Disclosure Focus. March 2015

Size: px
Start display at page:

Download "Disclosure Focus. March 2015"

Transcription

1 Disclosure Focus March 2015 สว สด เด อนม นาคมค ะ ส บเน องจากว นมาฆบ ชาท ผ านมา (ว นท 4 ม นาคม 2558) Disclosure Focus Team ม แง ค ดด ๆ มาฝากก นค ะ Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. ---Buddha จาก ส าหร บ Disclosure Focus ประจ าเด อนม นาคม 2558 ขอน าเสนอห วข อด งน ค ะ สรรหามาเล า : silent period ส าหร บการเสนอขายห นแก ผ ลงท นในวงจ าก ด Disclosure Tips & Tools : การน าส งแบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) และ Annual Report (แบบ 56-2) Don t miss : ก าหนดระยะเวลาน าส งงบการเง น ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 (กรณ น าส งงบการเง นไตรมาส 4), แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป 2557 (แบบ 56-1), รายงานประจ าป 2557 (แบบ 56-2) และหน งส อเช ญประช มผ ถ อห น มต ท ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558, รายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 Events & Activities : การอบรม Smart Disclosure Program และ SCP Straight Through CG Corner : จรรยาบรรณธ รก จ เคร องม อสร างบรรษ ทภ บาลในองค กร หากม ข อสงส ย ข อเสนอแนะ หร อข อต ชมใดๆ สามารถ มาได ท Disclosure Focus ฉบ บก อนหน าน ต ดตามได ท ท มงาน: อ ษณ ย สมศ ร / ศศ ธร มโนทร พย ศ กด / ณฤด โรจนคงอย / ส ภน ดา อ นทย ง ฝ ายก าก บบร ษ ทจดทะเบ ยน **Disclosure Focus เป นเอกสารท รวบรวมและเร ยบเร ยงข นใหม โดยคณะผ จ ดท าเพ อสร างความร ความเข าใจ ในเร องเกณฑ ข อก าหนด แนวปฏ บ ต และข าวสารท น าสนใจเท าน น ซ งข อความท ปรากฏในเอกสารฉบ บน ม ได ม ผลผ กพ นต อหน วยงานและตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ไม ว ากรณ ใด**

2 สรรหามาเล า : silent period ส าหร บการเสนอขายห นแก ผ ลงท นในวงจ าก ด คณะกรรมการตลาดหล กทร พย อน ม ต ให ม silent period ส าหร บ PP ท ราคาต ากว า 90% ของราคาตลาด โดยม ระยะเวลา silent period 1 ป ซ งเป นหล กการเด ยวก บ silent period ของห น IPO ตลาดหล กทร พย ม งส งเสร มให บร ษ ทจดทะเบ ยนได ใช ประโยชน จากเคร องม อระดมท นในตลาดท นท หลากหลาย ขณะเด ยวก นย งให ความส าค ญก บส ทธ ประโยชน ของผ ลงท นท กกล ม โดยท ประช มคณะกรรมการตลาดหล กทร พย เม อว นท 17 ก มภาพ นธ 2558 อน ม ต การ ก าหนดระยะเวลาห ามขาย (silent period) ส าหร บผ ท ได ร บการจ ดสรรห นแบบการเสนอขายในวงจ าก ด (private placement : PP) ในราคาต ากว า 90% ของราคาตลาด (ราคาตลาดหมายถ งราคาเฉล ยของห นย อนหล ง 7-15 ว นต ดต อก นก อนว นแรกท เสนอขาย PP) โดยห ามผ ลงท นท ได ร บการจ ดสรรห นแบบ PP ด งกล าวขายห นเป นเวลา 1 ป และจะสามารถขายห นได 25% ของจ านวนห นท ต ดเง อนไข ในการห ามขายเม อพ นระยะเวลา 6 เด อนแรก ซ งเป นหล กการเด ยวก บ silent period ของห น IPO การปร บเกณฑ ด งกล าวส งผลให ผ ร วมท นใหม ถ อห นอย ในบร ษ ทเป นระยะเวลาหน งเพ อสร างประโยชน ให แก บร ษ ทและผ ถ อห นเด ม ท งน ตลาดหล กทร พย อาจผ อนผ นหล กเกณฑ ด งกล าวส าหร บผ ร วมท นบางประเภท เช น เจ าหน ท เข ามาช วยฟ นฟ ก จการและม การแปลง หน เป นท น และผ ลงท นสถาบ นตามน ยามตามเกณฑ ของส าน กงาน ก.ล.ต. แต ไม รวมถ งกองท นส วนบ คคล (private fund) และไม ใช ก บ PP ท เหล อจากการเสนอขายห นให แก ผ ถ อห นเด มตามส ดส วน (rights offering : RO) และม กระบวนการให ผ ถ อห นเด มใช ส ทธ เก นส วนแล ว การปร บปร งข อก าหนดด งกล าวได ผ านการร บฟ งความค ดเห นจากบร ษ ทจดทะเบ ยน ท ปร กษาทางการเง น ผ ลงท นและผ เก ยวข องใน ตลาดท น และคาดว าจะเร มใช ก บ PP ท ย งไม ได เร ยกช าระก อนว นท ประกาศน ม ผลบ งค บใช ท งน ตลาดหล กทร พย จะขอความเห นชอบ จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก อนบ งค บใช ต อไป

