น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ"

Transcription

1 งานว จ ย การจ ดท าโครงการว ชาช พ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ 1. นางสาวส ก ญญา ส ขเสร ฐ เลขท 18 บช นางสาวเกศท พย อ นพร อม เลขท 25 บช นางสาวชลธ ชา ท พย ว ฒน เลขท 27 บช นางสาวร ตนาวด บ ญวาส เลขท 38 บช นางสาวปว ณา ส ขแปดร ว เลขท 40 บช นายร งส ร ต ส วรรณก าจร เลขท 44 บช. 3.1 คร ท ปร กษาโครงการ อาจารย ดร.สมจ ตร ย งยงด ารงฤทธ รายงานว จ ยน เป นส วนหน งของการศ กษาว ชา โครงการว ชาช พ (รห ส ) ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน

2 บทค ดย อ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ท ปร กษาโครงการ อาจารย ดร.สมจ ตร ย งยงด ารงฤทธ ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. น.ส.ส ก ญญา ส ขเสร ฐ ปวช.บช.3.1 เลขท น.ส.เกศท พย อ นพร อม ปวช.บช.3.1 เลขท น.ส.ชลธ ชา ท พย ว ฒน ปวช.บช.3.1 เลขท น.ส.ร ตนาวด บ ญวาส ปวช.บช.3.1 เลขท น.ส.ปว ณา ส ขแปดร ว ปวช.บช.3.1 เลขท นายร งส ร ต ส วรรณก าจร ปวช.บช.3.1 เลขท 44 จากการศ กษางานว จ ยคร งน กล มผ ว จ ยม ว ตถ ประสงค เพ อต องการศ กษาความค ดเห น เก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 เคร องม อท ใช ในการว จ ยคร งน เป นแบบสอบถาม โดยผ ว จ ย สร างข น เก บจากกล มต วอย างซ งเป นน กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน เป นการส ม ต วอย าง อย างง ายตามสาขางานจากบ ญช รายช อ โดยการหย บฉลากแบบไม ใส ค นกล บ ม การ ว เคราะห ข อม ล หาร อยละ ด วยโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ผลจากการท ศ กษางานว จ ยคร งน พบว า 1. เหต ผลท น กเร ยนเเล อกเร ยนแผนกบ ญช ค อ ม ความถน ดในสาขาน เหต ผลท ไม เล อก แผนกอ นเน องด วยไม ถน ด โดยม เป าหมายในอนาคตค อ สามารถหางานท าได ง าย หล งจากท ได เล อกเร ยนสาขาน แล วป ญหาท เก ดข นส วนใหญ อาจารย ผ สอนได มอบหมายงานให น กเร ยนมาก เก นไป และเร ยนตามเพ อนไม ท น ในท ศนคต ของน กเร ยนท ม ต ออาจารย ผ สอนค อ เร ยนแล วไม เข าใจ เพราะเน อหาท เร ยนเยอะและยาก บางคร งอาจารย ผ สอนสอนเร วเก นไป หากม การเปล ยนให เล อกเร ยนแผนกอ นกล มต วอย างส วนใหญ เล อก ไม เปล ยน ด วยไม อยากเส ยเวลากล บมาเร มต นเร ยน ใหม และอาช พท อยากเป นในอนาคตของน กเร ยนในแผนกบ ญช ค ออาช พน กบ ญช 2. เหต ผลท น กเร ยนเเล อกเร ยนแผนกคอมพ วเตอร ธ รก จค อ ชอบเร ยนสาขาน เหต ผลท ไม เล อกแผนกอ นเน องด วยไม ถน ด โดยม เป าหมายในอนาคตค อ สามารถหางานท าได ง าย หล งจากท ได เล อกเร ยนสาขาน แล วป ญหาท เก ดข นส วนใหญ อาจารย ผ สอนได มอบหมายงานให น กเร ยนมาก เก นไป และได คะแนนน อย ในท ศนคต ของน กเร ยนท ม ต ออาจารย ผ สอนค อ อาจารย ผ สอนใจด

3 หากม การเปล ยนให เล อกเร ยนแผนกอ นกล มต วอย างส วนใหญ เล อก ไม เปล ยน ด วยไม อยากเส ยเวลา กล บมาเร มต นเร ยนใหม และอาช พท อยากเป นในอนาคตของน กเร ยนในแผนกคอมพ วเตอร ธ รก จ ค ออาช พโปรแกรมเมอร 3. เหต ผลท น กเร ยนเล อกเร ยนแผนกการขายค อ เร ยนไม ยาก เหต ผลท ไม เล อกแผนกอ น เน องด วยไม ถน ด โดยม เป าหมายในอนาคตค อ สามารถหางานท าได ง าย หล งจากท ได เล อกเร ยน สาขาน แล วป ญหาท เก ดข นส วนใหญ จะเป นการส งงานไม ครบตามท อาจารย ผ สอนได มอบหมาย ในท ศนคต ของน กเร ยนท ม ต ออาจารย ผ สอนค อ อาจารย สอนแล วเข าใจง าย หากม การเปล ยนให เล อกเร ยนแผนกอ นกล มต วอย างส วนใหญ เล อก ไม เปล ยน ด วยไม อยากเส ยเวลากล บมาเร มต นเร ยน ใหม และอาช พท อยากเป นในอนาคตของน กเร ยนในแผนกการขาย ค ออาช พน กการตลาด 4. เหต ผลท น กเร ยนเเล อกเร ยนแผนกการเลขาน การ ค อชอบเร ยนสาขาน เหต ผลท ไม เล อก แผนกอ นเน องด วยไม ถน ด โดยม เป าหมายในอนาคตค อ สามารถหางานท าง าย เร ยนง าย และจบเร ว หล งจากท ได เล อกเร ยนสาขาน แล วป ญหาท เก ดข นส วนใหญ ได คะแนนน อย ในท ศนคต ของน กเร ยน ท ม ต ออาจารย ผ สอนค อ ใจด หากม การเปล ยนให เล อกเร ยนแผนกอ นกล มต วอย างส วนใหญ เล อก ไม เปล ยน ด วยไม อยากเส ยเวลากล บมาเร มต นเร ยนใหม และอาช พท อยากเป นในอนาคตของ น กเร ยนในแผนกการเลขาน การ ค ออาช พเลขาน การ

