แนวทางการพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 6 บ ปผา ต นตะราวงศา มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 6 บ ปผา ต นตะราวงศา มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก"

Transcription

1 แนวทางการพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 6 บ ปผา ต นตะราวงศา มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อการศ กษาความต องการพ ฒนาและว ธ การพ ฒนาตนเองของ ผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 6 กล มต วอย างท ใช ในการว จ ย ประกอบด วย ผ บร หารสถานศ กษา และรองผ อ านวยการสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษาเขต 6 จ านวน 168 คน เคร องม อท ใช ในการศ กษาเป นแบบสอบถาม สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลได แก ค าความถ และร อยละ ผลการศ กษาพบว า 1. ผ บร หารส วนใหญ เป นผ ชาย ม อาย มากกว า 50 ป จบการศ กษาปร ญญาโท และม ประสบการณ ใน การบร หารสถานศ กษาระหว าง ป 2. ผลการศ กษาด านความต องการพ ฒนาตนเองของผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 6 พบว า ด านการบร หารงานว ชาการ ได แก การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาการ ว ดผลประเม นผลและการเท ยบโอนผลการเร ยน ด านการบร หารงานงบประมาณได แก การตรวจสอบ ต ดตาม ประเม นผล และรายงานผลการใช เง นและผลการด าเน นการ การบร หารบ ญช การบร หารพ สด และส นทร พย ด านการบร หารงานบ คคลได แก การเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ ด านการบร หารท วไป ได แก งานเทคโนโลย สารสนเทศการศ กษา 3. ผลการศ กษาว ธ การพ ฒนาตนเองของผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษาเขต 6 พบว า ด านการบร หารงานว ชาการส วนใหญ ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการพ ฒนา โดยว ธ การประช มเช งปฏ บ ต การ ด านการบร หารงบประมาณท กขอบข ายและภารก จผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการพ ฒนาโดยว ธ การประช มเช งปฏ บ ต การ ส วนด านการบร หารงานบ คคลท กขอบข ายและภารก จ ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการพ ฒนาโดยว ธ ส มมนา ส าหร บการบร หารท วไปพบว าผ บร หารสถานศ กษา ม ความต องการพ ฒนาโดยว ธ การประช มเช งปฏ บ ต การซ งม ค าความถ ใกล เค ยงก บการพ ฒนาโดยว ธ การ ส มมนา

2 ABSTRACT This research aimed to the need for development and the types of activity development of school administration under secondary education service area office 6. The Sample consisted of 168 educational administration under secondary education service area office 6. The instruments used was questionnaires and data were analyzed by taking frequency and percentage. Research Results : 1. The study found that the majority of administrations were male, age more than 50 years old, holding master degree, and had experiences in educational management between years 2. The need of self development was found from administrators at the highest level while the need of academic services management Involved curriculum development learning assessment and transferring The other needs such as budgeting management involved accounting management and personnel management involved their potential development in governmental services while the need of general management involve educational information technology. 3. Regarding the need of the types of activity development among educational institutions administrators, it was found that workshop was mostly required to develop academic service management among the administrators. For budgeting management and its mission, the administrators required development by workshop. For overall personnel management and its mission, the administrators required development by seminar. Regarding the need of general management, both workshop and seminar development were found at the same frequency. ว ตถ ประสงค การว จ ย 1. เพ อศ กษาความต องการพ ฒนาของผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษาเขต 6 2. เพ อศ กษาว ธ การพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 6 การสร างเคร องม อท ใช ในการว จ ย

