ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร

Size: px
Start display at page:

Download "ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร"

Transcription

1 ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร 1) งานพ ฒนาบ คลากรฯและการจ ดการความร วางแผนการปฏ บ ต การการจ ดการความร ในว ทยาล ยฯเป น รายเด อน และท าความเข าใจเก ยวก บการ การจ ดการความร (KM : Knowledge Management) โดยม ว ส ยท ศน การท า KM : ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครล าปาง จะเป นองค กรท ม ว ฒนธรรมแห งการ เร ยนร ร วมก น เพ อพ ฒนาองค กร พ ฒนาอาจารย และน กศ กษาให ม ค ณภาพ และเป นท พ งทางว ชาการทางด าน ส ขภาพแก ส งคม ป จจ ยความส าเร จ 1. ผ บร หารและบ คลากรม ความร ความเข าใจและเห นความส าค ญของ KM/LO 2. ม งานพ ฒน ฯ+KM ด าเน นงานด านบร หารจ ดการด าน KM/LO 3. ม เทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ ในการสน บสน นระบบ KM/LO 4. ผ บร หารให การสน บสน นเช งนโยบาย และงบประมาณ 5. ม บรรยากาศและสภาพแวดล อมท เอ อต อการแสวงหาความร และแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น 6. ม ท ศคต เช งบวกในการ ถ ายทอดประสบการณ การท างาน/การเร ยนร 7. ม ระบบการต ดตามและประเม น ผลอย างต อเน อง 8. ม ระบบการสร างแรงจ งใจเร อง KM/LO ให บ คลากร 9. ม โครงสร างองค กร ระบบ และกลไกในการบร หารจ ดการท เอ อต อการเป นองค กรแห งการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรม ว ฒนธรรมในการเร ยนร ร วมก นอย างม ค ณภาพ (หมายถ ง ผ บร หาร อาจารย เจ าหน าท บ คลากร น กศ กษา และศ ษย เก า) 2. เพ อให ว ทยาล ยฯม คล ง ความร ท หลากหลายท นสม ย และเป นแหล งเร ยนร ร วมก นท งองค กรและส งคม 3. เพ อให ว ทยาล ยฯม ระบบ สารสนเทศท ใช ในการจ ดเก บและเผยแพร องค ความร ส ส งคม 4. เพ อเป นผ น าในการสร างเคร อข ายช มชนแห งการเร ยนร ท งภายในและภายนอกหน วยงาน 5. เพ อให เก ดระบบบร หารจ ดการความร ในองค กรท ม ประส ทธ ภาพและสามารถน าความร ไปบ รณาการเพ อ สร างนว ตกรรม/องค กรแห งการเร ยนร 2) ด าเน นงานตามระบบการแลกเปล ยนความร ในท กระด บสายบ งค บบ ญชาโดยการจ ดตารางการ แลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากรในว ทยาล ยฯ ท งสายอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ด งน 2.1. บ คลากรสายอาจารย ซ งได แบ งเป น 3 ระด บ ประกอบด วย 1.การท า KM ระด บผ บร หาร (ประกอบด วย ผ อ านวยการ รองผ อ านวยการท ง 4 คน) 2.การท า KM ระด บ PHD (อาจารย ระด บปร ญญา เอก 7 คน) และ3.การท า KMระด บอาจารย ซ งประกอบด วยห วหน างานและผ ปฏ บ ต งาน โดยแบ งกล ม COP ตามโครงสร างของงานในว ทยาล ยฯและแบ ง COP ตาม กล มว ชา เช น กล มว ชาการพยาบาลส ต ศาสตร กล ม ว ชาการพยาบาลเด ก กล มว ชาการพยาบาลผ ใหญ และผ ส งอาย กล มว ชาการพยาบาลจ ตเวช กล มว ชาการ

