สร ปการบรรยาย การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ - PMQA แนวค ดเก ยวก บ... ความร และ... การจ ดการความร

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปการบรรยาย การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ - PMQA แนวค ดเก ยวก บ... ความร และ... การจ ดการความร"

Transcription

1 สร ปการบรรยาย หล กส ตร การจ ดการความร เพ อการพ ฒนาค ณภาพคน งาน และองค กร ว ทยากร : ดร.จ ร ชฌา ว เช ยรป ญญา ระหว างว นท พฤศจ กายน 2555 ณ ห องประช มเพ ชรร ตน เม อก าวเข าส ส งคมเศรษฐก จฐานความร... เราต องเร ยนร ให รวดเร วกว าค แข ง เร ยนร ท ส มพ นธ ก บการทางานและสามารถปฏ บ ต งานได ด และม ประส ทธ ภาพมากและค ณภาพย งข น การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ - PMQA แนวค ดเก ยวก บ... ความร และ... การจ ดการความร ขอบข ายของการจ ดการความร เป าหมายของการจ ดการความร เคร องม อทางการจ ดการความร ผลล พธ ท ได จากการจ ดการความร

2 ความหมายของความร ความเข าใจท ได ร บจากประสบการณ หร อจากการศ กษา ความสามารถในการทาให ข อม ลและสารสนเทศ มาเป นการกระทาท ม ประส ทธ ภาพได ส วนผสมของกรอบประสบการณ ค ณค า สารสนเทศ และความเช ยวชาญซ งจะเป นกรอบท ทาให เก ดประสบการณ และความร ใหม เข าด วยก น ประเภทของความร ความร โดยน ย (Tacit Knowledge) ความร เฉพาะต วท เก ดจากประสบการณ การศ กษา การสนทนา การฝ กอบรม เจตคต ของแต ละบ คคล เป นความร บวกก บสต ป ญญา และประสบการณ ความร ท ปรากฏช ดเจน (Explicit Knowledge) ความร ท ได ร บการถ ายทอดจากบ คคลออกมาในร ปของการบ นท กในร ปแบบต างๆ ซ งก ค อสารสนเทศน นเอง ความร ท เก ดจากว ฒนธรรม (Culture Knowledge) ความร ท เก ดจากความเช อ ความศร ทธา ซ งเก ดจากผลสะท อน กล บของความร และสภาพแวดล อมขององค กร การจาแนกระด บของความร ความร หล ก (Core Knowledge) เป นความร ใน ระด บพ นฐาน ท ท กคนในองค กรต องการหร อต องร ความร ในระด บก าวหน า (Advanced Knowledge) เป นความร ท ทาให องค กรไปส จ ดของการแข งข นได เป นความร ท ม ความเฉพาะเจาะจง ซ งแตกต างจากค แข งข น ความร เช งนว ตกรรม (Innovative Knowledge) เป นความร ท จะทาให องค กรเป น ผ นา ทางการตลาดได น ยามของการจ ดการความร การรวบรวมความร ท อย ในองค กรซ งกระจ ดกระจายอย ในต วคน หร อเอกสารมาพ ฒนาเป นองค ความร และม การ ถ ายทอดและแบ งป นความร อย างเป นระบบเพ อให ท กคนในองค กรสามารถ เข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ปฏ บ ต งาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมายของการจ ดการความร 1. การพ ฒนางานให ม ค ณภาพและผลส มฤทธ ย งข น 2. การพ ฒนาคน ค อ การพ ฒนาผ ปฏ บ ต งาน 3. การพ ฒนาฐานความร ขององค กร

3 ก จกรรมทางการจ ดการความร เป าหมายการจ ดการความร ก จกรรมการจ ดการความร พ ฒนางาน จ ดทาค ม อการทางาน จ ดทา Best Practices พ ฒนาคน สร างเวท การแลกเปล ยนความร การเร ยนร และฝ กอบรม พ ฒนาฐานความร คล งความร (Knowledge Asset) กรณ ศ กษา (Case-based) การปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) บทเร ยนการเร ยนร (Lesson learned) ทาเน ยบผ เช ยวชาญ (Expert) เป าหมายของการจ ดการความร พ ฒนาคน พ ฒนางาน พ ฒนาองค กร พ ฒนาส งคม Knowledge Workers Work Process Improvement (Quality) Learning / Innovation Organization Knowledge-based Society องค ประกอบหล กของการจ ดการความร ในองค กร

4 กระบวนการจ ดการความร (KMP) และ... กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (CMP) กระบวนการจ ดการความร การบ งช ความร / การกาหนดส งท ต องเร ยนร การสร างและแสวงหาความร การจ ดความร ให เป นระบบ การประมวลและกล นกรองความร การเข าถ งความร การแบ งป นความร การเร ยนร 1. การกาหนดส งท ต องเร ยนร / การบ งช ความร เป นกระบวนการค นหาความร ท ต องการและจาเป นเพ อตอบสนองย ทธศาสตร หร อการทางานขององค กร เป นการค นหา และกาหนดว าความร ความสามารถหล ก (Core Competency ) ความชานาญขององค กรค ออะไร อย ในร ปแบบใด หร ออย ท ใด ประเด นประกอบการพ จารณา สอดคล องก บประเด นว ส ยท ศน / พ นธก จ และย ทธศาสตร เป นความร ท สาค ญและจาเป นต อกระบวนการทางานขององค กร เป นความร ท สามารถนามาใช เพ อการแก ป ญหาการดาเน นงานขององค กร การบ งช ความร (Knowledge Identification)

5 2. การสร างความร (Knowledge Creation - SECI) การสร างความร : ฐานว จ ย VS ฐานปฏ บ ต ม ต ฐานว จ ย (Res. Based) ฐานปฏ บ ต (KM based) Origin Methodology Problems Research Questions Survey Experiment Success Stories Best Practices Action K. Creator Researcher Knowledge Workers Focus Publication Dissemination Sharing Context Poor Rich