3 * บร ษ ทจดทะเบ ยนสามารถน าส งเอกสารและ Online แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ฉบ บภาษาอ งกฤษได Disclosure Tips & Tools : การน าส งแบบแสดงรายการข อม ลประจ าป และ Annual Report รายงาน แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ56-1) ก าหนดส ง ภายใน 3 เด อน (ว นท 31 ม นาคม 2558) ว ธ การน าส งข อม ลมาย ง ตลาดหล กทร พย Online ผ านระบบ SET Portal และ น าส งเอกสารส าเนา 1 ฉบ บ รายงานประจ าป (แบบ56-2) (พร อมหน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป ) ภายใน 4 เด อน (ว นท 30 เมษายน 2558) น าส งเอกสาร 4 ฉบ บ พร อมหน งส อเช ญ ประช มผ ถ อห น หร อ น าส งเอกสาร 1 ฉบ บ + CD-ROM 4 แผ น พร อมหน งส อเช ญประช มผ ถ อห น และสม ครใจ Online ผ านระบบ SET Portal * บร ษ ทจดทะเบ ยนสามารถน าส งเอกสารและ Online แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ฉบ บภาษาอ งกฤษได

4 Disclosure Tips & Tools : การน าส งแบบแสดงรายการข อม ลประจ าป และ Annual Report การ Upload file แบบ 56-1 เล อก ร างข าวและรายงาน สร างรายงาน Form 56-1

5 Disclosure Tips & Tools : การน าส งแบบแสดงรายการข อม ลประจ าป และ Annual Report การ Upload file แบบ 56-1 เล อกช อย อหล กทร พย จ ดท าท ละภาษา ปร บปร งให ข อม ลเป นป จจ บ น

6 Disclosure Tips & Tools : การน าส งแบบแสดงรายการข อม ลประจ าป และ Annual Report การ Upload file แบบ 56-1 Browse Files กด Save กล บมาย งหน าจอร างข าวและรายงาน เล อกรายงานท จะส ง แล วกด ส ง ท งน ขนาดไฟล ต องไม เก น 15 mb

7 Disclosure Tips & Tools : การน าส งแบบแสดงรายการข อม ลประจ าป และ Annual Report การ Upload file Annual Report เล อก ร างข าวและรายงาน สร างรายงาน Annual Report

8 Disclosure Tips & Tools : การน าส งแบบแสดงรายการข อม ลประจ าป และ Annual Report การ Upload file Annual Report Browse Files กด Save กล บมาย งหน าจอร างข าวและรายงาน เล อกรายงานท จะส ง แล วกด ส ง ท งน ขนาดไฟล ต องไม เก น 20 mb เล อกช อย อหล กทร พย จ ดท าท ละภาษา

