น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ"

Transcription

1 งานว จ ย การจ ดท าโครงการว ชาช พ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ 1. นางสาวส ก ญญา ส ขเสร ฐ เลขท 18 บช นางสาวเกศท พย อ นพร อม เลขท 25 บช นางสาวชลธ ชา ท พย ว ฒน เลขท 27 บช นางสาวร ตนาวด บ ญวาส เลขท 38 บช นางสาวปว ณา ส ขแปดร ว เลขท 40 บช นายร งส ร ต ส วรรณก าจร เลขท 44 บช. 3.1 คร ท ปร กษาโครงการ อาจารย ดร.สมจ ตร ย งยงด ารงฤทธ รายงานว จ ยน เป นส วนหน งของการศ กษาว ชา โครงการว ชาช พ (รห ส ) ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน

2 บทค ดย อ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ท ปร กษาโครงการ อาจารย ดร.สมจ ตร ย งยงด ารงฤทธ ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. น.ส.ส ก ญญา ส ขเสร ฐ ปวช.บช.3.1 เลขท น.ส.เกศท พย อ นพร อม ปวช.บช.3.1 เลขท น.ส.ชลธ ชา ท พย ว ฒน ปวช.บช.3.1 เลขท น.ส.ร ตนาวด บ ญวาส ปวช.บช.3.1 เลขท น.ส.ปว ณา ส ขแปดร ว ปวช.บช.3.1 เลขท นายร งส ร ต ส วรรณก าจร ปวช.บช.3.1 เลขท 44 จากการศ กษางานว จ ยคร งน กล มผ ว จ ยม ว ตถ ประสงค เพ อต องการศ กษาความค ดเห น เก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 เคร องม อท ใช ในการว จ ยคร งน เป นแบบสอบถาม โดยผ ว จ ย สร างข น เก บจากกล มต วอย างซ งเป นน กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน เป นการส ม ต วอย าง อย างง ายตามสาขางานจากบ ญช รายช อ โดยการหย บฉลากแบบไม ใส ค นกล บ ม การ ว เคราะห ข อม ล หาร อยละ ด วยโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ผลจากการท ศ กษางานว จ ยคร งน พบว า 1. เหต ผลท น กเร ยนเเล อกเร ยนแผนกบ ญช ค อ ม ความถน ดในสาขาน เหต ผลท ไม เล อก แผนกอ นเน องด วยไม ถน ด โดยม เป าหมายในอนาคตค อ สามารถหางานท าได ง าย หล งจากท ได เล อกเร ยนสาขาน แล วป ญหาท เก ดข นส วนใหญ อาจารย ผ สอนได มอบหมายงานให น กเร ยนมาก เก นไป และเร ยนตามเพ อนไม ท น ในท ศนคต ของน กเร ยนท ม ต ออาจารย ผ สอนค อ เร ยนแล วไม เข าใจ เพราะเน อหาท เร ยนเยอะและยาก บางคร งอาจารย ผ สอนสอนเร วเก นไป หากม การเปล ยนให เล อกเร ยนแผนกอ นกล มต วอย างส วนใหญ เล อก ไม เปล ยน ด วยไม อยากเส ยเวลากล บมาเร มต นเร ยน ใหม และอาช พท อยากเป นในอนาคตของน กเร ยนในแผนกบ ญช ค ออาช พน กบ ญช 2. เหต ผลท น กเร ยนเเล อกเร ยนแผนกคอมพ วเตอร ธ รก จค อ ชอบเร ยนสาขาน เหต ผลท ไม เล อกแผนกอ นเน องด วยไม ถน ด โดยม เป าหมายในอนาคตค อ สามารถหางานท าได ง าย หล งจากท ได เล อกเร ยนสาขาน แล วป ญหาท เก ดข นส วนใหญ อาจารย ผ สอนได มอบหมายงานให น กเร ยนมาก เก นไป และได คะแนนน อย ในท ศนคต ของน กเร ยนท ม ต ออาจารย ผ สอนค อ อาจารย ผ สอนใจด

3 หากม การเปล ยนให เล อกเร ยนแผนกอ นกล มต วอย างส วนใหญ เล อก ไม เปล ยน ด วยไม อยากเส ยเวลา กล บมาเร มต นเร ยนใหม และอาช พท อยากเป นในอนาคตของน กเร ยนในแผนกคอมพ วเตอร ธ รก จ ค ออาช พโปรแกรมเมอร 3. เหต ผลท น กเร ยนเล อกเร ยนแผนกการขายค อ เร ยนไม ยาก เหต ผลท ไม เล อกแผนกอ น เน องด วยไม ถน ด โดยม เป าหมายในอนาคตค อ สามารถหางานท าได ง าย หล งจากท ได เล อกเร ยน สาขาน แล วป ญหาท เก ดข นส วนใหญ จะเป นการส งงานไม ครบตามท อาจารย ผ สอนได มอบหมาย ในท ศนคต ของน กเร ยนท ม ต ออาจารย ผ สอนค อ อาจารย สอนแล วเข าใจง าย หากม การเปล ยนให เล อกเร ยนแผนกอ นกล มต วอย างส วนใหญ เล อก ไม เปล ยน ด วยไม อยากเส ยเวลากล บมาเร มต นเร ยน ใหม และอาช พท อยากเป นในอนาคตของน กเร ยนในแผนกการขาย ค ออาช พน กการตลาด 4. เหต ผลท น กเร ยนเเล อกเร ยนแผนกการเลขาน การ ค อชอบเร ยนสาขาน เหต ผลท ไม เล อก แผนกอ นเน องด วยไม ถน ด โดยม เป าหมายในอนาคตค อ สามารถหางานท าง าย เร ยนง าย และจบเร ว หล งจากท ได เล อกเร ยนสาขาน แล วป ญหาท เก ดข นส วนใหญ ได คะแนนน อย ในท ศนคต ของน กเร ยน ท ม ต ออาจารย ผ สอนค อ ใจด หากม การเปล ยนให เล อกเร ยนแผนกอ นกล มต วอย างส วนใหญ เล อก ไม เปล ยน ด วยไม อยากเส ยเวลากล บมาเร มต นเร ยนใหม และอาช พท อยากเป นในอนาคตของ น กเร ยนในแผนกการเลขาน การ ค ออาช พเลขาน การ