4 ก ตต กรรมประกาศ โครงการว จ ยคร งน ส าเร จล ล วงไปด วยความกร ณาอย างด ย งจาก อ. ดร.สมจ ตร ย งยงด ารงฤทธ อาจารย ท ปร กษาโครงการท ได กร ณาให ค าแนะน าในด านต าง ๆ พร อมท งตรวจทานแก ไข ข อบกพร องและข อเสนอแนะ ก าล งใจในการท าโครงการว จ ยน จนส าเร จสมบ รณ กล มผ ว จ ย ขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส ง ไว ณ โอกาสน ขอขอบค ณกล มต วอย างท กท านท ได เส ยสละเวลาและกร ณาตอบแบบสอบถามได อย าง ครบถ วนท กประการด วยเหต และผลท เป นจร ง จ งท าให โครงการว จ ยคร งน ออกมาจนส าเร จสมบ รณ ขอขอบพระค ณ ค ณพ อ ค ณแม ขอขอบค ณพ ๆ น องๆ และเพ อนๆ น กศ กษา ท ได สน บสน น และเป นก าล งใจแก กล มผ ว จ ยอย างด ตลอดมา ค ณความด หร อประโยชน ท ได ร บจากการว จ ยฉบ บน กล มผ ว จ ยขอมอบแด บ พการ ผ ม พระค ณ ท กท านและคร อาจารย ท ได ประส ทธ ประสาทว ชาความร ให แก ผ ว จ ยมาต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น โดย 1. นางสาวส ก ญญา ส ขเสร ฐ 2. นางสาวเกศท พย อ นพร อม 3. นางสาวชลธ ชา ท พย ว ฒน 4. นางสาวร ตนาวด บ ญวาส 5. นางสาวปว ณา ส ขแปดร ว 6. นายร งส ร ต ส วรรณก าจร

5 บท สารบ ญ หน า 1 บทน า - ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค.2 - ขอบเขตของการศ กษา..2 - ค าน ยามศ พท เฉพาะ..2 - ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง - ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช ทฤษฎ การเล อกอาช พ ว ธ การด าเน นการ - ด านประชากร เคร องม อท ใช ในการศ กษา การเก บรวบรวมข อม ล 13 - การว เคราะห ข อม ล.13 4 ผลการว เคราะห ข อม ล - ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม สร ปผลการว เคราะห จากตาราง ตอนท 2 ความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช น ปวช สร ปผลการว เคราะห จากตาราง 2 19

6 5 สร ปผล อภ ปราย และข อเสนอแนะ - จ ดม งหมายของการศ กษาค นคว า 23 - ประชากรและกล มต วอย าง.23 - เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล การเก บรวบรวมข อม ล 24 - การว เคราะห ข อม ล สร ปผลการศ กษาค นคว า.25 - อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ...27 บรรณาน กรม ภาคผนวก 30 - ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค...39

7 ตาราง สารบ ญตาราง หน า 1 จ านวนและร อยละของกล มต วอย าง จ าแนกตามเพศ แผนกและเกรดเฉล ย จ านวนและค าร อยละของการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช น ปวช.1 โดยรวมและรายข อของท กแผนก 16

8 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ด วยว ทยาล ยพณ ชยการเชต พนได ม การจ ดการเร ยนการสอนโดยแยกตามสาขาว ชาช พต างๆ ซ งประกอบด วย สาขาว ชาการบ ญช คอมพ วเตอร ธ รก จ การขาย การเลขาน การ และการโรงแรม โดย ให น กเร ยนได ท าการเล อกว ชาช พตามความสม ครใจด วยตนเอง ซ งในการเล อกด งกล าวน กเร ยน จะต องม ค ณสมบ ต ท เหมาะ กล าวค อจะต องม คะแนนเฉล ยและผลการเร ยนรายว ชาต างๆเข าเกณฑ ท แต ละสาขาว ชาก าหนด เช น ผ ท จะเล อกเร ยนในสาขาว ชาการบ ญช จะต องม เกรดเฉล ยรวมไม ต ากว า 2.00 และในรายว ชาหล ก ค อ ว ชาบ ญช เบ องต น จะต องม เกรดไม ต ากว า 2.5 เป นต น ส าหร บแนวทางการเล อกในป ท ผ านมา ทางว ทยาล ยได ม การก าหนดให น กเร ยนเล อกสาขา ว ชาช พต งแต เร มเข าศ กษาในระด บปวช.1 และในบางป ว ทยาล ยได จ ดให น กเร ยนได ศ กษาว ชาช พ พ นฐานของป 1 ท งหมดก อน เพ อเป นการป พ นฐานการเร ยนร ในว ชาช พต างๆให น กเร ยนได เร ยนร ว ชาช พต างๆ ท งหมดก อนและจะให ต ดส นใจเล อกเร ยนตามสาขาว ชาช พท ต องการเม อข นช นปวช.2 แต ในป การศ กษา 2552 น ทางว ทยาล ยได ก าหนดให น กเร ยนระด บช นปวช.1 เล อกเร ยนตามสาขา ว ชาช พท ต องการต งแต ภาคเร ยนท 2 โดยท าการแยกน กเร ยนไปตามสาขาว ชาช พต างๆ ส าหร บด าน เน อหาหล กส ตรท จ ดการเร ยนการสอนย งคงย ดเน อหาของระด บช นปวช.1 เหม อนเด ม การเล อกสาขาว ชาช พด งกล าว ท าให เห นอย างช ดเจนว า น กเร ยนแต ละคนอย ในส งก ดจอง สาขาว ชาช พใด ซ งการต ดส นใจเล อกเร ยนในสาขาว ชาช พต างๆ น นอาจจะม ท มาหร อเหต ผลท แตกต างก นไปตามสภาพของแต ละบ คคล เช นบางคนเล อกเร ยนสาขาว ชาการขายเพราะเห นว าเร ยน ง าย ไม เคร ยด หร ออาจจะหลบเล ยงไม เล อกเร ยนในสาขาว ชาท ค ดว าเร ยนยาก เช น ว ชาบ ญช เป นต น ด งน น ทางกล มจ งม ความสนใจท จะท าโครงการศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจ เล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ข น เพ อให ทราบว าการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พต างๆของน กเร ยนระด บช นปวช. 1 ม ท มาและป จจ ยใดเป นส าค ญ ตลอดจนป ญหาและอ ปสรรคใดท ท าให น กเร ยนไม สามารถเล อกเร ยน ในสาขาว ชาช พท ต องการได

