (Content validity) โดยหาความสอดคล องระหว างข อค าถามก บเน อหา น าแบบว ดจากข อ 1 มาหาค า IOC ได ค า IOC ต งแต พ จารณาค ดข อค าถามท ม ค า IOC.50 (index of item objective congruence : IOC อ างอ งใน พวงร ตน ทว ร ตน, 2540, หน า 117) 3. น าเคร องม อไปทดลองใช (Try-Out) ก บ น กเร ยนประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนว ดบ านท าขม น จ านวน 30 คน และน ามาว เคราะห หาค าอ านาจจ าแนกรายข อ โดยใช ส ตรสหส มพ นธ อย างง ายของเพ ยร ส น โดยหาความส มพ นธ ของคะแนนรายข อก บคะแนนรวม (Item Total Correlation) และหาความเช อม นโดยใช ส มประส ทธ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach s Alpha Coefficient) ได ผลด งน ตอนท 2 แบบว ดเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ม จ านวน 23 ข อ ผ ว จ ยค ดเล อกไว 21 ข อ ม ค าอานาจจาแนกต งแต 0.26 ถ ง 0.90 ม ค าความเช อม น เท าก บ ตอนท 3 แบบว ดน ส ยทางการเร ยนม จ านวน 25 ข อ ผ ว จ ยค ดเล อกไว 20 ม ค าอ านาจ จาแนกต งแต 0.57 ถ ง 0.76 ม ค าความเช อม น เท าก บ ตอนท 4 แบบว ดประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร ม จ านวน 13 ข อ ผ ว จ ยค ดเล อกไว 9 ข อ ม ค าอานาจจาแนกต งแต 0.44 ถ ง 0.79 ม ค าความเช อม นเท าก บ ตอนท 5 แบบว ดส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บผ ปกครองม จ านวน 24 ข อ ผ ว จ ย ค ดเล อกไว 20 ข อ ม ค าอานาจจาแนกต งแต 0.32 ถ ง 0.69 ม ค าความเช อม นเท าก บ ตอนท 6 ส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร ม จ านวน 24 ข อ ผ ว จ ยค ดเล อกไว 20 ม ม ค า อานาจจาแนกต งแต 0.31 ถ ง 0.89 ค าความเช อม น เท าก บ จ ดพ มพ แบบสอบถามฉบ บสมบ รณ แล วนาไปเก บรวบรวมข อม ล 75

15 76 4. การเก บรวบรวมข อม ล 4.1 ผ ว จ ยขอหน งส อจากบ ณฑ ตว ทยาล ยมหาล ยนเรศวร ไปขออน ญาตผ อ านวยการ โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร ผ อ านวยการโรงเร ยนว ดบ านห วยยาว ผ อ านวยการโรงเร ยนว ดบ านท า มะไฟ ผ อานวยการโรงเร ยนบางพล อ-ยางหลวง กล มเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 เพ อขออน ญาตและขอความอน เคราะห ในการเก บข อม ลจาก กล มต วอย างโดยใช เคร องม อแบบสอบถามการว จ ยท ผ ว จ ยสร างข น 4.2 ผ ว จ ยด าเน นการแจกแบบทดสอบพร อมก บแบบสอบถามให กล มต วอย าง และเก บ รวบรวมแบบทดสอบและแบบสอบถามค นด วยตนเอง ระหว างว นท 14 ก มภาพ นธ ม นาคม น าแบบทดสอบและแบบสอบถามท กล มต วอย างตอบค าถามครบถ วนสมบ รณ มา ตรวจให คะแนนตามเกณฑ ท ก าหนด จ านวน 170 คน ค ดเป นร อยละ 100 และน าไปว เคราะห ข อม ลต อไป 5. การว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยได น าแบบสอบถามท เก บรวบรวมได จากกล มต วอย าง มาท าการว เคราะห ข อม ล ทางสถ ต และประมวลผล โดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ส าเร จร ป ซ งม ข นตอนการว เคราะห ข อม ล ด งน 5.1 ว เคราะห ค าสถ ต พ นฐาน ได แก ความถ ร อยละ ส วนเบ ยงบนมาตรฐานและค าเฉล ย ได ให ความหมายของคะแนน โดยใช คะแนนเฉล ย (Mean) ซ งกาหนดตามแนวทางของ (บ ญชม ศร สะอาด, 2545, หน า 103) ด งน หมายถ ง น กเร ยนม ความค ดเห นอย ในระด บมาก หมายถ ง น กเร ยนม ความค ดเห นอย ในระด บมาก หมายถ ง น กเร ยนม ความค ดเห นอย ในระด บปานกลาง หมายถ ง น กเร ยนม ความค ดเห นอย ในระด บน อย หมายถ ง น กเร ยนม ความค ดเห นอย ในระด บน อย 5.2 หาความส มพ นธ ระหว างป จจ ยด านด านเจตคต ต อการเร ยน ป จจ ยด านด านน ส ย ทางการเร ยน ป จจ ยด านประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร ป จจ ยด านส มพ นธภาพระหว าง น กเร ยนก บผ ปกครอง ป จจ ยด านส มพ นธภาพระหว างน กเร ยนก บคร ก บท กษะปฏ บ ต ในการเร ยน

