สร ปการบรรยาย การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ - PMQA แนวค ดเก ยวก บ... ความร และ... การจ ดการความร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปการบรรยาย การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ - PMQA แนวค ดเก ยวก บ... ความร และ... การจ ดการความร"

Transcription

1 สร ปการบรรยาย หล กส ตร การจ ดการความร เพ อการพ ฒนาค ณภาพคน งาน และองค กร ว ทยากร : ดร.จ ร ชฌา ว เช ยรป ญญา ระหว างว นท พฤศจ กายน 2555 ณ ห องประช มเพ ชรร ตน เม อก าวเข าส ส งคมเศรษฐก จฐานความร... เราต องเร ยนร ให รวดเร วกว าค แข ง เร ยนร ท ส มพ นธ ก บการทางานและสามารถปฏ บ ต งานได ด และม ประส ทธ ภาพมากและค ณภาพย งข น การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ - PMQA แนวค ดเก ยวก บ... ความร และ... การจ ดการความร ขอบข ายของการจ ดการความร เป าหมายของการจ ดการความร เคร องม อทางการจ ดการความร ผลล พธ ท ได จากการจ ดการความร

2 ความหมายของความร ความเข าใจท ได ร บจากประสบการณ หร อจากการศ กษา ความสามารถในการทาให ข อม ลและสารสนเทศ มาเป นการกระทาท ม ประส ทธ ภาพได ส วนผสมของกรอบประสบการณ ค ณค า สารสนเทศ และความเช ยวชาญซ งจะเป นกรอบท ทาให เก ดประสบการณ และความร ใหม เข าด วยก น ประเภทของความร ความร โดยน ย (Tacit Knowledge) ความร เฉพาะต วท เก ดจากประสบการณ การศ กษา การสนทนา การฝ กอบรม เจตคต ของแต ละบ คคล เป นความร บวกก บสต ป ญญา และประสบการณ ความร ท ปรากฏช ดเจน (Explicit Knowledge) ความร ท ได ร บการถ ายทอดจากบ คคลออกมาในร ปของการบ นท กในร ปแบบต างๆ ซ งก ค อสารสนเทศน นเอง ความร ท เก ดจากว ฒนธรรม (Culture Knowledge) ความร ท เก ดจากความเช อ ความศร ทธา ซ งเก ดจากผลสะท อน กล บของความร และสภาพแวดล อมขององค กร การจาแนกระด บของความร ความร หล ก (Core Knowledge) เป นความร ใน ระด บพ นฐาน ท ท กคนในองค กรต องการหร อต องร ความร ในระด บก าวหน า (Advanced Knowledge) เป นความร ท ทาให องค กรไปส จ ดของการแข งข นได เป นความร ท ม ความเฉพาะเจาะจง ซ งแตกต างจากค แข งข น ความร เช งนว ตกรรม (Innovative Knowledge) เป นความร ท จะทาให องค กรเป น ผ นา ทางการตลาดได น ยามของการจ ดการความร การรวบรวมความร ท อย ในองค กรซ งกระจ ดกระจายอย ในต วคน หร อเอกสารมาพ ฒนาเป นองค ความร และม การ ถ ายทอดและแบ งป นความร อย างเป นระบบเพ อให ท กคนในองค กรสามารถ เข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ปฏ บ ต งาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมายของการจ ดการความร 1. การพ ฒนางานให ม ค ณภาพและผลส มฤทธ ย งข น 2. การพ ฒนาคน ค อ การพ ฒนาผ ปฏ บ ต งาน 3. การพ ฒนาฐานความร ขององค กร

3 ก จกรรมทางการจ ดการความร เป าหมายการจ ดการความร ก จกรรมการจ ดการความร พ ฒนางาน จ ดทาค ม อการทางาน จ ดทา Best Practices พ ฒนาคน สร างเวท การแลกเปล ยนความร การเร ยนร และฝ กอบรม พ ฒนาฐานความร คล งความร (Knowledge Asset) กรณ ศ กษา (Case-based) การปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) บทเร ยนการเร ยนร (Lesson learned) ทาเน ยบผ เช ยวชาญ (Expert) เป าหมายของการจ ดการความร พ ฒนาคน พ ฒนางาน พ ฒนาองค กร พ ฒนาส งคม Knowledge Workers Work Process Improvement (Quality) Learning / Innovation Organization Knowledge-based Society องค ประกอบหล กของการจ ดการความร ในองค กร

4 กระบวนการจ ดการความร (KMP) และ... กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (CMP) กระบวนการจ ดการความร การบ งช ความร / การกาหนดส งท ต องเร ยนร การสร างและแสวงหาความร การจ ดความร ให เป นระบบ การประมวลและกล นกรองความร การเข าถ งความร การแบ งป นความร การเร ยนร 1. การกาหนดส งท ต องเร ยนร / การบ งช ความร เป นกระบวนการค นหาความร ท ต องการและจาเป นเพ อตอบสนองย ทธศาสตร หร อการทางานขององค กร เป นการค นหา และกาหนดว าความร ความสามารถหล ก (Core Competency ) ความชานาญขององค กรค ออะไร อย ในร ปแบบใด หร ออย ท ใด ประเด นประกอบการพ จารณา สอดคล องก บประเด นว ส ยท ศน / พ นธก จ และย ทธศาสตร เป นความร ท สาค ญและจาเป นต อกระบวนการทางานขององค กร เป นความร ท สามารถนามาใช เพ อการแก ป ญหาการดาเน นงานขององค กร การบ งช ความร (Knowledge Identification)

5 2. การสร างความร (Knowledge Creation - SECI) การสร างความร : ฐานว จ ย VS ฐานปฏ บ ต ม ต ฐานว จ ย (Res. Based) ฐานปฏ บ ต (KM based) Origin Methodology Problems Research Questions Survey Experiment Success Stories Best Practices Action K. Creator Researcher Knowledge Workers Focus Publication Dissemination Sharing Context Poor Rich