3 เคร องม อท ใช ในการว จ ยคร งน ปร บปร งและพ ฒนามาจากแบบสอบถามงานว จ ยของ ธราธร ต นว พงษ ตระก ล (2547) แบบสอบถามแบ งออกเป น 3 ตอน ค อ ตอนท 1 เป นแบบสอบถามเก ยวก บสถานภาพของผ ตอบแบบสอบถามล กษณะของค าถามเป น แบบเล อกตอบ (Check list) ตอนท 2 เป นแบบสอบถามความค ดเห นเก ยวก บความต องการพ ฒนาตนเองของผ บร หาร สถานศ กษา ตอนท 3 เป นแบบสอบถามความค ดเห นเก ยวก บว ธ การพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาสร ป ผลการว จ ย 1. สถานภาพของผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 6 โดย ท าการศ กษาจากกล มต วอย างจ านวน 168 คน พบว าส วนใหญ เป นผ ชายจ านวน 96 คนค ดเป นร อยละ ม อาย มากกว า 50 ป จ านวน 59 คน ค ดเป นร อยละ จบการศ กษาส งส ดระด บปร ญญาโท จ านวน 154 คนค ดเป นร อยละ และม ประสบการณ บร หารสถานศ กษาระหว าง ป จ านวน 98 คนค ดเป นร อย ละ ความต องการพ ฒนาตนเองของผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 6 ใน 4 ด านค อ ด านการบร หารงานว ชาการ ด านการบร หารงบประมาณ ด านการ บร หารงานบ คคล และด านการบร หารงานท วไปพบว า 2.1 ด านการบร หารงานว ชาการ พบว า ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการพ ฒนาตนเอง มาก ท ส ด ค อ การน เทศการศ กษา อ นด บท สอง ได แก การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา อ นด บท สาม ได แก การว ดผลประเม นผล 2.2 ด านการบร หารงบประมาณ พบว า ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการพ ฒนาตนเอง มาก ท ส ด ค อ การระดมทร พยากรและการลงท นเพ อการศ กษา อ นด บท สอง ได แก การใช เง น และ ผลการ ด าเน นงาน อ นด บท สาม ได แก การจ ดสรรงบประมาณของสถานศ กษา อ นด บส ดท าย ได แก การระดม ทร พยากรและการลงท นเพ อการศ กษา 2.3 ด านการบร หารงานบ คคล พบว า ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการการพ ฒนาตนเองมาก ท ส ด ค อ การเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ อ นด บท สอง ได แก การต ดตามประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร อ นด บท สาม ได แก ว น ยและการร กษาว น ย 2.4 ด านการบร หารท วไป พบว า ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการการพ ฒนามากท ส ด ค อ งานเทคโนโลย สารสนเทศการศ กษา อ นด บท สอง ได แก การจ ดระบบการควบค มในหน วยงาน อ นด บท สาม

4 ได แก งานพ ฒนาระบบและเคร อข ายข อม ลสารสนเทศในสถานศ กษาและระหว างสถานศ กษาก บส าน ก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และการส งเสร มสน บสน นด านว ชาการ 3. ว ธ การในการพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 6 ใน 4 ด านค อ ด านการบร หารงานว ชาการ ด านการบร หารงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล และด าน การบร หารงานท วไปพบว า 3.1 ด านการบร หารงานว ชาการ พบว า ผ บร หารสถานศ กษาส วนใหญ ม ความต องการพ ฒนา ตนเองด วยว ธ การประช มเช งปฏ บ ต การ ได แก การพ ฒนาหล กส ตร การพ ฒนากระบวนการเร ยนร การว ดผล ประเม นผลและเท ยบโอนผลการเร ยน การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การพ ฒนาส อนว ตกรรมและ เทคโนโลย ทางการศ กษา การน เทศการศ กษา การแนะแนวการศ กษาและการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา ส วนความต องการพ ฒนาเองด วยว ธ การศ กษาด งานนอกสถานท ได แก การพ ฒนาแหล ง เร ยนร การส งเสร มความร ด านว ชาการแก ช มชนและการประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บ สถานศ กษาอ น และความต องการพ ฒนาตนเองในว ธ การส มมนา ได แก การส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการ แก บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงานและสถาบ นอ นท จ ดการศ กษา 3.2 ด านการบร หารงบประมาณ พบว า ผ บร หารสถานศ กษาส วนใหญ ม ความต องการพ ฒนา ตนเองด วยว ธ การประช มเช งปฏ บ ต การ ท กขอบข ายและภารก จการบร หารงบประมาณ อ นได แก การจ ดท า และเสนอของบประมาณ การจ ดสรรงบประมาณของสถานศ กษา การตรวจสอบ ต ดตามประเม นผลและ รายงานผลการใช เง นและผลการด าเน นงาน การระดมทร พยากรและการลงท นเพ อการศ กษา การบร หารบ ญช แบะการบร หารพ สด และส นทร พย 3.3 ด านการบร หารงานบ คคล พบว า ผ บร หารสถานศ กษาส วนใหญ ม ความต องการพ ฒนา ตนเองด วยว ธ การส มมนา ในท กขอบข ายและภารก จของการบร หารด านงานบ คคล อ นได แก การวางแผน อ ตราก าล งและการก าหนด การสรรหาและการบรรจ แต งต ง การเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ ว น ยและการร กษาว น ย การออกจากราชการและการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร 3.4 ด านการบร หารงานท วไป พบว า ผ บร หารสถานศ กษาส วนใหญ ม ความต องการพ ฒนา ตนเองด วยว ธ การประช มเช งปฏ บ ต การ ได แก การด าเน นงานธ รการ งานพ ฒนาระบบและเคร อข ายข อม ล สารสนเทศในสถานศ กษาและระหว าง สถานศ กษาก บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา การจ ดระบบ การบร หาร และการพ ฒนาองค กร งานเทคโนโลย สารสนเทศการศ กษา การส งเสร มสน บสน นด านว ชาการ การส ามะโน ผ เร ยน การวางแผนการร บน กเร ยน ส าหร บความต องการพ ฒนาตนเองในว ธ ว ธ ส มมนา ได แก การด าเน นงาน เลขาน การคระกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน การประสานงานและพ ฒนาเคร อข ายสถานศ กษา งาน ส งเสร มงานก จการน กเร ยน การประชาส มพ นธ งานการศ กษา การส งเสร มสน บสน นและประสานงาน