9 2 ว ตถ ประสงค เพ อต องการศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยน ระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ขอบเขตของการศ กษา การศ กษาในคร ง ได ศ กษาความค ดเห นเก ยวการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 จากสาขา ว ชาช พในว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน จ านวน 5 สาขา ค อ สาขางานการบ ญช สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานการขาย และสาขางานการเลขาน การ ประชากรและกล มต วอย าง 1. ประชากรท ใช ในการศ กษาคร งน ได แก น กเร ยนปวช.1 (รอบเช า) ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 จากสาขาว ชาช พในว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน จ านวน 5 สาขา ค อ สาขางานการบ ญช 147 สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 133 คน สาขางานการขาย 148 คน และสาขางานการเลขาน การ 48 คน รวมท งส น 476 คน 2. กล มต วอย างท ใช ในการศ กษาคร งน ได มาจากประชากรข อ 1 จ านวน 120 คน โดย ก าหนดขนาดของกล มต วอย างโดยใช ตารางยามาเน โดยม สาขาต างๆ ด งน 1) สาขางานการบ ญช 30 คน 2) สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 30 คน 3) สาขางานการขาย 30 คน 4) สาขางานการเลขาน การ 30 คน ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน. (2552) ค าน ยามศ พท เฉพาะ 1. น กเร ยน หมายถ ง กล มเป าหมายท สถานศ กษาต องการทราบความค ดเห นเพ อน าข อม ล มาพ ฒนา ค อ น กเร ยนระด บ ปวช. ของว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน 2. หล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนร หมายถ ง การก าหนดจ ดม งหมายของการศ กษา ท ช ดเจน แล วน ามาระบ รายว ชา จ ดกล มว ชาก าหนดข นตอนก อนหล งของเน อหาความร ของว ชา จ ดเป นระบบ การให กรอบระยะเวลา และทร พยากรท ก าหนดเพ อสร างเสร มศ กยภาพของน กเร ยน ตามหล กส ตรน น ๆ กระบวนการเร ยนร หมายถ ง กระบวนการท ก อให เก ดการเร ยนร เพ อพ ฒนา

10 3 ว ร ช ค ณว ฒ วาน ช. (2546) 3. ปวช. ย อมาจาก ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ เป นหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พหล งม ธยมศ กษาตอนต น เพ อพ ฒนาก าล งคน ระด บฝ ม อให ม ความช านาญเฉพาะด าน ม ค ณธรรม บ คล กภาพ และเจตคต ท เหมาะสม สามารถ ประกอบอาช พได ตรงตามความต องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาช พอ สระสอดคล อง ก บภาวะเศรษฐก จและส งคม ท งในระด บท องถ นและระด บชาต ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ. (2548) ใช เวลาเร ยน 3 ป ร บจากผ ส าเร จการศ กษาช นม ธยมศ กษาตอนต น (ม.3) หร อเท ยบเท าเข า ศ กษาต อในระด บ ปวช. ซ งว ทยาล ยพณ ชยการเชต พนได จ ดการเร ยนการสอน ด งน ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม หมายถ ง การเร ยนท เก ยวก บการพาณ ชย ซ งม 4 สาขาว ชาช พ ค อ 1) สาขางานการบ ญช 2) สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 3) สาขางานการขาย 4) สาขางานการเลขาน การ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา. (2546) ซ งเม อเร ยนจบหล กส ตรปวช. สามารถเร ยนต อในระด บปวส. (อน ปร ญญา 2 ป ) หร อ ปร ญญาตร ต อไป ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ การศ กษาในคร งน สามารถทราบถ งเหต ผลและความจ าเป นในการต ดส นใจเล อกเร ยนใน สาขาว ชาช พต างๆ ได อย างช ดเจน ซ งอาจจะเป นข อม ลท เป นประโยชน ต อการบร หารจ ดการและ การก าหนดนโยบายของสถานศ กษาต อไป

