วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6"

Transcription

1 สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน Construction Management Business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province กนกวรรณ โกศล a * ก ตต มา จ งส วด, Ph.D. b a บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน b ผ ช วยศาสตราจารย คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน *Corresponding Author. address: บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค 1) เพ อศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขต อ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน และ 2) เพ อศ กษาสภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จ ร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ผ ว จ ยใช ว ธ การเล อกต วอย างแบบเจาะจง จากผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขต อ าเภอเข องใน ของส าน กงานธ รก จการค าจ งหว ดอ บลราชธาน จ านวน 20 ราย เคร องม อท ใช ใน การศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ในคร งน เป นแบบส มภาษณ เช งล กท ผ ว จ ยสร างข นโดยได แนวค ดจากทฤษฎ การจ ดการ การจ ดการงานก อสร าง และงานว จ ยท เก ยวข องก บห วข อว จ ย เพ อส มภาษณ ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างท ได จากการ ส มต วอย างแบบเจาะจง โดยแบ งแบบส มภาษณ ออกเป น 3 ส วน ด งน ส วนท 1 ค อ แบบเก บข อม ล พ นฐานของธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ประกอบด วย ร ปแบบการ จดทะเบ ยนของธ รก จ ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จ ท นจดทะเบ ยน ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง และจ านวนบ คลากรในธ รก จ ส วนท 2 ค อ แบบส มภาษณ ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างใน 6 ประเด น ค อ การศ กษาด านการวางแผน ด านการจ ดการองค กร ด านการจ ดคนเข าท างาน ด านการส ง การ ด านการควบค ม และด านการบ ญช การเง น ส วนท 3 ค อ ป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จ ร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ผลการว จ ยพบว า 1. สภาพธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ผ ประกอบการ ธ รก จร บเหมาท ง 3 ขนาด ม ร ปแบบเป นห างห นส วน ขนาดเล กม ท นจดทะเบ ยนระหว าง ล าน บาท ขนาดกลาง ม ท นจดทะเบ ยนระหว าง ล านบาท และขนาดใหญ ม ท นจดทะเบ ยน 6 ล าน บาทข นไป ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จขนาดเล กระหว าง 6-10 ป และ10 ป ข นไป ส าหร บขนาด กลางและขนาดใหญ ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ขนาดเล กเป นงานอาคารพ กอาศ ย ขนาดกลาง 14 14

2 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน และขนาดใหญ เป นงานอาคารสาธารณะ จ านวนบ คลากรฝ ายส าน กงาน ขนาดเล กและขนาดกลาง ระหว าง 1-3 คน ส าหร บขนาดใหญ ระหว าง 6-10 คน และฝ ายงานก อสร าง ขนาดเล กน อยกว า 20 คน ขนาดกลางระหว าง คน และขนาดใหญ ร อย 200 คนข นไป 2. สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด าน การวางแผน ธ รก จท ง 3 ขนาดจะม การทบทวนและปร บปร งแผนงานท กคร งท เก ดป ญหา ม การ มอบหมายงานเป นคร งคราว ม การแบ งสายงานบ งค บบ ญชาอย างช ดเจน แต สามารถย ดหย นให ม การ ต ดต อข ามข นตอนได บ างตามความเหมาะสม ม การจ ดแบ งก จการเป นแผนกตามหน าท และความ ร บผ ดชอบ ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานพ จารณาจากความสามารถในงานท ได ร บมอบหมาย ความสามารถในงาน และความขย นข นแข ง ม การเพ มค าตอบแทนหร อสว สด การเพ อเป นแรงจ งใจใน การปฏ บ ต งาน ม การก าหนดมาตรฐานการท างานจะพ จารณาจากค ณภาพของงาน ระยะเวลาท ใช ใน การด าเน นงาน และต นท นของงาน ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานโดยฝ ายตรวจสอบจากเจ าของ โครงการและผ บร หารร วมก นพ จารณาตามแบบของงานท ก าหนด ร บเง นส วนใหญ จะร บเง นสดและเช ค ส งจ ายในนามของธ รก จ แหล งเง นท นจะเป นของเจ าของธ รก จ เครด ตจากร านค า และม การจ ายเง นท ง ในร ปแบบของเง นสด เช คจ ายล วงหน า เช ค และโอนเง นผ านธนาคาร 3. สภาพการป ญหาการจ ดการของธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ส วนใหญ จ านวนแรงงานไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงพอ และค าแรงงานส ง ป ญหาอ ปสรรคเร องเคร องม อ เคร องจ กรกล เคร องท นแรงม ข อจ าก ดด านราคาและค าใช จ ายส ง ป ญหาด านแรงงานและมาตรฐานด านฝ ม อ ท าให งานท ได ร บมอบหมายจากผ บร หารไม เป นไปตามท วางแผน การส งการแรงงานม กไม ปฏ บ ต ตามค าส ง ความร ท แตกต างก นท าให ม ป ญหาด านการส อสาร ด านการควบค ม ผ ควบค มาไม ร ไม เข าใจต องานท ได ร บมอบหมาย ไม ม ประสบการณ ขาดความเด ดขาดในการต ดส นใจและหว งผลประโยชน มากไป และ ม เง นท นไม เพ ยงพอในการก อสร างและเบ กเง นตามงวดงานไม ได หร อไม ตรงตามระยะเวลาท ก าหนด คาสาค ญ: สภาพการจ ดการ, ธ รก จร บเหมาก อสร าง Abstract The purposes of this study were to study the management and problem of construction business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province. The samples used in this research were 20 construction entrepreneurs in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province, selected by purposive sampling method. The 15 15

3 research instrument was an interview which examined by 5 specialists. The collected data were analyzed by using content analysis from qualitative method. The research findings were as follows: 1. The largest groups of entrepreneurs were partnership. The capital were million baht for small business, million baht for middle business and from 6 million baht up for large business. Duration of running business was 6-10 years for small business and 10 years up for middle and large business. Construction category was residential for small business and public buildings for middle and large business. Staffing in the office between 1-3 people for small and middle business, 6-10 people for large business, constructional staffs were 20 people, people and 200 people up according to each business. 2. Construction business management in business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province found that all size of business reviewed and updated plan every time when they had problems. They occasionally assigned work to the workers, but had clearly commanded line and also were appropriate flexible to contact over step. There were separated into division according to responsibilities. They evaluated each job by using ability laboriousness to increase welfare and compensation. They defined performance standards by using quality duration and capital of work. There were audited by the owners of the project and managers by following plan of work. They received cash and cheque, pay by cash, cheque, prepaid cheque and baking transfer money. The capital source came from the business owner and store credit. 3. The large problem of construction business in Khueang nai District, Ubon Ratchathani Province was labor issues such as lacking of labor, inexperience and high wages. There were less of savers, high price and rental charge. Labor issues and labor skill affected to the manager s plan and order. Supervisors were not good enough in their job influence decision making and sometimes more desire their own profit. Finance problem came from not receiving money from the owner in the appropriated time. Keywords: Management, Construction business 16 16