6 1. การแสวงหาความร 1. การจ ดหา (Acquisition) การไปเร ยนร หร อลอกเล ยนมาจากองค กรอ น แล วนา ความร น นมาปร บใช ภายในองค กร การเข าไปซ อหร อควบก จการ ว าจ างบ คลากรท ม ความร ท ต องการเข ามาทางานภายในองค กร 2. การเช า (Rental) หร อการเช าความร การให ท นสน บสน นแก สถาบ นการศ กษาเพ อพ ฒนาความร ท ต องการ การจ างท ปร กษาเข ามาให คาปร กษาในเร องท ต องการ 3. การพ ฒนา (Development) เป นการพ ฒนาความร ข นมาภายในองค กรเองโดยอาจจะม การลงท นในด านของการ ว จ ยและพ ฒนา 4. การหลอมรวมก น (Fusion) เป นการนาบ คลากรท ม ความร และประสบการณ ท แตกต างก นเข ามาประช ม หร อ ทางานร วมก นเพ อก อให เก ดความร ใหม ๆ ข น 2. การจ ดความร ให เป นระบบ การจ ดเก บ (Storage) เป นการกาหนดส งสาค ญท จะจ ดเก บไว เป นองค ความร ขององค กร ซ งจะต องพ จารณาถ งว ธ การในการเก บและการ นามาใช ให เก ดประโยชน ตามความต องการ ข อคาน งในการจ ดเก บ 1. โครงสร างและการจ ดเก บความร ควรเป นระบบท สามารถค นหาและส งมอบได อย างถ กต องและรวดเร ว 2. จ ดให ม การจาแนกรายการต างๆ เช น ข อเท จจร ง นโยบาย หร อ ข นตอนการปฏ บ ต งานท อย บนพ นฐานความ จาเป นในการเร ยนร 3. การจ ดการท สามารถส งมอบให ก บผ ใช ได อย างช ดเจน กระช บ ถ กต อง ท นเวลา และเหมาะสมตามท ต องการ การค นค น (Retrieval) เป นล กษณะของการเข าถ งส งท ผ ใช ต องการเพ อนามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานต อไป องค การควรทาให พน กงานทราบถ งช องทางหร อว ธ การสาหร บการค นหาความร ต างๆ ท งในร ปแบบ ท เป นทางการและไม เป นทางการ

7 4. การประมวลและกล นกรองความร การเข าถ งความร Knowledge Push เป นการส งมอบความร ไปย งผ ร บโดยผ ร บไม ได ร องขอหร อม ความ ต องการ เป นการส งมอบในล กษณะ Supply-based Knowledge Pull เป นการส งมอบความร ไปย งผ ร บตามความต องการ หร อ ตามความ สนใจ เป นการส งมอบในล กษณะ Demand-based 5. การแบ งป นความร เป นกระบวนการ แบ งป น แลกเปล ยน เผยแพร ถ ายโอนความร ซ งม หลากหลายร ปแบบเพ อให เก ดการกระจายและแลกเปล ยนความร ในระหว างบ คลากร ท มงาน หร อคณะทางาน เพ อให เก ดการเร ยนร อย างต อเน อง และเหมาะสมก บการ ทางาน ช มชนการปฏ บ ต (Communities of Practice - COP) กล มคนท ม ความสนใจร วมก นมารวมกล มก นอย างไม เป นทางการ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อการแบ งป นความร และ แก ป ญหาร วมก น ซ งก อให เก ดการถ ายโอนความร ขององค กรหร อช มชน 6. การเร ยนร

8 กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (CMP) กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process - CMP) การเตร ยมการและปร บเปล ยนพฤต กรรม การส อสาร การฝ กอบรมและการเร ยนร การว ดผล การยกย องชมเชยและการให รางว ล 1. การเตร ยมการและปร บเปล ยนพฤต กรรม ปร บเปล ยนอะไร? ความค ด / ความเช อ / ท ศนคต / พฤต กรรม และว ฒนธรรม องค กร ปร บเปล ยนใคร? บ คลากรในฐานะท เป น ป จเจกบ คคล ท มทางาน / ท มการเร ยนร ผ นาองค กร กระบวนการปร บเปล ยน ให ความร และความเข าใจ การส งเสร มและพ ฒนา ต นแบบ (Role model) ท พ งประสงค 2. การส อสาร เป นกระบวนการท ทาให ท กคนในองค กรร บร และเข าใจถ งส งท กาล งจะเก ดข นว าองค กรกาล งจะทาอะไร (What) ทาไปเพ ออะไร (Why) จะทาเม อไหร (When) และจะทาอย างไร (How) ประเด นท ต องพ จารณา กล มเป าหมายท ต องการส อสาร เน อหาของเร องท ต องการส อสาร ช องทางในการส อสาร 3. การฝ กอบรมและการเร ยนร เป นกระบวนการเตร ยมความพร อมของบ คลากรในท กระด บ สาหร บการจ ดการความร เพ อให เก ดความร ความเข าใจและตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดการความร ต อความสาเร จขององค กร ประเด นการฝ กอบรมและการเร ยนร หล กการ / ความร พ นฐานของการจ ดการความร กระบวนการของการจ ดการความร เคร องม อ / เทคน ค ในการจ ดการความร องค กรท ประสบความสาเร จในการจ ดการความร

9 4. การว ดผล เป นกระบวนการท ทาให องค กรทราบถ งสถานการจ ดการความร ขององค กร ซ งสะท อนให เห นถ งประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลของการดาเน นงาน ซ งทาให องค กรม สารสนเทศ เพ อการแก ไขร บปร งข อบกพร องในด านต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ ประเด นของการว ดผล System measure Output measure Outcome measure 5. การยกย องชมเชยและการให รางว ล เป นกระบวนการใช การยกย องชมเชยและการให รางว ลเพ อเป นแรงจ งใจให บ คลากรภายในองค กรเข าร วม ก จกรรมการจ ดการความร การให ค ณค า เช น คาชมเชย การให ม ลค า เช น ค าตอบแทน การบ รณาการแผนการยกย องชมเชยและการให รางว ลเข าก บระบบการประเม นผลงานประจาป ตารางแสดงความส มพ นธ ระหว าง KMP และ CMP KMP CMP การปร บเปล ยน พฤต กรรม การส อสาร กระบวนการและ เคร องม อ การฝ กอบรมและ การเร ยนร การว ดผล ยกย องชมเชย และการให รางว ล การบ งช ความร การสร างความร การจ ดความร ให เป นระบบ การกล นกรอง ความร การเข าถ งความร การแบ งป นความร การเร ยนร

