TOR ว าจ างบร หาร 2012 Asian Conference. จ ดท าโดย สตท.

Size: px
Start display at page:

Download "TOR ว าจ างบร หาร 2012 Asian Conference. จ ดท าโดย สตท."

Transcription

1 ขอบเขตการจ างบร หารการประช มส มมนา (Term of Reference) โครงการประช มส มมนาผ ตรวจสอบภายในภาคพ นเอเช ย ประจ าป ค.ศ (2012 Asian Conference of the Asian Confederation of the Institute of Internal Auditor ACIIA) 1. หล กการและเหต ผล ในป ค.ศ สมาคมผ ตรวจสอบภายในแห งประเทศไทย (สตท.) (The Institute of Internal Auditors of Thailand IIAT) ได ร วมก บสมาคมผ ตรวจสอบภายในในภ ม ภาคเอเช ย อ ก 9 ประเทศ ได แก ออสเตรเล ย สาธารณร ฐประชาชนจ น ฮ องกง อ นโดน เช ย ญ ป น เกาหล มาเลเซ ย ฟ ล ปป นส และไต หว น ก อต ง The Asian Confederation of Institute of Internal Auditors (ACIIA) โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ เผยแพร มาตรฐานว ชาช พตรวจสอบภายในและแนวทางการปฏ บ ต งานของผ ตรวจสอบภายในระด บสากล ให เป นท แพร หลายและยอมร บในภ ม ภาคเอเช ย รวมท งเพ อเป นแหล งแลกเปล ยนข อม ลความร ข าวสาร ว ชาการด านการตรวจสอบภายในระหว างประเทศสมาช กด วยก น ด งน นเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าว ACIIA จ งได ก าหนดให ม การจ ดส มมนาให แก ผ ตรวจสอบภายใน ในภาคพ นเอเช ยโดยให ประเทศสมาช ก ผล ดเปล ยนก นเป นเจ าภาพ ซ งเป นก จกรรมหล กของ ACIIA ป จจ บ น ACIIA ม ประเทศสมาช กรวมท งส น 16 ประเทศ ประกอบด วย ไทย ออสเตรเล ย สาธารณร ฐประชาชนจ น ฮ องกง อ นโดน เช ย ญ ป น เกาหล มาเลเซ ย ฟ ล ปป นส ไต หว น ส งคโปร อ นเด ย ศร ล งกา ปาก สถาน ปาป วน วก น และสาธารณร ฐอาเซอร ไบจาน โดย ในป ค.ศ น เป นวาระท สมาคมผ ตรวจสอบภายในแห งประเทศไทย จะต องท าหน าท เจ าภาพ ด าเน นการจ ดการส มมนา ACIIA รวมถ งจ ดการประช มผ แทนประเทศสมาช กของ ACIIA ค อ การประช ม ประจ าป ประเทศสมาช ก (Annual General Meeting) การประช มผ แทนของประเทศสมาช ก (Business Meeting) และการประช มห วหน าเจ าหน าท ของประเทศสมาช ก (Asian Chief Staff Officers Meeting) ใน วาระเด ยวก นด วย โดยม ผ เข าร วมการส มมนาและการประช ม รวมท งส นประมาณ 1,000 คน ด งน (1) ผ เข าร วมการส มมนาจากภ ม ภาคเอเช ยแปซ ฟ ค ซ งประกอบด วย คณะกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ผ บร หาร ผ ปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน ผ ปฏ บ ต งานบร หารความเส ยง เจ าหน าท หน วยงานก าก บ ด แล และผ สนใจจากประเทศสมาช ก ACIIA จ านวน 15 ประเทศ ประมาณ 300 คน และจากประเทศไทย ประมาณ 600 คน (2) ผ แทนจากประเทศสมาช กเข าร วมการประช ม ACIIA ประกอบด วยผ บร หารสมาคมฯ จาก 16 ประเทศ ประมาณ 30 คน (3) ผ แทนจาก IIA Global ประมาณ 10 คน (4) ส อมวลชน ผ ส งเกตการณ และผ ท เก ยวข อง ประมาณ 100 คน

