BRVKENTHAL. ACTA MVSEI

Size: px
Start display at page:

Download "BRVKENTHAL. ACTA MVSEI"

Transcription

1 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 BRVKENTHAL. ACTA MVSEI II. 3 I

2 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 II

3 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR MUZEUL NAłIONAL BRUKENTHAL BRVKENTHAL ACTA MVSEI II. 3 Sibiu / Hermannstadt, 2007 III

4 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 DIRECTOR GENERAL (GENERAL MANAGER): prof. univ. dr. Sabin Adrian LUCA REDACTOR COORDONATOR (EDITOR-IN-CHIEF): Gheorghe BAN COLECTIV DE REDACłIE (EDITORIAL BOARD) Doru BĂNĂDUC Rodica CIOBANU Lucia UNGUREAN MEMBRI ASOCIAłI (ASSOCIATED MEMBERS): Erika SCHNEIDER-BINDER Corneliu BUCŞA ISSN Orice corespondenńă referitoare la această publicańie rugăm a se adresa la: Muzeul de Istorie Naturală, Str. CetăŃii, nr. 1, Sibiu, ; tel , şi Please do any corespondence regarding this publication at: Natural History Museum, CetăŃii Str. 1, Sibiu, RO ; tel , şi IV

5 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 Cuprins/Contents Viorel CIUNTU, Ion STĂNOIU şi Cornelia PANAITESCU ConsideraŃii asupra eşantionului de bielzit din colecńiile mineralogice ale Muzeului de Istorie Naturală Sibiu... 1 Viorel CIUNTU ContribuŃii la studiul fenomenelor de transformare a rocilor magmatice din zona Almaşu Mare (jud. Alba) - Techereu - Valea Şteampurilor (jud. Hunedoara) Rodica CIOBANU The geology and the environmental protection a nonsens? Rodica CIOBANU The implications of the geological support in the geographical risk phenomena; the Sibiu County case 19 Roxana Giuşcă The evaluation of the geomorphologic risk in the versant sector of Cindrelului Mountains, indicators for condition and for risk Mărioara COSTEA Approaches concerning the geographical system functionalities in the hydrographic basin of Sebeş Liliana TÖRÖK The dynamics of the phytoplankton in some lakes of the Danube Delta Biosphere Reserve Doroftei MIHAI and Marian MIERLĂ Gymnospermium altaicum in northern Dobrogea Ghizela VONICA The Alyssum type samples in the collection of dry plants in the Museum of Natural History in Sibiu Ghizela VONICA The Alexandru Borza Herbarium in the collection of the Natural History Museum of Sibiu Daniela M. ILIE şi Silvia VIłCHII Contributions to the fauna and ecologic study of the aquatic and semiaquatic heteroptera in Ocna Sibiului Horea OLOŞUTEAN şi Daniela M. ILIE Aquatic and semiaquatic Heteroptera (Heteroptera: Nepomorpha - Geromorpha) of the upper Rusciori River Basin Mariana PASCU Hymenoptere (Hymenoptera, Apoidae) rare din colecńiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu Cristina M. BAN-CALEFARIU şi Bogdan TOMOZEI Istoricul cercetării Apoideelor (Hymenoptera: Apoida: Apiformes) în România Rodica SERAFIM Subfamily Spondylidinae (Coleoptera: Cerambycidae) in Romania. 93 Doru BĂNĂDUC Important area for fish - Natura 2000 (SCI) for Gobio albipinnatus species (Romania) Ionel C. GAVRILOAIE şi Irina-Elena CHIŞ Despre originea, răspândirea şi situańia actuală a speciei - Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) în Europa şi România V

6 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 Angela CURTEAN- BĂNĂDUC and Doru BĂNĂDUC Strâmba lotic system ecological assessment Eugen ANTON, Gheorghe RADU, Elena RADU Incidental dolphins catch registered in 2003, in the coastal fishing at the Black Sea Romanian littoral 135 Minodora BAN Evidences regarding the medication based on resin substances of vegetal origin in the collection of the History of Pharmacy Museum in Sibiu Minodora BAN Remedii homeopate de bază în colecńia Muzeului de Istorie a Farmaciei din Sibiu Teodor TODERAŞ Aspecte privind utilizarea tehnologiei GIS în administrańia publică Raluca STOICA Proiect privind organizarea depozitului de arme şi trofee de vânătoare August von Spiess Scurte comunicări/short communications Gabriela ANDREI A Palearctical molluscs collection of A. L. Montandon in the Grigore Antipa Nationl Museum of Natural History Doru BĂNĂDUC Brukenthal National Museum/Sibiu Natural History Museum hydrobiological collections Olivia CIOBOIU Hydrobiological collections from the Oltenia Museum of Craiova Recenzii/Reviews Doru BĂNĂDUC Inventarierea şi tipologia zonelor umede din Podişul Moldovei Stoica GODEANU Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research 3 - The Retezat National Park Dumitru MURARIU - Lista Roşie a speciilor sălbatice de floră şi faună din Parcul NaŃional MunŃii Măcin 195 VI

7 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 CONSIDERAłII ASUPRA EŞANTIONULUI DE BIELZIT DIN COLECłIILE MINERALOGICE ALE MUZEULUI DE ISTORIE NATURALĂ SIBIU Viorel CIUNTU Muzeul de Istorie Naturală Sibiu, Str. CetăŃii, nr. 1, Sibiu, judeńul Sibiu, România, RO Ion STĂNOIU Institutul de Geologie şi Geofizică, Str. Caransebeş, nr. 1, Bucureşti, România, RO Cornelia PANAITESCU Universitatea Politehnică Bucureşti, Catedra de Mineralogie, Splaiul IndependenŃei nr. 313, Bucureşti, România, RO CUVINTE CHEIE: bielzit, analize fizico-chimice, mineralogice şi petrografice, structură geologică, zăcământ. ABSTRACT: Considerations on the Bielzit sample of the Sibiu Natural History Museum mineralogical collections. In the Sibiu Natural History Museum mineralogical a collection is present an interesting mineral, called bielzit. This was discovered by dr. Eduard Albert Bielz, in 1884, at Vaidei - Jiu, in the Vulcan Gorge (Hunedoara County), in a coal strata localized in Aquitanian grit stones with bitumen marl. INTRODUCERE În lucrare este prezentată şi analizată o specie de mineraloid de tipul răşinii fosile descoperită de către Eduard Albert Bielz, în 1884, într-un strat de cărbune la Vaidei-Jiu (judeńul Hunedoara) (Bielz, 1887). Analiza mineralogico-petrografică recentă pune în evidenńă prezenńa componenńilor organici şi minerali din masa bielzitului. For the first time the bielzit was analyzed by G. Benkö and K. Jahn, in 1886, which determined its phisico-chemical proprieties. In this paper we present an analysis of this mineral, from the petrography point of view and a detailed geological presentation of the Vulcan coal deposit. Tot în lucrare este prezentată într-un mod exhaustiv structura geologică a zăcământului de cărbune localizat în proximitatea localităńii Vulcan, zonă în care a fost descoperită această specie de produs organic fosil. 1

