BRVKENTHAL. ACTA MVSEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BRVKENTHAL. ACTA MVSEI"

Transcription

1 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 BRVKENTHAL. ACTA MVSEI II. 3 I

2 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 II

3 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR MUZEUL NAłIONAL BRUKENTHAL BRVKENTHAL ACTA MVSEI II. 3 Sibiu / Hermannstadt, 2007 III

4 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 DIRECTOR GENERAL (GENERAL MANAGER): prof. univ. dr. Sabin Adrian LUCA REDACTOR COORDONATOR (EDITOR-IN-CHIEF): Gheorghe BAN COLECTIV DE REDACłIE (EDITORIAL BOARD) Doru BĂNĂDUC Rodica CIOBANU Lucia UNGUREAN MEMBRI ASOCIAłI (ASSOCIATED MEMBERS): Erika SCHNEIDER-BINDER Corneliu BUCŞA ISSN Orice corespondenńă referitoare la această publicańie rugăm a se adresa la: Muzeul de Istorie Naturală, Str. CetăŃii, nr. 1, Sibiu, ; tel , şi Please do any corespondence regarding this publication at: Natural History Museum, CetăŃii Str. 1, Sibiu, RO ; tel , şi IV

5 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 Cuprins/Contents Viorel CIUNTU, Ion STĂNOIU şi Cornelia PANAITESCU ConsideraŃii asupra eşantionului de bielzit din colecńiile mineralogice ale Muzeului de Istorie Naturală Sibiu... 1 Viorel CIUNTU ContribuŃii la studiul fenomenelor de transformare a rocilor magmatice din zona Almaşu Mare (jud. Alba) - Techereu - Valea Şteampurilor (jud. Hunedoara) Rodica CIOBANU The geology and the environmental protection a nonsens? Rodica CIOBANU The implications of the geological support in the geographical risk phenomena; the Sibiu County case 19 Roxana Giuşcă The evaluation of the geomorphologic risk in the versant sector of Cindrelului Mountains, indicators for condition and for risk Mărioara COSTEA Approaches concerning the geographical system functionalities in the hydrographic basin of Sebeş Liliana TÖRÖK The dynamics of the phytoplankton in some lakes of the Danube Delta Biosphere Reserve Doroftei MIHAI and Marian MIERLĂ Gymnospermium altaicum in northern Dobrogea Ghizela VONICA The Alyssum type samples in the collection of dry plants in the Museum of Natural History in Sibiu Ghizela VONICA The Alexandru Borza Herbarium in the collection of the Natural History Museum of Sibiu Daniela M. ILIE şi Silvia VIłCHII Contributions to the fauna and ecologic study of the aquatic and semiaquatic heteroptera in Ocna Sibiului Horea OLOŞUTEAN şi Daniela M. ILIE Aquatic and semiaquatic Heteroptera (Heteroptera: Nepomorpha - Geromorpha) of the upper Rusciori River Basin Mariana PASCU Hymenoptere (Hymenoptera, Apoidae) rare din colecńiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu Cristina M. BAN-CALEFARIU şi Bogdan TOMOZEI Istoricul cercetării Apoideelor (Hymenoptera: Apoida: Apiformes) în România Rodica SERAFIM Subfamily Spondylidinae (Coleoptera: Cerambycidae) in Romania. 93 Doru BĂNĂDUC Important area for fish - Natura 2000 (SCI) for Gobio albipinnatus species (Romania) Ionel C. GAVRILOAIE şi Irina-Elena CHIŞ Despre originea, răspândirea şi situańia actuală a speciei - Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) în Europa şi România V

6 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 Angela CURTEAN- BĂNĂDUC and Doru BĂNĂDUC Strâmba lotic system ecological assessment Eugen ANTON, Gheorghe RADU, Elena RADU Incidental dolphins catch registered in 2003, in the coastal fishing at the Black Sea Romanian littoral 135 Minodora BAN Evidences regarding the medication based on resin substances of vegetal origin in the collection of the History of Pharmacy Museum in Sibiu Minodora BAN Remedii homeopate de bază în colecńia Muzeului de Istorie a Farmaciei din Sibiu Teodor TODERAŞ Aspecte privind utilizarea tehnologiei GIS în administrańia publică Raluca STOICA Proiect privind organizarea depozitului de arme şi trofee de vânătoare August von Spiess Scurte comunicări/short communications Gabriela ANDREI A Palearctical molluscs collection of A. L. Montandon in the Grigore Antipa Nationl Museum of Natural History Doru BĂNĂDUC Brukenthal National Museum/Sibiu Natural History Museum hydrobiological collections Olivia CIOBOIU Hydrobiological collections from the Oltenia Museum of Craiova Recenzii/Reviews Doru BĂNĂDUC Inventarierea şi tipologia zonelor umede din Podişul Moldovei Stoica GODEANU Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research 3 - The Retezat National Park Dumitru MURARIU - Lista Roşie a speciilor sălbatice de floră şi faună din Parcul NaŃional MunŃii Măcin 195 VI

7 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 CONSIDERAłII ASUPRA EŞANTIONULUI DE BIELZIT DIN COLECłIILE MINERALOGICE ALE MUZEULUI DE ISTORIE NATURALĂ SIBIU Viorel CIUNTU Muzeul de Istorie Naturală Sibiu, Str. CetăŃii, nr. 1, Sibiu, judeńul Sibiu, România, RO Ion STĂNOIU Institutul de Geologie şi Geofizică, Str. Caransebeş, nr. 1, Bucureşti, România, RO Cornelia PANAITESCU Universitatea Politehnică Bucureşti, Catedra de Mineralogie, Splaiul IndependenŃei nr. 313, Bucureşti, România, RO CUVINTE CHEIE: bielzit, analize fizico-chimice, mineralogice şi petrografice, structură geologică, zăcământ. ABSTRACT: Considerations on the Bielzit sample of the Sibiu Natural History Museum mineralogical collections. In the Sibiu Natural History Museum mineralogical a collection is present an interesting mineral, called bielzit. This was discovered by dr. Eduard Albert Bielz, in 1884, at Vaidei - Jiu, in the Vulcan Gorge (Hunedoara County), in a coal strata localized in Aquitanian grit stones with bitumen marl. INTRODUCERE În lucrare este prezentată şi analizată o specie de mineraloid de tipul răşinii fosile descoperită de către Eduard Albert Bielz, în 1884, într-un strat de cărbune la Vaidei-Jiu (judeńul Hunedoara) (Bielz, 1887). Analiza mineralogico-petrografică recentă pune în evidenńă prezenńa componenńilor organici şi minerali din masa bielzitului. For the first time the bielzit was analyzed by G. Benkö and K. Jahn, in 1886, which determined its phisico-chemical proprieties. In this paper we present an analysis of this mineral, from the petrography point of view and a detailed geological presentation of the Vulcan coal deposit. Tot în lucrare este prezentată într-un mod exhaustiv structura geologică a zăcământului de cărbune localizat în proximitatea localităńii Vulcan, zonă în care a fost descoperită această specie de produs organic fosil. 1

8 V. Ciuntu et al. Eşantionul de bielńit din colecńiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu. REZULTATE ŞI DISCUłII ColecŃiile mineralogice ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu constituie o arhivă ştiinńifică şi documentar istorică deosebită, remarcată pe plan nańional şi internańional. Într-una din aceste colecńii şi anume colecńia Eduard Albert Bielz, (donată în anul 1953 Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, de către urmaşul cercetătorului naturalist dr. Albert Bielz, dr. Julius Bielz, fost director al Muzeului Brukenthal) se află un unicat mondial, care poartă denumirea de bielzit. Acesta a fost considerat o varietate de răşină fosilă (chihlimbar), inventariat la nr (în registrul de inventar Mineralogie ). În literatura geologică denumirea de bielzit apare prima dată în lucrarea lui Benkö şi Jahn (1886) [reluată şi în Manualul inginerului de mine vol. I, la pagina 218] unde este considerat ca o varietate de chihlimbar din grupa succinitului. Trebuie menńionat faptul că în prima lucrare (vezi bibliografia), bielzitul este considerat asemănător unor produse bituminoase de tipul piauzitului sau pyrhoretinului. Descrierea şi parametrii fizico-chimici ai bielzitului sunt amănunńit redate în lucrarea celor doi cercetători ai UniversităŃii din Cluj: Benkö şi Jahn. Bielzitul a fost descoperit în anul 1884, de către Eduard Albert Bielz, la Vaidei - Jiu, în pasul Vulcan, într-un strat de cărbune, cantonat în gresii aquitaniene asociate cu marne bituminoase cu sferosiderite, pe un afluent al văii Jiul Românesc, în zona unei mine de cărbuni. Eşantionul de bielzit, existent în patrimoniul muzeului sibian, se prezintă sub forma unui fragment neregulat conturat, de culoare neagră, cu luciu de smoală, cu spărtură semiconcoidală neregulată, relativ friabil şi casant, cu duritate mică, având greutatea de 10,5 g şi dimensiunile: L - 3,4 cm, l - 2,5 cm, h - 2,3 cm. Bielzitul prezintă o duritate mică (1-2), o greutate specifică de 1,249 g/cm 3 (la temperatura de 18º C), culoarea brună-neagră, luciul gras, spărtură aşchioasă-neregulată la concoidală, fiind un corp opac, care se topeşte la suflător şi arde cu o flacără puternic fumigenă. În intervalul de temperatură situat între 180 ºC şi 190 ºC se transformă într-o masă vâscoasă, pentru ca la 250 ºC să devină fluid. Încălzit la 260 ºC apare un ulei brundeschis, mineraloidul transformându-se într-o masă scoriacee, prin eliminarea de gaze combustibile. La 330 ºC se usucă complet, pentru ca, după răcire, să rezulte un agregat lucios, ce se exfoliază în lamele. Cloroformul şi sulfura de carbon îl dizolvă în cea mai mare parte, soluńia rezultată având o culoare brungălbuie şi o fluorescenńă verzui-murdară. Prin uscare - la încălzire - rezultă o masă lucioasă şi picături de ulei colorat în roşu-brun. Partea insolubilă este neagră, cu aspect cărbunos, ce pluteşte în cloroform şi se depune în sulfura de carbon. Bielzitul este parńial solubil în ulei de terebentină, benzen, alcool etilic, eter, iar în eterul de petrol insolubil. Cele două analize chimice efectuate pe acest mineral organic au indicat următoarele conńinuturi: analiza 1 - C = 79,30 % şi H = 6,26 %, iar analiza 2 - C = 80,19 % şi H = 6,34 %. (Benkö şi Jahn, 1886) Întrucât datele existente lasă unele dubii referitoare la locul, formańiunea geologică şi vârsta depozitelor din care au provenit eşantionul de bielzit, s-a procedat la efectuarea unor analize petrografice şi la determinarea reflactańiei, în scopul elucidării acestor probleme. Astfel, pe un fragment de bielzit s-a efectuat un şlif, preparat prin înglobarea în răşină sintetică, şlefuire şi lustruire, conform normelor de lucru internańionale, fiind cercetat la microscopul optic de doamna Cornelia Panaitescu de la Universitatea Politehnică Bucureşti. Cu această ocazie s-a constatat în cadrul răşinii, de culoare roşiatică, prezenńa vitrinitului, ce prezintă incluziuni de pirit şi inertinit, piritul apărând şi pe fisuri. Masa cărbunoasă este alcătuită, în principal, din vitrinit cu frecvente incluziuni de pirit şi inerńinit. PrezenŃa piritului pe fisuri indică originea secundară a acestuia. Studiul microscopic a indicat că masa cărbunoasă este de rang inferior, corespunzătoare unui stadiu de trecere între cărbunele brun şi huilă (între cărbunele brun şi huilă flambantă) de tipul celei din zăcământul Vulcan (partea estică a Bazinului Petroşani). 2

