มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

Size: px
Start display at page:

Download "มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ"

Transcription

1 การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

2 คานา ค ม อฉบ บน เป นการสร ปผลการด าเน นโครงการการจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ย คร งท 2 ซ งจ ดว นท 23 พฤษภาคม 2555 ณ ส าน กบร หารบพ ตรพ ม ข จ กรวรรด โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณาจารย ได ประช มหาร อเก ยวก บการเร ยนการสอนของรายว ชาท ร บผ ดชอบ ตามหล กส ตรร วมก น เพ อให คณาจารย ของมหาว ทยาล ยฯ ได ม โอกาสแลกเปล ยนความค ดเห นซ งก นและก นท งในด านการเร ยนการสอน และการพ ฒนา เพ อให คณาจารยาของภาคว ชาฯ ได ม โอกาสพ จารณาผลการปฏ บ ต งานโดยรวมของป การศ กษา ท ผ านมาและเพ อพ ฒนาปร บปร งผลการดาเน นงานของภาคว ชาฯ ในป การศ กษาต อไป ค ม อฉบ บน จ ดท าเพ อให คณาจารย ได ใช ประกอบก บการจ ดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ส าน กงานประก นค ณภาพ ขอขอบค ณผ เข าร วมโครงการท กท านท เป นส วนหน งท ท าให โครงการน ส าเร จล ล วง ไปได ด วยด และหว งว าค ม อฉบ บน จ เป นประโยชน ก บท กท าน

3 สารบ ญ คานา ข อม ลเบ องต นเก ยวก บ มคอ.3 และ มคอ.5 1 มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 3 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 4 หมวดท 3 ล กษณะและการดาเน นการ 4 หมวดท 4 การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา 4 หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 5 หมวดท 6 ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน 5 หมวดท 7 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของรายว ชา 6 มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา 7 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 7 หมวดท 2 การจ ดการเร ยนการสอนเปร ยบเท ยบก บแผนการสอน 7 หมวดท 3 สร ปผลการจ ดการเร ยนการสอนของรายว ชา 8 หมวดท 4 ป ญหาและผลกระทบต อการดาเน นการ 8 หมวดท 5 การประเม นรายว ชา 9 หมวดท 6 แผนการปร บปร ง 9 แบบฟอร ม มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา 10 มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา 17 คณะผ จ ดทา 26

4 ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดทา มคอ.3 และ มคอ.5 ค ม อการปฏ บ ต งานจ ดท าข นส าหร บเผยแพร ให คณาจารย ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ได ร บทราบและปฏ บ ต ตามการด าเน นการตาม กระบวนการจ ดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ซ งเป นกระบวนการท สร างค ณค า ให แก มหาว ทยาล ย เน อหาของค ม อการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย 1) ข อม ลเบ องต นเก ยวก บการเข ยน มคอ. 3 และ มคอ.5 2) กระบวนการด าเน นงานตามกระบวนการท สร างค ณค าและการต ดตามความก าวหน า 3) ว ธ การเข ยน มคอ.3 4) ว ธ การเข ยน มคอ.5 5) หน งส ออ างอ ง 6) ภาคผนวก ซ งประกอบด วย ต วอย าง มคอ.3 ต วอย าง มคอ. 5 และ ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ ข อม ลเบ องต นเก ยวก บ มคอ. 3 และ มคอ.5 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ หมวด 6 มาตรฐาน และการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา 47 กาหนดให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายในและระบบการประก นค ณภาพภายนอก กระทรวงศ กษาธ การเห นสมควรให จ ดทากรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ข น เพ อให เป นไปตามมาตรฐาน การอ ดมศ กษา และเพ อเป นการประก นค ณภาพของบ ณฑ ตในแต ละระด บค ณว ฒ และสาขา/สาขาว ชา รวมท งเพ อใช เป น หล กในการจ ดท ามาตรฐานด านต าง ๆ เพ อให การจ ดการศ กษาม งส เป าหมายเด ยวก นในการผล ตบ ณฑ ตได อย างม ค ณภาพ ค ณภาพของบ ณฑ ตท กระด บ ค ณว ฒ และสาขา/สาขาว ชาต าง ๆ ต องเป นไปตามมาตรฐานผลการเร ยนร ท คณะกรรมการ การอ ดมศ กษาก าหนดและต องครอบคล มอย างน อย 5 ด าน ค อ 1. ด านค ณธรรม จร ยธรรม 2. ด านความร 3. ด านท กษะทางป ญญา 4. ด านท กษะความด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 5. ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ (สาหร บสาขา/สาขาว ชาท เน น ท กษะทางปฏ บ ต ต องเพ มมาตรฐานผลการเร ยนร ด านท กษะพ ส ย) คณะกรรมการการอ ดมศ กษานากรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ไปพ ฒนา มคอ.1 หร อ มาตรฐาน ค ณว ฒ สาขา/สาขาว ชาต าง ๆ ของแต ละระด บค ณว ฒ เพ อให สถาบ นอ ดมศ กษาได ใช เป นแนวทางในการพ ฒนาหร อ สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑

5 ปร บปร งรายละเอ ยดของหล กส ตรและจ ดการเร ยนการสอน ขณะน ม การประกาศใช มคอ.1 แล ว 4 สาขา ได แก คอมพ วเตอร พยาบาลศาสตร โลจ สต กส และการท องเท ยวและโรงแรม (ข อม ล ณ ว นท 27 ส งหาคม 2553) สถาบ นศ กษาม หน าท พ ฒนาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของหล กส ตรตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การว าด วย มาตรฐานค ณว ฒ ตามระด บค ณว ฒ ของแต ละสาขา/สาขาว ชา หร อในกรณ ท ย งไม ม มาตรฐานค ณว ฒ ตามระด บค ณว ฒ ของ แต ละสาขา/สาขาว ชา ให ใช แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ.2552 โดยม ห วข ออย างน อยตามท คณะกรรมการการอ ดมศ กษาก าหนด หล กส ตรใหม ให เร มใช ในการร บน กศ กษาใหม เป นคร งแรก ต งแต ป การศ กษา 2553 เป นต นไป สาหร บหล กส ตรท เป ดสอนอย แล วต องปร บปร งให แล วเสร จภายในป การศ กษา 2555 เอกสารท สถาบ นศ กษาต องจ ดทา ประกอบด วย มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร มคอ.3 ราย ละเอ ยดของรายว ชา มคอ.4 ราย ละเอ ยดของประสบการณ ภาคสนาม (ถ าม ) มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มคอ.6 รายงานผลการดาเน นการของประสบการณ ภาคสนาม (ถ าม ) มคอ.7 รายงาน ผลการดาเน นการของหล กส ตร (กระทรวงศ กษาธ การ. 2552, สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา. 2552) สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๒

6 มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) หมายถ ง ข อม ลเก ยวก บแนวทางการบร หารจ ดการของแต ละ รายว ชาเพ อให การจ ดการเร ยนการสอนสอดคล องและเป นไปตามท วางแผนไว ในรายละเอ ยด ของหล กส ตร ซ งแต ละรายว ชา จะกาหนดไว อย างช ดเจนเก ยวก บว ตถ ประสงค และรายละเอ ยดของเน อหาความร ในรายว ชา แนวทางการปล กฝ งท กษะ ต างๆ ตลอดจนค ณล กษณะอ นๆท น กศ กษาจะได ร บการพ ฒนาให ประสบความส าเร จตามจ ดม งหมายของรายว ชา ม การ กาหนดรายละเอ ยดเก ยวก บระยะเวลาท ใช ในการเร ยน ว ธ การเร ยน การสอน การว ดและประเม นผลในรายว ชา ตลอดจน หน งส อหร อส อทางว ชาการอ นๆท จาเป นสาหร บการเร ยนร นอกจากน ย งกาหนดย ทธศาสตร ในการประเม นรายว ชาและ กระบวนการปร บปร ง ประกอบด วย ๗ หมวด ด งน หมวดท ๑ ข อม ลท วไป หมวดท ๒ จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค หมวดท ๓ ล กษณะและการดาเน นการ หมวดท ๔ การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา หมวดท ๕ แผนการสอนและการประเม นผล หมวดท ๖ ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน หมวดท ๗ การประเม นและปร บปร งการดาเน นการของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑. รห สและช อรายว ชา ๒. จานวนหน วยก ต บรรยาย-ปฏ บ ต ๓. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา ระบ ช อหล กส ตรท ใช รายว ชาน ยกเว นว ชาท เป ดเป นว ชาเล อกท วไป ให ใช หลายหล กส ตร และให ระบ ว า เป นว ชาศ กษาท วไปหร อว ชาเฉพาะ เช น ว ชาแกน ว ชาเฉพาะด าน ว ชาพ นฐานว ชาช พหร อว ชาช พ ว ชาเอก ว ชาเอกเล อก เป นต น ๔. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน ๕. ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน ระบ ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน ตามแผนการศ กษาของหล กส ตร สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๓

7 ๖. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) (ถ าม ) ๗. รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) (ถ าม ) ๘. สถานท เร ยน ระบ สถานท เร ยนท กแห งท งในและนอกท ต งหล กของมหาว ทยาล ยให ครบถ วน ๙. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด หมวดท ๒ จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค ๑. จ ดม งหมายของรายว ชา ๒. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา อธ บายโดยย อเก ยวก บว ตถ ประสงค ในการพ ฒนารายว ชาน หร อการเปล ยนแปลงสาค ญ ๆ ท เก ดข น เช น เพ มการใช เทคโนโลย สารสนเทศ หร อ web based การเปล ยนแปลงเน อหาของรายว ชาซ งเป นผลจากงานว จ ยใหม ๆ ในสาขา หมวดท ๓ ล กษณะและการดาเน นการ ๑. คาอธ บายรายว ชา ตามท ระบ ไว ในรายละเอ ยดหล กส ตร ๒. จานวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา ระบ จานวนช วโมงบรรยาย สอนเสร ม การฝ กปฏ บ ต งานภาคสนาม/การฝ กงาน และการศ กษาด วยตนเอง ๓. จานวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให คาปร กษาและแนะนาทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล ระบ จานวนช วโมงต อส ปดาห ท จะให คาปร กษาและแนะนาทางว ชาการแก น กศ กษานอกช นเร ยน และว ธ การ ส อสารให น กศ กษาได ทราบกาหนดเวลาล วงหน า หมวดท ๔ การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในมาตรฐานผลการเร ยนร แต ละด านท ม งหว ง ซ งต องสอดคล องก บท ระบ ไว ในแผนท แสดงการ กระจายความร บผ ดชอบต อมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum Mapping) ตามท กาหนดใน รายละเอ ยดของหล กส ตร โดยมาตรฐานการเร ยนร แต ละด าน ให แสดงข อม ลต อไปน 1. สร ปส นๆ เก ยวก บความร หร อท กษะท รายว ชาม งหว งท จะพ ฒนาน กศ กษา 2. คาอธ บายเก ยวก บว ธ การสอนท จะใช ในรายว ชาเพ อพ ฒนาความร หร อท กษะในข อ ๑ 3. ว ธ การท จะใช ว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กศ กษาในรายว ชาน เพ อประเม นผลการเร ยนร ใน มาตรฐานการเร ยนร แต ละด านท เก ยวข อง ๑. ค ณธรรม จร ยธรรม ๑.๑ ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา ๑.๒ ว ธ การสอน ๑.๓ ว ธ การประเม นผล สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๔