4 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน บทนา อ ตสาหกรรมร บเหมาก อสร างจ ดเป นอ ตสาหกรรมพ นฐานท ส าค ญของประเทศ โดยเก ยวข อง ก บผ ประกอบการ และการจ างงานจ านวนมากในแต ละป ท สามารถส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ต ความเป นอย ของประชาชนให ด ข นกว าเด ม ซ งผลผล ตท ได ประกอบด วย ส งปล กสร างต างๆ ท เอ อต อ การด ารงช ว ตของมน ษย ได แก ท อย อาศ ย โรงงาน สถาบ นการศ กษา สถานสาธารณส ข เป นต น ธ รก จ ก อสร างเป นธ รก จท แตกต างจากธ รก จอ นซ งม ล กษณะเฉพาะค อ เป นงานท ท าในท โล งแจ ง ภายใต สภาพด นฟ าอากาศท แปรปรวนตลอดเวลา ใช บ คลากรร วมงานจ านวนมากหลากหลายอาช พ หลาย ระด บความร ความสามารถ ม การเปล ยนแปลงนายจ างได ง ายและรวดเร ว ม แผนการปฏ บ ต งานได ตลอดเวลา เพราะม ต วแปรท ก าหนดการเปล ยนแปลงน น เช น ฝนตกหน ก ว สด อ ปกรณ ก อสร างขาด ตลาด และความข ดแย งในการท างาน เป นต น สถานท ท างานจะเปล ยนไปเร อยๆ เม อเสร จโครงการ หน งก ย ายไปอ กโครงการหน ง ท งท อย ในท องถ นเด ยวก นและอย ต างท องถ น จ งต องม การขนย ายป จจ ย ต างๆ และบ คลากรไปด วยเสมอ งานก อสร างเป นงานซ งอ นตรายต อช ว ตและทร พย ส นส ง ม ค าใช จ าย ในการด าเน นงานส ง ม การข ดแย งก นระหว างผ ร วมงานและผ เก ยวข องค อนข างส งและตลอดเวลา ด าเน นการ และเม อเก ดการผ ดพลาดของงาน การแก ไขจะย งยากมากต องเส ยเวลาและค าใช จ าย ค อนข างส ง อน งส าหร บเศรษฐก จในจ งหว ดอ บลราชธาน ย งคงขยายต วอย างต อเน อง ในป 2554 การ บร โภคภาคเอกชนย งคงขยายต วจากการใช จ ายภาคร ฐท ปร บต วเพ มข นเพราะได ร บงบประมาณเพ มข น จากป 2553 ท งงบประจ าและงบลงท น ส งผลให การลงท นภาคเอกชนขยายต ว ประกอบก บธนาคาร เร งปล อยส นเช อเพ อกระต นการลงท นภาคเอกชนตามนโยบายกระต นเศรษฐก จตามโครงการบ านหล ง แรกในช วงกลางป (จ ลสารพยากรณ เศรษฐก จจ งหว ดอ บลราชธาน ฉบ บท 9/2554) อ าเภอเข องในม ผ ด าเน นธ รก จร บเหมาก อสร างอย 33 ราย ราย (ส าน กงานพ ฒนาธ รก จ การค าจ งหว ดอ บลราชธาน : 2554) ม ท งผ ประกอบการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล ก ต างก ได ร บผลกระทบจากป ญหาและอ ปสรรคจากป ญหาในด านต างๆ เน องมาจากหลายสาเหต ด งน ป ญหา ด านการขาดแคลนแรงงาน ป ญหาจากปร บค าจ างแรงงานท ส งข น แรงงานขาดท กษะในการประกอบ อาช พ และอ กหลายป จจ ยท ม ผลต อการบร หารงานก อสร าง ท งในด าน เง นท น ก าล งคน เคร องท นแรง ว สด อ ปกรณ ก อสร างท แตกต างก น และผ บร หารของก จการแต ละรายก ม หล กการบร หารจ ดการงาน ก อสร างท แตกต างก นออกไป ท าให ก จการได ร บผลกระทบตามไปด วยและม ว ธ การร บม อก บป ญหา สภาวะเศรษฐก จท แตกต างก นไป จ งม ก จการท สามารถย งคงด าเน นการอย ได และม ก จการท ต องป ด ก จการลง 17 17

5 ว ตถ ประสงค ในการว จ ย 1. เพ อศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน 2. เพ อศ กษาสภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอ เข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ขอบเขตของการว จ ย ขอบเขตของเน อหา การศ กษาเร อง สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ม งประเด นสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน โดยศ กษารวบรวมข อม ลจากแหล งต างๆด งน 1. แหล งปฐมภ ม เก บจากแหล งข อม ลโดยตรง โดยใช แบบส มภาษณ จากกล มต วอย าง ท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ ผ ประกอบธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องในจ งหว ดอ บลราชธาน 2. แหล งท ต ยภ ม เป นแหล งข อม ลท ได จากการศ กษาและค นคว าหน งส อ วารสาร เอกสาร ว ชาการ ต วเลขสถ ต อ นเตอร เน ต บทความ และเอกสารอ นๆ ท เก ยวข องก บการร บเหมาก อสร างใน เขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ประชากรและกล มต วอย าง ประชากร ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างท ม รายช อใน ทะเบ ยนรายนามผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ของ ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ดอ บลราชธาน จ านวน 33 ราย ว ธ การดาเน นงาน 1. เคร องม อท ใช ในการศ กษาสภาพการจ ดการธรก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ในคร งน เป นแบบส มภาษณ เช งล กท ผ ว จ ยสร างข นโดยได แนวค ดจากทฤษฎ การ จ ดการ การจ ดการงานก อสร าง และงานว จ ยท เก ยวข องก บห วข อว จ ย เพ อส มภาษณ ผ ประกอบการ ธ รก จร บเหมาก อสร างท ได จากการส มต วอย างแบบเจาะจง โดยแบ งแบบส มภาษณ ออกเป น 3 ส วน ด งน ส วนท 1 ค อ แบบเก บข อม ลพ นฐานของธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ประกอบด วย ร ปแบบการจดทะเบ ยนของธ รก จ ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จ ท นจด ทะเบ ยน ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง และจ านวนบ คลากรในธ รก จ 18 18