6 1. การแสวงหาความร 1. การจ ดหา (Acquisition) การไปเร ยนร หร อลอกเล ยนมาจากองค กรอ น แล วนา ความร น นมาปร บใช ภายในองค กร การเข าไปซ อหร อควบก จการ ว าจ างบ คลากรท ม ความร ท ต องการเข ามาทางานภายในองค กร 2. การเช า (Rental) หร อการเช าความร การให ท นสน บสน นแก สถาบ นการศ กษาเพ อพ ฒนาความร ท ต องการ การจ างท ปร กษาเข ามาให คาปร กษาในเร องท ต องการ 3. การพ ฒนา (Development) เป นการพ ฒนาความร ข นมาภายในองค กรเองโดยอาจจะม การลงท นในด านของการ ว จ ยและพ ฒนา 4. การหลอมรวมก น (Fusion) เป นการนาบ คลากรท ม ความร และประสบการณ ท แตกต างก นเข ามาประช ม หร อ ทางานร วมก นเพ อก อให เก ดความร ใหม ๆ ข น 2. การจ ดความร ให เป นระบบ การจ ดเก บ (Storage) เป นการกาหนดส งสาค ญท จะจ ดเก บไว เป นองค ความร ขององค กร ซ งจะต องพ จารณาถ งว ธ การในการเก บและการ นามาใช ให เก ดประโยชน ตามความต องการ ข อคาน งในการจ ดเก บ 1. โครงสร างและการจ ดเก บความร ควรเป นระบบท สามารถค นหาและส งมอบได อย างถ กต องและรวดเร ว 2. จ ดให ม การจาแนกรายการต างๆ เช น ข อเท จจร ง นโยบาย หร อ ข นตอนการปฏ บ ต งานท อย บนพ นฐานความ จาเป นในการเร ยนร 3. การจ ดการท สามารถส งมอบให ก บผ ใช ได อย างช ดเจน กระช บ ถ กต อง ท นเวลา และเหมาะสมตามท ต องการ การค นค น (Retrieval) เป นล กษณะของการเข าถ งส งท ผ ใช ต องการเพ อนามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานต อไป องค การควรทาให พน กงานทราบถ งช องทางหร อว ธ การสาหร บการค นหาความร ต างๆ ท งในร ปแบบ ท เป นทางการและไม เป นทางการ

7 4. การประมวลและกล นกรองความร การเข าถ งความร Knowledge Push เป นการส งมอบความร ไปย งผ ร บโดยผ ร บไม ได ร องขอหร อม ความ ต องการ เป นการส งมอบในล กษณะ Supply-based Knowledge Pull เป นการส งมอบความร ไปย งผ ร บตามความต องการ หร อ ตามความ สนใจ เป นการส งมอบในล กษณะ Demand-based 5. การแบ งป นความร เป นกระบวนการ แบ งป น แลกเปล ยน เผยแพร ถ ายโอนความร ซ งม หลากหลายร ปแบบเพ อให เก ดการกระจายและแลกเปล ยนความร ในระหว างบ คลากร ท มงาน หร อคณะทางาน เพ อให เก ดการเร ยนร อย างต อเน อง และเหมาะสมก บการ ทางาน ช มชนการปฏ บ ต (Communities of Practice - COP) กล มคนท ม ความสนใจร วมก นมารวมกล มก นอย างไม เป นทางการ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อการแบ งป นความร และ แก ป ญหาร วมก น ซ งก อให เก ดการถ ายโอนความร ขององค กรหร อช มชน 6. การเร ยนร

8 กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (CMP) กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process - CMP) การเตร ยมการและปร บเปล ยนพฤต กรรม การส อสาร การฝ กอบรมและการเร ยนร การว ดผล การยกย องชมเชยและการให รางว ล 1. การเตร ยมการและปร บเปล ยนพฤต กรรม ปร บเปล ยนอะไร? ความค ด / ความเช อ / ท ศนคต / พฤต กรรม และว ฒนธรรม องค กร ปร บเปล ยนใคร? บ คลากรในฐานะท เป น ป จเจกบ คคล ท มทางาน / ท มการเร ยนร ผ นาองค กร กระบวนการปร บเปล ยน ให ความร และความเข าใจ การส งเสร มและพ ฒนา ต นแบบ (Role model) ท พ งประสงค 2. การส อสาร เป นกระบวนการท ทาให ท กคนในองค กรร บร และเข าใจถ งส งท กาล งจะเก ดข นว าองค กรกาล งจะทาอะไร (What) ทาไปเพ ออะไร (Why) จะทาเม อไหร (When) และจะทาอย างไร (How) ประเด นท ต องพ จารณา กล มเป าหมายท ต องการส อสาร เน อหาของเร องท ต องการส อสาร ช องทางในการส อสาร 3. การฝ กอบรมและการเร ยนร เป นกระบวนการเตร ยมความพร อมของบ คลากรในท กระด บ สาหร บการจ ดการความร เพ อให เก ดความร ความเข าใจและตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดการความร ต อความสาเร จขององค กร ประเด นการฝ กอบรมและการเร ยนร หล กการ / ความร พ นฐานของการจ ดการความร กระบวนการของการจ ดการความร เคร องม อ / เทคน ค ในการจ ดการความร องค กรท ประสบความสาเร จในการจ ดการความร

9 4. การว ดผล เป นกระบวนการท ทาให องค กรทราบถ งสถานการจ ดการความร ขององค กร ซ งสะท อนให เห นถ งประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลของการดาเน นงาน ซ งทาให องค กรม สารสนเทศ เพ อการแก ไขร บปร งข อบกพร องในด านต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ ประเด นของการว ดผล System measure Output measure Outcome measure 5. การยกย องชมเชยและการให รางว ล เป นกระบวนการใช การยกย องชมเชยและการให รางว ลเพ อเป นแรงจ งใจให บ คลากรภายในองค กรเข าร วม ก จกรรมการจ ดการความร การให ค ณค า เช น คาชมเชย การให ม ลค า เช น ค าตอบแทน การบ รณาการแผนการยกย องชมเชยและการให รางว ลเข าก บระบบการประเม นผลงานประจาป ตารางแสดงความส มพ นธ ระหว าง KMP และ CMP KMP CMP การปร บเปล ยน พฤต กรรม การส อสาร กระบวนการและ เคร องม อ การฝ กอบรมและ การเร ยนร การว ดผล ยกย องชมเชย และการให รางว ล การบ งช ความร การสร างความร การจ ดความร ให เป นระบบ การกล นกรอง ความร การเข าถ งความร การแบ งป นความร การเร ยนร