10 การจ ดการความร เพ อพ ฒนาการเร ยนร : ป จเจกบ คคล การประย กต ใช การจ ดการความร กระบวนการทางาน 1. การบ งช ความร โดยการว เคราะห ช องว างทางความร 2. การสร างความร (S-E-C-I) 3. การแบ งป นความร 4. การจ ดความร ให เป นระบบ การพ ฒนาบ คลากร 1. การค ดเป นระบบ (System Thinking) 2. การเร ยนร ร วมก นเป นท ม (Team Learning) 3. การฟ งอย างล กซ ง (Deep Listening) การสน บสน นการทางาน 1. การศ กษาป ญหา ความต องการ และความพ งพอใจของผ ร บบร การ 2. การถอดประสบการณ การเร ยนร จากการทางาน (ค ม อในการท างาน, Best Practice, Lesson Learned, Solution-Based) 3. การเข าถ งความร (เช งร ก) การพ ฒนาการเร ยนร ของผ ปฏ บ ต งาน 1. การหม นเว ยนเปล ยนการทางาน 2. ระบบพ เล ยง หร อท ปร กษาในการทางาน

11 ป จจ ยแห งความสาเร จของการจ ดการความร 1. ผ นาท กระด บเห นความสาค ญและให การสน บสน นอย างจร งจ งและต อเน อง 2. ม แผนการจ ดการความร ท ช ดเจน ท กคนสามารถร บร และเข าใจถ งเป าหมายได ตรงก น 3. ม การนาแผนไปปฏ บ ต ในท กระด บของหน วยงาน 4. ทาให แผนการจ ดการความร ฝ งอย ในเน องานประจา 5. ความม งม นต อความสาเร จของการจ ดการความร ท กระด บ 6. ม การส อสารความร ในบรรยากาศท เป นม ตร เป ดเผย โปร งใส และไว วางใจ 7. ซ งก นและก น 8. ม การต ดตามและประเม นผลการจ ดการความร อย างต อเน องและสม าเสมอ 9. การม ท มการจ ดการความร ท เข มแข ง The Iceberg Model Of Competencies การจ ดการความร : แนวค ดเช งบ รณาการ

12 เคร องม อหร อเทคน คการจ ดการความร โดยน ย 1. การจ ดเวท การแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Sharing Forum) เป นการจ ดก จกรรมหร อสร างเวท สาหร บ ก จกรรมการแบ งป นและแลกเปล ยนความร ท เป นก จจะล กษณะอย างสม าเสมอ เป นการเป ดโอกาสให บ คคลได มาพบปะพ ดค ย แลกเปล ยนความร ซ งก นและก น 2. การเล าเร อง (Story Telling) เป นกระบวนการส อสารความร ประสบการณ ระหว างบ คคลหร อกล มบ คคลแบบไม เป นทางการ เป นเทคน คของการเปล ยนความร จากความร โดยน ย (Tacit Knowledge) ให เป นความร ท ปรากฏช ดเจน (Explicit Knowledge) 3. การจ ดตลาดน ดความร (Knowledge market) เป นการจ ดก จกรรมเผยแพร ความร ผ านร ปแบบท หลากหลาย เช น การเสวนา การจ ดน ทรรศการ หร อการเล าเร อง ประสบการณ หร อความสาเร จ 4. การจ ดม มความร (Knowledge corner) เป นการจ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร ขององค กรโดยการจ ดม ม สาระความร ตามสถานท ต างๆ เพ อให ผ ใช บร การสามารถเข าถ งความร ได หลากหลายช องทาง 5. ช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practices - CoPs) เป นการจ ดพ นท สาหร บกล มคนท ม ความสนใจตรงก นให มาทา ก จกรรมแลกเปล ยนความร และร วมก นสร างความร ใหม ๆ เพ อพ ฒนาการทางานและการให บร การท ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลเพ มข น ม ความสนใจ (Knowledge Domain) และความปรารถนาร วมก น (Passion) ในเร องใดเร องหน ง ม ปฏ ส มพ นธ และความส มพ นธ ในกล ม (Community) ม การแลกเปล ยน สร างความร สร างแนวปฏ บ ต ร วมก น (Practices) 6. การจ ดต งท มทางานข ามสายงาน (Cross-Functional Team) เป นการจ ดต งท มเพ อมาทางานร วมก นในเร องใด เร องหน งท กาหนดข นภายใต ความเช อท ว า การทางานในแต ละเร องต องอาศ ยผ เช ยวชาญจากหลายๆ ด านมาแลกเปล ยน ประสบการณ และทางานร วมก นจ งจะประสบความสาเร จ 7. ระบบพ เล ยง (Mentoring System) เป นว ธ การถ ายทอดความร ประสบการณ แบบต วต อต ว จากผ ท ม ความร และประสบการณ มากกว าไปย งผ ท ม ความร และประสบการณ น อยกว า 8. การหม นเว ยนเปล ยนการทางาน (Job Rotation) เป นการส บเปล ยนงานโดยการย ายบ คลากรไปทางานใน หน วยงานอ นๆ ท อย ในสายงานเด ยวก น เพ อกระต นให เก ดการเร ยนร และการแลกเปล ยนความร ท กษะท หลากหลายมากข น

