กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS

Size: px
Start display at page:

Download "กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS"

Transcription

1 กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS โดย ร ตนา ธ รเชษฐ 4 ส งหาคม 2554

2 ภาพรวมของระบบ ว ธ การ แนวทางการแก ไข ข อผ ดพลาด หน งส อส งการ แนวทางการตรวจสอบ

3 RP: Receipt Process ระบบการร บและน าส งเง น กระบวนการร บเง น สาน กงานท ด น 1. จ ดเก บเง น 2. ออกใบเสร จร บเง น บ นท กข อม ลเข าระบบ GFMIS กระบวนการน าส ง ระบบ GFMIS สาน กงานท ด น นาส งเง น ธนาคารกร งไทย บ นท กข อม ลการน าส งเง น ระบบ GFMIS ส งข อม ลการร บเง น (Statement) เข าส ระบบ GFMIS CGD กระทบยอดต วเง นท นาส ง(Statement) ก บ ข อม ลการนาส ง (ท สรก. บ นท ก)

4 การนาเข าข อม ลตามระบบร บและนาส ง GFMIS น าเข าข อม ล 3 ช องทาง ค อ 1. GFMIS Terminal KCS Network 2. Web Online Terminal Intranet TOKEN Key 3. Interface SAP Server

5 การนาเข าข อม ลตามระบบ GFMIS 2. บ นท กข อม ลระบบ web Online 2.1 ผ านช องทาง Terminal เว บไซด 2.1 ผ านช องทาง Intranet เว บไซด 2.1 ผ านช องทาง Internet (Token Key) เว บไซด

6 ส ทธ การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS (WEB ONLINE) ผ านช องทาง Terminal Username : หน วยเบ กจ าย 10 หล ก + 10 Password : yyyy ผ านช องทาง Intranet Username : หน วยเบ กจ าย 10 หล ก + 10 Password : xxxx

7 หล กเกณฑ การกาหนดส ทธ การปฏ บ ต งานในระบบGFMIS ระเบ ยบการเบ กจ ายเง นจากคล ง การเก บร กษาเง นและนาเง นส งคล ง พ.ศ ข อ 11 ให ห วหน าหน วยงานผ เบ กจ ดท าค าส งหร อมอบหมายเป น ลายล กษณ อ กษรกาหนดบ คคลท จะได ร บมอบหมาย กาหนดหน าท ความร บผ ดชอบและกาหนดแนวทางการควบค มการปฏ บ ต งาน ของ หน วยงานผ เบ ก เพ อเป นหล กปฏ บ ต ในการเข าใช งานในระบบส าหร บ เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบและผ ท ได ร บมอบหมายหร อแต งต ง

8 ว ธ การใช ใบน าฝาก ให ดาเน นการ 2 ข นตอน ข นตอนท 1 ดาว นโหลดไฟล ID Automation_C128Font Advantage.zip จาก Web Report (เป น Font ท จะต องใช อ านใบนาฝากเง น) โดยต องต ดต งโปรแกรม (Installation) ท เคร อง PC ของหน วยงาน ข นตอนท 2 ดาว นโหลดใบนาฝาก จาก Web Report

9

10

11

12 สามร อยบาทถ วน 300 ส วนบน สามร อยบาทถ วน 300 ส วนล าง

13 การกรอกข อม ลในใบน าฝากเง น (Pay-in Slip) หน วยงานสามารถบ นท กข อม ลท ไฟล Excel ได โดยตรงในส วนบน โดยโปรแกรมจะทาการค ดลอกข อม ลมาท ส วนล างให ข อม ลจานวนเง นในใบนาฝาก สามารถกรอกจานวนเง นลงในช อง 1 และ/หร อ ช อง 2 ได ในใบนาฝากใบเด ยวก นได แต หากเป นกรณ อ น ๆ ได แก เง นเบ กเก นส งค น การส งแทนเช คข ดข อง และการ Interface รายได /อ น ให หน วยงานแยกใบนาฝากเป นแต ละกรณ ๆ ไป ขอให หน วยงานต างเพ มความระม ดระว งในการดาว นโหลดใบนาฝากเง น โดยให ดาว นโหลดเฉพาะใบนาฝากเง นท ระบ ช อของหน วยงานเท าน น