9 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 Zăcământul de cărbuni de la Vulcan aparńine părńii estice a bazinului intramontan Petroşani, situat în CarpaŃii Meridionali, în regiunea văilor Jiul de Vest - Jiul de Est - JieŃ, între masivele muntoase Vâlcan Retezat - Parâng şi Sebeş, de forma unei cuvete alungite, orientate E - V. FormaŃiunile sedimentare, în facies de molasă detritică cu cărbuni, au o vârstă rupelian - badenian inferioară şi formează, în general, un monoclin, cu căderi nordice, fiind delimitate spre nord de rocile mai vechi, cristalino-mezozoice, printr-un accident tectonic de tipul faliei profunde, cu caractere de decroşare dextră, ce face parte din sistemul de falii al aliniamentului tectonic Valea Cernei - Petroşani. În cadrul succesiunii geologice a molasei paleogen-miocene cu cărbuni - Bazinul Petroşani, sunt separate pe baza cercetărilor de suprafańă şi a rezultatelor lucrărilor miniere şi de foraj, cinci entităńi litostratigrafice cu rang de formańiuni: orizontal 1 (bazal) de vârstă rupeliană, orizontal 2 (productiv inferior) de vârstă oligocenă superioară, orizontul 3 (mijlociu) de vârstă aquitaniană, orizontal 4 (productiv superior) de vârstă burdigaliană şi orizontal 5 (terminal) de vârstă badeniană inferioară. Orizontul 1 (bazal), rupelian Rupelianul este reprezentat printr-o alternanńă de argile, gresii şi conglomerate, de culoare predominant roşie-verzuie, adesea cu laminańie oblică, ce se dezvoltă pe o grosime de m. La partea superioară au fost semnalate 1-2 intercalańii lenticulare de calcare cu Lithothamnium şi resturi fosile macrofloristice, impurificate cu material pelitic sau arenitic. Argilele (44 %), sunt reprezentate majoritar prin argile roşii feruginoase, urmate de argile clorito - glauconitice verzui şi argile marnoase cenuşii. Marnele, destul de rar, au în general culori cenuşii. Gresiile (34 %) sunt predominant argiloase, friabile, au culori verzui-roşiatice şi albicioase, înglobând concreńiuni sferosideritice. Conglomeratele (20,5 %) şi breciile (0,2 %) sunt friabile, argiloase, prezentând culori verzui (când au matrice argiloferuginoasă) sau albicioase (când au matrice argilo-silicioasă). Orizontul 2 (productiv inferior), oligocen superior Oligocenul superior este reprezentat printr-o alternanńă de gresii, argile, marne, marnocalcare, disodile, microconglomerate, calcare şi cărbuni. Gresiile (cca. 48 %) au culori cenuşii, cenuşiu-negricioase sau albicioase, fiind constituite din elemente fine, rulate, de cuarń, mice, (mai ales muscovit) şi feldspańi, cuprinse într-o matrice argiloasă-marnoasăcarbonatică-silicioasă, bituminoasăcărbunoasă. Gresiile, care adesea prezintă laminańie oblică, conńin concreńiuni argiloase, sferosideritice, limonitice şi calcaroase, precum şi resturi fosile faunistice şi floristice. Argilele (cca. 37 %) prezintă culori cenuşiu-negricioase, negre şi brune, fiind impurificate cu substanńe carbonatice, cărbunoase, bituminoase, precum şi cu granule de cuarń, feldspańi caolinizańi, muscovit. Argilele, care reprezintă o stratificańie paralelă, conńin adesea concreńiuni calcaroase sau sferosideritice şi resturi vegetale sau animale. Marnele (cca. 6,5%) au o stratificańie paralelă, prezintă culori cenuşii, cu tonuri mai închise sau mai deschise şi sunt impurificate cu substanńe bituminoase şi cărbunoase, alături de care apar granule fine de cuarń, feldspańi sau mice (de tipul muscovitului). Adesea, aceste roci conńin numeroase resturi fosile floristice sau faunistice. Marnocalcarele (cca. 2 %) evidenńiază stratificańia paralelă şi culori cenuşiu-violacee (când conńin cantităńi apreciabile de CaCO 3 ) sau brun negricioase (datorate substanńelor bituminoase). Uneori conńin resturi fosile. Disodilele, în proporńie de cca. 0,15 % sunt roci pelitice impurificate cu substanńă bituminoasă, fosilifere (frunze şi solzi de peşti), cu stratificańie paralelă, textură şistoasă şi culori cenuşiu-închise, gălbui sau negricioase. Microconglomeratele (cca. 0,5 %) au fost semnalate numai în partea vestică a Bazinului Petroşani, sub forma unor bancuri subńiri cu laminańie oblică, constituite din fragmente de roci bine rulate, înglobate într-o matrice argiloasă-marnoasă-silicioasă. 3

10 V. Ciuntu et al. Eşantionul de bielńit din colecńiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu. Calcarele (4,5 %) sunt dure, uneori fosilifere, albicioase sau cenuşiu-deschise, impurificate cu substanńă argiloasă (calcare argiloase), cu substanńă bituminoasă (calcare bituminoase) şi cu granule detrice, predominant cuarńoase (calcare gazoase). Orizontul 3 (mijlociu), aquitanian Aquitanianul este reprezentat printr-o alternanńă ciclică (grosier-fin) de gresii, nisipuri, argile, marne, conglomerate, bentonite şi cărbuni, de culoare verzui-roşievişinie, rar fosilifere, ce se dezvoltă pe o grosime de m. Gresiile şi nisipurile (cca. 61,5 %) verzui-gălbui sau, mai rar, roşietice, cu laminańie oblică, sunt constituite din granule detritice fine, bine rulate de cuarń, feldspat, glauconit, hematit, muscovit, clorit, prinse într-o matrice argiloasă-marnoasă-silicioasă. Argilele (31,5 %), vişinii (hematitice), verzui (cloritoase) maronii, adesea cu concreńiuni carbonatice sau sideritice, sunt impurificate cu cuarń, glauconit, clorit, muscovit, conńin floră şi faună fosilă. Marnele (2,5 %), verzui-albicioase, rar cu faună fosilă, trec spre varietăńile argiloase sau grezoase. Conglomeratele (circa 4,5%), verzuiroşiatice-albicioase, sunt formate din elemente rulate de cuarńite, gnaise, micaşisturi, prinse într-o matrice argiloasă, argilo-feruginoasă sau carbonatică, dure, masive sau slab stratificate, sunt adesea cu laminańie oblică, cu rare resturi faunistice fosile. Bentonitele, care apar numai sporadic, au culori gălbui-verzui şi sunt formate, aproape în exclusivitate, din montmorillonit. Cărbunii (circa 0,01 %) negri lucioşi când sunt puri, negri-bruni când sunt impurificańi cu substanńe argiloase, apar ca intercalańii lentiliforme sporadice. Orizontul 4 (productiv superior), burdigalian Această entitate litostratigrafică apare numai în partea estică a Bazinului Petroşani în regiunea Sălătruc, are o grosime de m, de culoare cenuşie şi conńine numeroase resturi vegetale fosile. Orizontul a fost divizat, pe criterii litologice şi paleontologice, în trei suborizonturi: suborizontul inferior, cu o grosime de circa 150 m, grezos fosilifer (ostreide, pectunculide), suborizontul median, cu o grosime de cca. 250 m, argilos fosilifer (resturi de plante), cu nouă strate de cărbuni şi orizontul superior, cu o grosime de aproximativ 250 m, grezos-argilos cu numeroase resturi de fosile (pectinide, arcide, turitelide). Gresiile şi nisipurile, cu laminańie oblică, fin granulare (cca. 48 %), au culori cenuşii sau gălbui şi sunt alcătuite din granule bine rulate de cuarń, feldspańi şi paiete muscovitice, înglobate într-o matrice argilomarnoasă, adesea cu resturi floristice şi faunistice fosile. Argilele (circa 45 %) sunt masive sau slab stratificate, cenuşii, uneori impurificate cu granule fine de coarń, mice (argile nisipoase), cu carbonańi (argilele calcaroase) sau cu materie cărbunoasă (argilele cărbunoase) şi conńin numeroase resturi faunistice fosile. Marnele (cca. 3 %) şi marnocalcarele (cca. 0,15 %) sunt bine stratificate, bogate în resturi de faună fosilă, iar prin impurificare cu granule detritice devin grezoase. Conglomeratele (cca. 3 %), cenuşiialbicioase, mai rar gălbui, sunt constituite din elemente rulate de roci granitoide, gnaise, amfibolite, şisturi sericitoase, cuarńite etc., prinse într-o matrice argiloasă sau marnoasă, adesea cu laminańie oblică. Resturile de faună fosilă sunt reprezentate prin valve de ostroide. Cărbunii (cca. 0,86 %) negri-bruni, conńin vitrinit şi clarit, şi sunt adesea impurificańi cu substanńă argiloasă, sunt în număr de nouă strate cu grosimi cuprinse între 0,50 şi 1,70 m. 4

11 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 Orizontul 5 (terminal), badenian inferior Acest orizont este prezent, ca şi orizontul 4, în zona Sălătrucului, deci în extremitatea nord-estică a Bazinului Petroşani, având o grosime de până la 500 m, o culoare brună şi resturi de plante fosile. Orizontul se remarcă prin aspectul mai grosier spre partea superioară, ceea ce sugerează caracterul regresiv al acestuia. Nisipurile (cca. 70 %) nefosilifere, adesea cu laminańie oblică, uneori slab cimentate, au culori gălbui şi sunt constituite din granule fine de cuarń, feldspańi, granańi, muscovit, sericit, biotit, prinse într-o matrice argiloasă-feruginoasă. CONCLUZII În final, putem arăta că atât caracteristicile inculziunii de cărbune, cât şi menńiunile lui Benkö şi Jahn, referitoare la Valea Jiul Românesc, la Pasul Vulcan, la gresiile aquitaniene, precum şi la marnele bituminoase, demonstrează că eşantionul de bielzit, existent în patrimoniul Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, sub numărul de inventar 8216, provine din orizontul 3 (mijlociu), aquitanian, de la Vulcan (partea estică a Bazinului Petroşani) al molasei detritice cu cărbuni, de vârstă paleogenmiocenă. Pietrişurile (cca. 28,5 %), gălbuibrune, nefosilifere, de cele mai multe ori prezentând o laminańie oblică, sunt alcătuite din fragmente de granitoide, gnaise, amfibolite, cuarńite rulate, prinse într-o matrice feruginos-argiloasă. Argilele (cca. 11 %) nefosilifere prezintă culori roşii-brunii-verzui, iar bentonitele, sporadice, gălbui-verzui, sunt constituite în principal din montmorillonit. Tufurile dacitice, de asemenea sporadice, au o culoare albă, stratificańie paralelă şi prezintă urme de plante. În urma studierii bibliografiei de specialitate, a aspectelor macroscopice şi a analizelor petrografice şi determinării reflactanńei bielzitului, rezultă că bielzitul este un mineraloid cu compozińie cărbunoasă de rang inferior şi nu o varietate de chihlimbar, cum apare în studiile mai vechi. Cu toate acestea, eşantionul de la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, aparńinând colecńiei mineralogicopetrografice Eduard Albert Bielz rămâne un unicat pentru ştiinńa geologică. 5

12 V. Ciuntu et al. Eşantionul de bielńit din colecńiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu. BIBLIOGRAFIE BENKÖ G., JAHN, K., 1886 Ueber ein eigenthümliches Erdharz oder asphaltartiges Mineral von Sil - Vajdei, Verh. u. Mitt., Sibiu, XXXVI Jg., pp BIELZ Ed. Alb., 1887 Das eigenthümliche Erdharz in den tertiären Steinkohlenlagern am Vulcanpasse, Verh. u. Mitt, Sibiu, XXXVII Jg., pp