4 ก ตต กรรมประกาศ โครงการว จ ยคร งน ส าเร จล ล วงไปด วยความกร ณาอย างด ย งจาก อ. ดร.สมจ ตร ย งยงด ารงฤทธ อาจารย ท ปร กษาโครงการท ได กร ณาให ค าแนะน าในด านต าง ๆ พร อมท งตรวจทานแก ไข ข อบกพร องและข อเสนอแนะ ก าล งใจในการท าโครงการว จ ยน จนส าเร จสมบ รณ กล มผ ว จ ย ขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส ง ไว ณ โอกาสน ขอขอบค ณกล มต วอย างท กท านท ได เส ยสละเวลาและกร ณาตอบแบบสอบถามได อย าง ครบถ วนท กประการด วยเหต และผลท เป นจร ง จ งท าให โครงการว จ ยคร งน ออกมาจนส าเร จสมบ รณ ขอขอบพระค ณ ค ณพ อ ค ณแม ขอขอบค ณพ ๆ น องๆ และเพ อนๆ น กศ กษา ท ได สน บสน น และเป นก าล งใจแก กล มผ ว จ ยอย างด ตลอดมา ค ณความด หร อประโยชน ท ได ร บจากการว จ ยฉบ บน กล มผ ว จ ยขอมอบแด บ พการ ผ ม พระค ณ ท กท านและคร อาจารย ท ได ประส ทธ ประสาทว ชาความร ให แก ผ ว จ ยมาต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น โดย 1. นางสาวส ก ญญา ส ขเสร ฐ 2. นางสาวเกศท พย อ นพร อม 3. นางสาวชลธ ชา ท พย ว ฒน 4. นางสาวร ตนาวด บ ญวาส 5. นางสาวปว ณา ส ขแปดร ว 6. นายร งส ร ต ส วรรณก าจร

5 บท สารบ ญ หน า 1 บทน า - ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค.2 - ขอบเขตของการศ กษา..2 - ค าน ยามศ พท เฉพาะ..2 - ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง - ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช ทฤษฎ การเล อกอาช พ ว ธ การด าเน นการ - ด านประชากร เคร องม อท ใช ในการศ กษา การเก บรวบรวมข อม ล 13 - การว เคราะห ข อม ล.13 4 ผลการว เคราะห ข อม ล - ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม สร ปผลการว เคราะห จากตาราง ตอนท 2 ความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช น ปวช สร ปผลการว เคราะห จากตาราง 2 19

6 5 สร ปผล อภ ปราย และข อเสนอแนะ - จ ดม งหมายของการศ กษาค นคว า 23 - ประชากรและกล มต วอย าง.23 - เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล การเก บรวบรวมข อม ล 24 - การว เคราะห ข อม ล สร ปผลการศ กษาค นคว า.25 - อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ...27 บรรณาน กรม ภาคผนวก 30 - ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค...39

7 ตาราง สารบ ญตาราง หน า 1 จ านวนและร อยละของกล มต วอย าง จ าแนกตามเพศ แผนกและเกรดเฉล ย จ านวนและค าร อยละของการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช น ปวช.1 โดยรวมและรายข อของท กแผนก 16

8 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ด วยว ทยาล ยพณ ชยการเชต พนได ม การจ ดการเร ยนการสอนโดยแยกตามสาขาว ชาช พต างๆ ซ งประกอบด วย สาขาว ชาการบ ญช คอมพ วเตอร ธ รก จ การขาย การเลขาน การ และการโรงแรม โดย ให น กเร ยนได ท าการเล อกว ชาช พตามความสม ครใจด วยตนเอง ซ งในการเล อกด งกล าวน กเร ยน จะต องม ค ณสมบ ต ท เหมาะ กล าวค อจะต องม คะแนนเฉล ยและผลการเร ยนรายว ชาต างๆเข าเกณฑ ท แต ละสาขาว ชาก าหนด เช น ผ ท จะเล อกเร ยนในสาขาว ชาการบ ญช จะต องม เกรดเฉล ยรวมไม ต ากว า 2.00 และในรายว ชาหล ก ค อ ว ชาบ ญช เบ องต น จะต องม เกรดไม ต ากว า 2.5 เป นต น ส าหร บแนวทางการเล อกในป ท ผ านมา ทางว ทยาล ยได ม การก าหนดให น กเร ยนเล อกสาขา ว ชาช พต งแต เร มเข าศ กษาในระด บปวช.1 และในบางป ว ทยาล ยได จ ดให น กเร ยนได ศ กษาว ชาช พ พ นฐานของป 1 ท งหมดก อน เพ อเป นการป พ นฐานการเร ยนร ในว ชาช พต างๆให น กเร ยนได เร ยนร ว ชาช พต างๆ ท งหมดก อนและจะให ต ดส นใจเล อกเร ยนตามสาขาว ชาช พท ต องการเม อข นช นปวช.2 แต ในป การศ กษา 2552 น ทางว ทยาล ยได ก าหนดให น กเร ยนระด บช นปวช.1 เล อกเร ยนตามสาขา ว ชาช พท ต องการต งแต ภาคเร ยนท 2 โดยท าการแยกน กเร ยนไปตามสาขาว ชาช พต างๆ ส าหร บด าน เน อหาหล กส ตรท จ ดการเร ยนการสอนย งคงย ดเน อหาของระด บช นปวช.1 เหม อนเด ม การเล อกสาขาว ชาช พด งกล าว ท าให เห นอย างช ดเจนว า น กเร ยนแต ละคนอย ในส งก ดจอง สาขาว ชาช พใด ซ งการต ดส นใจเล อกเร ยนในสาขาว ชาช พต างๆ น นอาจจะม ท มาหร อเหต ผลท แตกต างก นไปตามสภาพของแต ละบ คคล เช นบางคนเล อกเร ยนสาขาว ชาการขายเพราะเห นว าเร ยน ง าย ไม เคร ยด หร ออาจจะหลบเล ยงไม เล อกเร ยนในสาขาว ชาท ค ดว าเร ยนยาก เช น ว ชาบ ญช เป นต น ด งน น ทางกล มจ งม ความสนใจท จะท าโครงการศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจ เล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ข น เพ อให ทราบว าการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พต างๆของน กเร ยนระด บช นปวช. 1 ม ท มาและป จจ ยใดเป นส าค ญ ตลอดจนป ญหาและอ ปสรรคใดท ท าให น กเร ยนไม สามารถเล อกเร ยน ในสาขาว ชาช พท ต องการได

