วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6"

Transcription

1 สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน Construction Management Business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province กนกวรรณ โกศล a * ก ตต มา จ งส วด, Ph.D. b a บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน b ผ ช วยศาสตราจารย คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน *Corresponding Author. address: บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค 1) เพ อศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขต อ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน และ 2) เพ อศ กษาสภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จ ร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ผ ว จ ยใช ว ธ การเล อกต วอย างแบบเจาะจง จากผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขต อ าเภอเข องใน ของส าน กงานธ รก จการค าจ งหว ดอ บลราชธาน จ านวน 20 ราย เคร องม อท ใช ใน การศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ในคร งน เป นแบบส มภาษณ เช งล กท ผ ว จ ยสร างข นโดยได แนวค ดจากทฤษฎ การจ ดการ การจ ดการงานก อสร าง และงานว จ ยท เก ยวข องก บห วข อว จ ย เพ อส มภาษณ ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างท ได จากการ ส มต วอย างแบบเจาะจง โดยแบ งแบบส มภาษณ ออกเป น 3 ส วน ด งน ส วนท 1 ค อ แบบเก บข อม ล พ นฐานของธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ประกอบด วย ร ปแบบการ จดทะเบ ยนของธ รก จ ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จ ท นจดทะเบ ยน ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง และจ านวนบ คลากรในธ รก จ ส วนท 2 ค อ แบบส มภาษณ ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างใน 6 ประเด น ค อ การศ กษาด านการวางแผน ด านการจ ดการองค กร ด านการจ ดคนเข าท างาน ด านการส ง การ ด านการควบค ม และด านการบ ญช การเง น ส วนท 3 ค อ ป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จ ร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ผลการว จ ยพบว า 1. สภาพธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ผ ประกอบการ ธ รก จร บเหมาท ง 3 ขนาด ม ร ปแบบเป นห างห นส วน ขนาดเล กม ท นจดทะเบ ยนระหว าง ล าน บาท ขนาดกลาง ม ท นจดทะเบ ยนระหว าง ล านบาท และขนาดใหญ ม ท นจดทะเบ ยน 6 ล าน บาทข นไป ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จขนาดเล กระหว าง 6-10 ป และ10 ป ข นไป ส าหร บขนาด กลางและขนาดใหญ ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ขนาดเล กเป นงานอาคารพ กอาศ ย ขนาดกลาง 14 14

2 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน และขนาดใหญ เป นงานอาคารสาธารณะ จ านวนบ คลากรฝ ายส าน กงาน ขนาดเล กและขนาดกลาง ระหว าง 1-3 คน ส าหร บขนาดใหญ ระหว าง 6-10 คน และฝ ายงานก อสร าง ขนาดเล กน อยกว า 20 คน ขนาดกลางระหว าง คน และขนาดใหญ ร อย 200 คนข นไป 2. สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด าน การวางแผน ธ รก จท ง 3 ขนาดจะม การทบทวนและปร บปร งแผนงานท กคร งท เก ดป ญหา ม การ มอบหมายงานเป นคร งคราว ม การแบ งสายงานบ งค บบ ญชาอย างช ดเจน แต สามารถย ดหย นให ม การ ต ดต อข ามข นตอนได บ างตามความเหมาะสม ม การจ ดแบ งก จการเป นแผนกตามหน าท และความ ร บผ ดชอบ ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานพ จารณาจากความสามารถในงานท ได ร บมอบหมาย ความสามารถในงาน และความขย นข นแข ง ม การเพ มค าตอบแทนหร อสว สด การเพ อเป นแรงจ งใจใน การปฏ บ ต งาน ม การก าหนดมาตรฐานการท างานจะพ จารณาจากค ณภาพของงาน ระยะเวลาท ใช ใน การด าเน นงาน และต นท นของงาน ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานโดยฝ ายตรวจสอบจากเจ าของ โครงการและผ บร หารร วมก นพ จารณาตามแบบของงานท ก าหนด ร บเง นส วนใหญ จะร บเง นสดและเช ค ส งจ ายในนามของธ รก จ แหล งเง นท นจะเป นของเจ าของธ รก จ เครด ตจากร านค า และม การจ ายเง นท ง ในร ปแบบของเง นสด เช คจ ายล วงหน า เช ค และโอนเง นผ านธนาคาร 3. สภาพการป ญหาการจ ดการของธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ส วนใหญ จ านวนแรงงานไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงพอ และค าแรงงานส ง ป ญหาอ ปสรรคเร องเคร องม อ เคร องจ กรกล เคร องท นแรงม ข อจ าก ดด านราคาและค าใช จ ายส ง ป ญหาด านแรงงานและมาตรฐานด านฝ ม อ ท าให งานท ได ร บมอบหมายจากผ บร หารไม เป นไปตามท วางแผน การส งการแรงงานม กไม ปฏ บ ต ตามค าส ง ความร ท แตกต างก นท าให ม ป ญหาด านการส อสาร ด านการควบค ม ผ ควบค มาไม ร ไม เข าใจต องานท ได ร บมอบหมาย ไม ม ประสบการณ ขาดความเด ดขาดในการต ดส นใจและหว งผลประโยชน มากไป และ ม เง นท นไม เพ ยงพอในการก อสร างและเบ กเง นตามงวดงานไม ได หร อไม ตรงตามระยะเวลาท ก าหนด คาสาค ญ: สภาพการจ ดการ, ธ รก จร บเหมาก อสร าง Abstract The purposes of this study were to study the management and problem of construction business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province. The samples used in this research were 20 construction entrepreneurs in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province, selected by purposive sampling method. The 15 15

3 research instrument was an interview which examined by 5 specialists. The collected data were analyzed by using content analysis from qualitative method. The research findings were as follows: 1. The largest groups of entrepreneurs were partnership. The capital were million baht for small business, million baht for middle business and from 6 million baht up for large business. Duration of running business was 6-10 years for small business and 10 years up for middle and large business. Construction category was residential for small business and public buildings for middle and large business. Staffing in the office between 1-3 people for small and middle business, 6-10 people for large business, constructional staffs were 20 people, people and 200 people up according to each business. 2. Construction business management in business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province found that all size of business reviewed and updated plan every time when they had problems. They occasionally assigned work to the workers, but had clearly commanded line and also were appropriate flexible to contact over step. There were separated into division according to responsibilities. They evaluated each job by using ability laboriousness to increase welfare and compensation. They defined performance standards by using quality duration and capital of work. There were audited by the owners of the project and managers by following plan of work. They received cash and cheque, pay by cash, cheque, prepaid cheque and baking transfer money. The capital source came from the business owner and store credit. 3. The large problem of construction business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province was labor issues such as lacking of labor, inexperience and high wages. There were less of savers, high price and rental charge. Labor issues and labor skill affected to the manager s plan and order. Supervisors were not good enough in their job influence decision making and sometimes more desire their own profit. Finance problem came from not receiving money from the owner in the appropriated time. Keywords: Management, Construction business 16 16