6 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ส วนท 2 ค อ แบบส มภาษณ ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างใน 6 ประเด น ค อ การศ กษาด านการวางแผน ด านการจ ดการองค กร ด านการจ ดคนเข าท างาน ด านการส งการ ด านการ ควบค ม และด านการบ ญช การเง น ส วนท 3 ค อ ป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน 2. การทดสอบ น าแบบส าภาษณ เสนอผ เช ยวชาญจ านวน 5 ท าน เพ อตรวจสอบความ บกพร อง และแก ไขตามค าแนะน า จากน นน าแบบส มภาษณ ท ปร บปร งแล วไปทดลองใช ก บกล ม ต วอย างท เป นผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร าง อ าเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน จ านวน 5 ช ด ท ไม ใช กล มต วอย างแล วน ากล บมาปร บปร งแก ไขแบบส มภาษณ ให สอดคล องก บข อม ลท ได จากการ ส มภาษณ อ กคร งหน ง จากน นน าแบบส มภาษณ ท ปร บปร งแล วเสนอต ออาจารย ท ปร กษาเพ อตรวจแก น าแบบส มภาษณ ท ได ร บการแก ไขจากอาจารย ท ปร กษาในคร งส ดท าย ไปเก บข อม ลจร งตามกล ม ต วอย างท ก าหนดไว 3. การเก บรวบรวมข อม ล ผ ว จ ยจะด าเน นการเก บรวบรวมข อม ล โดยแบ งเป นข นตอนด งน 3.1 ผ ศ กษาน าหน งส อขอความร วมม อในการเก บข อม ลการว จ ย จากคณะบร หารธ รก จและ การจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชอ บลราชธาน ไปเก บข อม ลโดยใช แบบส มภาษณ จาก ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องในจ งหว ดอ บลราชธาน 3.2 ก าหนดเป าหมายในการจดบ นท กข อม ลท จะน ามาใช ในงานว จ ยท เก ยวข อง 3.3 ด าเน นการเก บรวบรวมข อม ลจากผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างท เป นกล ม ต วอย าง 3.4 ด าเน นการต ดต อผ ให ข อม ล ช แจงว ตถ ประสงค ในการส มภาษณ และขอน ดหมายเพ อ ส มภาษณ และเก บรวบรวมข อม ลตามท ได ต งประเด นไว 3.5 ด าเน นการออกไปส มภาษณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3.6 น าข อม ลท รวบรวมได มาตรวจสอบความสมบ รณ เพ อว เคราะห ข อม ลต อไป 4. การว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยด าเน นการว เคราะห ข อม ลตามข นตอนด งน น าข อม ลท รวบรวมได จากผ ประกอบธ รก จร บเหมาก อสร างมาตรวจสอบความ สมบ รณ 4.2 ด าเน นการว เคราะห ผลโดยการพ จารณาเน อหา (Content analysis) ตามระเบ ยบว จ ย เช งค ณภาพ (Qualitative method) 19 19

7 สร ปและอภ ปรายผลการว จ ย สร ปผลการว จ ย สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ตาม ว ตถ ประสงค ข อท 1 จากการศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน พบว า ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดเล ก ม ร ปแบบการประกอบการส วน ใหญ เป นห างห นส วนจ าก ด และรองลงมาเป นบร ษ ทจ าก ด ส วนใหญ ม ท นจดทะเบ ยนระหว าง ล านบาท รองลงมาน อยกว า 1 ล านบาท ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จส วนใหญ ระหว าง 6 10 ป รองลงมาระหว าง 2 5 ป และ 10 ข นไป ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ส วนใหญ เป นงานอาคาร พ กอาศ ย รองลงมางานโยธา จ านวนบ คลากรฝ ายส าน กงานท งหมดระหว าง 1 3 คน และฝ ายงาน ก อสร าง ส วนใหญ น อยกว า 20 คน รองลงมาระหว าง คน ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดกลาง ม ร ปแบบการประกอบการส วนใหญ เป น ห างห นส วนจ าก ด และรองลงมาเป นบร ษ ทจ าก ด ส วนใหญ ม ท นจดทะเบ ยนระหว าง ล านบาท รองลงมาระหว าง ล านบาท ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จส วนใหญ 10 ป ข นไป รองลงมา ระหว าง 6 10 ป ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ส วนใหญ เป นงานอาคารสาธารณะ รองลงมา อาคารพ กอาศ ย และงานโยธา จ านวนบ คลากรฝ ายส าน กงานส วนใหญ ระหว าง 1 3 คน รองลงมา ระหว าง 4 5 คน และฝ ายงานก อสร าง ส วนใหญ ระหว าง รองลงมา 200 คนข นไป และ ระหว าง คน ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดใหญ ม ร ปแบบการประกอบการส วนใหญ เป นห าง ห นส วนจ าก ด และรองลงมาเป นบร ษ ทจ าก ด ส วนใหญ ม ท นจดทะเบ ยน 6 ล านบาทข นไป ระยะเวลา ในการด าเน นธ รก จส วนใหญ 10 ป ข นไป ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ส วนใหญ เป นงานอาคาร สาธารณะ รองลงมางานโยธา จ านวนบ คลากรฝ ายส าน กงานส วนใหญ ระหว าง 6-10 คน และฝ าย งานก อสร าง 200 คนข นไป สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดเล กในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ จะม การทบทวนและปร บปร งแผนงานท กคร งท เก ดป ญหา และเม อม การ ร บเหมาก อสร างธ รก จจะม การวางแผนการท างานโดยการตรวจสอบสถานท ก อสร าง จ ดหาว สด และ วางแผนคนงาน ด านการจ ดองค กร ส วนใหญ ม การมอบหมายงานเป นคร งคราว ด านการจ ดคนเข า ท างาน ส วนใหญ ผลการประเม นผลการปฏ บ ต งานท ได จะน าไปพ จารณาข นค าตอบแทน ม การจ าย ค าตอบแทนในร ปของค าจ างรายเด อน ค าจ างรายว นและค าท างานล วงเวลา ด านการส งการ ส วนใหญ ม การเพ มค าตอบแทนเพ อเป นแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน ด านการควบค ม ส วนใหญ ในการก าหนด 20 20