2 พยาบาลอนาม ยช มชน กล มว ชาแนวค ดพ นฐานและหล กการพยาบาลและการบร หารการพยาบาล และว ชา กล มการศ กษาท วไป 2.2. บ คลากรสายสน บสน น แบ งเป น 9 กล ม COP ค อ 1.กล มธ รการ การเง นการบ ญช งานพ สด งานสารบ ญ 2.กล มพน กงานข บรถ 3.กล มคนสวน 4.กล มคนงานหอพ ก 5.กล มท าความสะอาดอาคารเร ยน 6.กล มคร พ เล ยงเด ก 7.กล มผ ด แลห องปฏ บ ต การ(ห องLab) 7.กล มช างไม ช างประปาและช างไฟฟ า 8.กล ม งานคอมพ วเตอร และเทคโนโลย และ 9.กล มงานห องสม ด 2.3. น กศ กษาพยาบาล แบ งกล ม COP แต ละช นป หร อ กล ม COP ตามชมรมน กศ กษา ใน สโมสรน กศ กษาประจ าป การศ กษา หร อตามพ นท การฝ กภาคปฏ บ ต การพยาบาล หร อ ระหว างการเร ยนการ สอน 3) งานพ ฒนาบ คลากรฯและการจ ดการความร ประชาส มพ นธ และแจ งตารางการแลกเปล ยนเร ยนร ให กล มช มชนน กปฏ บ ต (COP)ทราบล วงหน าก อนอย างน อย 2 ส ปดาห 4) งานพ ฒนาบ คลากรฯและการจ ดการความร จ ดการประช มการแลกเปล ยนเร ยนร ให บ คลากรม ความร ความเข าใจ KM/LO โดยการน า 8 ข นตอนKM ส การปฏ บ ต งานในการประช มการแลกเปล ยนเร ยนร ในคร งแรก ด งน ข นท 1 ก าหนดและสร างท มงานจ ดการองค ความร แต ละ COP ในองค กร โดยม บ คลากรในงาน พ ฒนาบ คลากรภายในและการจ ดการความร เป นผ ช วยน ากระบวนการ KM ซ งท าหน าท เป นโค ช (KM Coordinator) ข นท 2 ก าหนดกลย ทธ KM ขององค กร โดยการศ กษากลย ทธ ขององค กรว าม สาระส าค ญด าน ใดบ าง ด าเน นการว เคราะห โอกาสและองค ความร ท จ าเป นต อความส าเร จขององค กร และเล อกองค ความร ท ม ผลกระทบต อความส าเร จขององค กรส งส ด เพ อค ดเล อกมาด าเน นการเป นโครงการน าร อง ข นท 3 ด าเน นการส ารวจระบบการจ ดการองค ความร ท ม อย แล วในองค กร เช น ระบบฐานข อม ล ระบบ IT เพ อท าการต อยอด ข นท 4 ค ดเล อกโครงการน าร อง (Quick Win-KM Projects) ให เล อกโครงการน าร อง 2-3 โครงการ ตามความเหมาะสมของระด บความยากง ายของโครงการและความพร อมของท มงาน และความเช ยวชาญท ม อย การท ม งเน นเพ ยงโครงการน าร องจะม โอกาสส าเร จส ง และสามารถสร างความเช อม น และเห น ผลประโยชน ของ KM ช ดเจนข น จ บต องได มากข น ข นท 5 สร างโครงสร างการจ ดการ KM ในองค กร การจ ดการองค ความร ในองค กรจ าเป นต องได ร บ การสน บสน นจากผ น าองค กร และผ เช ยวชาญในแต ละด าน เพ อสร างองค ความร แลกเปล ยน และใช องค ความร ให เก ดประโยชน ข นท 6 ก าหนดเทคโนโลย สน บสน นการจ ดการ KM ต งแต การจ ดเก บ การจ ดระบบ การส บค น และการค นหาองค ความร ท ต องการใช ประโยชน โดยม ระบบ IT และเคร อข ายจ งม สาระส าค ญในการ สน บสน น KM และระบบส อสาร เช น อ เมลและระบบรองร บการท างานร วมก น (Collaboration) ข นท 7 ก าหนดแผนปฏ บ ต การหล ก เพ อเป นศ นย กลางและเป นวาระขององค กรในการจ ดการสร าง KM ให เก ดข นจร งในองค กร สามารถแบ งได เป น 2 ล กษณะหล กๆ ค อ การบร หารโครงการ KM และการ