4 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน บทนา อ ตสาหกรรมร บเหมาก อสร างจ ดเป นอ ตสาหกรรมพ นฐานท ส าค ญของประเทศ โดยเก ยวข อง ก บผ ประกอบการ และการจ างงานจ านวนมากในแต ละป ท สามารถส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ต ความเป นอย ของประชาชนให ด ข นกว าเด ม ซ งผลผล ตท ได ประกอบด วย ส งปล กสร างต างๆ ท เอ อต อ การด ารงช ว ตของมน ษย ได แก ท อย อาศ ย โรงงาน สถาบ นการศ กษา สถานสาธารณส ข เป นต น ธ รก จ ก อสร างเป นธ รก จท แตกต างจากธ รก จอ นซ งม ล กษณะเฉพาะค อ เป นงานท ท าในท โล งแจ ง ภายใต สภาพด นฟ าอากาศท แปรปรวนตลอดเวลา ใช บ คลากรร วมงานจ านวนมากหลากหลายอาช พ หลาย ระด บความร ความสามารถ ม การเปล ยนแปลงนายจ างได ง ายและรวดเร ว ม แผนการปฏ บ ต งานได ตลอดเวลา เพราะม ต วแปรท ก าหนดการเปล ยนแปลงน น เช น ฝนตกหน ก ว สด อ ปกรณ ก อสร างขาด ตลาด และความข ดแย งในการท างาน เป นต น สถานท ท างานจะเปล ยนไปเร อยๆ เม อเสร จโครงการ หน งก ย ายไปอ กโครงการหน ง ท งท อย ในท องถ นเด ยวก นและอย ต างท องถ น จ งต องม การขนย ายป จจ ย ต างๆ และบ คลากรไปด วยเสมอ งานก อสร างเป นงานซ งอ นตรายต อช ว ตและทร พย ส นส ง ม ค าใช จ าย ในการด าเน นงานส ง ม การข ดแย งก นระหว างผ ร วมงานและผ เก ยวข องค อนข างส งและตลอดเวลา ด าเน นการ และเม อเก ดการผ ดพลาดของงาน การแก ไขจะย งยากมากต องเส ยเวลาและค าใช จ าย ค อนข างส ง อน งส าหร บเศรษฐก จในจ งหว ดอ บลราชธาน ย งคงขยายต วอย างต อเน อง ในป 2554 การ บร โภคภาคเอกชนย งคงขยายต วจากการใช จ ายภาคร ฐท ปร บต วเพ มข นเพราะได ร บงบประมาณเพ มข น จากป 2553 ท งงบประจ าและงบลงท น ส งผลให การลงท นภาคเอกชนขยายต ว ประกอบก บธนาคาร เร งปล อยส นเช อเพ อกระต นการลงท นภาคเอกชนตามนโยบายกระต นเศรษฐก จตามโครงการบ านหล ง แรกในช วงกลางป (จ ลสารพยากรณ เศรษฐก จจ งหว ดอ บลราชธาน ฉบ บท 9/2554) อ าเภอเข องในม ผ ด าเน นธ รก จร บเหมาก อสร างอย 33 ราย ราย (ส าน กงานพ ฒนาธ รก จ การค าจ งหว ดอ บลราชธาน : 2554) ม ท งผ ประกอบการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล ก ต างก ได ร บผลกระทบจากป ญหาและอ ปสรรคจากป ญหาในด านต างๆ เน องมาจากหลายสาเหต ด งน ป ญหา ด านการขาดแคลนแรงงาน ป ญหาจากปร บค าจ างแรงงานท ส งข น แรงงานขาดท กษะในการประกอบ อาช พ และอ กหลายป จจ ยท ม ผลต อการบร หารงานก อสร าง ท งในด าน เง นท น ก าล งคน เคร องท นแรง ว สด อ ปกรณ ก อสร างท แตกต างก น และผ บร หารของก จการแต ละรายก ม หล กการบร หารจ ดการงาน ก อสร างท แตกต างก นออกไป ท าให ก จการได ร บผลกระทบตามไปด วยและม ว ธ การร บม อก บป ญหา สภาวะเศรษฐก จท แตกต างก นไป จ งม ก จการท สามารถย งคงด าเน นการอย ได และม ก จการท ต องป ด ก จการลง 17 17

5 ว ตถ ประสงค ในการว จ ย 1. เพ อศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน 2. เพ อศ กษาสภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอ เข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ขอบเขตของการว จ ย ขอบเขตของเน อหา การศ กษาเร อง สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ม งประเด นสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน โดยศ กษารวบรวมข อม ลจากแหล งต างๆด งน 1. แหล งปฐมภ ม เก บจากแหล งข อม ลโดยตรง โดยใช แบบส มภาษณ จากกล มต วอย าง ท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ ผ ประกอบธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องในจ งหว ดอ บลราชธาน 2. แหล งท ต ยภ ม เป นแหล งข อม ลท ได จากการศ กษาและค นคว าหน งส อ วารสาร เอกสาร ว ชาการ ต วเลขสถ ต อ นเตอร เน ต บทความ และเอกสารอ นๆ ท เก ยวข องก บการร บเหมาก อสร างใน เขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ประชากรและกล มต วอย าง ประชากร ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างท ม รายช อใน ทะเบ ยนรายนามผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ของ ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ดอ บลราชธาน จ านวน 33 ราย ว ธ การดาเน นงาน 1. เคร องม อท ใช ในการศ กษาสภาพการจ ดการธรก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ในคร งน เป นแบบส มภาษณ เช งล กท ผ ว จ ยสร างข นโดยได แนวค ดจากทฤษฎ การ จ ดการ การจ ดการงานก อสร าง และงานว จ ยท เก ยวข องก บห วข อว จ ย เพ อส มภาษณ ผ ประกอบการ ธ รก จร บเหมาก อสร างท ได จากการส มต วอย างแบบเจาะจง โดยแบ งแบบส มภาษณ ออกเป น 3 ส วน ด งน ส วนท 1 ค อ แบบเก บข อม ลพ นฐานของธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ประกอบด วย ร ปแบบการจดทะเบ ยนของธ รก จ ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จ ท นจด ทะเบ ยน ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง และจ านวนบ คลากรในธ รก จ 18 18