14 รายละเอ ยดประเภทเง นท นาส งธนาคาร เง นรายได แผ นด น ได แก เง น รห ส 650,001,002,103,104 เง นรายได แผ นด น ได แก เง น รห ส 650,001,002,103,104 เง นฝากคล ง ได แก เง น รห ส 771,779,904,915,916,933 การนาส งเง นเบ กเก น ส งค นเง นนอกงบประมาณ เง นฝากคล ง ได แก เง น รห ส 771,779,904,915,916,933 การนาส งเง น เบ กเก นส งค นเง นนอกงบประมาณ เง นเบ กเก นส งค น ได แก เง นงบประมาณรายจ ายท ส วนราชการเบ กจากคล งไป แล ว แต ไม ได จ ายหร อจ ายไม หมดหร อจ ายไปแล วแต ถ กเร ยกค น เง นเบ กเก นส งค น ได แก เง นงบประมาณรายจ ายท ส วนราชการเบ กจาก คล งไปแล ว แต ไม ได จ ายหร อจ ายไม หมดหร อจ ายไปแล วแต ถ กเร ยกค น เช คข ดข อง ได แก เช คท ธนาคารปฏ เสธการจ ายและส งค นสาน กงานท ด น เช คข ดข อง ได แก เช คท ธนาคารปฏ เสธการจ ายและส งค นสาน กงานท ด น

15

16 การบ นท กรายได แผ นด นและการนาส งเง นเข าเง นคงคล ง ผ าน Web Online เง นรายได แผ นด นของกรมท ด น เช น - เง นรายได ค าธรรมเน ยมท ด นและค าจดทะเบ ยน อส งหาร มทร พย (รห สรายได 650)

17 การบ นท กรายการร บเง นรายได แผ นด นและนาเง นส งคล ง กรณ บ นท กข อม ลผ านระบบ Web Online ข นตอนการท างาน แบบฟอร ม 1. การบ นท กร บเง น แบบ นส 01 (RA) กล บรายการ 2. การน าเง นส งคล ง Pay-In ช องเง นรายได แผ นด น CJ 3. การบ นท กข อม ลน าส ง แบบ นส 02-1 (R1) กล บรายการ 17

18

19 ให ดาวน โหลดหน งส อกรมบ ญช กลาง ด วนท ส ดท กค 0409/ว 74 ลว 26 ก มภาพ นธ 2551 ตารางเปร ยบเท ยบรห สบ ญช แยกประเภท รห สรายได และรห สแหล งของเง น

20 แหล งของเง น เก ยวก บภาษ ขายส นค าบร การ ร ฐพาณ ชย รายได อ น เง นก เง นนอกงบประมาณ

21 ว ธ การ - ระบบกาหนดให หน วยงานบ นท กข อม ลประเภทรายได (3หล ก) ซ ง ระบบได ผ กความส มพ นธ ระหว าง บ ญช แยกประเภท ประเภทรายได แหล งของเง น เช น รายได เง นเหล อจ ายป เก า

22

23

24

25

26

27

28

29 บ นท กรายได เง นนอกงบประมาณและการนาส งเง นเข าเง น คงคล ง ผ าน Web Online เง นรายได เง นนอกงบประมาณท กรมท ด นจ ดเก บ เช น - ค าใช จ ายในการจ ดเก บอากรแสตมป (รห สรายได 904) - ค าใช จ ายในการจ ดเก บภาษ อากรให แก ราชการส วนท องถ น (รห สรายได 915) - รายได องค กรปกครองส วนท องถ น (รห สรายได 779) - ค าธรรมเน ยมข อม ลข าวสารของราชการ (รห สรายได 771)