9 2 ว ตถ ประสงค เพ อต องการศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยน ระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ขอบเขตของการศ กษา การศ กษาในคร ง ได ศ กษาความค ดเห นเก ยวการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 จากสาขา ว ชาช พในว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน จ านวน 5 สาขา ค อ สาขางานการบ ญช สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานการขาย และสาขางานการเลขาน การ ประชากรและกล มต วอย าง 1. ประชากรท ใช ในการศ กษาคร งน ได แก น กเร ยนปวช.1 (รอบเช า) ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 จากสาขาว ชาช พในว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน จ านวน 5 สาขา ค อ สาขางานการบ ญช 147 สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 133 คน สาขางานการขาย 148 คน และสาขางานการเลขาน การ 48 คน รวมท งส น 476 คน 2. กล มต วอย างท ใช ในการศ กษาคร งน ได มาจากประชากรข อ 1 จ านวน 120 คน โดย ก าหนดขนาดของกล มต วอย างโดยใช ตารางยามาเน โดยม สาขาต างๆ ด งน 1) สาขางานการบ ญช 30 คน 2) สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 30 คน 3) สาขางานการขาย 30 คน 4) สาขางานการเลขาน การ 30 คน ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน. (2552) ค าน ยามศ พท เฉพาะ 1. น กเร ยน หมายถ ง กล มเป าหมายท สถานศ กษาต องการทราบความค ดเห นเพ อน าข อม ล มาพ ฒนา ค อ น กเร ยนระด บ ปวช. ของว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน 2. หล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนร หมายถ ง การก าหนดจ ดม งหมายของการศ กษา ท ช ดเจน แล วน ามาระบ รายว ชา จ ดกล มว ชาก าหนดข นตอนก อนหล งของเน อหาความร ของว ชา จ ดเป นระบบ การให กรอบระยะเวลา และทร พยากรท ก าหนดเพ อสร างเสร มศ กยภาพของน กเร ยน ตามหล กส ตรน น ๆ กระบวนการเร ยนร หมายถ ง กระบวนการท ก อให เก ดการเร ยนร เพ อพ ฒนา

10 3 ว ร ช ค ณว ฒ วาน ช. (2546) 3. ปวช. ย อมาจาก ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ เป นหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พหล งม ธยมศ กษาตอนต น เพ อพ ฒนาก าล งคน ระด บฝ ม อให ม ความช านาญเฉพาะด าน ม ค ณธรรม บ คล กภาพ และเจตคต ท เหมาะสม สามารถ ประกอบอาช พได ตรงตามความต องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาช พอ สระสอดคล อง ก บภาวะเศรษฐก จและส งคม ท งในระด บท องถ นและระด บชาต ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ. (2548) ใช เวลาเร ยน 3 ป ร บจากผ ส าเร จการศ กษาช นม ธยมศ กษาตอนต น (ม.3) หร อเท ยบเท าเข า ศ กษาต อในระด บ ปวช. ซ งว ทยาล ยพณ ชยการเชต พนได จ ดการเร ยนการสอน ด งน ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม หมายถ ง การเร ยนท เก ยวก บการพาณ ชย ซ งม 4 สาขาว ชาช พ ค อ 1) สาขางานการบ ญช 2) สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 3) สาขางานการขาย 4) สาขางานการเลขาน การ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา. (2546) ซ งเม อเร ยนจบหล กส ตรปวช. สามารถเร ยนต อในระด บปวส. (อน ปร ญญา 2 ป ) หร อ ปร ญญาตร ต อไป ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ การศ กษาในคร งน สามารถทราบถ งเหต ผลและความจ าเป นในการต ดส นใจเล อกเร ยนใน สาขาว ชาช พต างๆ ได อย างช ดเจน ซ งอาจจะเป นข อม ลท เป นประโยชน ต อการบร หารจ ดการและ การก าหนดนโยบายของสถานศ กษาต อไป

