มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ"

Transcription

1 ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

2 คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ โดยการรวบรวมข อม ลด านต างๆ ท งกฎบ ตร ข อม ลพ นฐานหน วยงาน โครงสร าง อ ตรากาล ง งบประมาณ และ ผลการปฏ บ ต งานในรอบป ท ผ านมา ตลอดจนป ญหาอ ปสรรคในการปฏ บ ต งาน รวมถ งแนวทางการปร บปร ง และพ ฒนา เพ อให การปฏ บ ต การบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว อย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ หน วยตรวจสอบภายใน ขอขอบพระค ณท านผ บร หาร คณาจารย ตลอดจนบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน ท กหน วยงานท ได ให ความร วมม อ และให คาแนะนาท ด เสมอมา หน วยตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ

3 สำรบ ญ 1 กฎบ ตรตรวจสอบภายใน 1 2 ข อม ลพ นฐาน ข อม ลหน วยงาน ปร ชญา ว ส ยท ศน โครงสร างหน วยงาน อ ตรากาล ง งบประมาณ 10 3 ผลการปฏ บ ต งาน งานตรวจสอบภายใน งานให คาปร กษา งานต ดตามและสอบทานผลการตรวจสอบภายใน งานสอบทานการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน งานพ ฒนาว ชาช พตรวจสอบภายใน สารสนเทศและการส อสาร การประเม นตนเอง ป ญหาอ ปสรรค การปร บปร งและพ ฒนา 17 ภาคผนวก หน า

4 1 กฎบ ตรตรว สอบภ ยใน

5 ๑ กฎบ ตรก รตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ว ด วย ว ตถ ปร ส ค อ น หน ท แล คว มร บผ ดชอบ ขอ หน วยตรว สอบภ ยใน กฎบ ตรน จ ดทาโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ บร หาร หน วยร บตรวจ ม ความเข าใจในบทบาท สายการ บ งค บบ ญชา ภารก จ ขอบเขตการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน ตลอดจนอานาจหน าท ความร บผ ดชอบของหน วยตรวจสอบภายใน ค น ย ม ก รตรว สอบภ ยใน หมายถ ง ก จกรรมการให ความเช อม นและการให คาปร กษาอย างเท ยงธรรม และเป นอ สระ เพ อเพ มค ณค าและปร บปร งการดาเน นการขององค กร การตรวจสอบภายในจะช วยให องค กร บรรล ว ตถ ประสงค ด วยการประเม นและปร บปร งประส ทธ ผลของกระบวนการบร หารความเส ยง การควบค ม และการกาก บด แลอย างเป นระบบและเป นระเบ ยบ หน วยตรว สอบภ ยใน หมายถ ง หน วยงานท ร บผ ดชอบงานตรวจสอบภายในของส วนราชการ ตามท กาหนดไว ในกฎกระทรวงแบ งส วนราชการ ห วหน หน วย นตรว สอบภ ยใน หมายถ ง ตาแหน งส งส ดในหน วยงานตรวจสอบภายใน ซ งทา หน าท ในการกาก บด แลการบร หารงานของหน วยงานตรวจสอบภายใน และต ดตามผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบ ภายใน ผ ตรว สอบภ ยใน หมายถ ง ผ ท ได ร บการแต งต งจากห วหน าส วนราชการให ปฏ บ ต งานตรวจสอบ ภายในของส วนราชการ หน วยร บตรว หมายถ ง หน วยงานท ร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งานของส วนราชการ ส วนร ชก ร หมายถ ง กระทรวง กรม หร อส วนราชการท เร ยกช ออย างอ นท ม ฐานะเท ยบเท าหร อ จ งหว ด แต ไม รวมถ งร ฐว สาหก จ และองค กรปกครองส วนท องถ น ว ตถ ปร ส ค หน วยตรวจสอบภายในเป นหน วยท จ ดต งข น เพ อเสนอข อม ลต อฝ ายบร หารและให คาปร กษาแนะนาแก หน วยร บตรวจ เพ อให เก ดความม นใจต อความม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลของการดาเน นงาน และความค มค า ของการใช จ ายเง น รวมท งม ความถ กต อง เช อถ อได ของข อม ลทางการเง น ตลอดจนการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บท เก ยวข อง