30 การบ นท กรายการร บและนาเง นฝากคล งภายในกรมเด ยวก น กรณ บ นท กข อม ลผ านระบบ Web Online ข นตอนการท างาน แบบฟอร ม 1. การบ นท กร บเง น แบบ นส 01 (RB) กล บรายการ 2. การน าเง นส งคล ง Pay-In ช องเง นฝากคล ง CJ 3. การบ นท กข อม ลน าฝากและ ปร บเพ มเง นฝากคล ง แบบ นส 02-1 (R2/RX)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 บ นท กรายได แผ นด นและการน าส งเง นเข าคล งแทนก น ผ าน Web Online เง นรายได แผ นด นซ งกรมท ด นจ ดเก บแทน เช น - รายได ภาษ เง นได บ คคลธรรมดา (รห สรายได 001) - รายได ภาษ เง นได น ต บ คคล (รห สรายได 002) - รายได ภาษ ธ รก จเฉพาะ (รห สรายได 103) - รายได อากรแสตมป (รห สรายได 104)

41 การบ นท กรายการร บเง นรายได แผ นด นแทนก นและนาเง นส งคล ง กรณ บ นท กข อม ลผ านระบบ Web Online ข นตอนการทางาน แบบฟอร ม 1. การบ นท กร บเง น แบบ นส 03 (RC) 2. การน าเง นส งคล ง Pay-In ช องเง นรายได แผ นด น CJ 3. การบ นท กข อม ลน าส ง แบบ นส 02-2 (R3) อน ม ต นาส ง

42 สร ปกระบวนงานการบ นท กจ ดเก บและนาส งเง นรายได แทนก น

43

44

45

46

47

48

49 บ นท กรายได เง นนอกงบประมาณและการน าส งเง นเข าเง น คงคล งแทนก น ผ าน Web Online เง นรายได เง นนอกงบประมาณซ งกรมท ด นจ ดเก บแทน เช น - เง นฝากภาษ ธ รก จเฉพาะเพ อองค กรปกครองส วนท องถ นจ งหว ด (รห สรายได 933)

50 การบ นท กรายการร บและนาเง นฝากคล งต างกรม กรณ บ นท กข อม ลผ านระบบ Web Online ข นตอนการท างาน 1. การบ นท กร บเง น แบบฟอร ม แบบ นส 03 (RD) 2. การน าเง นส งคล ง Pay-In ช องเง นฝากคล ง CJ 3. การบ นท กข อม ลน าฝาก และปร บเพ มเง นฝากคล ง แบบ นส 02-2 (R4/RY) อน ม ต นาส ง

51 สร ปกระบวนงานการบ นท กจ ดเก บและนาส งเง นนอกแทนก น

52

53

54

55

56

57

58

59 ก จกรรม และเลขท เอกสาร เลขท เอกสารร บและน าส งเง น ของต วเอง แทนหน วยงานอ น แผ นด น ฝากคล ง แผ นด น เง นนอก เช ค ข ดข อง ร บ RA RB RC RD RR Doc. 17 น าส ง R1 R2 R3 R4 R5 Doc. 12 ปร บเง นฝาก คล ง RX RY RU Doc. 16

60

61 การเร ยกรายงานผ าน Web Online

62

63 การเร ยกงานรายงานประจาว น

64 การเร ยกรายงานแบบระบ เง อนไข

65

66 การค นหาข อม ล

67 การค นหาข อม ลแบบระบ เง อนไข

68 การแก ไขข อผ ดพลาดทางบ ญช ท เก ดจากการปฏ บ ต งาน แบ งออกเป น 2 กรณ 1. การแก ไขข อผ ดพลาดทางบ ญช กรณ การร บเง น 2. การแก ไขข อผ ดพลาดทางบ ญช กรณ การนาส งเง น