6 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ส วนท 2 ค อ แบบส มภาษณ ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างใน 6 ประเด น ค อ การศ กษาด านการวางแผน ด านการจ ดการองค กร ด านการจ ดคนเข าท างาน ด านการส งการ ด านการ ควบค ม และด านการบ ญช การเง น ส วนท 3 ค อ ป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน 2. การทดสอบ น าแบบส าภาษณ เสนอผ เช ยวชาญจ านวน 5 ท าน เพ อตรวจสอบความ บกพร อง และแก ไขตามค าแนะน า จากน นน าแบบส มภาษณ ท ปร บปร งแล วไปทดลองใช ก บกล ม ต วอย างท เป นผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร าง อ าเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน จ านวน 5 ช ด ท ไม ใช กล มต วอย างแล วน ากล บมาปร บปร งแก ไขแบบส มภาษณ ให สอดคล องก บข อม ลท ได จากการ ส มภาษณ อ กคร งหน ง จากน นน าแบบส มภาษณ ท ปร บปร งแล วเสนอต ออาจารย ท ปร กษาเพ อตรวจแก น าแบบส มภาษณ ท ได ร บการแก ไขจากอาจารย ท ปร กษาในคร งส ดท าย ไปเก บข อม ลจร งตามกล ม ต วอย างท ก าหนดไว 3. การเก บรวบรวมข อม ล ผ ว จ ยจะด าเน นการเก บรวบรวมข อม ล โดยแบ งเป นข นตอนด งน 3.1 ผ ศ กษาน าหน งส อขอความร วมม อในการเก บข อม ลการว จ ย จากคณะบร หารธ รก จและ การจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชอ บลราชธาน ไปเก บข อม ลโดยใช แบบส มภาษณ จาก ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องในจ งหว ดอ บลราชธาน 3.2 ก าหนดเป าหมายในการจดบ นท กข อม ลท จะน ามาใช ในงานว จ ยท เก ยวข อง 3.3 ด าเน นการเก บรวบรวมข อม ลจากผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างท เป นกล ม ต วอย าง 3.4 ด าเน นการต ดต อผ ให ข อม ล ช แจงว ตถ ประสงค ในการส มภาษณ และขอน ดหมายเพ อ ส มภาษณ และเก บรวบรวมข อม ลตามท ได ต งประเด นไว 3.5 ด าเน นการออกไปส มภาษณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3.6 น าข อม ลท รวบรวมได มาตรวจสอบความสมบ รณ เพ อว เคราะห ข อม ลต อไป 4. การว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยด าเน นการว เคราะห ข อม ลตามข นตอนด งน น าข อม ลท รวบรวมได จากผ ประกอบธ รก จร บเหมาก อสร างมาตรวจสอบความ สมบ รณ 4.2 ด าเน นการว เคราะห ผลโดยการพ จารณาเน อหา (Content analysis) ตามระเบ ยบว จ ย เช งค ณภาพ (Qualitative method) 19 19

7 สร ปและอภ ปรายผลการว จ ย สร ปผลการว จ ย สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ตาม ว ตถ ประสงค ข อท 1 จากการศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน พบว า ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดเล ก ม ร ปแบบการประกอบการส วน ใหญ เป นห างห นส วนจ าก ด และรองลงมาเป นบร ษ ทจ าก ด ส วนใหญ ม ท นจดทะเบ ยนระหว าง ล านบาท รองลงมาน อยกว า 1 ล านบาท ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จส วนใหญ ระหว าง 6 10 ป รองลงมาระหว าง 2 5 ป และ 10 ข นไป ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ส วนใหญ เป นงานอาคาร พ กอาศ ย รองลงมางานโยธา จ านวนบ คลากรฝ ายส าน กงานท งหมดระหว าง 1 3 คน และฝ ายงาน ก อสร าง ส วนใหญ น อยกว า 20 คน รองลงมาระหว าง คน ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดกลาง ม ร ปแบบการประกอบการส วนใหญ เป น ห างห นส วนจ าก ด และรองลงมาเป นบร ษ ทจ าก ด ส วนใหญ ม ท นจดทะเบ ยนระหว าง ล านบาท รองลงมาระหว าง ล านบาท ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จส วนใหญ 10 ป ข นไป รองลงมา ระหว าง 6 10 ป ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ส วนใหญ เป นงานอาคารสาธารณะ รองลงมา อาคารพ กอาศ ย และงานโยธา จ านวนบ คลากรฝ ายส าน กงานส วนใหญ ระหว าง 1 3 คน รองลงมา ระหว าง 4 5 คน และฝ ายงานก อสร าง ส วนใหญ ระหว าง รองลงมา 200 คนข นไป และ ระหว าง คน ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดใหญ ม ร ปแบบการประกอบการส วนใหญ เป นห าง ห นส วนจ าก ด และรองลงมาเป นบร ษ ทจ าก ด ส วนใหญ ม ท นจดทะเบ ยน 6 ล านบาทข นไป ระยะเวลา ในการด าเน นธ รก จส วนใหญ 10 ป ข นไป ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ส วนใหญ เป นงานอาคาร สาธารณะ รองลงมางานโยธา จ านวนบ คลากรฝ ายส าน กงานส วนใหญ ระหว าง 6-10 คน และฝ าย งานก อสร าง 200 คนข นไป สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดเล กในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ จะม การทบทวนและปร บปร งแผนงานท กคร งท เก ดป ญหา และเม อม การ ร บเหมาก อสร างธ รก จจะม การวางแผนการท างานโดยการตรวจสอบสถานท ก อสร าง จ ดหาว สด และ วางแผนคนงาน ด านการจ ดองค กร ส วนใหญ ม การมอบหมายงานเป นคร งคราว ด านการจ ดคนเข า ท างาน ส วนใหญ ผลการประเม นผลการปฏ บ ต งานท ได จะน าไปพ จารณาข นค าตอบแทน ม การจ าย ค าตอบแทนในร ปของค าจ างรายเด อน ค าจ างรายว นและค าท างานล วงเวลา ด านการส งการ ส วนใหญ ม การเพ มค าตอบแทนเพ อเป นแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน ด านการควบค ม ส วนใหญ ในการก าหนด 20 20