11 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาคร งน ผ ว จ ยได ศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องและได น าเสนอ เป นห วข อตามล าด บ ด งน 1. ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน 2. หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) 3. "ทฤษฎ การเล อกอาช พ" จอห น แอล ฮอลแลนด (John L. Holland) จอห น แอล ฮอลแลนด. (2549) ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน (Chetupon Commercial College) ก อต งในว นท 6 กรกฎาคม พ.ศ โดย สมเด จพระอร ยวงศาคตญาน(สมเด จพระส งฆราชองค ท 17) ในการด าเน นงานคร ง แรกม นายบ ณฑ ต บ ญยาคม เป นอาจารย ใหญ คนแรก ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน เป ดการเร ยนการ สอนในหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) และ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ใน ป จจ บ นว ทยาล ยได เป ดการเร ยนการสอนมาเป นเวลาร วม 52 ป โดยในป พ.ศ ว ทยาล ยพณ ชย การเชต พน ได ร บรางว ล สถานศ กษารางว ลพระราชทาน จาก สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยาม บรมราชก มาร ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน เป นสถานศ กษาด านพาณ ชยกรรม อ กษรย อ พ.ต. ได ก อต งมา เป นเวลากว า 50 ป โดยเร มก อต งข นในป 2500 โดยสมเด จพระอร ยวงศาคตญาน สมเด จ พระส งฆราชองค ท 17 อด ตเจ าอาวาสว ดพระเชต พนว มลม งคลารามราชวรมหาว หาร ในว นท 6 กรกฎาคม ป 2500 และช อเด มค อ โรงเร ยนว ดพระเชต พนต งตรงจ ตรว ทยาล ย ส งก ดกองโรงเร ยน พาณ ชย และอ ตสาหกรรม กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต งอย บร เวณส งฆาราม ว ดพระเชต พนว มลม งคลาราม ท าเต ยน ในการจ ดต งน นเพ อร บน กเร ยนไม ม ท เร ยน โดยขอเช าอาคารโรงเร ยน ต งตรงจ ตรว ทยาล ย ในป แรก โรงเร ยนได เป ดสอนเพ ยง 3 สาขาว ชา ค อ 1. แผนกพณ ชยการ 2. แผนกเลขาน การ 3. แผนกภาษาต างประเทศ การเป ดสอนคร งแรกม นายบ ณฑ ต บ ณยาคม เป นอาจารย ใหญ และในว นท 30 ม ถ นายน 2502 มล.ป น มาลาก ล ซ งด ารงต าแหน งเป นร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ได มาตรวจเย ยม

12 ต อมาจ านวนน กเร ยนเพ มข นจนไม สามารถร บได ท งหมด ร บได เพ ยง ป ละ 450 คนเท าน น ไม สามารถขยายได เน องจากโรงเร ยนต งอย ในเขตว ดในป พ.ศ กรมอาช วศ กษาได เช าท ด น ของ ค ณสออ ล มเซ งไถ ซ งมอบให ก บกรมการศาสนา ใช ประโยชน ทางการศ กษาท ถนนประชาอ ท ศ แขวง/เขตราษฎร บ รณะ กร งเทพ ป จจ บ นว ทยาล ยต งอย ท 314 ถนนประชาอ ท ศ แขวง/เขตราษฎร บ รณะ กร งเทพ หล งจากน นโรงเร ยนได เสนอขอเปล ยนช อเป น โรงเร ยนพณ ชยการเชต พน และคงย งให ใช อ กษรย อ พ.ต. ตามเด ม เพ อให ความส มพ นธ ระหว างศ ษย เก าและศ ษย ป จจ บ นได ต อเน องก น ป 2516 โรงเร ยนได เป ดการสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ม 3 สาขาว ชา ค อ 1. สาขาว ชาการบ ญช 2. สาขาว ชาการเลขาน การ 3. สาขาว ชาการตลาด และในป 2516 โรงเร ยนพณ ชยการเชต พน ได ร บการยกฐานะ เป นว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ในว นท 1 ต ลาคม 2516 ในป การศ กษา 2519 ว ทยาล ยขออน ม ต เป ดการศ กษาพ เศษระด บ ประโยคคร ม ธยม (ป.ม.) ข นอ กระด บหน ง ในป 2524 กรมอาช วศ กษาได อน ม ต ให ว ทยาล ยเป ดสอนประเภทว ชาพณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการโดยจ ดให น กเร ยนได เล อกเร ยนตามความถน ดได แก กล มว ชาการบ ญช กล ม ว ชาการเลขาน การ และกล มว ชาการขาย ในป 2528 ว ทยาล ยได เป ดสอนอ ก 1 สาขาว ชาในะด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ค อ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ในป 2535 กรมอาช วศ กษาได ร วมม อก บกล มโรงแรมรอย ลการ เด น เป ดหล กส ตรพ เศษต อ ยอดจากระด บ ปวช. แผนกว ชาธ รก จการโรงแรม โดยม ระยะเวลาเร ยน 1 ป ซ งเป นหล กส ตรพ เศษ ในป 2538 ว ทยาล ยได เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง (ปวส.) ค อ'กล มว ชาธ รก จโรงแรม และย งได เป ดสอน"กล มว ชาธ รก จค าปล ก"โดย ได ร บความร วมม อจากสถานประกอบการ ค อ บร ษ ท ซ.พ.เซเว นอ เลฟเว น 5

13 ในป 2540 ว ทยาล ยได เป ดสอนเพ มข นอ ก 1 สาขาว ชา ค อ ธ รก จประก นภ ย และเน องจากม ผ สนใจกรมอาช วศ กษาได อน ม ต ให ว ทยาล ยเป ดสอนระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ในภาคสมทบ 3 สาขาว ชา ค อ 1. สาขาว ชาการบ ญช 2. สาขาว ชาการตลาด 3. สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ โดยท ผ สม ครเข าศ กษาต อในระด บ ปวส.ภาคสมทบ จะต องส าเร จการศ กษาระด บ ปวช. ม งานท าแล วและประสงค จะเพ มว ฒ การศ กษาข น โดยท าม การเร ยนการสอนว นจ นทร ถ งศ กร เวลา น. และว นเสาร น. และในป 2545 ว ทยาล ยได เป ดสอนว ชา อ ตสาหกรรมและการท องเท ยวสาขางานการ โรงแรม ในป จจ บ นว ทยาล ยได ผล ตบ คลากรทางธ รก จ เพ อให เข าถ งความต องการของตลาดแรงงาน และส งคม ม เจตคต ท ด ต อว ชาช พ และม ค ณธรรม ตามปร ชญาของว ทยาล ย การศ กษาเพ อพ ฒนา อาช พและส งคม ป จจ บ นว ทยาล ยได เป ดสอนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง (ปวส.) ระด บ ปวช. 1. สาขาว ชาพณ ชยกรรม สาขางานพณ ชยการ (ปวช.1) 2. สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการบ ญช 3. สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย 4. สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการเลขาน การ 5. สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 6. สาขาว ชาการโรงแรมและการท องเท ยว สาขางานการโรงแรม 7. สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานธ รก จค าปล ก 7.1 สาขางานธ รก จค าปล ก (กล มเซเว น) 7.2 สาขางานธ รก จค าปล ก (กล มเซเว นและศ กษาภ ณฑ ) 6

