คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Size: px
Start display at page:

Download "คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖"

Transcription

1 -ร าง- รายงานการประช มผ บร หารการศ กษาและผ อานวยการกล ม และศ กษาน เทศก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖

2 -ร าง- รายงานการประช มผ บร หารการศ กษาและผ อ านวยการกล มและศ กษาน เทศก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ คร งท ๓ / ๒๕๕๖ เม อว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ ผ มาประช ม ๑. นายปราโมทย เล ศช วกานต รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๒. นายแสวง ด วงทรง รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๓. นายสมช ย ศร ลาช ย รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๔. นายสมพงศ พรมจ นทร รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๕. นายอ สระ ยานะโส รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๖. นายพ ท รย ป ญญาศร รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๗. นางส ภาภรณ อ นทมา ผอ.กล มอานวยการ ๘. นายประส ทธ นาคม ล ผอ.กล มบร หารงานบ คคล ๙. นายปร ดา พรหมด ผอ.กล มนโยบายและแผน ๑๐. นางอ มพร ศ กด เพ ญศร ผอ.กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ๑๑. นายอานวย ส น นต ะ ผอ.กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ๑๒. นางสาววณ ร ตน แย มพราม ผอ.กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ๑๓. นางทองส ข พ มพาภรณ ผอ.กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน ๑๔. นางส ภ ค อ นตา ผอ.หน วยตรวจสอบภายใน ๑๕. นางสาวฐาน สสรณ ศร ส งห ช ย ผอ.ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการส อสาร ผ ไม มาประช ม ๑. นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ต ดราชการ ผ เข าร วมการประช ม ๑. นางจ นดา ต นหล า ศ กษาน เทศก ๒. นางเกษแก ว ปวนแดง ศ กษาน เทศก ๓. นางสาวธนพร มาใหม ศ กษาน เทศก ๔. นางสาวมณฑาท พย ข นแก ว ศ กษาน เทศก ๕. นางจรรยา ม ส มมา ศ กษาน เทศก ๖. นายณ ฐส ทธ ธงย ส บสอง ศ กษาน เทศก ๗. นางฉว วรรณ ไชยพ เศษ ศ กษาน เทศก ๘. นางสาวกมลพรรณ ก นทะท พย ศ กษาน เทศก ๙. นายกฤตต ว ฒน เม องวงศ ศ กษาน เทศก ๑๐. นางท ศยา สว างไสว เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน เร มประช มเวลา ๐๙.๒๐ น.

3 - ๒ - ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ ประธานกล าวสว สด และขอบค ณผ ท มาประช ม กล าวเป ดการประช มและด าเน นการประช มตามระเบ ยบ วาระ ด งน ๑. จากท ประธานในท ประช มได เข าร วมประช มส มมนาผ บร หารสาน กงานเขตพ นท การศ กษาท วประเทศ คร งท ๒ / ๒๕๕๖ เม อว นท ๘ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการ เด น กทม. ม ข อราชการท จะแจ ง ให แก ผ บร หารการศ กษา สพป.ชม เขต ๖ ด งน - ขอให เร งร ดการเบ กจ ายโครงการใดท ย งไม ได ด าเน นการขอให เร งขออน ม ต เง น ภายในว นท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ผ อานวยการสาน กการคล งและส นทร พย สพฐ.ได แจ งว าสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ ม ผลการเบ กจ ายเง นเป นอ นด บท ๑๕ จาก ๒๒๕ เขตพ นท การศ กษา และขอให เปล ยนแปลงงบประมาณรายจ ายงบลงท นให ดาเน นการให แล วเสร จภายในว นท ๑๕ ม.ย. ๒๕๕๖ ๒. ข าวการเป ด ป ดภาคเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๗ สาน กนโยบายและแผนแจ งว า สพฐ.ได ดาเน นการ ปร บเปล ยนการเป ด ป ดโรงเร ยนให สอดคล องก บการท ปร บเข าส อาเซ ยนในป ๒๕๕๘ โดยภาคเร ยนท ๑ จะเป ด ภาคเร ยนในว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๗ และจะป ดภาคเร ยนในว นท ๗ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ และภาคเร ยนท ๒ จะเป ดภาคเร ยน ในว นท ๒๖ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ และจะป ดภาคเร ยนในว นท ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ๓. การสอบคร ผ ช วย โดยใช หล กเกณฑ ใหม ค อให มหาว ทยาล ยราชภ ฎเช ยงรายออกข อสอบและด าเน นการ ตรวจข อสอบ และในการสอบคร งน จะม การสอบส มภาษณ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ ม ผ สม ครสอบคร ผ ช วยจานวน ๘๒๕ คน ห องสอบจานวน ๓๖ ห องสอบ ณ โรงเร ยนศร จอมทอง สอบว นท ๒๒ ๒๓ ม ถ นายน ๒๕๕๖ และสอบส มภาษณ ว นท ๒๔ ม ถ นายน ๒๕๕๖ ๔. การประช มส มมนาเพ อพ ฒนาผ บร หารการศ กษาคร และบ คลากรทางการศ กษา ห วข อ ๒๐๑๕ เหล ยวหล ง แลหน าการศ กษาไทยจะไปอาเซ ยนอย างไร ว นท ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องปาร ส โรงแรมเมอร เค ยว อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม โดยขออน ม ต ปร บแผนเพ มก จกรรมเน องจากโครงการเด มไม ม ค าตอบแทนและของท ระล กว ทยากร ค าใช จ ายในการจ ดประช มส มมนาในคร งน ได ขออน ม ต ย มเง น ๗๕,๐๐๐ บาท โดยม รายละเอ ยดด งน ค าตอบแทนว ทยากร จานวน ๖,๐๐๐ บาท ค าอาหารกลางว น อาหารว าง จานวนคนละ ๒๘๐ บาท โดยทางโรงแรมได เพ มห องพ กว ทยากร จานวน ๑ ค น ช อดอกไม จานวน ๑๐ ช อ ห องร บรอง ว ทยากรจานวน ๑ ห อง ห องอาหารเร อนกระจกสาหร บ VIP จานวน ๒ ห อง ให แก สาน กงานเขตพ นท ฯ ในการประช มส มมนาในคร งน ม ผ เข าร วมจากภายนอกจานวน ๑๒ คน และม ผ สน บสน นงบประมาณ ค อ สหกรณ ออมทร พย คร จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท โมเด ร นลาพ น จานวน ๓,๐๐๐ บาท การแต งกายใส ช ดพ นเม อง ผ า ไทย การประชาส มพ นธ ได ประสานน กข าวของเช ยงใหม น วส แล ว มอบค ณกร ณา พ ฒ มา ประชาส มพ นธ การ ประช มส มมนา ฯ และเช ญน กข าว ท ประช ม ร บทราบ