8 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มาตรฐานในการท างาน เจ าของก จการจะเป นผ ก าหนด ด านการบ ญช การเง น ส วนใหญ ในการร บเง น ส วนใหญ จะร บเง นสดและเช คส งจ ายในนามของธ รก จ สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดกลาง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ ม การทบทวนและปร บปร งแผนงาน เม อม การเก ดป ญหาข น ธ รก จจะม การวางแผนงานโดยอาศ ยความพร อมด านการเง น ความสามารถในการด าเน นงานก อสร าง และความพร อมด านบ คลากร ด านการจ ดองค กร ส วนใหญ ม การแบ งสายการบ งค บบ ญชาช ดเจน แต สามารถย ดหย นให ม การต ดต อข ามข นตอนได บ างตามความเหมาะสม ด านการจ ดคนเข าท างาน ส วน ใหญ ธ รก จม การประเม นการปฏ บ ต งาน โดยพ จารณาตามความสามารถในงานท ได ร บมอบหมาย ความสามารถท นอกเหน อจากท ได ร บมอบหมาย และความขย นข นแข ง ธ รก จให สว สด การพน กงาน ตามท กฎหมายแรงงานก าหนด และม สว สด การอ นๆ เพ ม ม บร การรถร บ-ส ง อาหารกลางว น และให ท พ กอาศ ย ม การจ ายค าตอบแทน ในร ปของค าจ างรายเด อน ค าจ างรายว น ค าท างานล วงเวลา และ โบน สบางคร งตามเทศกาล ด านการส งการ ส วนใหญ ม การเพ มค าตอบแทนในการท างานหร อส งอ นท เป นเง น และข นเง นเด อน เพ อเป นแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน ด านการควบค ม ส วนใหญ มาตรฐานใน การท างานจะพ จารณาจากค ณภาพของงาน ระยะเวลาท ใช ในการด าเน นงาน และต นท นของงาน ม การรายงานผลเป นคร งคราว โดยรายงานเป นวาจา และร ปถ ายงานก อสร างประกอบ ด านการบ ญช การเง น ส วนใหญ แหล งเง นท นส วนใหญ จะเป นของเจ าของธ รก จ เครด ตจากร านค า และธนาคาร สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดใหญ ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ ปร มาณงานก อสร าง สภาวะเศรษฐก จ ค แข งข น นโยบายของร ฐด านการ ก อสร าง และภ ยธรรมชาต เป นป จจ ยในการด าเน นแผนงานของธ รก จ และธ รก จจะพ จารณาร บงาน ก อสร างจาก วงเง นงบประมาณค าก อสร าง ระยะเวลาท ก าหนดในร ปแบบรายการก อสร าง ความใกล ไกล ของสถานท ก อสร าง ก าล งคน ว สด อ ปกรณ ก อสร าง เคร องม อ เคร องจ กรกล เคร องท นแรง ความ เส ยงของงาน และแหล งเง นก ด านการจ ดองค กร ส วนใหญ ธ รก จม การจ ดแบ งก จการเป นแผนก ตาม หน าท และความร บผ ดชอบและใช สถานท ก อสร างเป นหล กในการแบ งแผนก ม การจ ดท าเอกสารค า บรรยายล กษณะงาน ซ งเป นส งก าหนดหน าท งานและแจ งให พน กงานร บทราบเพ อปฏ บ ต โดย แจ งให พน กงานทราบท กคร งท ม พน กงานเข ามาท างานใหม และม การมอบหมายงานก อนลงม อท างานในแต ละโครงการท กคร ง ด านการจ ดคนเข าท างาน ส วนใหญ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน พ จารณาจาก ความสามารถในงานท ได ร บมอบหมาย ความสามารถในงาน และความขย นข นแข ง ด านการส งการ ส วนใหญ ม การเพ มค าตอบแทนในการท างานหร อส งอ นท เป นเง น และให สว สด การเพ ม ด านการ ควบค ม ส วนใหญ ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานโดยฝ ายตรวจสอบจากเจ าของโครงการ และผ บร หาร ร วมก นพ จารณาตามแบบของงานท ก าหนดให ก บงานท ได ด านการเง นและบ ญช ส วนใหญ ม การ 21 21

9 จ ายเง น ท งในร ปแบบของ เง นสด เช คจ ายล วงหน า เช ค และโอนเง นผ านทางธนาคาร แล วแต สถานการณ จะอ านวย ในการร บเง นส วนใหญ จะร บเป นเง นสด เช คส งจ ายในนามของธ รก จ และโอน เง นผ านทางธนาคาร การเก บร กษาเง นจะอย ในร ปของการฝากธนาคาร พ นธบ ตรร ฐบาล อส งหาร มทร พย ในร ปแบบท ด น และส งหาร มทร พย ในร ปแบบเคร องจ กร และฝ ายบ ญช จะร บผ ดชอบ จ ดท าบ ญช โดยการด แลและก าก บของผ บร หาร สภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ตามว ตถ ประสงค ข อท 2 สภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดเล กในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ ม ป ญหาในการวางแผนงานก อสร างด านก าล งคน พบ จ านวนแรงงานไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงพอ และค าแรงงานท ส งท าให ธ รก จเก ดป ญหาในด านการวางแผนก าล งคนให เหมาะสมก บงานแต ละไซน งาน ด านการจ ดองค การ ส วนใหญ ป ญหาในการจ ดการองค การ ในเร องการมอบหมายงานพบ จ านวนบ คลากรไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงพอ ท าให งานท ได ร บมอบหมายจากผ บร หารไม เป นไปตามท ได วางแผนไว ด านการจ ดคนเข า ท างาน ส วนใหญ ม ป ญหาการจ ดการก าล งคน พบจ านวนแรงงานไม เพ ยงพอในการก อสร าง ด านการส ง การ ส วนใหญ พบป ญหาในเร องการส งการ พบแรงงานม กไม ปฏ บ ต ตามค าส งของผ บร หาร และป ญหา ในเร องการต ดต อส อสาร พบความร ท ต างก น ท าให การต ดต อส อสารในบางคร งผ ดพลาด ด านการ ควบค ม ส วนใหญ ป ญหาในการควบค มงานก อสร าง พบผ ควบค มงานส วนใหญ ม กจะไม ร ไม เข าใจต อ งานท ได ร บมอบหมาย หร อประสบการณ ในการท างานไม เพ ยงพอ ไม ม ความเด ดขาดในการต ดส นใจ หว งผลประโยชน ส วนต วมากเก นไป ด านการบ ญช การเง น ส วนใหญ ป ญหาด านการเง น พบธ รก จม เง นท นไม เพ ยงพอในการก อสร าง และเบ กเง นตามงวดงานไม ได หร อไม ตรงตามระยะเวลาท ก าหนด ว ธ การแก ไขป ญหาโดยรวม ส วนใหญ ผ ค ด ก าหนด ว ธ แก ไขป ญหาในการจ ดการธ รก จเป น เจ าของ ก จการและครอบคร ว พบเจ าของก จการหร อครอบคร ว และธ รก จจะเร มกระบวนการแก ไขป ญหาใน การจ ดธ รก จเม อใด พบเม อเก ดป ญหาหน างาน สภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดกลาง ในเขตอ าเภอเข อง ใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ ป ญหาในการวางแผนงานก อสร างด านก าล งคน พบ จ านวนแรงงานไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงพอ และค าแรงงานท ส ง ท าให ธ รก จเก ดป ญหาในด านการวางแผนก าล งคนให เหมาะสมก บงานแต ละไซน งาน ด านการจ ดองค การ ส วนใหญ ป ญหาในการจ ดการองค การ ในเร องการจ ดแบ งสายการ บ งค บบ ญชา พบจ านวนบ คลากรท ม จ านวนจ าก ดไม สามารถแบ งสายการบ งค บบ ญชาได ช ดเจน ด าน 22 22