14 7 ระด บ ปวส. 1. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการบ ญช, สาขาว ชาการบ ญช (ม.6) 2. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด, สาขาว ชาการตลาด (ม.6) 3. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการเลขาน การ 4. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ, สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ (ม.6) 5. คณะว ชาบร หารอ ตสาหกรรมการท องเท ยวและการโรงแรม สาขาว ชาการโรงแรมและ การบร การ 6. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก 6.1 สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (กล มเซเว น) 6.2 สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (กล มบ กซ ) 6.3 สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก (กล มเซนทร ล) 7. คณะว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ส าน กมาตรฐานกรมอาช วศ กษาและว ชาช พ ได กล าวถ งหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) หล กการ 1. เป นหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พหล งม ธยมศ กษาตอนต น เพ อพ ฒนาก าล งคน ระด บฝ ม อให ม ความช านาญเฉพาะด าน ม ค ณธรรม บ คล กภาพ และเจตคต ท เหมาะสม สามารถ ประกอบอาช พได ตรงตามความต องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาช พอ สระสอดคล อง ก บภาวะเศรษฐก จและส งคม ท งในระด บท องถ นและระด บชาต 2. เป นหล กส ตรท เป ดโอกาสให เล อกเร ยนได อย างกว างขวาง เพ อเน นความช านาญเฉพาะ ด านด วยการปฏ บ ต จร ง สามารถเล อกว ธ การเร ยนตามศ กยภาพและโอกาสของผ เร ยน ถ ายโอนผล การเร ยน สะสมผลการเร ยน เท ยบความร และประสบการณ จากแหล งว ทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาช พอ สระได 3. เป นหล กส ตรท สน บสน นการประสานความร วมม อในการจ ดการศ กษาร วมก นระหว าง หน วยงานและองค กรท เก ยวข อง ท งภาคร ฐและเอกชน

15 8 4. เป นหล กส ตรท เป ดโอกาสให สถานศ กษา ช มชนและท องถ น ม ส วนร วมในการพ ฒนา หล กส ตรให ตรงตามความต องการและสอดคล องก บสภาพของช มชนและท องถ น จ ดหมาย 1. เพ อให ม ความร ท กษะและประสบการณ ในงานอาช พตรงตามมาตรฐานว ชาช พ น าไป ปฏ บ ต งานอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกว ถ การด ารงช ว ตและการประกอบอาช พได อย างเหมาะสมก บตน สร างสรรค ความเจร ญต อช มชน ท องถ นและประเทศชาต 2. เพ อให เป นผ ม ป ญญา ม ความค ดร เร มสร างสรรค ใฝ เร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตและ การประกอบอาช พ สามารถสร างอาช พ ม ท กษะในการจ ดการและพ ฒนาอาช พให ก าวหน าอย เสมอ 3. เพ อให ม เจตคต ท ด ต ออาช พ ม ความม นใจและภาคภ ม ใจในว ชาช พท เร ยน ร กงาน ร ก หน วยงานสามารถท างานเป นหม คณะได ด โดยม ความเคารพในส ทธ และหน าท ของตนเองและผ อ น 4. เพ อให เป นผ ม พฤต กรรมทางส งคมท ด งาม ท งในการท างาน การอย ร วมก น ม ความ ร บผ ดชอบต อครอบคร ว หน วยงาน ท องถ นและประเทศชาต อ ท ศตนเพ อส งคม เข าใจและเห น ค ณค าของศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น ร จ กใช และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และสร าง ส งแวดล อมท ด 5. เพ อให ม บ คล กภาพท ด ม มน ษย ส มพ นธ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และว น ยในตนเอง ม ส ขภาพอนาม ยท สมบ รณ ท งร างกายและจ ตใจ เหมาะสมก บงานอาช พน น ๆ 6. เพ อให ตระหน กและม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาเศรษฐก จ ส งคม การเม องของ ประเทศและโลกป จจ บ น ม ความร กชาต ส าน กในความเป นไทย เส ยสละเพ อส วนรวม ด ารงร กษาไว ซ งความม นคงของชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข หล กเกณฑ การใช หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช การเร ยนการสอน 1.1 การเร ยนการสอนตามหล กส ตรน ผ เร ยนสามารถลงทะเบ ยนเร ยนได ท กว ธ เร ยนท ก าหนดและน าผลการเร ยนแต ละว ธ มาประเม นผลร วมก นได สามารถโอนผลการ เร ยน และขอเท ยบความร และประสบการณ ได 1.2 การจ ดการเร ยนการสอนเน นการปฏ บ ต จร ง โดยสามารถน ารายว ชาไปจ ดฝ ก ในสถานประกอบการ ไม น อยกว า 1 ภาคเร ยน