8 ๒. ความร ๒.๑ ความร ท ต องได ร บ ๒.๒ ว ธ การสอน ๒.๓ ว ธ การประเม นผล ๓. ท กษะทางป ญญา ๓.๑ ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา ๓.๒ ว ธ การสอน ๓.๓ ว ธ การประเม นผล ๔. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ๔.๑ ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา ๔.๒ ว ธ การสอน ๔.๓ ว ธ การประเม นผล ๕. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ๕.๑ ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา ๕.๒ ว ธ การสอน ๕.๓ ว ธ การประเม นผล หมวดท ๕ แผนการสอนและการประเม นผล ๑. แผนการสอน ระบ ห วข อ/รายละเอ ยด ส ปดาห ท สอน จานวนช วโมงการสอน (ซ งต องสอดคล องก บจานวนหน วยก ต) ก จกรรมการเร ยนการสอนและส อท ใช รวมท งอาจารย ผ สอน ในแต ละห วข อ/รายละเอ ยดของรายว ชา ๒. แผนการประเม นผลการเร ยนร ระบ ว ธ การประเม นผลการเร ยนร ห วข อย อยแต ละห วข อตามท ปรากฏในแผนท แสดงการกระจายความ ร บผ ดชอบของรายว ชา (Curriculum Mapping) ตามท กาหนดในรายละเอ ยดของหล กส ตร ส ปดาห ท ประเม น และ ส ดส วนของการประเม น หมวดท ๖ ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน ๑. ตาราและเอกสารหล ก ระบ ตาราและเอกสารหล กท ใช ในการเร ยนการสอน ๒. เอกสารและข อม ลสาค ญ ระบ หน งส อ วารสาร รายงาน ส ออ เล กทรอน กส เว บไซต กฎระเบ ยบต างๆ โปรแกรมคอมพ วเตอร และแหล ง อ างอ งท สาค ญอ นๆ ซ งน กศ กษาจาเป นต องศ กษาเพ มเต ม ๓. เอกสารและข อม ลแนะนา ระบ หน งส อ วารสาร รายงาน ส ออ เล กทรอน กส เว บไซต กฎระเบ ยบต างๆ โปรแกรมคอมพ วเตอร และ แหล งอ างอ งท สาค ญอ นๆ ซ งน กศ กษาควรศ กษาเพ มเต ม สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๕

9 หมวดท ๗ การประเม นและปร บปร งการดาเน นการของรายว ชา ๑. กลย ทธ การประเม นประส ทธ ผลของรายว ชาโดยน กศ กษา ๒. กลย ทธ การประเม นการสอน ระบ ว ธ การประเม นท จะได ข อม ลการสอน เช น จากผ ส งเกตการณ หร อท มผ สอน หร อผลการเร ยนของ น กศ กษา เป นต น ๓. การปร บปร งการสอน อธ บายกลไกและว ธ การปร บปร งการสอน เช น คณะ/ภาคว ชาม การกาหนดกลไกและว ธ การปร บปร งการ สอนไว อย างไรบ าง การว จ ยในช นเร ยน การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เป นต น ๔. การทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ของน กศ กษาในรายว ชา อธ บายกระบวนการท ใช ในการทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ของน กศ กษาตามมาตรฐานผลการเร ยนร ของ รายว ชา เช น ทวนสอบจากคะแนนข อสอบ หร องานท มอบหมาย กระบวนการอาจจะต างก นไปสาหร บรายว ชาท แตกต าง ก น หร อสาหร บมาตรฐานผลการเร ยนร แต ละด าน ๕. การดาเน นการทบทวนและการวางแผนปร บปร งประส ทธ ผลของรายว ชา อธ บายกระบวนการในการนาข อม ลท ได จากการประเม นจากข อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ อปร บปร งค ณภาพ สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๖