8 V. Ciuntu et al. Eşantionul de bielńit din colecńiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu. REZULTATE ŞI DISCUłII ColecŃiile mineralogice ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu constituie o arhivă ştiinńifică şi documentar istorică deosebită, remarcată pe plan nańional şi internańional. Într-una din aceste colecńii şi anume colecńia Eduard Albert Bielz, (donată în anul 1953 Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, de către urmaşul cercetătorului naturalist dr. Albert Bielz, dr. Julius Bielz, fost director al Muzeului Brukenthal) se află un unicat mondial, care poartă denumirea de bielzit. Acesta a fost considerat o varietate de răşină fosilă (chihlimbar), inventariat la nr (în registrul de inventar Mineralogie ). În literatura geologică denumirea de bielzit apare prima dată în lucrarea lui Benkö şi Jahn (1886) [reluată şi în Manualul inginerului de mine vol. I, la pagina 218] unde este considerat ca o varietate de chihlimbar din grupa succinitului. Trebuie menńionat faptul că în prima lucrare (vezi bibliografia), bielzitul este considerat asemănător unor produse bituminoase de tipul piauzitului sau pyrhoretinului. Descrierea şi parametrii fizico-chimici ai bielzitului sunt amănunńit redate în lucrarea celor doi cercetători ai UniversităŃii din Cluj: Benkö şi Jahn. Bielzitul a fost descoperit în anul 1884, de către Eduard Albert Bielz, la Vaidei - Jiu, în pasul Vulcan, într-un strat de cărbune, cantonat în gresii aquitaniene asociate cu marne bituminoase cu sferosiderite, pe un afluent al văii Jiul Românesc, în zona unei mine de cărbuni. Eşantionul de bielzit, existent în patrimoniul muzeului sibian, se prezintă sub forma unui fragment neregulat conturat, de culoare neagră, cu luciu de smoală, cu spărtură semiconcoidală neregulată, relativ friabil şi casant, cu duritate mică, având greutatea de 10,5 g şi dimensiunile: L - 3,4 cm, l - 2,5 cm, h - 2,3 cm. Bielzitul prezintă o duritate mică (1-2), o greutate specifică de 1,249 g/cm 3 (la temperatura de 18º C), culoarea brună-neagră, luciul gras, spărtură aşchioasă-neregulată la concoidală, fiind un corp opac, care se topeşte la suflător şi arde cu o flacără puternic fumigenă. În intervalul de temperatură situat între 180 ºC şi 190 ºC se transformă într-o masă vâscoasă, pentru ca la 250 ºC să devină fluid. Încălzit la 260 ºC apare un ulei brundeschis, mineraloidul transformându-se într-o masă scoriacee, prin eliminarea de gaze combustibile. La 330 ºC se usucă complet, pentru ca, după răcire, să rezulte un agregat lucios, ce se exfoliază în lamele. Cloroformul şi sulfura de carbon îl dizolvă în cea mai mare parte, soluńia rezultată având o culoare brungălbuie şi o fluorescenńă verzui-murdară. Prin uscare - la încălzire - rezultă o masă lucioasă şi picături de ulei colorat în roşu-brun. Partea insolubilă este neagră, cu aspect cărbunos, ce pluteşte în cloroform şi se depune în sulfura de carbon. Bielzitul este parńial solubil în ulei de terebentină, benzen, alcool etilic, eter, iar în eterul de petrol insolubil. Cele două analize chimice efectuate pe acest mineral organic au indicat următoarele conńinuturi: analiza 1 - C = 79,30 % şi H = 6,26 %, iar analiza 2 - C = 80,19 % şi H = 6,34 %. (Benkö şi Jahn, 1886) Întrucât datele existente lasă unele dubii referitoare la locul, formańiunea geologică şi vârsta depozitelor din care au provenit eşantionul de bielzit, s-a procedat la efectuarea unor analize petrografice şi la determinarea reflactańiei, în scopul elucidării acestor probleme. Astfel, pe un fragment de bielzit s-a efectuat un şlif, preparat prin înglobarea în răşină sintetică, şlefuire şi lustruire, conform normelor de lucru internańionale, fiind cercetat la microscopul optic de doamna Cornelia Panaitescu de la Universitatea Politehnică Bucureşti. Cu această ocazie s-a constatat în cadrul răşinii, de culoare roşiatică, prezenńa vitrinitului, ce prezintă incluziuni de pirit şi inertinit, piritul apărând şi pe fisuri. Masa cărbunoasă este alcătuită, în principal, din vitrinit cu frecvente incluziuni de pirit şi inerńinit. PrezenŃa piritului pe fisuri indică originea secundară a acestuia. Studiul microscopic a indicat că masa cărbunoasă este de rang inferior, corespunzătoare unui stadiu de trecere între cărbunele brun şi huilă (între cărbunele brun şi huilă flambantă) de tipul celei din zăcământul Vulcan (partea estică a Bazinului Petroşani). 2

9 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 Zăcământul de cărbuni de la Vulcan aparńine părńii estice a bazinului intramontan Petroşani, situat în CarpaŃii Meridionali, în regiunea văilor Jiul de Vest - Jiul de Est - JieŃ, între masivele muntoase Vâlcan Retezat - Parâng şi Sebeş, de forma unei cuvete alungite, orientate E - V. FormaŃiunile sedimentare, în facies de molasă detritică cu cărbuni, au o vârstă rupelian - badenian inferioară şi formează, în general, un monoclin, cu căderi nordice, fiind delimitate spre nord de rocile mai vechi, cristalino-mezozoice, printr-un accident tectonic de tipul faliei profunde, cu caractere de decroşare dextră, ce face parte din sistemul de falii al aliniamentului tectonic Valea Cernei - Petroşani. În cadrul succesiunii geologice a molasei paleogen-miocene cu cărbuni - Bazinul Petroşani, sunt separate pe baza cercetărilor de suprafańă şi a rezultatelor lucrărilor miniere şi de foraj, cinci entităńi litostratigrafice cu rang de formańiuni: orizontal 1 (bazal) de vârstă rupeliană, orizontal 2 (productiv inferior) de vârstă oligocenă superioară, orizontul 3 (mijlociu) de vârstă aquitaniană, orizontal 4 (productiv superior) de vârstă burdigaliană şi orizontal 5 (terminal) de vârstă badeniană inferioară. Orizontul 1 (bazal), rupelian Rupelianul este reprezentat printr-o alternanńă de argile, gresii şi conglomerate, de culoare predominant roşie-verzuie, adesea cu laminańie oblică, ce se dezvoltă pe o grosime de m. La partea superioară au fost semnalate 1-2 intercalańii lenticulare de calcare cu Lithothamnium şi resturi fosile macrofloristice, impurificate cu material pelitic sau arenitic. Argilele (44 %), sunt reprezentate majoritar prin argile roşii feruginoase, urmate de argile clorito - glauconitice verzui şi argile marnoase cenuşii. Marnele, destul de rar, au în general culori cenuşii. Gresiile (34 %) sunt predominant argiloase, friabile, au culori verzui-roşiatice şi albicioase, înglobând concreńiuni sferosideritice. Conglomeratele (20,5 %) şi breciile (0,2 %) sunt friabile, argiloase, prezentând culori verzui (când au matrice argiloferuginoasă) sau albicioase (când au matrice argilo-silicioasă). Orizontul 2 (productiv inferior), oligocen superior Oligocenul superior este reprezentat printr-o alternanńă de gresii, argile, marne, marnocalcare, disodile, microconglomerate, calcare şi cărbuni. Gresiile (cca. 48 %) au culori cenuşii, cenuşiu-negricioase sau albicioase, fiind constituite din elemente fine, rulate, de cuarń, mice, (mai ales muscovit) şi feldspańi, cuprinse într-o matrice argiloasă-marnoasăcarbonatică-silicioasă, bituminoasăcărbunoasă. Gresiile, care adesea prezintă laminańie oblică, conńin concreńiuni argiloase, sferosideritice, limonitice şi calcaroase, precum şi resturi fosile faunistice şi floristice. Argilele (cca. 37 %) prezintă culori cenuşiu-negricioase, negre şi brune, fiind impurificate cu substanńe carbonatice, cărbunoase, bituminoase, precum şi cu granule de cuarń, feldspańi caolinizańi, muscovit. Argilele, care reprezintă o stratificańie paralelă, conńin adesea concreńiuni calcaroase sau sferosideritice şi resturi vegetale sau animale. Marnele (cca. 6,5%) au o stratificańie paralelă, prezintă culori cenuşii, cu tonuri mai închise sau mai deschise şi sunt impurificate cu substanńe bituminoase şi cărbunoase, alături de care apar granule fine de cuarń, feldspańi sau mice (de tipul muscovitului). Adesea, aceste roci conńin numeroase resturi fosile floristice sau faunistice. Marnocalcarele (cca. 2 %) evidenńiază stratificańia paralelă şi culori cenuşiu-violacee (când conńin cantităńi apreciabile de CaCO 3 ) sau brun negricioase (datorate substanńelor bituminoase). Uneori conńin resturi fosile. Disodilele, în proporńie de cca. 0,15 % sunt roci pelitice impurificate cu substanńă bituminoasă, fosilifere (frunze şi solzi de peşti), cu stratificańie paralelă, textură şistoasă şi culori cenuşiu-închise, gălbui sau negricioase. Microconglomeratele (cca. 0,5 %) au fost semnalate numai în partea vestică a Bazinului Petroşani, sub forma unor bancuri subńiri cu laminańie oblică, constituite din fragmente de roci bine rulate, înglobate într-o matrice argiloasă-marnoasă-silicioasă. 3