13 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 CONTRIBUłII LA STUDIUL FENOMENELOR DE TRANSFORMARE A ROCILOR MAGMATICE DIN ZONA ALMAŞU MARE (JUEłUL ALBA) - TECHEREU - VALEA ŞTEAMPURILOR (JUDEłUL HUNEDOARA) Viorel CIUNTU Muzeul de Istorie Naturală Sibiu, Str. CetăŃii, nr. 1, Sibiu, judeńul Sibiu, România, RO CUVINTE CHEIE: Fenomene hidrotermale, roci ofiolitice, roci andezitice, roci eruptive neogene, propilitizare, argilizare-sericitizare, zeolitizare, limonitizare-hematitizare, minerale secundare. RESUMÉ: Contributions l étude des transformations hydrothermales des roches magmatiques dans la zone Almaşu Mare (dép. Alba) - Techereu - Vallée Şteampurilor (dép. Hunedoara) - România. La zone étudiée dans la part nordouestique du bassin néogène de Zlatna, dans la zone axiale des Monts Métallifères. Cette région este délimitée au nord par Colline Fericelii, à l' ouest par Vallée Şteampurilor, au sud-sud-ouest par Vallée Techereu et à l'est par les villages Almaşu Mare et Brădet. Les rechérches effectuées dans ce périmètre montrent que une grande part des roches ophyolitiques (les diabases et les mélapyres) et des roches éruptives néogènes (les andésites et les rhyolites) a été afféctées d' une série des transformations epithermales, hydrotermales et, même, supergènes. INTRODUCERE În, lucrarea de fańă sunt aduse contribuńii la cunoaşterea fenomenelor hidrotermale care au afectat rocile ofiolitice, Les transformations hydrotermales dans les ophyolites appartienent à l' étape de la propylitisation, avec la formation des minéraux secondaires, comme: l' épidote, la chlorite, et, spéciellement, la serpentine. Un rol plus important l' occupe la limonitisationhématitisation, de nature supergène. Les roches éruptives néogènes ont été affectées par l' argilitisation- séricitisation, chloritisation et silicification. Les minéraux secondaires résultés sont: la caolinite, la séricite, la clinochlore, la prochlorite, l'opal, la calcédonie, le quartz et la calcite. Un rol trés importantl occupe l'étape zéolitifère, exclusivement dans les roches diabasiques et mélaphyriques, avec la formation des zéolites, come: la mésolite, la stilibite, l' heulanbite et la laumontite. andezitice şi în special, riolitele din zona Almaşu Mare (jud. Alba) - Techereu - Valea Şteampurilor (jud. Hunedoara), interesante sub aspect mineralogic şi petrografic. 7

14 V. Ciuntu Transformarea rocilor magmatice (Almaşu Mare - Techereu - Valea Şteampurilor). REZULTATE ŞI DISCUłII Stadiul de propilitizare Deşi transformările acestui stadiu au fost caracterizate, în literatura de specialitate, ca fiind strâns legate de produsele magmatismului neogen, considerăm că le putem asocia şi magmatismului ofiolitic, întrucât produsele de neoformańiune rezultate, precum şi condińiile de geneză, sunt asemănătoare, atât în cadrul rocilor ofiolitice, cât şi în cadrul rocilor eruptive neogene. Fenomenele de transformare din cadrul stadiului de propilitizare sunt serpentinizarea, epidotizarea, carbonatarea şi cloritizarea. Serpentinitizarea este un fenomen des întâlnit în cadrul magmatitelor ofiolitice din zona Almaşu Mare - Techereu - Valea Ştampurilor, afectând exclusiv cristalele de ovilin din roci diabazice şi melafirice. Serpentinul, ca mineral de neoformańie, apare în cazul acestor roci sub varietatea antigorit, însońit fiind de clinoclor şi oxizi de fier. Pseudomorfozele de serpentin după olivin pot să se limiteze la conturul cristalelor de olivin sau pot să-l depăşească formând adevărate coroane în jurul resturilor olivinice adeseori generând amigdale de serpentin. Serpentinizarea este deosebit de frecventă în melafirele de pe Valea Techereului şi Valea Şteampurilor, în timp ce pe Valea Bodii apar melafire cu serpentinizări mai reduse. În aceste roci serpentinul apare sub un pleocroism slab verzui şi culori de interferenńă destul de scăzute, adeseori mascate de culoarea naturală a acesteia. Parageneza specifică serpentinului din aceste roci este clinoclor, proclorit şi limonit. Epidotizarea apare ca fenomen de transformare a rocilor melafirice de pe Valea Şteampurilor, afectând o mică parte din acestea. Prin acńiunea apei de origine magmatică asupra mineralelor melanocrate primare (augit) se pune în libertate calciul, care în prezenńa cationilor de fier şi a anionilor alumosilicatici preexistenńi generează epidotul. Acesta apare sub formă de agregate de cristale scurt-prismatice, cu un relief evident şi culori de interferenńă ridicate, fie sub formă de venule, rezultate în urma depunerii epidotului pe fisurile submilimetrice ale ofiolitelor. Întrucât acest fenomen afectează o mare masă de roci ofiolitice din perimetrul Poiana - Valea Iepii, învecinat zonei studiate, masa de roci în care epidotul apare larg dezvoltat, presupunem că epidotul se poate depune şi din soluńiile hidrotermale, în condińii de temperatură şi presiune specifice. Carbonatarea apare ca un fenomen însońitor în cadrul stadiului de propilitizare. Mineralul caracteristic acestui fenomen este calcitul, care se formează pe seama cationilor de Ca 2+, când punerea lor în libertate se face în condińiile unui mediu cu un aport deosebit de dioxid de carbon. În rocile ofiolitice se remarcă prezenńa calcitului sub formă de plaje, în masa fundamentală a acestora. Cloritizarea apare ca un fenomen ce afectează mineralele primare melanocrate, cum este augitul, mai puńin olivinul. Ca produs de neoformańie apare clinocloritul, care adesea este însońit de varietatea magneziană de clorit (plocoritul) specific unui stadiu mai avansat de transformare. PrezenŃa clinoclorului în ofiolitele din perimetrul studiat, este legată de transformarea augitului, pe când în rocile eruptive neogene, respectiv andezitele de Barza, clinoclorul apare asociat cristalelor de hornblendă, afectate de proplitizare în mod mult accentuat decât piroxenii din aceleaşi roci. Astfel, cristalele de hornblendă apar mai mult sau mai puńin rotunjite, fiind înconjurate de o coroană de minerale cloritice, în speńă clinoclorul, în asociańie cu opacitul. Stadiul de argilizare-sericitizare Acest stadiu se manifestă printr-o asociańie de fenomene de transformare hidrotermală, în care argilizarea-sericitizarea joacă rolul principal. Ca fenomene asociate se manifestă cloritizarea în sensulformării neocloritelor, silicifierea şi carbonatarea. Caolinizarea, ca fenomen de transformare, se manifestă atât în rocile ofiolitice, cât şi în cele eruptive neogene, din perimetrul cercetat, ca macrofenomen, cât şi ca microfenomen. În urma desfăşurării fenomenului de caolinizare rezultă o serie de minerale 8

15 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 argilitice, dintre care cel mai frecvent întâlnit este caolinitul, sub forma sa impură. Aceasta apare în rocile ofiolitice de pe Valea Techereului, Valea Şteampurilor şi, mai puńin, în cele de pe Valea Bodii şi Pârâul Merilor. În diabazele şi melafirele care aflorează aici, caolinitul se formează pe seama feldspańilor plagioclazi din compozińia acestor roci, constituind pseudomoafoze totale sau parńiale. Spre deosebire de ofiolite, în care caolinizarea se restrânge la nivelul plagioclazilor, în cazul rocilor aparńinând magmatismului subsecvent tardiv acest fenomen este mult mai larg dezvoltat, afectând adesea întreaga masă a rocilor. Astfel, în cazul riolitelor de pe Valea Techereului se constată caolinizarea în masă a acestora. Rocile capătă în acest caz un aspect mai mult sau mai puńin pământos, culoarea predominantă fiind albă rozie la slab verzuie. Se pot observa şi plaje de silice, care însońesc mineralele caolinitice rezultate prin transformarea feldspańilor din compozińia acestor riolite. La andezitele de FaŃa Băii nu am întâlnit fenomene de caolinizare, acestea prezentându-se, în general, nealterate. În schimb, andezitele de tip Barza, care constituie rocile gazdă pentru minereurile aurifere şi plumbo-zincifere din Dealul Fericelii, respectiv din zăcământul Muncăceasca, pe lângă faptul că au suferit intense procese de propilitizare, sunt afectate şi de intense fenomene de caolinizare şi mai ales în apropierea zonelor cu minereu sau a filoanelor. Sericitizarea, ca fenomen important al stadiului de argilizare-sericitizare apare la rocile eruptive din perimetrul Almaşu Mare - Valea Techereului - Valea Şteampurilor destul de slab dezvoltat, fiind cu totul subordonat altor fenomene de dezvoltare. Microscopic, am determinat prezenńa sericitului, ca produs de neoformańie, doar într-o singură secńiune din melafirul de pe Valea Techereului. Aici, sericitul apare ca agregat lamelar-acicular, înconjurat de minerale cloritice. Cloritizarea, ca fenomen asociat al principalelor transformări ale acestui stadiu, respectiv caolinizarea şi sericitizarea, are o dezvoltare deosebit de largă, mai ales în cadrul rocilor ofiolitice. Cloritele din această fază constituie o nouă generańie, fiind formate pe seama cloritelor generate de stadiul propilitic sau apar ca rezultat al transformării unor minerale femice. PrezenŃa acestor neoclorite se datorează unei levigări a fierului din cloritele tipice propilitizării (clinoclorul), în urma căreia creşte conńinutul în MgO, rezultând în acest fel procolitul, ca mineral de neoformańie caracteristic acestui fenomen. Din cauza levigărilor şi a remobilizărilor care caracterizează, întregul stadiul argilito-sericitic, neocloritele formate nu se menńin în conturul mineralelor pe care le-a substituit, ca în cazul propilitizării, ci îl depăşesc, adeseori invadând întreaga masă a rocii. Astfel, există melafire pe Valea Techereului, Valea Bodii şi de pe Pârâul Mârului. Pe Valea Şteampurilor mai apar şi melafire intens cloritizate. Plocloritul se insinuează pe fisurile ce străbat ofiolitele sau formează amigdale. De multe ori, acesta apare şi sub formă de coroane în jurul altor minerale primare sau secundare. Silicifierea reprezintă un alt fenomen de transformare a rocilor eruptive din perimetrul cercetat, fenomen asociat al argilizării şi sericitizării. Rocile cele mai afectate de silicifiere sunt riolitele de tip BăiŃa şi andezitele de tip Barza. Alături de acestea apar şi melafire, care sunt intens silicifiate. Este cazul unei mase destul de importante de melafire de pe Valea Bodii. Restul melafirelor nu sunt silicifiate în masă, ci silicea amorfă sau criptocristalină se dezvoltă la nivelul amigdalelor din masa lor fundamentală. PrezenŃa silicei în interiorul vacuolelor din rocile melafirice poate avea o provenienńă hidrotermală, cât şi una supergenă. De obicei în aceste vacuole, silicea este reprezentată prin varietăńi amorfe (opal,) criptocristaline (calcedonit şi lutecit) şi, chiar, cristaline (cuarń microcristalin hidrotermal). Silicifieri, de mare amploare, au afectat riolitele de tip BăiŃa, care aflorează din Dealul Teiuşu până pe Valea Bodii. Aici, silicifierea a fost atât de intensă încât a afectat întreaga masă de riolite, ca urmare a acńiunii soluńiilor hidrotermale de temperatură relativ scăzută, 9