8 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มาตรฐานในการท างาน เจ าของก จการจะเป นผ ก าหนด ด านการบ ญช การเง น ส วนใหญ ในการร บเง น ส วนใหญ จะร บเง นสดและเช คส งจ ายในนามของธ รก จ สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดกลาง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ ม การทบทวนและปร บปร งแผนงาน เม อม การเก ดป ญหาข น ธ รก จจะม การวางแผนงานโดยอาศ ยความพร อมด านการเง น ความสามารถในการด าเน นงานก อสร าง และความพร อมด านบ คลากร ด านการจ ดองค กร ส วนใหญ ม การแบ งสายการบ งค บบ ญชาช ดเจน แต สามารถย ดหย นให ม การต ดต อข ามข นตอนได บ างตามความเหมาะสม ด านการจ ดคนเข าท างาน ส วน ใหญ ธ รก จม การประเม นการปฏ บ ต งาน โดยพ จารณาตามความสามารถในงานท ได ร บมอบหมาย ความสามารถท นอกเหน อจากท ได ร บมอบหมาย และความขย นข นแข ง ธ รก จให สว สด การพน กงาน ตามท กฎหมายแรงงานก าหนด และม สว สด การอ นๆ เพ ม ม บร การรถร บ-ส ง อาหารกลางว น และให ท พ กอาศ ย ม การจ ายค าตอบแทน ในร ปของค าจ างรายเด อน ค าจ างรายว น ค าท างานล วงเวลา และ โบน สบางคร งตามเทศกาล ด านการส งการ ส วนใหญ ม การเพ มค าตอบแทนในการท างานหร อส งอ นท เป นเง น และข นเง นเด อน เพ อเป นแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน ด านการควบค ม ส วนใหญ มาตรฐานใน การท างานจะพ จารณาจากค ณภาพของงาน ระยะเวลาท ใช ในการด าเน นงาน และต นท นของงาน ม การรายงานผลเป นคร งคราว โดยรายงานเป นวาจา และร ปถ ายงานก อสร างประกอบ ด านการบ ญช การเง น ส วนใหญ แหล งเง นท นส วนใหญ จะเป นของเจ าของธ รก จ เครด ตจากร านค า และธนาคาร สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดใหญ ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ ปร มาณงานก อสร าง สภาวะเศรษฐก จ ค แข งข น นโยบายของร ฐด านการ ก อสร าง และภ ยธรรมชาต เป นป จจ ยในการด าเน นแผนงานของธ รก จ และธ รก จจะพ จารณาร บงาน ก อสร างจาก วงเง นงบประมาณค าก อสร าง ระยะเวลาท ก าหนดในร ปแบบรายการก อสร าง ความใกล ไกล ของสถานท ก อสร าง ก าล งคน ว สด อ ปกรณ ก อสร าง เคร องม อ เคร องจ กรกล เคร องท นแรง ความ เส ยงของงาน และแหล งเง นก ด านการจ ดองค กร ส วนใหญ ธ รก จม การจ ดแบ งก จการเป นแผนก ตาม หน าท และความร บผ ดชอบและใช สถานท ก อสร างเป นหล กในการแบ งแผนก ม การจ ดท าเอกสารค า บรรยายล กษณะงาน ซ งเป นส งก าหนดหน าท งานและแจ งให พน กงานร บทราบเพ อปฏ บ ต โดย แจ งให พน กงานทราบท กคร งท ม พน กงานเข ามาท างานใหม และม การมอบหมายงานก อนลงม อท างานในแต ละโครงการท กคร ง ด านการจ ดคนเข าท างาน ส วนใหญ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน พ จารณาจาก ความสามารถในงานท ได ร บมอบหมาย ความสามารถในงาน และความขย นข นแข ง ด านการส งการ ส วนใหญ ม การเพ มค าตอบแทนในการท างานหร อส งอ นท เป นเง น และให สว สด การเพ ม ด านการ ควบค ม ส วนใหญ ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานโดยฝ ายตรวจสอบจากเจ าของโครงการ และผ บร หาร ร วมก นพ จารณาตามแบบของงานท ก าหนดให ก บงานท ได ด านการเง นและบ ญช ส วนใหญ ม การ 21 21

9 จ ายเง น ท งในร ปแบบของ เง นสด เช คจ ายล วงหน า เช ค และโอนเง นผ านทางธนาคาร แล วแต สถานการณ จะอ านวย ในการร บเง นส วนใหญ จะร บเป นเง นสด เช คส งจ ายในนามของธ รก จ และโอน เง นผ านทางธนาคาร การเก บร กษาเง นจะอย ในร ปของการฝากธนาคาร พ นธบ ตรร ฐบาล อส งหาร มทร พย ในร ปแบบท ด น และส งหาร มทร พย ในร ปแบบเคร องจ กร และฝ ายบ ญช จะร บผ ดชอบ จ ดท าบ ญช โดยการด แลและก าก บของผ บร หาร สภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ตามว ตถ ประสงค ข อท 2 สภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดเล กในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ ม ป ญหาในการวางแผนงานก อสร างด านก าล งคน พบ จ านวนแรงงานไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงพอ และค าแรงงานท ส งท าให ธ รก จเก ดป ญหาในด านการวางแผนก าล งคนให เหมาะสมก บงานแต ละไซน งาน ด านการจ ดองค การ ส วนใหญ ป ญหาในการจ ดการองค การ ในเร องการมอบหมายงานพบ จ านวนบ คลากรไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงพอ ท าให งานท ได ร บมอบหมายจากผ บร หารไม เป นไปตามท ได วางแผนไว ด านการจ ดคนเข า ท างาน ส วนใหญ ม ป ญหาการจ ดการก าล งคน พบจ านวนแรงงานไม เพ ยงพอในการก อสร าง ด านการส ง การ ส วนใหญ พบป ญหาในเร องการส งการ พบแรงงานม กไม ปฏ บ ต ตามค าส งของผ บร หาร และป ญหา ในเร องการต ดต อส อสาร พบความร ท ต างก น ท าให การต ดต อส อสารในบางคร งผ ดพลาด ด านการ ควบค ม ส วนใหญ ป ญหาในการควบค มงานก อสร าง พบผ ควบค มงานส วนใหญ ม กจะไม ร ไม เข าใจต อ งานท ได ร บมอบหมาย หร อประสบการณ ในการท างานไม เพ ยงพอ ไม ม ความเด ดขาดในการต ดส นใจ หว งผลประโยชน ส วนต วมากเก นไป ด านการบ ญช การเง น ส วนใหญ ป ญหาด านการเง น พบธ รก จม เง นท นไม เพ ยงพอในการก อสร าง และเบ กเง นตามงวดงานไม ได หร อไม ตรงตามระยะเวลาท ก าหนด ว ธ การแก ไขป ญหาโดยรวม ส วนใหญ ผ ค ด ก าหนด ว ธ แก ไขป ญหาในการจ ดการธ รก จเป น เจ าของ ก จการและครอบคร ว พบเจ าของก จการหร อครอบคร ว และธ รก จจะเร มกระบวนการแก ไขป ญหาใน การจ ดธ รก จเม อใด พบเม อเก ดป ญหาหน างาน สภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดกลาง ในเขตอ าเภอเข อง ใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ ป ญหาในการวางแผนงานก อสร างด านก าล งคน พบ จ านวนแรงงานไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงพอ และค าแรงงานท ส ง ท าให ธ รก จเก ดป ญหาในด านการวางแผนก าล งคนให เหมาะสมก บงานแต ละไซน งาน ด านการจ ดองค การ ส วนใหญ ป ญหาในการจ ดการองค การ ในเร องการจ ดแบ งสายการ บ งค บบ ญชา พบจ านวนบ คลากรท ม จ านวนจ าก ดไม สามารถแบ งสายการบ งค บบ ญชาได ช ดเจน ด าน 22 22