10 V. Ciuntu et al. Eşantionul de bielńit din colecńiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu. Calcarele (4,5 %) sunt dure, uneori fosilifere, albicioase sau cenuşiu-deschise, impurificate cu substanńă argiloasă (calcare argiloase), cu substanńă bituminoasă (calcare bituminoase) şi cu granule detrice, predominant cuarńoase (calcare gazoase). Orizontul 3 (mijlociu), aquitanian Aquitanianul este reprezentat printr-o alternanńă ciclică (grosier-fin) de gresii, nisipuri, argile, marne, conglomerate, bentonite şi cărbuni, de culoare verzui-roşievişinie, rar fosilifere, ce se dezvoltă pe o grosime de m. Gresiile şi nisipurile (cca. 61,5 %) verzui-gălbui sau, mai rar, roşietice, cu laminańie oblică, sunt constituite din granule detritice fine, bine rulate de cuarń, feldspat, glauconit, hematit, muscovit, clorit, prinse într-o matrice argiloasă-marnoasă-silicioasă. Argilele (31,5 %), vişinii (hematitice), verzui (cloritoase) maronii, adesea cu concreńiuni carbonatice sau sideritice, sunt impurificate cu cuarń, glauconit, clorit, muscovit, conńin floră şi faună fosilă. Marnele (2,5 %), verzui-albicioase, rar cu faună fosilă, trec spre varietăńile argiloase sau grezoase. Conglomeratele (circa 4,5%), verzuiroşiatice-albicioase, sunt formate din elemente rulate de cuarńite, gnaise, micaşisturi, prinse într-o matrice argiloasă, argilo-feruginoasă sau carbonatică, dure, masive sau slab stratificate, sunt adesea cu laminańie oblică, cu rare resturi faunistice fosile. Bentonitele, care apar numai sporadic, au culori gălbui-verzui şi sunt formate, aproape în exclusivitate, din montmorillonit. Cărbunii (circa 0,01 %) negri lucioşi când sunt puri, negri-bruni când sunt impurificańi cu substanńe argiloase, apar ca intercalańii lentiliforme sporadice. Orizontul 4 (productiv superior), burdigalian Această entitate litostratigrafică apare numai în partea estică a Bazinului Petroşani în regiunea Sălătruc, are o grosime de m, de culoare cenuşie şi conńine numeroase resturi vegetale fosile. Orizontul a fost divizat, pe criterii litologice şi paleontologice, în trei suborizonturi: suborizontul inferior, cu o grosime de circa 150 m, grezos fosilifer (ostreide, pectunculide), suborizontul median, cu o grosime de cca. 250 m, argilos fosilifer (resturi de plante), cu nouă strate de cărbuni şi orizontul superior, cu o grosime de aproximativ 250 m, grezos-argilos cu numeroase resturi de fosile (pectinide, arcide, turitelide). Gresiile şi nisipurile, cu laminańie oblică, fin granulare (cca. 48 %), au culori cenuşii sau gălbui şi sunt alcătuite din granule bine rulate de cuarń, feldspańi şi paiete muscovitice, înglobate într-o matrice argilomarnoasă, adesea cu resturi floristice şi faunistice fosile. Argilele (circa 45 %) sunt masive sau slab stratificate, cenuşii, uneori impurificate cu granule fine de coarń, mice (argile nisipoase), cu carbonańi (argilele calcaroase) sau cu materie cărbunoasă (argilele cărbunoase) şi conńin numeroase resturi faunistice fosile. Marnele (cca. 3 %) şi marnocalcarele (cca. 0,15 %) sunt bine stratificate, bogate în resturi de faună fosilă, iar prin impurificare cu granule detritice devin grezoase. Conglomeratele (cca. 3 %), cenuşiialbicioase, mai rar gălbui, sunt constituite din elemente rulate de roci granitoide, gnaise, amfibolite, şisturi sericitoase, cuarńite etc., prinse într-o matrice argiloasă sau marnoasă, adesea cu laminańie oblică. Resturile de faună fosilă sunt reprezentate prin valve de ostroide. Cărbunii (cca. 0,86 %) negri-bruni, conńin vitrinit şi clarit, şi sunt adesea impurificańi cu substanńă argiloasă, sunt în număr de nouă strate cu grosimi cuprinse între 0,50 şi 1,70 m. 4

11 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 Orizontul 5 (terminal), badenian inferior Acest orizont este prezent, ca şi orizontul 4, în zona Sălătrucului, deci în extremitatea nord-estică a Bazinului Petroşani, având o grosime de până la 500 m, o culoare brună şi resturi de plante fosile. Orizontul se remarcă prin aspectul mai grosier spre partea superioară, ceea ce sugerează caracterul regresiv al acestuia. Nisipurile (cca. 70 %) nefosilifere, adesea cu laminańie oblică, uneori slab cimentate, au culori gălbui şi sunt constituite din granule fine de cuarń, feldspańi, granańi, muscovit, sericit, biotit, prinse într-o matrice argiloasă-feruginoasă. CONCLUZII În final, putem arăta că atât caracteristicile inculziunii de cărbune, cât şi menńiunile lui Benkö şi Jahn, referitoare la Valea Jiul Românesc, la Pasul Vulcan, la gresiile aquitaniene, precum şi la marnele bituminoase, demonstrează că eşantionul de bielzit, existent în patrimoniul Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, sub numărul de inventar 8216, provine din orizontul 3 (mijlociu), aquitanian, de la Vulcan (partea estică a Bazinului Petroşani) al molasei detritice cu cărbuni, de vârstă paleogenmiocenă. Pietrişurile (cca. 28,5 %), gălbuibrune, nefosilifere, de cele mai multe ori prezentând o laminańie oblică, sunt alcătuite din fragmente de granitoide, gnaise, amfibolite, cuarńite rulate, prinse într-o matrice feruginos-argiloasă. Argilele (cca. 11 %) nefosilifere prezintă culori roşii-brunii-verzui, iar bentonitele, sporadice, gălbui-verzui, sunt constituite în principal din montmorillonit. Tufurile dacitice, de asemenea sporadice, au o culoare albă, stratificańie paralelă şi prezintă urme de plante. În urma studierii bibliografiei de specialitate, a aspectelor macroscopice şi a analizelor petrografice şi determinării reflactanńei bielzitului, rezultă că bielzitul este un mineraloid cu compozińie cărbunoasă de rang inferior şi nu o varietate de chihlimbar, cum apare în studiile mai vechi. Cu toate acestea, eşantionul de la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, aparńinând colecńiei mineralogicopetrografice Eduard Albert Bielz rămâne un unicat pentru ştiinńa geologică. 5

12 V. Ciuntu et al. Eşantionul de bielńit din colecńiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu. BIBLIOGRAFIE BENKÖ G., JAHN, K., 1886 Ueber ein eigenthümliches Erdharz oder asphaltartiges Mineral von Sil - Vajdei, Verh. u. Mitt., Sibiu, XXXVI Jg., pp BIELZ Ed. Alb., 1887 Das eigenthümliche Erdharz in den tertiären Steinkohlenlagern am Vulcanpasse, Verh. u. Mitt, Sibiu, XXXVII Jg., pp