10 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน การจ ดคนเข าท างาน ส วนใหญ ป ญหาทางด านแรงงาน พบขาดแคลนแรงงานท ม ประสบการณ ช างฝ ม อ และป ญหาในการค ดเล อกพน กงานเข าท างาน พบประสบการณ ในการท างานไม เพ ยงพอ และบ คลากร ม ให เล อกจ านวนจ าก ด ผ บร หารไม สามารถเล อกได ด านการส งการ ส วนใหญ ป ญหาเร องการส งการ พบแรงงานม กไม ปฏ บ ต ตามค าส งของผ บร หาร ด านการควบค ม ป ญหาในการควบค มงานก อสร าง พบว าม ป ญหาผ ควบค มงานส วนใหญ ม กจะไม ร ไม เข าใจต องานท ได ร บมอบหมาย หร อประสบการณ ใน การท างานไม เพ ยงพอ ไม ม ความเด ดขาดในการต ดส นใจ หว งผลประโยชน ส วนต วมากเก นไป ด านการ บ ญช การเง น ป ญหาด านการเง น พบธ รก จม เง นท นไม เพ ยงพอในการก อสร าง และเบ กเง นตามงวดงาน ไม ได หร อไม ตรงตามระยะเวลาท ก าหนด ว ธ การแก ไขป ญหาโดยรวม ส วนใหญ ผ ค ดก าหนดว ธ แก ไข ป ญหาในการจ ดการธ รก จ เป น เจ าของก จการและห นส วน สภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดใหญ ในเขตอ าเภอเข อง ใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการวางแผน ส วนใหญ ป ญหาในการวางแผนงานก อสร าง ด านเคร องม อ เคร องจ กรกล เคร องท นแรง พบเคร องม อ เคร องจ กรกล เคร องท นแรง ม ข อจ าก ดด าน ราคา และ ค าใช จ ายส ง ด านการจ ดองค กร ส วนใหญ ป ญหาในการจ ดการองค การ ในเร องการมอบหมายงาน พบ จ านวนบ คลากรไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงพอ ท าให งานท ได ร บมอบหมายจากผ บร หารไม เป นไปตามท ได วางแผนไว และระบบการ มอบหมายงานก อให เก ดความส บสน และป ญหาในการจ ดการองค การ ในเร องการจ ดแบ งสายการ บ งค บบ ญชา พบบ คลากรไม ปฏ บ ต ตามระบบท ได จ ดแบ งไว เท าท ผ บร หารพ งพอใจ ด านการจ ดคนเข า ท างาน ส วนใหญ ป ญหาทางด านแรงงาน พบขาดแคลนแรงงานท ม ประสบการณ ช างฝ ม อ และ ประสบการณ ในการท างานไม เพ ยงพอ ด านการส งการ ป ญหาเร องการส งการ พบแรงงานม กไม ปฏ บ ต ตามค าส งของผ บร หาร และป ญหาในเร องการต ดต อส อสาร พบความร ท ต างก น ท าให การ ต ดต อส อสารในบางคร งผ ดพลาด ด านการควบค ม ป ญหาในการควบค มงานก อสร าง พบผ ควบค มงาน ส วนใหญ ม กจะไม ร ไม เข าใจต องานท ได ร บมอบหมาย หร อประสบการณ ในการท างานไม เพ ยงพอ ไม ม ความเด ดขาดในการต ดส นใจ หว งผลประโยชน ส วนต วมากเก นไป ด านการบ ญช การเง น ป ญหาด าน การเง น พบธ รก จม เง นท นไม เพ ยงพอในการก อสร าง และเบ กเง นตามงวดงานไม ได หร อไม ตรงตาม ระยะเวลาท ก าหนด ว ธ การแก ไขป ญหาโดยรวม ส วนใหญ ผ ค ด ก าหนด ว ธ แก ไขป ญหา ในการจ ดการ ธ รก จ พบห วหน างาน เจ าของก จการและห นส วน และแนวทางท ใช ในการแก ไขป ญหาในการจ ดการ ธ รก จ พบ ห วหน างานหร อผ ร บผ ดชอบแก ไขป ญหาในเบ องต น อภ ปรายผลการว จ ย จากผลการศ กษาการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน เพ อศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน และ 23 23

11 ศ กษาสภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน พบว าผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดเล ก พบร ปแบบการประกอบการส วนใหญ เป นห างห นส วนจ าก ด ม ท นจดทะเบ ยนระหว าง ล านบาท ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จส วน ใหญ ระหว าง 6 10 ป ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ส วนใหญ เป นงานอาคารพ กอาศ ยจ านวน บ คลากรฝ ายส าน กงานท งหมดระหว าง 1 3 คน และฝ ายงานก อสร าง ส วนใหญ น อยกว า 20 คน และธ รก จร บเหมาขนาดเล กพบว าม ป ญหาด านการควบค ม และป ญหาด านการบ ญช การเง นมากกว า ธ รก จร บเหมาขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยธ รก จร บเหมาขนาดเล กม ป ญหาด านการควบค ม ม ป ญหาด านการบ ญช การเง น ธ รก จร บเหมาขนาดกลางม ป ญหาด านการควบค ม ม ป ญหาด านการบ ญช การเง น และธ รก จร บเหมาขนาดใหญ ม ป ญหาด านการควบค ม ม ป ญหาด านการบ ญช การเง น สอดคล องก บการว จ ยของอมรร ตน ส คนชะศ ร (2548 : 75-84) ท ศ กษาเร อง การด าเน นธ รก จร บเหมา ก อสร างในจ งหว ดอ ดรธาน พบว า 1. ผ ประกอบการส วนใหญ ม การศ กษาอย ในระด บปร ญญาตร ด าเน นธ รก จในร ปแบบห างห นส วน ม เง นท นจดทะเบ ยนน อยกว า 1,000,001 บาท ม ระยะเวลาในการ ด าเน นธ รก จมากกว า 3 ป ข นไป ม จ านวนบ คลากร คน ม จ านวนว ศวกร 1-2 คน ด าเน นงาน ประเภทงานก อสร างอาคาร ม ผ ว าจ างงานหร อเจ าของโครงการเป นหน วยงานราชการ และพบว า ผ ประกอบการท ม ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จ 1-2 ป ม ป ญหาและอ ปสรรคด านการเง นและบ ญช มากกว าผ ประกอบการท ม ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จ 2 ป ข นไป ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดกลาง ม ร ปแบบการประกอบการ ส วนใหญ ม ท น จดทะเบ ยนระหว าง ล านบาท ระยะเวลาในการด าเน นธ รก จส วนใหญ 10 ป ข นไป รองลงมา ระหว าง 6 10 ป ประเภทของงานร บเหมาก อสร าง ส วนใหญ เป นงานอาคารสาธารณะ รองลงมา อาคารพ กอาศ ย และงานโยธา จ านวนบ คลากรฝ ายส าน กงานส วนใหญ ระหว าง 1 3 คน รองลงมา ระหว าง 4 5 คน และฝ ายงานก อสร าง ส วนใหญ ระหว าง รองลงมา 200 คนข นไป และ ระหว าง คน สอดคล องก บงานว จ ยของ ธนพล พ งตน (2553 : 87-90) ได ศ กษาเร อง ประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ประกอบการในจ งหว ดม กดาหาร เพ อ เปร ยบเท ยบประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ประกอบการในเขตจ งหว ด ม กดาหาร จ าแนกตามล กษณะธ รก จ พบว า 1. ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตจ งหว ด ม กดาหาร ส วนใหญ เป นบร ษ ทร บเหมา ม ท นจดทะเบ ยนของธ รก จ 1 5 ล านบาท อาย การจด ทะเบ ยน 4-6 ป ว ธ การร บงาน ส วนใหญ เข าร วมประม ล และร บช วงจ างเหมา ผ ว าจ างโครงการ ก อสร างของธ รก จ เป นหน วยงานของร ฐและภาคเอกชน ตามประเภทโครงการก อสร างเป นงานอาคาร เช น อาคารพาณ ชย 24 24