2 2 ด วยเหต น สตท. จ งม ความจ าเป นท จะต องว าจ างเอกชนท ม ความช านาญและประสบการณ ในการ บร หารการประช มระด บนานาชาต เพ อให การด าเน นการตามภารก จด งกล าวของ สตท.เป นไปด วยความเร ยบร อย และบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค ต อไป 2. ว ตถ ประสงค ของการจ างบร หารการประช มส มมนา 2.1 เพ อให การส มมนา 2012 Asian Conference และการประช มผ แทนของประเทศสมาช ก ACIIA ด าเน นไปด วยความเร ยบร อย ม ประส ทธ ภาพ และบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค ของการส มมนา และการประช ม 2.2 เพ อให การบร หารจ ดการส มมนา 2012 Asian Conference และการประช มผ แทนของ ประเทศสมาช ก ACIIA ม ความโดดเด นในระด บมาตรฐานสากล และม การประย กต ใช เทคโนโลย ท ท นสม ย ในการจ ดการประช ม 2.3 เพ อสร างความประท บใจให ก บผ เข าร วมการส มมนาและประช ม รวมท งเสร มสร าง ภาพล กษณ ท ด ให แก ประเทศไทยในการเป นเจ าภาพจ ดการส มมนาและการประช มระด บภ ม ภาค ตลอดจนส งผลด ต อการท องเท ยวของไทยให เป นท ประจ กษ แก ผ เข าร วมการส มมนาและการประช ม รวมท ง ผ เก ยวข องมากย งข น 2.4 เพ อผล กด นและกระต นให องค กรท งภาคร ฐและภาคเอกชนเห นความส าค ญของการก าก บ ด แล การบร หารความเส ยง และการตรวจสอบภายในมากข นและเข าร วมการส มมนา 3. สถานท จ ดการส มมนาและการประช ม : กร งเทพมหานคร 4. ช วงเวลาด าเน นการ : ระหว างเด อนพฤศจ กายน เด อนธ นวาคม ค.ศ ร ปแบบการจ ดการส มมนาและการประช ม : 5.1 การส มมนาเป นแบบ General Session ประมาณ 6 sessions และ Break-out Session ประมาณ 20 sessions ใช เวลาในการส มมนาประมาณ 2 ว นคร ง 5.2 การประช มเป นแบบประช มแสดงความค ดเห นร วมก นท งคณะ รวม 3 คณะ ด งน คณะท 1 การประช มประจ าป ประเทศสมาช ก (Annual General Meeting) คณะท 2 การประช มผ แทนของประเทศสมาช ก (Business Meeting) คณะท 1 และ คณะท 2 ใช เวลาในการประช มต อเน องก นประมาณคร งว น คณะท 3 การประช มห วหน าเจ าหน าท ของประเทศสมาช ก (Asian Chief Staff Officers Meeting) ใช เวลาในการประช มประมาณ 1 2 ว น การด าเน นการจ ดการส มมนาและการประช มเป นแบบใช กระดาษน อยท ส ดโดยเน นการใช ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ

3 6. ขอบเขตของงานจ างบร หารการประช มส มมนา ผ ร บจ างจะต องด าเน นงานโดยแบ งงานออกเป น 5 ส วน ด งน 6.1 การเผยแพร ประชาส มพ นธ ผ ร บจ างจะต องด าเน นการอย างน อย ด งต อไปน จ ดท าแผนการประชาส มพ นธ การส มมนา 2012 Asian Conference ท จะม ข นใน ประเทศไทย เพ อก าหนดกรอบแผนปฏ บ ต การประชาส มพ นธ อ นได แก การโฆษณา ประชาส มพ นธ ท เหมาะสมท งในประเทศไทยและต างประเทศ จ ดท าส อประชาส มพ นธ เพ อใช ในการเผยแพร ด าเน นการเผยแพร ประชาส มพ นธ ผ านส อต าง ๆ เพ อให ประชาชนได ร บร และเข าใจ ก อนท จะม การจ ดส มมนา 2012 Asian Conference การเตร ยมการจ ดส มมนาและการประช ม ผ ร บจ างจะต องด าเน นการให เป นไปตาม ความต องการของ สตท. โดยจะต องด าเน นการอย างน อยด งต อไปน เช ญผ เข าร วมการส มมนาและการประช มผ านระบบสารสนเทศ โดยต องม การ ออกแบบ Web Site ข นมารองร บการส มมนา 2012 Asian Conference และการประช มผ แทนประเทศ สมาช ก ACIIA จ ดหาโรงแรมท พ กส าหร บผ เข าร วมการส มมนาและการประช ม ให บร การจองท พ กของผ เข าร วมการส มมนาและการประช มผ านระบบสารสนเทศ ตามรายช อโรงแรมท สตท. เห นชอบ อ านวยความสะดวกให ก บผ เข าร วมการส มมนาและการประช มท เด นทางมาจาก ต างประเทศ ท งไปและกล บ ระหว างสนามบ นส วรรณภ ม จนถ งโรงแรมท พ ก อ านวยความสะดวกในการเด นทางให แก ผ เข าร วมการส มมนาและการประช มไปกล บ ระหว างโรงแรมท พ กและสถานท ส มมนา/สถานท ประช ม จ ดเตร ยมผ ด าเน นรายการในงานเล ยงร บรองและวาระอ น ๆ ท จ าเป น จ ดท าแผนผ งสถานท จ ดงาน (Floor Plan) โดยจ ดแบ งเป นส ดส วนตามก จกรรมต าง ๆ และว ตถ ประสงค ของการจ ดงานโดยประสานงานก บเจ าหน าท สตท จ ดหาคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ส าหร บใช ในการส มมนาและการประช ม ยานพาหนะ รวมท งส งอ านวยความสะดวกอ น ๆ ตามความต องการของ สตท. ตามท จะได ม การตกลงก นระหว าง สตท. และผ ร บจ าง จ ดหาล าม (interpreter) พร อมอ ปกรณ ส าหร บแปลภาษาอ งกฤษเป นภาษาไทย ระหว างการส มมนา จ ดหาของท ระล กส าหร บผ เข าร วมการส มมนาและการประช ม บร หารจ ดการอ น ๆ จนกระท งส นส ดการจ ดงาน

4 6.3 ด านว ชาการ ผ ร บจ างจะต องด าเน นการอย างน อยด งต อไปน จ ดหาและด าเน นการเช ญว ทยากรในการส มมนาตามท สตท.เห นชอบและ ประสานงานก บว ทยากรท งก อนและระหว างการส มมนา จ ดท าเอกสารแนะน าห วข อว ชา สร ปประเด นส าค ญ แนะน าว ทยากร ว น เวลา และ ห องบรรยาย เพ อเป นค ม อส าหร บผ เข าส มมนา และการจ ดท าสร ปผลการส มมนา จ ดท าเอกสารประกอบการส มมนาเผยแพร ใน Website ท งก อนและหล งการส มมนา จ ดท ารายงานการประเม นผลการจ ดงานพร อมท งเข ยนรายงานเช งว เคราะห ด านส นทนาการและอ านวยความสะดวก ผ ร บจ างจะต องด าเน นการอย างน อยด งต อไปน จ ดอาหารว างและอาหารกลางว นส าหร บว ทยากร ผ เข าร วมการส มมนาและ ผ เข าร วมการประช มระหว างว นส มมนาและว นประช ม จ ดงานเล ยงอาหารค าในร ปแบบท สามารถน าเสนอศ ลปว ฒนธรรมไทยส าหร บ ผ เข าร วมการส มมนาและผ เข าร วมการประช ม จ านวน 1 คร ง จ ดงานเล ยงอาหารค าส าหร บผ แทนเข าร วมการประช มจากประเทศสมาช ก จ านวน 1 คร ง จ ดเตร ยมก จกรรมทางเล อกต าง ๆ ส าหร บผ เข าร วมการส มมนาและการประช ม รวมท งผ ต ดตามหล งว นส มมนาและว นประช ม โดยค ดค าใช จ ายจากผ ร บบร การ จ ดเตร ยมก จกรรมต าง ๆ ส าหร บผ ต ดตามในระหว างว นส มมนาและว นประช ม โดย ค ดค าใช จ ายจากผ ร บบร การ จ ดให ม ศ ลปว ฒนธรรมไทยให เป นท ประจ กษ แก ผ เข าร วมส มมนาและผ เก ยวข อง เพ อ เป นการส งเสร มด านการท องเท ยวของไทยมากย งข น 6.5 ด านการหารายได ผ ร บจ างจะต องด าเน นการอย างน อยด งต อไปน จ ดท า Sponsor Package และอ ตราค าสน บสน นการจ ดงานน าเสนอต อ คณะกรรมการสมาคมเพ อทราบ จ ดหาผ สน บสน นการจ ดงาน และประสานงานก บผ สน บสน นตลอดโครงการ 7. ค ณสมบ ต ของผ เสนองานเพ อร บการพ จารณาค ดเล อกเป นผ ร บจ าง 7.1 เป นน ต บ คคลท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ซ งประกอบก จการเก ยวก บการบร หารจ ดการ ประช มส มมนาในระด บประเทศและระด บนานาชาต 7.2 ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถและประสบการณ ในการจ ดการประช มนานาชาต การจ ด น ทรรศการ งานแสดงส นค าภายในประเทศหร อต างประเทศ