10 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน การจ ดคนเข าท างาน ส วนใหญ ป ญหาทางด านแรงงาน พบขาดแคลนแรงงานท ม ประสบการณ ช างฝ ม อ และป ญหาในการค ดเล อกพน กงานเข าท างาน พบประสบการณ ในการท างานไม เพ ยงพอ และบ คลากร ม ให เล อกจ านวนจ าก ด ผ บร หารไม สามารถเล อกได ด านการส งการ ส วนใหญ ป ญหาเร องการส งการ พบแรงงานม กไม ปฏ บ ต ตามค าส งของผ บร หาร ด านการควบค ม ป ญหาในการควบค มงานก อสร าง พบว าม ป ญหาผ ควบค มงานส วนใหญ ม กจะไม ร ไม เข าใจต องานท ได ร บมอบหมาย หร อประสบการณ ใน การท างานไม เพ ยงพอ ไม ม ความเด ดขาดในการต ดส นใจ หว งผลประโยชน ส วนต วมากเก นไป ด านการ บ ญช การเง น ป ญหาด านการเง น พบธ รก จม เง นท นไม เพ ยงพอในการก อสร าง และเบ กเง นตามงวดงาน ไม ได หร อไม ตรงตามระยะเวลาท ก าหนด ว ธ การแก ไขป ญหาโดยรวม ส วนใหญ ผ ค ดก าหนดว ธ แก ไข ป ญหาในการจ ดการธ รก จ เป น เจ าของก จการและห นส วน สภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดใหญ ในเขตอ าเภอเข อง ใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ ป ญหาในการวางแผนงานก อสร าง ด านเคร องม อ เคร องจ กรกล เคร องท นแรง พบเคร องม อ เคร องจ กรกล เคร องท นแรง ม ข อจ าก ดด าน ราคา และ ค าใช จ ายส ง ด านการจ ดองค กร ส วนใหญ ป ญหาในการจ ดการองค การ ในเร องการมอบหมายงาน พบ จ านวนบ คลากรไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงพอ ท าให งานท ได ร บมอบหมายจากผ บร หารไม เป นไปตามท ได วางแผนไว และระบบการ มอบหมายงานก อให เก ดความส บสน และป ญหาในการจ ดการองค การ ในเร องการจ ดแบ งสายการ บ งค บบ ญชา พบบ คลากรไม ปฏ บ ต ตามระบบท ได จ ดแบ งไว เท าท ผ บร หารพ งพอใจ ด านการจ ดคนเข า ท างาน ส วนใหญ ป ญหาทางด านแรงงาน พบขาดแคลนแรงงานท ม ประสบการณ ช างฝ ม อ และ ประสบการณ ในการท างานไม เพ ยงพอ ด านการส งการ ป ญหาเร องการส งการ พบแรงงานม กไม ปฏ บ ต ตามค าส งของผ บร หาร และป ญหาในเร องการต ดต อส อสาร พบความร ท ต างก น ท าให การ ต ดต อส อสารในบางคร งผ ดพลาด ด านการควบค ม ป ญหาในการควบค มงานก อสร าง พบผ ควบค มงาน ส วนใหญ ม กจะไม ร ไม เข าใจต องานท ได ร บมอบหมาย หร อประสบการณ ในการท างานไม เพ ยงพอ ไม ม ความเด ดขาดในการต ดส นใจ หว งผลประโยชน ส วนต วมากเก นไป ด านการบ ญช การเง น ป ญหาด าน การเง น พบธ รก จม เง นท นไม เพ ยงพอในการก อสร าง และเบ กเง นตามงวดงานไม ได หร อไม ตรงตาม ระยะเวลาท ก าหนด ว ธ การแก ไขป ญหาโดยรวม ส วนใหญ ผ ค ด ก าหนด ว ธ แก ไขป ญหา ในการจ ดการ ธ รก จ พบห วหน างาน เจ าของก จการและห นส วน และแนวทางท ใช ในการแก ไขป ญหาในการจ ดการ ธ รก จ พบ ห วหน างานหร อผ ร บผ ดชอบแก ไขป ญหาในเบ องต น อภ ปรายผลการว จ ย จากผลการศ กษาการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน เพ อศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน และ 23 23

11 ศ กษาสภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน พบว าผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดเล ก พบร ปแบบการประกอบการส วนใหญ เป นห างห นส วนจ าก ด ม ท นจดทะเบ ยนระหว าง ล านบาท ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จส วน ใหญ ระหว าง 6 10 ป ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ส วนใหญ เป นงานอาคารพ กอาศ ยจ านวน บ คลากรฝ ายส าน กงานท งหมดระหว าง 1 3 คน และฝ ายงานก อสร าง ส วนใหญ น อยกว า 20 คน และธ รก จร บเหมาขนาดเล กพบว าม ป ญหาด านการควบค ม และป ญหาด านการบ ญช การเง นมากกว า ธ รก จร บเหมาขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยธ รก จร บเหมาขนาดเล กม ป ญหาด านการควบค ม ม ป ญหาด านการบ ญช การเง น ธ รก จร บเหมาขนาดกลางม ป ญหาด านการควบค ม ม ป ญหาด านการบ ญช การเง น และธ รก จร บเหมาขนาดใหญ ม ป ญหาด านการควบค ม ม ป ญหาด านการบ ญช การเง น สอดคล องก บการว จ ยของอมรร ตน ส คนชะศ ร (2548 : 75-84) ท ศ กษาเร อง การด าเน นธ รก จร บเหมา ก อสร างในจ งหว ดอ ดรธาน พบว า 1. ผ ประกอบการส วนใหญ ม การศ กษาอย ในระด บปร ญญาตร ด าเน นธ รก จในร ปแบบห างห นส วน ม เง นท นจดทะเบ ยนน อยกว า 1,000,001 บาท ม ระยะเวลาในการ ด าเน นธ รก จมากกว า 3 ป ข นไป ม จ านวนบ คลากร คน ม จ านวนว ศวกร 1-2 คน ด าเน นงาน ประเภทงานก อสร างอาคาร ม ผ ว าจ างงานหร อเจ าของโครงการเป นหน วยงานราชการ และพบว า ผ ประกอบการท ม ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จ 1-2 ป ม ป ญหาและอ ปสรรคด านการเง นและบ ญช มากกว าผ ประกอบการท ม ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จ 2 ป ข นไป ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดกลาง ม ร ปแบบการประกอบการ ส วนใหญ ม ท น จดทะเบ ยนระหว าง ล านบาท ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จส วนใหญ 10 ป ข นไป รองลงมา ระหว าง 6 10 ป ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ส วนใหญ เป นงานอาคารสาธารณะ รองลงมา อาคารพ กอาศ ย และงานโยธา จ านวนบ คลากรฝ ายส าน กงานส วนใหญ ระหว าง 1 3 คน รองลงมา ระหว าง 4 5 คน และฝ ายงานก อสร าง ส วนใหญ ระหว าง รองลงมา 200 คนข นไป และ ระหว าง คน สอดคล องก บงานว จ ยของ ธนพล พ งตน (2553 : 87-90) ได ศ กษาเร อง ประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ประกอบการในจ งหว ดม กดาหาร เพ อ เปร ยบเท ยบประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ประกอบการในเขตจ งหว ด ม กดาหาร จ าแนกตามล กษณะธ รก จ พบว า 1. ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตจ งหว ด ม กดาหาร ส วนใหญ เป นบร ษ ทร บเหมา ม ท นจดทะเบ ยนของธ รก จ 1 5 ล านบาท อาย การจด ทะเบ ยน 4-6 ป ว ธ การร บงาน ส วนใหญ เข าร วมประม ล และร บช วงจ างเหมา ผ ว าจ างโครงการ ก อสร างของธ รก จ เป นหน วยงานของร ฐและภาคเอกชน ตามประเภทโครงการก อสร างเป นงานอาคาร เช น อาคารพาณ ชย 24 24