10 มคอ. ๕ รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผล การจ ดการเร ยนการสอน ของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม อส นภาคเร ยนเก ยวก บภาพรวมของการจ ด การเร ยนการสอนในว ชาน นๆว า ได ดาเน นการสอนอย างครอบคล มและเป นไปตามแผนท วางไว ในรายละเอ ยดของรายว ชาหร อไม และหากไม เป นไปตาม แผนท วางไว ต องให เหต ผลและข อเสนอแนะ ในการปร บปร งการจ ดการเร ยนการสอนของรายว ชาด งกล าวในคร งต อไป รายงานน จะครอบคล มถ งผลการเร ยนของน กศ กษา จานวนน กศ กษาต งแต เร มเร ยนจนส นส ด ป ญหาในด านการบร หาร จ ดการและ ส งอานวยความสะดวก การว เคราะห ผลการประเม นรายว ชาของน กศ กษา/ห วหน าภาค/หร อผ ประเม น ภายนอก รวมท งการสารวจความค ดเห นของผ ใช บ ณฑ ต การวางแผนและให ข อเสนอแนะ ต อผ ประสานงานหล กส ตรเพ อ ปร บปร งและพ ฒนารายว ชา ประกอบด วย ๖ หมวด ด งน หมวดท ๑ ข อม ลท วไป หมวดท ๒ การจ ดการเร ยนการสอนเปร ยบเท ยบก บแผนการสอน หมวดท ๓ สร ปผลการจ ดการเร ยนการสอนของรายว ชา หมวดท ๔ ป ญหาและผลกระทบต อการดาเน นการ หมวดท ๕ การประเม นรายว ชา หมวดท ๖ แผนการปร บปร ง รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑. รห สและช อรายว ชา ๒. รายว ชาท ต องเร ยนก อนรายว ชาน (ถ าม ) ๓. อาจารย ผ ร บผ ดชอบ อาจารย ผ สอนและกล มเร ยน (Section) ๔. ภาคการศ กษา/ป การศ กษาท เป ดสอนรายว ชา ๕. สถานท เร ยน ระบ สถานท เร ยนท กแห งท งในและนอกท ต งหล กของมหาว ทยาล ยให ครบถ วน หมวดท ๒ การจ ดการเร ยนการสอนท เปร ยบเท ยบก บแผนการสอน ๑. รายงานช วโมงการสอนจร งเท ยบก บแผนการสอน ระบ ห วข อ จานวนช วโมงตามแผนการสอน จานวนช วโมงท สอนจร ง ระบ เหต ผลท การสอนจร งต าง จากแผนการสอนหากม ความแตกต างเก น ๒๕% สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๗

11 ๒. ห วข อท สอนไม ครอบคล มตามแผน ระบ ห วข อท สอนไม ครอบคล มตามแผน และพ จารณาน ยสาค ญของห วข อต อผลการเร ยนร ของรายว ชา และหล กส ตร ในกรณ ท ม น ยส าค ญให เสนอแนวทางชดเชย ๓. ประส ทธ ผลของว ธ สอนท ทาให เก ดผลการเร ยนร ตามท ระบ ในรายละเอ ยดของรายว ชา ระบ ว าว ธ สอนเพ อให บรรล ผลการเร ยนร แต ละด านตามท ระบ ในรายละเอ ยดรายว ชาม ประส ทธ ผล หร อไม ม และป ญหาของว ธ สอนท ใช (ถ าม ) พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข ๔. ข อเสนอการดาเน นการเพ อปร บปร งว ธ สอน ระบ ข อเสนอเพ อการปร บปร งว ธ สอน ซ งได จากป ญหาท พบในข อ ๓ หมวดท ๓ สร ปผลการจ ดการเร ยนการสอนของรายว ชา ๑. จานวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยนเร ยน (ณ ว นหมดกาหนดการเพ มถอน ) ๒. จานวนน กศ กษาท คงอย เม อส นส ดภาคการศ กษา ๓. จานวนน กศ กษาท ถอน (W) ๔. การกระจายของระด บคะแนน (เกรด) ระบ จานวนและร อยละของน กศ กษาในแต ละระด บคะแนน ๕. ป จจ ยท ทาให ระด บคะแนนผ ดปกต (ถ าม ) ๖. ความคลาดเคล อนจากแผนการประเม นท กาหนดไว ในรายละเอ ยดรายว ชา ระบ ความคลาดเคล อนจากแผนการประเม นผลการเร ยนร ท ก าหนดไว ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข อ ๒ ๖.๑ ความคลาดเคล อนด านกาหนดเวลาการประเม น ระบ ความคาดเคล อนท เก ดข นพร อมเหต ผล ๖.๒ ความคลาดเคล อนด านว ธ การประเม นผลการเร ยนร (ถ าม ) ระบ ความคาดเคล อนท เก ดข นพร อมเหต ผล ๗. การทวนสอบผลส มฤทธ ของน กศ กษา ระบ ว ธ การทวนสอบ และสร ปผลการทวนสอบ หมวดท ๔ ป ญหาและผลกระทบต อการดาเน นการ ๑. ประเด นด านทร พยากรประกอบการเร ยนและส งอานวยความสะดวก ระบ ป ญหาในการใช ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน(ถ าม ) และผลกระทบ ๒. ประเด นด านการบร หารและองค กร ระบ ป ญหาด านการบร หารและองค กร(ถ าม ) และผลกระทบต อผลการเร ยนร ของน กศ กษา สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๘