16 2. เวลาเร ยน 2.1 ในป การศ กษาหน ง ๆ ให แบ งภาคเร ยนออกเป น 2 ภาคเร ยนปกต ภาคเร ยนละ 20 ส ปดาห โดยม เวลาเร ยนและจ านวนหน วยก ตตามท ก าหนด และสถานศ กษาอาจเป ดสอน ภาคเร ยนฤด ร อนได อ กตามท เห นสมควร ประมาณ 5 ส ปดาห 2.2 การเร ยนในระบบช นเร ยน ให สถานศ กษาเป ดท าการสอนไม น อยกว าส ปดาห ละ 5 ว นคาบละ 60 นาท (1 ช วโมง) 3. หน วยก ต ให ม จ านวนหน วยก ตตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 102 หน วยก ต การค ดหน วย ก ตถ อเกณฑ ด งน 3.1 รายว ชาภาคทฤษฎ 1 ช วโมงต อส ปดาห ตลอดภาคเร ยนไม น อยกว า 20 ช วโมง ม ค า 1 หน วยก ต 3.2 รายว ชาท ประกอบด วยภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ให บ รณาการการเร ยนการสอน ก าหนด2-3 ช วโมงต อส ปดาห ตลอดภาคเร ยนไม น อยกว า ช วโมง ม ค า 1 หน วยก ต 3.3 รายว ชาท น าไปฝ กงานในสถานประกอบการ ก าหนดเวลาในการฝ ก ปฏ บ ต งานไม น อยกว า40 ช วโมง ม ค า 1 หน วยก ต 3.4 การฝ กอาช พในระบบทว ภาค ใช เวลาฝ กไม น อยกว า 40 ช วโมง ม ค า 1 หน วยก ต 3.5 การท าโครงการ ให เป นไปตามท ก าหนดไว ในหล กส ตร 4. โครงสร าง โครงสร างของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) แบ งเป น 3 หมวดว ชา ฝ กงาน และก จกรรมเสร มหล กส ตร ด งน 4.1 หมวดว ชาสาม ญ แบ งเป น ว ชาสาม ญท วไป เป นว ชาท เป นพ นฐานในการด ารงช ว ต ว ชาสาม ญพ นฐานว ชาช พ เป นว ชาท เป นพ นฐานส มพ นธ ก บว ชาช พ 4.2 หมวดว ชาช พ แบ งเป น ว ชาช พพ นฐาน เป นกล มว ชาช พส มพ นธ ท เป นพ นฐานท จ าเป นใน ประเภทว ชาน น ๆ ว ชาช พสาขาว ชา เป นกล มว ชาช พหล กในสาขาว ชาน น ๆ ว ชาช พสาขางาน เป นกล มว ชาช พท ม งให ผ เร ยนม ความร และท กษะ เฉพาะด านในงานอาช พตามความถน ดและความสนใจ 9

17 โครงการ 4.3 หมวดว ชาเล อกเสร 4.4 ฝ กงาน 4.5 ก จกรรมเสร มหล กส ตร จ านวนหน วยก ตของแต ละหมวดว ชาตลอดหล กส ตร ให เป นไปตามก าหนดไว ใน โครงสร างของแต ละประเภทว ชาและสาขาว ชา ส วนรายว ชาแต ละหมวดว ชา สถานศ กษาสามารถ จ ดตามท ก าหนดไว ในหล กส ตร หร อจ ดตามความเหมาะสมของสภาพท องถ น ท งน สถานศ กษาต อง ก าหนดรห สว ชาจ านวนคาบเร ยนและจ านวนหน วยก ตตามระเบ ยบท ก าหนดไว ในหล กส ตร 5. โครงการ 5.1 สถานศ กษาต องจ ดให ผ เร ยนจ ดท าโครงการในภาคเร ยนท 6 ไม น อยกว า 160 ช วโมง ก าหนดให ม ค า 4 หน วยก ต 5.2 การต ดส นผลการเร ยนและให ระด บผลการเร ยน ให ปฏ บ ต เช นเด ยวก บรายว ชาอ น ๆ 6. ฝ กงาน 6.1 ให สถานศ กษาน ารายว ชาในหมวดว ชาช พไปจ ดฝ กในสถานประกอบการ อย างน อย1 ภาคเร ยน 6.2 การต ดส นผลการเร ยนและให ระด บผลการเร ยน ให ปฏ บ ต เช นเด ยวก บรายว ชาอ น 7. การเข าเร ยน พ นความร และค ณสมบ ต ของผ เข าเร ยน ให เป นไปตามระเบ ยบ กระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการจ ดการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 พ.ศ การประเม นผลการเร ยน ให เป นไปตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการ ประเม นผลการเร ยนตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 พ.ศ ก จกรรมเสร มหล กส ตร สถานศ กษาต องจ ดให ม ก จกรรมเพ อปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรม ค าน ยม ระเบ ยบว น ยของตนเองและส งเสร มการท างาน ใช กระบวนการกล มในการท าประโยชน ต อ ช มชน ทะน บ าร งขนบธรรมเน ยมประเพณ อ นด งาม โดยการวางแผน ลงม อปฏ บ ต ประเม นผล และ ปร บปร งการท างาน 10. การส าเร จการศ กษาตามหล กส ตร 10.1 ประเม นผ านรายว ชาในหมวดว ชาสาม ญ หมวดว ชาช พ และหมวดว ชาเล อก เสร ตามท ก าหนดไว ในหล กส ตรแต ละประเภทว ชาและสาขาว ชา 10.2 ได จ านวนหน วยก ตสะสมครบตามโครงสร างของหล กส ตรแต ละประเภท ว ชาและสาขาว ชา

