เป าหมายและว ตถ ประสงค

Size: px
Start display at page:

Download "เป าหมายและว ตถ ประสงค"

Transcription

1 CLASSIFICATION การส บสวนอาชญากรรม หน วยต อต านการใช อาว ธท ม อาน ภาพทาลายล างส ง (WMD) สาน กงานสอบสวนกลางแห งสหร ฐอเมร กา (FBI) สาน กงานใหญ ณ กร งวอช งต น ด ซ การฝ กอบรมสาหร บเจ าหน าท สาธารณส ข

2 เป าหมายและว ตถ ประสงค เร ยนร คาศ พท พ นฐานท ใช ในการส บสวนสอบสวน บทบาทหน าท ของหน วยงานและเจ าหน าท ผ บ งค บใช กฎหมาย (Law Enforcement เร ยกย อๆ ว า LE) เทคน คและว ธ การในการส บสวนอาชญากรรม ข นตอนและการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ผ บ งค บใช กฎหมาย

3 CRIM ประเด นป ญหาเร องขอบเขตอานาจระหว างหน วยงาน อานาจหน าท ของ: ตารวจท องท กรมตารวจของมลร ฐ หน วยงานกลางระด บประเทศ (FBI/DEA/DHS เป นต น) การแบ งป นข อม ลระหว าง หน วยงานบ งค บใช กฎหมาย หน วยงานด านสาธารณส ข ความร วมม อระหว างหน วยงาน

4 CRIM การแบ งป นข อม ลจากหน วยงานบ งค บใช กฎหมาย ข อม ลท เจ าหน าท บ งค บใช กฎหมายเก บรวบรวมได อาจเป น ข อม ลท เป นความล บสาหร บเจ าหน าท ผ บ งค บใช กฎหมายโดยเฉพาะ อาจม ข อจาก ดในการแบ งป นข อม ลจากหน วยงานบ งค บใช กฎหมาย ในกรณ ต อไปน : ข อม ลข าวกรองท หน วยงานบ งค บใช กฎหมายได ร บมาจาก แหล งข าว ข อม ลท เก ยวข องก บการส บสวนอาชญากรรมโดยเฉพาะ ซ ง อาจจะไม เก ยวข องก บการสอบสวนในทางระบาดว ทยา (เช น ข อความในจดหมายข มข ประท ษร าย) การแบ งป นข อม ลเก ยวก บอ นตรายท อาจเก ดข นก บช ว ตผ คน, ความ ปลอดภ ยของสาธารณชน และข อม ลด านสาธารณส ข ถ อเป นส ง สาค ญในลาด บแรก

5 เปร ยบเท ยบคาศ พท ท ใช หน วยงานด านสาธารณส ข Case: ผ ป วย (คน) Suspect: ผ ป วยสงส ย Surveillance: ข อม ลจากการ เฝ าระว งโรค Evidence: หล กฐานทางด าน ว ทยาศาสตร หน วยงานบ งค บใช กฎหมาย Case: การส บสวนคด Suspect: ผ ต องสงส ย Surveillance: การเฝ าต ดตาม ความเคล อนไหวของเป าหมาย Evidence: หล กฐานของการ ประกอบอาชญากรรม

6 เป าหมายในการส บสวนของ เจ าหน าท ผ บ งค บใช กฎหมาย ปกป องสว สด ภาพและความปลอดภ ยของสาธารณชน ส บสวนหาข อเท จจร งว าอาชญากรรมหร อการก อการร ายเก ดข นได อย างไร ย บย งและป องก นไม ให อาชญากรรมหร อการก อการร ายเก ดข นอ ก ค นหาและเก บรวบรวมพยานหล กฐานท เก ยวข องท งหมด เข าควบค มและค มก นสถานท เก ดเหต ตลอดจนปกป องและเก บร กษา พยานหล กฐานสาหร บใช ฟ องร องดาเน นคด ก บผ กระทาความผ ด พ ส จน ทราบและระบ ต ว, จ บก ม และฟ องร องดาเน นคด เพ อให ศาล ต ดส นลงโทษผ กระทาความผ ด