9 Don t Miss ข อม ลท ต องน าส งต อ ตลท. ระยะเวลาครบก าหนด ว ธ ส ง ร ปแบบ online งบการเง นประจ าป ส นส ดว นท ภายในว นท 31 ม นาคม 2558 Online ผ านระบบ SET Portal 31 ธ นวาคม 2557 (กรณ น าส ง ส าเนางบการเง นภาษาไทยแล ะ ภาษาอ งกฤษอย างละ 1 ฉบ บ งบการเง นไตรมาส 4) FSComp ภายใน 1 ว นท าการน บจาก ว นท น าส งงบการเง น สร างรายงานงบการเง น สร างข าว เล อกTemplate14.แบบ สร ปผลการด าเน นงาน (F45) สร างข าว เล อก Template 3. ค าอธ บาย และว เคราะห ของฝ ายจ ดการ แ บ บ แ ส ด ง ร า ย ก า ร ข อ ม ล ภายในว นท 31 ม นาคม 2558 Online ผ านระบบ SET Portal สร างรายงาน Form 56-1 ประจ าป 2557 (แบบ 56-1) ส าเนา 1 ฉบ บ รายงานประจ าป 2557 และ พร อมน าส งหน งส อเช ญประช ม Online ผ านระบบ SET Portal สร างรายงาน Annual Report หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห น (แบบ 56-2) สาม ญผ ถ อห นหร ออย างช าไม เก น ว นท 30 เมษายน 2558 (ตามสม ครใจ แต แนะน าให online เพ อ เป นช องทางเผยแพร ข อม ลของบร ษ ท แก ผ ลงท นอ กทางหน ง) ส าเนาเป นร ปเล ม 4 ฉบ บ หร อร ปแบบ CD 4 แผ น พร อมร ปเล ม 1 ฉบ บ มต ท ประช มสาม ญผ ถ อห น ภายใน 9.00 น. ของว นท าการ Online ผ านระบบ SET Portal สร างข าว เล อก Template 2.มต ท ประจ าป 2558 ถ ดจากว นประช มผ ถ อห น ไม ต องส ง Hard Copy ประช มผ ถ อหล กทร พย ส าเนารายงานการประช มสาม ญ ผ ถ อห นประจ าป 2558 ภายใน 14 ว นน บแต ว นประช ม สาม ญผ ถ อห น ส าเนา 1 ฉบ บ ไม ต อง online

10 Don t Miss ก าหนดระยะเวลาน าส งงบการเง นส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 ข อม ลท ต องน าส งต อ ตลท. ระยะเวลาและข อม ลท น าส ง ว ธ ส งผ านระบบ SCP งบการเง นไตรมาส ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 งบการเง นรายป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 ภายในว นท 16 ก มภาพ นธ 2558 ส าเนางบการเง นฉบ บภาษาไทยและงบการเง น ฉบ บภาษาอ งกฤษ อย างละ 1 ฉบ บ ภายในว นท 2 ม นาคม 2558 ส าเนางบการเง นฉบ บภาษาไทยและงบการเง น ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ สร างรายงานงบการเง น สร างข าวแบบสร ปผลการด าเน นงาน (F45) (Template 14. แบบสร ปผลการด าเน นงาน (F45)) สร างข าวค าอธ บายและว เคราะห ของฝ ายจ ดการ หาก รายได รวม หร อ ก าไรส ทธ เปล ยนแปลงเก นร อยละ 20 ฉบ บภาษาอ งกฤษ อย างละ 1 ฉบ บ จากงวดเด ยวก นในป ก อน (Template 3.ค าอธ บายและว เคราะห ของฝ ายจ ดการ) FS Comp น าส งภายใน 1 ว นท าการน บจากว นท น าส งงบการเง น น าส งผ านระบบ SCP Client โดยเล อกสร างรายงาน FS Comp

11 Events & Activities ตลาดหล กทร พย จ ดอบรมโครงการ Smart Disclosure Program และการใช งานระบบ SCP Straight Through โครงการ Smart Disclosure Program เด อนพฤษภาคม กรกฎาคม 2558 * ว นท 29 พฤษภาคม 2558 เวลา น. * ว นท 26 ม ถ นายน 2558 เวลา น. * ว นท 24 กรกฎาคม 2558 เวลา น. * ลงทะเบ ยนผ านระบบได ท (เฉพาะบร ษ ทจดทะเบ ยน) การใช งานระบบ SCP Straight Through เด อนพฤษภาคม กรกฎาคม 2558 * ว นท 27 พฤษภาคม 2558 เวลา น. * ว นท 10 ม ถ นายน 2558 เวลา น. * ว นท 8 กรกฎาคม 2558 เวลา น. * ท านท สนใจเข าอบรม ส งรายช อผ เข าร วมอบรม (บร ษ ทละ 2 ท าน) ช อบร ษ ท หมายเลขโทรศ พท ว นและเวลาท ต องการอบรม มาท หร อ โทรศ พท