12 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ส าหร บสภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดกลางในเขต อ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน พบว าส วนใหญ ม ป ญหาด านการวางแผนก าล งคนให เหมาะสมก บ งานแต ละหน างานเน องจากจ านวนแรงงานไม เพ ยงพอในการก อสร าง ไม ม ประสบการณ ในการท างาน มาตรฐานด านงานฝ ม อไม เพ ยงและค าแรงงานท ส งท งหมด ป ญหาด านการจ ดคนเข าท างาน พบขาด แคลนแรงงานท ม ประสบการณ ช างผ ม อ และประสบการณ ในการท างานไม เพ ยงพอ และป ญหาในการ ค ดเล อกพน กงานเข าท างาน บ คลากรม ให เล อกจ านวนจ าก ดผ บร หารไม สามารถเล อกได ท งหมด ซ งไม สอดคล องก บงานว จ ยของเมธา ไชยโย (2551 : บทค ดย อ) ท ศ กษาเร องป จจ ยท ม ผลกระทบต อการ บร หารงานธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ร บเหมาในเขตกร งเทพมหานคร จ านวน 45 ป จจ ยย อยท น ามา ศ กษาได ร บการค ดกรองด วยว ธ Focus group ซ งจ าแนกป จจ ยออกเป น 5 ป จจ ยหล กด วยก นค อ 1. ป จจ ยด านการเง น 2. ป จจ ยด านว สด อ ปกรณ ก อสร าง 3. ป จจ ยด านเคร องจ กร 4. ป จจ ยด านบ คลากร และ 5. ป จจ ยด านสถานการณ แวดล อมและกฎระเบ ยบข อบ งค บ ผลการศ กษาแสดงให เห นถ งสาเหต หล ก 10 ป จจ ยท ม ผลกระทบมากท ส ดต อการบร หารงานธ รก จร บเหมาก อสร าง พบว าผ ร บเหมาท ม ก าไรและผ ร บเหมาท ขาดท นหร อเท าท นได ให ความส าค ญก บป จจ ยด านสถานการณ แวดล อม และ นโยบายภาคร ฐ เป นส วนใหญ ได แก ป ญหาเร องการข นราคาว สด ก อสร างโดยเฉพาะเหล กเส นและ ป นซ เมนต สภาวะเง นเฟ อและสภาพคล องทางเศรษฐก จของประเทศเป นส วนใหญ ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างขนาดใหญ ด านการวางแผนพบม การวางแผนระยะยาว โดยหางานในสอดคล องก บท นของบร ษ ทและม งานเข าในบร ษ ทได เร อย ๆ ม การเปล ยนแปลงร ปแบบ การบร หารจ ดการภายใต การเปล ยนแปลงทางการเม องและเศรษฐก จในช วง 1-2 ป ด านการจ ดองค กร ส วนใหญ ธ รก จม การจ ดแบ งก จการเป นแผนก ตามหน าท และความร บผ ดชอบและใช สถานท ก อสร าง เป นหล กในการแบ งแผนก ม การจ ดท าเอกสารค าบรรยายล กษณะงาน ซ งเป นส งก าหนดหน าท งานและ แจ งให พน กงานร บทราบเพ อปฏ บ ต โดย แจ งให พน กงานทราบท กคร งท ม พน กงานเข ามาท างานใหม และม การมอบหมายงานก อนลงม อท างานในแต ละโครงการท กคร ง ด านการจ ดคนเข าท างาน ส วน ใหญ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน พ จารณาจากความสามารถในงานท ได ร บมอบหมาย ความสามารถ ในงาน และความขย นข นแข ง ด านการส งการ ส วนใหญ ม การเพ มค าตอบแทนในการท างานหร อส งอ น ท เป นเง น และให สว สด การเพ ม ด านการควบค ม ส วนใหญ ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานโดยฝ าย ตรวจสอบจากเจ าของโครงการ และผ บร หารร วมก นพ จารณาตามแบบของงานท ก าหนดให ก บงานท ได ด านการเง นและบ ญช ส วนใหญ ม การจ ายเง น ท งในร ปแบบของ เง นสด เช คจ ายล วงหน า เช ค และโอน เง นผ านทางธนาคาร แล วแต สถานการณ จะอ านวย ในการร บเง นส วนใหญ จะร บเป นเง นสด เช คส งจ าย ในนามของธ รก จ และโอนเง นผ านทางธนาคาร การเก บร กษาเง นจะอย ในร ปของการฝากธนาคาร พ นธบ ตรร ฐบาล อส งหาร มทร พย ในร ปแบบท ด น และส งหาร มทร พย ในร ปแบบเคร องจ กร และฝ าย 25 25

