เป นเล ศ น กงานคณะกรรมการการศก, ฐาน

Size: px
Start display at page:

Download "เป นเล ศ น กงานคณะกรรมการการศก, ฐาน"

Transcription

1 การจ ดการเร ยนร ส สากล ส ากล ระชาคม รองร บการเข าส ป น อาเซย น/ /ประชาคมโลก ประชาคมโลก เป นเล ศ ทาง ว ชาการ ร วมก น ร บผ ดชอบ ต อส งคม โลก ผล ตงาน อย าง สร างสรรค ดร ดร..ชยพร กระต ายทอง น กว ชาการและมาตรฐานการศก ษา สา น กงานคณะกรรมการการศก ษาขนพ, ฐาน สา, น ผ เร ยน ม ศ กยภาพ เป น พลโลก ส อสาร สองภาษา ล า" หน า ทาง ความค ด

2 สถานศ กษาจะจ ดอย างไร?

3 การพ ฒนาผ เร ยนให ม ศ กยภาพเป นพลโลก จ ดการเร ยนการสอน เท ยบเค ยง มาตรฐานสากล World-Class Standard บร หารจ ดการ ด วยระบบค ณภาพ Quality System Management ค ณภาพผ เร ยน เป นเล ศ ทางว ชาการ ส Aอสาร สองภาษา ล,าหน า ทางความค ด ผล ตงาน อย าง สร างสรรค ร วมก น ร บผ ดชอบ ต อส งคมโลก

4 ศ กยภาพของผ เร ยนในศตวรรษท ) 21

5 ผ เร ยน ม ศ กยภาพ เป นพลโลก การบร การส งคมและจ ตสาธารณะ การส Aอสารและการน าเสนออย างม ประส ทธ ภาพ การสร างองค ความร การส บค นความร และสารสนเทศ IS3 IS2 IS1 การต,งค าถาม / สมม ต ฐาน

6 1. ม.1-3 และ ม.4-6 จ ดเป นรายว ชาเพ Aมเต ม 2 รายว ชา ท Aต อเน Aองก น (รายว ชาละ หน วยก ต ก ต) ภาคเร ยนละ 1 รายว ชา ในช,นป ใดป หน Aงของแต ละระด บ และก จกรรม พ ฒนาผ เร ยน รายว ชาเพ มเต มท 1 ใช ช อ การศ กษาค นคว าและสร าง องค ความร (Research and Knowledge Formation) กระบวนการจ ดการเร ยนร ครอบคล มสาระ IS1 โดยผ เร ยน เล อกประเด นท สนใจในการเร ยนร เพ อก าหนดประเด น ป ญหา ต Bงสมมต ฐาน ค นคว า แสวงหาความร จาก แหล งข อม ลต าง ๆ และฝ กท กษะการค ดว เคราะห ส งเคราะห และสร างองค ความร 6

7 รายว ชาเพ มเต มท 2 ใช ช อ การส อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) กระบวนการจ ด การเร ยนร ครอบคล มสาระ IS2 โดยผ เร ยนน าส งท ได ศ กษา ค นคว าจากรายว ชาเพ มเต มท 1 (IS1) มาเข ยนรายงาน หร อเอกสารทางว ชาการ และน าเสนอ เพ อส อสารถ ายทอด ข อม ลความร ให ผ อ นเข าใจ ผลผล ต / หล กฐานจากการเร ยนร ได แก ผลงาน การเข ยนทางว ชาการ 1 ช Bน และการส อสารน าส งท ได จาก การศ กษาค นคว า - ม.ต น เป นภาษาไทย 2,500 ค า - ม.ปลาย เป นภาษาไทย4,000 ค า หร อภาษาอ งกฤษ 2,000 ค า 7

8 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ให จ ด IS3 ไว ในก จกรรม เพ Aอส งคมและสาธารณประโยชน โดยผ เร ยนน าส ง น าส ง ท ได เร ยนร หร อประสบการณ จากรายว ชาเพ มเต ม ท Bง 2 รายว ชา ไปประย กต ใช ในการท าประโยชน ต อส งคม 8