6 ๒ ส ยก รบ ค บบ ญช ห วหน าหน วยตรวจสอบภายในเป นผ ดารงตาแหน งส งส ดของหน วยตรวจสอบภายในและ ม สายการบ งค บบ ญชาข นตรงต อผ บร หารส งส ดของมหาว ทยาล ย การเสนอแผนงานตรวจสอบประจาป ให ห วหน าหน วยตรวจสอบภายในเสนอขอความเห นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ และเสนอต อผ บร หารส งส ด ของมหาว ทยาล ยเพ อพ จารณาอน ม ต ห วหน าหน วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต อผ บร หารส งส ดของมหาว ทยาล ย ภ รก (Mission) จ ดทาแผนการตรวจสอบประจาป งบประมาณตามผลการประเม นความเส ยงของก จกรรมโดยม เร องตรวจสอบประกอบด วย การตรวจสอบการเง น (Financial) การตรวจสอบการปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบและข อบ งค บ (Compliance) การตรวจสอบการดาเน นงาน (Performance) การตรวจสอบการบร หาร (management) การตรวจสอบเทคโนโลย สารสนเทศ (Information technology) รวมถ งการบร การให คาปร กษา (Consulting) และการบร การให ความเช อม น (Assurance Services) อย างเป นอ สระและเท ยงธรรม เพ มม ลค าและปร บปร งการดาเน นงานของมหาว ทยาล ยและหน วยร บตรวจ โดยหน วยงาน ตรวจสอบภายใน ม ส วนช วยให มหาว ทยาล ยบรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายท วางไว ด วยการ ประเม นและปร บปร งความม ประส ทธ ผลของระบบการบร หารงาน บร หารความเส ยง ระบบการควบค มภายใน และกระบวนการกาก บด แล โดยใช ว ธ การอย างเป น ระบบและม แบบแผน ขอบเขต นขอ ก รตรว สอบภ ยใน (Scope of Work) ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในเป นไปตามระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยการตรวจสอบ ภายในของส วนราชการและระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการปฏ บ ต หน าท ของผ ตรวจสอบ ภายใน ซ งกาหนดขอบเขตให ครอบคล มถ ง การตรวจสอบ การว เคราะห รวมท งการประเม นความเพ ยงพอและ ประส ทธ ผลของการบร หารความเส ยงและระบบการควบค มภายในของมหาว ทยาล ย ซ งรวมถ ง ประเม นความม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการดาเน นงานในหน าท ของหน วยร บตรวจ เสนอแนะการปร บปร งการบร หารความเส ยง การควบค ม และการกาก บด แลอย างต อเน อง สอบทานระบบการปฏ บ ต งานตามมาตรฐาน และ/หร อ กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ คาส งท ทางราชการกาหนด เพ อให ม นใจได ว าสามารถนาไปส การปฏ บ ต งานท ตรงตามเป าหมาย ว ตถ ประสงค และสอดคล องก บนโยบายของส วนราชการ สอบทานความถ กต องและเช อถ อได ของข อม ลการดาเน นงานและการเง น การคล ง ตรวจสอบระบบการด แลร กษาความปลอดภ ยของทร พย ส นของหน วยร บตรวจ ให ม ความ เหมาะสมก บประเภทของทร พย ส นน น ว เคราะห และประเม นความม ประส ทธ ภาพ ประหย ดและค มค าในการใช ทร พยากร