13 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 CONTRIBUłII LA STUDIUL FENOMENELOR DE TRANSFORMARE A ROCILOR MAGMATICE DIN ZONA ALMAŞU MARE (JUEłUL ALBA) - TECHEREU - VALEA ŞTEAMPURILOR (JUDEłUL HUNEDOARA) Viorel CIUNTU Muzeul de Istorie Naturală Sibiu, Str. CetăŃii, nr. 1, Sibiu, judeńul Sibiu, România, RO CUVINTE CHEIE: Fenomene hidrotermale, roci ofiolitice, roci andezitice, roci eruptive neogene, propilitizare, argilizare-sericitizare, zeolitizare, limonitizare-hematitizare, minerale secundare. RESUMÉ: Contributions l étude des transformations hydrothermales des roches magmatiques dans la zone Almaşu Mare (dép. Alba) - Techereu - Vallée Şteampurilor (dép. Hunedoara) - România. La zone étudiée dans la part nordouestique du bassin néogène de Zlatna, dans la zone axiale des Monts Métallifères. Cette région este délimitée au nord par Colline Fericelii, à l' ouest par Vallée Şteampurilor, au sud-sud-ouest par Vallée Techereu et à l'est par les villages Almaşu Mare et Brădet. Les rechérches effectuées dans ce périmètre montrent que une grande part des roches ophyolitiques (les diabases et les mélapyres) et des roches éruptives néogènes (les andésites et les rhyolites) a été afféctées d' une série des transformations epithermales, hydrotermales et, même, supergènes. INTRODUCERE În, lucrarea de fańă sunt aduse contribuńii la cunoaşterea fenomenelor hidrotermale care au afectat rocile ofiolitice, Les transformations hydrotermales dans les ophyolites appartienent à l' étape de la propylitisation, avec la formation des minéraux secondaires, comme: l' épidote, la chlorite, et, spéciellement, la serpentine. Un rol plus important l' occupe la limonitisationhématitisation, de nature supergène. Les roches éruptives néogènes ont été affectées par l' argilitisation- séricitisation, chloritisation et silicification. Les minéraux secondaires résultés sont: la caolinite, la séricite, la clinochlore, la prochlorite, l'opal, la calcédonie, le quartz et la calcite. Un rol trés importantl occupe l'étape zéolitifère, exclusivement dans les roches diabasiques et mélaphyriques, avec la formation des zéolites, come: la mésolite, la stilibite, l' heulanbite et la laumontite. andezitice şi în special, riolitele din zona Almaşu Mare (jud. Alba) - Techereu - Valea Şteampurilor (jud. Hunedoara), interesante sub aspect mineralogic şi petrografic. 7

14 V. Ciuntu Transformarea rocilor magmatice (Almaşu Mare - Techereu - Valea Şteampurilor). REZULTATE ŞI DISCUłII Stadiul de propilitizare Deşi transformările acestui stadiu au fost caracterizate, în literatura de specialitate, ca fiind strâns legate de produsele magmatismului neogen, considerăm că le putem asocia şi magmatismului ofiolitic, întrucât produsele de neoformańiune rezultate, precum şi condińiile de geneză, sunt asemănătoare, atât în cadrul rocilor ofiolitice, cât şi în cadrul rocilor eruptive neogene. Fenomenele de transformare din cadrul stadiului de propilitizare sunt serpentinizarea, epidotizarea, carbonatarea şi cloritizarea. Serpentinitizarea este un fenomen des întâlnit în cadrul magmatitelor ofiolitice din zona Almaşu Mare - Techereu - Valea Ştampurilor, afectând exclusiv cristalele de ovilin din roci diabazice şi melafirice. Serpentinul, ca mineral de neoformańie, apare în cazul acestor roci sub varietatea antigorit, însońit fiind de clinoclor şi oxizi de fier. Pseudomorfozele de serpentin după olivin pot să se limiteze la conturul cristalelor de olivin sau pot să-l depăşească formând adevărate coroane în jurul resturilor olivinice adeseori generând amigdale de serpentin. Serpentinizarea este deosebit de frecventă în melafirele de pe Valea Techereului şi Valea Şteampurilor, în timp ce pe Valea Bodii apar melafire cu serpentinizări mai reduse. În aceste roci serpentinul apare sub un pleocroism slab verzui şi culori de interferenńă destul de scăzute, adeseori mascate de culoarea naturală a acesteia. Parageneza specifică serpentinului din aceste roci este clinoclor, proclorit şi limonit. Epidotizarea apare ca fenomen de transformare a rocilor melafirice de pe Valea Şteampurilor, afectând o mică parte din acestea. Prin acńiunea apei de origine magmatică asupra mineralelor melanocrate primare (augit) se pune în libertate calciul, care în prezenńa cationilor de fier şi a anionilor alumosilicatici preexistenńi generează epidotul. Acesta apare sub formă de agregate de cristale scurt-prismatice, cu un relief evident şi culori de interferenńă ridicate, fie sub formă de venule, rezultate în urma depunerii epidotului pe fisurile submilimetrice ale ofiolitelor. Întrucât acest fenomen afectează o mare masă de roci ofiolitice din perimetrul Poiana - Valea Iepii, învecinat zonei studiate, masa de roci în care epidotul apare larg dezvoltat, presupunem că epidotul se poate depune şi din soluńiile hidrotermale, în condińii de temperatură şi presiune specifice. Carbonatarea apare ca un fenomen însońitor în cadrul stadiului de propilitizare. Mineralul caracteristic acestui fenomen este calcitul, care se formează pe seama cationilor de Ca 2+, când punerea lor în libertate se face în condińiile unui mediu cu un aport deosebit de dioxid de carbon. În rocile ofiolitice se remarcă prezenńa calcitului sub formă de plaje, în masa fundamentală a acestora. Cloritizarea apare ca un fenomen ce afectează mineralele primare melanocrate, cum este augitul, mai puńin olivinul. Ca produs de neoformańie apare clinocloritul, care adesea este însońit de varietatea magneziană de clorit (plocoritul) specific unui stadiu mai avansat de transformare. PrezenŃa clinoclorului în ofiolitele din perimetrul studiat, este legată de transformarea augitului, pe când în rocile eruptive neogene, respectiv andezitele de Barza, clinoclorul apare asociat cristalelor de hornblendă, afectate de proplitizare în mod mult accentuat decât piroxenii din aceleaşi roci. Astfel, cristalele de hornblendă apar mai mult sau mai puńin rotunjite, fiind înconjurate de o coroană de minerale cloritice, în speńă clinoclorul, în asociańie cu opacitul. Stadiul de argilizare-sericitizare Acest stadiu se manifestă printr-o asociańie de fenomene de transformare hidrotermală, în care argilizarea-sericitizarea joacă rolul principal. Ca fenomene asociate se manifestă cloritizarea în sensulformării neocloritelor, silicifierea şi carbonatarea. Caolinizarea, ca fenomen de transformare, se manifestă atât în rocile ofiolitice, cât şi în cele eruptive neogene, din perimetrul cercetat, ca macrofenomen, cât şi ca microfenomen. În urma desfăşurării fenomenului de caolinizare rezultă o serie de minerale 8