13 เคร องม อหร อเทคน คการจ ดการความร ท ปรากฏช ดเจน 1. การจ ดทาฐานความร (Knowledge-bases) เป นการจ ดเก บความร ต างๆ ท งท เป นการทางานท เป นเล ศ (Best practices) บทเร ยนหร อประสบการณ การเร ยนร ในอด ต (Lesson learned) แนวทางการแก ป ญหา (Solution-bases) หร อ กรณ ป ญหา (Case-bases) ไว ในระบบฐานความร เพ อให ผ ใช บร การสามารถค นหาและใช ความร ผ านเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร (ICT) 2. การจ ดทาเว บท าความร (Knowledge Portal) เป นการรวบรวมสารสนเทศ ความร และบร การจากแหล งต างๆ ให มาอย ในท เด ยวก น เพ ออานวยความสะดวกและประหย ดเวลา ให ก บผ ใช บร การ ทาให ผ ใช บร การไม ต องเข าหลายๆ เว บไซต เพ อใช บร การต างๆ 3. การจ ดแผนท ผ ร และผ เช ยวชาญ (People Map) เป นการเก บรายละเอ ยดข อม ลส วนบ คคล ผลงาน ประเภท ความร ความเช ยวชาญของบ คคลท ม ความร และความเช ยวชาญ ในเร องต างๆ ท งภายในและภายนอกสถาบ นฯ ซ งจะทาให เก ด การเช อมโยงระหว างคนท ต องการใช ข อม ลก บแหล งข อม ลท เป นบ คคลได 4. การเร ยนผ านระบบอ เล กทรอน กส (E-learning) เป นการให บร การการเร ยนการสอนหร อการฝ กอบรมในระบบ ออนไลน ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ตหร ออ นทราเน ต เพ อพ ฒนาข ดความสามารถในการทางานและการแก ป ญหาของบ คคล รวมท งเพ มความสามารถในการเร ยนร ของบ คคล โดยไม ม ข อจาก ดในด านเวลาและสถานท ของการเร ยนร 5. การปร บแต งความร (Knowledge Consolidation / Repackaging) เป นกระบวนการว เคราะห ส งเคราะห ความร ท ปรากฏช ดเจนในร ปแบบหน งเป นความร ท ปรากฏช ดเจนในอ กร ปแบบหน ง เพ อสร างม ลค าเพ มให ก บการใช ความร ช มชนน กปฏ บ ต (CoP) น ยามของ COP เป นกล มคนท มารวมต วก นอย างไม เป นทางการ มาจากคนท อย ในกล มงานเด ยวก น หร อม ความ สนใจเร องใดเร องหน งร วมก น ว ตถ ประสงค ของ COP 1. เพ อแลกเปล ยนเร ยนร และสร างความร ใหม 2. เพ อทบทวน และเผยแพร ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practices) 3. เพ อเผยแพร ความร ท ใช ในงานประจา ผลล พธ ท ได จาก COPs ทาให การทางานม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลท ด ข น เง อนไขความสาเร จของ COPs ม ความไว วางใจและเช อม นในการแลกเปล ยนความร ระหว างก น

14 ล กษณะสาค ญของช มชนน กปฏ บ ต ม ความสนใจ (Knowledge Domain) และความปรารถนาร วมก น (Passion) ในเร องใดเร องหน ง ม ปฏ ส มพ นธ และความส มพ นธ ในกล ม (Community) ม การแลกเปล ยน สร างความร สร างแนวปฏ บ ต ร วมก น (Practices) ประเภทของช มชนน กปฏ บ ต Helping Communities เพ อแก ป ญหาประจาว น และแลกเปล ยนความร และค ดเห นในกล มสมาช ก Best Practice Communities เน นการพ ฒนา ตรวจสอบ และเผยแพร ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ Knowledge Stewarding Communities เพ อการจ ดระเบ ยบ ยกระด บ และพ ฒนาความร ท สมาช กใช เป นประจา Innovation Communities เพ อพ ฒนาแนวค ดในการสร างนว ตกรรมโดยการผสานม มมองความค ดเห นท ต างก น สมาช กในกล มช มชนน กปฏ บ ต Sponsor / Leader Facilitator Community historian / Knowledge Banker / Secretary Member พ ฒนาการของกล มช มชนน กปฏ บ ต Potential : เก ดเคร อข ายระหว างกล มคนท ม ความสนใจในเร องเด ยวก น Coalescing : เป ดร บสม ครสมาช กและเป ดต ว CoP Maturing : เตร ยมร บการเปล ยนแปลงและการเต บโตของกล ม Active : ขยายต วและม ก จกรรมท หลากหลายจานวนมากในกล ม Dispersing : เร มเส อมความน ยม สมาช กถอนต ว ท กษะท จาเป นในการบร หารจ ดการกล มช มชนน กปฏ บ ต เทคน คการเป นผ อานวยความสะดวก (Facilitator) เทคน คทางการส อสาร (การฟ ง การพ ด การถาม) เทคน คการค นหาประเด น / ความร ท สาค ญ บ คล กภาพ (ย มแย มแจ มใส เช อม นในตนเอง แต งกายเหมาะสม) เทคน คการเป นผ จดบ นท ก (Historian / Note taker) การจ บประเด น การบ นท กย อ การจ ดกล ม / หมวดหม ความร ให เป นระบบ การใช เคร องม อต างๆ เช น Mind Map ป จจ ยแห งความสาเร จของก จกรรมกล มช มชนน กปฏ บ ต การกาหนดโดเมนความร ท ช ดเจน ค ณสมบ ต (ท กษะ ความร ความสามารถ ท ศนคต ) ของผ ท เป นสมาช ก ม ก จกรรม / การเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างสมาช กในกล ม ม พ นท และเวลาในการพบปะแลกเปล ยนเร ยนร ท หลากหลาย ผ บร หารให การสน บสน นอย างจร งจ ง การสร างความไว วางใจ

15 การเล าเร อง (Story Telling)

16 องค ประกอบของการดาเน นก จกรรม

17 KM - PM การจ ดการกระบวนการจ ดวงแลกเปล ยนเร ยนร ก อนการจ ดวง ลปรร. การกาหนดห วปลา (Knowledge Vision - KV) การค ดเล อกค ณก จ (ผ เล าเร อง) การออกแบบก จกรรม (พ ฒนาท กษะการฟ ง การเล า การสะท อนการบ นท ก) การดาเน นเร องสถานท / การจ ดบรรยากาศการเร ยนร ทา BAR ท มทางาน (Before Action Review) ขณะจ ดวง ลปรร. เช คท นของค ณก จ / ผ เล าเร อง (ผ านก จกรรม) เสร มสร างท กษะการฝ กฟ ง ฝ กสะท อน ฝ กเล า (ฟ งเพลง ด ภาพยนตร ส น ฯลฯ) กาหนดกต กาของการเล าเร อง (ป ดโทรศ พท อย าจ บค ค ยก นเองตรงต อเวลา ฯลฯ) เล าเร อง... ส งท ไม ควรเก ดข นขณะเล าเร องค อ ไม นาเสนอ ไม บ น ไม ว พากษ ไม เสนอแนะ ไม ว เคราะห เล าเร อง... ส งท ควรเก ดข นขณะเล าเร องค อ 1. เล าเร อง (Story telling) 2. สะท อน (Reflection) 3. แบ งป น (Sharing) 4. ถอด / คล เร องเล า (Capturing) 5. จ บความร ส กของผ เล าเร อง ทา DAR (During Action Review) ทา AAR (After Action Review) เช น คาดหว งอะไร เร ยนร อะไร อยากให ปร บอะไรบ าง เร องเล าท ด เป นประสบการณ ตรง 2. เป นเร องท ผ เล าภาคภ ม ใจ (อยากบอก อยากเล า อยากอวด) 3. ม เป าหมายร วมก น (ห วปลา - KV) หล งการจ ดวง ลปรร. เก ดความร ใหม และการเร ยนร ถอดความร และการเร ยนร นาความร ไปใช กล บมาต งวง ลปรร. (หม นเกล ยวความร ) พ ฒนาจ ตว ญญาณ ระด บตนเอง (เห นค ณค าของตน เห นค ณค าของงาน) ระด บส งคม (เข าใจธรรมชาต ของงานและส งคม) ระด บอ ดมการณ (ทาหน าท ด วยความส ข)

