ส มมนา Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC

Size: px
Start display at page:

Download "ส มมนา Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC"

Transcription

1 ส งท ส งมาด วย 1 ส มมนา Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC หล กการและเหต ผล ว นท 9 ส งหาคม 2556 เวลา 9:30-12:30 น. ณ ห อง Ballroom ช น 7 โรงแรมแลนด มาร ค กร งเทพฯ เน องด วยป จจ บ นการด าเน นธ รก จต องเผช ญก บการแข งข นท ร นแรง ตลาดม การเปล ยนแปลงอย าง รวดเร ว ความต องการของล กค าท เป นม ตรต อส งแวดล อมของส นค าและบร การมากข น รวมท งในป 2558 ประเทศ ในเขตอาเซ ยนจะม การรวมต วเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community, AEC) ด งน น ทาง ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย และบร ษ ท ดาว เคม คอ ล ประเทศไทย จ าก ด ร วมก บ กรมส งเสร ม อ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม และห นส วนเช งสร างสรรค ไทย-สหร ฐ จ งได ทาโครงการ ดาว เคม คอล เพ ออ ตสาหกรรมย งย น Dow Chemical for Sustainable Industry เพ อเสร มสร างศ กยภาพของ ภาคอ ตสาหกรรม ธ รก จ และภาคส วนอ นๆของประเทศไทย รวมท งได ม การจ ดส มมนา Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC ข นในว นท 9 ส งหาคม 2556 เวลา 9:30-12:30 น. ณ ห อง Ballroom ช น 7 โรงแรมแลนด มาร ค กร งเทพฯ เพ อแลกเปล ยนประสบการณ และความค ดเห นเก ยวก บ แนวทางท จะท าให ภาคธ รก จสามารถอย รอดได จากม มมองของน กว ชาการและผ เช ยวชาญต างประเทศ รวมถ งท ศทางและแนวทาง Sustainability Trends และ Green Growth ซ งจะเป นเป าหมายและก ญแจ สาค ญท จะทาให ภาคธ รก จดาเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดความย งย นอย างแท จร ง โดยผ เข าร วม ส มมนาท งจากหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน องค กรต างประเทศ องค อ สระ และสถาบ นการศ กษา จะได น า องค ความร และแนวทางด งกล าวไปปร บใช ในการดาเน นงานและว จ ยของหน วยงานหร อองค กรได ต อไป ท งน งานส มมนาด งกล าวเป นส วนหน งในงานครบรอบ 20 ป ของม ลน ธ ส งแวดล อมไทย ร วมก บสาน กงาน คณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ภายใต ศ นย ว จ ยย ทธศาสตร ส งแวดล อม ซ งจะจ ดข นในเด อนพฤศจ กายน 2556 ภายใต ช อ ว จ ยข บเคล อน การเปล ยนแปลงส งคม ส การจ ดการทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น เพ อส งเคราะห ประเด นและท ศทางของงานว จ ยทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เพ อน าเสนอต อผ บร หารในระด บนโยบาย และส งต อเยาวชน เพ อให เก ดการข บเคล อนและใช ประโยชน งานว จ ยส การเปล ยนแปลงของส งคม และการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต ในม ต ต างๆ อย างย งย นต อไป 1

