รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน"

Transcription

1 1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16

2 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป 3 ว ธ ดาเน นการ 4 โครงสร างกล มงานบร หารท วไป 5 ผลการดาเน นงาน 6 งานพ ฒนาองค กร 7 งานโสตท ศนศ กษาและเทคโนโลย เพ อการศ กษา 8 งานอาคารสถานท และส งแวดล อม 9 งานอนาม ยโรงเร ยน 13 งานประชาส มพ นธ การศ กษา 16 งานโภชนาการ 17 งานบร การช มชนและสาธารณะ 19 งานสหกรณ โรงเร ยน 21

3 3 แนวค ดหล กในการบร หารกล มงานบร หารท วไป การบร หารงานท วไป เป นงานท เก ยวข องก บการจ ดระบบบร หารองค กร ให บร การ บร หารงานอ น ๆ ให บรรล ผลตามมาตรฐาน ค ณภาพและเป าหมายท กาหนดไว โดยม บทบาท หล กในการประสานส งเสร ม สน บสน นและอานวยความสะดวกต าง ๆ ในการบร หาร การศ กษาท กร ปแบบ ม งพ ฒนาสถานศ กษาให ได ใช นว ตกรรมและเทคโนโลย อย างเหมาะสม ส งเสร มในการบร หารและจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ตามหล กการบร หารงานท ม งเน น ผลส มฤทธ ของงานหล กเป นหล ก โดยเน นความโปร งใส ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได ทางานเป นท ม ตลอดจนการม ส วนร วมของบ คคล ช มชนและองค กรท เก ยวข อง เพ อให การ จ ดการศ กษาม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บร การ สน บสน น ส งเสร ม ประสานงานและอานวยความสะดวกให การปฏ บ ต งาน ของสถานศ กษาเป นไปด วยความ เร ยบร อย ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2. เพ อประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ลข าวสารและผลงานของสถานศ กษาต อสาธารณชน ซ ง ก อให เก ดความร ความเข าใจ เจตคต ท ด เล อมใส ศร ทธาและให การสน บสน นการจ ด การศ กษา

4 4 ว ธ ดาเน นการ กล มบร หารงานท วไปเป นฝ ายหน งท ม ขอบข ายและภาระงานการบร หารงานต าง ๆ ท ร บผ ดชอบและเก ยวข องก บงานหล ก ๆ ค อ งานสาน กงานฝ าย งานอาคารสถานท งานส อ เทคโนโลย ทางการศ กษา งานอนาม ย งานโภชนาการ งานประสานช มชน เป นต น ซ งล วน เป นงานบร การให การสน บสน นด านว ชาการ บ คลากร เป นงานช วยพ ฒนาการจ ดการจ ดการ เร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพย งข น ด งน นคณะทางานการจ ดการท กงานจ งต องม กระบวนการทางานท ช ดเจนจนสามารถ ประเม นผลได ม ผลงานท เก ดประส ทธ ภาพแก ผ เร ยน อย างแท จร ง งานท เก ยวข องท กงานจ งต องม แผนปฏ บ ต งานเพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งาน ให ม ประส ทธ ภาพย งข น คณะทางานจ งต องย ดหล กการทางานอย างม ข นตอน ใช กระบวนการเช งระบบ PDCA ซ งเร มจากการวาแผน จ ดทาแผนงาน โครงการต าง ๆ / อย าง ช ดเจนผ านการว เคราะห สภาพป ญหาป จจ บ น ปฏ บ ต งานด วยความร บผ ดชอบ ตรวจสอบการ ทางานได และนาผลการปฏ บ ต มาปร บปร ง พ ฒนางานให ด ข นตลอดเวลา

5 5 โครงสร างกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน งานท กล มงานบร หารงานท วไป ร บผ ดชอบม ด งน 1. การจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร 2. งานโสตท ศนศ กษาและเทคโนโลย เพ อการศ กษา 3. งานส งเสร ม สน บสน น ด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากรและบร หารท วไป 4. การด แลอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 5. งานประชาส มพ นธ งานการศ กษา 6. งานบร การสาธารณะและช มชน 7. งานสหกรณ โรงเร ยน 8. งานอนาม ยโรงเร ยน 9. งานท ไม ได ระบ ไว ในงานอ น ๆ

6 6 ผลการดาเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร กล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน (ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557)