7 เปร ยบเท ยบเป าหมายระหว าง หน วยงานด านสาธารณส ขก บหน วยงานบ งค บใช กฎหมาย หน วยงานด านสาธารณส ข หน วยงานบ งค บใช กฎหมาย ดาเน นมาตรการย บย งป องก น ไม ให ม ผ ป วยเพ มหร อไม ให เก ด การระบาดขยายวงออกไป ปกป องสว สด ภาพและความ ปลอดภ ยของสาธารณชน สร างข อม ลเช งประจ กษ สาหร บ ใช ในการป องก นควบค มโรคใน อนาคต ดาเน นมาตรการย บย ง ป องก นไม ให ม เหต อาชญากรรมเก ดข นอ ก ปกป องสว สด ภาพและความ ปลอดภ ยของสาธารณชน จ บก มและลงโทษอาชญากร

8 กระบวนการส บสวนอาชญากรรมเร มต นข นได อย างไร ได ร บการแจ งเบาะแสจากประชาชนท วไป จากข อม ลข าวกรอง ความร วมม อจากฝ าย/หน วยงานต างๆ ข อม ลท ได จากการส บสวนคด อ นๆ การเฝ าต ดตามความเคล อนไหวของเป าหมาย จากความบ งเอ ญหร อโชคเข าข างในบางคร ง

9 กระบวนการส บสวนของ FBI การส บสวนสามารถแบ งออกได เป นหลายประเภท ข อม ล/การประเม นในเบ องต น การสอบสวน/ส บสวนในเบ องต น การลงพ นท ส บสวนอย างเต มร ปแบบ

10 การส มภาษณ ก บการสอบปากคา ในทางกฎหมายข นตอนท งสองน ไม ม ความแตกต างก นแต อย างใด การส มภาษณ (Interview) การสนทนาโดยม ว ตถ ประสงค อย างใดอย างหน ง การสอบปากคา (Interrogation) การซ กถามท ม ว ตถ ประสงค เพ อ สอบเค นให ผ ต องหาร บสารภาพ

11 ว ธ การส มภาษณ ผ ต องหา เตร ยมข อม ลภ ม หล งของผ ท เก ยวข อง ผ ต องหา, พยานและ/หร อผ เส ยหาย แนะน าต วและค ณว ฒ ของผ ส มภาษณ สร างความค นเคย/ไว วางใจ กลว ธ ในการส มภาษณ ค อยๆ ยกระด บกลว ธ ในการส มภาษณ โดยพ จารณาจาก การตอบสนองของผ ต องหา เร มจากให ความเป นก นเอง, แสดงความเห นใจ, หากไม ได ผลก เร มพ ดโต เถ ยง และเพ มความข งข ง/แข งกร าว จดบ นท กการให ปากคา

12 ผลกระทบจากคาต ดส นของศาลในคด ม แรนดา (MIRANDA RULING) ส ทธ Miranda (ส ทธ ของผ ถ กจ บก มในระหว างถ กควบค มต ว+สอบปากคา) ในระหว างถ กจ บก มและก อนตารวจจะสอบปากคาผ ต องหา การแจ งส ทธ แก ผ ถ กจ บก ม (Miranda Warnings หร อ Miranda Rights ) ผ ถ กจ บก มม ส ทธ ท จะไม ให การ ส ทธ ท จะพบหร อปร กษาทนายความ คาให การท เข าข ายเป นคาให การปร กปร าท ทาให ได ร บโทษทางอาญาโดยเฉพาะไม ถ อเป นการ ละเม ดส ทธ ข างต น

13 การเก บพยานหล กฐาน พยานหล กฐานโดยตรงก บพยานหล กฐานแวดล อมกรณ พยานหล กฐานโดยตรงสามารถย นย นข อเท จจร งในคด ได โดยตรง พยานหล กฐานแวดล อมกรณ ต องอาศ ย การอน มานจากข อเท จจร งเพ อหาข อสร ป (ต องอาศ ยการปะต ดปะต อข อเท จจร ง ต างๆ เข าด วยก น)

14 การเก บพยานหล กฐาน ต วอย างพยานหล กฐานท ใช ในการคล คลายคด อาชญากรรม: พยานหล กฐานจากคาให การ เช น คาให การของผ เส ยหายและพยาน พยานว ตถ ส งท ม ต วตนจ บต องได (เช น DNA, ลายน วม อ, เส นใยต างๆ, เส นผมและขน เป นต น)