2 กาหนดการ 9: น. ลงทะเบ ยนผ ร วมงาน 10:00-10:15 น. พ ธ เป ดงานส มมนา กล าวเป ด โดย นายประเสร ฐ บ ญช ยส ข ร ฐมนตร ว าการกระทรวงอ ตสาหกรรม กล าวเป ด โดย H.E. Ms. Kristie Anne Kenney เอกอ ครราชท ต สหร ฐอเมร กา กล าวเป ด โดย ดร.ขว ญฤด โชต ชนาทว วงศ ผ อานวยการ สถาบ นส งแวดล อมไทย กล าวต อนร บ โดย นายจ รศ กด ส งห มณ ช ย กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท ดาว เคม คอล ประเทศไทย จาก ด 10:15-12:30 น. การเสวนาห วข อ Trends & Challenges of ASEAN Business toward AEC 2015 Dr. Cielito Habito Chief of Party, USAID Trade-Related Assistance for Development (TRADE) Project at Deloitte Consulting Mr. Rae Kwon Chung Director, Environment and Sustainable Development Division, UNESCAP, BKK, Thailand Mr. Anbumozhi Venkatachalam Capacity Building Specialist, Asian Development Bank Institute (ADBI) Ms. Karen Trzcinski Sustainability Senior Director, Asia Pacific Dow Chemical Company Dr. Montira J. Pongsiri Thai-U.S. Creative Partnership ดาเน นรายการ โดย ค ณศ ร ธ ญญ ไพโรจน บร บ รณ ท ปร กษา สถาบ นส งแวดล อมไทย 12:30 น. ร บประทานอาหารกลางว น หมายเหต : กาหนดการอาจม การเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม การบรรยายเป นภาษาอ งกฤษ โดยม ห ฟ งแปลภาษาอ งกฤษเป นภาษาไทยให ผ เข าร วมส มมนาท กท าน 2

3 Roadmap ของงาน ร วมก าวเข าส ป ท ก บ TEI ว ยข บเคล อน การเปล ยนแปลงส งคม ส การ ดการทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น 7-8 พฤ กายน - พ.ย. ว ยข บเคล อน การเปล ยนแปลงส งคม ส การ ดการทร พยากรธรรมชาต อย างย งยน ส งแวดล อมศ กษา ธรรมภ บาลส งแวดล อม ปร บเปล ยนพฤต กรรม (ต อ) Innovative Energy Technologies 4 องค กร (18 ก.ย.) green product / green procurement โครงสร าง/ผ งเม อง/สถาป ตย R&D ส การจ ดการมลพ ษ R&D ส การจ ดการทร พยากรธรรมชาต ย งย น R&D ส การผล ตและบร โภคท ย งย น มหกรรมงานว จ ย (23-27ส.ค.) Sustainability Trends AEC (9 ส.ค.) เยาวชนข บเคล อนงานว จ ย (1 ส.ค.) R&D ส การปร บเปล ยนพฤต กรรม R&D ส การเป นอาคารเข ยว /VA งบประมาณ แหล งท น ระบบราง (ต อ) การบร หารจ ดการน า (ต อ) บทบาทธ รก จ...ส ภ ม ภาค/ APFED (30 ก.ค.) Decoupling Growth (3 ก.ค.) งานส มมนาให ระบบราง (19 ก.ค.) การบร หารจ ดการน า (18 ก.ค.) พ ฒนาน กว จ ย/กองท นฯ(11 ก.ค.) ร บม อต อ Climate change: เม อง (10 ก.ค.) focus group 3