13 บ ญช จะร บผ ดชอบจ ดท าบ ญช โดยการด แลและก าก บของผ บร หาร สอดคล องและไม สอดคล องในบาง ประเด น ก บงานว จ ยของพ นศ กด ศร ทอง (2550 : 75-81) ซ งได ศ กษาเร อง สภาพท วไปของการจ ดการ ธ รก จร บเหมาก อสร างในจ งหว ดอ บลราชธาน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพท วไปของการจ ดการ ธ รก จร บเหมาก อสร างในจ งหว ดอ บลราชธาน และเพ อเปร ยบเท ยบกลย ทธ ของธ รก จร บเหมาะก อสร าง พบว า การประกอบธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างในจ งหว ด อ บลราชธาน ม รายละเอ ยดด งน 1. สภาพท วไปของการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง พบว า 1.1 ด าน การวางแผน ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร างม การวางแผนระยะกลาง ระยะส นมากกว าการ วางแผนในระยะยาว ซ งไม สอดคล องก น 1.2 ด านการจ ดองค กร ผ ประกอบการธ รก จร บเหมาก อสร าง ขนาดใหญ ม ระด บช นในการบร หารจ ดการเป นล าด บช นจากบนลงล าง ม การส งการข นตอนในการ มอบหมายงาน แบ งตามความสามารถโดยย ดหล กความถน ดของท มงาน คนงาน ม ผ ควบค มตรวจสอบ และผ บร หารตรวจสอบความก าวหน าของงานอ กคร ง 1.3 ด านการจ ดคนเข างาน กระบวนการ เล อกสรรพน กงานของผ ประกอบน ยมประกาศร บสม คร ค ดเล อก สอบส มภาษณ และสอบปฏ บ ต 1.4 ด านการส งการ ข นตอนในการมอบหมายงาน แบ งงานตามความสามารถในการบร หารโครงการ โดย ย ดหล กความถน ดของท มงานและคนงาน 1.5 ด านการควบค ม ว ธ การการควบค มการท างาน ผ ประกอบควบค มการท างานโดย ม ห วหน าตรวจสอบความก าวหน าของงาน และผ บร หารตรวจสอบ ความก าวหน าของงานอ กคร งหน ง 1.6 ด านบ ญช การเง น ข อม ลเก ยวก บแหล งเง นท น ผ ประกอบการ ส วนใหญ ใช แหล ง เง นท นจากธนาคาร และเครด ตจากร านค า ว ธ การจ ดการเง นท นหม นเว ยน ซ ง สอดคล องก น ผลการว จ ยสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตพ นท อ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ท ง 3 ขนาด พบว า ด านการวางแผนขนาดเล กม การวางแผนระยะส นไม เก น 1 ป ขนาด กลางม การวางแผนในช วง 1-2 ป และเปล ยนแปลงตามสภาพเศรษฐก จและการเม อง เช นเด ยวก บ ขนาดใหญ ท ม การวางแผนระยะยาว 2 ป ข นไป และเปล ยนแปลงตามสภาพเศรษฐก จและการเม อง ด านการจ ดองค การ ขนาดใหญ ม การจ ดแบ งก จการอย างช ดเจนและเป นล าด บช นมากกว าขนาดกลาง และขนาดเล ก ด านการจ ดคนเข าท างาน ขนาดเล กม การสรรหาเม อม การขาดแรงงาน ส าหร บขนาด กลางและใหญ ม แรงงานส ารองแต จ านวนไม มากเน องจากป ญหาการขาดแคลนแรงงาน ด านการส งการ ม การส งการเป นล าด บช นจนถ งส งงานโดยตรงต อผ ปฏ บ ต งานในขนาดใหญ ส าหร บขนาดเล กม การส ง การตรงต อผ ปฏ บ ต งานจากผ บร หารและเจ าของก จการ โดยม การน าค าตอบแทนเป นแรงจ งใจในการ ปฏ บ ต งาน ด านการควบค มม ห วหน างานตรวจสอบความก าวหน าของงาน และค ณภาพงานโดยขนาด ใหญ จะม ผ ว าจ างม กรรมการตรวจร วมด วย ด านการบ ญช การเง น ท งสามขนาดม แหล งเง นท นส วนใหญ เป นเจ าของธ รก จ เครด ตร านค าและธนาคาร ม การจ ายเง นท งในร ปแบบของเง นสด เช คจ ายล วงหน า 26 26

14 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน เช คและโอนเง นผ านธนาคาร การเก บร กษาเง นอย ในร ปแบบของการฝากธนาคาร พ นธบ ตรร ฐบาล อส งหาร มทร พย ในร ปแบบท ด น และส งหาร มทร พย ในร ปแบบเคร องจ กรสอดคล องก บการว จ ยของพ น ศ กด ศร ทอง (2550 : 75-81) ท เปร ยบเท ยบกลย ทธ ของธ รก จร บเหมาก อสร างโดยจ าแนกตามขนาด ของธ รก จ ร บเหมาก อสร างขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล ก พบว า ผ ประกอบการธ รก จร บเหมา ก อสร างขนาดใหญ ม ระด บช นในการบร หารจ ดการมากกว า 5 ระด บช นข นไป ผ ประกอบการขนาด กลาง ม ระด บช นในการบร หาร 3-5 ระด บช น ส วนผ ประกอบการขนาดเล กบร หารด วยเจ าของก จการ เอง ม ระด บช นในการบร หารไม เก น 3 ระด บ ประกอบการท ง 3 ขนาดส วนมากใช ว ธ การเบ กเง นเก น บ ญช เช คส งจ ายล วงหน า ต ว P/N เง นก ระยะยาว ว ธ การจ ดท าบ ญช ผ ประกอบการท ง 3 ขนาด มอบหมายให ฝ ายบ ญช โดยการก าก บด แลของผ บร หาร ในการท าบ ญช การเง น การเส ยภาษ ผ ประกอบการขนาดใหญ และขนาดกลางมอบหมายให ฝ ายบ ญช การเง น โดยช าระภาษ ตามผลการ ประกอบ ณ เวลาส นป ภาษ ส วนผ ประกอบการขนาดเล กเล อกใช การจ ายภาษ ณ ท จ ายเพ ยงว ธ เด ยว ระบบในการร บและจ ายเง น ผ ประกอบการขนาดใหญ และขนาดกลางส วนใหญ ใช ระบบการร บจ าย ผ านธนาคารเท าน น ส วนผ ประกอบการขนาดเล กม การร บเง นสดด วย ระบบการเก บร กษาเง น ผ ประกอบการท ง 3 ระด บน ยมเก บเง นเป นเง นสดในธนาคาร พ นธบ ตรร ฐบาล ลงท นในห น กองท น อส งหาร มทร พย ในร ปท ด น และส งหาร มทร พย ในร ปเคร องจ กร ข อเสนอแนะ จากผลการศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน เม อว เคราะห ลงไปในองค ประกอบท เป นรายละเอ ยดของเคร องม อการท าว จ ย พบว า สภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างย งม จ ดอ อน ผ ว จ ยจ งเห นสมควรยกข นมาเป น ข อเสนอแนะได ด งน 1. จากสภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการวางแผน ธ รก จจ งควรวางแผนงานให สอดคล องก บแรงงานท ม อาช พเกษตรกร ร วมด วย เช น ร บงานก อสร างในฤด เพาะปล กน อยลง หาแรงงานต างถ นท ไม ต องกล บไปเพาะปล ก หร อ เพ มค าจ างแรงงานให ช กจ งใจแรงงานมากย งข น ส าหร บป ญหาด านเคร องจ กรกลและเคร องท นแรง เน องจากเป นพ นท ห างไกลการเคล อนย ายเคร องจ กรกลหร อเคร องท นแรงจ งม ต นท นส ง ธ รก จร บเหมา ขนาดใหญ จ งควรสร างพ นธม ตรทางการค าเพ อร วมท นในการซ อหร อจ างเคร องจ กรผลหร อเคร องท น แรงขนาดใหญ 2. จากสภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการจ ดองค การ เพ อลดป ญหาการขาดแคลนแรงงาน ระยะส นเจ าของก จการควรม การพ ฒนาแรงงานให สามารถท าได หลายหน าท โดยการสอนงานจากห วหน างานหร อส งเข าร บการ 27 27