11 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาคร งน ผ ว จ ยได ศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องและได น าเสนอ เป นห วข อตามล าด บ ด งน 1. ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน 2. หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) 3. "ทฤษฎ การเล อกอาช พ" จอห น แอล ฮอลแลนด (John L. Holland) จอห น แอล ฮอลแลนด. (2549) ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน (Chetupon Commercial College) ก อต งในว นท 6 กรกฎาคม พ.ศ โดย สมเด จพระอร ยวงศาคตญาน(สมเด จพระส งฆราชองค ท 17) ในการด าเน นงานคร ง แรกม นายบ ณฑ ต บ ญยาคม เป นอาจารย ใหญ คนแรก ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน เป ดการเร ยนการ สอนในหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) และ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ใน ป จจ บ นว ทยาล ยได เป ดการเร ยนการสอนมาเป นเวลาร วม 52 ป โดยในป พ.ศ ว ทยาล ยพณ ชย การเชต พน ได ร บรางว ล สถานศ กษารางว ลพระราชทาน จาก สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยาม บรมราชก มาร ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน เป นสถานศ กษาด านพาณ ชยกรรม อ กษรย อ พ.ต. ได ก อต งมา เป นเวลากว า 50 ป โดยเร มก อต งข นในป 2500 โดยสมเด จพระอร ยวงศาคตญาน สมเด จ พระส งฆราชองค ท 17 อด ตเจ าอาวาสว ดพระเชต พนว มลม งคลารามราชวรมหาว หาร ในว นท 6 กรกฎาคม ป 2500 และช อเด มค อ โรงเร ยนว ดพระเชต พนต งตรงจ ตรว ทยาล ย ส งก ดกองโรงเร ยน พาณ ชย และอ ตสาหกรรม กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต งอย บร เวณส งฆาราม ว ดพระเชต พนว มลม งคลาราม ท าเต ยน ในการจ ดต งน นเพ อร บน กเร ยนไม ม ท เร ยน โดยขอเช าอาคารโรงเร ยน ต งตรงจ ตรว ทยาล ย ในป แรก โรงเร ยนได เป ดสอนเพ ยง 3 สาขาว ชา ค อ 1. แผนกพณ ชยการ 2. แผนกเลขาน การ 3. แผนกภาษาต างประเทศ การเป ดสอนคร งแรกม นายบ ณฑ ต บ ณยาคม เป นอาจารย ใหญ และในว นท 30 ม ถ นายน 2502 มล.ป น มาลาก ล ซ งด ารงต าแหน งเป นร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ได มาตรวจเย ยม

12 ต อมาจ านวนน กเร ยนเพ มข นจนไม สามารถร บได ท งหมด ร บได เพ ยง ป ละ 450 คนเท าน น ไม สามารถขยายได เน องจากโรงเร ยนต งอย ในเขตว ดในป พ.ศ กรมอาช วศ กษาได เช าท ด น ของ ค ณสออ ล มเซ งไถ ซ งมอบให ก บกรมการศาสนา ใช ประโยชน ทางการศ กษาท ถนนประชาอ ท ศ แขวง/เขตราษฎร บ รณะ กร งเทพ ป จจ บ นว ทยาล ยต งอย ท 314 ถนนประชาอ ท ศ แขวง/เขตราษฎร บ รณะ กร งเทพ หล งจากน นโรงเร ยนได เสนอขอเปล ยนช อเป น โรงเร ยนพณ ชยการเชต พน และคงย งให ใช อ กษรย อ พ.ต. ตามเด ม เพ อให ความส มพ นธ ระหว างศ ษย เก าและศ ษย ป จจ บ นได ต อเน องก น ป 2516 โรงเร ยนได เป ดการสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ม 3 สาขาว ชา ค อ 1. สาขาว ชาการบ ญช 2. สาขาว ชาการเลขาน การ 3. สาขาว ชาการตลาด และในป 2516 โรงเร ยนพณ ชยการเชต พน ได ร บการยกฐานะ เป นว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ในว นท 1 ต ลาคม 2516 ในป การศ กษา 2519 ว ทยาล ยขออน ม ต เป ดการศ กษาพ เศษระด บ ประโยคคร ม ธยม (ป.ม.) ข นอ กระด บหน ง ในป 2524 กรมอาช วศ กษาได อน ม ต ให ว ทยาล ยเป ดสอนประเภทว ชาพณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการโดยจ ดให น กเร ยนได เล อกเร ยนตามความถน ดได แก กล มว ชาการบ ญช กล ม ว ชาการเลขาน การ และกล มว ชาการขาย ในป 2528 ว ทยาล ยได เป ดสอนอ ก 1 สาขาว ชาในะด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ค อ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ในป 2535 กรมอาช วศ กษาได ร วมม อก บกล มโรงแรมรอย ลการ เด น เป ดหล กส ตรพ เศษต อ ยอดจากระด บ ปวช. แผนกว ชาธ รก จการโรงแรม โดยม ระยะเวลาเร ยน 1 ป ซ งเป นหล กส ตรพ เศษ ในป 2538 ว ทยาล ยได เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง (ปวส.) ค อ'กล มว ชาธ รก จโรงแรม และย งได เป ดสอน"กล มว ชาธ รก จค าปล ก"โดย ได ร บความร วมม อจากสถานประกอบการ ค อ บร ษ ท ซ.พ.เซเว นอ เลฟเว น 5

13 ในป 2540 ว ทยาล ยได เป ดสอนเพ มข นอ ก 1 สาขาว ชา ค อ ธ รก จประก นภ ย และเน องจากม ผ สนใจกรมอาช วศ กษาได อน ม ต ให ว ทยาล ยเป ดสอนระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ในภาคสมทบ 3 สาขาว ชา ค อ 1. สาขาว ชาการบ ญช 2. สาขาว ชาการตลาด 3. สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ โดยท ผ สม ครเข าศ กษาต อในระด บ ปวส.ภาคสมทบ จะต องส าเร จการศ กษาระด บ ปวช. ม งานท าแล วและประสงค จะเพ มว ฒ การศ กษาข น โดยท าม การเร ยนการสอนว นจ นทร ถ งศ กร เวลา น. และว นเสาร น. และในป 2545 ว ทยาล ยได เป ดสอนว ชา อ ตสาหกรรมและการท องเท ยวสาขางานการ โรงแรม ในป จจ บ นว ทยาล ยได ผล ตบ คลากรทางธ รก จ เพ อให เข าถ งความต องการของตลาดแรงงาน และส งคม ม เจตคต ท ด ต อว ชาช พ และม ค ณธรรม ตามปร ชญาของว ทยาล ย การศ กษาเพ อพ ฒนา อาช พและส งคม ป จจ บ นว ทยาล ยได เป ดสอนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง (ปวส.) ระด บ ปวช. 1. สาขาว ชาพณ ชยกรรม สาขางานพณ ชยการ (ปวช.1) 2. สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการบ ญช 3. สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย 4. สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการเลขาน การ 5. สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 6. สาขาว ชาการโรงแรมและการท องเท ยว สาขางานการโรงแรม 7. สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานธ รก จค าปล ก 7.1 สาขางานธ รก จค าปล ก (กล มเซเว น) 7.2 สาขางานธ รก จค าปล ก (กล มเซเว นและศ กษาภ ณฑ ) 6