69 การแก ไขข อผ ดพลาดทางบ ญช กรณ การร บ กรณ ท 1 การบ นท กบ ญช รายได ผ ดประเภท กรณ ท 2 การบ นท กรห สศ นย ต นท นไม ถ กต อง กรณ ท 3 การบ นท กจานวนเง นไม ถ กต อง

70 การแก ไขข อผ ดพลาดทางบ ญช กรณ การนาส งเง น กรณ ท 1 การบ นท กบ ญช นาส งเง นผ ดประเภท กรณ ท 2 การบ นท กรห สศ นย ต นท นไม ถ กต อง กรณ ท 3 การบ นท กนาส งด วยจานวนเง นไม ถ กต อง

71 แบ งกล ม เป น 4 กล ม กล มท 1, 3 ก จกรรมกล ม เทคน คการนาเข าข อม ลการจ ดเก บและนาส งในภาพรวมจ งหว ดให รวดเร วและถ กต อง กล มท 2, 4 เทคน คการตรวจสอบข อม ลการจ ดเก บและนาส งในภาพรวมของจ งหว ด

72 4. การตรวจสอบสถานะ การกระทบยอดข อม ลการน าส งเง น

73

74

75

76 การตรวจสอบสถานะการกระทบยอดข อม ลการน าส งเง น กรณ บ นท กรายการนาส งเง น ไม ครบถ วน/ไม บ นท ก บ ญช พ กเง นน าส ง จะม ยอดคงค างด านเครด ต และ ม สถานะเป นรายการคงค าง กรณ บ นท กข อม ลการน าส งเง น ไม สอดคล องก บข อม ล Statement จาก ธนาคาร ระบบจะไม สามารถกระทบยอดรายการน าส งด งกล าว บ ญช พ กเง นน าส ง จะม สถานะเป นรายการคงค างในระบบ หน วยงานสามารถตรวจสอบสถานะการกระทบยอดข อม ล การนาส งเง น ได จากคาส งงาน FBL3N

77 ระบ รห สบ ญช พ กเง นน าส งคล ง ระบ รห สหน วยงาน คล กเล อกสถานะ -รายการคงค าง -รายการห กล าง -ท กรายการ โครงร างในการเร ยกรายงาน

78 รายการท ระบบใช กระทบยอดบ ญช พ กเง นน าส ง 1. จานวนเง น 2. ว นท ค ดม ลค า (ว นท ตามใบร บเง นของธนาคาร) 3. ศ นย ต นท นของผ น าส ง (ช องการกาหนด) 4. เลขท อ างอ ง (เลขท 16 หล กท ได ร บจากธนาคาร) 5. ประเภทเง นท น าส งใน Pay in ต องส มพ นธ ก บ แหล งของเง นในเอกสารน าส ง หน วยงานจ งต องบ นท กข อม ลการน าส งเง นบ นท กท ง 5 รายการข างต น ให ครบถ วนถ กต อง ตรงก บข อม ลในใบร บเง นท ได ร บ (ตรงก บข อม ล Statement ท น าเข ามาบ นท กเป นเอกสารประเภท CJ ในระบบ GFMIS)

79 สาเหต ของรายการคงค างและว ธ แก ไข 1. กรณ ท รายการคงค างเป นเอกสาร CJ หร อ CN แสดงว าม การน าส งเง นท ธนาคารแล ว แต หน วยงานย งไม บ นท กรายการ น าส งเข าส ระบบ ให บ นท กรายการน าส งให สอดคล องก บเอกสารใบร บเง น ( Deposit Receipt) ท ได ร บจาก ธนาคาร (หร อ เอกสาร CJ /CN) เข าส ระบบ