7 7 1. งานพ ฒนาองค กร 1. ร วมก บคณะกรรมการบร หารเพ อวางแผนการดาเน นการเป นไปตามค ม อการบร หาร สถานศ กษาท เป นน ต บ คคล 2. ด แลและให คาปร กษา แนะนาเก ยวก บองค ความร หร อข อม ลเก ยวก บการพ ฒนา / องค กรเพ อให ตอบสนองต อเป าหมายขององค กร 3. นาเสนอความเห นเพ อปร บปร งเคร องม อ ระบบใหม ๆ /ว ธ การทางาน/ ด านพ ฒนา องค กร เพ อเพ มประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ค ณภาพผลผล ตในองค กร ผลท ได ร บ 1. ระบบการบร หารงานโรงเร ยนม ประส ทธ ภาพส งข น งานกล มงานต าง ๆ ได ร บการ พ ฒนาอย างเป นระบบมากข น 2. โรงเร ยนม นโยบายในการดาเน นงานท ม ง พ ฒนาคน พ ฒนางาน และพ ฒนาองค กร อย างประสานสอดคล อง เพ อให บรรล ผลส มฤทธ การดาเน นงานของโรงเร ยน

8 8 22/ 2. งานโสตท ศนศ กษาและเทคโนโลย เพ อการศ กษา 1. ให บร การและสน บสน นระบบแสง เส ยงในการจ ดก จกรรมต าง ๆ ของน กเร ยน โรงเร ยนและช มชน ท กก จกรรม ท งทางด านดนตร ก ฬาและว ชาการ 2. ให บร การห องประช มประธานราษฎร น กร และห องประช มค ร ว ฒน จานวนคร งท ให บร การในการสน บสน นการจ ดก จกรรม และการประช ม อบรม ส มมนา จานวน 38 คร ง ผลท ได ร บ 1. น กเร ยนได แสดงออกได อย างเต มศ กยภาพของตนเองท งในด านดนตร ก ฬา ว ชาการและช มชนม ส วนร วมในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนได อย าง เต มท 2. บ คลากรภายในและหน วยงานภายนอกการจ ดประช ม ส มมนา/อบรม/ และ ก จกรรมอ น ๆ ท เก ยวข อง ในการพ ฒนาองค กรเพ อร วมม อในการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยน

9 9 3. งานอาคารสถานท และส งแวดล อม 1. จ ดก จกรรมได จ ดแบ งพ นท ร บผ ดชอบท งในระด บพ นท ในบร เวณโรงเร ยนและห องเร ยน ประจา โดยการม ส วนร วมของน กเร ยนประเม นความสะอาดของแต ละพ นท และห องเร ยนประจา 2. จ ดก จกรรม Big-Cleaning Day ภาคเร ยนละ 1 คร ง 3. จ ดก จกรรมเท ดพระเก ยรต ในโอกาสต าง ๆ โดยการจ ดสถานท ลงนามถวายพระพร การ ประด บธงเพ อให คร และน กเร ยนได แสดงถ งความจงร กภ กด ต อสถานบ นพระมหากษ ตร ย 4. จ ดสถานท ในการทาก จกรรมต าง ๆ เพ อส งเสร มศ กยภาพในด านต าง ๆ ของน กเร ยนในการ แสดงออกได อย างเต มศ กยภาพ เช น การแสดงดนตร งานเป ดบ านว ชาการ งานก ฬา การสอบ น กธรรม การสอบ O-Net ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เป นต น 5. จ ดสถานท ในการประช ม อบรม ส มมนา ในการพ ฒนาคร น กเร ยน และผ ปกครองน กเร ยน 6. การจ ดทาหล งคาทางเด นทางเข าโรงเร ยน 7. การปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค เช น ระบบไฟฟ า น าด มให ม มาตรฐานสาธารณส ข 8. การปร บปร งป อ ฐต วหนอนหน าอาคารเร ยน 2 และหล งอาคารเร ยน 1 เพ อให โรงเร ยน ฯ ม บรรยากาศและส งแวดล อมท ด 9. การจ ดสถานท ภายนอกสถานศ กษา เพ อพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน และสน บสน นการจ ด การศ กษา เช น จ ดน ทรรศการตามโครงการห องเร ยน MEP ท อบจ.สงขลา 10. จ ดบรรยากาศและส งแวดล อมท ด ในโรงเร ยนให สะอาด สวยงาม ร มร น เช น ปล กต นไม ปร บปร งพ นท สวนหย อม สนามหญ า สนามฟ ตบอล เป นต น