15 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 argilitice, dintre care cel mai frecvent întâlnit este caolinitul, sub forma sa impură. Aceasta apare în rocile ofiolitice de pe Valea Techereului, Valea Şteampurilor şi, mai puńin, în cele de pe Valea Bodii şi Pârâul Merilor. În diabazele şi melafirele care aflorează aici, caolinitul se formează pe seama feldspańilor plagioclazi din compozińia acestor roci, constituind pseudomoafoze totale sau parńiale. Spre deosebire de ofiolite, în care caolinizarea se restrânge la nivelul plagioclazilor, în cazul rocilor aparńinând magmatismului subsecvent tardiv acest fenomen este mult mai larg dezvoltat, afectând adesea întreaga masă a rocilor. Astfel, în cazul riolitelor de pe Valea Techereului se constată caolinizarea în masă a acestora. Rocile capătă în acest caz un aspect mai mult sau mai puńin pământos, culoarea predominantă fiind albă rozie la slab verzuie. Se pot observa şi plaje de silice, care însońesc mineralele caolinitice rezultate prin transformarea feldspańilor din compozińia acestor riolite. La andezitele de FaŃa Băii nu am întâlnit fenomene de caolinizare, acestea prezentându-se, în general, nealterate. În schimb, andezitele de tip Barza, care constituie rocile gazdă pentru minereurile aurifere şi plumbo-zincifere din Dealul Fericelii, respectiv din zăcământul Muncăceasca, pe lângă faptul că au suferit intense procese de propilitizare, sunt afectate şi de intense fenomene de caolinizare şi mai ales în apropierea zonelor cu minereu sau a filoanelor. Sericitizarea, ca fenomen important al stadiului de argilizare-sericitizare apare la rocile eruptive din perimetrul Almaşu Mare - Valea Techereului - Valea Şteampurilor destul de slab dezvoltat, fiind cu totul subordonat altor fenomene de dezvoltare. Microscopic, am determinat prezenńa sericitului, ca produs de neoformańie, doar într-o singură secńiune din melafirul de pe Valea Techereului. Aici, sericitul apare ca agregat lamelar-acicular, înconjurat de minerale cloritice. Cloritizarea, ca fenomen asociat al principalelor transformări ale acestui stadiu, respectiv caolinizarea şi sericitizarea, are o dezvoltare deosebit de largă, mai ales în cadrul rocilor ofiolitice. Cloritele din această fază constituie o nouă generańie, fiind formate pe seama cloritelor generate de stadiul propilitic sau apar ca rezultat al transformării unor minerale femice. PrezenŃa acestor neoclorite se datorează unei levigări a fierului din cloritele tipice propilitizării (clinoclorul), în urma căreia creşte conńinutul în MgO, rezultând în acest fel procolitul, ca mineral de neoformańie caracteristic acestui fenomen. Din cauza levigărilor şi a remobilizărilor care caracterizează, întregul stadiul argilito-sericitic, neocloritele formate nu se menńin în conturul mineralelor pe care le-a substituit, ca în cazul propilitizării, ci îl depăşesc, adeseori invadând întreaga masă a rocii. Astfel, există melafire pe Valea Techereului, Valea Bodii şi de pe Pârâul Mârului. Pe Valea Şteampurilor mai apar şi melafire intens cloritizate. Plocloritul se insinuează pe fisurile ce străbat ofiolitele sau formează amigdale. De multe ori, acesta apare şi sub formă de coroane în jurul altor minerale primare sau secundare. Silicifierea reprezintă un alt fenomen de transformare a rocilor eruptive din perimetrul cercetat, fenomen asociat al argilizării şi sericitizării. Rocile cele mai afectate de silicifiere sunt riolitele de tip BăiŃa şi andezitele de tip Barza. Alături de acestea apar şi melafire, care sunt intens silicifiate. Este cazul unei mase destul de importante de melafire de pe Valea Bodii. Restul melafirelor nu sunt silicifiate în masă, ci silicea amorfă sau criptocristalină se dezvoltă la nivelul amigdalelor din masa lor fundamentală. PrezenŃa silicei în interiorul vacuolelor din rocile melafirice poate avea o provenienńă hidrotermală, cât şi una supergenă. De obicei în aceste vacuole, silicea este reprezentată prin varietăńi amorfe (opal,) criptocristaline (calcedonit şi lutecit) şi, chiar, cristaline (cuarń microcristalin hidrotermal). Silicifieri, de mare amploare, au afectat riolitele de tip BăiŃa, care aflorează din Dealul Teiuşu până pe Valea Bodii. Aici, silicifierea a fost atât de intensă încât a afectat întreaga masă de riolite, ca urmare a acńiunii soluńiilor hidrotermale de temperatură relativ scăzută, 9

16 V. Ciuntu Transformarea rocilor magmatice (Almaşu Mare - Techereu - Valea Şteampurilor). cu un important conńinut în SiO 2. În urma acestui fenomen, pe fisurile şi în golurile din rocă s-au depus diferite varietăńi de silice, în special opalul, calcedonia şi cuarńul microcristalin. Microscopic, opalul apare în mase de dimensiuni mici sau medii incluse în riolite, formând aşa numitele jaspis (Primics, 1891). Calcedonia apare sub diferite varietăńi macrotexturale, date de prezenńa benzilor continue sau concentrice de silice criptocristalină diferit colorate. Astfel, sunt prezente: onixul, precum şi carneolul şi varietatea translucidă, slab albăstruie de calcedonie masivă. CuarŃul microcristalin se dezvoltă în cavităńile din riolitele de pe Valea Bodii, formând druze şi geode, microcristalele de 1-2 mm dispunându-se adesea pe un fond de opal şi de calcedonie şi fiind, în general, incolore sau slab violete. La microscop, calcedonia, apare sub varietăńile calcedonit şi lutecit, opalul ca mase izotrope, iar cuarńul sub formă de microagregate dispuse fie în masa fundamentală a rocii silicifiate, fie în golurile fenocristalelor de cuarń primar corodat şi resorbit magmatic. Rocile riolitice silicifiate au un aspect porńelanos, culoare albicioasă, slab roşietică şi o duritate extrem de ridicată, prezentând o mare rezistenńă la lovire şi spargere. Carbonatarea apare ca fenomen de transformare hidrotermală în cadrul stadiului de argilizare-sericitizare, afectând în special mineralele primare: feldspat şi augit. PrezenŃa calcitului este legată, mai ales, de rocile melafirice şi diabazice din perimetru, în care calcitul se dezvoltă sub formă de amigdale cu structură radiară, apărând şi ca fenule în fisurile rocilor luate în considerańie. În diabazul augitic de pe Pârâul Mărului - Techereu, calcitul a fost întâlnit ca produs de transformare al augitului. dispunându-se în jurul acestor cristale. Calcitul, din vacuolele rocilor ofiolitice, poate fi considerat că s-a depus direct din soluńiile hidrotermale purtătoare de Ca 2+ în prezenńa dioxidului de carbon. Calcitul, format pe seama feldspańilor plagioclazi, apare ca pseudomorfozând parńial sau total fenocristalele mineralului primar (plagioclazul). De obicei, calcitul din rocile ofiolitice din perimetrul studiat apare în parageneză cu cloritele, silicea, caolinul şi alte minerale de neoformańie, în speńă, zeolińii. În diabazul de pe Pârâul Mărului, alături de vacuolele cu calcit apar şi amigdale cloritice mai mult sau mai puńin alungite. Unele melafire de pe Valea Steampurilor sunt atât de transformate, încât nu se mai poate distinge structura lor inińială. În aceste roci plajele calcitice se întrepătrund cu plajele cloritice. Stadiul de zeolitizare Zeolitizarea apare ca un complex de procese bine individualizat în cadrul rocilor melafirice din zona Almaşu Mare - Techereu - Valea Şteampurilor. Acest stadiu se caracterizează printr-o complexitate structurală şi o extindere mare în cadrul domeniului hidrotermal, de temperatură şi presiune scăzute. Ca produse de neoformańie apar zeolińi, sub diferite specii minerale, dispuşi în vacuolele şi fisurile melafirelor de pe văile Techereului, Bodii, Şteampurilor şi Pârâul Mărului. Din punct de vedere genetic, stadiul de zeolitizare îl considerăm ca aparńinând domeniului hidrotermal, cel puńin pentru rocile studiate, adică ofiolitele de pe văile amintite mai sus. Speciile minerale de zeolińi indentificate în rocile ofiolitice din zona Almaşu Mare - Techereu - Valae Şteampurilor. O bună parte din ofiolitele ce aflorează în perimetru constituie roci-gazdă pentru diferitele specii minerale de zeolińi, uneori în mare cantitate ale acestora ducând la formarea zeolititelor, pe care le-am identificat pe Pârul Mărului, în amonte de aflorimentul cu diabaze augitice. În rocile melafirice din perimetrul cercetat am identificat prezenńa: mezolitului, stilbitului, heulanditului şi laumontitului. 10