12 CG Corner :จรรยาบรรณธ รก จ เคร องม อสร างบรรษ ทภ บาลในองค กร ในการด าเน นธ รก จอย างม จร ยธรรมและการบร หารจ ดการองค กรอย างม ธรรมาภ บาล องค กรน นจะต องม กรรมการ ผ บร หาร และพน กงานท กระด บช นท ม จ ตส าน กอย างม ความร บผ ดชอบต อหน าท การงานของตน รวมถ งต อ ผ บ งค บบ ญชา เพ อน ร วมงาน ล กค า ค ค า ค แข ง และผ ท เก ยวข องอ นๆ ซ งการม จ ตส าน กด งกล าว องค กรจะต องสร างให เก ดเป นว ฒนธรรมองค กรให ฝ ง รากล กลงไปในใจของพน กงานท กคน โดยว ธ ท จะก อให เก ดกรณ เช นว าน ม ได หลายร ปแบบ เช น การใช พฤต กรรมแบบอย าง เจ านายสอนล กน อง เพ อนสอนเพ อน เป นต น และไม ว าจะเป นว ธ ไหนก เป นส งท ด ท งน น ท งน ข นอย ก บจร ตและสภาพแวดล อมของ แต ละองค กร แต ส งหน งท ท กองค กรจ าเป นต องม ค อ จรรยาบรรณธ รก จ เพราะถ อเป นเคร องม อท ด ท ส ดในการเร มต นสร าง ว ฒนธรรมองค กรอย างม ธรรมาภ บาล จรรยาบรรณธ รก จ เป นเร องท คณะกรรมการบร ษ ทจะต องจ ดให ม ข น และประกาศให พน กงานท กระด บช นในองค กร ถ อปฏ บ ต เสม อนหน งเป นไบเบ ลประจ ากาย และบร ษ ทจะต องม ระบบต ดตามว ดผลการปฏ บ ต เป นประจ า นอกจากน บร ษ ทควรต อง ท าการทบทวนและปร บปร งจรรยาบรรณให ท นสม ยและสอดคล องก บธ รก จขององค กรอย ตลอดเวลา ซ งโดยปกต ท วไปควรน าเสนอ คณะกรรมการบร ษ ทพ จารณาเป นประจ าท กป อน ง จากการส ารวจบร ษ ทจดทะเบ ยนเม อป 2557 พบว า บร ษ ทจดทะเบ ยนม การจ ดท าจรรยาบรรณส าหร บกรรมการ และพน กงานถ งร อยละ 65 โดยในจ านวนน ม การเป ดเผยจรรยาบรรณบน Website ของตน ร อยละ 53 และม แนวทางส งเสร มการ ปฏ บ ต รวมถ งต ตดามผล ร อยละ 44 ซ งข อด ของการจ ดท าจรรยาบรรณพร อมเป ดเผยให เป นท ร บทราบโดยท วก น นอกจากจะท าให บร ษ ทได คะแนน CGR ท ประเม นโดย IOD ในส วนน แล ว ย งเป นการสร างภาพล กษณ ท ด ให ก บบร ษ ท เพ มความเช อม นให ก บ น กลงท นของบร ษ ท และลดความเส ยงจากการกระท าผ ดพลาดท อาจส งผลลบต อช อเส ยงของบร ษ ทอ กด วย