4 - ๓ - ระเบ ยบวาระท ๒ เร องการร บรองรายงานการประช ม ประธานได เสนอร างรายงานการประช มคร งท ๒ / ๒๕๕๖ เม อว นท ๑๘ ม นาคม ๒๕๕๖ ให ท ประช มพ จารณา ท ประช มพ จารณาแล ว ร บรองรายงานการประช มโดยไม ม การแก ไข ระเบ ยบวาระท ๓ เร องท เสนอให ท ประช มทราบ กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา ขอเช ญรอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ผ อานวยการกล ม และศ กษาน เทศก ร วมก จกรรมไป ท ศนศ กษา ร นท ๒ ณ ส บสองป นนา ประเทศลาว กล มนโยบายและแผน ตามท กล มนโยบายและแผนได ปร กษาหาร อผ บร หาร สพป. เช ยงใหม เขต ๖ แล วว า ต อจากน งบประมาณต าง ๆ ท เข ามาขอให ดาเน นการด งน ๑. เม อได ร บหน งส อแจ งจ ดสรรเง นงบประมาณจากท กหน วยงาน ให ท กกล มแจ งวงเง น งบประมาณท ได ร บจ ดสรร ให กล มนโยบายและแผน เป นผ ดาเน นการจ ดสรรให โรงเร ยนในส งก ด / ผ เก ยวข อง ตาม รายละเอ ยดงบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน / หน วยงานอ น ๒. กรณ ท ต องการเสนอโครงการใหม / ปร บโครงการเด ม ให เสนอผ านกล มนโยบายและแผน เพ อตรวจสอบรายละเอ ยดตามแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณของเขตพ นท การศ กษาโดยต องระบ แผนงาน / งาน / โครงการให สอดคล องก บวงเง นท ได ร บจ ดสรร กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ๑. กล มส งเสร มการจ ดการศ กษาได เข าร วมต อนร บร ฐมนตร ช วยกระทรวงศ กษาธ การ ท าน สมศ กด พงษ พาน ชและได เข าร วมร บฟ งนโยบายการป องก นยาเสพต ดในสถานศ กษา ณ โรงเร ยนว ฒโนท ยพาย พ ๒. ทางกล มส งเสร มการจ ดการศ กษาได จ ดส งบ คลากรเข าร บการประช มแนวทางการ ดาเน นการการจ ดระเบ ยบแถวในระด บเขตพ นท และระด บเขตจ งหว ด ๓. ได จ ดส งเจ าหน าท เข าร วมประช มการดาเน นการตามแนวทางพ ทธพจนพ ธ จ.นครนายก และได เข าร วมการประช มการจ ดสรรเง นกองท น กยศ. จ.พ ษณ โลก ๔. กล มส งเสร มการจ ดการศ กษาได จ ดการอบรมคร ผ ร บผ ดชอบโครงการอาหารกลางว นตาม นโยบายของสพฐ. โดยอบรมก อนเป ดภาคเร ยนในโปรแกรม Thai school lunch ซ งทางกล มส งเสร มการจ ด การศ กษาได จ ดการอบรมคร ท งหมด ๑๐๑ คน แต ในขณะน ม ผ เข าร วมการประช มไม ครบตามท สพฐ.กาหนด จ งขอ จ ดการอบรมอ กคร งในว นท ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท ฯ ๕. สพป.ชม เขต ๖ ได ร บการประสานจากค ณจต พร บร ษ ทเทสโก โลต ส สาขาตลาดค า เท ยงจะดาเน นการมอบท นการศ กษาให แก น กเร ยนในเขตพ นท การศ กษา จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให กล ม ส งเสร มการจ ดการศ กษาค ดเล อกน กเร ยนจานวน ๕๐ คน จาก ๕ โรงเร ยน จานวนท นละ ๒,๐๐๐ บาท จะ มอบท นในว นครบรอบว นเก ดของบร ษ ทเทสโก โลต ส และกล มส งเสร มการจ ดการศ กษาได ดาเน นการค ดเล อกน กเร ยน ได จานวน ๔๐ คน ขณะน ก าล งรอคาตอบจากผ บร หารเน องจากโรงเร ยนท ม น กเร ยนท ได ร บท นการศ กษาจะต องม การแสดงด วย