17 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 Mezolitul Apare sub formă de agregate acicular-fibroase, fie în stare proaspătă, fie puńin alterat. L-am identificat în melafirele de pe Valea Bodii şi în zeolititele de pe Pârâul Mărului. La microscop, mezolitul prezintă un habitus prismatic alungit, apărând adesea maclat şi în cristale concrescute, având cele mai scăzute culori de interferenńă dintre zeolińi. Stilbitul Întâlnit în melafirele de pe văile Techereului şi Bodii, cât şi în zeolititele de pe Pârâul Mărului, de obicei, stilbitul apare în aceste roci sub formă de venule, de dimensiuni milimetrice sau centimetrice, ca grosime şi cu lungimi decimetrice, chiar şi de un metru, aşa cum apare în aflorimentul de pe Pârâul Mărului. Macroscopic se prezintă în cristale scurt prismatice, alb-gălbui, uneori cu nuanńe rozii. Are luciu sticlos la mătăsos, şi o friabilitate relativ ridicată. La microscop, acest zeolit apare cu habitus prismatic-lamelar, în cristale izolate sau în agregate. BirefringenŃa este mai ridicată, iar culorile de interferenńă sunt cenuşii de ordinul I. Apare, ca şi mezolitul, în parageneză cu calcitul, cloritul şi uneori, cu silicea. În melafirul de pe Valea Techereului, pe cursul său superior (Valea Almaşului), la microscop, stilbitul apare asociat cu laumontitul. Heulanditul Apare frecvent în aflorimentele melafirice de pe Valea Bodii şi Pârâul Mărului, în zeolitite. Se dezvoltă în cristale prismatic-tabulare, cu aspect sidefos şi de culoare roşie-cărămizie la roşie intensă. Este destul de friabil. Microscopic, heulanditul prezintă un habitus lamelar caracteristic, cristalele având un clivaj foarte bun după (100), care se poate observa şi macroscopic. BirefrigenŃa este mică, unghiul de extincńie cuprins între 27 şi 32. În zonele studiate, acest zeolit apare în parageneză cu silice, calcit, clorit, mezolit şi stilbit. Laumontitul L-am identificat în melafirele de pe Valea Bodii şi de pe cursul superior al Văii Techereului, sub forma unor cruste foarte friabile, de cele mai multe ori pulverulente, din cauza deshidratării naturale. La microscop, prezintă habitus monoclin-prismatic, clivaj foarte bun după fańa (110), culoarea fiind albă-rozie, în secńiuni subńiri. BirefringenŃa este scăzută, iar unghiul de extincńie cuprins în 27 şi 34. În zonă, laumontitul apare asociat cu stilbit, clorit, calcit şi limonit. Fenomenul de limonitizarehematitizare Acest fenomen, deosebit ca geneză, a fost întâlnit larg dezvoltat în melafirele de pe Valea Bodii, aici rocile fiind intens limonitizate şi hematitizate. Larga dezvoltare a acestui fenomen indică o geneză supergenă, rocile fiind afectate de acńiunea apelor de infiltrańie bogat feruginoase, din care s-a depus la început limonitul, iar apoi în, condińii specifice, s-a format hematitul. Transformarea limonitului în hematit a fost favorizată şi de procesul de intensă silicifiere a acestor melafire. Analiza roentgenografică a unei probe de rocă melafirică limonitizatăhematitizată a pus în evidenńă mai multe minerale din grupa oxizilor şi hidroxizilor de fier: hematit, goethit, hidrohematit şi hidrogoethit. Spre deosebire de rocile ofiolitice, în care fenomenul de limonitizarehematitizare este mai frecvent şi care afectează o masă relativ mare de roci, produsele magmatismului neogen, care apar în zona cercetată, sunt mult mai puńin afectate de un astfel de fenomen. AcŃiunea slabă a apelor de infiltrańie, cu conńinut feruginos, a produs doar o neânsemnată impregnare a acestor roci, trădată de culoarea lor mai roşcată. Aşa este cazul riolitelor caolinizate de pe Valea Techereului şi chiar, a celor de pe Valea Bodii, în care oxizii de fier participă ca pigment de colorańie în varietăńile de silice. 11

18 V. Ciuntu Transformarea rocilor magmatice (Almaşu Mare - Techereu - Valea Şteampurilor). CONCLUZII În urma cercetărilor efectuate în perimetrul Almaşu Mare (jud. Alba) - Techereu- Valea Şteampurilor (jud. Hunedoara) am constatat că o mare parte a rocilor ofiolitice (diabaze şi melafire) şi a celor aparńinând magmatismului neogen tardiv au fost afectate de transformări de natură epitermală, hidrotermală şi chiar supergenă. Multe dintre aceste roci prezintă modificări structural-texturale şi aspecte de dezagregare. Activitatea soluńiilor hidrotermale a condus la înlocuirea rocilor ofiolitice, prin parageneză, de minerale de neoformańiune, în special aparńinând stadiului de propilitizare, la care se asociază şi minerale secundare BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ BEDELEAN I., ZeoliŃii din MunŃii Apuseni şi fenomenul de zeolitizare, Cluj, (teza de doctorat, Bibl. Univ. Babeş- Bolyai). BENKÖ G., Mineralogische Mittheilungen aus dem Siebenbürgischen Erzgebirge, Földt. Közl., 19-20, Budapest. CIUNTU V., Studiul mineralogic şi petrografic, cu unele considerańii geochimice, privind rocile mezozoice şi neogene, din cadrul complexelor eruptive, din zona Almaşu Mare (judeńul Alba) - Techereu - Valea Şteampurilor (judeńul Hunedoara), Cluj, (teză de licenńă, Biblioteca UniversităŃii Babeş - Bolyai). CIUNTU V., Contributions to the petrographyc study of the magma rocks from the Almaşu Mare - Techereu - Şteampuri Valley area (Hunedoara County), Acta Oecologica, Sibiu, XIII, nr GHIłULESCU T. P., şi col., Etudes géologiques et minières des Monts Métallifères, Bucureşti, Ann. Inst. Géol. Roum. datorate carbonatării, caolinizării sau silicifierii, la care se adaugă, uneori, intense limonito-hematitizări, acestea din urmă de natură supergenă. Un loc aparte în transformarea ofiolitelor îl ocupă stadiul de zeolitizare, cu formare de zeolińi şi, pe alocuri, de zeolitite. În ce priveşte transformările hidrotermale din cadrul rocilor eruptive neogene (riolite şi andezite), menńionăm că aparńin, în principal, stadiului de argilizaresericitizare, la care se adaugă, în mai mică măsură, cloritizarea şi carbonatarea. Fenomenele de silicifiere asociate sunt deosebit de intense, iar oxidările ferifere sunt cu totul subordonate. IANOVICI V., şi col EvoluŃia geologică a MunŃilor Metaliferi, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti. IANOVICI V., şi col EvoluŃia geografică a MunŃilor Metaliferi, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti. LUPEI N., ContribuŃiuni la stadiul zăcămintelor miniere din regiunea Stănija - Techereu (MunŃii Metaliferi), Cluj, (teză de doctorat, Bibl. Univ. Babeş - Bolyai). PIRIMICS G., Mineralogisch - geologische Notizen aus Siebenbürgen, O. t. - t, Ert., Budapesta, nr. 16. RĂDULESCU D., ContribuŃii la cunoaşterea fenomenului de propilitizare a rocilor vulcanice, Bucureşti, Rev. Univ. Buc. şi Politeh. Buc, ser. Şt. Nat. Nr. 3. STANCIU CONSTANTINA., ContribuŃii la cunoaşterea transformărilor hidrotermale ale rocilor andezitice, Stud., cerc. Geol., VI/4, Bucureşti. STOICOVICI E., Augitul din diabazul de la Techereu, Bucureşti, Bul. Soc. Ştin. Geol., XI.in cadrul complexelor eruptive, din zona Almaşu Mare (jud. Alba) - Techereu - Valea Şteampurilor, (jud. Hunedoara),Cluj, (teză de licenńă, Bibl. Univ. Babeş - Bolyai). 12