10 ผลท ได ร บ 1. ช วยสร างเสร มล กษณะน ส ยท ด งามและความม ระเบ ยบว น ยให แก ผ เร ยน ม ส วนร วมร บผ ดชอบ ในการด แลสถานท และส งแวดล อม 2. ช วยส งเสร มให การเร ยนการสอนดาเน นไปอย างราบร น น กเร ยนเก ดความคล องต วในการทา ก จกรรมร วมก น 3. ช วยให น กเร ยนเก ดความร บผ ดชอบ และม ว น ยในตนเอง และสามารถร บความร ได เต มท จาก ก จกรรม และประสบการณ ต าง ๆ ท สถานศ กษาจ ดให ได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. น กเร ยนได แสดงออกซ งความสนใจ ความถน ด และพ ฒนาความสามารถพ เศษได อย างเต ม ศ กยภาพ 5. อาคารสถานท และส งแวดล อมเป นป จจ ยสาค ญท ส งผลต อประส ทธ ภาพของการจ ดการเร ยนร สภาพแวดล อม และบรรยากาศท ด ย อมส งผลต อความร ส กเช งบวกของผ ใช ท ม ต อ โรงเร ยนด าน ความเช อม น ศร ทธา 10

11 11 ประมวลภาพก จกรรมงานอาคารสถานท ปปปรรlllป ก จกรรมด แลความสะอาดพ นท และBig Cleaning Day ก จกรรมพ ฒนางานอาคารสถานท

12 12 จ ดก จกรรมนอกสถานท จ ดสถานท งานราชพ ธ งานปร บปร งภาพแวดล อม

13 13 4. งานอนาม ยโรงเร ยน 1. การตรวจส ขภาพบ คลากรท กภายในโรงเร ยน 2. การบร จาคโลห ตก บสภากาชาดไทย 3. โครงการแปรงฟ นน กเร ยน ม. 1 เพ อการม ส ขภาพฟ นท ด 4. การด แล ร กษาน กเร ยนเจ บป วยและส งต อ ผลท ได ร บ 1. ป องก นการเจ บป วยและแก ไขป ญหาส ขภาพท เป นอ ปสรรคต อการเร ยนของเด กน ก เร ยน 2. น กเร ยนเสร มสร างปร บเปล ยนพฤต กรรมท เบ ยงเบนไปให กล บมา ม พฤต กรรมท ถ กต อง 3. โรงเร ยนสามารถการให บร การด านส ขอนาม ย การป องก น /การเฝ าระว ง/การตรวจส ขภาพ / โรคแก น กเร ยนและบ คลากรในโรงเร ยนได อย างท วถ ง 4. ผ เร ยนและบ คลากรม ความร ในการด แลส ขภาพตนเองม ส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตและส ขน ส ยท ด 5. โรงเร ยนสามารถประเม นผ านเกณฑ โรงเร ยนส งเสร มส ขภาพระด บทองได

14 14 ประมวลภาพก จกรรมงานอนาม ย ตรวจส ขภาพคร ก จกรรมบร จาคโลห ต

15 ภาพการประเม นโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพระด บทองป

16 16 llllllllllll 5. งานประชาส มพ นธ การศ กษา 1. จ ดรายการเส ยงตามสายเพ อเผยแพร ข าวสารและให บร การทางการศ กษา 2. ปร บปร งระบบเส ยงตามสายเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการประชาส มพ นธ 3. ประชาส มพ นธ ก จกรรม และผลงานการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน เช น การร บสม ครน กเร ยน การจ ดก จกรรมงานว ชาการ โครงการพ เศษต าง ๆ ผลการสอบเข ามหาว ทยาล ย ก จกรรมก ฬาท ชนะเล ศ ก จกรรมเท ดพระเก ยรต เป นต น ผลท ได ร บ 1. โรงเร ยนได เผยแพร ประชาส มพ นธ ผลงานคร น กเร ยน ค ณภาพการจ ดการศ กษา อย างท วถ งท ง ภายในและภายนอกโรงเร ยน เพ อผ ปกครอง และช มชนได ร บทราบ 2. ม ระบบเส ยงตามสายภายในโรงเร ยน การประกาศข าวสารประชาส มพ นธ การจ ดก จกรรม หน าเสาธงได อย างจ ดเจน ท วถ ง และผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน 3. ประชาชน และช มชนท วไปได ทราบกระบวนการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ช มชนเก ดความ ประท บใจและม ภาพพจน ท ด ต อหน วยงาน ม ความน ยมศร ทธาท จะเอ ออานวยประโยชน ต อ โรงเร ยน