4 ประว ต ว ทยากร Dr. Cielito Habito: ประธานท ปร กษาโครงการ Trade-Related Assistance for Development (TRADE) ให ก บ USAID ความเช ยวชา และประสบการณ : ทางาน ในด านเศรษฐศาสตร และส งแวดล อม (Economic and Environment) มากว า 38 ป ท านเคยด าคงต าแหน งร ฐมนตร กระทรวงการวางแผนทางเศรษฐก จ และส งคม (Socio-economic Planning) และประธานสภาเพ อการพ ฒนาท ย งย นแห งประเทศฟ ล ปป นส (Chair of the Philippine Council for Sustainable Development) ดารงตาแหน งผ บร หารให ก บองค กรของร ฐอ กหลายองค กร นอกจากน ย งเคยดารงตาแหน งศาสตราจารย และคณบด คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ย Philippines-Los Baños (UPLB) รวมท งเป นคณะกรรมการและ ท ปร กษาให ก บอ กหลายองค กรของเอกชน ประเด นในการเสวนา: ท านจะให ข อค ดเห นต อการรวมก นเข าร วม AEC รวมท งข อด ข อเส ย และศ กยภาพการแข งข นทางเศรษฐก จ ของประเทศในกล มอาเซ ยน และการแข งข นก บประเทศนอก กล มอาเซ ยน การเตร ยมต วเพ อรองร บก บผลกระทบท งทางด าน ด และด านเส ยท จะตามมาหล งการเข าร วม AEC ม มมองการ เปร ยบเท ยบระหว าง ASEAN ก บ EU และ ตลาด U.S. และ ประเทศฟ ล ปป นส ม การเตร ยมต วอย างไรต อการเข าร วม AEC Mr. Anbumozhi Venkatachalam: ผ เช ยวชาญ ทางด านการเสร มสร างศ กยภาพ (Capacity Building) ให ก บสถาบ นธนาคารเพ อการพ ฒนาเอเช ย (Asian Development Bank Institute: ADBI) ความเช ยวชา และประสบการณ : ม ความ เช ยวชาญทางด านย ทธศาสตร ทางด านส งแวดล อม นอกจากน นย งเป น บ คคลากรท โดดเด นของการประช มของมหาว ทยาล ย Asia Pacific Rim University (APRU) เร องส งแวดล อมและการพ ฒนา และย งเป นผ เช ยวชาญ ให ก บองค กรระหว างประเทศ เช น JICA, JBIC, UNESCAP ในโครงการท เก ยวก บการพ ฒนาท ย งย น (Sustainable Development) ประเด นในการเสวนา: ท านจะให ข อค ดเห นในฐานะท เป นน กว จ ยต อ เศรษฐก จของตลาดในกล ม และนอกกล ม AEC งานว จ ยในเร อง Green Supply Chain เช อมโยงก บตลาดในกล มและนอกกล ม AEC ได อย างไร แรงกดด นจากตลอดนอกกล ม AEC ม อะไรบ าง และแหล ง เง นท นเพ อสน บสน นการประกอบธ รก จ พร อมท งข อม ลท ศทาง การทาว จ ยต อการพ ฒนาธ รก จใน AEC ประเด นว จ ยท ขาดและ ควรผล กด น เพ อตอบโจทย การเจร ญเต บโตท เป นม ตรต อส งแวดล อม (Green Growth) และแนวทางการเพ มศ กยภาพการพ ฒนาทางธ รก จ Mr. Rae Kwon Chung: ผ อ านวยการของฝ าย ส งแวดล อมและการพ ฒนาท ย งย น (Environment and Sustainable Development Division) UNESCAP ความเช ยวชา และประสบการณ : ท านม ความ เช ยวชาญในเร อง Green Growth เพ อเป นย ทธศาสตร ในการพ ฒนาอย าง ย งย นของประเทศในเอเช ยและเอเช ยแปซ ฟ ค และเป นฑ ตทางด านการ เปล ยนแปลงสภาพอากาศให ก บประเทศเกาหล ใต ม ส วนร วมในการกาหนด นโยบายระด บโลกเร องการเปล ยนแปลงสภาพอากาศ และได ร บการบ นท ก ว าเป นบ คคลท ม ส วนสาค ญในรางว ล IPCC Nobel Peace Prize 2007 ประเด นในการเสวนา: ท านจะว เคระห ผลกระทบทางด าน ส งแวดล อมจากการพ ฒนาทางดานเศรษฐก จหล งการเข าร วม AEC แนวทางและมาตรการการดาเน นธ รก จเพ อม งส Green Growth นโยบายของ UNESCAP ในเร อง Green Growth ต อ AEC และมาตรการทางด านส งแวดล อมท ประเทศไทยควรม เพ อ รองร บต อการเปล ยนแปลงหล งการเข าร วม AEC Ms.Karen Trzcinski: ผ บร หารระด บส ง Asia Pacific EH&S Operations ความเช ยวชา และประสบการณ : ท านเป นผ น าให ก บก จกรรมของ EH&S Operations ในประเทศในแถบเอเช ยแปซ ฟ ค ซ งท าน เป นบ คคลท ม ความสามารถโดนเด นเพ อน าบร ษ ท ดาว ไปส เป าหมายท ต งไว ในป 2015 ซ งม จ ดม งหมายเพ อความเป นผ น า ในด านภ ม ศาสตร และธ รก จ ประเด นในการเสวนา: ท านจะให ข อค ดเห นในเร องท ศทางของ ธ รก จ การก ดก นทางการค า การแข งข น และการเตร ยมต วเพ อ น าไปส การพ ฒนาในด าน Green Growth ใน AEC อ กท งท าน จะแลกเปล ยนประสบการณ ในการพ ฒนาส Green Growth การ แก ไขและปร บต วเพ อให สามารถแข งข นในตลาดท ม ข อกาหนด ต างๆ ได อย างย งย น 4