16 V. Ciuntu Transformarea rocilor magmatice (Almaşu Mare - Techereu - Valea Şteampurilor). cu un important conńinut în SiO 2. În urma acestui fenomen, pe fisurile şi în golurile din rocă s-au depus diferite varietăńi de silice, în special opalul, calcedonia şi cuarńul microcristalin. Microscopic, opalul apare în mase de dimensiuni mici sau medii incluse în riolite, formând aşa numitele jaspis (Primics, 1891). Calcedonia apare sub diferite varietăńi macrotexturale, date de prezenńa benzilor continue sau concentrice de silice criptocristalină diferit colorate. Astfel, sunt prezente: onixul, precum şi carneolul şi varietatea translucidă, slab albăstruie de calcedonie masivă. CuarŃul microcristalin se dezvoltă în cavităńile din riolitele de pe Valea Bodii, formând druze şi geode, microcristalele de 1-2 mm dispunându-se adesea pe un fond de opal şi de calcedonie şi fiind, în general, incolore sau slab violete. La microscop, calcedonia, apare sub varietăńile calcedonit şi lutecit, opalul ca mase izotrope, iar cuarńul sub formă de microagregate dispuse fie în masa fundamentală a rocii silicifiate, fie în golurile fenocristalelor de cuarń primar corodat şi resorbit magmatic. Rocile riolitice silicifiate au un aspect porńelanos, culoare albicioasă, slab roşietică şi o duritate extrem de ridicată, prezentând o mare rezistenńă la lovire şi spargere. Carbonatarea apare ca fenomen de transformare hidrotermală în cadrul stadiului de argilizare-sericitizare, afectând în special mineralele primare: feldspat şi augit. PrezenŃa calcitului este legată, mai ales, de rocile melafirice şi diabazice din perimetru, în care calcitul se dezvoltă sub formă de amigdale cu structură radiară, apărând şi ca fenule în fisurile rocilor luate în considerańie. În diabazul augitic de pe Pârâul Mărului - Techereu, calcitul a fost întâlnit ca produs de transformare al augitului. dispunându-se în jurul acestor cristale. Calcitul, din vacuolele rocilor ofiolitice, poate fi considerat că s-a depus direct din soluńiile hidrotermale purtătoare de Ca 2+ în prezenńa dioxidului de carbon. Calcitul, format pe seama feldspańilor plagioclazi, apare ca pseudomorfozând parńial sau total fenocristalele mineralului primar (plagioclazul). De obicei, calcitul din rocile ofiolitice din perimetrul studiat apare în parageneză cu cloritele, silicea, caolinul şi alte minerale de neoformańie, în speńă, zeolińii. În diabazul de pe Pârâul Mărului, alături de vacuolele cu calcit apar şi amigdale cloritice mai mult sau mai puńin alungite. Unele melafire de pe Valea Steampurilor sunt atât de transformate, încât nu se mai poate distinge structura lor inińială. În aceste roci plajele calcitice se întrepătrund cu plajele cloritice. Stadiul de zeolitizare Zeolitizarea apare ca un complex de procese bine individualizat în cadrul rocilor melafirice din zona Almaşu Mare - Techereu - Valea Şteampurilor. Acest stadiu se caracterizează printr-o complexitate structurală şi o extindere mare în cadrul domeniului hidrotermal, de temperatură şi presiune scăzute. Ca produse de neoformańie apar zeolińi, sub diferite specii minerale, dispuşi în vacuolele şi fisurile melafirelor de pe văile Techereului, Bodii, Şteampurilor şi Pârâul Mărului. Din punct de vedere genetic, stadiul de zeolitizare îl considerăm ca aparńinând domeniului hidrotermal, cel puńin pentru rocile studiate, adică ofiolitele de pe văile amintite mai sus. Speciile minerale de zeolińi indentificate în rocile ofiolitice din zona Almaşu Mare - Techereu - Valae Şteampurilor. O bună parte din ofiolitele ce aflorează în perimetru constituie roci-gazdă pentru diferitele specii minerale de zeolińi, uneori în mare cantitate ale acestora ducând la formarea zeolititelor, pe care le-am identificat pe Pârul Mărului, în amonte de aflorimentul cu diabaze augitice. În rocile melafirice din perimetrul cercetat am identificat prezenńa: mezolitului, stilbitului, heulanditului şi laumontitului. 10

17 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 Mezolitul Apare sub formă de agregate acicular-fibroase, fie în stare proaspătă, fie puńin alterat. L-am identificat în melafirele de pe Valea Bodii şi în zeolititele de pe Pârâul Mărului. La microscop, mezolitul prezintă un habitus prismatic alungit, apărând adesea maclat şi în cristale concrescute, având cele mai scăzute culori de interferenńă dintre zeolińi. Stilbitul Întâlnit în melafirele de pe văile Techereului şi Bodii, cât şi în zeolititele de pe Pârâul Mărului, de obicei, stilbitul apare în aceste roci sub formă de venule, de dimensiuni milimetrice sau centimetrice, ca grosime şi cu lungimi decimetrice, chiar şi de un metru, aşa cum apare în aflorimentul de pe Pârâul Mărului. Macroscopic se prezintă în cristale scurt prismatice, alb-gălbui, uneori cu nuanńe rozii. Are luciu sticlos la mătăsos, şi o friabilitate relativ ridicată. La microscop, acest zeolit apare cu habitus prismatic-lamelar, în cristale izolate sau în agregate. BirefringenŃa este mai ridicată, iar culorile de interferenńă sunt cenuşii de ordinul I. Apare, ca şi mezolitul, în parageneză cu calcitul, cloritul şi uneori, cu silicea. În melafirul de pe Valea Techereului, pe cursul său superior (Valea Almaşului), la microscop, stilbitul apare asociat cu laumontitul. Heulanditul Apare frecvent în aflorimentele melafirice de pe Valea Bodii şi Pârâul Mărului, în zeolitite. Se dezvoltă în cristale prismatic-tabulare, cu aspect sidefos şi de culoare roşie-cărămizie la roşie intensă. Este destul de friabil. Microscopic, heulanditul prezintă un habitus lamelar caracteristic, cristalele având un clivaj foarte bun după (100), care se poate observa şi macroscopic. BirefrigenŃa este mică, unghiul de extincńie cuprins între 27 şi 32. În zonele studiate, acest zeolit apare în parageneză cu silice, calcit, clorit, mezolit şi stilbit. Laumontitul L-am identificat în melafirele de pe Valea Bodii şi de pe cursul superior al Văii Techereului, sub forma unor cruste foarte friabile, de cele mai multe ori pulverulente, din cauza deshidratării naturale. La microscop, prezintă habitus monoclin-prismatic, clivaj foarte bun după fańa (110), culoarea fiind albă-rozie, în secńiuni subńiri. BirefringenŃa este scăzută, iar unghiul de extincńie cuprins în 27 şi 34. În zonă, laumontitul apare asociat cu stilbit, clorit, calcit şi limonit. Fenomenul de limonitizarehematitizare Acest fenomen, deosebit ca geneză, a fost întâlnit larg dezvoltat în melafirele de pe Valea Bodii, aici rocile fiind intens limonitizate şi hematitizate. Larga dezvoltare a acestui fenomen indică o geneză supergenă, rocile fiind afectate de acńiunea apelor de infiltrańie bogat feruginoase, din care s-a depus la început limonitul, iar apoi în, condińii specifice, s-a format hematitul. Transformarea limonitului în hematit a fost favorizată şi de procesul de intensă silicifiere a acestor melafire. Analiza roentgenografică a unei probe de rocă melafirică limonitizatăhematitizată a pus în evidenńă mai multe minerale din grupa oxizilor şi hidroxizilor de fier: hematit, goethit, hidrohematit şi hidrogoethit. Spre deosebire de rocile ofiolitice, în care fenomenul de limonitizarehematitizare este mai frecvent şi care afectează o masă relativ mare de roci, produsele magmatismului neogen, care apar în zona cercetată, sunt mult mai puńin afectate de un astfel de fenomen. AcŃiunea slabă a apelor de infiltrańie, cu conńinut feruginos, a produs doar o neânsemnată impregnare a acestor roci, trădată de culoarea lor mai roşcată. Aşa este cazul riolitelor caolinizate de pe Valea Techereului şi chiar, a celor de pe Valea Bodii, în care oxizii de fier participă ca pigment de colorańie în varietăńile de silice. 11

18 V. Ciuntu Transformarea rocilor magmatice (Almaşu Mare - Techereu - Valea Şteampurilor). CONCLUZII În urma cercetărilor efectuate în perimetrul Almaşu Mare (jud. Alba) - Techereu- Valea Şteampurilor (jud. Hunedoara) am constatat că o mare parte a rocilor ofiolitice (diabaze şi melafire) şi a celor aparńinând magmatismului neogen tardiv au fost afectate de transformări de natură epitermală, hidrotermală şi chiar supergenă. Multe dintre aceste roci prezintă modificări structural-texturale şi aspecte de dezagregare. Activitatea soluńiilor hidrotermale a condus la înlocuirea rocilor ofiolitice, prin parageneză, de minerale de neoformańiune, în special aparńinând stadiului de propilitizare, la care se asociază şi minerale secundare BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ BEDELEAN I., ZeoliŃii din MunŃii Apuseni şi fenomenul de zeolitizare, Cluj, (teza de doctorat, Bibl. Univ. Babeş- Bolyai). BENKÖ G., Mineralogische Mittheilungen aus dem Siebenbürgischen Erzgebirge, Földt. Közl., 19-20, Budapest. CIUNTU V., Studiul mineralogic şi petrografic, cu unele considerańii geochimice, privind rocile mezozoice şi neogene, din cadrul complexelor eruptive, din zona Almaşu Mare (judeńul Alba) - Techereu - Valea Şteampurilor (judeńul Hunedoara), Cluj, (teză de licenńă, Biblioteca UniversităŃii Babeş - Bolyai). CIUNTU V., Contributions to the petrographyc study of the magma rocks from the Almaşu Mare - Techereu - Şteampuri Valley area (Hunedoara County), Acta Oecologica, Sibiu, XIII, nr GHIłULESCU T. P., şi col., Etudes géologiques et minières des Monts Métallifères, Bucureşti, Ann. Inst. Géol. Roum. datorate carbonatării, caolinizării sau silicifierii, la care se adaugă, uneori, intense limonito-hematitizări, acestea din urmă de natură supergenă. Un loc aparte în transformarea ofiolitelor îl ocupă stadiul de zeolitizare, cu formare de zeolińi şi, pe alocuri, de zeolitite. În ce priveşte transformările hidrotermale din cadrul rocilor eruptive neogene (riolite şi andezite), menńionăm că aparńin, în principal, stadiului de argilizaresericitizare, la care se adaugă, în mai mică măsură, cloritizarea şi carbonatarea. Fenomenele de silicifiere asociate sunt deosebit de intense, iar oxidările ferifere sunt cu totul subordonate. IANOVICI V., şi col EvoluŃia geologică a MunŃilor Metaliferi, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti. IANOVICI V., şi col EvoluŃia geografică a MunŃilor Metaliferi, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti. LUPEI N., ContribuŃiuni la stadiul zăcămintelor miniere din regiunea Stănija - Techereu (MunŃii Metaliferi), Cluj, (teză de doctorat, Bibl. Univ. Babeş - Bolyai). PIRIMICS G., Mineralogisch - geologische Notizen aus Siebenbürgen, O. t. - t, Ert., Budapesta, nr. 16. RĂDULESCU D., ContribuŃii la cunoaşterea fenomenului de propilitizare a rocilor vulcanice, Bucureşti, Rev. Univ. Buc. şi Politeh. Buc, ser. Şt. Nat. Nr. 3. STANCIU CONSTANTINA., ContribuŃii la cunoaşterea transformărilor hidrotermale ale rocilor andezitice, Stud., cerc. Geol., VI/4, Bucureşti. STOICOVICI E., Augitul din diabazul de la Techereu, Bucureşti, Bul. Soc. Ştin. Geol., XI.in cadrul complexelor eruptive, din zona Almaşu Mare (jud. Alba) - Techereu - Valea Şteampurilor, (jud. Hunedoara),Cluj, (teză de licenńă, Bibl. Univ. Babeş - Bolyai). 12