18 ท กษะท จาเป นของ FA บทบาทของผ อานวยความสะดวก (Knowledge Facilitator) ร ช ดเจนในเป าหมาย (ห วปลา) ร ภ ม หล งของผ เล าเร อง นาวงส เป าหมาย ชวนค ย ตะล อมเข าส ห วปลา กระต นให สมาช กในวงร วม ลปรร. ให กาล งใจ ให เก ยรต และเห นค ณค าของผ เล าเร อง (ใช คาพ ดเช งบวก) ช าง ส งเกต (บรรยากาศ อารมณ ร วม) ควบค มเวลา และกต กาผ านการเร ยนร พ ฒนา ทาให คนท ทาเป น และ เล าเป น ผลล พธ ท ได จากการจ ดการความร

19 ย คของโลกาภ ว ตน ย คท 1 ค อ โลกาภ ว ตน 1 อาศ ยอานาจของประเทศในการข บเคล อน ย คท 2 ค อ โลกาภ ว ตน 2.0 อาศ ยบรรดาบร ษ ทข ามชาต ย คท 3 ค อ โลกาภ ว ตน 3.0 อาศ ยป จเจกบ คคล ข อม ล สารสนเทศ ความร ความเฉล ยวฉลาดและเชาวน ป ญญาแตกต างก นอย างไร ต างๆ ข อม ล (Data) ข อม ลด บท ย งไม ได ผ านกระบวนการประมวลผล กล มของข อม ลด บท เก ดข นจากการปฏ บ ต งาน สารสนเทศ (Information) ข อม ลท ผ านกระบวนการประมวลผลแล ว ผลรวมของข อม ลท ม ความหมาย ความร (Knowledge) ผลจากการข ดเกลาและเล อกใช สารสนเทศ โดยม การจ ดระบบความค ดเก ดเป น ความร และความ เช ยวชาญ ความเฉล ยวฉลาด (Wisdom) การนาเอาความร ต างๆ มาบ รณาการเข าด วยก นเพ อใช ให เก ดประโยชน ต อการทางานในสาขาว ชา เชาวน ป ญญา (Intelligence) ผลจากการปร บแต งและจดจาความเฉล ยวฉลาดต างๆ ซ งก อให เก ดความค ดท ฉ บไว ระบบสารสนเทศ VS ระบบการจ ดการความร

20 ระบบสารสนเทศก บการจ ดการความร 1. การพ ฒนาระบบสารสนเทศ (Information Systems) Office Automation Systems (OAS) Electronic Document Management systems (EDM) Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KMS) Decision Support Systems (DSS) Executive Information Systems (EIS) ความหมายของระบบสารสนเทศ (Information Systems) กล มของระบบงานท ประกอบด วยฮาร ดแวร ซอฟต แวร และ พ เพ ลแวร ท ทาหน าท รวบรวม จ ดเก บ ประมวลผล และแจกจ ายสารสนเทศเพ อการวางแผน การควบค ม และการต ดส นใจภายในองค กร กระบวนการแก ป ญหาท ม การจ ดโครงสร างไว เป นอย างด และ สอดคล องก บความต องการสารสนเทศท นามาใช เพ อ สนองต อความท าทายใหม ๆ จากส งแวดล อมขององค กรท ม การปร บเปล ยนตลอดเวลา ถ อได ว าระบบสารสนเทศเป น ระบบ ส ญญาณเต อนภ ย ท ด สาหร บองค กร ระด บการทางานของระบบสารสนเทศ

21 ระด บการทางานของระบบสารสนเทศ ระด บวางแผนกลย ทธ ระยะยาว (Strategic Planning) ส วนใหญ ม กเก ยวข องก บผ บร หารระด บส งในองค กร ซ ง เน นในเร องการกาหนดเป าหมายขององค กร ระบบสารสนเทศจะเก ยวข องก บสารสนเทศท เป นป จจ ยภายในและภายนอก องค กรและรายงานสร ปต างๆ ระด บวางแผนการบร หาร (Tactical Planning) ส วนใหญ ม กเก ยวข องก บผ บร หารระด บกลางในองค กรซ งม หน าท ในการวางแผน เพ อให องค กรบรรล เป าหมายตามแผนระยะยาวท กาหนดไว ตามแผนกลย ทธ ขององค กร สารสนเทศท ต องการม กเป นสารสนเทศตามคาบเวลา สารสนเทศท เป นรายงานการว เคราะห ระด บวางแผนปฏ บ ต การ (Operational Planning) ส วนใหญ เก ยวข องก บผ บร หารระด บต นซ งม หน าท ควบค ม การปฏ บ ต งานประจาว น และการวางแผนบร หารงานท เก ยวข องก บระยะเวลาส นๆ สารสนเทศท ต องการม กเป นแผนงาน ประจาว น ประจาส ปดาห หร อประจาไตรมาส ระด บปฏ บ ต การ (Clerical) จะเก ยวข องก บงานท ต องทาซ าๆ ก นประจาว น เป นส วนของข อม ลนาเข าส ระบบ สารสนเทศ ระบบฐานความร ก บการจ ดการความร 2. การพ ฒนาระบบฐานความร (Knowledge-based Systems) การทางานท เป นเล ศ (Best Practices) Lesson Learned แนวทางการแก ไขป ญหาในการทางาน (Solution-based) กรณ ศ กษา (Case-based) ทาเน ยบผ เช ยวชาญ (Expert Directory)