80 สาเหต ของรายการคงค างและว ธ แก ไข 2. กรณ ท หน วยงานบ นท กรายการน าส งเข าระบบแล ว แต ระบบไม สามารถ กระทบยอดห กล างบ ญช พ กเง นน าส งได ต องตรวจสอบความถ กต องของ เอกสาร CJ และ เอกสารน าส งท ส วนราชการบ นท ก สาเหต อาจเก ดจาก 2.1 ข อม ลในเอกสาร CJ ไม ถ กต อง ศ นย ต นท น /แหล งของเง น (ประเภทเง นท น าส ง) คลาดเคล อน จ งไม สามารถกระทบยอดรายการได ให ทาหน งส อแจ งข อคลาดเคล อน พร อมส งส าเนา Pay-in Slip ให กรมบ ญช กลาง ส าน กบร หารการร บจ ายเง นภาคร ฐ ปร บปร งรายการเอกสาร CJ ให ซ งหล งจากปร บปร ง รายการแล ว ประเภทเอกสารจะเปล ยนเป น CN

81 สาเหต ของรายการคงค างและว ธ แก ไข 2.2 ข อม ลในเอกสารน าส งท หน วยงานบ นท ก คลาดเคล อน ระบ ว นท ค ดม ลค า การกาหนด (ศ นย ต นท นผ น าส ง) เลขท อ างอ ง 16 หล ก คลาดเคล อน ให แก ไขเอกสารน าส งด วยคาส งงาน FB02 ท งน กรณ แก ไขศ นย ต นท นผ น าส งท Filed การกาหนด ต องแก ไขให เหม อนก น ท งด าน Dr. และCr. ระบ จานวนเง น ศ นย ต นท น แหล งของเง น หร อรห สรายได คลาดเคล อน ให กล บรายการเอกสารน าส งน น และบ นท กรายการรายการท ถ กต องเข าส ระบบ เอกสารน าส งเง นของตนเอง ให กล บรายการด วยคาส งงาน ZFB08 เอกสารน าส งแทนส วนราชการอ น ให แจ งทางกรมบ ญช กลางกล บรายการให เม อส วนราชการแก ไขเอกสารน าส งให ถ กต องแล ว ระบบจะกระทบยอดรายการ บ ญช พ กเง นนาส ง ( ) ให อ ตโนม ต เม อส นว น

82

83

84

85

86

87

88 5. การกล บรายการเอกสารในระบบร บและน าส ง 1. เอกสารท ส วนราชการสามารถกล บรายการได เอง ค อ - เอกสารการร บเง นของตนเอง ประเภท RA RB - เอกสารน าส งเง นประเภท R1 2. เอกสารท ส วนราชการไม สามารถกล บรายการได เอง ต องแจ ง กรมบ ญช กลาง/สาน กงานคล งจ งหว ด ดาเน นการ ได แก - เอกสารการร บเง นแทนก น ประเภท RC RD - เอกสารน าส งเง นประเภท R1-R8 ท กระทบยอดห กล างบ ญช พ กเง นน าส งแล ว - เอกสารปร บเพ มเง นฝากคล งประเภท RX และ RY

89 6. ต วอย างรายงานท เก ยวข อง

90 รายงานในระบบร บและน าส งเง น 1. รายงานแสดงเง นรายได แผ นด นท จ ดเก บ และนาส งคล ง (ZRP_RPT001) 2. รายงานแสดงเง นรายได แผ นด นท จ ดเก บ และนาส งคล ง แทนก น (ZRP_RPT002) 3. รายงานสม ดเง นสด (ZRP_RPT005) 4. รายงานแสดงสถานะของเอกสารน าส งเง น (ZRP_STATUS) 5. รายงานตรวจสอบยอดคงเหล อบ ญช เง นฝากคล ง (ZGL_RPT003) 6. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง (ZGL_RPT013) 7. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง-สาหร บผ น าส งแทน (ZGL_RPT014) 8. รายงานถอนค นรายได (ZRP_R01) 9. รายงานสร ปการจ ดเก บ น าส ง และถอนค นรายได แยกตามรห สรายได (ZRP_R02) 10. รายงานแสดงรายได แผ นด นรอน าส ง (ZRP_R04) 11. รายงานต ดตามสถานะเช คข ดข อง (ZRP_R23) 12. รายงานจ ดเก บและนาส งเง นรายได แผ นด นของตนเอง ตามแหล งของเง น(ZRP_R06) 13. รายงานจ ดเก บและน าส งเง นรายได แผ นด นแทนก น ตามแหล งของเง น(ZRP_R07) 14. รายงานจ ดเก บและนาส งเง นรายได แผ นด นแทนก น ตามรห สรายได (ZRP_R08)