5 กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน - ๔ - การประเม นผ เร ยนระด บชาต ได ร บความอน เคราะห จากกล มงานว ดผล สพป.ชม เขต ๖ เป นอย าง ด ท ได อน เคราะห ในเร องของข อสอบเน องจาก สพฐ.ไม ม งบประมาณท จะสน บสน นและได ขอความร วมม อให คร โรงเร ยนเอกชนช วยก นตรวจและว เคราะห ขณะน ผลการตรวจข อสอบได ดาเน นการเสร จส นเร ยบร อยแล ว กล มนโยบายและแผน ๑. ในว นท ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กล มนโยบายและแผนได เข าร วมการประช มการบร หาร จ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก เป นการระดมความค ดว าภารก จใดเป นของกล มใด ๒. กล มนโยบายและแผนได ดาเน นการจ ดเก บข อม ล ๑๐ ม ถ นายน โดยจะดาเน นการจ ดประช ม โดยเร ว กล มอานวยการ ๑. จากข อผ ดพลาดเร องการส งเอกสารทางไปรษณ ย ขอความร วมม อจากท กกล มขอให บรรจ เอกสารใส ในซองและถ าต องการความรวดเร วในการส งเอกสาร ขอให เข ยนหน าซองจดหมายว าเป นจดหมาย EMS หร อจดหมายลงทะเบ ยน โดยเจ าหน าท จะดาเน นการส งเอกสารในเวลา ๑๔.๐๐ น. ของท กว น ๒. หน งส อท ส งในระบบ E filling ทางสารบรรณกลางจะเป นโหลดเอกสาร ลงทะเบ ยนร บ และ จ ดส งให แต ละกล ม ส วนหน งส อท ทางสาน กลงเว ปไซต ขอให เจ าหน าท ธ รการแต ละกล มดาเน นการโหลดเอกสารและ นามาลงทะเบ ยนตามระบบ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ๑. การเข าร วมการอบรมต วช ว ดของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ฯ ในระหว างว นท ๗-๑๐ ณ โรงแรม แม กซ กร งเทพ ฯ ๒. เร งร ดการเบ กจ ายงบประมาณภายในว นท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยกเว นโครงการต อเน องสามารถ เบ กจ ายได ถ งเด อนก นยายน ๒๕๕๖ ระเบ ยบวาระท ๔ เร องท เสนอให ท ประช มพ จารณา...ไม ม ระเบ ยบวาระท ๕ เร องอ น ๆ...ไม ม ป ดประช มเวลา ๑๓.๓๐ น. ท ศยา สว างไสว (นางท ศยา สว างไสว) เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน ผ จดรายงานการประช ม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8 รายงานการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ว นศ กร ท 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห องประช มสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ******************************** ผ มาประช ม จานวน 5

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น

เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห องประช ม 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา [ก] รายช อคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย 1. ดร.บ รพาท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๐๙๖ ว นท ๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint รายงานผลการดาเน นโครงการ ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำนำ จากการท

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล

การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โครงการประกวดโรงเร ยนและน กเร ยนด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information