7 หน ท แล คว มร บผ ดชอบ (Responsibility& Accountability) กาหนดเป าหมาย ท ศทาง ภารก จงานตรวจสอบภายใน โดยให สอดคล องก บนโยบายของ มหาว ทยาล ยโดยคาน งถ งความม ประส ทธ ภาพของก จกรรมการบร หารความเส ยงและ ความเพ ยงพอ หน วยตรวจสอบภายในม หน าท ในการตรวจสอบการปฏ บ ต งานท กหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย และม อานาจในการเข าถ งข อม ล เอกสาร หล กฐาน ทร พย ส น เจ าหน าท ท เก ยวข องก บงานตรวจสอบภายใน หน วยตรวจสอบภายในไม ม อานาจหน าท ในการกาหนดนโยบาย ว ธ ปฏ บ ต งาน และระบบ การ ควบค มภายใน หร อการแก ไขระบบการควบค มภายใน ซ งหน าท ด งกล าวอย ในความร บผ ดชอบ ของผ บร หารท เก ยวข อง ผ ตรวจสอบภายในม หน าท เป นเพ ยงผ ให คาปร กษาแนะนา ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคล มท งการตรวจสอบด านการเง นการบ ญช การตรวจสอบการดาเน นงาน และการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ท เก ยวข อง การตรวจสอบการบร หาร การตรวจสอบเทคโนโลย สารสนเทศ รวมท งการสอบทาน และ ประเม นผลการควบค มภายใน กาหนดกฎบ ตรไว เป นลายล กษณ อ กษร เสนอผ บร หารส งส ดของมหาว ทยาล ย เพ อพ จารณาให ความเห นชอบ และเผยแพร ให หน วยร บตรวจได ทราบ จ ดให ม การประก นค ณภาพงานตรวจสอบภายใน และให ม การประเม นการประก นค ณภาพ งาน ตรวจสอบภายใน ต ดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให คาปร กษาแก หน วยร บตรวจ เพ อให การปร บปร งแก ไข ของหน วยร บตรวจเป นไปตามข อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ให ผ ตรวจสอบภายในปฏ บ ต งานตรวจสอบให เป นไปตามมาตรฐานตามค ม อ / แนวปฏ บ ต การตรวจสอบภายในของกรมบ ญช กลาง ปฏ บ ต งานอ นท เก ยวข องก บการตรวจสอบภายใน ตามท ได ร บมอบหมายจากผ บร หารส งส ดของ มหาว ทยาล ย อ น ในก รตรว สอบ (Authority) ห วหน าหน วยตรวจสอบภายใน และผ ตรวจสอบภายในท ได ร บอน ม ต และแต งต งให ม อานาจในการ เข าถ งข อม ลระบบงาน และบ คคลของมหาว ทยาล ยฯ ในส วนท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานตรวจสอบตามความ จาเป น และความเหมาะสม ผ บร หารท กระด บขององค กรม หน าท ช วยสน บสน นให การปฏ บ ต งานของหน วยงาน ตรวจสอบภายในบรรล ตามหน าท ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ และเป นประโยชน ส งส ดต อ มหาว ทยาล ย เอกสารและข อม ลใดๆ ซ งผ ตรวจสอบได มาหร อร บร จากการตรวจสอบจะถ กร กษาไว เป นความล บ และไม เป ดเผยแก บ คคลอ นใด โดยไม ได ร บอน ญาตจากผ ม อานาจท เก ยวข องเว นแต เป นการเป ดเผยตามหน าท ม ตรฐ นก รปฏ บ ต นว ช ช พ (Standard of Practices) ผ ตรวจสอบภายในจะดารงตน ประพฤต ย ดม นในจร ยธรรมว ชาช พ และปฏ บ ต ตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน และจร ยธรรมการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในของส วนราชการท กาหนดโดยกรมบ ญช กลาง และมาตรฐานสากล ๓