19 Brukenthal. Acta Musei, II. 3 THE GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT PROTECTION A NONSENS? Rodica CIOBANU Natural History Museum, CetăŃii, no. 1, Sibiu, Sibiu County, Romania, RO KEYWORDS: geological activities, develop of ecological branches, environmental geology. REZUMAT: Geologia şi protecńia mediului un non-sens? Ramurile economice şi inginereşti ale geologiei cunosc în prezent momente de criză. Ramurile economice, dezvoltate prioritar până în deceniul 90 al secolului trecut au influenńat şi dezvoltarea ramurilor extractive. Activitatea acestora a însemnat şi progresul social, economic al unor zone montane, dar şi finanńarea cercetării fundamentale în geologie. Un exemplu al priorităńii ramurilor extractive, ca politică de stat, îl reprezintă şi cifrele de şcolarizare ale facultăńilor cu profil geologic din acea perioadă. Însă rănile produse mediului, prin decopertări în exploatările de tip carieră, Around the 1950's, a famous Romanian professor of geology, Murgeanu, used every chance he had to point out that "an essential element in modern man's culture is knowing the earth we walk on and which offers us the fundamental basis of our existence". (Popescu, 1995) The words still hold water today more than ever, when mankind finally understood that the Earth is a closed system and its usage has cumulative effects with impact in the future. Whereas if a generation replaces another one and there is always the chance of a new beginning, when it comes to Earth such an exchange is not likely rarely can it be re-established to a certain degree, but never can it be replaced. Until the 90's, geological knowledge and education was acknowledged as state politics, due to economic considerations regarding the impactul social datorat creşterii numerice, în timp scurt, a populańiei în zone rurale, diferenńierile culturale între localnici şi cei ce participau la activităńi geologice, poluarea asociată acestor activităńi au produs şi produc pagube ireparabile. Într-un bilanń economic beneficiile, din minereurile extrase, sunt depăşite de pierderile mediului şi chiar materiale şi sociale în localităńile respective. În prezent Geologia, prin ramuri noi apărute, Geologia ambientală spre exemplu caută soluńii privind îndreptarea a ceea ce a poluat şi limitează dezvoltarea ramurilor extractive poluante stimulând dezvoltarea unor industrii locale care să nu afecteze mediul şi să ducă la creştere bunăstării materiale a populańiei. importance of a wise and efficient usage of raw material for the national economy. Geology is regarded, especially by the general public, as an applied science, due to its links with mining, oil and natural gas extraction industry or with civil and industrial engineering. The engineering and economic fields of geology are passing through a moment of "crisis" in Romania and worldwide, too. This situation is mainly due to the activity of the "green" men who contributed with their actions to the limitation of the processing industry, of mining. In geology, economic priorities have lead to the development of certain branches against others. Geology is very much like the dragon in the story: if a head is cut off, seven others will grow back on the spot. Therefore once problems connected with economic 13

20 R. Ciobanu The geology and the environmental protection a nonsens? necessities were solved, others caused by pollution came up. If in the previous centuries the development of geology met only economic constrains like having access to world research at the end of the 90's, today new constrains limiting especially the applied disciplines appeared. In the 80's, the central geological branch around which other branches would "evolve" was the prospecting, the exploitation and improve of mineral resources, of the most favourable conditions for civil engineering settings. One can notice that after 15 years, in which the applied branches especially for mining and processing were centres of interest, they governed and motivated as such the fundamental research in Romania, too, just like in the occidental countries, such branches take a second place. The explanation lies also in the priorities of the industrial development period when extractive production-industry dominated among the geological activities, regardless of the costs it would involve on the environment or production side. (Popescu, 1995) Since geology is a science dedicated to man and society it has suffered and still suffers a process of re ordering the priorities, the past hierarchies imposed by the two sides: that of the applied and that of the fundamental disciplines. While the engineering and economic fields of geology are passing through a crisis just like engineering and economy among human activities, a new discipline has emerged and a new branch is ever more present, the "Environmental geology". While the applied branches of geology have suffered discontinuities this new branch tries to reconcile the economic factor with the ecologic and social one, according to the current necessities and requirements. Environmental geology, as most of the geologists predicted, appeared as a new branch which uses geological information to reduce the degradation of the environment caused by earthquakes, eruptions, sliding, floods etc. but also by human activities concerning the exploitation of the soil and subsoil resources. (Petrescu et al., 1997). Now the geological branches try to reconcile the economic requirements with the ones regarding environmental protection, the understanding of the environmental problems in order to find suitable solutions being essential, since the ultimate purpose would be to limit the pollution causing activities. The geological activities have been and still are very much connected with the exploitation of the mineral resources, which are the subject of the extracting branches like coals, ferriferous or non ferriferous minerals, aluminium, metalliferous useful substances, useful rocks, precious or semi-precious stones which are indispensable to other industrial branches, too. The extracting industry is, however, the human activity causing the strongest impact against the environment and especially against the soil-subsoil factor. As counterpart, this industry produces depolluters for water, gas and fertilizers. In the developed countries, mining activities refer exclusively to the exceptional deposits or of local interest. Mining activities can be found only in the 3 rd world countries. During the communist dictatorship the leaders' ambition was to exploit any raw material, regardless of the geological studies concerning the impact on the geological area in general, the economic reasons underlying useful mineral concentrations, costs etc. The Apuseni Mountains, situated in the north-east of the country witness to the "wild" geological activities careless of any environmental protection measures. Geologists who have spent a lifetime working in that mountains ores exploitations presently declared that an economic calculus would prove that the cost of the useful minerals extracted is much smaller than the income that could have been obtained by the rural tourism implementing there. Unfortunately, houses are still falling down, phreatic waters and soil are still being poisoned due to mining activities in today's Romania. Any field geological activity implies direct consequences over the environment (fig. 1): sonic pollution (motors, explosions), chemical (hydrocarbons, insecticides), the acceleration of soil erosion (plough lands, roads, quarries, deforesting), clogging of the river beds (faulty waste dumping, wood transports), soil PH modification (decomposed sawdust turns into phenol) etc. 14

The State of Natural Capital:

The State of Natural Capital: The State of Natural Capital: Restoring our Natural Assets Second report to the Economic Affairs Committee Natural Capital Committee March 2014 The Natural Capital Committee The Natural Capital Committee

More information

SORIN PATER. Editura Universităţii din Oradea

SORIN PATER. Editura Universităţii din Oradea SORIN PATER TOLERANŢE ŞI CONTROL DIMENSIONAL Editura Universităţii din Oradea CAPITOLUL I Precizia dimensională Fiecărei piese îi sunt proprii anumite suprafeţe care urmează să ajungă în contact prin asamblare.

More information

More Precious than Gold

More Precious than Gold More Precious than Gold Mineral Development and the Protection of Biological Diversity in Canada Prepared by Environmental Mining Council of BC On behalf of World Wildlife Fund Canada May, 1998 More Precious

More information

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future Table of Contents Acronyms and Note on Terminology Chairman's Foreword From One Earth to One World Part I. Common Concerns

More information

1831-2772 EEA SIGNALS 2013. Every breath we take Improving air quality in Europe

1831-2772 EEA SIGNALS 2013. Every breath we take Improving air quality in Europe 1831-2772 EEA SIGNALS 2013 Every breath we take Improving air quality in Europe Cover design: INTRASOFT International S.A Layout: INTRASOFT International S.A/EEA Legal notice The contents of this publication

More information

Biodiversity and Ecosystem services What are they all about?

Biodiversity and Ecosystem services What are they all about? Biodiversity and Ecosystem services What are they all about? 1 Why 2 BES 3 Relevant 4 Potential 5 BES 6 Tools 7 Case Contents this guide? 2 What are we talking about? 4 2.1 What is BES? 4 2.2 What factors

More information

WHAT POSSIBILITIES EXIST FOR OVERCOMING THE POLITICAL CAUSES OF DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION?