9 IS1 การศ กษาค นคว าและสร าง องค ความร (Research and Knowledge Formation) ม งให ก าหนดประเด นป ญหา ต "งสมม ต ฐาน ค นคว า แสวงหา ความร และฝ กท กษะการค ด ว เคราะห ส งเคราะห และสร าง องค ความร IS2 การส อสารและการน าเสนอ IS (Communication and Presentation) ม งให น าความร ท ได ร บมาพ ฒนา ว ธ การถ ายทอด / ส อสารความหมาย / แนวค ด ข อม ลและองค ความร ด วย ว ธ การน าเสนอท เหมาะสมหลากหลาย ร ปแบบ และม ประส ทธ ภาพ IS3 การน าองค ความร ไปใช บร การส งคม (Social Service Activity) ม งให ผ เร ยนน าองค ความร / ประย กต ใช องค ความร ไปส การปฏ บ ต หร อ น าไปใช ให เก ดประโยชน ต อส งคม เก ดบร การสาธารณะ (Public Service)

10

11

12

13 13

14 14

15

16 16

17 ต วอย าง รายว ชาการศ กษาค นคว า และสร างองค ความร ประเด นท ฉ นสนใจ ไปแสวงหาค าตอบ รอบร และเห นค ณค า 30% 40% 30%

18 การออกแบบการจ ดการเร ยนร ด วยกระบวนการออกแบบย อนกล บ ก าหนดเป าหมายในการเร ยนร : ต วช,ว ด ด/ผลการเร ยนร ก าหนดการว ดและประเม นผล: ภาระงาน/ผลงาน การประเม นและเกณฑ วางแผนการจ ดการเร ยนร : ก จกรรมการเร ยนร 18

19 ต วอย าง

20 ประเด นท ฉ นสนใจ ผลการเร ยนร ภาระงาน / ผลงาน เกณฑ การประเม น ก จกรรมการเร ยนร ต วอย าง ๑. ต งประเด นป ญหา โดยเล อกประเด นท สนใจ เร มจากตนเอง ช มชน ท องถ น ประเทศ ๒. ต งสมม ต ฐานประเด นป ญหาท ตนเองสนใจ ๓. ออกแบบ วางแผน ใช กระบวนการรวบรวมข อม ลอย างม ประส ทธ ภาพ โครงร างการศ กษาค นคว า ๑. ม องค ประกอบครบ (ประเด นป ญหา ขอบเขตของข อม ล แผนการจ ดเก บข อม ล เคร องม อ) ๒. ม ความส มพ นธ ก นอย างสมเหต สมผลระหว างขอบเขตข อม ล แผนการจ ดเก บข อม ล เคร องม อท ใช ๑. คร สนทนาก บน กเร ยนเก ยวก บส งท สนใจ ข อสงส ย หร อเร องท น กเร ยนย งไม ทราบค าตอบ และถามค าถาม น กเร ยนจะต งประเด นป ญหาท สนใจได อย างไร น กเร ยนตอบค าถามว ธ การต งประเด นป ญหาของตนเอง ๒... ๓... ส อการเร ยนร / แหล งการเร ยนร ๑... ๒...

21 ต วอย าง

22 ต วอย าง รายว ชาการส อสาร และการน าเสนอ วางโครงร างการเข ยน เร ยนร การสร าง ผลงาน สร างสรรค การน าเสนอ 30% 40% 30%

23 วางโครงร างการเข ยน ต วอย าง ผลการเร ยนร ภาระงาน / ผลงาน เกณฑ การประเม น ๑. วางโครงร างการเข ยนตามหล กเกณฑ องค ประกอบ และว ธ การ เข ยนโครงร าง โครงร างรายงานเช งว ชาการ ๑. ๒. ๓. ก จกรรมการเร ยนร ๑. คร สนทนาก บน กเร ยนและให น กเร ยนทบทวนเก ยวก บการเร ยนร เร อง การศ กษาค นคว า และการสร างองค ความร ๒... ๓... ส อการเร ยนร / แหล งการเร ยนร ๑... ๒... 23

24 การจ ดก จกรรมการน าองค ความร ไปใช บร การส งคม ต วอย าง ไปใช บร การส งคม (Social Service Activity) จ ดก จกรรมในล กษณะของ ก จกรรม / โครงงาน / โครงการ ให ผ เร ยนได เร ยนร ผ าน ประสบการณ 24