8 ๔ คว มเป นอ สร (Independence) ห วหน าหน วยตรวจสอบภายใน ควรรายงานตรงต อผ บร หารส งส ดของมหาว ทยาล ย การปฏ บ ต งาน ตรวจสอบภายในควรปราศจากการแทรกแซง ท งในเร องการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏ บ ต งาน ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ เพ อให การปฏ บ ต งานตรวจสอบเป นไปโดยม ประส ทธ ภาพบรรล เป าหมายและเป นไปตามแผนการตรวจสอบท วางไว รวมถ งห วหน าหน วยตรวจสอบและผ ตรวจสอบภายในไม ม หน าท ร บผ ดชอบในเร องการปฏ บ ต งานประจาท ม ใช งานตรวจสอบ กรณ ท ได ร บมอบหมายให ปฏ บ ต งานอ นท ม ใช งานตรวจสอบถ อว าไม ได ปฏ บ ต หน าท น นในฐานะของผ ตรวจสอบภายใน และไม ควรตรวจสอบหน วยงานน น ในช วงระยะเวลา 1 ป หล งจากพ นการปฏ บ ต หน าท หน วยร บตรว ม หน ท คว มร บผ ดชอบ อานวยความสะดวกและให ความร วมม อแก ผ ตรวจสอบภายในจ ดให ม ระบบการเก บเอกสาร ในการปฏ บ ต งานท เหมาะสมและครบถ วนจ ดเตร ยมรายละเอ ยดแผนงาน / โครงการ ตลอดจนเอกสารท เก ยวข องในการปฏ บ ต งาน เพ อประโยชน ในการตรวจสอบ ช แจงและตอบข อซ กถามต างๆ พร อมท งหาข อม ลเพ มเต มให แก ผ ตรวจสอบภายใน ปฏ บ ต ตามข อท กท วง และข อเสนอแนะของผ ตรวจสอบภายในเร องต างๆ ท ห วหน าส วนราชการ ส งให ปฏ บ ต กรณ ท เจ าหน าท ของหน วยร บตรวจ กระทาการโดยจงใจไม ปฏ บ ต หร อละเลยต อการปฏ บ ต หน าท ให ผ ตรวจสอบภายในรายงานห วหน าส วนราชการพ จารณาส งการตามควรแก กรณ ก รร ย นผลก รตรว สอบ (Reporting) ห วหน าหน วยตรวจสอบภายใน หร อผ ท ได ร บการมอบหมายม หน าท ออกรายงานการตรวจสอบใน แต ละเร องให ก บผ บร หารของหน วยร บตรวจ และจ ดส งรายงานสร ปสาหร บผ บร หาร (Executive Summary) ในแต ละรายงานการตรวจสอบให ก บผ บร หารระด บส งท เก ยวข อง ในการรายงานการตรวจสอบด งกล าวข างต น ห วหน า หน วยงานตรวจสอบภายใน หร อ ผ ท ได ร บมอบหมายอาจสร ปคาช แจงหร อแนวทางการแก ไขของหน วยร บตรวจ เก ยวก บประเด นส งท ตรวจพบและข อเสนอแนะของผ ตรวจสอบไว ซ งจะรวมถ งกาหนดระยะเวลาท จะดาเน นการ ปร บปร งแก ไขแล วเสร จและคาช แจงอ น ๆ กฎบ ตรน ให ใช ต งแต ว นท 7 เด อน ต ลาคม พ.ศ เป นต นไป (ผ ช วยศาสตราจารย นพพร โฆส ระโยธ น) ร กษาราชการแทน อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ

9 ๕ 2 ข อม ลพ นฐ น

10 ๖ 2.1 ข อม ลหน วย น ท ต งสาน กงาน หน วยตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ อาคารบรรณราชนคร นทร ช น 3 ตาบลสงเปล อย อาเภอนามน จ งหว ดกาฬส นธ หมายเลขโทรศ พท ต อ 503 ปร ว ต คว มเป นม ในป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ได จ ดทาคาส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ท 638/2552 เร อง แต งต งและมอบหมายให บ คลากรปฏ บ ต งานตามโครงสร างการแบ งส วนงานภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ลงว นท 1 ต ลาคม 2552 เพ อให เก ดความคล องต วในการดาเน นการตาม ว ตถ ประสงค และพ นธก จของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ อย างม ประส ทธ ภาพ จ งเพ มหน วยตรวจสอบภายใน ข นภายในมหาว ทยาล ย หน วยตรวจสอบภายในข นตรงในความร บผ ดชอบของอธ การบด หร อผ อธ การบด มอบหมาย 2.2 ปร ชญ ปณ ธ น ว ส ยท ศน แล พ นธก ปร ชญา : ม งม น พ ฒนา เพ มค ณค าให องค กร ปณ ธาน : ดาเน นการอย างถ กต องและเท ยงธรรมตามหล กธรรมาภ บาล ว ส ยท ศน : เป นหน วยงานท สน บสน นภารก จของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ให บรรล ตาม เป าหมาย พ นธก จ : ปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในด านการเง น ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบและข อบ งค บ การตรวจสอบการด าเน นงาน ให เป นไปตามหล กน ต ธรรม ค ณธรรม ความโปร งใส การม ส วนร วม ส าน กร บผ ดชอบ และค มค า เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อมหาว ทยาล ยฯ

11 ๗ 2.3 โคร สร หน วย น อธ ก รบด มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คณะกรรมการตรวจสอบประจา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ห วหน หน วยตรว สอบภ ยใน น กตรว สอบภ ยใน น กตรว สอบภ ยใน