12 หมวดท ๕ การประเม นรายว ชา ๑. ผลการประเม นรายว ชาโดยน กศ กษา (แนบเอกสาร) ๑.๑ ข อว พากษ ท สาค ญจากผลการประเม นโดยน กศ กษา ระบ ข อว พากษ ท งท เป นจ ดแข งและจ ดอ อน ๑.๒ ความเห นของอาจารย ผ สอนต อข อว พากษ ตามข อ ๑.๑ ๒. ผลการประเม นรายว ชาโดยว ธ อ น ๒.๑ ข อว พากษ ท สาค ญจากผลการประเม นโดยว ธ อ น ระบ ข อว พากษ ท งท เป นจ ดแข งและจ ดอ อน ๒.๒ ความเห นของอาจารย ผ สอนต อข อว พากษ ตามข อ ๒.๑ หมวดท ๖ แผนการปร บปร ง ๑. ความก าวหน าของการปร บปร งการเร ยนการสอนตามท เสนอในรายงานของรายว ชาคร งท ผ านมา ระบ แผนการปร บปร งท เสนอในภาคการศ กษา/ป การศ กษาท ผ านมาและอธ บายผลการด าเน นการตาม แผน ถ าไม ได ดาเน นการหร อไม เสร จสมบ รณ ให ระบ เหต ผล ๒. การดาเน นการอ น ๆ ในการปร บปร งรายว ชา อธ บายการปร บปร งโดยย อ เช น ปร บเปล ยนว ธ การสอนสาหร บภาคการศ กษา/ป การศ กษาน การใช อ ปกรณ การสอนแบบใหม เป นต น ๓. ข อเสนอแผนการปร บปร งสาหร บภาคการศ กษา/ป การศ กษาต อไป ระบ ข อเสนอพร อมกาหนดเวลาท ควรแล วเสร จและผ ร บผ ดชอบ ๔. ข อเสนอแนะของอาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาต ออาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา:.... ลงช อ... ว นท รายงาน... ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร:.. ลงช อ... ว นท ร บรายงาน... สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๙

13 มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร คณะ/ว ทยาล ย...ภาคว ชา/สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา...ช อว ชา จานวนหน วยก ต... ( ) 3. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา ช อหล กส ตร... ประเภท/กล ม/หมวดว ชา..... (ให ระบ ว าเป นว ชาศ กษาท วไปหร อว ชาเฉพาะ เช น ว ชาแกน ว ชาเฉพาะด าน ว ชาพ นฐานว ชาช พหร อว ชาช พ ว ชาเอก ว ชาเอกเล อก ฯลฯ) 4. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา... อาจารย ผ สอน...กล มท สอน......กล มท สอน... (กรณ อาจารย ผ สอนหลายคนให ระบ ท กคน อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา อาจจะเป นอาจารย ผ สอนในรายว ชา หร อไม ก ได ) 5. ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษา...ช นป ท เร ยน... (ให ระบ ตามแผนการศ กษาท อย ในหล กส ตร) 6. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) (ถ าม ) รห สว ชา...ช อว ชา รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) (ถ าม ) รห สว ชา...ช อว ชา... สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑๐

14 8. สถานท เร ยน... (ระบ สถานท เร ยนท กแห งท งในและนอกท ต งหล กของมหาว ทยาล ยให ครบถ วน) 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ว น...เด อน...พ.ศ....(ใหม /ปร บปร ง พ.ศ....) หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1. จ ดม งหมายของรายว ชา 1. ร และเข าใจ ปฏ บ ต การ สามารถว เคราะห... (กาหนดจ ดม งหมายรายว ชาให ครอบคล มคาอธ บายรายว ชาในหมวด 3 และจะต องพ จารณา Curriculum Mapping ในแต ละมาตรฐานผลการเร ยนร ) 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา (จะม ต องสอดคล องก บหมวด 1 ข อ 9 กรณ ท จ ดทาคร งแรก(ใหม ) ให ระบ ไม ม แต กรณ ปร บปร งให ระบ ส งท ม การ ปร บปร ง/พ ฒนา/เปล ยนแปลง เช น การปร บเปล ยนอาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา การปร บปร งก จกรรมการเร ยนการสอน ในห วข อท 4, เพ มเอกสารและข อม ลท สาค ญโดยเพ มผลงานว จ ยเร อง... เป นต น) หมวดท 3 ล กษณะและการดาเน นการ 1. คาอธ บายรายว ชา (ต องตรงก บค าอธ บายรายว ชาท ระบ ไว ในหล กส ตร ห ามเพ มเต มหร อต ดส วนหน งส วนใดออก) สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑๑

15 2. จานวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สอนเสร ม... x 15 = x 15 = x 15 =... (ต องสอดคล องก บหมวด 1 ข อ 2 ตามท ระบ อย ใน เช น 3 (3 0 3) 3. จานวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให คาปร กษาและแนะนาทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล...ช วโมงต อส ปดาห ว น... เวลา ) น) ว ธ การ/ช องทางการแจ งให น กศ กษาทราบ... ว ธ การให คาปร กษา... หมวดท 4 การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา (ให นามาจากหมวด 4 ในหล กส ตร) 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา ว ธ การสอน ว ธ การประเม นผล ความร 2.1 ความร ท ต องได ร บ 2.2 ว ธ การสอน 2.3 ว ธ การประเม นผล 3. ท กษะทางป ญญา 3.1 ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา 3.2 ว ธ การสอน 3.3 ว ธ การประเม นผล สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑๒

16 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา 4.2 ว ธ การสอน 4.3 ว ธ การประเม นผล 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา 5.2 ว ธ การสอน 5.3 ว ธ การประเม นผล 1. แผนการสอน ส ปดาห ท ห วข อ / รายละเอ ยด หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล จานวน ช วโมง บรรยาย... ช วโมง ปฏ บ ต... ช วโมง ก จกรรมการเร ยนการสอน และส อท ใช ว ธ การสอน... (บรรยายพร อมยกต วอย าง ประกอบ ฝ กปฏ บ ต ศ กษา ค นคว าด วยตนเอง) กรณ ศ กษา... (ระบ เร องเช น กรณ ศ กษาจาก งานว จ ยเร อง กรณ ศ กษาจาก การบร การว ชาการโครงการ) ผ สอน... สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑๓

17 2. แผนการประเม นผลการเร ยนร ก จกรรม ท ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น 1 ค ณธรรม จร ยธรรม ระบ ว ธ การประเม นท สอดคล องก บ Curriculum Mapping ในแต ละ มาตรฐานผลการเร ยนร เฉพาะท เป นจ ดท บ ความร บผ ดชอบหล ก ส ปดาห ท ประเม น ระบ ส ปดาห ท จะทาการ ประเม น 1-15 ส ดส วนของ การประเม นผล ระบ % ใน แต ละมาตรฐาน ผลการเร ยนร และสอดคล อง ก บ Curriculum Mapping 2 ความร 3 ท กษะทางป ญญา 4 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคล และ ความร บผ ดชอบ 5 ท กษะว เคราะห เช งต วเลข การ ส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ (จะต องดาเน นการให ครบถ วนหากระบ ว ธ การประเม นไว เน องจากจะต องม การทวนสอบผลส มฤทธ ) สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑๔

18 หมวดท 6 ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน 1. ตาราและเอกสารหล ก (ใช ในการเร ยนการสอนจร งโดยน กศ กษาใช ในการประกอบการเร ยน เช นหน งส อท ให น กศ กษาซ อเพ อใช ประกอบการเร ยน หร อ Power Point ประกอบการบรรยายเป นต น) 2. เอกสารและข อม ลสาค ญ (เอกสารอ างอ งในการเร ยนการสอน ซ งอาจจะเป นหน งส อท ผ สอนใช ประกอบการจ ดทาเอกสารประกอบการสอน วารสาร E-Learning เว บไซต ผลงานว จ ย รายงานสร ปต าง ๆ เป นต น) 3. เอกสารและข อม ลแนะนา (เอกสารท แนะน าให น กศ กษาอ านเพ มเต มแต ม ใช เอกสารหล ก ซ งอาจจะเป นหน งส อ วารสาร E-Learning เว บไซต ผลงานว จ ย รายงานสร ปต าง ๆ เป นต น) หมวดท 7 การประเม นและปร บปร งการดาเน นการของรายว ชา 1. กลย ทธ การประเม นประส ทธ ผลของรายว ชาโดยน กศ กษา (ระบ ว ธ การประเม นโดยน กศ กษา เช น การประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนผ านเว บไซต การประเม นว ธ การ สอนระหว างภาคโดยให น กศ กษาให ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ เป นต น) 2. กลย ทธ การประเม นการสอน (ให สอดคล องก บ หมวด 8 ข อ 1.1 ท ระบ ในหล กส ตร) 3. การปร บปร งการสอน สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑๕

19 (ว ธ การปร บปร งการสอนท สอดคล องก บ หมวด 2 ข อ 2 ใน มคอ.3) 4. การทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ของน กศ กษาในรายว ชา (ให สอดคล องก บ หมวด 5 ข อ 2 ท ระบ ในหล กส ตร) 5. การดาเน นการทบทวนและการวางแผนปร บปร งประส ทธ ผลของรายว ชา (ให สอดคล องก บ หมวด 8 ข อ 4 ท ระบ ในหล กส ตร) (ว นท ต องก อนเป ดภาคการศ กษาตามปฏ ท นการศ กษาท ได ระบ ไว ) สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑๖

20 มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร คณะ/ว ทยาล ย...ภาคว ชา/สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา...ช อว ชา... (ค ดลอกมาจาก มคอ.3 หมวด 1 ข อ 1) 2. รายว ชาท ต องเร ยนก อนรายว ชาน (ถ าม ) รห สว ชา...ช อว ชา... (ค ดลอกมาจาก มคอ.3 หมวด 1 ข อ 6) 3. อาจารย ผ ร บผ ดชอบ อาจารย ผ สอนและกล มเร ยน (Section) อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา... อาจารย ผ สอน...กล มท สอน......กล มท สอน... (ค ดลอกมาจาก มคอ.3 หมวด 1 ข อ 4) 4. ภาคการศ กษา/ป การศ กษาท เป ดสอนรายว ชา ภาคการศ กษา...ป การศ กษา สถานท เร ยน (ค ดลอกมาจาก มคอ.3 หมวด 1 ข อ 8) สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑๗

21 หมวดท 2 การจ ดการเร ยนการสอนท เปร ยบเท ยบก บแผนการสอน (จ ดทาแยกของอาจารย ผ สอนแต ละคน แต ละกล ม) 1. รายงานช วโมงสอนจร งเท ยบก บแผนการสอน ห วข อ จานวนช วโมง ตามแผนการ สอน จานวนช วโมง ท ได สอนจร ง ระบ สาเหต ท การสอนจร งต างจาก แผนการสอนหากม ความแตกต างเก น 25% (ข องท 1 และ ช องท 2 ค ดลอกมาจาก มคอ.3 หมวด 5 ข อ 1) (ข องท 4 ให หาผลต างระหว างช องท 2 และช องท 3 แล วนามาค ด% ความแตกต างโดยเอาผลต างท หาได ค ณ 100 หารด วยช อง 2 โดยค ดท ละห วข อ) 2. ห วข อท สอนไม ครอบคล มตามแผน ห วข อท สอนไม ครอบคล ม ตามแผน (ถ าม ) น ยสาค ญของห วข อท สอน ไม ครอบคล มตามแผน แนวทางชดเชย สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑๘

22 3. ประส ทธ ผลของว ธ สอนท ทาให เก ดผลการเร ยนร ตามท ระบ ในรายละเอ ยดของรายว ชา ประส ทธ ผล ผลการเร ยนร ว ธ สอนท ระบ ในรายละเอ ยดรายว ชา ม ไม ม ค ณธรรม จร ยธรรม ค ดลอกมาจาก มคอ.3 หมวด 4 ว ธ การสอน แต ละมาตรฐานผลการเร ยนร ป ญหาของการใช ว ธ สอน (ถ าม ) พร อมข อเสนอแนะใน การแก ไข ความร ท กษะทางป ญญา ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคล และ ความร บผ ดชอบ ท กษะว เคราะห เช ง ต วเลข การส อสาร และ การใช เทคโนโลย สารสนเทศ (การพ จารณาความม ประส ทธ ผล ให พ จารณาว าม การดาเน นการตามว ธ การสอนท ระบ ไว ครบถ วน สมบ รณ หร อไม ) สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑๙

23 4. ข อเสนอการดาเน นการเพ อปร บปร งว ธ สอน (ว ธ การปร บปร งตามป ญหาท พบในข อ 3) หมวดท 3 สร ปผลการจ ดการเร ยนการสอนของรายว ชา (จ ดทาแยกของอาจารย ผ สอนแต ละคน แต ละกล ม) 1. จานวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยนเร ยน... คน 2. จานวนน กศ กษาท คงอย เม อส นส ดภาคการศ กษา... คน 3. จานวนน กศ กษาท ถอน (W)... คน 4. การกระจายของระด บคะแนน (เกรด) ระด บคะแนน จานวน ค ดเป นร อยละ A B+ B C+ C D+ D F ไม สมบ รณ (I) ผ าน (P, S) ไม ผ าน (U) 5. ป จจ ยท ทาให ระด บคะแนนผ ดปกต (ถ าม ) สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๒๐

24 (ส งท ทาให ระด บคะแนนผ ดปกต เช น กรณ ท ต ด I ท งหมด กรณ ท ต ด F เก น 80% กรณ ท คะแนนม A และเป น Dไม ม B และ C เป นต น โดยระบ ให ช ดเจน เช น เน องจากน กศ กษาต ด I ท งกล มเน องจากเคร องม อ/อ ปกรณ อย ระหว าง การซ อมเน องจากโดนน าท วม หร อกรณ ท ต ด F เก น 50% เน องจากพ นความร ของน กศ กษา เป นต น) 6. ความคลาดเคล อนจากแผนการประเม นผลท กาหนดไว ในรายละเอ ยดรายว ชา (พ จารณาจากมคอ.3 หมวด 5 ข อ 2) 6.1 ความคลาดเคล อนด านกาหนดเวลาการประเม น (พ จารณาจากมคอ.3 หมวด 5 ข อ 2 ช องส ปดาห ท ประเม น) ความคลาดเคล อน เหต ผล ระบ ส ปดาห ท ประเม นท แตกต างจากท ระบ ไว 6.2 ความคลาดเคล อนด านว ธ การประเม นผลการเร ยนร (ถ าม ) (พ จารณาจากมคอ.3 หมวด 5 ข อ 2 ช องว ธ การประเม น) ความคลาดเคล อน เหต ผล ระบ ว ธ การประเม นท แตกต างจากท ระบ ไว สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๒๑

25 7. การทวนสอบผลส มฤทธ ของน กศ กษา ว ธ การทวนสอบ สร ปผล (ค ดลอกมาจาก มคอ.3 หมวด 7 ข อ 4) ผลการทวนสอบตามท ระบ ไว หมวดท 4 ป ญหาและผลกระทบต อการดาเน นการ 1. ประเด นด านทร พยากรประกอบการเร ยนและส งอานวยความสะดวก ป ญหาในการใช แหล งทร พยากรประกอบการเร ยน การสอน (ถ าม ) ผลกระทบ 2. ประเด นด านการบร หารและองค กร ป ญหาด านการบร หารและองค กร (ถ าม ) ผลกระทบต อผลการเร ยนร ของน กศ กษา หมวดท 5 การประเม นรายว ชา 1. ผลการประเม นรายว ชาโดยน กศ กษา (แนบเอกสารของอาจารย ผ สอนแต ละคน และสร ปเป นภาพรวมของ รายว ชา) 1.1 ข อว พากษ ท สาค ญจากผลการประเม นโดยน กศ กษา...(ระบ ผลการประเม นประเด นท ต ากว า 3.51)... สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๒๒

26 1.2 ความเห นของอาจารย ผ สอนต อข อว พากษ ตามข อ (ระบ ความเห น/ว ธ การปร บปร ง/พ ฒนาแยกตามข อว พากษ ) 2. ผลการประเม นรายว ชาโดยว ธ อ น (ถ าม ) 2.1 ข อว พากษ ท สาค ญจากผลการประเม นโดยว ธ อ น ความเห นของอาจารย ผ สอนต อข อว พากษ ตามข อ (ระบ ความเห น/ว ธ การปร บปร ง/พ ฒนาแยกตามข อว พากษ ) หมวดท 6 แผนการปร บปร ง 1. ความก าวหน าของการปร บปร งการเร ยนการสอนตามท เสนอในรายงานของรายว ชาคร งท ผ านมา แผนการปร บปร งของภาคเร ยน/ป การศ กษาท ผ านมา ผลการดาเน นการ - กรณ เป ดสอนคร งแรกในส วนน ไม ต องทา - กรณ ท เป ดสอนคร งต อ ๆ มาให นามาจาก มคอ.5 หมวด 6 ข อ 3 ของภาคการศ กษาท เป ดสอนล าส ด - - สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๒๓