14 7 ระด บ ปวส. 1. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการบ ญช, สาขาว ชาการบ ญช (ม.6) 2. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด, สาขาว ชาการตลาด (ม.6) 3. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการเลขาน การ 4. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ, สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ (ม.6) 5. คณะว ชาบร หารอ ตสาหกรรมการท องเท ยวและการโรงแรม สาขาว ชาการโรงแรมและ การบร การ 6. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก 6.1 สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (กล มเซเว น) 6.2 สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (กล มบ กซ ) 6.3 สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (กล มเซนทร ล) 7. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ส าน กมาตรฐานกรมอาช วศ กษาและว ชาช พ ได กล าวถ งหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) หล กการ 1. เป นหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พหล งม ธยมศ กษาตอนต น เพ อพ ฒนาก าล งคน ระด บฝ ม อให ม ความช านาญเฉพาะด าน ม ค ณธรรม บ คล กภาพ และเจตคต ท เหมาะสม สามารถ ประกอบอาช พได ตรงตามความต องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาช พอ สระสอดคล อง ก บภาวะเศรษฐก จและส งคม ท งในระด บท องถ นและระด บชาต 2. เป นหล กส ตรท เป ดโอกาสให เล อกเร ยนได อย างกว างขวาง เพ อเน นความช านาญเฉพาะ ด านด วยการปฏ บ ต จร ง สามารถเล อกว ธ การเร ยนตามศ กยภาพและโอกาสของผ เร ยน ถ ายโอนผล การเร ยน สะสมผลการเร ยน เท ยบความร และประสบการณ จากแหล งว ทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาช พอ สระได 3. เป นหล กส ตรท สน บสน นการประสานความร วมม อในการจ ดการศ กษาร วมก นระหว าง หน วยงานและองค กรท เก ยวข อง ท งภาคร ฐและเอกชน

15 8 4. เป นหล กส ตรท เป ดโอกาสให สถานศ กษา ช มชนและท องถ น ม ส วนร วมในการพ ฒนา หล กส ตรให ตรงตามความต องการและสอดคล องก บสภาพของช มชนและท องถ น จ ดหมาย 1. เพ อให ม ความร ท กษะและประสบการณ ในงานอาช พตรงตามมาตรฐานว ชาช พ น าไป ปฏ บ ต งานอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกว ถ การด ารงช ว ตและการประกอบอาช พได อย างเหมาะสมก บตน สร างสรรค ความเจร ญต อช มชน ท องถ นและประเทศชาต 2. เพ อให เป นผ ม ป ญญา ม ความค ดร เร มสร างสรรค ใฝ เร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตและ การประกอบอาช พ สามารถสร างอาช พ ม ท กษะในการจ ดการและพ ฒนาอาช พให ก าวหน าอย เสมอ 3. เพ อให ม เจตคต ท ด ต ออาช พ ม ความม นใจและภาคภ ม ใจในว ชาช พท เร ยน ร กงาน ร ก หน วยงานสามารถท างานเป นหม คณะได ด โดยม ความเคารพในส ทธ และหน าท ของตนเองและผ อ น 4. เพ อให เป นผ ม พฤต กรรมทางส งคมท ด งาม ท งในการท างาน การอย ร วมก น ม ความ ร บผ ดชอบต อครอบคร ว หน วยงาน ท องถ นและประเทศชาต อ ท ศตนเพ อส งคม เข าใจและเห น ค ณค าของศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น ร จ กใช และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และสร าง ส งแวดล อมท ด 5. เพ อให ม บ คล กภาพท ด ม มน ษย ส มพ นธ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และว น ยในตนเอง ม ส ขภาพอนาม ยท สมบ รณ ท งร างกายและจ ตใจ เหมาะสมก บงานอาช พน น ๆ 6. เพ อให ตระหน กและม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาเศรษฐก จ ส งคม การเม องของ ประเทศและโลกป จจ บ น ม ความร กชาต ส าน กในความเป นไทย เส ยสละเพ อส วนรวม ด ารงร กษาไว ซ งความม นคงของชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข หล กเกณฑ การใช หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช การเร ยนการสอน 1.1 การเร ยนการสอนตามหล กส ตรน ผ เร ยนสามารถลงทะเบ ยนเร ยนได ท กว ธ เร ยนท ก าหนดและน าผลการเร ยนแต ละว ธ มาประเม นผลร วมก นได สามารถโอนผลการ เร ยน และขอเท ยบความร และประสบการณ ได 1.2 การจ ดการเร ยนการสอนเน นการปฏ บ ต จร ง โดยสามารถน ารายว ชาไปจ ดฝ ก ในสถานประกอบการ ไม น อยกว า 1 ภาคเร ยน