12 ๘ 2.4 อ ตร ก ล ป งบประมาณ 2556 หน วยตรวจสอบภายในม บ คลากรท ปฏ บ ต งานจานวน 2 คน ได แก บ คลำกรส งก ดหน วยตรวจสอบภำยใน นางสาวส ร กร ประสมทอง ตาแหน ง น กตรวจสอบภายใน ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร : บร หารธ รก จบ ณฑ ต (บ.ธบ.) สาขาการบ ญช มหาว ทยาล ยขอนแก น ก าล งศ กษาระด บปร ญญาโท : บ ญช มหาบ ณฑ ต (บช.ม.) มหาว ทยาล ยมหาสารคาม โทรศ พท หร อ นางสาวรว ภา ส มป ญญา ตาแหน ง น กว ชาการเง นและบ ญช ว ฒ การศ กษา บร หารธ รก จบ ณฑ ต (บ.ธบ.) สาขาการบ ญช มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ โทรศ พท หร อ

13 ๙ 2.5 บปร ม ณ ในป งบประมาณ 2556 หน วยตรวจสอบภายใน ได ร บจ ดสรรงบประมาณ เพ อใช ในการบร หาร จ ดการท งส นจานวน 100,000 บาท (หน งแสนบาทถ วน) ต ร ท 1 แสดงงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ท หมวดงบประมาณ ก จกรรม งบประมาณท ได ร บ/บาท 1 งบดาเน นงาน -พ ฒนาบ คลากร 33,800 -โครงการอบรมบร หารความเส ยง 66,200 รวม บปร ม ณท ได ร บ 100,000

14 ๑๐ 3 ผลก รปฏ บ ต น

15 ๑๑ ผลก รปฏ บ ต นต มแผนก รตรว สอบ ปร ป บปร ม ณ พ.ศ นตรว สอบภ ยใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ หน วยตรวจสอบภายในได เข า ตรวจสอบหน วยงานในส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ จานวน 5 หน วยงาน รายละเอ ยดด งตารางท 2 ตารางท 2 การตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ท หน วยร บตรว ด น ร ย เวล 1 คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร - ด านการปฏ บ ต งาน ม นาคม ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ด านการดาเน นงาน 2 คณะร ฐศาสตร และน ต ศาสตร - ด านการปฏ บ ต งาน ก นยายน ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ด านการดาเน นงาน -ด านการเง น 3 คณะอ ตสาหกรรมสร างสรรค - ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย กรกฎาคม 2556 ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ด านการดาเน นงาน 4 สาน กงานอธ การบด 4.1 งานแผนและงบประมาณ - ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ก นยายน 2556 ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ด านการบร หาร 4.2 งานการเง นและบ ญช - ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ก นยายน 2556 ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ด านการบร หาร 4.3 งานพ สด และส นทร พย - ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ม ถ นายน 2556 ก นยายน ด านการบร หาร 5 สาน กเทคโนโลย สารสนเทศ - ด าน IT - ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ส งหาคม 2556

16 ๑๒ ตารางท 3 การตรวจสอบกรณ พ เศษ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ท หน วยร บตรว ด น ร ย เวล 1 งานการเง นและบ ญช เอกสารการ เบ กจ าย - ด านการเง น - ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ด านการดาเน นงาน ม ถ นายน 2556 กรกฎาคม นให ค ปร กษ แน น ในป งบประมาณ พ.ศ.2556 หน วยตรวจสอบภายในได ให บร การแก หน วยร บตรวจ ตารางท 4 การให บร การด านคาปร กษาแนะนา ประจาป งบประมาณ พ.ศ ล ด บท เร อ ผ ร บบร ก ร 1 เอกสารการเบ ก-จ าย สาขาน ต ศาสตร 2 การเบ กค าสอน อาจารย 3 เร องงบประมาณ โครงการบ ณฑ ตศ กษา 4 บ ญช พ กส นทร พย พ สด และส นทร พย 5 การโอนย ายพ สด คร ภ ณฑ คณะบร หารธ รก จ 6 การเบ กจ ายค าสอน การเบ กจ ายโครงการ และการ การเง นและบ ญช เบ กจ ายค าปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ 7 การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน คณะ/สาน ก 3.3 นต ดต มแล สอบท นผลก รตรว สอบภ ยใน หน วยตรวจสอบภายในได จ ดทาแผนการต ดตาม และสอบทานผลการตรวจสอบ ในป งบประมาณ พ.ศ.2556 ซ งสร ปภาพรวมได ด งน 1. หน วยร บตรวจม การดาเน นการและปร บปร งการปฏ บ ต งานตามข อเสนอแนะของหน วย ตรวจสอบภายใน 2. บางหน วยร บตรวจย งม ป ญหา/อ ปสรรค ในการปฏ บ ต งาน ซ งจะต องนามาพ จารณาเพ อจ ด วางระบบควบค มและจ ดทาแผนบร หารความเส ยงต อไป 3.4 นสอบท นก รบร ห รคว มเส ย แล ก รควบค มภ ยใน ตามท หน วยตรวจสอบภายในได ท าการสอบทานการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในของ คณะ สาน ก ในรอบป ท ผ านมา พบว า คณะ สาน ก ม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง แต ย งไม เป นไปตาม กระบวนการบร หารความเส ยงอย างแท จร ง กล าวค อ การจ ดทาแผนบร หารความเส ยงน น ได ม การแต งต ง คณะกรรมการ ประกอบด วยผ บร หาร อาจารย และบ คลากรภายในคณะ สาน ก ผ บร หารได ม การมอบหมายให บ คลากรจ ดทาแผนบร หารความเส ยง โดยไม ม กระบวนการ ว เคราะห ระบ ป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยง สาเหต อาจเก ดจาก ผ บร หาร อาจารย และบ คลากร ย งขาดความเข าใจเก ยวก บการบร หารความเส ยงและ