17 17 6. งานโภชนาการ 1. การจ ดทาโครงการอาหารสมองช นม ธยมศ กษาป ท 1 2. โครงการอาหารกลางว นโดยสารวจน กเร ยนท ม น าหน กต ากว าเกณฑ 3. การอบรมแม ค าผ จาหน ายอาหาร ผลท ได ร บ 1. น กเร ยนเห นความสาค ญของอาหารเช า ซ งเป นม อสาค ญสาหร บว ยเร ยนควรการได ร บ สารอาหารท ม ประโยชน ต อร างกาย โดยโรงเร ยนในการค ดเล อกเด กท ขาด แคลนและม ฐานะ ยากจนเพ อร บประทานอาหารเช า 2. โรงเร ยนสามารถดาเน นการบร การให อาหารกลางว นท ม ค ณค าทางโภชนาการสาหร บ น กเร ยนท ม น าหน กต ากว าเกณฑ 3. ผ ประกอบการร านค า ได ปร บปร งการบร การอาหารท สะอาด อร อย และปลอดภ ย 4. น กเร ยนได ร บบร การด านอาหารท ถ กส ขล กษณะ และปลอดภ ยต อผ บร โภค

18 ภาพก จกรรม Clean Food Good Taste 18

19 19 7. งานบร การช มชนและสาธารณะ 1. โรงเร ยนได จ ดบรรยากาศสวนป า เวท และสนามก ฬาให บร การแก ชนชนในด านการออกาล ง กาย การจ ดก จกรรมต าง ๆ ของช มชน เช น ชมรมจ กรยานเส อภ เขา การแข งข นก ฬาส วน ท องถ น การแข งข นก ฬาของโรงเร ยนในเขตเทศบาลตาบลพะตง เป นต น 2. โรงเร ยนจ ดห องประช มประธานราษฎร น กรท ท นสม ยสามารถให บร การแก หน วยงาน องค กร ต าง ๆ อย างต อเน อง 3. โรงเร ยนจ ดให วงโยธวาท ตของโรงเร ยน ว สด อ ปกรณ ต าง ๆให บร การแก หน วยงาน องค กร และช มชนในการจ ดก จกรรมท งภายในและภายนอกโดยเสมอมา 4. โรงเร ยนเข าร วมก จกรรมต าง ๆ ท ช มชนจ ดข นเป นประจา เช น งานราชพ ธ งานสาค ญทาง ศาสนา งานต าง ๆ ของช มชน เป นต น ผลท ได ร บ 1. ช มชนได ใช สถานท ของโรงเร ยนเป นศ นย กลางในการสร างเสร มส ขภาพของตนเองและ ช มชน 2. หน วยงาน องค กรม ความช นชมในการให บร การของโรงเร ยนอ นเป นความร วมม อในการจ ด การศ กษา 3. เป นท ยอมร บแก ช มชน และหน วยงานอ น ๆ ในการเผยแพร ช อเส ยงของโรงเร ยนอย าง กว างขวาง 4. โรงเร ยนและช มชมได ม การประสานส มพ นธ ท ด ต อก น

20 ภาพการร วมก จกรรมต าง ๆ ของช มชน 20

21 21 8. งานสหกรณ โรงเร ยน 1. ดาเน นการตามหล กสหกรณ เพ อฝ กฝนให น กเร ยนได เร ยนร ก จกรรมสหกรณ โดยแต งต ง คณะกรรมการร บสม ครสมาช ก จ ดวางแผนและร วมทางาน ปฏ บ ต งานในร านค าสหกรณ ท กว น จ ดทาบ ญช รายร บ รายจ ายและรายงานผลการดาเน นงานของสหกรณ - ผลท ได ร บ 1. น กเร ยนได ฝ กฝนการปฏ บ ต งานตามหล กการสหกรณ ด วยการปฏ บ ต จร ง 2. น กเร ยนท เป นสมาช กท กคนจะได ร บผลประโยชน ตามห น ซ งตนได ลงท น เป นการส งเสร มให ผ ท อย ในว ยเร ยนได ใช เง นโดยประหย ด และร จ กเร องการลงท น อ นเป นแนวทางในการดารง ช พ ข อม ล : นายส ชาต ศ ร สภาภรณ ห วหน ากล มงานบร หารท วไป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อหน งส อ : มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ISBN : 978-616-202-036-0

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.ข อม ลท วไป ช อโรงเร ยน...บ านว งใหม...ท ต ง...หม ๑...ต าบล...ว งใหม... อาเภอ...ว งสมบ รณ...ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑ โทรศ พท...๐๓๗-๕๑๗๒๓๗...โทรสาร...

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information