16 2. เวลาเร ยน 2.1 ในป การศ กษาหน ง ๆ ให แบ งภาคเร ยนออกเป น 2 ภาคเร ยนปกต ภาคเร ยนละ 20 ส ปดาห โดยม เวลาเร ยนและจ านวนหน วยก ตตามท ก าหนด และสถานศ กษาอาจเป ดสอน ภาคเร ยนฤด ร อนได อ กตามท เห นสมควร ประมาณ 5 ส ปดาห 2.2 การเร ยนในระบบช นเร ยน ให สถานศ กษาเป ดท าการสอนไม น อยกว าส ปดาห ละ 5 ว นคาบละ 60 นาท (1 ช วโมง) 3. หน วยก ต ให ม จ านวนหน วยก ตตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 102 หน วยก ต การค ดหน วย ก ตถ อเกณฑ ด งน 3.1 รายว ชาภาคทฤษฎ 1 ช วโมงต อส ปดาห ตลอดภาคเร ยนไม น อยกว า 20 ช วโมง ม ค า 1 หน วยก ต 3.2 รายว ชาท ประกอบด วยภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ให บ รณาการการเร ยนการสอน ก าหนด2-3 ช วโมงต อส ปดาห ตลอดภาคเร ยนไม น อยกว า ช วโมง ม ค า 1 หน วยก ต 3.3 รายว ชาท น าไปฝ กงานในสถานประกอบการ ก าหนดเวลาในการฝ ก ปฏ บ ต งานไม น อยกว า40 ช วโมง ม ค า 1 หน วยก ต 3.4 การฝ กอาช พในระบบทว ภาค ใช เวลาฝ กไม น อยกว า 40 ช วโมง ม ค า 1 หน วยก ต 3.5 การท าโครงการ ให เป นไปตามท ก าหนดไว ในหล กส ตร 4. โครงสร าง โครงสร างของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) แบ งเป น 3 หมวดว ชา ฝ กงาน และก จกรรมเสร มหล กส ตร ด งน 4.1 หมวดว ชาสาม ญ แบ งเป น ว ชาสาม ญท วไป เป นว ชาท เป นพ นฐานในการด ารงช ว ต ว ชาสาม ญพ นฐานว ชาช พ เป นว ชาท เป นพ นฐานส มพ นธ ก บว ชาช พ 4.2 หมวดว ชาช พ แบ งเป น ว ชาช พพ นฐาน เป นกล มว ชาช พส มพ นธ ท เป นพ นฐานท จ าเป นใน ประเภทว ชาน น ๆ ว ชาช พสาขาว ชา เป นกล มว ชาช พหล กในสาขาว ชาน น ๆ ว ชาช พสาขางาน เป นกล มว ชาช พท ม งให ผ เร ยนม ความร และท กษะ เฉพาะด านในงานอาช พตามความถน ดและความสนใจ 9

17 โครงการ 4.3 หมวดว ชาเล อกเสร 4.4 ฝ กงาน 4.5 ก จกรรมเสร มหล กส ตร จ านวนหน วยก ตของแต ละหมวดว ชาตลอดหล กส ตร ให เป นไปตามก าหนดไว ใน โครงสร างของแต ละประเภทว ชาและสาขาว ชา ส วนรายว ชาแต ละหมวดว ชา สถานศ กษาสามารถ จ ดตามท ก าหนดไว ในหล กส ตร หร อจ ดตามความเหมาะสมของสภาพท องถ น ท งน สถานศ กษาต อง ก าหนดรห สว ชาจ านวนคาบเร ยนและจ านวนหน วยก ตตามระเบ ยบท ก าหนดไว ในหล กส ตร 5. โครงการ 5.1 สถานศ กษาต องจ ดให ผ เร ยนจ ดท าโครงการในภาคเร ยนท 6 ไม น อยกว า 160 ช วโมง ก าหนดให ม ค า 4 หน วยก ต 5.2 การต ดส นผลการเร ยนและให ระด บผลการเร ยน ให ปฏ บ ต เช นเด ยวก บรายว ชาอ น ๆ 6. ฝ กงาน 6.1 ให สถานศ กษาน ารายว ชาในหมวดว ชาช พไปจ ดฝ กในสถานประกอบการ อย างน อย1 ภาคเร ยน 6.2 การต ดส นผลการเร ยนและให ระด บผลการเร ยน ให ปฏ บ ต เช นเด ยวก บรายว ชาอ น 7. การเข าเร ยน พ นความร และค ณสมบ ต ของผ เข าเร ยน ให เป นไปตามระเบ ยบ กระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการจ ดการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 พ.ศ การประเม นผลการเร ยน ให เป นไปตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการ ประเม นผลการเร ยนตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 พ.ศ ก จกรรมเสร มหล กส ตร สถานศ กษาต องจ ดให ม ก จกรรมเพ อปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรม ค าน ยม ระเบ ยบว น ยของตนเองและส งเสร มการท างาน ใช กระบวนการกล มในการท าประโยชน ต อ ช มชน ทะน บ าร งขนบธรรมเน ยมประเพณ อ นด งาม โดยการวางแผน ลงม อปฏ บ ต ประเม นผล และ ปร บปร งการท างาน 10. การส าเร จการศ กษาตามหล กส ตร 10.1 ประเม นผ านรายว ชาในหมวดว ชาสาม ญ หมวดว ชาช พ และหมวดว ชาเล อก เสร ตามท ก าหนดไว ในหล กส ตรแต ละประเภทว ชาและสาขาว ชา 10.2 ได จ านวนหน วยก ตสะสมครบตามโครงสร างของหล กส ตรแต ละประเภท ว ชาและสาขาว ชา