3 บร หารการเปล ยนแปลงท เก ดข นในองค กร โดยผ านบ คลากรในงานพ ฒนาบ คลากรภายในและการจ ดการ ความร ข นท 8 บ คลากรในงานพ ฒนาบ คลากรภายในและการจ ดการความร ต ดตาม ควบค ม และจนเป ด โครงการของแต ละกล ม 5) งานพ ฒนาบ คลากรฯและการจ ดการความร เสร มสร างระบบการแลกเปล ยนความร ในท กระด บ สายบ งค บบ ญชา ให เป นไปตาม กระบวนการจ ดการความร (KM Process) ด งน 5.1 ก าหนดเป าหมายให ช ดเจนก อนว าส งท แต ละกล ม COPต องการจากการจ ดการ ความร ค ออะไร เร ยกว า ก าหนดเป าหมาย (Desired State) ซ งการก าหนดเป าหมายอาจจะพ จารณาจาก ย ทธศาสตร ขององค กรหร อจากป ญหาขององค กร เช น ป ญหาเร องประสบการณ ความร ท องค กรส งสมไว ใน ต วบ คลากรท ก าล งเกษ ยณอาย ไปในเวลาอ นใกล อาจก าหนดเป าหมายว า ม ระบบเคร อข ายถ ายทอด ประสบการณ ความร จากพ ส น อง เป นต น 5.2 เม อได เป าหมายแล วก ต องวางแผนและก จกรรมท จะสน บสน นตาม 6 องค ประกอบ ด งน ปร บเปล ยนพฤต กรรม การท าให คนในองค กรอยากเป นท งผ ให และผ ร บ ความร จน ท าให เก ดการแลกเปล ยนแบ งป นและการเร ยนร การส อสารท าให ท กคนในองค กรเข าใจว า ท าอะไร เพ ออะไร ท าเม อไร และท า อย างไร โดยส อสารอย างต อเน องจนการแลกเปล ยนความร และการเร ยนกลายเป นว ฒนธรรม 5.2.3ใช กระบวนการหล กๆ ในการจ ดการความร ม 7 กระบวนการซ งกระบวนการจ ดการ ความร (KM Process) เป นเคร องม อ ม การเผยแพร การให ความร เร องการจ ดการความร ให ก บคนในองค กรไม ว าจะ ฝ กอบรม เอกสาร หร อไฮเทค อย างไรก ได ตามความเหมาะสมขององค กร ท ส าค ญค อพยายามสอดแทรก ความร ด านการจ ดการความร เข าไปบ อยๆ ต ดตามความก าวหน าตามก จกรรมต างๆ ท ก าหนดในแผน การยกย องชมเชยและให รางว ล เป นการจ งใจให คนในองค การปร บเปล ยนพฤต กรรม ให สนใจท จะแลกเปล ยนความร 6) สร างวงจรการจ ดการความร (Change Management Process)ให เก ดในแต ละกล ม CPO ค อ 6.1 บ งช ความร เป นการค นหาว า ความร ท ส าค ญ ต อการบรรล เป าหมาย ค ออะไร อย ท ใคร ย งขาดความร อะไร 6.2 การสร างและแสวงหาความร เป นการหาว ธ ในการด งเอาความร จากแหล งต าง ๆ ความร ท ย งขาดอย จะสร างอย างไร อาจจะศ กษาต อยอดความร เด มหร อน าความร ภายนอกองค กรมาใช 6.3 การจ ดความร ให เป นระบบ เม อได เน อหาความร มาแล วต องม การแบ งประเภทความร จ ดท าสารบ ญเพ อให การเก บรวบรวมและการค นหาได ง ายสะดวกและรวดเร ว 6.4 การประมวลและกล นกรองความร ก อนน าเข าส ระบบจะต องปร บปร งเน อหา การใช ภาษาให เป นภาษาเด ยวก น (เช น ค าว า ด านเขตกรรม ด านปร บปร งการผล ตจะใช ค าใดก ใช ค าเด ยว เพ อไม ให