19 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 THE GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT PROTECTION A NONSENS? Rodica CIOBANU Natural History Museum, CetăŃii, no. 1, Sibiu, Sibiu County, Romania, RO KEYWORDS: geological activities, develop of ecological branches, environmental geology. REZUMAT: Geologia şi protecńia mediului un non-sens? Ramurile economice şi inginereşti ale geologiei cunosc în prezent momente de criză. Ramurile economice, dezvoltate prioritar până în deceniul 90 al secolului trecut au influenńat şi dezvoltarea ramurilor extractive. Activitatea acestora a însemnat şi progresul social, economic al unor zone montane, dar şi finanńarea cercetării fundamentale în geologie. Un exemplu al priorităńii ramurilor extractive, ca politică de stat, îl reprezintă şi cifrele de şcolarizare ale facultăńilor cu profil geologic din acea perioadă. Însă rănile produse mediului, prin decopertări în exploatările de tip carieră, Around the 1950's, a famous Romanian professor of geology, Murgeanu, used every chance he had to point out that "an essential element in modern man's culture is knowing the earth we walk on and which offers us the fundamental basis of our existence". (Popescu, 1995) The words still hold water today more than ever, when mankind finally understood that the Earth is a closed system and its usage has cumulative effects with impact in the future. Whereas if a generation replaces another one and there is always the chance of a new beginning, when it comes to Earth such an exchange is not likely rarely can it be re-established to a certain degree, but never can it be replaced. Until the 90's, geological knowledge and education was acknowledged as state politics, due to economic considerations regarding the impactul social datorat creşterii numerice, în timp scurt, a populańiei în zone rurale, diferenńierile culturale între localnici şi cei ce participau la activităńi geologice, poluarea asociată acestor activităńi au produs şi produc pagube ireparabile. Într-un bilanń economic beneficiile, din minereurile extrase, sunt depăşite de pierderile mediului şi chiar materiale şi sociale în localităńile respective. În prezent Geologia, prin ramuri noi apărute, Geologia ambientală spre exemplu caută soluńii privind îndreptarea a ceea ce a poluat şi limitează dezvoltarea ramurilor extractive poluante stimulând dezvoltarea unor industrii locale care să nu afecteze mediul şi să ducă la creştere bunăstării materiale a populańiei. importance of a wise and efficient usage of raw material for the national economy. Geology is regarded, especially by the general public, as an applied science, due to its links with mining, oil and natural gas extraction industry or with civil and industrial engineering. The engineering and economic fields of geology are passing through a moment of "crisis" in Romania and worldwide, too. This situation is mainly due to the activity of the "green" men who contributed with their actions to the limitation of the processing industry, of mining. In geology, economic priorities have lead to the development of certain branches against others. Geology is very much like the dragon in the story: if a head is cut off, seven others will grow back on the spot. Therefore once problems connected with economic 13

20 R. Ciobanu The geology and the environmental protection a nonsens? necessities were solved, others caused by pollution came up. If in the previous centuries the development of geology met only economic constrains like having access to world research at the end of the 90's, today new constrains limiting especially the applied disciplines appeared. In the 80's, the central geological branch around which other branches would "evolve" was the prospecting, the exploitation and improve of mineral resources, of the most favourable conditions for civil engineering settings. One can notice that after 15 years, in which the applied branches especially for mining and processing were centres of interest, they governed and motivated as such the fundamental research in Romania, too, just like in the occidental countries, such branches take a second place. The explanation lies also in the priorities of the industrial development period when extractive production-industry dominated among the geological activities, regardless of the costs it would involve on the environment or production side. (Popescu, 1995) Since geology is a science dedicated to man and society it has suffered and still suffers a process of re ordering the priorities, the past hierarchies imposed by the two sides: that of the applied and that of the fundamental disciplines. While the engineering and economic fields of geology are passing through a crisis just like engineering and economy among human activities, a new discipline has emerged and a new branch is ever more present, the "Environmental geology". While the applied branches of geology have suffered discontinuities this new branch tries to reconcile the economic factor with the ecologic and social one, according to the current necessities and requirements. Environmental geology, as most of the geologists predicted, appeared as a new branch which uses geological information to reduce the degradation of the environment caused by earthquakes, eruptions, sliding, floods etc. but also by human activities concerning the exploitation of the soil and subsoil resources. (Petrescu et al., 1997). Now the geological branches try to reconcile the economic requirements with the ones regarding environmental protection, the understanding of the environmental problems in order to find suitable solutions being essential, since the ultimate purpose would be to limit the pollution causing activities. The geological activities have been and still are very much connected with the exploitation of the mineral resources, which are the subject of the extracting branches like coals, ferriferous or non ferriferous minerals, aluminium, metalliferous useful substances, useful rocks, precious or semi-precious stones which are indispensable to other industrial branches, too. The extracting industry is, however, the human activity causing the strongest impact against the environment and especially against the soil-subsoil factor. As counterpart, this industry produces depolluters for water, gas and fertilizers. In the developed countries, mining activities refer exclusively to the exceptional deposits or of local interest. Mining activities can be found only in the 3 rd world countries. During the communist dictatorship the leaders' ambition was to exploit any raw material, regardless of the geological studies concerning the impact on the geological area in general, the economic reasons underlying useful mineral concentrations, costs etc. The Apuseni Mountains, situated in the north-east of the country witness to the "wild" geological activities careless of any environmental protection measures. Geologists who have spent a lifetime working in that mountains ores exploitations presently declared that an economic calculus would prove that the cost of the useful minerals extracted is much smaller than the income that could have been obtained by the rural tourism implementing there. Unfortunately, houses are still falling down, phreatic waters and soil are still being poisoned due to mining activities in today's Romania. Any field geological activity implies direct consequences over the environment (fig. 1): sonic pollution (motors, explosions), chemical (hydrocarbons, insecticides), the acceleration of soil erosion (plough lands, roads, quarries, deforesting), clogging of the river beds (faulty waste dumping, wood transports), soil PH modification (decomposed sawdust turns into phenol) etc. 14

Road Traffic Information and Monitoring System

Road Traffic Information and Monitoring System Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Road Traffic Information and Monitoring System Mihai Iliescu

More information

Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD)

Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD) Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD) FLORINA RAD 1, CAMELIA CIOBANU 2, GIANINA ANGHEL 3, IULIANA DOBRESCU 4 ABSTRACT There is a controversial relationship between Autism

More information

The Analysis of Currency Exchange Rate Evolution using a Data Mining Technique

The Analysis of Currency Exchange Rate Evolution using a Data Mining Technique Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN Vol. LXIII No. 3/2011 105-112 Economic Sciences Series The Analysis of Currency Exchange Rate Evolution using a Data Mining Technique Mădălina Cărbureanu Petroleum-Gas

More information

UNSING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM VISUALISATION FOR THE SEISMIC RISK ASSESMENT OF THE ROMANIAN INFRASTRUCTURE

UNSING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM VISUALISATION FOR THE SEISMIC RISK ASSESMENT OF THE ROMANIAN INFRASTRUCTURE BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 3, 2010 Secţia CONSTRUCŢII. ĂRHITECTURĂ UNSING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

More information

Conexiune telefon - calculator pentru conectarea la internet

Conexiune telefon - calculator pentru conectarea la internet Conexiune telefon - calculator pentru conectarea la internet 1. Primul pas este conectarea telefonului la calculator: - prin cablu de date: pe telefon se selecteaza mod telefon (sau mod implicit) - prin

More information

Quality Assurance Review for Higher Education

Quality Assurance Review for Higher Education for Higher Education The quality of the Romanian International Master s Programs. Liliana Donath Quality Assurance Review, Vol. 3, Nr. 2, Septembrie 2011, p. 147 154 Publicat de: Consiliul Agenþiei Române

More information

LIFE EXPECTANCY IN ROMÂNIA

LIFE EXPECTANCY IN ROMÂNIA JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 2008; 16(1-2): 10-23 LIFE EXPECTANCY IN ROMÂNIA Anca Vitcu 1, Luminiţa Vitcu 2, Elena Lungu 3, Adriana Galan 2 1. University Al. I. Cuza, Faculty of Computer Science, Iaşi,

More information

The general chart of accounts a work and normalization instrument of accountancy

The general chart of accounts a work and normalization instrument of accountancy The general chart of accounts a work and normalization instrument of accountancy Alexandru SĂLCEANU Ploiesti Oil- Petroleum University, 39 Bucureşti Avenue, 100680 Ploieşti, România, Phone: 0244 573171,

More information

STUDY CONCERNING THE DESIGN, THE EXECUTION OF DEMOLITION WORKS AND THE RECOVERY OF MATERIALS FROM THE RESULTING WASTES

STUDY CONCERNING THE DESIGN, THE EXECUTION OF DEMOLITION WORKS AND THE RECOVERY OF MATERIALS FROM THE RESULTING WASTES BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIX (LXIII), Fasc. 1, 2013 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ STUDY CONCERNING THE DESIGN, THE EXECUTION

More information

BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA TIMIŞOARA. Tom 8 Fascicola 1, 2 Educaţie Fizică şi Sport. 2010

BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA TIMIŞOARA. Tom 8 Fascicola 1, 2 Educaţie Fizică şi Sport. 2010 BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA TIMIŞOARA Tom 8 Fascicola 1, 2 Educaţie Fizică şi Sport. 2010 Management of athletic training. Contributing factor of performance in athletic training

More information

Romanian entrepreneurial environment, key aspect in investment decision. Mediul intreprenorial în România, aspect cheie în decizia de investiţii

Romanian entrepreneurial environment, key aspect in investment decision. Mediul intreprenorial în România, aspect cheie în decizia de investiţii 24 The Ninth International Conference Romanian entrepreneurial, key aspect in investment decision Mediul intreprenorial în România, aspect cheie în decizia de investiţii Ciprian NICOLESCU The Bucharest

More information

THE INTERFERENCE BETWEEN BIPOLAR PATHOLOGY AND PSYCHOSIS FROM ONSET AND ON THE LONG TERM - A COMPARATIVE STUDY

THE INTERFERENCE BETWEEN BIPOLAR PATHOLOGY AND PSYCHOSIS FROM ONSET AND ON THE LONG TERM - A COMPARATIVE STUDY ORIGINAL ARTICLES THE INTERFERENCE BETWEEN BIPOLAR PATHOLOGY AND PSYCHOSIS FROM ONSET AND ON THE LONG TERM - A COMPARATIVE STUDY 1 2 2 2 3 Miruna Milin, Anca Racolþa, Cristian Silvoºeanu, Radu Romoºan,

More information

Risk Management Aspects Related to the Current International Financial Crisis

Risk Management Aspects Related to the Current International Financial Crisis BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXI No. 2/2009 76-81 Seria Ştiinţe Economice Risk Management Aspects Related to the Current International Financial Crisis Silviu-Marius Şeitan Centre

More information

Funds transfer pricing in banking. Transferul intern al fondurilor în mediul bancar

Funds transfer pricing in banking. Transferul intern al fondurilor în mediul bancar 119 Funds transfer pricing in banking Transferul intern al fondurilor în mediul bancar Professor Maria CARACOTA DIMITRIU, Ph.D. The Bucharest Academy of Economic Studies, Romania e-mail: maria.dimitriu@inde.ro