25 ต วอย าง เป นก จกรรมท น าความร หร อประย กต ใช ความร หร อประสบการณ จาก 25

26 ก จกรรมการน าองค ความร ไปใช บร การส งคม ระด บม ธยมศ กษาตอนต นและตอนปลาย ต วอย าง ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กเร ยนน าองค ความร น าองค ความร จากการศ กษาค นคว าและสร ปองค ความร การส อสารและน าเสนอ ไปประย กต ใช ในการท าประโยชน ต อส งคมท ท เหมาะสมก บตนเอง ช มชน ส งคมและโลก 2. เพ อให น กเร ยนได ฝ กปฏ บ ต การเก ยวก บองค ความร จากการศ กษาค นคว า 3. เพ อปล กฝ งเร อง การน าองค ความร ไปประย กต ใช ในการท าประโยชน ต อส งคม กล มเป าหมาย น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต นและตอนปลาย ผลงาน (เป เป ดโอกาสให น กเร ยนเล อกตามความสนใจ ความถน ด และความสามารถ) - จ ดท าแผ นพ บเผยแพร ผลงาน / Facebook / เว บไซต หร อเผยแพร ผลงานในเว บไซต / ป ายน เทศ หร อไวน ลเผยแพร ผลงาน / CD DVD เผยแพร ผลงาน / จ ดน ทรรศการเผยแพร ผลงาน ว ธ ด าเน นการ 1. คร ช "แจงและแจ งว ตถ ประสงค ในการเร ยนร ก จกรรมการน าองค ความร ไปใช บร การส งคม 2. น กเร ยนว เคราะห องค ความร เพ อก าหนดแนวทางการน าไปประย กต ใช ให เก ดประโยชน ต อ โรงเร ยนและช มชน 3. น กเร ยนวางแผนการท าก จกรรม เพ อน าความร ไปสร างประโยชน ต อโรงเร ยนและช มชน โดยจ ดท า รายละเอ ยดและตารางเวลาในการปฏ บ ต ก จกรรมตามโครงการ / โครงงาน / ก จกรรมท จะด าเน นการ 4. น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมตามปฏ ท นท ก าหนด 5. น กเร ยนสร ปผลการด าเน นก จกรรม 6. น กเร ยนเผยแพร ผลงานในร ปแบบท หลากหลาย 7. คร และน กเร ยนร วมก นประเม นผลงาน และสร ปบทเร ยน ส อและอ ปกรณ (เล อกให สอดคล องก บก จกรรมท จ ด) ว สด อ ปกรณ ส อส งพ มพ และส ออ เล กทรอน กส ของจร ง ของจ าลอง การว ดและประเม นผล การส งเกตและตรวจผลงาน / การปฏ บ ต จร ง แบบประเม นและเกณฑ การประเม นผลงาน / การปฏ บ ต จร ง 26

27 27

28 การจ ดการเร ยนร รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

29 ท าไมต อง... ข บเคล Aอนอาเซ ยน? 29

30 ประชาคมอาเซ ยน ASEAN Community) 3 เสาหล ก (ASEAN Community) ประชาคมการเม องและความม Aนคงอาเซ ยน (ASEAN Political and Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยน ประชาคมส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยน (ASEAN Socio - Cultural Community: ACSC) 30

31 กฎบ ตรอาเซ ยน (ASEAN Charter) ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) ผ น าประเทศสมาช กลงนาม ในกฎบ ตรอาเซ ยนร วมก น ธรรมน ญอาเซ ยน (A constitution of ASEAN ) วางกรอบการท างาน การจ ดต,งสถาบ น และแนวทางกฎหมายของอาเซ ยน ว ตถ ประสงค หล กของกฎบ ตรอาเซ ยน - สร างอาเซ ยนให.. o ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งข,น o เคารพกฎกต การ วมก นมากข,น o ให ความส าค ญต อประชาชนมากข,น 31