15 พ ฒนาจากหน วยงานของร ฐ ระยะกลางและระยะยาวควรม การต ดต อหน วยงานท ผล ตแรงงานเช น สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงาน หร อว ทยาล ยเทคน คในการป อนแรงงานให ก บก จการอย างต อเน องหร อ แม แต การร บน กศ กษาฝ กงานโดยให ค าตอบแทน จะสามารถแก ป ญหาด านการจ ดองค การได 3. จากสภาพป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ด านการจ ดคนเข าท างาน ผ บร หารควรม การวางแผนแก ไขป ญหาเก ยวก บการจ ด คนเข าท างานท งระยะส น และระยะยาว ระยะส นโดยการหม นเว ยนงาน (Rotate) ให พน กงานคนหน ง สามารถท างานได หลายหน าท หร อต ดต อพ นธม ตรธ รก จท จะสามารถย มต วผ ปฏ บ ต งานจากพ นธม ตร ในการปฏ บ ต งานเพ อรออ ตราก าล งท จะมาทดแทน ระยะยาวควรม การต ดต อประสานงานก บ หน วยงานของร ฐหร อเอกชนในการพ ฒนาและจ ดหาแรงงานให เหมาะสมก บความต องการของ ตลาดแรงงาน 4. จากสภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการส งการ หากม การต ดต อส อสารระหว างผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท ด อาจจะเก ด ความเห นอกเห นใจก น และน ามาซ งการอ ท ศตนเพ อก จการมากย งข นและอาจลดค าใช จ ายของก จการ ได ผ ร บเหมาจ งควรม ก จกรรมเพ อสร างส มพ นธ ซ งก นและก นในเทศกาลส าค ญต าง ๆ เช น ป ใหม สงกรานต ผ าป า ว นแรงงาน หร อท เร ยกว าการท าก จกรรมสร างความผ กพ นระหว างบ คลากร นอกเหน อจากการให ค าตอบจ างแรงงาน 5. จากสภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการควบค ม ก จการขนาดเล กและขนาดกลางควรม การตรวจสอบควบค มการ ปฏ บ ต งานเช นเด ยวก บก จการขนาดใหญ ค อม การตรวจสอบร วมก บท งเจ าของโครงการและผ ร บเหมา ตามแบบแปลนหร อข อตกลงระหว างก นก อนการท าส ญญาจะท าให ลดป ญหาด งกล าวได 6. จากสภาพป ญหาในการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ด านการบ ญช การเง น ธ รก จร บเหมาต องแจ งให ล กค าทราบล วงหน าก อนการเบ กค างวด เพ อให ล กค าเตร ยมเง นค างวดให ตามก าหนดในส ญญาเพ อลดป ญหาในการไม ได ร บค างวดตาม ระยะเวลาท ก าหนด และก จการควรจะท าการศ กษาหร อให ความสนใจท จะทราบถ งอ ตราดอกเบ ยจ าย ท สามารถทราบล วงหน าได หากม การบร หารจ ดการอ ตราผลตอบแทนหร ออ ตราก าไรจากการร บงาน เหมาก อสร าง และควบค มค าใช จ ายท งค าจ างแรงงาน ค าว สด ก อสร าง และควบค มเวลาในการ ด าเน นการได ผ ร บเหมาจะสามารถท าก าไรจากการด าเน นธ รก จได มาก และในขณะเด ยวก นส าหร บ การส นเช อว สด หร ออ ปกรณ ก อสร างหากม การบร หารจ ดการบ ญช การเง นอย างม ประส ทธ ภาพก จการ อาจไม จ าเป นต องจ ายดอกเบ ยให ก บค ได ด วย 28 28

16 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ข อเสนอแนะสาหร บการว จ ยคร งต อไป จากการว จ ยเร อง สภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร าง ในเขตอ าเภอเข องใน จ งหว ด อ บลราชธาน ผ ว จ ยม ความสนใจในการศ กษาค นคว าคร งต อไป ด งน 1. ศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างอาคารสาธารณะและอาคารอย อาศ ยในเขต พ นท จ งหว ดอ บลราชธาน 2. ศ กษาป จจ ยท ส งผลต อความส าเร จในธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ร บเหมาในเขตพ นท จ งหว ดอ บลราชธาน 3. ศ กษาป จจ ยท ส งผลกระทบต อการขยายต วของธ รก จร บเหมาก อสร างในเขตจ งหว ด อ บลราชธาน 4. ศ กษาล กษณะหร อค ณสมบ ต ของผ ร บเหมาก อสร างในเขตพ นท จ งหว ดอ บลราชธาน ท ประสบความส าเร จ ก ตต กรรมประกาศ ว ทยาน พนธ ฉบ บน ส าเร จได อย างสมบ รณ ด วยความอน เคราะห ให ค าปร กษาอย างด ย งจาก ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ก ตต มา จ งส วด ประธานกรรมการท ปร กษา และได ร บความอน เคราะห จาก รอง ศาสตราจารย ป ยกน ฏฐ โชต วน ช รองศาสตราจารย ดร.ทองใบ ส ดชาร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เพ ญศ ร โชต พ นธ และผ ช วยศาสตราจารย ประนอม ค าผา ผ เช ยวชาญตรวจสอบเคร องม อว จ ย ท ได ให ความ กร ณาให ค าปร กษาและเอาใจใส ตรวจสอบว ทยาน พนธ เพ อให ได ความสมบ รณ ท กข นตอน ผ ว จ ยได ร บค าช แนะด วยด จากคณาจารย ประจ าหล กส ตรบร การธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน โดยเฉพาะอย างย งอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร. ก ตต มา จ งส วด และ ผศ. ประนอม ค าผา ท คอยให ความช วยเหล อแนะน าจนท าให ว ทยาน พนธ เล มน ส าเร จได ด วยด นอกจากน ขอขอบพระค ณ ค ณพ อว เช ยร โกศล ค ณแม ค าพอง ทองบ อ ผ ให ก าเน ด ข าพเจ ามาและเล ยงด มาจนม ว นน ขอบค ณสาม ค ณจ าร ส ภาพ นธ ท คอยเป นก าล งใจและย นเค ยงข าง อย เสมอ ขอบค ณ พ ๆ เพ อน ๆ M.B.A. ร น 9 ท กคน โดยเฉพาะย ง ค ณจร ญ จ นทร พวง ค ณประว ตร ศ ลธรรมพาน ช ค ณร นทรา แก วประด ษฐ ท คอยกระต น ช แนะในการท าว ทยาน พนธ เล มน มาโดยตลอด ส ดท ายขอมอบประโยชน อ นพ งม จากการศ กษาว ทยาน พนธ ฉบ บน เพ อบ ชาค ณบ ดา มารดา คร อาจารย ตลอดจนผ ม พระค ณท กๆ ท าน 29 29

17 เอกสารอ างอ ง ธนพล พ งตน. (2553). ประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ประกอบการใน เขต.จ งหว ดม กดาหาร. ว ทยาน พนธ ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ อ บลราชธาน. พ นศ กด ศร ทอง. (2551). การศ กษาสภาพการจ ดการธ รก จร บเหมาก อสร างในจ งหว ดอ บลราชธาน. ว ทยาน พนธ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน, เมธา ไชยโย. ป จจ ยท ส งผลกระทบต อการบร หารงานธ รก จร บเหมาก อสร างของผ ร บเหมาในเขต กร งเทพมหานคร. ว ทยาน พนธ ว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล า ธนบ ร, อมรร ตน ส คนชะศ ร. การด าเน นธ รก จร บเหมาก อสร างในจ งหว ดอ ดรธาน. ว ทยาน พนธ บร หารธ รก จ มหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม,

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information