10 การจ ดการความร เพ อพ ฒนาการเร ยนร : ป จเจกบ คคล การประย กต ใช การจ ดการความร กระบวนการทางาน 1. การบ งช ความร โดยการว เคราะห ช องว างทางความร 2. การสร างความร (S-E-C-I) 3. การแบ งป นความร 4. การจ ดความร ให เป นระบบ การพ ฒนาบ คลากร 1. การค ดเป นระบบ (System Thinking) 2. การเร ยนร ร วมก นเป นท ม (Team Learning) 3. การฟ งอย างล กซ ง (Deep Listening) การสน บสน นการทางาน 1. การศ กษาป ญหา ความต องการ และความพ งพอใจของผ ร บบร การ 2. การถอดประสบการณ การเร ยนร จากการทางาน (ค ม อในการท างาน, Best Practice, Lesson Learned, Solution-Based) 3. การเข าถ งความร (เช งร ก) การพ ฒนาการเร ยนร ของผ ปฏ บ ต งาน 1. การหม นเว ยนเปล ยนการทางาน 2. ระบบพ เล ยง หร อท ปร กษาในการทางาน

11 ป จจ ยแห งความสาเร จของการจ ดการความร 1. ผ นาท กระด บเห นความสาค ญและให การสน บสน นอย างจร งจ งและต อเน อง 2. ม แผนการจ ดการความร ท ช ดเจน ท กคนสามารถร บร และเข าใจถ งเป าหมายได ตรงก น 3. ม การนาแผนไปปฏ บ ต ในท กระด บของหน วยงาน 4. ทาให แผนการจ ดการความร ฝ งอย ในเน องานประจา 5. ความม งม นต อความสาเร จของการจ ดการความร ท กระด บ 6. ม การส อสารความร ในบรรยากาศท เป นม ตร เป ดเผย โปร งใส และไว วางใจ 7. ซ งก นและก น 8. ม การต ดตามและประเม นผลการจ ดการความร อย างต อเน องและสม าเสมอ 9. การม ท มการจ ดการความร ท เข มแข ง The Iceberg Model Of Competencies การจ ดการความร : แนวค ดเช งบ รณาการ

12 เคร องม อหร อเทคน คการจ ดการความร โดยน ย 1. การจ ดเวท การแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Sharing Forum) เป นการจ ดก จกรรมหร อสร างเวท สาหร บ ก จกรรมการแบ งป นและแลกเปล ยนความร ท เป นก จจะล กษณะอย างสม าเสมอ เป นการเป ดโอกาสให บ คคลได มาพบปะพ ดค ย แลกเปล ยนความร ซ งก นและก น 2. การเล าเร อง (Story Telling) เป นกระบวนการส อสารความร ประสบการณ ระหว างบ คคลหร อกล มบ คคลแบบไม เป นทางการ เป นเทคน คของการเปล ยนความร จากความร โดยน ย (Tacit Knowledge) ให เป นความร ท ปรากฏช ดเจน (Explicit Knowledge) 3. การจ ดตลาดน ดความร (Knowledge market) เป นการจ ดก จกรรมเผยแพร ความร ผ านร ปแบบท หลากหลาย เช น การเสวนา การจ ดน ทรรศการ หร อการเล าเร อง ประสบการณ หร อความสาเร จ 4. การจ ดม มความร (Knowledge corner) เป นการจ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร ขององค กรโดยการจ ดม ม สาระความร ตามสถานท ต างๆ เพ อให ผ ใช บร การสามารถเข าถ งความร ได หลากหลายช องทาง 5. ช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practices - CoPs) เป นการจ ดพ นท สาหร บกล มคนท ม ความสนใจตรงก นให มาทา ก จกรรมแลกเปล ยนความร และร วมก นสร างความร ใหม ๆ เพ อพ ฒนาการทางานและการให บร การท ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลเพ มข น ม ความสนใจ (Knowledge Domain) และความปรารถนาร วมก น (Passion) ในเร องใดเร องหน ง ม ปฏ ส มพ นธ และความส มพ นธ ในกล ม (Community) ม การแลกเปล ยน สร างความร สร างแนวปฏ บ ต ร วมก น (Practices) 6. การจ ดต งท มทางานข ามสายงาน (Cross-Functional Team) เป นการจ ดต งท มเพ อมาทางานร วมก นในเร องใด เร องหน งท กาหนดข นภายใต ความเช อท ว า การทางานในแต ละเร องต องอาศ ยผ เช ยวชาญจากหลายๆ ด านมาแลกเปล ยน ประสบการณ และทางานร วมก นจ งจะประสบความสาเร จ 7. ระบบพ เล ยง (Mentoring System) เป นว ธ การถ ายทอดความร ประสบการณ แบบต วต อต ว จากผ ท ม ความร และประสบการณ มากกว าไปย งผ ท ม ความร และประสบการณ น อยกว า 8. การหม นเว ยนเปล ยนการทางาน (Job Rotation) เป นการส บเปล ยนงานโดยการย ายบ คลากรไปทางานใน หน วยงานอ นๆ ท อย ในสายงานเด ยวก น เพ อกระต นให เก ดการเร ยนร และการแลกเปล ยนความร ท กษะท หลากหลายมากข น

13 เคร องม อหร อเทคน คการจ ดการความร ท ปรากฏช ดเจน 1. การจ ดทาฐานความร (Knowledge-bases) เป นการจ ดเก บความร ต างๆ ท งท เป นการทางานท เป นเล ศ (Best practices) บทเร ยนหร อประสบการณ การเร ยนร ในอด ต (Lesson learned) แนวทางการแก ป ญหา (Solution-bases) หร อ กรณ ป ญหา (Case-bases) ไว ในระบบฐานความร เพ อให ผ ใช บร การสามารถค นหาและใช ความร ผ านเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร (ICT) 2. การจ ดทาเว บท าความร (Knowledge Portal) เป นการรวบรวมสารสนเทศ ความร และบร การจากแหล งต างๆ ให มาอย ในท เด ยวก น เพ ออานวยความสะดวกและประหย ดเวลา ให ก บผ ใช บร การ ทาให ผ ใช บร การไม ต องเข าหลายๆ เว บไซต เพ อใช บร การต างๆ 3. การจ ดแผนท ผ ร และผ เช ยวชาญ (People Map) เป นการเก บรายละเอ ยดข อม ลส วนบ คคล ผลงาน ประเภท ความร ความเช ยวชาญของบ คคลท ม ความร และความเช ยวชาญ ในเร องต างๆ ท งภายในและภายนอกสถาบ นฯ ซ งจะทาให เก ด การเช อมโยงระหว างคนท ต องการใช ข อม ลก บแหล งข อม ลท เป นบ คคลได 4. การเร ยนผ านระบบอ เล กทรอน กส (E-learning) เป นการให บร การการเร ยนการสอนหร อการฝ กอบรมในระบบ ออนไลน ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ตหร ออ นทราเน ต เพ อพ ฒนาข ดความสามารถในการทางานและการแก ป ญหาของบ คคล รวมท งเพ มความสามารถในการเร ยนร ของบ คคล โดยไม ม ข อจาก ดในด านเวลาและสถานท ของการเร ยนร 5. การปร บแต งความร (Knowledge Consolidation / Repackaging) เป นกระบวนการว เคราะห ส งเคราะห ความร ท ปรากฏช ดเจนในร ปแบบหน งเป นความร ท ปรากฏช ดเจนในอ กร ปแบบหน ง เพ อสร างม ลค าเพ มให ก บการใช ความร ช มชนน กปฏ บ ต (CoP) น ยามของ COP เป นกล มคนท มารวมต วก นอย างไม เป นทางการ มาจากคนท อย ในกล มงานเด ยวก น หร อม ความ สนใจเร องใดเร องหน งร วมก น ว ตถ ประสงค ของ COP 1. เพ อแลกเปล ยนเร ยนร และสร างความร ใหม 2. เพ อทบทวน และเผยแพร ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practices) 3. เพ อเผยแพร ความร ท ใช ในงานประจา ผลล พธ ท ได จาก COPs ทาให การทางานม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลท ด ข น เง อนไขความสาเร จของ COPs ม ความไว วางใจและเช อม นในการแลกเปล ยนความร ระหว างก น