91 1. รายงานแสดงเง นรายได แผ นด นท จ ดเก บ และนาส งคล ง (ZRP_RPT001)

92 2. รายงานแสดงเง นรายได แผ นด นท จ ดเก บ และนาส งคล ง แทนก น (ZRP_RPT002)

93 3. รายงานสม ดเง นสด (ZRP_RPT005)

94 5. รายงานตรวจสอบยอดคงเหล อบ ญช เง นฝากคล ง (ZGL_RPT003)

95 5. รายงานตรวจสอบยอดคงเหล อบ ญช เง นฝากคล ง (ZGL_RPT003)

96 6. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง (ZGL_RPT013)

97 6. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง (ZGL_RPT013)

98 7. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง-สาหร บผ น าส งแทน (ZGL_RPT014)

99 7. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง-สาหร บผ น าส งแทน (ZGL_RPT014)

100

101 1. แนวปฏ บ ต ทางบ ญช หน งส อส งการท เก ยวข อง - ท กค /ว 337 ลงว นท 30 ก นยายน 2551 เร อง แนวปฏ บ ต ทางบ ญช ในระบบร บและนาเง นส งคล ง 2. การจ ดเก บและนาเง นส งคล งในระบบ GFMIS - ด วนท ส ด ท กค /ว 74 ลงว นท 26 ก มภาพ นธ 2551 เร อง การปฏ บ ต เก ยวก บระบบร บและน าเง นส งคล งในระบบ GFMIS - ด วนท ส ด ท กค /ว 308 ลงว นท 12 ก นยายน 2551 เร อง ซ อมความเข าในเก ยวก บการระบ ประเภทเง นท นาส งในใบน าฝากเง น

102 3. การจ ดเก บและนาส งเง นแทนก น - ท กค /ว 163 ลงว นท 8 พฤษภาคม 2551 เร อง การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS กรณ ร บและนาส งแทนก น 4. การถอนค นรายได - ด วนท ส ด ท กค /ว 161 ลงว นท 8 พฤษภาคม 2551 เร อง การถอนค นรายได แผ นด นในระบบ GFMIS - ด วนท ส ด ท กค /ว 226 ลงว นท 2 กรกฎาคม 2551 เร อง ซ อมความเข าใจการบ นท กรายการถอนค นรายได แผ นด นในระบบ GFMIS หน งส อส งการท เก ยวข อง (2)

103 หน งส อส งการท เก ยวข อง (3) 5. การปฏ บ ต งานเก ยวก บเช คข ดข อง - ท กค /ว 265 ลงว นท 1 ส งหาคม 2551 เร อง ว ธ ปฏ บ ต ในการบ นท กรายการเช คค นในระบบ GFMIS 6. การบ นท กรายการเบ กเก นส งค นในระบบ GFMIS - ด วนท ส ด ท กค /ว 195 ลงว นท 30 พฤษภาคม 2551 เร อง ว ธ ปฏ บ ต ในการบ นท กรายการเบ กเก นส งค นในระบบ GFMIS