17 การควบค มภายใน อย างไรก ตาม หน วยตรวจสอบภายใน ซ งเป นหน วยงานท ประเม นผลการบร หารความเส ยง และการควบค มภายใน ได ดาเน นการจ ดทาค ม อการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ให คาปร กษา เก ยวก บการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน และจ ดโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หาร ความเส ยง และการควบค มภายใน เพ อเป นแนวทางให คณะ สาน ก สามารถม ระบบการบร หารความเส ยงและ การควบค มภายในต อไป 3.5 นพ ฒน ว ช ช พตรว สอบภ ยใน ในป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ได ส งเสร มให บ คลากรหน วยตรวจสอบ ภายในพ ฒนาความร ความสามารถ ท งด านการตรวจสอบ ด านการบร หารความเส ยงและควบค มภายใน และ ด านงานท เก ยวข อง เพ อนาความร มาใช ในการปฏ บ ต งาน สร างความเช อม นให ก บมหาว ทยาล ย และเป นไปตาม แนวทางประก นค ณภาพการตรวจสอบภายในภาคร ฐ โดยสามารถสร ปได ด งน นางสาวส ร กร ประสมทอง ต าแหน งน กตรวจสอบภายใน เข าร วมอบรมส มมนา และประช มช แจ ง จ านวน 6 คร ง รวม 70 ช วโมง โดยเป นโครงการท จ ดโดย กระทรวงศ กษาธ การ กรมบ ญช กลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ และอ นๆ ด งตารางท 5 ตารางท 5 การฝ กอบรมพ ฒนาว ชาช พการตรวจสอบภายใน ท ว น เด อน ป โคร ก ร/หล กส ตร หน วย นท ด นวน (ช วโม ) เมษายน 2556 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ 14 ความเส ยง บ ร ร มย 2 19 ม ถ นายน 2556 โครงการประช มส มมนาผ บร หารและ กระทรวงศ กษาธ การ 7 ค.ต.ป ประจากระทรวงศ กษาธ การ กรกฎาคม โครงการส งเสร มพ ฒนาข ดสมรรถนะของผ กรมบ ญช กลาง ตรวจสอบภายในหล กส ตร ประส ทธ ภาพ การเข ยนรายงานด านการตรวจสอบ ส งหาคม 2556 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ 14 บร หารความเส ยงและการควบค มภายใน กาฬส นธ ก นยายน 2556 ประช มเช งปฏ บ ต การ เร องการจ ดทา แผนการตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ 2557 และทดสอบ ประส ทธ ภาพของระบบตรวจสอบภายใน ด วยระบบอ เล กทรอน กส กระทรวงศ กษาธ การ 21 ๑๓