14 ล กษณะสาค ญของช มชนน กปฏ บ ต ม ความสนใจ (Knowledge Domain) และความปรารถนาร วมก น (Passion) ในเร องใดเร องหน ง ม ปฏ ส มพ นธ และความส มพ นธ ในกล ม (Community) ม การแลกเปล ยน สร างความร สร างแนวปฏ บ ต ร วมก น (Practices) ประเภทของช มชนน กปฏ บ ต Helping Communities เพ อแก ป ญหาประจาว น และแลกเปล ยนความร และค ดเห นในกล มสมาช ก Best Practice Communities เน นการพ ฒนา ตรวจสอบ และเผยแพร ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ Knowledge Stewarding Communities เพ อการจ ดระเบ ยบ ยกระด บ และพ ฒนาความร ท สมาช กใช เป นประจา Innovation Communities เพ อพ ฒนาแนวค ดในการสร างนว ตกรรมโดยการผสานม มมองความค ดเห นท ต างก น สมาช กในกล มช มชนน กปฏ บ ต Sponsor / Leader Facilitator Community historian / Knowledge Banker / Secretary Member พ ฒนาการของกล มช มชนน กปฏ บ ต Potential : เก ดเคร อข ายระหว างกล มคนท ม ความสนใจในเร องเด ยวก น Coalescing : เป ดร บสม ครสมาช กและเป ดต ว CoP Maturing : เตร ยมร บการเปล ยนแปลงและการเต บโตของกล ม Active : ขยายต วและม ก จกรรมท หลากหลายจานวนมากในกล ม Dispersing : เร มเส อมความน ยม สมาช กถอนต ว ท กษะท จาเป นในการบร หารจ ดการกล มช มชนน กปฏ บ ต เทคน คการเป นผ อานวยความสะดวก (Facilitator) เทคน คทางการส อสาร (การฟ ง การพ ด การถาม) เทคน คการค นหาประเด น / ความร ท สาค ญ บ คล กภาพ (ย มแย มแจ มใส เช อม นในตนเอง แต งกายเหมาะสม) เทคน คการเป นผ จดบ นท ก (Historian / Note taker) การจ บประเด น การบ นท กย อ การจ ดกล ม / หมวดหม ความร ให เป นระบบ การใช เคร องม อต างๆ เช น Mind Map ป จจ ยแห งความสาเร จของก จกรรมกล มช มชนน กปฏ บ ต การกาหนดโดเมนความร ท ช ดเจน ค ณสมบ ต (ท กษะ ความร ความสามารถ ท ศนคต ) ของผ ท เป นสมาช ก ม ก จกรรม / การเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างสมาช กในกล ม ม พ นท และเวลาในการพบปะแลกเปล ยนเร ยนร ท หลากหลาย ผ บร หารให การสน บสน นอย างจร งจ ง การสร างความไว วางใจ

15 การเล าเร อง (Story Telling)

16 องค ประกอบของการดาเน นก จกรรม

17 KM - PM การจ ดการกระบวนการจ ดวงแลกเปล ยนเร ยนร ก อนการจ ดวง ลปรร. การกาหนดห วปลา (Knowledge Vision - KV) การค ดเล อกค ณก จ (ผ เล าเร อง) การออกแบบก จกรรม (พ ฒนาท กษะการฟ ง การเล า การสะท อนการบ นท ก) การดาเน นเร องสถานท / การจ ดบรรยากาศการเร ยนร ทา BAR ท มทางาน (Before Action Review) ขณะจ ดวง ลปรร. เช คท นของค ณก จ / ผ เล าเร อง (ผ านก จกรรม) เสร มสร างท กษะการฝ กฟ ง ฝ กสะท อน ฝ กเล า (ฟ งเพลง ด ภาพยนตร ส น ฯลฯ) กาหนดกต กาของการเล าเร อง (ป ดโทรศ พท อย าจ บค ค ยก นเองตรงต อเวลา ฯลฯ) เล าเร อง... ส งท ไม ควรเก ดข นขณะเล าเร องค อ ไม นาเสนอ ไม บ น ไม ว พากษ ไม เสนอแนะ ไม ว เคราะห เล าเร อง... ส งท ควรเก ดข นขณะเล าเร องค อ 1. เล าเร อง (Story telling) 2. สะท อน (Reflection) 3. แบ งป น (Sharing) 4. ถอด / คล เร องเล า (Capturing) 5. จ บความร ส กของผ เล าเร อง ทา DAR (During Action Review) ทา AAR (After Action Review) เช น คาดหว งอะไร เร ยนร อะไร อยากให ปร บอะไรบ าง เร องเล าท ด เป นประสบการณ ตรง 2. เป นเร องท ผ เล าภาคภ ม ใจ (อยากบอก อยากเล า อยากอวด) 3. ม เป าหมายร วมก น (ห วปลา - KV) หล งการจ ดวง ลปรร. เก ดความร ใหม และการเร ยนร ถอดความร และการเร ยนร นาความร ไปใช กล บมาต งวง ลปรร. (หม นเกล ยวความร ) พ ฒนาจ ตว ญญาณ ระด บตนเอง (เห นค ณค าของตน เห นค ณค าของงาน) ระด บส งคม (เข าใจธรรมชาต ของงานและส งคม) ระด บอ ดมการณ (ทาหน าท ด วยความส ข)