15 เวชระเบ ยนผ ป วย เอกสารต างๆ พยานหล กฐานชน ดต างๆ ภาพจากกล องวงจรป ด ข อความเส ยงจากระบบ Voice mail ส งแวดล อมในบร เวณท เก ดเหต แทบจะท กส งท กอย างล วนสามารถ นามาใช เป นพยานหล กฐานได ท งส น

16 พยานว ตถ ว ตถ พยานท ม ขนาดเล กท เป นร องรอยอาชญากรรม เช น เส นใย, เส นผมและขน, เส นด ายจากเส อผ า, เช อก, ด น, เศษกระจก, ธรณ ว ตถ ต างๆ, เศษซากโครงกระด กมน ษย การตรวจทางเคม, ช วว ทยา, การว เคราะห ถอดรห ส (เคร อง ถอดรห ส), การตรวจข อม ลด จ ตอล, การตรวจพ ส จน อาว ธ ป น/ร องรอยการใช เคร องม อต างๆ, การตรวจเอกสาร และ การตรวจว เคราะห ว ตถ อ นๆ ท เก บรวบรวมได จากสถานท เก ดเหต หร อท ตรวจย ดได จากการเข าตรวจค นตามหมายศาล

17 ลาด บข นตอนในการควบค มอาร กขาพยานหล กฐาน บ นท กการดาเน นการก บพยานหล กฐานในท กข นตอน ไม เป ดโอกาสให ม การย งเก ยวก บพยานหล กฐาน (จนท. ผ เก บ หล กฐานต องเซ นช อย อ/ลงว นท ก าก บบนซ ลป ดผน ก) ว ตถ พยานต องอย ในความอาร กขาของเจ าหน าท ตลอดเวลา ต องม การร บส งต อพยานหล กฐานระหว างเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบในท กข นตอนจนกระท งถ งม อศาล

18 ลาด บข นตอนในการควบค มอาร กขาพยานหล กฐาน หากพบว า จนท. ไม ปฏ บ ต ตามลาด บข นตอนในการควบค ม อาร กขาพยานหล กฐานโดยเคร งคร ด ศาลอาจไม อน ญาตให นา พยานหล กฐานด งกล าวมาพ จารณาในการไต สวนคด ในช นศาล จนท. สามารถจ ดทาลาด บข นตอนในการควบค มอาร กขา พยานหล กฐานข นใหม ได ในกรณ ท ได ม การดาเน นข นตอนท เหมาะสมเพ อให การอาร กขาว ตถ ซ งก อนหน าน ไม ถ อว าเป น พยานหล กฐานในคด

19 ข อแตกต างระหว างการขอตรวจค นโดยม และไม ม หมายค น แบบม หมายค น - ผ พ พากษาอ สระและเป นกลางจะเป นผ พ จารณาว าม หล กฐานและเหต ผลเพ ยงพอท จะออกหมาย ค นได หร อไม แบบไม ม หมายค น - หน วยงานบ งค บใช กฎหมายจะเป นผ ต ดส นใจว าม ม ลเหต ท น าจะเป นเพ ยงพอหร อไม - โดยท วไปจะเป นในกรณ เร งด วนฉ กเฉ น

20 CRIM การขอตรวจค นโดยม หมายค น ต องระบ ให ช ดเจนว าจะเข าตรวจค นสถานท แห งใดและจะท า การตรวจย ดว ตถ /ส งของใดบ าง ต องม ม ลเหต ท น าจะเป นอย างเพ ยงพอ ต องระบ ข อม ลท งหมดท ทราบในขณะน น ต องระบ ข อจ าก ดเร องขอบเขต/เง อนไขในการตรวจค น ต องจ ดท ารายการส งของท ตรวจย ดได และรายงานให ผ พ พากษาร บทราบ

21 ประเภทของการตรวจค นโดยไม ต องม หมายค น โดยการย นยอมของผ ถ กตรวจค น ถ งขยะ/อาคารหร อต กร าง บร เวณแนวชายแดน ในท สาธารณะ กรณ ท เป นเหต ฉ กเฉ น ปรากฏหล กฐานเป นท ประจ กษ แจ ง ยานยนต การตรวจค นยานยนต ท ถ กอาย ดไว ในระหว างหร อหล งจากจ บก มผ ต องหา