4 ผ ท น าความร ไปใช ส บสน) รวมท งร ปแบบของข อม ล เพ อความสะดวกในการป อนเข าส ระบบ 6.5 การเข าถ งความร เป นการก าหนดว ธ การกระจายความร ส ผ ใช อาจท าเป นสม ดหน าเหล อง (บอกว าม ข อม ลเร องท ต องการอย ท ใดและเข าถ งข อม ลน นอย างไร แทนท จะเป นเบอร โทรศ พท ) ซ งความร อาจจ ดเก บเป นร ปแบบง าย ๆ ยากข นอ กน ดก ท าเป นฐานความร IT การจ ดอบรม การจ ดให ม ระบบสอนงาน แบบพ เล ยง ซ งม ว ธ การอ นๆ อ กหลายว ธ ท ท าให ความร น นถ กคนในองค กรน าไปใช 6.6 การแบ งป นแลกเปล ยนแบ งป นความร เป นการจ ดให ม ช องทางการถ ายเทความร Explicit เช น ผ ร จ ดท าเอกสารค ม อ จากผ ร ท งท เป น Tacit บ นท กประสบการณ จ ดท า CD VDO การปฏ บ ต งาน ส าหร บผ สนใจไว ศ กษาเป นต น ส วน Tacit เช น การเป นพ เล ยงสอนงาน การจ ดเวท แลกเปล ยนความร 6.7 การเร ยนร (Learning) เม อความร ขององค กรม การน าไปใช จนเก ดการเร ยนร และเก ดองค ความร ใหม กล บมาให องค กร (ไม ใช ความร ใหม แล วเก บไว ก บต ว) โดยแลกเปล ยนแบ งป นให ผ อ นน าไปใช อ ก การเร ยนร เป นส วนส าค ญในการท าให เก ดองค ความร ขององค กรเพ มข น ซ งองค กรจะม ว ธ การสน บสน น ให เก ดการเร ยนร อย างไร (อาจจะก าหนดให การเร ยนร เป นส วนหน งในการประเม นผลงานบ คลากร เป นต น) 7) ด าเน นการการต ดตามผลควบค ม จากต วช ว ดความส าเร จ โดยเฉพาะโครงการน าร อง ว า KM สามารถก อให เก ดประส ทธ ผล (Effective ness) ประส ทธ ภาพ (Efficiency) และผล ตผล (Productivity) ท ส งข นในองค กรได หร อไม และกระบวนการ KM เก ดข นจร งในองค กรหร อไม เช น อ ตราการเต บโตขององค ความร ใหม ในองค กร การเข ามาใช ฐานข อม ล ความร ในองค กรม อ ตราการใช งานอย างไร และบร หารจ ดการ การเร ยนร ท ม ส วนร วมเพ อให เก ดการเร ยนร ร วมก นอย างเป นระบบและต อเน องอย างม ค ณภาพ 8) ระดมสมองในการแลกเปล ยนเร ยนร ให ได เป าหมายของการประช มการแลกเปล ยนเร ยนร และ ว ธ การจ ดการได มาซ งเป าหมายของแต ละกล มCOP 9) ต ดตามการถอดถอดบทเร ยนและบ นท กการแลกเปล ยนเร ยนร ในแต ละคร ง และจ ดเก บความร / ประสบการณ ท ได อย างเป นระบบ 10) ส งเสร มและสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ร วมก นในองค กร เพ อน าไปส นว ตกรรมการจ ดการ ความร หร อว ฒนธรรมองค กรแห งการเร ยนร (KM/LO) 11) จ ดหาเวท การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างช มชนและเคร อข ายในระด บจ งหว ด และเร มสร าง เคร อข ายในระด บประเทศ 12) เป นแกนน าในการให บร การแก ส งคมและสร างเคร อข ายพ นธม ตรเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ท งใน ระด บประเทศ 14) เผยแพร องค ความร ส ส งคมทางสารสนเทศท ท นสม ยและเหมาะสม

5 ผ ร บผ ดชอบ Flow เอกสารท เก ยวข อง การจ ดการความร วางแผนการปฏ บ ต ารการจ ดการความร ประชาส มพ นธ และแจ งตารางการแลกเปล ยนเร ยนร ให กล มช มชนน กปฏ บ ต (COP) ทราบล วงหน าก อนอย างน อย 2 ส ปดาห ประช มการแลกเปล ยนเร ยนร ในคร งแรกให บ คลากรม ความร ความเข าใจ KM/LO โดยการน า 8 ข นตอนKM ส การปฏ บ ต งาน ระบ ความร และก าหนดเป าหมาย ( Desired State) ของแต ละกล มCOP ระดมสมองในการแลกเปล ยนเร ยนร ให ได เป าหมายของการประช มการแลกเปล ยนเร ยนร และว ธ การจ ดการได มาซ ง เป าหมายของแต ละกล มCOP ต ดตามการถอดบทเร ยนและบ นท กการแลกเปล ยนเร ยนร ในแต ละคร ง จ ดเก บความร /ประสบการณ ท ได อย างเป นระบบ ส งเสร มและสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ร วมก นในองค กร เพ อน าไปส นว ตกรรมการจ ดการความร หร อว ฒนธรรมองค กรแห งการเร ยนร (KM/LO) จ ดหาเวท การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างช มชนและเคร อข ายในระด บจ งหว ด และเร มสร างเคร อข ายในระด บประเทศ เป นแกนน าในการให บร การแก ส งคมและสร างเคร อข ายพ นธม ตร เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ท งในระด บประเทศ เผยแพร องค ความร ภายนอก (website) ภายใน (เอกสาร, internet, เวท ว ชาการ)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ - สาเนาค ฉบ บ - - สำเนำค ฉบ บ - ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ กพ. (กองการศ กษา โทร.๐-๘๐-๖๐๐ ต อ ๘๗๐๑) ท กห ๐๔๐๑/ ๗๖ ว นท ๑ ส.ค.๕๕ ขออน ม ต แผนงานการจ ดการความร ของ ประจาป งบประมาณ ๕๕๕ ๕๖๔ เร ยน ผบ.

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร แผนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ดผลงาน ผลการ ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร ๑. จ ดประช มเพ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ดท าโดย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หน า ๑. การทบทวนแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ ๒. ว เคราะห SWOT การจ ดการความร ของหน วยงาน ๕ และประเม

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กทะเบ ยนและประมวลผล มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

ต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กทะเบ ยนและประมวลผล มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กทะเบ ยนและประมวลผล มหาว ทยาล ยหอการค าไทย 1. แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) 1 การบ งช ความร (Knowledge

More information