18 ท กษะท จาเป นของ FA บทบาทของผ อานวยความสะดวก (Knowledge Facilitator) ร ช ดเจนในเป าหมาย (ห วปลา) ร ภ ม หล งของผ เล าเร อง นาวงส เป าหมาย ชวนค ย ตะล อมเข าส ห วปลา กระต นให สมาช กในวงร วม ลปรร. ให กาล งใจ ให เก ยรต และเห นค ณค าของผ เล าเร อง (ใช คาพ ดเช งบวก) ช าง ส งเกต (บรรยากาศ อารมณ ร วม) ควบค มเวลา และกต กาผ านการเร ยนร พ ฒนา ทาให คนท ทาเป น และ เล าเป น ผลล พธ ท ได จากการจ ดการความร

19 ย คของโลกาภ ว ตน ย คท 1 ค อ โลกาภ ว ตน 1 อาศ ยอานาจของประเทศในการข บเคล อน ย คท 2 ค อ โลกาภ ว ตน 2.0 อาศ ยบรรดาบร ษ ทข ามชาต ย คท 3 ค อ โลกาภ ว ตน 3.0 อาศ ยป จเจกบ คคล ข อม ล สารสนเทศ ความร ความเฉล ยวฉลาดและเชาวน ป ญญาแตกต างก นอย างไร ต างๆ ข อม ล (Data) ข อม ลด บท ย งไม ได ผ านกระบวนการประมวลผล กล มของข อม ลด บท เก ดข นจากการปฏ บ ต งาน สารสนเทศ (Information) ข อม ลท ผ านกระบวนการประมวลผลแล ว ผลรวมของข อม ลท ม ความหมาย ความร (Knowledge) ผลจากการข ดเกลาและเล อกใช สารสนเทศ โดยม การจ ดระบบความค ดเก ดเป น ความร และความ เช ยวชาญ ความเฉล ยวฉลาด (Wisdom) การนาเอาความร ต างๆ มาบ รณาการเข าด วยก นเพ อใช ให เก ดประโยชน ต อการทางานในสาขาว ชา เชาวน ป ญญา (Intelligence) ผลจากการปร บแต งและจดจาความเฉล ยวฉลาดต างๆ ซ งก อให เก ดความค ดท ฉ บไว ระบบสารสนเทศ VS ระบบการจ ดการความร

20 ระบบสารสนเทศก บการจ ดการความร 1. การพ ฒนาระบบสารสนเทศ (Information Systems) Office Automation Systems (OAS) Electronic Document Management systems (EDM) Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KMS) Decision Support Systems (DSS) Executive Information Systems (EIS) ความหมายของระบบสารสนเทศ (Information Systems) กล มของระบบงานท ประกอบด วยฮาร ดแวร ซอฟต แวร และ พ เพ ลแวร ท ทาหน าท รวบรวม จ ดเก บ ประมวลผล และแจกจ ายสารสนเทศเพ อการวางแผน การควบค ม และการต ดส นใจภายในองค กร กระบวนการแก ป ญหาท ม การจ ดโครงสร างไว เป นอย างด และ สอดคล องก บความต องการสารสนเทศท นามาใช เพ อ สนองต อความท าทายใหม ๆ จากส งแวดล อมขององค กรท ม การปร บเปล ยนตลอดเวลา ถ อได ว าระบบสารสนเทศเป น ระบบ ส ญญาณเต อนภ ย ท ด สาหร บองค กร ระด บการทางานของระบบสารสนเทศ

21 ระด บการทางานของระบบสารสนเทศ ระด บวางแผนกลย ทธ ระยะยาว (Strategic Planning) ส วนใหญ ม กเก ยวข องก บผ บร หารระด บส งในองค กร ซ ง เน นในเร องการกาหนดเป าหมายขององค กร ระบบสารสนเทศจะเก ยวข องก บสารสนเทศท เป นป จจ ยภายในและภายนอก องค กรและรายงานสร ปต างๆ ระด บวางแผนการบร หาร (Tactical Planning) ส วนใหญ ม กเก ยวข องก บผ บร หารระด บกลางในองค กรซ งม หน าท ในการวางแผน เพ อให องค กรบรรล เป าหมายตามแผนระยะยาวท กาหนดไว ตามแผนกลย ทธ ขององค กร สารสนเทศท ต องการม กเป นสารสนเทศตามคาบเวลา สารสนเทศท เป นรายงานการว เคราะห ระด บวางแผนปฏ บ ต การ (Operational Planning) ส วนใหญ เก ยวข องก บผ บร หารระด บต นซ งม หน าท ควบค ม การปฏ บ ต งานประจาว น และการวางแผนบร หารงานท เก ยวข องก บระยะเวลาส นๆ สารสนเทศท ต องการม กเป นแผนงาน ประจาว น ประจาส ปดาห หร อประจาไตรมาส ระด บปฏ บ ต การ (Clerical) จะเก ยวข องก บงานท ต องทาซ าๆ ก นประจาว น เป นส วนของข อม ลนาเข าส ระบบ สารสนเทศ ระบบฐานความร ก บการจ ดการความร 2. การพ ฒนาระบบฐานความร (Knowledge-based Systems) การทางานท เป นเล ศ (Best Practices) Lesson Learned แนวทางการแก ไขป ญหาในการทางาน (Solution-based) กรณ ศ กษา (Case-based) ทาเน ยบผ เช ยวชาญ (Expert Directory)

22 ระบบการเร ยนร ก บการจ ดการความร 3. การพ ฒนา ระบบการเร ยนร (Learning Technology) E-learning Knowledge Portal Web-based Training Web-based Learning 4. การพ ฒนาเทคโนโลย เพ อการทางานร วมก น (Collaborative Technology) Group Collaboration Systems Workflow Management Systems Groupware Knowledge Portal เป นระบบท รวบรวมความร ท ง explicit และ tacit ให อย ในท เด ยวก นเพ ออานวยความสะดวกในการค นหาความร เฉพาะ เร องเพ อความสะดวกรวดเร วต อการเร ยนร Knowledge Portal จะประกอบด วย 2 ส วนหล กค อ ระบบเช อมต อฐานความร และระบบการค นหา (Search Engine) โดยระบบเช อมต อฐาน ความร จะอย ในล กษณะ web-based เพ อให ผ ใช สามารถใช งานได อย างสะดวกในมาตรฐานเด ยวก น ระบบเช อมต อฐานความร จะทาหน าท ในการรวบรวมข อม ลและจ ดแบ งข อม ลออกเป นประเภทต างๆ เพ อความสะดวก ในการ ค นหา และเร ยกใช ข อม ลต างระบบผ านการค นหา (Search Engine)