12 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ส าหร บสภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดกลางในเขต อ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน พบว าส วนใหญ ม ป ญหาด านการวางแผนก าล งคนให เหมาะสมก บ งานแต ละหน างานเน องจากจ านวนแรงงานไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงและค าแรงงานท ส งท งหมด ป ญหาด านการจ ดคนเข าท างาน พบขาด แคลนแรงงานท ม ประสบการณ ช างผ ม อ และประสบการณ ในการท างานไม เพ ยงพอ และป ญหาในการ ค ดเล อกพน กงานเข าท างาน บ คลากรม ให เล อกจ านวนจ าก ดผ บร หารไม สามารถเล อกได ท งหมด ซ งไม สอดคล องก บงานว จ ยของเมธา ไชยโย (2551 : บทค ดย อ) ท ศ กษาเร องป จจ ยท ม ผลกระทบต อการ บร หารงานธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ร บเหมาในเขตกร งเทพมหานคร จ านวน 45 ป จจ ยย อยท น ามา ศ กษาได ร บการค ดกรองด วยว ธ Focus group ซ งจ าแนกป จจ ยออกเป น 5 ป จจ ยหล กด วยก นค อ 1. ป จจ ยด านการเง น 2. ป จจ ยด านว สด อ ปกรณ ก อสร าง 3. ป จจ ยด านเคร องจ กร 4. ป จจ ยด านบ คลากร และ 5. ป จจ ยด านสถานการณ แวดล อมและกฎระเบ ยบข อบ งค บ ผลการศ กษาแสดงให เห นถ งสาเหต หล ก 10 ป จจ ยท ม ผลกระทบมากท ส ดต อการบร หารงานธ รก จร บเหมาก อสร าง พบว าผ ร บเหมาท ม ก าไรและผ ร บเหมาท ขาดท นหร อเท าท นได ให ความส าค ญก บป จจ ยด านสถานการณ แวดล อม และ นโยบายภาคร ฐ เป นส วนใหญ ได แก ป ญหาเร องการข นราคาว สด ก อสร างโดยเฉพาะเหล กเส นและ ป นซ เมนต สภาวะเง นเฟ อและสภาพคล องทางเศรษฐก จของประเทศเป นส วนใหญ ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดใหญ ด านการวางแผนพบม การวางแผนระยะยาว โดยหางานในสอดคล องก บท นของบร ษ ทและม งานเข าในบร ษ ทได เร อย ๆ ม การเปล ยนแปลงร ปแบบ การบร หารจ ดการภายใต การเปล ยนแปลงทางการเม องและเศรษฐก จในช วง 1-2 ป ด านการจ ดองค กร ส วนใหญ ธ รก จม การจ ดแบ งก จการเป นแผนก ตามหน าท และความร บผ ดชอบและใช สถานท ก อสร าง เป นหล กในการแบ งแผนก ม การจ ดท าเอกสารค าบรรยายล กษณะงาน ซ งเป นส งก าหนดหน าท งานและ แจ งให พน กงานร บทราบเพ อปฏ บ ต โดย แจ งให พน กงานทราบท กคร งท ม พน กงานเข ามาท างานใหม และม การมอบหมายงานก อนลงม อท างานในแต ละโครงการท กคร ง ด านการจ ดคนเข าท างาน ส วน ใหญ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน พ จารณาจากความสามารถในงานท ได ร บมอบหมาย ความสามารถ ในงาน และความขย นข นแข ง ด านการส งการ ส วนใหญ ม การเพ มค าตอบแทนในการท างานหร อส งอ น ท เป นเง น และให สว สด การเพ ม ด านการควบค ม ส วนใหญ ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานโดยฝ าย ตรวจสอบจากเจ าของโครงการ และผ บร หารร วมก นพ จารณาตามแบบของงานท ก าหนดให ก บงานท ได ด านการเง นและบ ญช ส วนใหญ ม การจ ายเง น ท งในร ปแบบของ เง นสด เช คจ ายล วงหน า เช ค และโอน เง นผ านทางธนาคาร แล วแต สถานการณ จะอ านวย ในการร บเง นส วนใหญ จะร บเป นเง นสด เช คส งจ าย ในนามของธ รก จ และโอนเง นผ านทางธนาคาร การเก บร กษาเง นจะอย ในร ปของการฝากธนาคาร พ นธบ ตรร ฐบาล อส งหาร มทร พย ในร ปแบบท ด น และส งหาร มทร พย ในร ปแบบเคร องจ กร และฝ าย 25 25

13 บ ญช จะร บผ ดชอบจ ดท าบ ญช โดยการด แลและก าก บของผ บร หาร สอดคล องและไม สอดคล องในบาง ประเด น ก บงานว จ ยของพ นศ กด ศร ทอง (2550 : 75-81) ซ งได ศ กษาเร อง สภาพท วไปของการจ ดการ ธ รก จร บเหมาก อสร างในจ งหว ดอ บลราชธาน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพท วไปของการจ ดการ ธ รก จร บเหมาก อสร างในจ งหว ดอ บลราชธาน และเพ อเปร ยบเท ยบกลย ทธ ของธ รก จร บเหมาะก อสร าง พบว า การประกอบธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างในจ งหว ด อ บลราชธาน ม รายละเอ ยดด งน 1. สภาพท วไปของการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง พบว า 1.1 ด าน การวางแผน ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างม การวางแผนระยะกลาง ระยะส นมากกว าการ วางแผนในระยะยาว ซ งไม สอดคล องก น 1.2 ด านการจ ดองค กร ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร าง ขนาดใหญ ม ระด บช นในการบร หารจ ดการเป นล าด บช นจากบนลงล าง ม การส งการข นตอนในการ มอบหมายงาน แบ งตามความสามารถโดยย ดหล กความถน ดของท มงาน คนงาน ม ผ ควบค มตรวจสอบ และผ บร หารตรวจสอบความก าวหน าของงานอ กคร ง 1.3 ด านการจ ดคนเข างาน กระบวนการ เล อกสรรพน กงานของผ ประกอบน ยมประกาศร บสม คร ค ดเล อก สอบส มภาษณ และสอบปฏ บ ต 1.4 ด านการส งการ ข นตอนในการมอบหมายงาน แบ งงานตามความสามารถในการบร หารโครงการ โดย ย ดหล กความถน ดของท มงานและคนงาน 1.5 ด านการควบค ม ว ธ การการควบค มการท างาน ผ ประกอบควบค มการท างานโดย ม ห วหน าตรวจสอบความก าวหน าของงาน และผ บร หารตรวจสอบ ความก าวหน าของงานอ กคร งหน ง 1.6 ด านบ ญช การเง น ข อม ลเก ยวก บแหล งเง นท น ผ ประกอบการ ส วนใหญ ใช แหล ง เง นท นจากธนาคาร และเครด ตจากร านค า ว ธ การจ ดการเง นท นหม นเว ยน ซ ง สอดคล องก น ผลการว จ ยสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตพ นท อ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ท ง 3 ขนาด พบว า ด านการวางแผนขนาดเล กม การวางแผนระยะส นไม เก น 1 ป ขนาด กลางม การวางแผนในช วง 1-2 ป และเปล ยนแปลงตามสภาพเศรษฐก จและการเม อง เช นเด ยวก บ ขนาดใหญ ท ม การวางแผนระยะยาว 2 ป ข นไป และเปล ยนแปลงตามสภาพเศรษฐก จและการเม อง ด านการจ ดองค การ ขนาดใหญ ม การจ ดแบ งก จการอย างช ดเจนและเป นล าด บช นมากกว าขนาดกลาง และขนาดเล ก ด านการจ ดคนเข าท างาน ขนาดเล กม การสรรหาเม อม การขาดแรงงาน ส าหร บขนาด กลางและใหญ ม แรงงานส ารองแต จ านวนไม มากเน องจากป ญหาการขาดแคลนแรงงาน ด านการส งการ ม การส งการเป นล าด บช นจนถ งส งงานโดยตรงต อผ ปฏ บ ต งานในขนาดใหญ ส าหร บขนาดเล กม การส ง การตรงต อผ ปฏ บ ต งานจากผ บร หารและเจ าของก จการ โดยม การน าค าตอบแทนเป นแรงจ งใจในการ ปฏ บ ต งาน ด านการควบค มม ห วหน างานตรวจสอบความก าวหน าของงาน และค ณภาพงานโดยขนาด ใหญ จะม ผ ว าจ างม กรรมการตรวจร วมด วย ด านการบ ญช การเง น ท งสามขนาดม แหล งเง นท นส วนใหญ เป นเจ าของธ รก จ เครด ตร านค าและธนาคาร ม การจ ายเง นท งในร ปแบบของเง นสด เช คจ ายล วงหน า 26 26