5 การศ กษาของบ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและสถาบ นส งคมอ นท จ ดการศ กษางานประสานราชการก บ เขตพ นท การศ กษาและหน วยงานอ น ส วนความต องการพ ฒนาตนเองด วยว ธ การศ กษาด งานนอกสถานท ได แก การบร หารจ ดการอาคารสถานท และสภาพแวดล อม ส าหร บการแสดงความค ดเห นเพ มเต มนอกเหน อจากว ธ การพ ฒนาท ให ผ ตอบสอบถามเล อกตอบ โดยระบ ว ธ การท ต องการพ ฒนาตนเองน น พบว า ผ บร หารสถานศ กษาส วนใหญ ม ความ ต องการพ ฒนาตนเอง ด วยว ธ การศ กษาเร ยนร ผ านระบบอ นเตอร เน ต (Internet) ท งน เน องจากเห นว าเป นช องทางการเร ยนร ท เข าถ ง ได ง ายและรวดเร วอภ ปรายผลการศ กษา 1. ความต องการพ ฒนาตนเองของผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต การบร หารงานว ชาการ ถ อเป นงานหล กท ม ความส าค ญท ส ดของการบร หารสถานศ กษา ใน การพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความสามารถ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค บรรล ตามเป าหมายของหล กส ตร ซ ง การศ กษาคร งน พบว า ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการพ ฒนาตนเองมากท ส ด ค อ การพ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษาและการว ดผลประเม นผลและเท ยบโอนผลการเร ยน เน องจากม การประกาศใช หล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน พ.ศ จ งเป นหน าท ท ส าค ญของผ บร หารสถานศ กษาท จะต องศ กษาท าความเข าใจจ ดท า หล กส ตรระด บสถานศ กษา ซ งม เหต ผลท ใกล เค ยงก นประกอบค อ ได ศ กษาการบร หารงานว ชาการใน สถานศ กษาส งก ดส าน กงานการประถมศ กษาอ าเภอแม ทา จ งหว ดล าพ น (วรเชษฐ จ นทร ภ รมณ, 2546 : บทค ดย อ) ท พบว าป ญหาการบร หารงานว ชาการด านหล กส ตรค อ คร ขาดความร ความเข าใจเก ยวก บการ จ ดท าสาระต างๆ ของหล กส ตรใหม 1.2 การบร หารงบประมาณ พบว า ขอบข ายและภารก จท ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการ การพ ฒนาตนเองมากท ส ด ค อ การตรวจสอบ ต ดตาม ประเม นผลและรายงานผลการใช เง นและผลการ ด าเน นงาน การบร หารบ ญช การบร หารพ สด และส นทร พย สอดคล องก บรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาฉะเช งเทรา เขต 1(ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาฉะเช งเทรา เขต 1 : 2547) พบว า สถานศ กษาในส งก ดส วนใหญ ม การจ ดท าบ ญช ไม ถ กต อง ท งน เน องจากม การปร บปร งระเบ ยบ ส าน กงานร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ ท ม อย ในสถานศ กษาน นเป นระเบ ยบท ไม เป นป จจ บ นเพราะม การปร บปร งแก ไขไปแล วถ ง 6 ฉบ บ 1.3 การบร หารงานบ คคล พบว า ขอบข ายและภารก จท ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการการ พ ฒนาตนเองมากท ส ดค อ การเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ ท งน เน องจากป จจ บ น ม การ ด าเน นปฏ ร ประบบราชการภาคร ฐ และการด าเน นการตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 30 ม นาคม พ.ศ. 2547