23 เทคโนโลย การส อสารก บการจ ดการความร 5. การพ ฒนา เทคโนโลย เพ อการส อสาร (Communication Technology) Internet / Intranet Web board Chat Blog Tele-conference Online Community of Practices (CoPs) Social Media Web Blog Web log น ยมเร ยกส นๆ ว า Blog เว บไซต ท ม ร ปแบบง ายๆ ส วนมากม กเป นเว บไซต ในล กษณะส วนต ว เป นการ สร างบล อกเพ อถ ายทอดประสบการณ หร อการเร ยนร ส วนต ว หร อเหต การณ ท ประท บใจ โดยเน อหาของแต ละบล อกจะ เร ยงลาด บจากเน อหาท ใหม ล าส ดย อนหล งไปเร อยๆ ผ ท สร าง Blog เร ยกว า Blogger องค ประกอบของ Blog ห วข อ (Title) ซ งเป นห วข อส นๆ เน อหา (Post หร อ Content) เป นเน อหาหล กท คนสร าง Blog ต องการบอกให ทราบ ว น เด อน ป ท เข ยน (Date) Social Media เป นส อท แพร กระจายด วยปฏ ส มพ นธ เช งส งคม (social interaction) เป นส อท เปล ยนแปลงส อเด มท แพร กระจายข าวสารแบบทางเด ยว เป นแบบการสนทนาท สามารถม ผ เข าร วมได หลายๆ คน (many-to-many) เป นส อท เปล ยนผ คนจากผ บร โภคเน อหาเป นผ ผล ตเน อหา (contentproducers)

24 Information Technology VS KM Process Share Knowledge Group Collaboration Systems Groupware Intranets Social media Artificial Intelligence Systems Expert Systems Neural Nets Fuzzy Logic Intelligence Agents Capture and Codify Knowledge Distributed Knowledge Office Systems Word Processing Desktop Publishing Imaging and Web Publishing Electronics Calendars Social media Knowledge Work Systems CAD Virtual Reality Investment Workstations Create Knowledge เป าหมายโครงการ (Desired State) จ ดทาฐานความร (Knowledge-based) เก ยวก บการบร หารจ ดการท วไปท บ คลากรท กคนในกระทรวงฯ สามารถ นาไปใช ได อย างถ กต อง รวดเร วและตรงก บความต องการ กระบวนการของระบบ (List of Processes) 1. แปลงเอกสารให อย ในร ปแบบด จ ตอล 2. จ ดเก บในระบบฐานข อม ล 3. ตรวจสอบเอกสาร 4. จ ดเก บเป นฐานความร 5. ค นค น ใช ความร และแบ งป นความร 6. ออกรายงาน

25 กระบวนการพ ฒนาฐานความร KM Process Description Output 1. Knowledge Identification 1. สารวจและระบ ความร ท ต องการใช ใน ป จจ บ น 2. สารวจและระบ ความร ท ต องการในอนาคต 2. Knowledge Acquisition 1. ข อม ล / ความร ท ม อย ป จจ บ น 2. ผ เช ยวชาญ 3. ผ ปฏ บ ต งาน 3. Knowledge Verification ตรวจสอบความร จากฐานข อม ลบร หารจ ดการ ท วไป 4. Knowledge Storage ออกแบบและพ ฒนาระบบ การจ ดเก บความร ประเภทต างๆ 5. Knowledge Retrieval & Utilization ออกแบบและพ ฒนาระบบการส บค นความร ประเภทต างๆ 1. บร หารจ ดการท วไป 2. พล งงานทดแทน 3. เช อเพล งธรรมชาต ระบบฐานข อม ลบร หารจ ดการท วไป (Management Database System) ความร ท ผ านการตรวจสอบแล ว (One Page Knowledge) 1. Knowledge-based Online 2. Case-based Online 3. Best Practice Online 4. Expert Online Reports 6. Knowledge Sharing พ ฒนาช องทางการส อสารสาหร บการแบ งป น ความร 7. Measurement / Evaluation 1. Web board 2. Chat Community of Practices (CoPs) จ ดทาต วบ งช เพ อว ดการจ ดการความร 1. จานวนคร งของการเข าเย ยมชม web site 2. จานวนคร งของการใช ความร ประเภทต างๆ 3. จานวนความร ท จ ดเก บ 4. จานวนกรณ ศ กษาท จ ดเก บ 5. จานวน Best Practice ท จ ดเก บ 6. จานวนผ เช ยวชาญท จ ดเก บ

26 ระบบและทฤษฎ ระบบ การเร ยนร ในเช งระบบ การค ดเช งระบบ การค ดเช งระบบ (Systems Thinking) ความหมายของระบบ มาจากค าว า synistanai ซ งหมายความว า เป นการนาเอา ส วนต างๆ มารวมก น กล มขององค ประกอบต างๆ ท ม ความส มพ นธ ระหว าง ต วองค ประกอบและค ณล กษณะ ซ งความสาค ญจะอย ท ความส มพ นธ ระหว างองค ประกอบต างๆ ซ งเป นการมองใน ด านส วนรวม (Holistic Approach) มากกว าการพ จารณาใน รายละเอ ยด (Atomistic Approach) เป นหน วยรวมท เก ดจากหน วยย อยหลายๆ หน วยท ม ความส มพ นธ ก นมารวมก น ท งน โดยท หน วยรวมท เก ดข นน ม ค ณสมบ ต แตกต างไปจากผลรวมของหน วยย อยท งหมดและการเปล ยนแปลงในหน วยย อยแต ละหน วยจะม ผลกระทบต อระบบ ท งหมดด วย องค ประกอบของระบบ 1. ข อม ลนาเข า (Input) 2. กระบวนการประมวลผล (Process) 3. ผลล พธ (Output) 4. การควบค มการย อนกล บของกระบวนการ (Feedback Control) ค ณสมบ ต ของระบบ 1. ม ความเป นองค รวม (Holistic) เป นล กษณะการค ดท ม ความเป นเอกภพ (Universal) ซ งม ค ณสมบ ต ท สาค ญค อ ม เน อท (Space) เวลา (Time) สาระ (Content) การเคล อนท (Movement) ความเป นเหต เป นผล (Causality) และ ม ความเป นระบบอย (System) 2. ม ความเป นลาด บช น (Hierarchy) เป นการแสดงให เห นถ งท ศทางของความส มพ นธ ของระบบย อยต างๆ ท ประกอบ ข นเป นระบบใหญ