16 77 ว ชาคอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 โดยการว เคราะห การถดถอยพห ค ณแบบปกต (Enter Multiple Regression Analysis) เพ อหาความส มพ นธ พห ค ณ (Multiple Correlation Coefficient) โดย การว เคราะห ส มประส ทธ สหส มพ นธ ของเพ ยร ส น 5.3 หาต วแปรพยากรณ ท ด ในการท านายป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยน ว ชาคอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 โดยว ธ การว เคราะห การถดถอยพห ค ณแบบข นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression Analysis) 6. สถ ต ท ใช ในการศ กษาค นคว า 6.1 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล การว เคราะห หาค าความตรงตามเน อหา (Content Validity) โดยหาด ชน ความ สอดคล อง (Index of Congruence: IOC) ระหว างข อคาถามก บน ยามศ พท โดยใช ส ตร (สมบ ต ท ายเร อคา, 2551, หน า 101) เม อ ΙΟC = ΙΟC แทน ด ชน ความสอดคล อง R แทน ผลรวมคะแนนความค ดเห นของผ เช ยวชาญท งหมด Ν แทน จานวนผ เช ยวชาญท งหมด N R หาความเช อม นของแบบว ดท งฉบ บโดยใช ค าส มประส ทธ แอลฟา( -Coefficent) ตามว ธ ของ ครอนบาค (บ ญชม ศร สะอาด, 2548, หน า 174) S t 2 i S

17 78 เม อ แทน ค าความเช อม น K แทน จานวนข อของเคร องม อหร อแบบว ดความพ งพอใจ S 2 i แทน ผลรวมของค าความแปรปรวนของคะแนนรวม S แทน ค าความแปรปรวนของคะแนนรวม 2 t 6.2 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลพ นฐาน ค าเฉล ย (Arithmetic Mean) กรณ คานวณค าเฉล ยเลขคณ ตส าหร บข อม ลท แจกแจง ค าร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 1) ร อยละ (Percentage) โดยใช ส ตรของ (บ ญชม ศร สะอาด, 2545, หน า 103) คานวณจากส ตร f N 100 เม อ P แทน ร อยละ f แทน ความถ ต องแปลงเป นร อยละ N แทน จานวนความถ ท งหมด 2) ค าเฉล ย (Mean) โดยใช ส ตรของ (บ ญชม ศร สะอาด, 2545, หน า 105) คานวณจากส ตร เม อ X X N X แทน ค าเฉล ย X แทน ผลรวมของคะแนนท งหมดในกล ม N แทน จานวนคนในกล ม

18 79 3) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช ส ตรของ (บ ญชม ศร สะอาด, 254, หน า 103) คานวณจากส ตร S. D. n 2 x x 2 n n 1 เม อ S.D. แทน ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน x แทน คะแนนแต ละต ว แทน ผลรวม n แทน จานวนคะแนนในกล ม 6.3 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห สมมต ฐาน การว เคราะห ป จจ ยด านต วแปรท เก ยวก บป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชา คอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาช นป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 โดยใช การว เคราะห ถดถอยพห ค ณแบบข นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา 2557 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย โดย ม สปท ตตา ต งพรถ รก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 6 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 9-10 ช อหน วย การใช โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010 รวม 6 ช วโมง ช อเร อง

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information