18 ได ค าระด บคะแนนเฉล ยสะสมไม ต ากว า เข าร วมก จกรรมและผ านการประเม นท กภาคเร ยน 11. การแก ไขและเปล ยนแปลงหล กส ตร 11.1 ให อธ บด กรมอาช วศ กษาเป นผ ม อ านาจในการเพ มเต ม ปร บปร ง หร อยกเล ก ประเภทว ชาสาขาว ชา สาขางาน รายว ชา และโครงสร างหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช2545 ในหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช ให ผ บร หารสถานศ กษาเป นผ ม อ านาจเพ มเต ม แก ไข เปล ยนแปลงรายว ชาต าง ๆ ในหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 โดยต องรายงานให ต นส งก ดทราบ "ทฤษฎ การเล อกอาช พ" จอห น แอล ฮอลแลนด (John L. Holland) "ทฤษฎ การเล อกอาช พ" ของฮอลแลนด เป นผลจากการส งเกตของเขาและของคนอ น ๆ เก ยวก บความสนใจ ล กษณะและพฤต กรรมของบ คคล และม ส วนส มพ นธ ก บทฤษฎ ของก ลฟอร ด (Guilford. 1954) ซ งได ว เคราะห บ คล กภาพและความสนใจของบ คคลออกเป น 6 ประเภท ค อ ด าน จ กรกล ด านว ทยาศาสตร ด านบร การส งคม ด านสารบรรณ ด านธ รก จ และด านศ ลปะ นอกจากน ทฤษฎ ของฮอลแลนด ย งม ส วนคล ายคล งก นก บ ทฤษฎ ของแอดเลอร (Adler. 1939) ของฟรอมม (Fromm. 1947) ของจ ง (Jung. 1933) ของเซลดอน (Sheldon. 1954) ของสแปรงเจอร (Spranger. 1928) โดยเฉพาะการประเม นส งแวล อม เพ อช วยจ าแนกล กษณะของบ คคลม แนวความค ดมาจากล นด น (Linton. 1945) ซ งกล าวว า "แรงผล กด นจากส งแวดล อมจะถ กถ ายทอดไปย งบ คคล" อน ง ทฤษฎ เก ยวก บเร องความต องการ (needs) และแรงกดด น (pressures) ของเมอร เรย (Murray. 1938) ก เป นแรงกระต นอ กอย างหน งท ท าให ฮอลแลนด ค ดทฤษฎ ของเขาข น กล าวโดยสร ป "ทฤษฎ การเล อกอาช พ" ของฮอลแลนด ม แนวค ดพ นฐานด งน 1. การเล อกอาช พเป นการแสดงออกซ งบ คล กภาพ 2. แบบส ารวจความสนใจค อแบบส ารวจบ คล กภาพ ฮอลแลนด ได กล าวถ ง "การเล อกอาช พ" ไว ว า "การเล อกอาช พค อ การกระท าท สะท อนให เห นถ ง แรงจ งใจ ความร บ คล กภาพ และความสามารถของบ คคล อาช พเป นว ถ ช ว ต ส วนส งแวดล อมเป น ส งท ช ให เห นงานและท กษะ" ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน. (2552)

19 บทท 3 ว ธ การด าเน นการ การว จ ยคร งน ม งศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ด านประชากร น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 5 สาขาว ชา ภาคปกต เฉพาะรอบเช า ช นป ท 1 ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน จ านวน 150 คนโดยประมาณ 1. ประชากร ประชากรท ใช ในการว จ ย ค อ น กเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ช นป ท 1 ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ว ทยาล ย พณ ชยการเชต พน ท งหมด 4 สาขาว ชาช พ จ านวน 476 คน ประกอบด วย 1) สาขางานการบ ญช 147 คน 2) สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 133 คน 3) สาขางานการขาย 148 คน 4) สาขางานการเลขาน การ 48 คน รวมท งส น 476 คน 2. กล มต วอย าง กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยม จ านวน 120 คน ก าหนดขนาดกล มต วอย าง โดยใช ตาราง ยามาเน (Yamane, 1973 : 727) ค อการส มต วอย าง แบบช นภ ม ตามส ดส วน (Proportional stratified random sampling) จ าแนกตามประเภทว ชา จากน นจ งท าการส มอย างง ายตามสาขางานจาก บ ญช รายช อ โดยการหย บฉลากแบบไม ใส ค นกล บ โดยม กล มต วอย างจากน กเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ท ส มเล อกอย าง ง ายแล วม ด งน 1) สาขางานการบ ญช 30 คน 2) สาขางานการขาย 30 คน 3) สาขางานการเลขาน การ 30 คน 4) สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 30 คน

20 เคร องม อท ใช ในการศ กษา เคร องม อท ใช ในการว จ ยคร งน เป นแบบสอบถาม โดยผ ว จ ยสร างข น ประกอบด วย 3 ตอน ด งน 1. เป นข อม ลเบ องต นเก ยวก บสภาพท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม 2. เป นแบบสอบถามความค ดเห นของน กศ กษา เก ยวก บการเล อกเร ยนสาขาว ชาท เร ยนของ แต ละสาขาว ชาช พ ให ผ ตอบเล อกตอบเพ ยงค าตอบเด ยว 3. เป นความค ดเห น หร อข อเสนอแนะอ น ใช ว ธ การเข ยนความค ดเห น การเก บรวบรวมข อม ล 1. แจกแบบสอบถาม 2. เก บรวบรวมข อม ล ผ ประเม นแจกแบบสอบถามให แก กล มผ ประเม น 1 ส ปดาห ต อ 1 สาชาว ชาช พ และรอเก บ แบบสอบถาม หล งจากกล มต วอย างท าเสร จส นแล ว การว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลจากกล มต วอย าง ผ ประเม นแจกแบบสอบถามให 1 ส ปดาห ต อ 1 สาขา ว ชาช พของกล มต วอย าง ผ ประเม นจะด าเน นการว เคราะห ท นท หล งจากท เก บแบบสอบถามได ครบถ วน การว เคราะห จะว เคราะห ท ละสาขาว ชาช พตามก าหนดเวลา 13

21 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลเร องความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช น ปวช.1 ผ ว จ ยได น าเสนอผลการว เคราะห ข อม ลและการแปลผลในร ปแบบของ ตารางประกอบค าอธ บาย โดยเร ยงล าด บห วข อเป น 3 ตอน ด งน ตอนท 1 การว เคราะห ข อม ลท วไปจองผ ตอบแบบสอบถาม ตอนท 2 การว เคราะห ความค ดเห นในการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยน ระด บช น ปวช.1 ตอนท 3 การว เคราะห ข อเสนอแนะและข อค ดเห นเพ มเต ม ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ตาราง 1 จ านวนและร อยละของกล มต วอย าง จ าแนกตามเพศ แผนกและเกรดเฉล ย ข อม ล จ านวน (คน) ร อยละ 1. เพศ - หญ ง - ชาย 2. แผนก - บ ญช - คอมพ วเตอร - การขาย - เลขาน การ รวม รวม