27 3. ขอบเขตของระบบ (Boundary) เป นเคร องแสดงเขตแดนว าระบบหน งๆ ครอบคล มอะไรบ าง และม อะไรบ างท อย นอกเขตแดนซ งถ อว าเป นการอย นอกระบบ 4. แบบแผนการทางานของระบบ (Pattern) เป นล กษณะท คงท แน นอนของการทางานในแต ละช นส วนในระบบซ ง ส งผลถ งการสร างผลผล ตท คงท แน นอนของระบบโดยรวมแบบแผนการทางานจะถ กกาก บโดยกฎเกณฑ หน าท เพ อ เป นการประก นว ากระบวนการทางานท กอย างจะไม เบ ยงเบนไปจากเป าหมายของระบบโดยรวม 5. โครงสร างของระบบ (Structure) เป นช นส วนหร อส งต างๆ ท ประกอบข นเป นระบบและม ความเช อมโยงก น อย าง เหมาะสมเพ อทาหน าท อย างส มพ นธ ก นภายในระบบเพ อให บรรล เป าหมายของระบบโดยรวม 6. ระบบต องม ปฏ ส มพ นธ ก บสภาพแวดล อม (Interchange with Environment) ท กระบบต องม ปฏ ส มพ นธ ก บ สภาพแวดล อมของระบบซ งเป นป จจ ยท สาค ญมากสาหร บการออกแบบระบบ 7. ม การปร บต วต อการเปล ยนแปลงในสภาพแวดล อม (Adaptation) เน องจากสภาพแวดล อมม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ด งน นระบบท สามารถดารงอย ได ต องม การปร บต ว ซ งความสามารถในการปร บต วน นจะด หร อไม ข นอย ก บค ณสมบ ต ด าน การคงสภาวะสมด ลและการจ ดระเบ ยบต วเองใหม (Reorder) 8. ม การจ ดระบบภายใน (Self-organization) และการคงตนเองไว (Self- maintenance) เน องจากระบบต องม การ ปร บต วเพ อให ท นต อการเปล ยนแปลง ด งน นจ งทาให เก ดการจ ดระบบภายในตนเอง และการคงตนเองไว เพ อให สามารถดารงตนเองอย ได ในสภาวะแวดล อมท ม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา 9. ม การควบค มการปฏ บ ต หน าท ภายในระบบ (Self-regulation) โดยผ านทางกฎและการส อสาร การออกแบบระบบ ท ด จะต องม เป าหมายเป นต วกาหนด ส งท เก ดข นในระบบจะถ กควบค มโดยเป าหมาย และแต ละระบบจะผล กด นให เก ดพฤต กรรมของตนเองท ตอบสนองกฎหร อหล กเกณฑ ต างๆ เพ อให บรรล เป าหมาย และท สาค ญค อ จะต องม การ ปร บเปล ยนเพ อสนองตอบต อส งแวดล อม การว เคราะห โครงสร างระบบ ระด บปรากฏการณ หร อระด บเหต การณ (Event / Behavior) ระด บแนวโน มและแบบแผน (Pattern) ระด บโครงสร าง (Structure) ระด บภาพจาลองความค ด (Mental Model) ว ธ การเช งระบบ (System Approach) เป นว ธ การทางว ทยาศาสตร ท ใช ว ธ การว เคราะห เพ อกาหนดองค ประกอบต างๆ ของส วนรวมท งหมด ซ งจะช วย ให สามารถทาความเข าใจเก ยวก บระบบหน งๆ ได ด ย งข น ทฤษฎ ระบบสาค ญอย างไร? 1. ช วยในการทาความเข าใจปรากฏการณ ส งคมหร อขอบเขตของการดาเน นงานอย างใดอย างหน ง 2. ช วยให เข าใจถ งความส มพ นธ ระหว างหน วยย อยและการจ ดระเบ ยบข อม ลท ม ความซ บซ อนต างๆ 3. เป นว ธ ค ดท สามารถจ ดการก บป ญหาท ม ความย งยากซ บซ อนได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. เป นเคร องม อส งเสร มว ธ ค ดของบ คคลท วไป 5. เป นเคร องม อสาหร บพ ฒนาองค ความร ในศาสตร สาขาต างๆ 6. เป นเคร องม อสาหร บการบร หารงานในองค การหร อหน วยงานด านการวางแผน นโยบายและอ นๆ

28 การประย กต ใช ว ธ การเช งระบบ 1. Need Identification and Objective setting 2. Alternative 3. Desiging and implementing 4. Evaluation 5. Feedback and Modification การเร ยนร ในเช งระบบ กระบวนการท บ คคลได ลงม อปฏ บ ต ทาให เก ดประสบการณ และเป นสาเหต ทาให เก ดการข บเคล อนและการ เปล ยนแปลง ในตนเอง เก ดการทบทวนความเช อ และค ณค าของต วเองการเร ยนร กลายเป นวงจรป อนกล บข นพ นฐานท สาค ญสาหร บ การดารงช ว ต ท กษะสาค ญสาหร บการเร ยนร เก ยวก บระบบ ท กษะการต งคาถาม (Inquiry) ท กษะการค ดไตร ตรองทบทวน (Reflection) ท กษะการนาเสนอ (Advocacy) การค ดเช งระบบ เป นการค ดท เช อมโยง มองเห นภาพรวม และเข าใจความเป นองค รวม มองเห นปฏ ส มพ นธ ระหว างองค ประกอบ ต างๆ ของระบบท งเช งล ก เช งกว าง เป นการค ดท มองเห นความเคล อนไหวมากกว ามองเป นจ ดๆ เป นการค ดในเช งองค รวม หร อภาพรวม โดยตระหน กช ดถ งองค ประกอบย อยท ม ความส มพ นธ และม หน าท ต อเช อมก นอย เป นว ธ การเข าใจส งต างๆ ว าดาเน นไปอย างส มพ นธ ก นอย างไร เพ อค นหาระบบความส มพ นธ ท ซ อนอย อ นเป นท มา ของเหต การณ และพฤต กรรมท เก ดข น การค ดเช งเคร อข าย (Network) การค ดแบบส มพ นธ ก บบร บท (Context) การค ดอย างเป นกระบวนการ (Process Thinking) ล กษณะของการค ดเช งระบบ 1. ทราบและเข าใจถ งว ส ยท ศน และพ นธก จขององค กร 2. มองเห นความส มพ นธ ของงานท ทาก บว ส ยท ศน และพ นธก จขององค กร 3. มองเห นความส มพ นธ ระหว างงานของตนเองก บงานของผ อ น 4. ม การวางแผนและจ ดลาด บความสาค ญของงาน 5. ม ความย ดหย นในการทางาน สามารถปร บเปล ยนได ตามสถานการณ 6. เร ยนร จากประสบการณ ท งด านท สาเร จและล มเหลวท งของตนเองและผ อ น 7. เร ยนร และสามารถหล กเล ยงป ญหาท เคยเก ดข น 8. ม การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการทางาน 9. ใช ผลการประเม นเพ อการปร บปร งการทางาน 10. ม การแก ป ญหาท ย งย น ไม ใช การแก ป ญหาเฉพาะหน า 11. ม การแก ป ญหาจากหลายส วนพร อมๆ ก น 12. ค นคว า และใช ความร ท หลากหลายในการทางาน 13. ค ดถ งผลกระทบท จะเก ดจากการกระทาของตนเอง