6 เร องมาตราท 3 มาตรการพ ฒนาและบร หารก าล งคนเพ อเพ มส ทธ ภาพระบบราชการ จ งเป น เร องใหม ท ผ บร หารจะต องด าเน นการในป จจ บ น 1.4 การบร หารงานท วไป พบว า ขอบข ายและภารก จท ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการการ พ ฒนาตนเองมากท ส ด ค อ งานเทคโนโลย สารสนเทศการศ กษา เน องจากป จจ บ นร ฐบาลและหน วยงานต น ส งก ด ค อส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาให ความส าค ญก บ การจ ดการศ กษาโดยน าเทคโนโลย เพ อการศ กษา (IT-information Technology) เข ามาใช เพ อการบร หารและ จ ดการศ กษาของสถานศ กษา ( ธนกร แก วประท ม : 48) 2. ว ธ การพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ด านก ารบ ร หา รงา นว ชาก าร พบ ว า ขอ บข า ยแ ละภ ารก จด า นว ช ากา รน น ผ บร หารสถานศ กษาส วนใหญ ม ความต องการพ ฒนาตนเองโดยว ธ แบบการประช มเช งปฏ บ ต การได แก การ พ ฒนาหล กส ตร การพ ฒนากระบวนการเร ยนร การว ดผลประเม นผลและเท ยบโอนผลการเร ยนการว จ ยเพ อ พ ฒนาค ณภาพการศ กษา การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา การน เทศการศ กษา การแนะ แนวการศ กษาและการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาซ งสอดคล องก บ ธ รว ฒน น จเนตร และคนอ น (2548 : 41) ได กล าวถ งแนวโน มร ปแบบการฝ กอบรมในทศวรรษหน าซ งให ความส าค ญอ นด บแรก ค อ การประช มเช งปฏ บ ต การ ท เน นการน าไปใช ได จร ง และ ส ร ษา เมธาธราธ ป (2545: ง) ได ศ กษาความ ต องการการพ ฒนาบ คลากรคร ในโรงเร ยนเอกชนระด บม ธยมศ กษาในเขตอ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม สร ปว าในส วนของว ธ การพ ฒนาบ คลากรต องการให ม การอบรมเช งปฏ บ ต การโดยเช ญว ทยากรมาบรรยาย และ การศ กษาด งานนอกสถานท 2.2 ด านการบร หารงบประมาณ พบว า ท กขอบข ายและภารก จการบร หารด านงบประมาณน น ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการพ ฒนาตนเองโดยว ธ การประช มเช งปฏ บ ต การ ซ งสอดคล องก บการศ กษา ของ ธนกร แก วประท ม (2545 : 71) ท ศ กษาร ปแบบการพ ฒนาผ บร หารโรงเร ยนตามแนวการปฏ ร ปการศ กษา ส งก ดส าน กงานการประถมศ กษาจ งหว ดเช ยงรายท พบว า การพ ฒนาผ บร หารควรเน นภาคปฏ บ ต จะเก ด ประโยชน มากกว าภาคทฤษฎ และควรใช ว ธ การส มมนาเช งปฏ บ ต การ และจากความต องการพ ฒนาตนเอง ของผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 6 ด านการบร หารงานว ชาการ และการบร หารงบประมาณโดยใช ร ปแบบการประช มเช งปฏ บ ต การน น เน องจากการประช มเช งปฏ บ ต การ (Workshop) ม ข อด ท ให ผ เข าร บการประช มได ม ความร ความเข าใจและได ปฏ บ ต จร ง โดยม การเร ยนร ด าน ทฤษฎ ก อนลงม อปฏ บ ต ตามงานท ก าหนดไว 2.3 ด านการบร หารงานบ คคล พบว า ท กขอบข ายและภารก จของการบร หารงานบ คคลน น ผ บร หารสถานศ กษาม ความต องการพ ฒนาตนเองโดยว ธ การส มมนา ซ งสอดคล องก บว ระช ย ไชยประคอง