5 7.3 ม ผลงานในการบร หารจ ดการประช มส มมนา รวมท งการจ ดก จกรรมในระหว างการ ประช มส มมนา และม ประสบการณ ด านการประชาส มพ นธ เป นท น าเช อถ อและเป นท ยอมร บของ สตท. รวมท งม ประสบการณ ในการท างานก บหน วยงานของร ฐ 7.4 ม ความพร อมในการด าเน นงานตามขอบเขตของงานจ างท ก าหนดได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให การด าเน นงานสามารถบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายภายในระยะเวลาท ก าหนด 7.5 ไม เป นผ ท ถ กระบ ไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการ และได แจ งเว ยนช อแล ว หร อไม เป นผ ท ได ร บผลของการส งให น ต บ คคล หร อบ คคลอ นเป นผ ท งงานตามระเบ ยบของทางราชการ 7.6 ไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ เสนองานรายอ นท เข าเสนองานในคราวเด ยวก น 5 8. รายละเอ ยดการเสนองาน 8.1 ผ เสนองานต องเสนอรายละเอ ยดเอกสารหล กฐานท เก ยวข อง ซ งประกอบด วยค ณสมบ ต ของ ผ เสนองาน ข อเสนอการจ ดการประช มส มมนาและข อเสนอด านการเง นโดยแยกเป น 2 ซอง ด งน ซองท 1 ค ณสมบ ต ของผ เสนองานและข อเสนอการจ ดการประช มส มมนาประกอบด วย (1) รายละเอ ยดเก ยวก บผ เสนองาน : ได แก เอกสารหล กฐานท แสดงถ งการจดทะเบ ยน น ต บ คคลและการประกอบก จการ (หน งส อร บรองการจดทะเบ ยนท ออกโดยกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ท ม อาย ไม เก น 6 เด อน น บถ งว นย นข อเสนองาน) ประสบการณ การท างาน ผลงานท เก ยวข อง ฐานะการเง น รายละเอ ยดของผ ม อ านาจบร หาร กรรมการ ห นส วน ผ ถ อห นของน ต บ คคล และ รายละเอ ยดจ านวนพน กงานประจ า (2) รายละเอ ยดของบ คลากร : ได แก เอกสารหล กฐานท แสดงถ งบ คลากรท งหมด ท ผ เสนองานจะใช ในการด าเน นงานตามขอบเขตของงานจ าง พร อมรายละเอ ยดเก ยวก บประว ต ค ณว ฒ ความร ความสามารถ ประสบการณ การท างาน และผลงานของบ คลากรท เสนอในต าแหน งต าง ๆ (3) รายละเอ ยดแนวความค ดและว ธ การท างาน : ได แก เอกสารหล กฐานท แสดงถ ง ความเข าใจในการท างาน กลย ทธ / ว ธ การท างาน และร ปแบบโครงสร างองค กรในการบร หารจ ดการและ ด าเน นงานโครงการให เป นไปตามขอบเขตของงานจ าง โดยค าน งถ งว ตถ ประสงค ของการว าจ างอย าง ครบถ วนสมบ รณ (4) รายละเอ ยดแผนการด าเน นงานและแผนปฏ บ ต การ : ได แก เอกสารหล กฐานท แสดงถ งแผนการท างานและแผนปฏ บ ต การท แสดงรายละเอ ยดของแต ละก จกรรมซ งสอดคล องก บขอบเขต ของงานจ าง พร อมก าหนดเวลาการท างานต งแต เร มต นจนแล วเสร จในแต ละก จกรรม ซองท 2 ข อเสนอด านการเง น ประกอบด วย (1) รายละเอ ยดรายได ค าใช จ าย และค าจ างท สอดคล องก บข อเสนอการจ ดการ ประช มส มมนาและขอบเขตของงานจ างอย างม เหต ผล โดยผ เสนองานเป นผ ร บผ ดชอบภาษ ม ลค าเพ มใน ส วนท เก ยวข อง (2) จ านวนเง นสน บสน นส ทธ ท ผ เสนองานจะมอบให สตท.