32 อาเซ ยนม เป าหมาย... ประเทศสมาช กอาเซ ยนจะรวมเป นประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) ซ )งประกอบด วย 3 เสาหล ก ในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ม การค าเสร ระหว างก น ไม ม การเก บภาษ ศ ลกากร เป ดให ม การเคล อนย ายท นและการลงท นอย างเสร แรงงานม ฝ ม อ ม อ สระในการหางานท า ภาษาอ งกฤษเป นภาษาท ใช ในการท างานของอาเซ ยน 32

33 การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา ท Aเน น อาเซ ยน อาเซ ยน และการจ ด การเร ยนร เก Aยวก บ อาเซ ยน อาเซ ยน ASEAN Community หล กส ตร สถานศ กษา

34 หล กส ตรแกนกลางฯ 2551 ASEAN Curriculum ท กษะการเร ยนร และการพ ฒนาตน ท กษะพลเม อง/ ความร บผ ดชอบต อส งคม ท กษะพ,นฐาน ท กษะ/ กระบวนการ เห นค ณค าความเป นมน ษย แลกเปล ยนเร ยนร อย างสร างสรรค ค ดว เคราะห อย างม เหต ผล จ ดการ ควบค มตนเองได ยอมร บความหลากหลาย ทางว ฒนธรรม ม ภาวะผ น า แก ป ญหาส งคม น าไปส การเปล ยนแปลง ส อสารได อย างน อย 2 ภาษา ใช เทคโนโลย อย างสร างสรรค แก ป ญหาอย างส นต ท างาน / อย ร วมก บผ อ นได ความร ด าเน นช ว ต ตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ม ว ถ ช ว ตแบบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข เจตคต ตระหน กและร บผ ดชอบ ในความเป นอาเซ ยน ยอมร บความแตกต าง ทางศาสนาและว ฒนธรรม ภ ม ใจในว ถ และความเป นพลเม องไทย ภ ม ใจในความเป นพลเม องอาเซ ยน

35 การจ ดท าหล กส ตรสถานศ กษา ท Aเน นอาเซ ยน หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข,นพ,นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรสถานศ กษา - ส วนน า (ความน า ว ส ยท ศน โรงเร ยน สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ) นพ งประสงค - โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา (โครงสร างเวลาเร ยน โครงสร าง หล กส ตรช,นป ),นป - ค าอธ บายรายว ชา - ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน - เกณฑ การจบการศ กษา รายว ชา พ,นฐานท A บ รณาการ อาเซ ยน รายว ชา เพ Aมเต ม ท Aเน น อาเซ ยน ก จกรรม พ ฒนา ผ เร ยน ท Aเน น อาเซ ยน ก จกรรม เสร ม หล กส ตร ท Aเน น อาเซ ยน อาเซ ยน องค ความร - ความร พ,นฐานเก Aยวก บอาเซ ยน - ข อม ลพ,นฐานเก Aยวก บประเทศ สมาช กอาเซ ยน - ว ถ ช ว ต/พห ว ฒนธรรม - ประชาคมอาเซ ยน กฎบ ตรอาเซ ยน ปฏ ญญาอาเซ ยน - ประเด นส าค ญ เช น พลเม อง ส ทธ มน ษยชน ประชาธ ปไตย ประว ต ศาสตร เช งบวก ส นต ศ กษา ส Aงแวดล อม การเปล Aยนแปลงสภาพ ภ ม อากาศ ส ขภาพ การค าเสร ฯลฯ - ส Aอการเร ยนร และแหล งการเร ยนร ท กษะ กษะ/กระบวนการกระบวนการ - การใช ภาษาอ งกฤษ ภาษาเพ Aอนบ าน - การใช ICT - การค านวณ การให เหต ผล - กระบวนการค ด ว เคราะห สร างสรรค กระบวนการกล ม แก ป ญหา ส บเสาะ ส Aอสาร สร างความตระหน ก ค ณล กษณะอ นพ งประสงค - ม ท กษะช ว ต - กล าแสดงออก - เอ,ออาทรและแบ งป น - เข าใจตนเองและผ อ Aน - ยอมร บความแตกต างระหว างบ คคล - common values - Gender Sensitivity ฯลฯ