7 (2546:บทค ดย อ) ได ศ กษาการด าเน นการพ ฒนาบ คลากรตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาของโรงเร ยน ส งก ด ส าน กงานประถมศ กษา อ าเภอหางดง จ งหว ดเช ยงใหม ซ งพบว าผ บร หารม ความต องการพ ฒนาตนเองด าน ความร ความค ดและว ส ยท ศน โดยใช ว ธ การประช มอบรมส มมนา และสอดคล องก บ ชวน เฉล มโฉม (2535: 41) ได ศ กษาว ธ การพ ฒนาบ คลากรในส าน กงานการประถมศ กษาอ าเภอด เด นในเขตการศ กษา พบว า ม การ พ ฒนาบ คลากรตามล าด บจากมากไปหาน อย ค อ การปฐมน เทศ การฝ กอบรม การศ กษาด งาน การศ กษา ต อ การเผยแพร ข าวสารทางว ชาการ การสอนงาน การส มมนา การส บเปล ยนประสบการณ ท ได ร บมา ปร บปร งงาน สอดคล องก บก บ รว วรรณ นาคเอ ยม (2547:4) ได ศ กษาเก ยวก บการจ ดก จกรรมการพ ฒนา บ คลากรในโรงเร ยนศ กษาสงเคราะห ส งก ดกองการศ กษาพ เศษ กรมสาม ญ ท พบว า พ ฒนาบ คลากร ได แก การส งบ คลากรไปอบรม ประช มส มมนา การจ ดประช ม ในโรงเร ยน การส งบ คลากรไปศ กษาเพ มเต ม การ จ ดหาหร อจ ดท าเอกสารแนะน าการปฏ บ ต งาน การปฐมน เทศ การส งบ คลากรไปศ กษาด งาน การน เทศงาน และการจ ดก จกรรมพ ฒนาล คลากรในล กษณะ อ นๆ และจากความต องการว ธ การพ ฒนาผ บร หาร สถานศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาการศ กษาม ธยมศ กษาเขต 6 ด านการบร หารบ คคลโดยใช ว ธ การส มมนาน นเน องจากการส มมนา (Seminar) ม ข อด ท พ เศษก ค อ การส มมนาอาจจะช วยให ได ทราบถ ง ค าตอบท เป นไปได ถ งสถานการณ ท ย งไม ม ข อแก ไขหร อค าตอบท แน นอน (ก ลธน ธนาพงศธร. 2544: 38) 2.4 ด านการบร หารงานท วไป พบว า ผ บร หารสถานศ กษาส วนใหญ ผ บร หารสถานศ กษาม ความ ต องการพ ฒนาตนเองโดยใช ว ธ การประช มเช งปฏ บ ต การ ซ งสอดคล องก บ จ าเร ญ สงคราม (2547: 48-50) ได ศ กษาความต องการในการฝ กอบรมของบ คลากร ส าน กงานศ กษาธ การอ าเภอ จ งหว ดเช ยงใหม พบว า การฝ กอบรมบ คลากร ส าน กงานศ กษาธ การอ าเภอ จ งหว ดเช ยงใหม ต องการฝ กอบรมให สามารถน าผลไป ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานของผ เข าร บการฝ กอบรมได และต องการให การฝ กอบรมตรงก บความสนใจและ ความต องการขอผ เข าร บการฝ กอบรม ส าหร บว ธ การฝ กอบรมบ คคลากรส าน กงานศ กษาธ การอ าเภอ จ งหว ด เช ยงใหม ม ความต องการศ กษาด งานนอกสถานท อย ในระด บมาก การระดมสมอง การส มมนา การ ประช มอภ ปราย ตามล าด บ ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะในการว จ ยคร งน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาควรพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาในด านต างๆ ในเร องท จ าเป นโดยใช ว ธ การ ด งน 1. ด านการบร หารงานว ชาการ ควรพ ฒนาเร องการพ ฒนาหล กส ตรโดยใช ว ธ การประช มเช ง ปฏ บ ต การ(Workshop)

