การจ ดการความร การพยาบาลมารดาทารก พยาบาล ดร. ย วด เกตส มพ นธ

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการความร การพยาบาลมารดาทารก พยาบาล ดร. ย วด เกตส มพ นธ"

Transcription

1 การจ ดการความร การพยาบาลมารดาทารก พยาบาล ดร. ย วด เกตส มพ นธ หวหนางานพฒนาค ณภาพการพยาบาล ผ ช วยคณบด (ฝ ายพ ฒนาค ณภาพ)คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล

2 ความเป นมา การจ ดการความร เป นย ทธศาสตร หน งในการพ ฒนาการด แล มารดาทารกใหมประสทธภาพส ง ป ป ญหาช องว างความร ของบคลากรระด บต างๆ ปญหาชองวางความร ของบ คลากรระดบตางๆ ลดช องว างโดยการจ ดการให ความร ท ส าค ญม ไว ให ผ ท เก ยวข องสามารถน าไปใช ในการปฏ บ ตได อย างท นท เร มโครงการน าร องกล โ มพยาบาลซ งเป นบ คลากรจ านวนมาก

3 เน อหาว นน กระบวนการจ ดการความร ประสบการณ จากโครงการน าร อง

4 ท าความเข าใจก บความร

5 คณล กษณะของความร ค ณลกษณะของความร Explicit กฎ ระเบ ยบ ค ม อ แผนปฏ บ ต การ ระบบ CPG, CareMa p ท าเป นเอกสารได จ ดเป นหมวดหม ได ด งกล บมาใช ได ดงกลบมาใชได Tacit ท กษะ ประสบการณ พรสวรรค ส ญชาตญาณ ความค ดร เร ม ไม สามารถบ นท กได ยากท จะระบ ได ช ดเจน ความร ท ช ดแจ ง ความร ท ฝ งอย ในคน ความร ทฝงอย ในคน

6 ความหมายของการจ ดการความร KM เป นกระบวนการท เป นระบบในการ ค นหาหร อก าหนดความร ท ส าค ญ สร างเวท หร อระบบเพ อให คนมาแลกเปล ยนส งท ตนเองร และสร าง ความร ใหม ด กเก บ ดกเกบ Best practices และสารสนเทศท ม ประโยชน ในรปแบบท และสารสนเทศทมประโยชนในร ปแบบท ผ อ นสามารถน ามาใช ได อ กในอนาคต ถ ายทอดสารสนเทศและความร ไปย งคนอ นๆ ท สามารถหร อ ต องการใช สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต

7 การจ ดการความร (Knowledge Management) การบร หารจ ดการเพ อให คน น าความร มาใช ให เก ดประโยชน ส งส ด

8 การจ ดการความร การจดการความร (Knowledge Management) การจ ดการ การค นหา ความร การจ ดการ การจดการ การเก บรวบรวม การเกบรวบรวม ความร ความร การจ ดการ การกล นกรอง ความร การจ ดการ การแลกเปล ยน ความร การจ ดการ ใช ความร การจ ดการ สร าง ความร

9 องคประกอบการจดการความร ป คน กระบวนการ เทคโนโลย โโ เน อหา เนอหา

10 เราต องม ข อมล/ความร อะไร? เราตองมขอม ล/ความร อะไร? (เทคน คและบร หารจ ดการ) เป าหมาย การด แลมารดา และทารก ต องม K เร องอะไร? ม Kน นหร อย ง? ถ าไม ม ถาไมม K จะสร าง จะสราง K น นอย างไร นนอยางไร? ถ าม K น นอย ท ไหน? K ครบถ วน สมบ รณ ท นสม ย? K เข าถ งได ง าย สะดวก รวดเร ว? ขณะน เราม ข อม ล/ความร อะไร? (เทคน คและบร หารจ ดการ) น ร ร ร) แบ งป น K ก นหร อไม น า K ไปใช?