18 ๑๔ นางสาวรว ภา ส มป ญญา ต าแหน งน กว ชาการเง นและบ ญช ปฏ บ ต หน าท ตรวจสอบภายใน เข าร วมอบรมส มมนา และประช มช แจ ง จ านวน 2 คร ง รวม 28 ช วโมง โดยเป นโครงการท จ ดโดย กรมบ ญช กลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ด งตารางท 6 ตารางท 6 การฝ กอบรมพ ฒนาว ชาช พการตรวจสอบภายใน ท ว น เด อน ป โคร ก ร/หล กส ตร หน วย นท ด นวน (ช วโม ) กรกฎาคม 2556 โครงการส งเสร มพ ฒนาข ดสมรรถนะของ ผ ตรวจสอบภายในหล กส ตร ประส ทธ ภาพการเข ยนรายงานด านการ ตรวจสอบ กรมบ ญช กลาง ส งหาคม 2556 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การ บร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏ กาฬส นธ 3.6 ส รสนเทศแล ก รส อส ร ป งบประมาณ พ.ศ.2556 หน วยตรวจสอบภายในได ประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ลข าวสาร เก ยวก บ การตรวจสอบภายใน การควบค มภายในและการบร หารความเส ยง ผ านช องทางต างๆ ได แก 1. การจ ดทาเอกสารเผยแพร 2. เผยแพร ทางเว บไซต หน วยตรวจสอบภายใน 3. เผยแพร ทาง Facebook Audit KSU 3.7 ก รปร เม นตนเอ หน วยตรวจสอบภายในได ประเม นตนเองตามแบบประเม นมาตรฐานด านการตรวจสอบภายใน กรมบ ญช กลาง เพ อให หน วยตรวจสอบภายในได ทบทวนการปฏ บ ต งานในรอบป ท ผ านมา ว าเป นไปตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายในท ส วนราชการกาหนดไว หร อไม รวมถ ง เพ อให ทราบถ ง ป ญหา และอ ปสรรคในการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน โดยแบบประเม นแบ งออกเป น 3 ส วน ค อ มาตรฐานด านค ณสมบ ต มาตรฐานด านการปฏ บ ต งาน และจร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายใน สร ปผลได ด งน 1. มาตรฐานด านค ณสมบ ต หน วยตรวจสอบภายในปฏ บ ต งานเป นไปตามมาตรฐานท กาหนด และม บางประเด นท ต องพ ฒนาให การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพมากข น ค อ ความเช ยวชาญด านการตรวจสอบ ระบบสารสนเทศของผ ตรวจสอบภายใน โดยผ ตรวจสอบภายในจะศ กษา ฝ กฝน อบรม/ส มมนา เพ อให ม ความ ชานาญมากย งข น โดยสร ปตามลาด บจากมากไปหาน อย ด งน มาตรฐานด านค ณสมบ ต จานวน 46 ข อ ค ดเป น ร อยละ 100 หน วยตรวจสอบภายในปฏ บ ต งานอย ในระด บด มาก 23 ข อ ค ดเป นร อยละ 50 14

19 อย ในระด บด 20 ข อ ค ดเป นร อยละ อย ในระด บน อย 2 ข อ ค ดเป นร อยละ 4.34 และอย ในระด บปาน กลาง 1 ข อ ค ดเป นร อยละ 2.17 ด งกราฟท % ๑๕ 2.17% 43.47% 50% ด มาก ด ปานกลาง น อย น อยมาก ไม ปฏ บ ต กราฟท 1 แสดงการปฏ บ ต งานของผ ตรวจสอบภายใน มาตรฐานด านค ณสมบ ต 2. มาตรฐานด านการปฏ บ ต งาน หน วยตรวจสอบภายในปฏ บ ต งานเป นไปตามมาตรฐานท กาหนด โดยม หล กเกณฑ การประก นค ณภาพงานตรวจสอบภายในภาคราชการเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน แต การ ปฏ บ ต งานย งม ความล าช า เน องจากหน วยตรวจสอบภายในม ภารก จอ นๆ ท ได ร บมอบหมายนอกเหน อการ ตรวจสอบภายใน และส งผลให หน วยตรวจสอบภายในม ภาระงานมากกว าอ ตรากาล งของหน วยตรวจสอบภายใน โดยสร ปตามลาด บจากมากไปหาน อย ด งน มาตรฐานด านการปฏ บ ต งาน จานวน 64 ข อ ค ดเป นร อยละ 100 หน วยตรวจสอบภายในปฏ บ ต งานอย ในระด บด 31 ข อ ค ดเป นร อยละ อย ในระด บด มาก 30 ข อ ค ด เป นร อยละ และอย ในระด บปานกลาง 3 ข อ ค ดเป นร อยละ 4.46 ด งกราฟท % ด มาก ด 46.87% ปานกลาง 48.43% น อย น อยมาก ไม ปฏ บ ต กราฟท 2 แสดงการปฏ บ ต งานของผ ตรวจสอบภายใน มาตรฐานด านการปฏ บ ต งาน