14 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน เช คและโอนเง นผ านธนาคาร การเก บร กษาเง นอย ในร ปแบบของการฝากธนาคาร พ นธบ ตรร ฐบาล อส งหาร มทร พย ในร ปแบบท ด น และส งหาร มทร พย ในร ปแบบเคร องจ กรสอดคล องก บการว จ ยของพ น ศ กด ศร ทอง (2550 : 75-81) ท เปร ยบเท ยบกลย ทธ ของธ รก จร บเหมาก อสร างโดยจ าแนกตามขนาด ของธ รก จ ร บเหมาก อสร างขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล ก พบว า ผ ประกอบการธ รก จร บเหมา ก อสร างขนาดใหญ ม ระด บช นในการบร หารจ ดการมากกว า 5 ระด บช นข นไป ผ ประกอบการขนาด กลาง ม ระด บช นในการบร หาร 3-5 ระด บช น ส วนผ ประกอบการขนาดเล กบร หารด วยเจ าของก จการ เอง ม ระด บช นในการบร หารไม เก น 3 ระด บ ประกอบการท ง 3 ขนาดส วนมากใช ว ธ การเบ กเง นเก น บ ญช เช คส งจ ายล วงหน า ต ว P/N เง นก ระยะยาว ว ธ การจ ดท าบ ญช ผ ประกอบการท ง 3 ขนาด มอบหมายให ฝ ายบ ญช โดยการก าก บด แลของผ บร หาร ในการท าบ ญช การเง น การเส ยภาษ ผ ประกอบการขนาดใหญ และขนาดกลางมอบหมายให ฝ ายบ ญช การเง น โดยช าระภาษ ตามผลการ ประกอบ ณ เวลาส นป ภาษ ส วนผ ประกอบการขนาดเล กเล อกใช การจ ายภาษ ณ ท จ ายเพ ยงว ธ เด ยว ระบบในการร บและจ ายเง น ผ ประกอบการขนาดใหญ และขนาดกลางส วนใหญ ใช ระบบการร บจ าย ผ านธนาคารเท าน น ส วนผ ประกอบการขนาดเล กม การร บเง นสดด วย ระบบการเก บร กษาเง น ผ ประกอบการท ง 3 ระด บน ยมเก บเง นเป นเง นสดในธนาคาร พ นธบ ตรร ฐบาล ลงท นในห น กองท น อส งหาร มทร พย ในร ปท ด น และส งหาร มทร พย ในร ปเคร องจ กร ข อเสนอแนะ จากผลการศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน เม อว เคราะห ลงไปในองค ประกอบท เป นรายละเอ ยดของเคร องม อการท าว จ ย พบว า สภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างย งม จ ดอ อน ผ ว จ ยจ งเห นสมควรยกข นมาเป น ข อเสนอแนะได ด งน 1. จากสภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการวางแผน ธ รก จจ งควรวางแผนงานให สอดคล องก บแรงงานท ม อาช พเกษตรกร ร วมด วย เช น ร บงานก อสร างในฤด เพาะปล กน อยลง หาแรงงานต างถ นท ไม ต องกล บไปเพาะปล ก หร อ เพ มค าจ างแรงงานให ช กจ งใจแรงงานมากย งข น ส าหร บป ญหาด านเคร องจ กรกลและเคร องท นแรง เน องจากเป นพ นท ห างไกลการเคล อนย ายเคร องจ กรกลหร อเคร องท นแรงจ งม ต นท นส ง ธ รก จร บเหมา ขนาดใหญ จ งควรสร างพ นธม ตรทางการค าเพ อร วมท นในการซ อหร อจ างเคร องจ กรผลหร อเคร องท น แรงขนาดใหญ 2. จากสภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการจ ดองค การ เพ อลดป ญหาการขาดแคลนแรงงาน ระยะส นเจ าของก จการควรม การพ ฒนาแรงงานให สามารถท าได หลายหน าท โดยการสอนงานจากห วหน างานหร อส งเข าร บการ 27 27