6 6 8.2 ผ เสนองานต องย นยอมมอบข อเสนอและเอกสารหล กฐานต าง ๆ ท ได เสนอมาท งหมดให เป น สมบ ต ของ สตท. โดยไม เร ยกร องค าตอบแทนใด ๆ ท งส น พร อมท งย นยอมให น าไปใช ประโยชน ได ตามท สตท.เห นสมควร 9. ว ธ การย นเสนองาน 9.1 ผ เสนองานจะต องเสนอเอกสารหล กฐานเพ อการพ จารณาค ดเล อกตามท ก าหนดในข อ 8 โดยแยกเป น 2 ซองตามท ก าหนดไว ข างต น โดยถ อปฏ บ ต ด งน ซองท 1 : ค ณสมบ ต ของผ เสนองาน และข อเสนอการจ ดการประช มส มมนา จ านวน 11 ช ด แยก เป นต วจร ง 1 ช ด ส าเนา 10 ช ด ซองท 2 : ข อเสนอด านการเง น จ านวน 11 ช ด แยกเป นต วจร ง 1 ช ด ส าเนา 10 ช ด เอกสารท ง 2 ซอง ต องป ดผน กซองให เร ยบร อยและจ าหน าซองถ ง นายกสมาคมผ ตรวจสอบภายใน แห งประเทศไทย และย นต อเจ าหน าท ของ สตท. ในว นท 1 ส งหาคม 2554 ระหว างเวลา น. ถ ง น. ณ ห องประช มอ สส มช ญ 5 ช น 3 อาคารม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ซอย ทองหล อ 25 ถนนส ข มว ท 55 เขตว ฒนา กร งเทพฯ ท งน เม อพ นก าหนดเวลาร บซองด งกล าว สตท. จะ ไม ร บซอง ไม ว ากรณ ใด ๆ 9.2 ผ เสนองานต องวางเง นประก นซองจ านวน 50,000 บาท โดยจ ายเป นแคชเช ยร เช ค ส งจ าย ในนาม สมาคมผ ตรวจสอบภายในแห งประเทศไทย ท งน สมาคมฯ จะค นเง นประก นซองให แก ผ ไม ได ร บ การค ดเล อก ภายใน 14 ว นหล งจากว นประกาศผลการค ดเล อก 10. การพ จารณาค ดเล อก 10.1 สตท. จะพ จารณาความครบถ วนถ กต องและความช ดเจนของค ณสมบ ต ผ เสนองาน ข อเสนอการจ ดการประช มส มมนา และข อเสนอด านการเง นตามรายละเอ ยดเอกสารหล กฐานท ก าหนดไว ท งน รายละเอ ยดต าง ๆ ท ผ เสนองานได เสนอมาน น หากม ป ญหาในการต ความของข อความใด ให ถ อ ค าว น จฉ ยของคณะกรรมการสตท. เป นท ย ต โดยสตท. จะพ จารณาค ดเล อกผ เสนองานท เสนอรายละเอ ยด ครบถ วน ถ กต อง สอดคล องก บขอบเขตของงานจ างและเป นประโยชน ก บ สตท.มากท ส ด 10.2 สตท. สงวนส ทธ ในการพ จารณาค ดเล อก โดยไม จ าต องถ อเอาราคาต าส ดหร อส งส ด เป นเกณฑ แต จะพ จารณาค ดเล อกผ เสนองานท น าเสนอแนวค ดและแผนงานสอดคล องก บว ตถ ประสงค และน าเช อว าจะสามารถด าเน นการให ผลการจ ดการส มมนาประสบผลส าเร จมากท ส ด 10.3 ในกรณ ท จ าเป นเพ อประโยชน ในการพ จารณาค ดเล อก คณะกรรมการ สตท. อาจเช ญ ผ เสนองานให มาน าเสนอและช แจงรายละเอ ยดต อคณะกรรมการ ฯ ซ งผ เสนองานจะต องพร อมในการ น าเสนอ หร อช แจงรายละเอ ยดตามท คณะกรรมการซ กถามท นท 10.4 ผลการพ จารณาค ดเล อกของคณะกรรมการ สตท. ถ อเป นท ส ด ผ เสนองานรายใดจะเร ยกร อง ค าใช จ ายหร อค าเส ยหายใด ๆ ไม ได ท งน เม อการพ จารณาค ดเล อกเสร จส น สตท. จะม หน งส อแจ งผล