22 ระบบการเร ยนร ก บการจ ดการความร 3. การพ ฒนา ระบบการเร ยนร (Learning Technology) E-learning Knowledge Portal Web-based Training Web-based Learning 4. การพ ฒนาเทคโนโลย เพ อการทางานร วมก น (Collaborative Technology) Group Collaboration Systems Workflow Management Systems Groupware Knowledge Portal เป นระบบท รวบรวมความร ท ง explicit และ tacit ให อย ในท เด ยวก นเพ ออานวยความสะดวกในการค นหาความร เฉพาะ เร องเพ อความสะดวกรวดเร วต อการเร ยนร Knowledge Portal จะประกอบด วย 2 ส วนหล กค อ ระบบเช อมต อฐานความร และระบบการค นหา (Search Engine) โดยระบบเช อมต อฐาน ความร จะอย ในล กษณะ web-based เพ อให ผ ใช สามารถใช งานได อย างสะดวกในมาตรฐานเด ยวก น ระบบเช อมต อฐานความร จะทาหน าท ในการรวบรวมข อม ลและจ ดแบ งข อม ลออกเป นประเภทต างๆ เพ อความสะดวก ในการ ค นหา และเร ยกใช ข อม ลต างระบบผ านการค นหา (Search Engine)

23 เทคโนโลย การส อสารก บการจ ดการความร 5. การพ ฒนา เทคโนโลย เพ อการส อสาร (Communication Technology) Internet / Intranet Web board Chat Blog Tele-conference Online Community of Practices (CoPs) Social Media Web Blog Web log น ยมเร ยกส นๆ ว า Blog เว บไซต ท ม ร ปแบบง ายๆ ส วนมากม กเป นเว บไซต ในล กษณะส วนต ว เป นการ สร างบล อกเพ อถ ายทอดประสบการณ หร อการเร ยนร ส วนต ว หร อเหต การณ ท ประท บใจ โดยเน อหาของแต ละบล อกจะ เร ยงลาด บจากเน อหาท ใหม ล าส ดย อนหล งไปเร อยๆ ผ ท สร าง Blog เร ยกว า Blogger องค ประกอบของ Blog ห วข อ (Title) ซ งเป นห วข อส นๆ เน อหา (Post หร อ Content) เป นเน อหาหล กท คนสร าง Blog ต องการบอกให ทราบ ว น เด อน ป ท เข ยน (Date) Social Media เป นส อท แพร กระจายด วยปฏ ส มพ นธ เช งส งคม (social interaction) เป นส อท เปล ยนแปลงส อเด มท แพร กระจายข าวสารแบบทางเด ยว เป นแบบการสนทนาท สามารถม ผ เข าร วมได หลายๆ คน (many-to-many) เป นส อท เปล ยนผ คนจากผ บร โภคเน อหาเป นผ ผล ตเน อหา (contentproducers)

24 Information Technology VS KM Process Share Knowledge Group Collaboration Systems Groupware Intranets Social media Artificial Intelligence Systems Expert Systems Neural Nets Fuzzy Logic Intelligence Agents Capture and Codify Knowledge Distributed Knowledge Office Systems Word Processing Desktop Publishing Imaging and Web Publishing Electronics Calendars Social media Knowledge Work Systems CAD Virtual Reality Investment Workstations Create Knowledge เป าหมายโครงการ (Desired State) จ ดทาฐานความร (Knowledge-based) เก ยวก บการบร หารจ ดการท วไปท บ คลากรท กคนในกระทรวงฯ สามารถ นาไปใช ได อย างถ กต อง รวดเร วและตรงก บความต องการ กระบวนการของระบบ (List of Processes) 1. แปลงเอกสารให อย ในร ปแบบด จ ตอล 2. จ ดเก บในระบบฐานข อม ล 3. ตรวจสอบเอกสาร 4. จ ดเก บเป นฐานความร 5. ค นค น ใช ความร และแบ งป นความร 6. ออกรายงาน

25 กระบวนการพ ฒนาฐานความร KM Process Description Output 1. Knowledge Identification 1. สารวจและระบ ความร ท ต องการใช ใน ป จจ บ น 2. สารวจและระบ ความร ท ต องการในอนาคต 2. Knowledge Acquisition 1. ข อม ล / ความร ท ม อย ป จจ บ น 2. ผ เช ยวชาญ 3. ผ ปฏ บ ต งาน 3. Knowledge Verification ตรวจสอบความร จากฐานข อม ลบร หารจ ดการ ท วไป 4. Knowledge Storage ออกแบบและพ ฒนาระบบ การจ ดเก บความร ประเภทต างๆ 5. Knowledge Retrieval & Utilization ออกแบบและพ ฒนาระบบการส บค นความร ประเภทต างๆ 1. บร หารจ ดการท วไป 2. พล งงานทดแทน 3. เช อเพล งธรรมชาต ระบบฐานข อม ลบร หารจ ดการท วไป (Management Database System) ความร ท ผ านการตรวจสอบแล ว (One Page Knowledge) 1. Knowledge-based Online 2. Case-based Online 3. Best Practice Online 4. Expert Online Reports 6. Knowledge Sharing พ ฒนาช องทางการส อสารสาหร บการแบ งป น ความร 7. Measurement / Evaluation 1. Web board 2. Chat Community of Practices (CoPs) จ ดทาต วบ งช เพ อว ดการจ ดการความร 1. จานวนคร งของการเข าเย ยมชม web site 2. จานวนคร งของการใช ความร ประเภทต างๆ 3. จานวนความร ท จ ดเก บ 4. จานวนกรณ ศ กษาท จ ดเก บ 5. จานวน Best Practice ท จ ดเก บ 6. จานวนผ เช ยวชาญท จ ดเก บ

26 ระบบและทฤษฎ ระบบ การเร ยนร ในเช งระบบ การค ดเช งระบบ การค ดเช งระบบ (Systems Thinking) ความหมายของระบบ มาจากค าว า synistanai ซ งหมายความว า เป นการนาเอา ส วนต างๆ มารวมก น กล มขององค ประกอบต างๆ ท ม ความส มพ นธ ระหว าง ต วองค ประกอบและค ณล กษณะ ซ งความสาค ญจะอย ท ความส มพ นธ ระหว างองค ประกอบต างๆ ซ งเป นการมองใน ด านส วนรวม (Holistic Approach) มากกว าการพ จารณาใน รายละเอ ยด (Atomistic Approach) เป นหน วยรวมท เก ดจากหน วยย อยหลายๆ หน วยท ม ความส มพ นธ ก นมารวมก น ท งน โดยท หน วยรวมท เก ดข นน ม ค ณสมบ ต แตกต างไปจากผลรวมของหน วยย อยท งหมดและการเปล ยนแปลงในหน วยย อยแต ละหน วยจะม ผลกระทบต อระบบ ท งหมดด วย องค ประกอบของระบบ 1. ข อม ลนาเข า (Input) 2. กระบวนการประมวลผล (Process) 3. ผลล พธ (Output) 4. การควบค มการย อนกล บของกระบวนการ (Feedback Control) ค ณสมบ ต ของระบบ 1. ม ความเป นองค รวม (Holistic) เป นล กษณะการค ดท ม ความเป นเอกภพ (Universal) ซ งม ค ณสมบ ต ท สาค ญค อ ม เน อท (Space) เวลา (Time) สาระ (Content) การเคล อนท (Movement) ความเป นเหต เป นผล (Causality) และ ม ความเป นระบบอย (System) 2. ม ความเป นลาด บช น (Hierarchy) เป นการแสดงให เห นถ งท ศทางของความส มพ นธ ของระบบย อยต างๆ ท ประกอบ ข นเป นระบบใหญ