More information

DESIGNING A DRIP IRRIGATION SYSTEM USING HYDROCALC IRRIGATION PLANNING PROIECTAREA UNUI SISTEM DE IRIGAŢII PRIN PICURARE UTILIZÂND PROGRAMUL HYDROCALC

DESIGNING A DRIP IRRIGATION SYSTEM USING HYDROCALC IRRIGATION PLANNING PROIECTAREA UNUI SISTEM DE IRIGAŢII PRIN PICURARE UTILIZÂND PROGRAMUL HYDROCALC DESIGNING A DRIP IRRIGATION SYSTEM USING HYDROCALC IRRIGATION PLANNING PROIECTAREA UNUI SISTEM DE IRIGAŢII PRIN PICURARE UTILIZÂND PROGRAMUL HYDROCALC Abstract: The competitive demand of available water

More information

The Flow of Funds Into and Out of Business

The Flow of Funds Into and Out of Business BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LX No. 2/2008 69-76 Seria Ştiinţe Economice The Flow of Funds Into and Out of Business Mihail Vincenţiu Ivan Petroleum-Gas University of Ploieşti,

More information

Applying TwoStep Cluster Analysis for Identifying Bank Customers Profile

Applying TwoStep Cluster Analysis for Identifying Bank Customers Profile BULETINUL UniversităŃii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXII No. 3/00 66-75 Seria ŞtiinŃe Economice Applying TwoStep Cluster Analysis for Identifying Bank Customers Profile Daniela Şchiopu Petroleum-Gas

More information

VIDRARU TOURIST REGION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

VIDRARU TOURIST REGION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Volume 1 / Numéro 3 Hiver 2011 ISSN: 2247-2290 p. 288-299 VIDRARU TOURIST REGION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Remus PRĂVĂLIE Master Degree in Hydrology and Climatology Faculty of Geography,

More information

Bulletin of the Petroleum Gas University of Ploieşti Description of the Website and the Content Management Application

Bulletin of the Petroleum Gas University of Ploieşti Description of the Website and the Content Management Application BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LIX No. 1/2007 67-72 Seria Matematică - Informatică - Fizică Bulletin of the Petroleum Gas University of Ploieşti Description of the Website and the

More information

ELECTRONIC EQUIPMENT TO MONITORIZE SOME BIOLOGICAL PROCESS OF ECONOMIC IMPORTANCE IN HONEYBEE COLONY AND ITS ENVIRONMENT

ELECTRONIC EQUIPMENT TO MONITORIZE SOME BIOLOGICAL PROCESS OF ECONOMIC IMPORTANCE IN HONEYBEE COLONY AND ITS ENVIRONMENT Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 40(2), (2007), Timişoara ELECTRONIC EQUIPMENT TO MONITORIZE SOME BIOLOGICAL PROCESS OF ECONOMIC IMPORTANCE IN HONEYBEE COLONY AND ITS ENVIRONMENT ECHIPAMENT

More information

ASSURING QUALITY IN IT SERVICE MANAGEMENT

ASSURING QUALITY IN IT SERVICE MANAGEMENT U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 70, No. 1,2008 ISSN 1454-2358 ASSURING QUALITY IN IT SERVICE MANAGEMENT Dan DUMITRIU 1 Adoptarea unui system informational este astazi crucial in mediul competitional

More information

SELECTING THE APPROPRIATE PROJECT MANAGEMENT PROCESS FOR R&D PROJECTS IN MICROELECTRONICS

SELECTING THE APPROPRIATE PROJECT MANAGEMENT PROCESS FOR R&D PROJECTS IN MICROELECTRONICS U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 73, Iss. 1, 2011 ISSN 1454-234x SELECTING THE APPROPRIATE PROJECT MANAGEMENT PROCESS FOR R&D PROJECTS IN MICROELECTRONICS Mariana Eugenia ILAŞ 1, Sorin IONESCU 2, Constantin

More information

DETERMINATION OF ENERGY ABSORPTION CAPACITY OF FIBER REINFORCED SPRAYED CONCRETE

DETERMINATION OF ENERGY ABSORPTION CAPACITY OF FIBER REINFORCED SPRAYED CONCRETE DETERMINATION OF ENERGY ABSORPTION CAPACITY OF FIBER REINFORCED SPRAYED CONCRETE Oana E. CAZAN 1, Horia CONSTANTINESCU 2, Ioan ŞOSA 3, Marius Călin GHERMAN 4 1 PhD Engineer INCD URBAN-INCERC Cluj-Napoca

More information

APPLICATIONS OF MADE TO MEASURE MODULE FOR DESIGNING BLOUSES PATTERNS

APPLICATIONS OF MADE TO MEASURE MODULE FOR DESIGNING BLOUSES PATTERNS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 3, 2010 SecŃia TEXTILE. PIELĂRIE APPLICATIONS OF MADE TO MEASURE MODULE FOR DESIGNING

More information

A Decision Tree for Weather Prediction

A Decision Tree for Weather Prediction BULETINUL UniversităŃii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXI No. 1/2009 77-82 Seria Matematică - Informatică - Fizică A Decision Tree for Weather Prediction Elia Georgiana Petre Universitatea Petrol-Gaze

More information

The Etiology of Syncope in an Emergency Hospital

The Etiology of Syncope in an Emergency Hospital 173 Elisabeta Bădilă et al. 1 The Etiology of Syncope in an Emergency Hospital ELISABETA BĂDILĂ 1,2, CLAUDIA NEGREA 1, ALINA RÎPĂ 1, EMMA WEISS 1,2, DANIELA BARTOŞ 1,2, CRISTINA TÎRZIU 1 1 Internal Medicine

More information

privat <office@hotelbeta-cluj.ro> - 0264/450290 Montag, den 01. Februar 2010 um 00:00 Uhr - Aktualisiert Montag, den 05. März 2012 um 10:18 Uhr

privat <office@hotelbeta-cluj.ro> - 0264/450290 Montag, den 01. Februar 2010 um 00:00 Uhr - Aktualisiert Montag, den 05. März 2012 um 10:18 Uhr Hotel Beta 2* Restaurant Hotel Beta Camera Hotel Beta Hostel Beta Type: Hotel Agent Name: privat Address: Str.Giordano-Bruno 1-3 Town: Cluj Postcode: 400243 Phone: 0264/455290 Email and Webadress: office@hotelbeta-cluj.ro,

More information

Basics of Mineralogy. Geology 200 Geology for Environmental Scientists

Basics of Mineralogy. Geology 200 Geology for Environmental Scientists Basics of Mineralogy Geology 200 Geology for Environmental Scientists Terms to Know: Atom Molecule Proton Neutron Electron Isotope Ion Bonding ionic covalent metallic Fig. 3.3 Periodic Table of the Elements

More information

Ghid pentru salvarea mail-urilor folosind un client de mail

Ghid pentru salvarea mail-urilor folosind un client de mail Ghid pentru salvarea mail-urilor folosind un client de mail Tutorialul de fata se adreseaza acelora care utilizeaza posta de mail a Universitatii Tehnice folosind unul din urmatoarii clienti de mail: 1.

More information

RESEARCH ON DECREASING THE COST PRICE FOR THE SYNCHRONOUS HYDROGENERATOR

RESEARCH ON DECREASING THE COST PRICE FOR THE SYNCHRONOUS HYDROGENERATOR RESEARCH ON DECREASING THE COST PRICE FOR THE SYNCHRONOUS HYDROGENERATOR RESEARCH ON DECREASING THE COST PRICE FOR THE SYNCHRONOUS HYDROGENERATOR Elisabeta SPUNEI 1, Laurenţiu PĂDEANU 1,3, Florina PIROI

More information

Geology 101: Earth Processes and Environment

Geology 101: Earth Processes and Environment 1 Course Introduction 2 Geology 101: Earth Processes and Environment Syllabus & overview of topics The big challenges Why Geology Matters Dr. Steve Kuehn What is environmental geology? Major Earth systems

More information

CLASA a VI-a. Read carefully each question and think about the answer before choosing your response.

CLASA a VI-a. Read carefully each question and think about the answer before choosing your response. CLASA a VI-a 21 martie 2015 Here are some suggestions to help you do your best: Read carefully each question and think about the answer before choosing your response. RULES Part I has 4 multiple choice

More information

ACOUSTICAL PROPERTIES OF SOME MODERN PARTITION GLASS WALLS SYSTEMS CASE STUDY

ACOUSTICAL PROPERTIES OF SOME MODERN PARTITION GLASS WALLS SYSTEMS CASE STUDY Case Report / Technical Paper ACOUSTICAL PROPERTIES OF SOME MODERN PARTITION GLASS WALLS SYSTEMS CASE STUDY Ioana Mihaela ALEXE 1, Marta Cristina ZAHARIA 2 1 Dipl. Eng., NRDI URBAN-INCERC, INCERC Bucharest

More information

THE NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

THE NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Cercetări Agronomice în Moldova Vol. XLIV, No. 1 (145) / 2011 THE NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Carmen ZAHARIA *, Daniela ŞUTEU, Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi, Faculty of

More information

NUMERICAL ANALYSIS OF COMPOSITE STEEL CONCRETE STRUCTURAL SHEAR WALLS WITH STEEL ENCASED PROFILES

NUMERICAL ANALYSIS OF COMPOSITE STEEL CONCRETE STRUCTURAL SHEAR WALLS WITH STEEL ENCASED PROFILES BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LV (LIX), Fasc. 3, 2009 Secţia CONSTRUCŢII. ĂRHITECTURĂ NUMERICAL ANALYSIS OF COMPOSITE STEEL

More information

Anale. Seria Informatică. Vol. VII fasc. 1 2009 Annals. Computer Science Series. 7 th Tome 1 st Fasc. 2009

Anale. Seria Informatică. Vol. VII fasc. 1 2009 Annals. Computer Science Series. 7 th Tome 1 st Fasc. 2009 Decision Support Systems Architectures Cristina Ofelia Stanciu Tibiscus University of Timişoara, Romania REZUMAT. Lucrarea prezintă principalele componente ale sistemelor de asistare a deciziei, apoi sunt

More information

GEOGRAPHY GENERAL OBJECTIVES

GEOGRAPHY GENERAL OBJECTIVES GEOGRAPHY GENERAL The aim of the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Geography is to prepare the candidates for the Board s examination. It is designed to test their achievement

More information

REMOVAL OF PHREATIC WATER EXCESS OF THE BASEMENT CONSTRUCTIONS LOCATED ON SLOPING LANDS

REMOVAL OF PHREATIC WATER EXCESS OF THE BASEMENT CONSTRUCTIONS LOCATED ON SLOPING LANDS Lucrări ştiinţifice - vol. 54, Nr. 2/2011, seria Agronomie REMOVAL OF PHREATIC WATER EXCESS OF THE BASEMENT CONSTRUCTIONS LOCATED ON SLOPING LANDS Oprea RADU 1 E-mail: opricaradu@yahoo.com Abstract In

More information

Money and the Key Aspects of Financial Management

Money and the Key Aspects of Financial Management BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LX No. 4/2008 15-20 Seria Ştiinţe Economice Money and the Key Aspects of Financial Management Mihail Vincenţiu Ivan*, Ferenc Farkas** * Petroleum-Gas

More information

A Practical Implementation of a Data Mining Technique

A Practical Implementation of a Data Mining Technique BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LIX No. 1/2007 51-56 Seria Matematică - Informatică - Fizică A Practical Implementation of a Data Mining Technique Elia Petre Universitatea Petrol-Gaze

More information

Bachelors of Technology

Bachelors of Technology Bachelors of Technology Mines and Quarries - Maintenance, Management, Repair of Civil Engineering Equipment - QHSE Quality Hygiene Security Environment www.2ie-edu.org International Institute for Water