15 พ ฒนาจากหน วยงานของร ฐ ระยะกลางและระยะยาวควรม การต ดต อหน วยงานท ผล ตแรงงานเช น สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงาน หร อว ทยาล ยเทคน คในการป อนแรงงานให ก บก จการอย างต อเน องหร อ แม แต การร บน กศ กษาฝ กงานโดยให ค าตอบแทน จะสามารถแก ป ญหาด านการจ ดองค การได 3. จากสภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการจ ดคนเข าท างาน ผ บร หารควรม การวางแผนแก ไขป ญหาเก ยวก บการจ ด คนเข าท างานท งระยะส น และระยะยาว ระยะส นโดยการหม นเว ยนงาน (Rotate) ให พน กงานคนหน ง สามารถท างานได หลายหน าท หร อต ดต อพ นธม ตรธ รก จท จะสามารถย มต วผ ปฏ บ ต งานจากพ นธม ตร ในการปฏ บ ต งานเพ อรออ ตราก าล งท จะมาทดแทน ระยะยาวควรม การต ดต อประสานงานก บ หน วยงานของร ฐหร อเอกชนในการพ ฒนาและจ ดหาแรงงานให เหมาะสมก บความต องการของ ตลาดแรงงาน 4. จากสภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการส งการ หากม การต ดต อส อสารระหว างผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท ด อาจจะเก ด ความเห นอกเห นใจก น และน ามาซ งการอ ท ศตนเพ อก จการมากย งข นและอาจลดค าใช จ ายของก จการ ได ผ ร บเหมาจ งควรม ก จกรรมเพ อสร างส มพ นธ ซ งก นและก นในเทศกาลส าค ญต าง ๆ เช น ป ใหม สงกรานต ผ าป า ว นแรงงาน หร อท เร ยกว าการท าก จกรรมสร างความผ กพ นระหว างบ คลากร นอกเหน อจากการให ค าตอบจ างแรงงาน 5. จากสภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการควบค ม ก จการขนาดเล กและขนาดกลางควรม การตรวจสอบควบค มการ ปฏ บ ต งานเช นเด ยวก บก จการขนาดใหญ ค อม การตรวจสอบร วมก บท งเจ าของโครงการและผ ร บเหมา ตามแบบแปลนหร อข อตกลงระหว างก นก อนการท าส ญญาจะท าให ลดป ญหาด งกล าวได 6. จากสภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการบ ญช การเง น ธ รก จร บเหมาต องแจ งให ล กค าทราบล วงหน าก อนการเบ กค างวด เพ อให ล กค าเตร ยมเง นค างวดให ตามก าหนดในส ญญาเพ อลดป ญหาในการไม ได ร บค างวดตาม ระยะเวลาท ก าหนด และก จการควรจะท าการศ กษาหร อให ความสนใจท จะทราบถ งอ ตราดอกเบ ยจ าย ท สามารถทราบล วงหน าได หากม การบร หารจ ดการอ ตราผลตอบแทนหร ออ ตราก าไรจากการร บงาน เหมาก อสร าง และควบค มค าใช จ ายท งค าจ างแรงงาน ค าว สด ก อสร าง และควบค มเวลาในการ ด าเน นการได ผ ร บเหมาจะสามารถท าก าไรจากการด าเน นธ รก จได มาก และในขณะเด ยวก นส าหร บ การส นเช อว สด หร ออ ปกรณ ก อสร างหากม การบร หารจ ดการบ ญช การเง นอย างม ประส ทธ ภาพก จการ อาจไม จ าเป นต องจ ายดอกเบ ยให ก บค ได ด วย 28 28

16 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ข อเสนอแนะสาหร บการว จ ยคร งต อไป จากการว จ ยเร อง สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ผ ว จ ยม ความสนใจในการศ กษาค นคว าคร งต อไป ด งน 1. ศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างอาคารสาธารณะและอาคารอย อาศ ยในเขต พ นท จ งหว ดอ บลราชธาน 2. ศ กษาป จจ ยท ส งผลต อความส าเร จในธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ร บเหมาในเขตพ นท จ งหว ดอ บลราชธาน 3. ศ กษาป จจ ยท ส งผลกระทบต อการขยายต วของธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตจ งหว ด อ บลราชธาน 4. ศ กษาล กษณะหร อค ณสมบ ต ของผ ร บเหมาก อสร างในเขตพ นท จ งหว ดอ บลราชธาน ท ประสบความส าเร จ ก ตต กรรมประกาศ ว ทยาน พนธ ฉบ บน ส าเร จได อย างสมบ รณ ด วยความอน เคราะห ให ค าปร กษาอย างด ย งจาก ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ก ตต มา จ งส วด ประธานกรรมการท ปร กษา และได ร บความอน เคราะห จาก รอง ศาสตราจารย ป ยกน ฏฐ โชต วน ช รองศาสตราจารย ดร.ทองใบ ส ดชาร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เพ ญศ ร โชต พ นธ และผ ช วยศาสตราจารย ประนอม ค าผา ผ เช ยวชาญตรวจสอบเคร องม อว จ ย ท ได ให ความ กร ณาให ค าปร กษาและเอาใจใส ตรวจสอบว ทยาน พนธ เพ อให ได ความสมบ รณ ท กข นตอน ผ ว จ ยได ร บค าช แนะด วยด จากคณาจารย ประจ าหล กส ตรบร การธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน โดยเฉพาะอย างย งอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร. ก ตต มา จ งส วด และ ผศ. ประนอม ค าผา ท คอยให ความช วยเหล อแนะน าจนท าให ว ทยาน พนธ เล มน ส าเร จได ด วยด นอกจากน ขอขอบพระค ณ ค ณพ อว เช ยร โกศล ค ณแม ค าพอง ทองบ อ ผ ให ก าเน ด ข าพเจ ามาและเล ยงด มาจนม ว นน ขอบค ณสาม ค ณจ าร ส ภาพ นธ ท คอยเป นก าล งใจและย นเค ยงข าง อย เสมอ ขอบค ณ พ ๆ เพ อน ๆ M.B.A. ร น 9 ท กคน โดยเฉพาะย ง ค ณจร ญ จ นทร พวง ค ณประว ตร ศ ลธรรมพาน ช ค ณร นทรา แก วประด ษฐ ท คอยกระต น ช แนะในการท าว ทยาน พนธ เล มน มาโดยตลอด ส ดท ายขอมอบประโยชน อ นพ งม จากการศ กษาว ทยาน พนธ ฉบ บน เพ อบ ชาค ณบ ดา มารดา คร อาจารย ตลอดจนผ ม พระค ณท กๆ ท าน 29 29

17 เอกสารอ างอ ง ธนพล พ งตน. (2553). ประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ประกอบการใน เขต.จ งหว ดม กดาหาร. ว ทยาน พนธ ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ อ บลราชธาน. พ นศ กด ศร ทอง. (2551). การศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในจ งหว ดอ บลราชธาน. ว ทยาน พนธ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน, เมธา ไชยโย. ป จจ ยท ส งผลกระทบต อการบร หารงานธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ร บเหมาในเขต กร งเทพมหานคร. ว ทยาน พนธ ว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล า ธนบ ร, อมรร ตน ส คนชะศ ร. การด าเน นธ รก จร บเหมาก อสร างในจ งหว ดอ ดรธาน. ว ทยาน พนธ บร หารธ รก จ มหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม,

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ A Study of the Community Enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaubkhirikhan Province

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 2 คานา ตามท บร ษ ท อ กร งเทพ จ าก ด ได ย ายสถานท ประกอบก จการมาด าเน นการ ณ พ นท เช าราชพ สด กรมธนาร กษ ภายในอ ราชนาว มห ดลอด

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน นการก อสร างโครงการขนาดกลาง ธ นวาคม 2551 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน A Study of Participation in Establishing Annual Strategic Plan of Staff at Christian University of

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information