27 3. ขอบเขตของระบบ (Boundary) เป นเคร องแสดงเขตแดนว าระบบหน งๆ ครอบคล มอะไรบ าง และม อะไรบ างท อย นอกเขตแดนซ งถ อว าเป นการอย นอกระบบ 4. แบบแผนการทางานของระบบ (Pattern) เป นล กษณะท คงท แน นอนของการทางานในแต ละช นส วนในระบบซ ง ส งผลถ งการสร างผลผล ตท คงท แน นอนของระบบโดยรวมแบบแผนการทางานจะถ กกาก บโดยกฎเกณฑ หน าท เพ อ เป นการประก นว ากระบวนการทางานท กอย างจะไม เบ ยงเบนไปจากเป าหมายของระบบโดยรวม 5. โครงสร างของระบบ (Structure) เป นช นส วนหร อส งต างๆ ท ประกอบข นเป นระบบและม ความเช อมโยงก น อย าง เหมาะสมเพ อทาหน าท อย างส มพ นธ ก นภายในระบบเพ อให บรรล เป าหมายของระบบโดยรวม 6. ระบบต องม ปฏ ส มพ นธ ก บสภาพแวดล อม (Interchange with Environment) ท กระบบต องม ปฏ ส มพ นธ ก บ สภาพแวดล อมของระบบซ งเป นป จจ ยท สาค ญมากสาหร บการออกแบบระบบ 7. ม การปร บต วต อการเปล ยนแปลงในสภาพแวดล อม (Adaptation) เน องจากสภาพแวดล อมม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ด งน นระบบท สามารถดารงอย ได ต องม การปร บต ว ซ งความสามารถในการปร บต วน นจะด หร อไม ข นอย ก บค ณสมบ ต ด าน การคงสภาวะสมด ลและการจ ดระเบ ยบต วเองใหม (Reorder) 8. ม การจ ดระบบภายใน (Self-organization) และการคงตนเองไว (Self- maintenance) เน องจากระบบต องม การ ปร บต วเพ อให ท นต อการเปล ยนแปลง ด งน นจ งทาให เก ดการจ ดระบบภายในตนเอง และการคงตนเองไว เพ อให สามารถดารงตนเองอย ได ในสภาวะแวดล อมท ม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา 9. ม การควบค มการปฏ บ ต หน าท ภายในระบบ (Self-regulation) โดยผ านทางกฎและการส อสาร การออกแบบระบบ ท ด จะต องม เป าหมายเป นต วกาหนด ส งท เก ดข นในระบบจะถ กควบค มโดยเป าหมาย และแต ละระบบจะผล กด นให เก ดพฤต กรรมของตนเองท ตอบสนองกฎหร อหล กเกณฑ ต างๆ เพ อให บรรล เป าหมาย และท สาค ญค อ จะต องม การ ปร บเปล ยนเพ อสนองตอบต อส งแวดล อม การว เคราะห โครงสร างระบบ ระด บปรากฏการณ หร อระด บเหต การณ (Event / Behavior) ระด บแนวโน มและแบบแผน (Pattern) ระด บโครงสร าง (Structure) ระด บภาพจาลองความค ด (Mental Model) ว ธ การเช งระบบ (System Approach) เป นว ธ การทางว ทยาศาสตร ท ใช ว ธ การว เคราะห เพ อกาหนดองค ประกอบต างๆ ของส วนรวมท งหมด ซ งจะช วย ให สามารถทาความเข าใจเก ยวก บระบบหน งๆ ได ด ย งข น ทฤษฎ ระบบสาค ญอย างไร? 1. ช วยในการทาความเข าใจปรากฏการณ ส งคมหร อขอบเขตของการดาเน นงานอย างใดอย างหน ง 2. ช วยให เข าใจถ งความส มพ นธ ระหว างหน วยย อยและการจ ดระเบ ยบข อม ลท ม ความซ บซ อนต างๆ 3. เป นว ธ ค ดท สามารถจ ดการก บป ญหาท ม ความย งยากซ บซ อนได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. เป นเคร องม อส งเสร มว ธ ค ดของบ คคลท วไป 5. เป นเคร องม อสาหร บพ ฒนาองค ความร ในศาสตร สาขาต างๆ 6. เป นเคร องม อสาหร บการบร หารงานในองค การหร อหน วยงานด านการวางแผน นโยบายและอ นๆ