7 การพ จารณาค ดเล อกไปย งผ เสนองานแต ละรายทราบ รวมท งประกาศลงใน Web site ของ สตท. ภายใน ว นท 1 ก นยายน ผ เสนองานท ได ร บการค ดเล อกเป นผ ร บจ างจะต องมาท าส ญญาจ างและวางหล กประก น ส ญญา ก บ สตท. ตามท สตท.ก าหนดภายในว นท 7 ก นยายน ผลงานท ผ ร บจ างจะต องส งมอบและด าเน นการ ภายหล งจากท ได ลงนามในส ญญาว าจ างแล ว ผ ร บจ างจะต องส งมอบผลงาน ด งน 11.1 แผนการประชาส มพ นธ โดยครอบคล มถ งแผนการด าเน นงาน แนวทางการประชาส มพ นธ ว ธ การเผยแพร ประชาส มพ นธ ซ งจะต องครอบคล มตามท ก าหนด จ านวน 10 ช ด ภายใน 15 ว นน บถ ดจาก ว นลงนามในส ญญา 11.2 แผนการเตร ยมจ ดส มมนา โดยครอบคล มถ งแผนการด าเน นงานลงทะเบ ยนตอบร บ การจ ดท าแผนผ งสถานท จ ดงาน ( Floor Plan) และร ปแบบการส มมนา ตามความต องการของสมาพ นธ สมาคมผ ตรวจสอบภายในภาคพ นเอเช ย (ACIIA) จ านวน 10 ช ด ภายใน 60 ว น น บถ ดจากว นลงนามใน ส ญญา โดยต องส งร างแผนให ก บ สตท. พ จารณาภายใน 30 ว น น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา 11.3 รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าเด อน โดยครอบคล มถ งการด าเน นงานในการเผยแพร ประชาส มพ นธ การจ ดส มมนา 2012 Asian Conference และการประช มผ แทน ACIIA ในแต ละเด อน เป นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ จ านวนอย างละ 10 ช ด ภายในว นท 7 ของเด อนถ ดไป 11.4 รายงานผลการปฏ บ ต งานฉบ บสมบ รณ โดยครอบคล มถ งรายงานการประเม นผลการจ ดงาน พร อมรายงานในเช งว เคราะห และรายงานผลการประชาส มพ นธ อ นได แก การโฆษณาประชาส มพ นธ และ เอกสารเผยแพร ส าหร บผ เข าร วมประช ม เป นต น เป นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ จ านวนอย างละ 20 ช ด พร อม CD ROM จ านวน 1 ช ด (ถ าม ) ภายใน 15 ว น น บจากว นท ส นส ดส ญญา 12. การมอบเง นสน บสน นให สตท ในว นท าส ญญาว าจ าง ผ เสนองานจะต องส งมอบเง นสน บสน นส ทธ จ านวนร อยละ 25 ของ จ านวนเง นท เสนอ 12.2 ก อนถ งว นส มมนา 7 ว น ผ เสนองานจะต องส งมอบเง นสน บสน นส ทธ จ านวนร อยละ 75 ของ จ านวนเง นท เสนอ... สมาคมผ ตรวจสอบภายในแห งประเทศไทย 3 ม ถ นายน 2554

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ กอบรมหล กส ตรส ทธ มน ษยชนสาหร บเจ าหน าท ร ฐ ณ เคร อร ฐออสเตรเล

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information