36 แนวทางการน า ASEAN Curriculum Sourcebook ารปฏ บ ต ส ก

37 ASEAN Curriculum Sourcebook 37 Curriculum%20Sourcebook_FINAL.pdf

38 ASEAN Curriculum Sourcebook สอดคล องก บแผนงานการจ ดต Bงประชาคมส งคมและ ว ฒนธรรมอาเซ ยน และการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในป พ.ศ.2558 สะท อนอ ต อนอ ตล กษณ ของอาเซ ยน ส งเสร มความร ความเข าใจเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน การเช อมโยงท ศนคต ท เป นสากล ท กษะ พห ว ฒนธรรม การปร บต วเข าก บเศรษฐก จและส งคมโลกท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว (โลกในศตวรรษท 21) บ รณาการเร อง คน ว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ภ ม ศาสตร เศรษฐศาสตร หร อการเม องอย างต อเน อง ใช กระบวนการปฏ บ ต เพ อให เก ดความร ส กการเป น เจ าของและภาคภ ม ใจในการเป นสมาช กอาเซ ยน 38

39 5 Themes / 5 กรอบเน <อหา 2. Valuing Identity and Diversity การเห นค ณค า ของอ ตล กษณ และความ หลากหลาย 1. Knowing ASEAN ความร เก )ยวก บ อาเซ ยน 3. Connecting Global and Local การเช )อมโยงโลก และท องถ )น Curriculum Goals Promoting Equity and Justice การส งเสร ม ความเสมอภาค และความ ย ต ธรรม 5. Working Together for a Sustainable Future การท างานร วมก น เพ )ออนาคต ท )ย )งย น

40 1. ความร เก Aยวก บอาเซ ยน การเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยน (โครงสร าง สมาช ก ว ตถ ประสงค และแนวทาง) การส ารวจล กษณะท ส าค ญ ความส าเร จ และ ความท าทายในอนาคตของอาเซ ยน 40

41 2. การเห นค ณค าของอ ตล กษณ และความหลากหลาย การส ารวจความส มพ นธ ท ซ บซ อนและม อ ทธ พลต อว ฒนธรรม และความเช อ การตระหน กร และช นชมในความแข งแกร ง ท ปรากฏในความเหม อนและล กษณะเฉพาะของคนในอาเซ ยน 41

42 3. การเช Aอมโยงโลกและท องถ Aน การส ารวจว าประเด นในท องถ นได ร บอ ทธ พลจากการพ ฒนา และกระแสของโลกอย างไร และเหต การณ ในท องถ นของ อาเซ ยนส งผลต อสภาพความเป นจร งของโลกอย างไร 42

43 ภาษาอ งกฤษ การอ าน/ศ ลป\ภาษา(English, Reading or Language Arts) ภาษาท ม บทบาทส าค ญของโลก (World Languages) ศ ลปะ (Arts) คณ ตศาสตร (Mathematics) เศรษฐศาสตร (Economics) ว ทยาศาสตร (Science) ภ ม ศาสตร (Geography) ประว ต ศาสตร (History) การปกครอง(Government) และความเปgนพลเม อง (Civic) ท กษะช ว ตและการท างาน (Life and Career Skills) ความย ดหย นและการปร บต ว (Flexibility and Adaptability) ความค ดร เร มและการช "น าตนเอง (Initiative and Self-Direction) ท กษะทางส งคมและการเร ยนร ข ามว ฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) ประส ทธ ภาพการผล ต และความร บผ ด (Productivity and Countability) ความเปgนผ น าและความร บผ ดชอบ (Leadership and Responsibility) Framework for 21st Century Learning ว ชาแกนและห วข อการเร ยนร (Core Subjects and 21 st Century Themes) Learning and Innovation Skills 21 st 21 st Century Support System Century Standards Assessments of 21 st Century Skills 21 st Century Curriculum and Instruction 21 st Century Professional Development 21 st Century Learning Environments ห วข อสหว ทยาการ(21 st Century interdisciplinary Theme) จ ตส าน กต อโลก (Global Awareness) การร เร อง การเง น เศรษฐก จ ธ รก จ (Financial, Economic, Business) การร เร อง ผ ประกอบการ(Entrepreneurial Literacy) การร เร อง พลเม อง(Civic Literacy) การร เร อง ส ขภาพ (Health Literacy) การร เร อง ส งแวดล อม (Environmental Literacy) ความค ดสร างสรรค และนว ตกรรม (Creativity and Innovation) ค ดอย างม ว จารณญาณ และการแก ปRญหา(Critical ท กษะด านสารสนเทศ ส อ และ เทคโนโลย (Information, Media and Thinking and Problem Solving) Technology Skills) การส อสารและการร วมม อก นท างาน(Communication and Collaboration) การร เร อง สารสนเทศ(Information Literacy) การร เร อง ส อ(Media Literacy) การร เร อง ICT (Information, Communication and Technology) Source:

44 4. การส งเสร มความเสมอภาคและความย ต ธรรม การปล กฝ งหล กการของความย ต ธรรมและความเสมอภาค การใหเคร องม อและแนวทางแก ผ เร ยน (ทางด านว ทยาศาสตร การเม อง และปร ชญา) เพ อว เคราะห สถานการณ ท ซ บซ อน และตอบสนองอย างเหมาะสม 44

45 5. การท างานร วมก นเพ อ A อนาคตท ย A งA ย น การตระหน กถ งความกดด นต อทร พยากรท ม อย างจ าก ด อการพ ฒนา และการเพ มจ านวนประชากร และการน าไปใชเพ ท ย งย น การสร างแรงบ นดาลใจให ผ เร ยนท างานร วมก น ท งB ในช มชนและนอกช มชน เพ อการสร างอนาคตท ม งค ง ต สข น สน และย งย นของอาเซย 45

46 4 Pathways & Essential Questions ประชาชน: รายบ คคล กล มชาต พ นธ มรดก ทางว ฒนธรรม ร ฐบาลและพลเม อง ส ขภาพ ความปลอดภ ย บทบาททางเพศ และ บทบาทระหว างอาย ในครอบคร ว และส งคม People Places สถานท : ล กษณะทางกายภาพ ล กษณะภ ม ประเทศ ระบบ น เวศ ภ ม อากาศ ผลกระทบ จากพล งธรรมชาต ต าง ๆ Pathways Ideas แนวค ด: ศาสนา ความเช อ ปร ชญา ค าน ยม ร ปแบบการปกครอง แง ค ด เก ยวก บโลก เทคโนโลย การยอมร บ และการปร บต ว Materials ส อ:ส งท เป นร ปธรรม เช น เคร องอ ปโภคบร โภค ส งประด ษฐ งานห ตถกรรม งานศ ลปะ

47 แนวทางการจ ดการเร ยนร การจ ดการเร ยนร ใน 3 ระด บ ได แก ประถมศ กษาตอนปลาย ม ธยมศ กษา ตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ครอบคล ม 7 สาขาว ชา ได แก ประว ต ศาสตร และส งคมศ กษา ว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร หน าท พลเม องและจร ย และจร ยศ กษา ภาษาและวรรณกรรม ศ ลปะ ส ขศ กษาและพลศ กษา และเทคโนโลย การศ กษา พ ฒนาแนวทางการจ ดการเร ยนร ผ าน 5 กรอบเน "อหา (Themes) และผ าน 4 ช องทาง (Pathways) รวมท "งใช ค าถามส าค ญ (Essential Questions) ท เน น กระบวนการค ดท ส าค ญ เช น การค ดว เคราะห ส งเคราะห สร างสรรค แก ป ญหา เป นต น เป นค าถามท เช อมโยงก บ Pathways และ Themes ท ก าหนด โดยม ต วอย างแผนการจ ดการเร ยนร ใน 7 สาขาว ชา 47 ท ออกแบบด วย Backward Design

48 8 กล มสาระ กล มสาระ ภาษาไทย ภาษาไทย คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร การงาน การงาน ภาษา ภาษา ต างประเทศ ต างประเทศ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข "นพ "นฐาน หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข "นพ "นฐานพ ทธศ กราช พ ทธศ กราช กล มสาระ กล มสาระ การเร ยนร การเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ศาสนา และ ศาสนา และ ว ฒนธรรม ว ฒนธรรม ส ขศ กษา ส ขศ กษา และ และ พลศ กษา พลศ กษา ศ ลปะ ศ ลปะ การงาน การงาน อาช พและ อาช พและ เทคโนโลย เทคโนโลย ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมเสร มหล กส ตร ก จกรรมเสร มหล กส ตร