WHAT POSSIBILITIES EXIST FOR OVERCOMING THE POLITICAL CAUSES OF DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION? WHAT POSSIBILITIES EXIST FOR OVERCOMING THE POLITICAL CAUSES OF DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION? Manuel Rodríguez Becerra 1 SUMMARY The late 1990s could be critical for trends in deforestation and

More information

ASSOCIATED PROGRAMME ON FLOOD MANAGEMENT

ASSOCIATED PROGRAMME ON FLOOD MANAGEMENT Integrated flood Management Concept paper WMO-No. 1047 ASSOCIATED PROGRAMME ON FLOOD MANAGEMENT CONTENTS Foreword................................................................. 3 Summary.................................................................

More information

National Upland Outcomes

National Upland Outcomes www.gov.uk/defra National Upland Outcomes A framework to help develop local partnership outcomes December 2013 Crown copyright 2013 You may re-use this information (not including logos) free of charge

More information

Back to Our Common Future. Sustainable Development in the 21st century (SD21) project Summary for policymakers

Back to Our Common Future. Sustainable Development in the 21st century (SD21) project Summary for policymakers Sustainable Development in the 21st century (SD21) project Summary for policymakers About SD21 This is a summary of the main findings Sustainable Development in the 21 st Century (SD21) project. It draws

More information

2 Ecosystems and Their Services

2 Ecosystems and Their Services 2 Ecosystems and Their Services EXECUTIVE SUMMARY An ecosystem is a dynamic complex of plant, animal, and microorganism communities and the nonliving environment, interacting as a functional unit. Humans

More information

Governance for a Sustainable Future. A Report by the World Humanity Action Trust

Governance for a Sustainable Future. A Report by the World Humanity Action Trust Governance for a Sustainable Future A Report by the World Humanity Action Trust Governance for a Sustainable Future Reports of the Commissions of the World Humanity Action Trust Published by the World

More information

The State of Natural Capital

The State of Natural Capital The State of Natural Capital Protecting and Improving Natural Capital for Prosperity and Wellbeing Third report to the Economic Affairs Committee Natural Capital Committee Natural Capital Committee Cover

More information

The Economic Role of Metal Mining in Minnesota: Past, Present, and Future

The Economic Role of Metal Mining in Minnesota: Past, Present, and Future The Economic Role of Metal Mining in Minnesota: Past, Present, and Future A report prepared for Minnesota Center for Environmental Advocacy and the Sierra Club By Thomas Michael Power Economics Department

More information

MORE YEARS, BETTER LIVES

MORE YEARS, BETTER LIVES MORE YEARS, BETTER LIVES Strategic Research Agenda on Demographic Change Joint Programming Initiative (JPI) More Years, Better Lives The Potential and Challenges of Demographic Change 2014 Strategic Research

More information

The Natural Choice: securing the value of nature

The Natural Choice: securing the value of nature The Natural Choice: securing the value of nature Front cover photograph NTPL/John Millar The Natural Choice: securing the value of nature Presented to Parliament by the Secretary of State for Environment,

More information

GEF IW:Science Project SCIENCE-POLICY BRIDGES OVER TROUBLED WATERS SYNTHESIS REPORT. Making Science Deliver Greater Impacts in Shared Water Systems

GEF IW:Science Project SCIENCE-POLICY BRIDGES OVER TROUBLED WATERS SYNTHESIS REPORT. Making Science Deliver Greater Impacts in Shared Water Systems Enhancing the use of Science in International Waters projects to improve project results SYNTHESIS REPORT SCIENCE-POLICY BRIDGES OVER TROUBLED WATERS Making Science Deliver Greater Impacts in Shared Water

More information

Secretary of Energy Advisory Board

Secretary of Energy Advisory Board Secretary of Energy Advisory Board ShaleNatural Gas Production Gas Subcommittee 90-Day Report August 18, 2011 U.S. DEPARTMENT OF ENERGY The SEAB Shale Gas Production Subcommittee Executive Summary Ninety-Day

More information

REVISTA ECONOMICĂ. Journal of economic-financial theory and practice

REVISTA ECONOMICĂ. Journal of economic-financial theory and practice REVISTA ECONOMICĂ No. 4-5(63)/2012 Journal of economic-financial theory and practice CNCSIS reference: B+, Code 478 Frequency: 6 issues / year ISSN: 1582-6260 Indexed in: RePeC Ulrich`s Periodicals Directory

More information

After the Tsunami. Sustainable building guidelines for South-East Asia

After the Tsunami. Sustainable building guidelines for South-East Asia After the Tsunami Sustainable building guidelines for South-East Asia Vadianstrasse 42 CH-9000 St.Gallen, Switzerland www.skat.ch Copyright United Nations Environment Programme and SKAT, 2007 ISBN: 978-92-807-2782-1

More information

ARIMNet 2 Call 2014-15

ARIMNet 2 Call 2014-15 Coordination of the Agricultural Research In the Mediterranean Area Call i text ARIMNet 2 Call 2014-15 SUBMISSION Pre-proposal by December 1 st, 2014 Full Proposal by May 11 th 2015 on http://arimnet-call.eu/

More information

Global Warming is mainly a result of Heat Emissions

Global Warming is mainly a result of Heat Emissions Département de Génie Energétique et Environnement INSA Lyon, France Department of Civil and Environmental Engineering Luleå University of Technology Luleå, Sweden Global Warming is mainly a result of Heat

More information

TAKE ACTION NOW! A guide to supporting the local actions of children and young people, with special emphasis on girls and young women

TAKE ACTION NOW! A guide to supporting the local actions of children and young people, with special emphasis on girls and young women C L I M A T E C H A N G E TAKE ACTION NOW! A guide to supporting the local actions of children and young people, with special emphasis on girls and young women C L I M A T E C H A N G E TAKE ACTION NOW!

More information

China s Governance Reform from 1978 to 2008

China s Governance Reform from 1978 to 2008 DUISBUR GER A RBEITSPAPIERE OSTASIEN WISSEN SC HAFTEN DUISBURG WORKING PAPERS ON EAST ASIAN STUDIES No. 76 2008 YU Keping China s Governance Reform from 1978 to 2008 2 YU Keping: China s Governance Reform

More information

New era. New plan. Fiscal reforms for an inclusive, circular economy. Case study the Netherlands Austerlitz, 2014

New era. New plan. Fiscal reforms for an inclusive, circular economy. Case study the Netherlands Austerlitz, 2014 New era. New plan. Fiscal reforms for an inclusive, circular economy. Case study the Netherlands Austerlitz, 2014 Author Femke Groothuis Research Maayke Damen Working group members Deloitte, EY, KPMG Meijburg,

More information

Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk

Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk Gabriel Jiménez Jesús Saurina Bank of Spain. Directorate-General of Banking Regulation May 2003 Abstract This paper analyses

More information

PREPARING FOR CLIMATE CHANGE

PREPARING FOR CLIMATE CHANGE PREPARING FOR CLIMATE CHANGE A Guidebook for Local, Regional, and State Governments Written by Center for Science in the Earth System (The Climate Impacts Group) Joint Institute for the Study of the Atmosphere

More information

Legal deposit Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 ISBN : 978-2-550-65192-5 (PDF)

Legal deposit Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 ISBN : 978-2-550-65192-5 (PDF) 2013-2020 Climate Change Action plan 01 Legal deposit Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 ISBN : 978-2-550-65192-5 (PDF) Gouvernement du Québec, 2012 Message from the Premier With the launching

More information

ENCYCLICAL LETTER LAUDATO SI OF THE HOLY FATHER FRANCIS ON CARE FOR OUR COMMON HOME

ENCYCLICAL LETTER LAUDATO SI OF THE HOLY FATHER FRANCIS ON CARE FOR OUR COMMON HOME ENCYCLICAL LETTER LAUDATO SI OF THE HOLY FATHER FRANCIS ON CARE FOR OUR COMMON HOME 1. Laudato si, mi Signore Praise be to you, my Lord. In the words of this beautiful canticle, Saint Francis of Assisi

More information