5 Dr. Montira J. Pongsiri : ท ปร กษาด านว ทยาศาสตร (Science advisor) ให ก บ U.S. Mission to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), U.S. Department of State ความเช ยวชา และประสบการณ : ท านเช ยวชาญในด านอนาม ย ส งแวดล อมเคยเป นท ปร กษาทางด านว ทยาศาสตร ให ก บ US EPA ในงานว จ ยท ท านได ศ กษาในเร อง EPA's Biodiversity and Human Health ได น าไปใช ในการพ ฒนาเคร องม อท เป น ม ตรก บส งแวดล อมเพ อใช ในการป องก นความเส ยงในด าน อนาม ยและส งแวดล อมของมน ษย ประเด นในการเสวนา: ท านจะแชร ประสบการณ เก ยวก บ Green Business กลไกการส งเสร ม บทบาทของการศ กษาระด บส งและ การว จ ยพ ฒนา (R&D) ต อการพ ฒนา Green Business ขอบเขตการพ ฒนาอาช พ Green Jobs ในสหร ฐอเมร กา เพ อ น าไปส Green Growth รวมถ งข อค ดเห นต อระบบ Logistic ใน อาเซ ยนและไทย รวมบทบาทถ งโครงการขนส งมวลชนและ รถไฟความเร วส งต อการพ ฒนา Green Growth ค ณ ร ธ ไพโร น บร บ รณ : ท ปร กษา ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย ความเช ยวชา และประสบการณ : ท านเป น อด ตผ อานวยการอคง การบร หารจ ดการก าซเร อน กระจก (อบก.) ม ความเช ยวชาญด านการวางนโยบายระด บชาต เร อง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม และมาตรการร บม อต อการเปล ยนแปลง ของสภาพอากาศ นอกจากน ท านย งดาคงค ตาแหน งเป นกรรมการในอ กหลา องค กร อาท องค การพ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร คณะกรรมการองค การ จ ดการน าเส ย ดารงค ตาแหน งประธานเคร อข ายการดาเน นงานด านน เวศน เศรษฐก จและการผล ตท สะอาด และประธานสมาคมอาช วอนาม ยและความ ปลอดภ ยในการทางาน เป นต น ประเด นในการเสวนา : ท านให เก ยรต ทาหน าท เป นผ ดาเน นรายการใน การส มมนาในคร งน 5

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘.. ผ บร หารระด บส งเป นผ ท ม ส วนสาค ญในการข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร ในการบร หารประเทศ โดยเฉพาะอย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

การด ำเน นงาน ด านส งคม

การด ำเน นงาน ด านส งคม Society 32 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น การด ำเน นงานของธนาคารกร งไทย ม เป าหมายส ำค ญ ในการท ำให ธนาคารม การเต บโต อย างย งย น ม ผลก ำไรท ม ค ณภาพ เป นธนาคารท ภาคร ฐเล อกใช บร การ และเป นธนาคารท ม ความพร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น คานา ส บเน องจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส แห งชาต พ.ศ 2550-2554

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต การจ ดทำแผนพ ฒนาการเกษตรม กรอบ แนวค ดในการกำหนดท ศทางของแผนพ ฒนาการ เกษตร ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ย งคงย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และคนเป นศ นย กลางของการพ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information