More information

Project manager s pocket guide. Ghidul de buzunar al managerului de proiect

Project manager s pocket guide. Ghidul de buzunar al managerului de proiect The Ninth International Conference 159 Project manager s pocket guide Ghidul de buzunar al managerului de proiect Codin CARAGEA OTP Bank, Bucharest, Romania e-mail: codin.caragea@otpbank.ro Gabriela POPA,

More information

Association Rule Mining as a Data Mining Technique

Association Rule Mining as a Data Mining Technique BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LX No. 1/2008 49-56 Seria Matematică - Informatică - Fizică Association Rule Mining as a Data Mining Technique Irina Tudor Universitatea Petrol-Gaze

More information

The Annual Inflation Rate Analysis Using Data Mining Techniques

The Annual Inflation Rate Analysis Using Data Mining Techniques Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 4/2012 121-128 The Annual Inflation Rate Analysis Using Data Mining Techniques Mădălina Cărbureanu Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bd. Bucuresti

More information

Website for Human Resources Management in a Public Institution Using Caché Object-Oriented Model

Website for Human Resources Management in a Public Institution Using Caché Object-Oriented Model Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN Vol. LXII No. 3/2010 85-94 Economic Sciences Series Website for Human Resources Management in a Public Institution Using Caché Object-Oriented Model Aurelia

More information

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE, Cu suportul Institutului Roman de Educatie a Adultilor Bvd. V. Parvan, 4, Timisoara tel/ fax: 0256-592167, 592320 sau 592658

More information

ASPECTS REGARDING THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AT S.C. VINIFRUCT COPOU S.A. IAŞI

ASPECTS REGARDING THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AT S.C. VINIFRUCT COPOU S.A. IAŞI ASPECTS REGARDING THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Cercetări Agronomice în Moldova Vol. XLIII, No. 4 (144) / 2010 ASPECTS REGARDING THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AT S.C. VINIFRUCT COPOU S.A. IAŞI Carmen

More information

Studiu privind influenţa luminilor stroboscopice asupra percepţiei

Studiu privind influenţa luminilor stroboscopice asupra percepţiei Studiu privind influenţa luminilor stroboscopice asupra percepţiei Autori: Cruceanu Victor-Daniel Florea Raluca-Alexandra Matei Andrei-Daniel Mitroi Cristian-Andrei Stefan Madalin-Catalin Ungureanu Vladimir-Teodor

More information

CORRELATIONS BETWEEN THE AIR POLLUTION AND THE RAINFALL COMPOSITION IN JIULUI VALLEY AREA

CORRELATIONS BETWEEN THE AIR POLLUTION AND THE RAINFALL COMPOSITION IN JIULUI VALLEY AREA STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞBOLYAI, GEOLOGIA, XLVIII, 2, 2003, 95100 CORRELATIONS BETWEEN THE AIR POLLUTION AND THE RAINFALL COMPOSITION IN JIULUI VALLEY AREA TRAISTĂ EUGEN 1, IONICĂ MĂDĂLINA, CODREA VLAD

More information

Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2013

Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2013 THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH ECONOMIC GROWTH AND DIVERSIFICATION OF THE LABOUR MARKET IN THE INDUSTRIAL AREAS AFFECTED BY RESTRUCTURING Marius Eremia VLAICU POPA Dr. ing., ec., asist.

More information

Decline in prolonged hormone replacement therapy in women aged 45 years or more, and impact of a centralised database tool

Decline in prolonged hormone replacement therapy in women aged 45 years or more, and impact of a centralised database tool 5 Review Article Decline in prolonged hormone replacement therapy in women aged 45 years or more, and impact of a centralised database tool MARTINA TEICHERT, FEDOR BAART AND PETER A.G.M. DE SMET REZUMAT

More information

PSORIASIS THE RELATIONSHIP BETWEEN NAIL CHANGES, THE EVOLUTION AND THE CLINICAL FORM OF THE DISEASE

PSORIASIS THE RELATIONSHIP BETWEEN NAIL CHANGES, THE EVOLUTION AND THE CLINICAL FORM OF THE DISEASE STUDII CLINICE ªI EXPERIMENTALE PSORIASIS THE RELATIONSHIP BETWEEN NAIL CHANGES, THE EVOLUTION AND THE CLINICAL FORM OF THE DISEASE MARIA ROTARU*, FLORINA POPA**, GABRIELA IANCU* Sibiu Summary Psoriatic

More information

COMPENSATION ISSUES IN CASE OF OCCUPATIONAL DISEASES AND ACCIDENTS

COMPENSATION ISSUES IN CASE OF OCCUPATIONAL DISEASES AND ACCIDENTS JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 2007; 15: 88-93 COMPENSATION ISSUES IN CASE OF OCCUPATIONAL DISEASES AND ACCIDENTS Laura Grădinariu Associate Teaching Fellow at the Faculty of Economics and Business Administration,

More information

3D Model of Carbon Relief in the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin

3D Model of Carbon Relief in the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin 3D Model of Carbon Relief in the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin Vladimír Mandrla Green Gas DPB, a.s. tř. Rudé armády 637 739 21, Paskov Vladimir.Mandrla@dpb.cz Abstract. Coal mining in the Czech

More information

Ecological Aspects of Oil Shale Processing

Ecological Aspects of Oil Shale Processing Abstract Ecological Aspects of Oil Shale Processing Y. Zhirjakov, Institute of Oil Shale Research Tallinn Technical University Tallinn, Estonia 26 th Oil Shale Symposium Oil shale belongs to lean and environmentally

More information

Effective and Efficient Tools in Human Resources Management Control

Effective and Efficient Tools in Human Resources Management Control Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN Vol. LXIII No. 3/2011 59 66 Economic Sciences Series Effective and Efficient Tools in Human Resources Management Control Mihaela Dumitrana, Gabriel Radu, Mariana

More information

CORELATIONAL STUDY BETWEEN BODY MASS INDEX, BALANCE AND QUALITY OF LIFE IN OBESE PAEDIATRIC POPULATION

CORELATIONAL STUDY BETWEEN BODY MASS INDEX, BALANCE AND QUALITY OF LIFE IN OBESE PAEDIATRIC POPULATION CORELATIONAL STUDY BETWEEN BODY MASS INDEX, BALANCE AND QUALITY OF LIFE IN OBESE PAEDIATRIC POPULATION STUDIU DE COTELAȚIE ÎNTRE INDICELE DE MASĂ CORPORALĂ, ECHILIBRU ȘI CALITATEA VIEȚII LA COPIII OBEZI

More information

SEXUAL MORPHOLOGICAL TRAITS AND BODY INDICES DIMORPHISM IN A DANUBE 2 YEARS OLD PIKEPERCH POPULATION

SEXUAL MORPHOLOGICAL TRAITS AND BODY INDICES DIMORPHISM IN A DANUBE 2 YEARS OLD PIKEPERCH POPULATION Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 40(2) (2007), Timişoara SEXUAL MORPHOLOGICAL TRAITS AND BODY INDICES DIMORPHISM IN A DANUBE 2 YEARS OLD PIKEPERCH POPULATION DIMORFISMUL SEXUAL PRIVIND

More information

POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT OF SOIL QUALITY BY SOFT BROWN COAL DUST INTRODUCTION

POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT OF SOIL QUALITY BY SOFT BROWN COAL DUST INTRODUCTION U.P.B. Sci. Bull., Series 69, Vol. 69, No. 3, 2007 ISSN 1454-2331 POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT OF SOIL QUALITY BY SOFT BROWN COAL DUST INTRODUCTION Jeny CHIRIAC 1, Cornelia PANAITESCU 2, Frumuzache BARCA

More information

THERMAL CONDUCTIVITY DETERMINATION FOR AUTOCLAVED AERATED CONCRETE ELEMENTS USED IN ENCLOSURE MASONRY WALLS

THERMAL CONDUCTIVITY DETERMINATION FOR AUTOCLAVED AERATED CONCRETE ELEMENTS USED IN ENCLOSURE MASONRY WALLS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIX (LXIII), Fasc. 6, 2013 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ THERMAL CONDUCTIVITY DETERMINATION

More information

Las Rocas Nos Cuentan Su Historia worksheet answer key (English).

Las Rocas Nos Cuentan Su Historia worksheet answer key (English). Las Rocas Nos Cuentan Su Historia worksheet answer key (English). Study the samples provided by your instructor. Complete each step as explained in the instructions. Answer discussion questions in your

More information

THE PUBLIC DEBT OF COUNTRIES FROM EURO ZONE. THE SNOWBALL EFFECT

THE PUBLIC DEBT OF COUNTRIES FROM EURO ZONE. THE SNOWBALL EFFECT THE PUBLIC DEBT OF COUNTRIES FROM EURO ZONE. THE SNOWBALL EFFECT Senior Investment Analyst, SSIF Broker. 95 Andrei RĂDULESCU, PhD Abstract Five years after the start of the worst financial and economic

More information

V2013

V2013 Accesorii amplificatoare de semnal http://www.amplificatorgsm.ro Accesorii Amplificatoare de semnal E-GSM, GSM, 3G, 4G Toate aceste accesorii functioneaza impreuna cu un Repetor de semnal si ajuta la imbunatatirea

More information

Sustainable development between insurance and entrepreneurship

Sustainable development between insurance and entrepreneurship Sibiu Alma Mater University Journals. Series A. Economic Sciences Volume 8, no. 2/ 2015 Sustainable development between insurance and entrepreneurship Decebal - Manole BOGDAN "1 December 1918" University

More information

DESIGN OF AN EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENT SELECTION OF DATA MINING METHOD

DESIGN OF AN EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENT SELECTION OF DATA MINING METHOD BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 2, 2008 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE DESIGN OF AN EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENT

More information

How do Earth s surface processes and human activities affect each other?

How do Earth s surface processes and human activities affect each other? Core Idea ESS3 Vocabulary Earth and Human Activity How do Earth s surface processes and human activities affect each other? Earth human activities planetary systems resource renewable or replaceable Natural

More information

FROM SEDIMENT INTO SEDIMENTARY ROCK. Objectives. Sediments and Sedimentation

FROM SEDIMENT INTO SEDIMENTARY ROCK. Objectives. Sediments and Sedimentation FROM SEDIMENT INTO SEDIMENTARY ROCK Objectives Identify three types of sediments. Explain where and how chemical and biogenic sediments form. Explain three processes that lead to the lithification of sediments.