20 3. จร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายใน ผ ตรวจสอบภายในได ปฏ บ ต งานเป นไปตามจร ยธรรมของ ผ ตรวจสอบภายใน ด งน ความม จ ดย นท ม นคง (Integrity) ความเท ยงธรรม (Objectivity) การปกป ดความล บ (Confidentiality) และความสามารถในหน าท (Competency) จร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายในตามเกณฑ การ ประเม น จานวน 11 ข อ ค ดเป นร อยละ 100 หน วยตรวจสอบภายในปฏ บ ต งานอย ในระด บด มาก 11 ข อ ค ด เป นร อยละ 100 ด งกราฟท 3 ๑๖ 0% ด มาก ด ปานกลาง 100% น อย น อยมาก ไม ปฏ บ ต กราฟท 3 แสดงการปฏ บ ต งานของผ ตรวจสอบภายใน ด านจร ยธรรม 3.8 ป ญห /อ ปสรรค การปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน ย งไม ครบถ วนตามเกณฑ การประก นค ณภาพการ ตรวจสอบภายในภาคร ฐ ท กรมบ ญช กลางกาหนด และบ คลากรหน วยตรวจสอบภายในม จานวนน อย เม อเท ยบ ก บภาระงาน ส งผลให การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผน 3.9 ก รปร บปร แล พ ฒน หน วยตรวจสอบภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ม การด าเน นงานตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บท เก ยวข องก บการตรวจสอบภายใน ม การเข าร บการอบรมเพ อพ ฒนาตนเองในด านต างๆ ท กรมบ ญช กลางและ กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวงศ กษาธ การจ ดข น เช น โครงการเพ มประส ทธ ภาพในการตรวจสอบภายในฯ การประก นค ณภาพการตรวจสอบภายใน เป นต น เพ อนาความร ท ได มาประย กต ใช ก บหน วยงาน ม การศ กษาด งานเพ มเต มเก ยวก บการบร หารความเส ยงและควบค มภายใน เพ อศ กษาแนวทางและปร บปร งระบบบร หารความ เส ยงของมหาว ทยาล ยให สามารถแก ไขป ญหาหร อลดความเส ยงท จะเก ดข นได และย งม การจ ดโครงการอบรมการ บร หารความเส ยงและการควบค มภายใน เพ อให บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยม ความร ความเข าใจในการบร หาร ความเส ยงและการควบค มภายในและสามารถนาไปปฏ บ ต งานได นอกจากน ย งม การทบทวนกฎบ ตรการ ตรวจสอบภายในให สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ นท เปล ยนแปลงและให เข าก บมาตรฐานการตรวจสอบภายใน หล กเกณฑ การประก นค ณภาพการตรวจสอบภายในภาคร ฐ อ กท งบ คลากรในหน วยงานย งม การศ กษาความร เพ มเต ม จากประสบการณ จากการศ กษาด วยตนเอง หร อจากเคร อข ายหน วยตรวจสอบภายในเพ อนามาพ ฒนา งานตรวจสอบภายในให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลมากข น

21 ภาคผนวก ๑๗

22 ๑๘ ภาพการฝ กอบรมพ ฒนาบ คลากรและการปฏ บ ต งานตรวจสอบ หน วยตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาส นธ ภาพก จกรรมโครงการจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพ ประจาป การศ กษา 2555

23 ภาพก จกรรมโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ๑๙

24 ภาพก จกรรมการปฏ บ ต งานตรวจสอบ ๒๐

25 ก จกรรมโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนรายงานการตรวจสอบ ๒๑

26 ๒๒ ภาพก จกรรมการทดสอบระบบตรวจสอบภายใน กระทรวงศ กษาธ การ ภาพก จกรรมโครงการประช มส มมนาผ บร หารก บคณะกรรมการประเม นผลภาคราชการ ประจากระทรวงศ กษาธ การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556

27 ท ปร กษ ผ ศ นพพร โ ส ร โยธ น คณ ผ ดท น ส วส ร กร ปร สมทอ น กตรว สอบภ ยใน น ส วรว ภ ส มป ญญ น กว ช ก รเ นแล บ ญช หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ช น อ ค รบรรณร ชนคร นทร มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ต บลส เปล อย อ เภอน มน หว ดก ฬส นธ หม ยเลขโทรศ พท - - ต อ

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information