18 ได ค าระด บคะแนนเฉล ยสะสมไม ต ากว า เข าร วมก จกรรมและผ านการประเม นท กภาคเร ยน 11. การแก ไขและเปล ยนแปลงหล กส ตร 11.1 ให อธ บด กรมอาช วศ กษาเป นผ ม อ านาจในการเพ มเต ม ปร บปร ง หร อยกเล ก ประเภทว ชาสาขาว ชา สาขางาน รายว ชา และโครงสร างหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช2545 ในหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช ให ผ บร หารสถานศ กษาเป นผ ม อ านาจเพ มเต ม แก ไข เปล ยนแปลงรายว ชาต าง ๆ ในหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 โดยต องรายงานให ต นส งก ดทราบ "ทฤษฎ การเล อกอาช พ" จอห น แอล ฮอลแลนด (John L. Holland) "ทฤษฎ การเล อกอาช พ" ของฮอลแลนด เป นผลจากการส งเกตของเขาและของคนอ น ๆ เก ยวก บความสนใจ ล กษณะและพฤต กรรมของบ คคล และม ส วนส มพ นธ ก บทฤษฎ ของก ลฟอร ด (Guilford. 1954) ซ งได ว เคราะห บ คล กภาพและความสนใจของบ คคลออกเป น 6 ประเภท ค อ ด าน จ กรกล ด านว ทยาศาสตร ด านบร การส งคม ด านสารบรรณ ด านธ รก จ และด านศ ลปะ นอกจากน ทฤษฎ ของฮอลแลนด ย งม ส วนคล ายคล งก นก บ ทฤษฎ ของแอดเลอร (Adler. 1939) ของฟรอมม (Fromm. 1947) ของจ ง (Jung. 1933) ของเซลดอน (Sheldon. 1954) ของสแปรงเจอร (Spranger. 1928) โดยเฉพาะการประเม นส งแวล อม เพ อช วยจ าแนกล กษณะของบ คคลม แนวความค ดมาจากล นด น (Linton. 1945) ซ งกล าวว า "แรงผล กด นจากส งแวดล อมจะถ กถ ายทอดไปย งบ คคล" อน ง ทฤษฎ เก ยวก บเร องความต องการ (needs) และแรงกดด น (pressures) ของเมอร เรย (Murray. 1938) ก เป นแรงกระต นอ กอย างหน งท ท าให ฮอลแลนด ค ดทฤษฎ ของเขาข น กล าวโดยสร ป "ทฤษฎ การเล อกอาช พ" ของฮอลแลนด ม แนวค ดพ นฐานด งน 1. การเล อกอาช พเป นการแสดงออกซ งบ คล กภาพ 2. แบบส ารวจความสนใจค อแบบส ารวจบ คล กภาพ ฮอลแลนด ได กล าวถ ง "การเล อกอาช พ" ไว ว า "การเล อกอาช พค อ การกระท าท สะท อนให เห นถ ง แรงจ งใจ ความร บ คล กภาพ และความสามารถของบ คคล อาช พเป นว ถ ช ว ต ส วนส งแวดล อมเป น ส งท ช ให เห นงานและท กษะ" ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน. (2552)

19 บทท 3 ว ธ การด าเน นการ การว จ ยคร งน ม งศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ด านประชากร น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 5 สาขาว ชา ภาคปกต เฉพาะรอบเช า ช นป ท 1 ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน จ านวน 150 คนโดยประมาณ 1. ประชากร ประชากรท ใช ในการว จ ย ค อ น กเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ช นป ท 1 ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ว ทยาล ย พณ ชยการเชต พน ท งหมด 4 สาขาว ชาช พ จ านวน 476 คน ประกอบด วย 1) สาขางานการบ ญช 147 คน 2) สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 133 คน 3) สาขางานการขาย 148 คน 4) สาขางานการเลขาน การ 48 คน รวมท งส น 476 คน 2. กล มต วอย าง กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยม จ านวน 120 คน ก าหนดขนาดกล มต วอย าง โดยใช ตาราง ยามาเน (Yamane, 1973 : 727) ค อการส มต วอย าง แบบช นภ ม ตามส ดส วน (Proportional stratified random sampling) จ าแนกตามประเภทว ชา จากน นจ งท าการส มอย างง ายตามสาขางานจาก บ ญช รายช อ โดยการหย บฉลากแบบไม ใส ค นกล บ โดยม กล มต วอย างจากน กเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ท ส มเล อกอย าง ง ายแล วม ด งน 1) สาขางานการบ ญช 30 คน 2) สาขางานการขาย 30 คน 3) สาขางานการเลขาน การ 30 คน 4) สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 30 คน

20 เคร องม อท ใช ในการศ กษา เคร องม อท ใช ในการว จ ยคร งน เป นแบบสอบถาม โดยผ ว จ ยสร างข น ประกอบด วย 3 ตอน ด งน 1. เป นข อม ลเบ องต นเก ยวก บสภาพท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม 2. เป นแบบสอบถามความค ดเห นของน กศ กษา เก ยวก บการเล อกเร ยนสาขาว ชาท เร ยนของ แต ละสาขาว ชาช พ ให ผ ตอบเล อกตอบเพ ยงค าตอบเด ยว 3. เป นความค ดเห น หร อข อเสนอแนะอ น ใช ว ธ การเข ยนความค ดเห น การเก บรวบรวมข อม ล 1. แจกแบบสอบถาม 2. เก บรวบรวมข อม ล ผ ประเม นแจกแบบสอบถามให แก กล มผ ประเม น 1 ส ปดาห ต อ 1 สาชาว ชาช พ และรอเก บ แบบสอบถาม หล งจากกล มต วอย างท าเสร จส นแล ว การว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลจากกล มต วอย าง ผ ประเม นแจกแบบสอบถามให 1 ส ปดาห ต อ 1 สาขา ว ชาช พของกล มต วอย าง ผ ประเม นจะด าเน นการว เคราะห ท นท หล งจากท เก บแบบสอบถามได ครบถ วน การว เคราะห จะว เคราะห ท ละสาขาว ชาช พตามก าหนดเวลา 13

21 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลเร องความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช น ปวช.1 ผ ว จ ยได น าเสนอผลการว เคราะห ข อม ลและการแปลผลในร ปแบบของ ตารางประกอบค าอธ บาย โดยเร ยงล าด บห วข อเป น 3 ตอน ด งน ตอนท 1 การว เคราะห ข อม ลท วไปจองผ ตอบแบบสอบถาม ตอนท 2 การว เคราะห ความค ดเห นในการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยน ระด บช น ปวช.1 ตอนท 3 การว เคราะห ข อเสนอแนะและข อค ดเห นเพ มเต ม ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ตาราง 1 จ านวนและร อยละของกล มต วอย าง จ าแนกตามเพศ แผนกและเกรดเฉล ย ข อม ล จ านวน (คน) ร อยละ 1. เพศ - หญ ง - ชาย 2. แผนก - บ ญช - คอมพ วเตอร - การขาย - เลขาน การ รวม รวม