22 กระบวนการข นตอนทางกฎหมาย สาน กงานอ ยการสหร ฐฯ คณะล กข น - การฟ องร อง การแก ต าง (ให จาเลย) การพ จารณาคด ในศาล การไต สวน การส บสวน

23 กระบวนการข นตอนทางกฎหมาย บทบ ญญ ต ในร ฐธรรมน ญสหร ฐฯ ฉบ บแก ไขเพ มเต มคร งท 4 - ว าด วยการตรวจค นและตรวจย ด ฉบ บแก ไขเพ มเต มคร งท 5 - ส ทธ ของจาเลยในอ นท จะไม ต องเบ กความปร กปร า ตนเอง (Right against Self-Incrimination)

24 คาถาม? การแบ งป นข อม ลค อห วใจสาค ญ ท น าไปส ความสาเร จ ห วหน าท มเจ าหน าท ส บสวนพ เศษ (SSA) คล นท วอร เร น

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ rj:snrgdr:?orsrnln b.. d lrlllry raqn r odr o '' Go.r lu'ffiunrurjfrri6:trnr:rj:s,trtl{urj:srurru fl.fl.bddc, to{e{1r?o40:fl1n b yatuvladaaya.ia

More information

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) (ใช ในการประเม นผลสถาน ตารวจในส งก ด บช.น., ภ.๑ ๙) สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห

More information

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ประจาป งบประมาณ พ.ศ... หน วยงาน

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ประจาป งบประมาณ พ.ศ... หน วยงาน 1 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ประจาป งบประมาณ พ.ศ... หน วยงาน ด าน ตอนท 1 โปรดระบ ข อม ลแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมเฉพาะในม ต ท หน วยงานท านม การดาเน นการเท าน น (อาจตอบได มากกว า 1 ม ต ) แผนงาน/โครงการ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2557 สาน กเทศก จ

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2557 สาน กเทศก จ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2557 สาน กเทศก จ ปร บแผน ณ 23 ก.ย.56 คำนำ ส ำน กเทศก จ ม หน ำท ควำมร บผ ดชอบเก ยวก บกำรควบค ม ด แล ตรวจตรำ และบ งค บกำรให เป นไปตำมกฎหมำยท อย ในอำนำจหน ำท ของกร งเทพมหำนคร กฎหมำยอ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.)

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.) 1 การศ กษาโครงการเบ องต น 1. บทน า การแบ งประเภทของโครงการชลประทาน อาจแบ งได เป น 2 ประเภท ได แก 1. โครงการชลประทานประเภทบรรเทาท กข 2. โครงการชลประทานประเภทเพ มผลผล ต ซ งความหมายของโครงการแต ละประเภทอธ

More information

สารบ ญ เร อง หน า 1. บทนา... 1 ว ตถ ประสงค... 1 เป าหมาย... 2 ข นตอนการดาเน นการ... 2 2. สถานภาพของหน วยงาน/ระบบสารสนเทศ/ระบบการส อสาร...

สารบ ญ เร อง หน า 1. บทนา... 1 ว ตถ ประสงค... 1 เป าหมาย... 2 ข นตอนการดาเน นการ... 2 2. สถานภาพของหน วยงาน/ระบบสารสนเทศ/ระบบการส อสาร... ก ช อเร อง แผนพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมสอบสวนคด พ เศษ พ.ศ.2557-2559 ช อ-นามสก ล พ.ต.ต.น ต ส มฤทธ เดชขจร ตาแหน ง พน กงานสอบสวนคด พ เศษ ชานาญการพ เศษ กรมสอบสวนคด พ เศษ ได มอบหมายให ศ นย

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน า ความเป นมาและความสาค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต... 4 นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 24 ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล 1 เมษายน 24 แผนย ทธศาสตร กรมพ น จและค มครองเด ก แผนปฏ บ ต

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการของกองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป น แผนปฏ บ ต ราชการท จ ดท าข นอย างสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นของร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information