104 7. การบ นท กบ ญช รายได แผ นด นรอน าส ง - ท กค /ว 296 ลงว นท 5 ก นยายน 2551 เร อง กระบวนงานการบ นท กรายได แผ นด นรอนาส งคล งในระบบ GFMIS - ท กค /ว 357 ลงว นท 17 ต ลาคม 2551 เร อง ซ อมความเข าใจการบ นท กรายได แผ นด นรอน าส งคล ง 8. การกระทบยอดข อม ลการน าส งเง นและการปร บปร งแก ไข รายการคงค าง หน งส อส งการท เก ยวข อง (4) - ท กค /ว 126 ลงว นท 4 เมษายน 2551 เร อง ซ อมความเข าใจเก ยวก บการปฏ บ ต งานในระบบร บและนาเง นส งคล ง

105 การตรวจสอบข อม ลการจ ดเก บและนาส ง

106

107

108

109

110

111

112

113

114 รายงานข อม ลการร บและนาส งเง นรายได แยกตามรห สรายได (zrp_r02)

115 รายงานเคล อนไหวเง นฝากคล งของตนเอง(zrp_rpt013)

116 รายงานเคล อนไหวเง นฝากคล งแทนส วนราชการอ น(zrp_rpt014)

117

118 ถาม - ตอบ

119

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา ความเป นมา เง นโครงการอาหารกลางว น กระทรวงศ กษาธ การ เร มโครงการมาต งแต ป พ.ศ. 2509 การด าเน นการแต ละโรงเร ยนได ด าเน นการในร ปแบบหลากหลายตามสภาพของโรงเร ยน

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง หล กการ 1. ส าน กงาน ก.พ.ร. จ ดท าค าร บรอง พ จารณาอ ทธรณ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และจ ดสรรเง น รางว ลให กระทรวง ส วนราชการท อย ในบ งค บบ ญชาข นตรงนายกร ฐมนตร

More information

GFMIS ระบบอ เล กทรอน กส...บร หารงานคล งภาคร ฐ

GFMIS ระบบอ เล กทรอน กส...บร หารงานคล งภาคร ฐ GFMIS ระบบอ เล กทรอน กส...บร หารงานคล งภาคร ฐ บทนา ป จจ บ นได ม การน าเทคโนโลย ใหม ๆ เข ามาช วยบร หารจ ดการองค กรในด านต างๆ มากมายไม ว าจะเป นในส วนของภาคเอกชนและภาคร ฐ เทคโนโลย เหล าน เป นเคร องม อ อ

More information

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554)

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) [2] แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ(MIS) ป การศ กษา 2554 หล กการ

More information

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553 รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และป 2553 โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป พ.ศ. 2552 และป 2553 ม ว ตถ ประสงค

More information

31 ป ค ณภาพระบบส ง โครงสายการบ งค บบ ญชา สร างความม นคงไฟฟ าไทย ภารก จหน วยงาน

31 ป ค ณภาพระบบส ง โครงสายการบ งค บบ ญชา สร างความม นคงไฟฟ าไทย ภารก จหน วยงาน Non stop service 1 โครงสายการบ งค บบ ญชา 31 ป ค ณภาพระบบส ง สร างความม นคงไฟฟ าไทย นายส นช ย คาน ณเศรษฐ ผวก. ภารก จหน วยงาน นายพ นส ข โตชนาการ รวบ. นายส ธน บ ญประสงค รวส. ภารก จ: กองบ ญช และการเง นระบบส

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน

ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน สำน กงบประมำณ ถนนพระรำมท 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กร งเทพฯ 10400 โทรศ พท 02 265 2000 สารบ ญ

More information

เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต

เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต 169/23 หม บ านดร มทาวน หม 5 ต าบลมหาสว สด อ าเภอบางกรวย จ งหว ดนนทบ ร 11130 โทร. 0-2422-5199 แฟ กซ 0-2422-5198 เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต เน องด วยทางบร ษ ท ฯ ได พ ฒนาโปรแกรมส าหร บงานเฉพาะด

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า 2 คาน า ด วยสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นหน วยงานท ม หน าท ในการ บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลท งในส วนกลาง และสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จ งม ความจาเป นใช ข อม ลสารสนเทศทางด านการบร หารทร พยากร สาหร

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล

More information