22 15 ตาราง 1 (ต อ) ข อม ล จ านวน (คน) ร อยละ 3. เกรดเฉล ย (ภาคเร ยนท 1/2552) - ต ากว า มากกว า รวม สร ปผลการว เคราะห จากตาราง 1 จากตาราง 1 แสดงว า กล มต วอย างท เก บข อม ลได ม ท งส นจ านวน 120 คน เม อพ จารณาตามเพศ พบว า กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 62 คน (ร อยละ 51.67) รองลงมาเป นเพศชาย จ านวน 58 คน (ร อยละ 48.33) จากแผนกต างๆ ซ งได แก แผนกบ ญช คอมพ วเตอร ธ รก จ การขาย และเลขาน การโดยแบ งเป น 4 แผนกๆ ละ 30 คน (ร อยละ 25) เม อพ จารณาตามเกรดเฉล ย พบว ากล มต วอย างส วนใหญ ม เกรดเฉล ยอย ในช วงระหว าง และ ม จ านวนเท าก น ค อ 26 คน (ร อยละ 21.67) รองลงมาอย ในช วงระหว าง และมากกว า 3.00 จ านวน 24 คนและ 21 คน (ร อยละ 20 และ ตามล าด บ)

23 16 ตอนท 2 ความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 ตาราง 2 จ านวนและค าร อยละของการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 โดยรวมและรายข อของท กแผนก ข อม ล แผนกบ ญช แผนกคอมฯ แผนกการขาย แผนกเลขาน การ รวมท กแผนก จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ 1. เพราะเหต ใดน กเร ยนจ ง เล อกเร ยนแผนกน - เร ยนไม ยาก ชอบเร ยนสาขาน ตามใจผ ปกครอง ม ความถน ดในสาขาน งานน อย ตามเพ อน อ น ๆ (เร ยนสบาย) รวม เพราะเหต ใดน กเร ยนจ ง ไม เล อกแผนกอ น - เร ยนยาก ไม ถน ด ตามใจผ ปกครอง ไม เข าใจในเน อหา งานเยอะ ตามเพ อน อ น ๆ (เกรดไม ถ ง) รวม

24 17 ตาราง 2 (ต อ) ข อม ล แผนกบ ญช แผนกคอมฯ แผนกการขาย แผนกเลขาน การ รวมท กแผนก 3. เป าหมายของการเข ามา เร ยนในแผนกน - สามารถหางานท าได ง าย - เร ยนง าย จบเร ว - จบแล วได เง นเด อนส ง - เร ยนสบาย - อ น ๆ (งานน อย) จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ รวม ป ญหาท พบเม อเล อก เร ยนแผนกน - เร ยนไม ร เร อง งานมากเก นไป ได คะแนนน อย เร ยนตามเพ อนไม ท น ส งงานไม ครบ อ น ๆ รวม

25 18 ตาราง 2 (ต อ) ข อม ล แผนกบ ญช แผนกคอมฯ แผนกการขาย แผนกเลขาน การ รวมท กแผนก จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ 5. ความค ดเห นต ออาจารย ในแผนกท น กเร ยนเล อกเร ยน - ใจด - ส งงานมากเก นไป - เร ยนแล วเข าใจง าย - ส งงานน อย - สอนตรงหล กส ตรเน อหา - เร ยนแล วไม เข าใจ - อ น ๆ รวม ถ าน กเร ยนสามารถย าย แผนกได ป หน าน กเร ยนจะ เปล ยนแผนกหร อไม - เปล ยน - ไม เปล ยน รวม

26 19 ตาราง 2 (ต อ) ข อม ล แผนกบ ญช แผนกคอมฯ แผนกการขาย แผนกเลขาน การ รวมท กแผนก จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ 7. อาช พท อยากเป นใน อนาคตหล งจากเร ยนจบ หล กส ตรสาขาว ชาท เร ยน - น กบ ญช เลขาน การ น กบร หาร ประกอบธ รก จส วนต ว โปรแกรมเมอร พน กงานขาย น กการตลาด ร บราชการ อ น ๆ รวม สร ปผลการว เคราะห จากตาราง 2 จากตาราง 2 แสดงว ากล มต วอย างท งหมดมาจาก 4 แผนกๆ ละ 30 คน รวมท งส นจ านวน 120 คน 1. เม อพ จารณาตามข อ 1 เพราะเหต ใดน กเร ยนจ งเล อกเร ยนแผนกน พบว าโดยรวม กล ม ต วอย าง ส วนใหญ เล อก ชอบเร ยนสาขาน จ านวน 31 คน (ร อยละ 25.83) รองลงมาค อ เร ยนไม ยาก จ านวน 23 คน และตามใจผ ปกครอง จ านวน 19 คน ค ดเป น(ร อยละ 19.17)และ(ร อยละ 15.83) ตามล าด บ เม อพ จารณาเป นรายแผนกพบว า แผนกบ ญช กล มต วอย างส วนใหญ เล อก ม ความถน ดใน สาขาน จ านวน 9 คน (ร อยละ 30) รองลงมาค อตามใจผ ปกครองและตามเพ อนจ านวน 20 คน (ร อยละ 20) แผนกคอมพ วเตอร ธ รก จกล มต วอย างส วนใหญ เล อก ชอบเร ยนสาขาน จ านวน 13 คน (ร อยละ 43.33) รองลงมาค อเร ยนไม ยากจ านวน 5 คน (ร อยละ 16.67) แผนกการขาย กล มต วอย าง

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ 1 แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ โรงเร ยนเทศบาล ๑ (เอ งเส ยงสาม คค ) ส งก ดส าน กการศ กษาเทศบาลนครหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษาจ

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ คำนำ การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได กำหนดเป าหมายไว ค อ คนไทย ได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ และร ฐบาลได ม งหว งให กศน.ตำบล เป นกลไกในการสร างโอกาส ทางการเร ยนร ตลอดช ว ตแก ประชาชน

More information