28 การประย กต ใช ว ธ การเช งระบบ 1. Need Identification and Objective setting 2. Alternative 3. Desiging and implementing 4. Evaluation 5. Feedback and Modification การเร ยนร ในเช งระบบ กระบวนการท บ คคลได ลงม อปฏ บ ต ทาให เก ดประสบการณ และเป นสาเหต ทาให เก ดการข บเคล อนและการ เปล ยนแปลง ในตนเอง เก ดการทบทวนความเช อ และค ณค าของต วเองการเร ยนร กลายเป นวงจรป อนกล บข นพ นฐานท สาค ญสาหร บ การดารงช ว ต ท กษะสาค ญสาหร บการเร ยนร เก ยวก บระบบ ท กษะการต งคาถาม (Inquiry) ท กษะการค ดไตร ตรองทบทวน (Reflection) ท กษะการนาเสนอ (Advocacy) การค ดเช งระบบ เป นการค ดท เช อมโยง มองเห นภาพรวม และเข าใจความเป นองค รวม มองเห นปฏ ส มพ นธ ระหว างองค ประกอบ ต างๆ ของระบบท งเช งล ก เช งกว าง เป นการค ดท มองเห นความเคล อนไหวมากกว ามองเป นจ ดๆ เป นการค ดในเช งองค รวม หร อภาพรวม โดยตระหน กช ดถ งองค ประกอบย อยท ม ความส มพ นธ และม หน าท ต อเช อมก นอย เป นว ธ การเข าใจส งต างๆ ว าดาเน นไปอย างส มพ นธ ก นอย างไร เพ อค นหาระบบความส มพ นธ ท ซ อนอย อ นเป นท มา ของเหต การณ และพฤต กรรมท เก ดข น การค ดเช งเคร อข าย (Network) การค ดแบบส มพ นธ ก บบร บท (Context) การค ดอย างเป นกระบวนการ (Process Thinking) ล กษณะของการค ดเช งระบบ 1. ทราบและเข าใจถ งว ส ยท ศน และพ นธก จขององค กร 2. มองเห นความส มพ นธ ของงานท ทาก บว ส ยท ศน และพ นธก จขององค กร 3. มองเห นความส มพ นธ ระหว างงานของตนเองก บงานของผ อ น 4. ม การวางแผนและจ ดลาด บความสาค ญของงาน 5. ม ความย ดหย นในการทางาน สามารถปร บเปล ยนได ตามสถานการณ 6. เร ยนร จากประสบการณ ท งด านท สาเร จและล มเหลวท งของตนเองและผ อ น 7. เร ยนร และสามารถหล กเล ยงป ญหาท เคยเก ดข น 8. ม การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการทางาน 9. ใช ผลการประเม นเพ อการปร บปร งการทางาน 10. ม การแก ป ญหาท ย งย น ไม ใช การแก ป ญหาเฉพาะหน า 11. ม การแก ป ญหาจากหลายส วนพร อมๆ ก น 12. ค นคว า และใช ความร ท หลากหลายในการทางาน 13. ค ดถ งผลกระทบท จะเก ดจากการกระทาของตนเอง

29 ค ณสมบ ต ของการค ดเช งระบบ ค ณล กษณะหร อความค ดบางประการท ซ อนอย ในความค ดเช งระบบ เพ อเป นข อเต อนใจให ระล กถ ง ซ งเป นกฎ 11 ประการ 1. Today s problem come from yesterday s solutions. 2. The harder you push, the harder the system pushes back. 3. Behavior grows better before it grows worse. 4. The easy way out usually leads back in. 5. The cure can be worse than the disease. 6. Faster is slower. 7. Cause and effect are not closely related in time and space. 8. Small changes can produce big results but the areas of highest leverage are often the least obvious. 9. You can have your cake and eat it too - but not at once. 10. Dividing an elephant in half does not produce two small elephants. 11. There is no blame. การค ดแบบเก าและการค ดแบบใหม การค ดแบบเก า ความเช อมโยงระหว างป ญหาก บสาเหต เห นได ช ด และพบได ง าย นโยบายท สร างข นมาเพ อความสาเร จระยะส นจะ นาไปส ความสาเร จระยะยาวอย างแน นอน เพ อส วนรวมจะได ร บผลท ด ท ส ด เราต องทาส วนย อย ให ด ท ส ดก อน คนอ นค อต วป ญหาหร อควรร บผ ดชอบท เก ดป ญหา และพวกน ต องเปล ยนแปลง การค ดแบบใหม ความส มพ นธ ระหว างป ญหาก บสาเหต ม กเป นทางอ อม (Indirect) และไม ช ดเจน การแก ป ญหาเฉพาะหน า ไม ก อให เก ดอะไรด ข นในระยะยาว อาจจะแย ลงกว าเด มด วยซ า เพ อท จะให ส วนรวมได ร บผลท ด ท ส ดเราต องปร บปร ง ความส มพ นธ ระหว างส วนต างๆ เราก ม ส วนสร างป ญหาโดยไม ร ต ว และเราก ม ส วนสาค ญใน การแก ป ญหาโดยเปล ยนพฤต กรรมของต วเราเอง การฝ กการค ดเช งระบบ แนวทางคาถามเพ อใช ในการค ดและว เคราะห เช งระบบ ภาพรวมของระบบม อะไรบ าง ระบบย อยๆ ท สาค ญม อะไรบ าง ส งท ป อนเข าไปในระบบ (Input) ม ความเหมาะสมสอดคล องก บเป าหมายหร อว ตถ ประสงค โดยรวมของระบบใหญ หร อไม แต ละระบบม หน าท อย างไร หน าท ต างๆ ของระบบในแต ละระบบส งผล (Output) อะไรออกมาบ าง ส งท แต ละระบบส งผล (Output) ออกมาและทาให เก ดผลกระทบอะไรบ าง ก บใครบ างและอย างไร แต ละระบบม ความส มพ นธ ก นอย างไร ม ระบบย อยๆ อะไรบ างท ข ดแย งก นเองหร อไม

30 แต ละระบบม ความส มพ นธ ก บระบบใหญ อย างไร แต ละระบบม ความผ ดพลาดไปจากแบบแผนจนทาให เก ดป ญหาหร อไม อย างไร แนวทางการนาความค ดเช งระบบไปใช ในการพ ฒนางาน 1. กาหนดว ตถ ประสงค ของงานให ช ดเจน 2. กาหนดงานท เก ยวข องท จะทาให บรรล ว ตถ ประสงค ให ครบถ วน 3. กาหนดกระบวนการทางานในแต ละงานท งในส วนระบบใหญ และระบบย อยให ครบถ วน 4. ว เคราะห ระบบการทางานและต ดส นใจเล อกว ธ ทางานท เหมาะสม 5. ประเม นผลท งระบบและปร บปร งแก ไข เทคน คการค ดเช งระบบ เทคน ค Tree Diagram เทคน ค Fish - Bone Diagram เทคน ค Input - Process - Output เทคน ค Mind Maps Tree Diagram

31 Fishbone Diagram Input - Process - Output

32 Mind Map

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

กระบวนการ KM / ก จกรรมการ จ ดการความร จานวน ผลการประเม น/ หมายเหต กล ม เป าหมาย

กระบวนการ KM / ก จกรรมการ จ ดการความร จานวน ผลการประเม น/ หมายเหต กล ม เป าหมาย -๒๙- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ประเด นย ทธศาสตร ๒ ส งเสร มความม นคงทางส งคมของ องค ความร จาเป น : การพ ฒนา ต วช ว ดตามคาร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information