49 การจ ดการเร ยนร เก Aยวก บอาเซ ยน เพ Aอพ ฒนาเยาวชนไทยม ความพร อมในการ เป นสมาช กท Aด ของประชาคมอาเซ ยน สามารถ ต ดต อส Aอสารและอย ร วมก นได บนพ,นฐานของ ความเสมอภาคและผลประโยชน ร วมก นในการ เสร มสร างความม Aนคงในด านเศรษฐก จ การเม อง ส งคมและว ฒนธรรมของภ ม ภาคอาเซ ยน 49

50 แนวการจ ดการเร ยนร เก Aยวก บอาเซ ยน เน นผ เร ยนเป นส าค ญ เป ดโอกาสให ผ เร ยนเข ามา ม ส วนร วม เน นการบ รณาการ ย ดหย น ปร บเปล Aยนได ตามความเหมาะสม เน นกระบวนการค ด กระบวนการแก ป ญหา กระบวนการสร างความตระหน ก กระบวนการส Aอสาร

51 เล อกใช ว ธ สอนและเทคน คการสอน ส Aอ/แหล ง การเร ยนร การว ดและประเม นผลท Aหลากหลาย ตามสภาพจร ง ส งเสร มการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และ ค าน ยมท Aด เพ Aอความเป นพลเม องท Aด ในประชาคม อาเซ ยน

52 ส Aอการเร ยนร /แหล งการเร ยนร เอกสาร หน งส อ ต ารา น ตยสาร วารสาร หน งส อพ มพ วรรณกรรม วรรณคด เร Aองราว เหต การณ เพลง เกม การละเล น ธงชาต ล กโลก แผนท A แผ นพ บ บ ตรค า บ ตรภาพ ป ายน เทศ ของจร ง ของจ าลอง E-book, Website, Internet, Facebook, Web Community, CD, DVD etc. สถานท Aต างๆ บ คคลต างๆ ฯลฯ

53 Website แนะน า

54 ผ เร ยนม ความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน/ ประชาคมโลก

โครงการการศ กษาเพ อความเข าใจอ นด ระหว างชาต

โครงการการศ กษาเพ อความเข าใจอ นด ระหว างชาต โครงการการศ กษาเพ อความเข าใจอ นด ระหว างชาต (UNESCO Associated Schools Project : ASP) จ ไรร ตน แสงบ ญนา ประเด นนาเสนอ 1.ความเป นมา 2.ว ตถ ประสงค 3.สถานภาพในป จจ บ น 4.ก จกรรมของโครงการ ASP 5.แผนงานในอนาคต

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

โครงการสร างช มชนการเร ยนร คร เพ อศ ษย เพ อปฏ ร ปการศ กษา: กรอบแนวค ดและข นตอนการทางาน

โครงการสร างช มชนการเร ยนร คร เพ อศ ษย เพ อปฏ ร ปการศ กษา: กรอบแนวค ดและข นตอนการทางาน โครงการสร างช มชนการเร ยนร คร เพ อศ ษย เพ อปฏ ร ปการศ กษา: กรอบแนวค ดและข นตอนการทางาน การปฏ ร ปการศ กษา ประเทศไทยจาเป นต องใช กระบวนท ศน ใหม ใช การ ประสานภาค แนวราบและใช ช มชนเป นฐาน ม ลน ธ สดศร -สฤษด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

การด ำเน นงาน ด านส งคม

การด ำเน นงาน ด านส งคม Society 32 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น การด ำเน นงานของธนาคารกร งไทย ม เป าหมายส ำค ญ ในการท ำให ธนาคารม การเต บโต อย างย งย น ม ผลก ำไรท ม ค ณภาพ เป นธนาคารท ภาคร ฐเล อกใช บร การ และเป นธนาคารท ม ความพร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง ผ เสนอโครงการ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ (อ.เกษม ส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๖.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นของสถานศ กษา ๖.๑.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นสอดคล องก บว ส ยท ศน นโยบายและเป าหมายการพ ฒนา ค ณภาพสถานศ กษา หล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information