More information

Strategic Marketing and Firms Performance: A Study of Nigerian Oil and Gas Industry

Strategic Marketing and Firms Performance: A Study of Nigerian Oil and Gas Industry Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN Vol. LXII No. 4/2010 24-34 Economic Sciences Series Strategic Marketing and Firms Performance: A Study of Nigerian Oil and Gas Industry Samuel Taiwo Akinyele

More information

ADVANTAGES OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL ACCOUNTING WITHIN AN ECONOMIC ENTITY

ADVANTAGES OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL ACCOUNTING WITHIN AN ECONOMIC ENTITY ADVANTAGES OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL ACCOUNTING WITHIN AN ECONOMIC ENTITY MIRELA CAMELIA BABA TRANSILVANYA UNIVERSITY OF BRASOV, 29 EROILOR AVENUE, BRAŞOV, ROMANIA mirela.baba@unitbv.ro Abstract: The

More information

Grade 9 Geography - Unit 3 Lesson 9 Soil and Soil Profiling

Grade 9 Geography - Unit 3 Lesson 9 Soil and Soil Profiling Grade 9 Geography - Unit 3 Lesson 9 Soil and Soil Profiling Climate helps to create wet- and dry-climate soils. We know there are eight climate zones in Canada including the very dry Prairie and the very

More information

Our Changing Landforms. Wind, Water, Ice, and Gravity Form Sand Dunes, Canyons, and Deltas

Our Changing Landforms. Wind, Water, Ice, and Gravity Form Sand Dunes, Canyons, and Deltas Our Changing Landforms Wind, Water, Ice, and Gravity Form Sand Dunes, Canyons, and Deltas Landforms Change Over Time Two main ways landforms change are Uplifting is due to changes inside the Earth Uplifting

More information

Chat (Chat Room) Setarea modului de vizualizare a mesajelor în camera de chat

Chat (Chat Room) Setarea modului de vizualizare a mesajelor în camera de chat Chat (Chat Room) Această unealtă poate fi utilizată pe orice site pentru a crea și utiliza camere de chat. Una dintre camere este cea implicită, dar deținătorul site-ului mai poate crea și altele. Rolul

More information

Earth Materials: Intro to rocks & Igneous rocks. The three major categories of rocks Fig 3.1 Understanding Earth

Earth Materials: Intro to rocks & Igneous rocks. The three major categories of rocks Fig 3.1 Understanding Earth Earth Materials: 1 The three major categories of rocks Fig 3.1 Understanding Earth 2 Intro to rocks & Igneous rocks Three main categories of rocks: Igneous Sedimentary Metamorphic The most common minerals

More information

PROJECT RISK ASSESSMENT REGARDING INDUSTRIAL ROBOTS IMPLEMENTATION IN PRODUCTION SYSTEMS

PROJECT RISK ASSESSMENT REGARDING INDUSTRIAL ROBOTS IMPLEMENTATION IN PRODUCTION SYSTEMS U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 72, Iss. 2, 2010 ISSN 1454-2358 PROJECT RISK ASSESSMENT REGARDING INDUSTRIAL ROBOTS IMPLEMENTATION IN PRODUCTION SYSTEMS Constantin ISPAS 1, Bogdan-Ion LUNGU 2 Dezvoltarea

More information

DEVELOPING METACOGNITIVE SKILLS AS A FOUNDATION OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

DEVELOPING METACOGNITIVE SKILLS AS A FOUNDATION OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE DEVELOPING METACOGNITIVE SKILLS AS A FOUNDATION OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE RAMONA HENTER a a University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences Department of Doctoral School Abstract

More information

On the outside, there's a crust. Within this crust, the most abundant elements (by mass) are oxygen and silicon.

On the outside, there's a crust. Within this crust, the most abundant elements (by mass) are oxygen and silicon. The Earth is made up of rocks and minerals. The core of the Earth is molten rock. On the outside, there's a crust. Within this crust, the most abundant elements (by mass) are oxygen and silicon. Sometimes

More information

Essentials of Geology

Essentials of Geology Essentials of Geology David Sallee Minerals: Building Blocks of Rocks Chapter 2 Matter-What is it and What Does it Consist of? Elements and Atoms Elements cannot be split into substances of different.

More information

SEDIMENTARY ROCKS. Sedimentary rocks are formed near or at the surface of the earth.

SEDIMENTARY ROCKS. Sedimentary rocks are formed near or at the surface of the earth. SEDIMENTARY ROCKS Sedimentary rocks are formed near or at the surface of the earth. They are derived from preexisting source rocks. They are composed by sediments, this is material that has been weathered,

More information

Expenses, Risks and Advantages Generated by the Introduction of the Euro Currency

Expenses, Risks and Advantages Generated by the Introduction of the Euro Currency BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LVIII No. 3 /2006 47-52 Seria Ştiinţe Economice Expenses, Risks and Advantages Generated by the Introduction of the Euro Currency Ion Bucur Universitatea

More information

Living & Working Managing Natural Resources and Waste

Living & Working Managing Natural Resources and Waste Living & Working Managing Natural Resources and Waste 5.13 Managing Natural Resources and Waste Background 5.13.1 This chapter focuses on how we manage resources within the AONB. It includes renewable

More information

Earth s Rocky Surface

Earth s Rocky Surface Earth s Rocky Surface You have learned that Earth s surface is not permanent and is constantly changing. Some changes take place very slowly over millions of years, such as crustal plates moving and creating

More information

PROJECT MANAGEMENT A WAY OF REDUCING UNCERTAINTIES

PROJECT MANAGEMENT A WAY OF REDUCING UNCERTAINTIES THE JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 2001; 9(2): 3-10 PROJECT MANAGEMENT A WAY OF REDUCING UNCERTAINTIES Elena Lungu Institute of Public Health Iasi Motto: Two main categories of leadership behaviour have

More information

Geology. Definition of a Mineral. Minerals: 7-1. To be defined as a mineral in the geologic sense, a substance must pass 5 tests:

Geology. Definition of a Mineral. Minerals: 7-1. To be defined as a mineral in the geologic sense, a substance must pass 5 tests: Geology Minerals: We will begin our study of the land with a study of the basic building blocks of rocks: Minerals. Definition of a Mineral To be defined as a mineral in the geologic sense, a substance

More information

EARTH LAYERS ROCKS. Released SOL Test Questions Sorted by Topic Compiled by SOLpass

EARTH LAYERS ROCKS. Released SOL Test Questions Sorted by Topic Compiled by SOLpass Released SOL Test Questions Sorted by Topic Compiled by SOLpass www.solpass.org SOL 5.7 Earth s Constantly Changing Surface The student will investigate and understand how Earth s surface is constantly

More information

WOMEN-ENTREPRENEURS: A DYNAMIC FORCE OF SMALL BUSINESS SECTOR (Femeile-antreprenor: o forţă dinamică în sectorul micilor întreprinderi)

WOMEN-ENTREPRENEURS: A DYNAMIC FORCE OF SMALL BUSINESS SECTOR (Femeile-antreprenor: o forţă dinamică în sectorul micilor întreprinderi) WOMEN-ENTREPRENEURS: A DYNAMIC FORCE OF SMALL BUSINESS SECTOR (Femeile-antreprenor: o forţă dinamică în sectorul micilor întreprinderi) Ph.D. Dianne Welsh Tampa University, Florida dwelsh@ut.edu Ph.D.

More information

I. Rolul ratelor de dobândă în determinarea cursului de schimb. Paritatea ratelor de dobândă

I. Rolul ratelor de dobândă în determinarea cursului de schimb. Paritatea ratelor de dobândă I. Rolul ratelor de dobândă în determinarea cursului de schimb. Paritatea ratelor de dobândă A. Considerăm că rata dobânzii aferentă unor titluri de stat emise în U.K. este 10% anual. Cursul spot în prezent

More information

FUTURE INTERNET AND ITIL FOR INTELLIGENT MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ROBOTICS SYSTEMS

FUTURE INTERNET AND ITIL FOR INTELLIGENT MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ROBOTICS SYSTEMS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVIII (LXII), Fasc. 1, 2012 SecŃia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE FUTURE INTERNET AND ITIL FOR INTELLIGENT

More information

RESEARCH CONCERNING THE WATER SEEPAGE IN THE BASEMENT OF THE ORTHODOX CATHEDRAL OF BACĂU, ROMANIA

RESEARCH CONCERNING THE WATER SEEPAGE IN THE BASEMENT OF THE ORTHODOX CATHEDRAL OF BACĂU, ROMANIA BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică,,Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 4, 2008 Sectia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ RESEARCH CONCERNING THE WATER SEEPAGE

More information

RESEARCH REGARDING THE FISH COMMUNITIES IN BAHNA, TOPOLNITA, AND BLAHNITA (DANUBE TRIBUTARIES, ROMANIA) Dorel Ureche, Camelia Ureche

RESEARCH REGARDING THE FISH COMMUNITIES IN BAHNA, TOPOLNITA, AND BLAHNITA (DANUBE TRIBUTARIES, ROMANIA) Dorel Ureche, Camelia Ureche Studii şi Cercetări Mai 2015 Biologie 24/2 67-72 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău RESEARCH REGARDING THE FISH COMMUNITIES IN BAHNA, TOPOLNITA, AND BLAHNITA (DANUBE TRIBUTARIES, ROMANIA) Dorel

More information

STUDY OF MIGRATORY STURGEON CAPTURES IN ROMANIAN SIDE OF DANUBE RIVER MIGRATION OF FISHES IN ROMANIAN DANUBE RIVER, 3

STUDY OF MIGRATORY STURGEON CAPTURES IN ROMANIAN SIDE OF DANUBE RIVER MIGRATION OF FISHES IN ROMANIAN DANUBE RIVER, 3 - 73 - STUDY OF MIGRATORY STURGEON CAPTURES IN ROMANIAN SIDE OF DANUBE RIVER MIGRATION OF FISHES IN ROMANIAN DANUBE RIVER, 3 A. CIOLAC e-mail: andrei.ciolac@ugal.ro Dunarea de Jos University of Galati,

More information

The BMIF Journal s Online Peer Review System

The BMIF Journal s Online Peer Review System BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXII No. 1/2010 126-136 Seria Matematică - Informatică - Fizică The BMIF Journal s Online Peer Review System Zoran Constantinescu *, Monica Vlădoiu

More information

ARM: Water Supply and Sanitation Sector Project Settlements of Megri Region

ARM: Water Supply and Sanitation Sector Project Settlements of Megri Region Initial Environmental Examination Semestral Report January 2012 ARM: Water Supply and Sanitation Sector Project Settlements of Megri Region Prepared by Armenian Water and Sewerage Company for the Republic

More information

Strategic planning and management of non-profit organizations

Strategic planning and management of non-profit organizations Strategic planning and management of non-profit organizations Roxana TOPOR and Cristina BOROIU DRAGOMIR Spiru Haret University of Bucharest, Faculty of Law and Public Administration Constanta, 32-34 Unirii

More information

USING CONFORMITY CONTROL OF CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH FOR CONSTRUCTION SITE CLASSIFICATION

USING CONFORMITY CONTROL OF CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH FOR CONSTRUCTION SITE CLASSIFICATION BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIX (LXIII), Fasc. 5, 2013 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ USING CONFORMITY CONTROL OF CONCRETE

More information

World Beneath Our Feet

World Beneath Our Feet World Beneath Our Feet Lesson Plan 2: Rock Identification Learning Objective Time required Learning Outcomes Materials (provided) Materials (Teacher supplied) background Suggested Procedure Students will

More information

Some Theoretical and Practical Uses of Forward/Futures Rate Agreements

Some Theoretical and Practical Uses of Forward/Futures Rate Agreements Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 4/2012 103-112 Some Theoretical and Practical Uses of Forward/Futures Rate Agreements Ileana Nicula, Crina Raluca Bucur Christian University Dimitrie

More information

SEMANTIC CLASSIFICATION OF VERY HIGH RESOLUTION EARTH OBSERVATION IMAGE CONTENT BASED ON TOPOLOGICAL INFORMATION

SEMANTIC CLASSIFICATION OF VERY HIGH RESOLUTION EARTH OBSERVATION IMAGE CONTENT BASED ON TOPOLOGICAL INFORMATION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 74, Iss. 3, 2012. ISSN 1454-234x SEMANTIC CLASSIFICATION OF VERY HIGH RESOLUTION EARTH OBSERVATION IMAGE CONTENT BASED ON TOPOLOGICAL INFORMATION Corina VĂDUVA 1, Inge

More information

Exercise 1 Rock Review

Exercise 1 Rock Review Exercise 1 Rock Review The purpose of this lab exercise is to help refresh your memory of igneous, metamorphic and sedimentary rock types. Rocks are the physical record of past events in Earth s history.

More information

Kituri Standard de Amplificatoare de semnal Repeater. SEA11-Neckloop SEA12-Waist Loop SEA13- A Imagine COD Repeater Antene Cablu Size Observații Pret

Kituri Standard de Amplificatoare de semnal Repeater. SEA11-Neckloop SEA12-Waist Loop SEA13- A Imagine COD Repeater Antene Cablu Size Observații Pret POWER MAX SERIES POWER PRO MINI POWER SERIES CAALOG [KI] http://www.amplificatorgsm.ro Kituri Standard de Repetoare de semnal Below are the combinations for personal end users. Each kit are including mobile

More information