8 2. ด านการบร หารงบประมาณ ควรพ ฒนาเร อง การตรวจสอบ ต ดตาม ประเม นผลและ รายงานผลการใช เง นและผลการด าเน นงาน การบร หารบ ญช การบร หารพ สด และทร พย ส นโดยใช ว ธ การ ประช มเช งปฏ บ ต การ(Workshop) 3. ด านการบร หารงานบ คคล ควรพ ฒนาเร อง การเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ โดยใช ว ธ การส มมนา (Seminar) 4. ด านการบร หารงานท วไป ควรพ ฒนาเร อง การงานเทคโนโลย สารสนเทศการศ กษาโดยใช ว ธ การประช มเช งปฏ บ ต การ(Workshop) ข อเสนอแนะในการว จ ยคร งต อไป ควรท าการศ กษาหล กส ตรการพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาข นพ นฐาน บรรณาน กรม ก ลธน ธนาพงศ ธร. (2544). การบร หารงานบ คคล. กร งเทพ ฯ : มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร. ชวน เฉล มโฉม. (2545). การศ กษาว ธ การพ ฒนาบ คลากรในส าน กงานการประถมศ กษา ด เด น ป พ.ศ.2535 ในเขตการศ กษา 6. ว ทยาน พนธ ค.ม.(การบร หารการศ กษา). จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ธนภร แก วประท ม. (2545). ร ปแบบการพ ฒนาผ บร หารโรงเร ยนตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา ส งก ดส าน กงานการประถมศ กษาจ งหว ดเช ยงราย. ว ทยาน พนธ คร ศาสตร มหาบ ณฑ ตสถาบ นราชภ ฏเช ยงราย. ธ รว ฒน น จเนตรและคณะ. (2548). การฝ กอบรมคร ในทศวรรษหน า(พ.ศ ),วารสาร การว จ ยทางการศ กษา. วรเชษฐ จ นทร ภ รมณ. (2546). การบร หารงานว ชาการในสถานศ กษาส งก ดส าน กงานการ ประถมศ กษาอ าเภอแม ทา จ งหว ดล าพ น. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตร บ ณฑ ตบ ณฑ ต ว ทยาล ยมหาว ทยาล ยเช ยงใหม. ว ระช ย ไชยประคอง. (2546). การด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษาของโรงเร ยนส งก ดส าน กงานการประถมศ กษาอ าเภอหางดง จ งหว ด เช ยงใหม. การค นคว า แบบอ สระศ กษาศาสตร บ ณฑ ต,บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. รว วรรณ นาคเอ ยม. (2544). การศ กษาการจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรในโรงเร ยน

9 ศ กษาสงเคราะห ส งก ดกองการศ กษาพ เศษ กรมสาม ญ. ว ทยาน พนธ คร ศาสตร มหาบ ณฑ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ส ร ษา เมธาธราธ ป. (2545). ความต องการการพ ฒนาบ คลากรคร ในโรงเร ยนเอกชนระด บ ม ธยมศ กษาในเขตอ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม. การค นคว าแบบอ สระ ศ กษาศาสตร บ ณฑ ต,บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม.

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 ส มาล ศร จ นทร * 1 และ แก วเว ยง น ำนาผล** 2

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 ส มาล ศร จ นทร * 1 และ แก วเว ยง น ำนาผล** 2 Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 การด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบในฝ น ตามโครงการหน งอ ำเภอหน งโรงเร ยนในฝ น ในส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 The Operation

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ผลการประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4

ผลการประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4 การประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4.. ประเสร ฐ จ นแก ว บทค ดย อ ว ตถ ประสงค ของการประเม นโครงการ (1) เพ อประเม นผลรวม (Summative Evaluation)โครงการพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได จ ดทำค ม อการปฏ บ ต งานข าราชการคร ท งจากการบรรจ และแต งต งในตำแหน งคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information