27 2. การดาเน นการอ นๆ ในการปร บปร งรายว ชา (ระบ ว ธ การปร บปร ง/พ ฒนาท ม ใช ประเด นป ญหาแต เป นการพ ฒนารายว ชาข นเพ อให การจ ดการเร ยน การ สอนม ประส ทธ ภาพเพ มมากข น เช นเพ มเน อหารายว ชาเก ยวก บกฎหมายเน องจากม การปร บเปล ยนกฎหมาย เป นต น) 3. ข อเสนอแผนการปร บปร งสาหร บภาคการศ กษา/ป การศ กษาต อไป ระบ แผนปร บปร งโดยนามาจาก ข อเสนอ กาหนดเวลาแล วเสร จ ผ ร บผ ดชอบ - หมวด 2 ข อ 1 (ความแตกต างเก น 25%) ข อ 2 (แนว ทางการชดเชย) ข อ 4 ข อเสนอการดาเน นการเพ อ ปร บปร งว ธ สอน - หมวด 3 ข อ 6 ความคลาดเคล อนท งสองส วน - หมวด 3 ข อ 7 ผลการดาเน นงานกรณ ผลการทวนสอบ ไม สอดคล องก บท ระบ ไว - หมวด 4 ป ญหาท เก ดข นท งสองส วน - หมวด 5 ข อ 1.2 และข อ หมวด 6 ข อ 1 กรณ ท ผลการดาเน นงานไม เป นไปตาม แผนปร บปร งท ได กาหนดไว - หมวด 6 ข อ 2 (หากจาเป นต องนาไปปร บ มคอ.3) สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๒๔

28 4. ข อเสนอแนะของอาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาต ออาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร (ข อค ดเห นเพ มเต มนอกเหน อจากท ระบ ไว ในหมวด 6 ข อ 3) ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา :. ลงช อ...ว นท รายงาน. ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร :. ลงช อ...ว นท ร บรายงาน.. (ว นท ต องภายใน 30 ว นหล งส นภาคการศ กษาตามปฏ ท นการศ กษาท ได ระบ ไว ) สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๒๕

29 คณะผ จ ดทา ท ปร กษา 1. รศ.ดร.อ สสร ย หรรษาจร ญโรจน อธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 2. นางช ศร ล ตะภว งค รองอธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพ มทร.ร ตนโกส นทร ผ จ ดทารายงาน 1. น.ส.ส ภาร ตน ฤกษ อร ณทอง ผ ช วยผ อานวยการสาน กงานประก นค ณภาพ มทร.ร ตนโกส นทร 2. นายสมศ กด น มอ ดม น กว ชาการศ กษา สาน กงานประก นค ณภาพ มทร.ร ตนโกส นทร 3. น.ส.มาร ษา เทศปล ม น กว ชาการศ กษา สาน กงานประก นค ณภาพ มทร.ร ตนโกส นทร 4. นายเมธ ชญญ ว งแก น กว ชาการศ กษา สาน กงานประก นค ณภาพ มทร.ร ตนโกส นทร 5. น.ส.อรอนงค ส วรรณโน น กว ชาการศ กษา สาน กงานประก นค ณภาพ มทร.ร ตนโกส นทร 6. น.ส.ธน กา กอส นประเสร ฐ น กว ชาการศ กษา สาน กงานประก นค ณภาพ มทร.ร ตนโกส นทร 7. น.ส.หฤท ย สมศ กด น กว ชาการศ กษา สาน กงานประก นค ณภาพ มทร.ร ตนโกส นทร 8.นายก ลพ ทธ ก ลชาต ด ลก น กว ชาการศ กษา สาน กงานประก นค ณภาพ มทร.ร ตนโกส นทร 9. นางทองด ไตรจ ตร ผ ปฏ บ ต งานบร หารสาน กงานประก นค ณภาพ มทร.ร ตนโกส นทร

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หล กส ตร ร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ร ฐศาสตร การปกครอง (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554) รห สว ชา : GE4029 ช อว ชา : คอมพ วเตอร เพ อการทางาน Computer for Working คณะส งคมศาสตร มหาว

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร )

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา บร หารศาสตร มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) รายงานผลการดาเน นการของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด ประจาป การศ กษา 2557 หมวดท

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 0 1 ข อม ลท 0วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 0 1 ข อม ลท 0วไป I มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช 0อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาคร เอท ฟม เด ยเทคโนโลย 1. รห สและช 0อรายว ชา CMT 120 ภาพด จ ท ล (Digital Imagery) หมวดท

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและรายช อว ชา 3534106 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ทาง (Financial Computer Application)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร 1 การรายงานของหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศธ รก จ ฉบ บปร บปร งป 2553 คณะ บร หารธ รก จ มหาว ทยาล ย นานา ประจ าป การศ กษา 2557 ว นท รายงาน 30 กรกฏาคม 2558.. หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สหล กส

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ในมหาว ทยาล ย/คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร /ภาษาไทย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา 1543603 ช อรายว

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1. รห สและช

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information