13 CG Corner :จรรยาบรรณธ รก จ เคร องม อสร างบรรษ ทภ บาลในองค กร ในเร องของการม จรรยาบรรณธ รก จซ งส งผลด ต อก จการน น ผ เข ยนขอยกต วอย างของบร ษ ทแห งหน งท เราๆ ร จ กก นด ค อ บร ษ ท Eastman Kodak หร อช อย อๆ ท เราค นก น ค อ Kodak หร อท เราร จ กส นค าของบร ษ ทน จากฟ ล มถ ายร ปย ห อ Kodak แม ว าความเป นผ น าด านฟ ล มถ ายร ปจะกลายเป นต านานและอด ตไปแล ว แต Kodak ก ม เร องจรรยาบรรณท ลงต พ มพ ลงในหน งส อ ของ Harvard Business School ในห วข อ Doing Business Ethically ซ งได ร บการช นชมจากผ อ านเป นจ านวนมาก หากมองย อนเวลากล บไปเม อหลายส บป ก อน เป นช วงเวลาท Kodak เร มขยายธ รก จมาย งทว ปเอเช ยและประเทศจ น บร ษ ทแม ในสหร ฐอเมร กาต องการจะลดต นท นการผล ตในส วนของค าแรงการประกอบตล บฟ ล ม (cartridge) จ งต งโรงงานประกอบ ตล บฟ ล มในประเทศจ นซ งท าให ต นท นค าแรงลดลง โดยในกระบวนการผล ตน บร ษ ทแม ในสหร ฐอเมร กาของ Kodak จะส งตล บ ฟ ล มพร อมแผ นฟ ล มม วนใหญ มาย งโรงงานประกอบตล บฟ ล มในประเทศจ นทางเร อซ งจะต องผ านด านศ ลกากรของประเทศจ น และ ช าระภาษ ศ ลกากรตามอ ตราพ ก ดภาษ ท ก าหนดไว ต อมา เก ดเหต การณ คร งหน งในการขนส งตล บฟ ล มและแผ นฟ ล มมาย งโรงงานในประเทศจ น เม อถ งด านศ ลกากร จะต องช าระภาษ น าเข า ด านศ ลกากรจ นได ค านวณภาษ ตามจ านวนปร มาณส นค าท ระบ ไว ในใบส งส นค า ซ งคร งน นในใบส งส นค า ระบ ว าม แผ นฟ ล มท งส น 6 ม วนใหญ โดยด านศ ลกากรจ นไม ได เป ดต คอนเทนเนอร เพ อตรวจน บจ านวนส นค าท ม อย จร ง เน องด วย เช อใจในบร ษ ท Kodak ท เป นบร ษ ทท ม ช อเส ยงและเป นท ยอมร บในวงการธ รก จ คร นเม อต คอนเทนเนอร ด งกล าวขนส งไปถ งย ง โรงงานประกอบตล บฟ ล มของ Kodak ในจ นแล ว พน กงานของ Kodak ได เป ดและท าการตรวจน บส นค า จ งพบว าจ านวนม วนฟ ล ม ท งหมดน นม 10 ม วน ไม ใช 6 ม วนตามท ระบ ไว ในใบส งส นค า ซ งส วนต างจ านวน 4 ม วนน น สามารถประหย ดต นท นด านภาษ น าเข าให ก บ Kodak ได ถ ง 1 ล านเหร ยญสหร ฐ แต ส งท พน กงานของ Kodak ด าเน นการค อ ร บส งต คอนเทนเนอร ด งกล าวค น กล บไปย งด านศ ลกากรของจ นภายในว นน นท นท เพ อแจ งให เจ าหน าท กรมศ ลกากรทราบและท าการประเม นภาษ ศ ลกากรใหม

14 CG Corner :จรรยาบรรณธ รก จ เคร องม อสร างบรรษ ทภ บาลในองค กร การด าเน นการด งกล าวของพน กงาน Kodak ได ร บการยกย องจากบ คคลท วไปอย างมาก ต อมา ผ บร หารของ Kodak ย งได ออกมาให ส มภาษณ ว าส งท พน กงานได ด าเน นการไปน นเป นส งท ถ กต องแล ว ส าหร บต วพน กงานเองก ไม ได ร บผลตอบแทน ใดๆ เพ มเต ม เน องจากการด าเน นการด งกล าวของพน กงานเป นเร องของจรรยาบรรณท Kodak อบรมส งสอนพน กงานของตนให ค าน งถ งจร ยธรรมในการท างานอย างถ กต องตรงไปตรงมา ก อนท จะค าน งถ งผลประโยชน ในทางธ รก จของบร ษ ท เร องด งกล าวน ได ถ กกล าวขานต อๆ ไปคร งแล วคร งเล า ท าให เจ าหน าท กรมศ ลากากรของจ นเก ดความร ส ก เช อใจ Kodak มากย งข น จากเด มท ม ความเช อใจส งอย แล ว และย งก อเก ดส มพ นธภาพท ด ในการด าเน นก จกรรมระหว าง Kodak และ กรมศ ลกากรจ นให ม ความคล องต วและสะดวกมากย งข น จากต วอย างข างต น จะเห นได ว า Kodak ได ปล กฝ งจรรยาบรรณของการท างานลงไปถ งจ ตส าน กของพน กงาน เม อถ งคราวท ม เหต ให ต องปฏ บ ต ก สามารถปฏ บ ต ได อย างไม ล งเล ซ งอ ทธาหรณ ท ยกมาน สอดคล องก บค ากล าวท เป นอมตะของ ท านศาสตราจารย ส งเว ยน อ นทรว ช ย ท กล าวว า ส งท ถ กต องค อถ กต อง แม ไม ม ใครท าส งน น ส งท ผ ดค อผ ด แม ท กคนท าส งน น CG Center: ข อม ลอ างอ ง: หน งส อ The Dharma of capitalism โดย Nitesh Gor

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency (เล มท 1) จ ดท าโดย แผนกพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การ ส าน กผ บร หาร ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด ว นท 1 กรกฎาคม 2550 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. ความเป นมา ช มน

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information