22 15 ตาราง 1 (ต อ) ข อม ล จ านวน (คน) ร อยละ 3. เกรดเฉล ย (ภาคเร ยนท 1/2552) - ต ากว า มากกว า รวม สร ปผลการว เคราะห จากตาราง 1 จากตาราง 1 แสดงว า กล มต วอย างท เก บข อม ลได ม ท งส นจ านวน 120 คน เม อพ จารณาตามเพศ พบว า กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 62 คน (ร อยละ 51.67) รองลงมาเป นเพศชาย จ านวน 58 คน (ร อยละ 48.33) จากแผนกต างๆ ซ งได แก แผนกบ ญช คอมพ วเตอร ธ รก จ การขาย และเลขาน การโดยแบ งเป น 4 แผนกๆ ละ 30 คน (ร อยละ 25) เม อพ จารณาตามเกรดเฉล ย พบว ากล มต วอย างส วนใหญ ม เกรดเฉล ยอย ในช วงระหว าง และ ม จ านวนเท าก น ค อ 26 คน (ร อยละ 21.67) รองลงมาอย ในช วงระหว าง และมากกว า 3.00 จ านวน 24 คนและ 21 คน (ร อยละ 20 และ ตามล าด บ)

23 16 ตอนท 2 ความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 ตาราง 2 จ านวนและค าร อยละของการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 โดยรวมและรายข อของท กแผนก ข อม ล แผนกบ ญช แผนกคอมฯ แผนกการขาย แผนกเลขาน การ รวมท กแผนก จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ 1. เพราะเหต ใดน กเร ยนจ ง เล อกเร ยนแผนกน - เร ยนไม ยาก ชอบเร ยนสาขาน ตามใจผ ปกครอง ม ความถน ดในสาขาน งานน อย ตามเพ อน อ น ๆ (เร ยนสบาย) รวม เพราะเหต ใดน กเร ยนจ ง ไม เล อกแผนกอ น - เร ยนยาก ไม ถน ด ตามใจผ ปกครอง ไม เข าใจในเน อหา งานเยอะ ตามเพ อน อ น ๆ (เกรดไม ถ ง) รวม

24 17 ตาราง 2 (ต อ) ข อม ล แผนกบ ญช แผนกคอมฯ แผนกการขาย แผนกเลขาน การ รวมท กแผนก 3. เป าหมายของการเข ามา เร ยนในแผนกน - สามารถหางานท าได ง าย - เร ยนง าย จบเร ว - จบแล วได เง นเด อนส ง - เร ยนสบาย - อ น ๆ (งานน อย) จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ รวม ป ญหาท พบเม อเล อก เร ยนแผนกน - เร ยนไม ร เร อง งานมากเก นไป ได คะแนนน อย เร ยนตามเพ อนไม ท น ส งงานไม ครบ อ น ๆ รวม

25 18 ตาราง 2 (ต อ) ข อม ล แผนกบ ญช แผนกคอมฯ แผนกการขาย แผนกเลขาน การ รวมท กแผนก จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ 5. ความค ดเห นต ออาจารย ในแผนกท น กเร ยนเล อกเร ยน - ใจด - ส งงานมากเก นไป - เร ยนแล วเข าใจง าย - ส งงานน อย - สอนตรงหล กส ตรเน อหา - เร ยนแล วไม เข าใจ - อ น ๆ รวม ถ าน กเร ยนสามารถย าย แผนกได ป หน าน กเร ยนจะ เปล ยนแผนกหร อไม - เปล ยน - ไม เปล ยน รวม

26 19 ตาราง 2 (ต อ) ข อม ล แผนกบ ญช แผนกคอมฯ แผนกการขาย แผนกเลขาน การ รวมท กแผนก จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ 7. อาช พท อยากเป นใน อนาคตหล งจากเร ยนจบ หล กส ตรสาขาว ชาท เร ยน - น กบ ญช เลขาน การ น กบร หาร ประกอบธ รก จส วนต ว โปรแกรมเมอร พน กงานขาย น กการตลาด ร บราชการ อ น ๆ รวม สร ปผลการว เคราะห จากตาราง 2 จากตาราง 2 แสดงว ากล มต วอย างท งหมดมาจาก 4 แผนกๆ ละ 30 คน รวมท งส นจ านวน 120 คน 1. เม อพ จารณาตามข อ 1 เพราะเหต ใดน กเร ยนจ งเล อกเร ยนแผนกน พบว าโดยรวม กล ม ต วอย าง ส วนใหญ เล อก ชอบเร ยนสาขาน จ านวน 31 คน (ร อยละ 25.83) รองลงมาค อ เร ยนไม ยาก จ านวน 23 คน และตามใจผ ปกครอง จ านวน 19 คน ค ดเป น(ร อยละ 19.17)และ(ร อยละ 15.83) ตามล าด บ เม อพ จารณาเป นรายแผนกพบว า แผนกบ ญช กล มต วอย างส วนใหญ เล อก ม ความถน ดใน สาขาน จ านวน 9 คน (ร อยละ 30) รองลงมาค อตามใจผ ปกครองและตามเพ อนจ านวน 20 คน (ร อยละ 20) แผนกคอมพ วเตอร ธ รก จกล มต วอย างส วนใหญ เล อก ชอบเร ยนสาขาน จ านวน 13 คน (ร อยละ 43.33) รองลงมาค อเร ยนไม ยากจ านวน 5 คน (ร อยละ 16.67) แผนกการขาย กล มต วอย าง

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

Copyright (C) NTV College

Copyright (C) NTV College แบบน าเสนอห วข อท สนใจใน การจ ดทาโครงงาน ช อ นางสาวร งท พย ล นจ กร Copyright (C) รห สประจาต ว 5420030003ช น ปวส.2/1 เลขท 3 ช อ นางสาวกรรณ การ แผ นทอง รห สประจาต ว 5420030005ช น ปวส.2/1 เลขท 4 สาขา เทคโนโลย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information