29 ค ณสมบ ต ของการค ดเช งระบบ ค ณล กษณะหร อความค ดบางประการท ซ อนอย ในความค ดเช งระบบ เพ อเป นข อเต อนใจให ระล กถ ง ซ งเป นกฎ 11 ประการ 1. Today s problem come from yesterday s solutions. 2. The harder you push, the harder the system pushes back. 3. Behavior grows better before it grows worse. 4. The easy way out usually leads back in. 5. The cure can be worse than the disease. 6. Faster is slower. 7. Cause and effect are not closely related in time and space. 8. Small changes can produce big results but the areas of highest leverage are often the least obvious. 9. You can have your cake and eat it too - but not at once. 10. Dividing an elephant in half does not produce two small elephants. 11. There is no blame. การค ดแบบเก าและการค ดแบบใหม การค ดแบบเก า ความเช อมโยงระหว างป ญหาก บสาเหต เห นได ช ด และพบได ง าย นโยบายท สร างข นมาเพ อความสาเร จระยะส นจะ นาไปส ความสาเร จระยะยาวอย างแน นอน เพ อส วนรวมจะได ร บผลท ด ท ส ด เราต องทาส วนย อย ให ด ท ส ดก อน คนอ นค อต วป ญหาหร อควรร บผ ดชอบท เก ดป ญหา และพวกน ต องเปล ยนแปลง การค ดแบบใหม ความส มพ นธ ระหว างป ญหาก บสาเหต ม กเป นทางอ อม (Indirect) และไม ช ดเจน การแก ป ญหาเฉพาะหน า ไม ก อให เก ดอะไรด ข นในระยะยาว อาจจะแย ลงกว าเด มด วยซ า เพ อท จะให ส วนรวมได ร บผลท ด ท ส ดเราต องปร บปร ง ความส มพ นธ ระหว างส วนต างๆ เราก ม ส วนสร างป ญหาโดยไม ร ต ว และเราก ม ส วนสาค ญใน การแก ป ญหาโดยเปล ยนพฤต กรรมของต วเราเอง การฝ กการค ดเช งระบบ แนวทางคาถามเพ อใช ในการค ดและว เคราะห เช งระบบ ภาพรวมของระบบม อะไรบ าง ระบบย อยๆ ท สาค ญม อะไรบ าง ส งท ป อนเข าไปในระบบ (Input) ม ความเหมาะสมสอดคล องก บเป าหมายหร อว ตถ ประสงค โดยรวมของระบบใหญ หร อไม แต ละระบบม หน าท อย างไร หน าท ต างๆ ของระบบในแต ละระบบส งผล (Output) อะไรออกมาบ าง ส งท แต ละระบบส งผล (Output) ออกมาและทาให เก ดผลกระทบอะไรบ าง ก บใครบ างและอย างไร แต ละระบบม ความส มพ นธ ก นอย างไร ม ระบบย อยๆ อะไรบ างท ข ดแย งก นเองหร อไม

30 แต ละระบบม ความส มพ นธ ก บระบบใหญ อย างไร แต ละระบบม ความผ ดพลาดไปจากแบบแผนจนทาให เก ดป ญหาหร อไม อย างไร แนวทางการนาความค ดเช งระบบไปใช ในการพ ฒนางาน 1. กาหนดว ตถ ประสงค ของงานให ช ดเจน 2. กาหนดงานท เก ยวข องท จะทาให บรรล ว ตถ ประสงค ให ครบถ วน 3. กาหนดกระบวนการทางานในแต ละงานท งในส วนระบบใหญ และระบบย อยให ครบถ วน 4. ว เคราะห ระบบการทางานและต ดส นใจเล อกว ธ ทางานท เหมาะสม 5. ประเม นผลท งระบบและปร บปร งแก ไข เทคน คการค ดเช งระบบ เทคน ค Tree Diagram เทคน ค Fish - Bone Diagram เทคน ค Input - Process - Output เทคน ค Mind Maps Tree Diagram

31 Fishbone Diagram Input - Process - Output

32 Mind Map

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค

More information

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม ค าน า ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลสารภ อาเภอหนองบ ญมาก จ งหว ดนครราชส มา บทนา จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM)

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) 1 ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) จ ดท าโดย คณะกรรมการการจ ดการความร ว ทยาล ยเช ยงราย 2 ค าน า ส บเน องจากมาตรฐานการอ ดมศ กษา ข อท 3 ก าหนดให สถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งม การสร างส งคม แห งการเร

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ. 2552 2561 ค าน า จากการว ว ฒนาการของส งคมโลกเข าส ย คแห งการเร ยนร ท ไร พรมแดนท าให เก ดแนวความค ด และทฤษฎ ทางว ชาการใหม ๆ ข น รวมท งการน าเอาเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ - สาเนาค ฉบ บ - - สำเนำค ฉบ บ - ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ กพ. (กองการศ กษา โทร.๐-๘๐-๖๐๐ ต อ ๘๗๐๑) ท กห ๐๔๐๑/ ๗๖ ว นท ๑ ส.ค.๕๕ ขออน ม ต แผนงานการจ ดการความร ของ ประจาป งบประมาณ ๕๕๕ ๕๖๔ เร ยน ผบ.

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป คานา ข าราชการเป นทร พยากรบ คคลภาคร ฐท ม บทบาทสาค ญในการข บเคล อนภารก จภาคร ฐไปส เป าหมายและสนองตอบความต

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information