11 Desired state: ม ฐานข อม ลด านการพยาบาลร กษามารดาและทารก ท เอ ออ านวยต อการปฏ บ ต พยาบาลให เก ดความปลอดภ ย และก อให เก ดความค ดต อยอดเพ อพ ฒนาค ณภาพพยาบาล อย างต อเน อง

12 ว ตถ ประสงค สร างฐานข อม ลด านการพยาบาลมารดาและทารก สร างแหล งความร ส าหร บพ ฒนาสมรรถนะทางการ พยาบาล ส งเสร มและกระต นให น าความร จากฐานข อม ลไปใช

13 แนวทางการท างานการจ ดการความร ทางการพยาบาล แนวทางการทางานการจดการความร ทางการพยาบาล กระบวนการจ ดการความร ทางการพยาบาล ผ ร บผ ดชอบ 1. ระบ ความร ท จ าเป น (Knowledge identification) 1. งานการพยาบาลส ต ศาสตร -นร เวชว ทยา 2. งานการพยาบาลก มารเวชศาสตร 2.สร างและแสวงหาความร ท ส าค ญและจ าเป น (Knowledge creation and acquisition) 1. งานการพยาบาลส ต ศาสตร -นร เวชว ทยา 2. งานการพยาบาลก มารเวชศาสตร 3. จ ดการความร ให เป นระบบ (Knowledge organization) 4. ประมวลและกล นกรองความร ประมวลและกลนกรองความร (Knowledge codification and refinement) 4.1 KM expert 4.2 Content expert 1. งานการพยาบาลส ต ศาสตร -นร เวชว ทยา 2. งานการพยาบาลก มารเวชศาสตร KM expert ฝ ายการพยาบาล รพ.ศ ร ราช Content expert คณะพยาบาลศาสตร ม.มห ดล 5. ประเม นและสร างว ธ การเข าถ งความร (Knowledge access) เคร อข ายส ขภาพมารดาและทารก 6. จ ดการแลกเปล ยนความร (Knowledge sharing) เคร อข ายส ขภาพมารดาและทารก ฝ ายการพยาบาล รพ.ศ ร ราช

14 ต วอย าง: กระบวนการท างานทางการพยาบาล

15 Mapping ความร การด แลส ขภาพมารดาและทารก ประเภทความร ล าด บ ประเด นส าค ญ ประเด นหล ก ไม ม tacit explicit แหล งความร 1 การพยาบาลเพ อป องก นการเจ บครรภ คลอด - การป องก นในระยะก อนต งครรภ ค ม อ ก อนก าหนด กอนกาหนด - การป การปองกนในระยะตงครรภ องก นในระยะต งครรภ โปสเตอร - การค ดกรองสตร ต งครรภ ท ม ความเส ยงต อการ แนวทางปฏ บ ต เจ บครรภ คลอดก อนก าหนด - การปร บพฤต กรรมส ขภาพ/สร างเสร มส ขภาพ เพ อป องก นและลดความเส ยงต อการเจ บครรภ คลอดก อนก าหนด 2 การพยาบาลสตร ต งครรภ ท ม อาการ - การประเม นเม อแรกร บและการด แลเบ องต น แนวทางปฏ บ ต เจ บครรภ คลอดก อนก าหนด - การตรวจหาป จจ ยเส ยงท ท าให เก ดภาวะ แนวทางปฏ บ ต เจ บครรภ คลอดก อนก าหนด สถานะการด าเน นงาน: I = อย ในระยะสร างและแสวงหาความร II = อย ในระยะกล นกรองความร III = อย ในระยะประเม นและสร างว ธ การเข าถ งความร VI = เผยแพร ม

16 สร ปการด าเน นงาน (ต อ) ล าด บ ก จกรรม ระยะเวลา ผลล พธ 2. ข นปฏ บ ต : กระบวนการจ ดการความร 2.3 จ ดการความร การด แลร กษามารดาและทารกให เป น ระบบ (knowledge Organization) - Explicit knowledge: จ ดท าทะเบ ยนเอกสาร - Tacit knowledge: จ ดเก บความร ในเร องราว ต.ค. 50- ม.ค.51 - แบบบ นท ก one page - แบบบ นท ก Knowledge asset

17 สร ปการด าเน นงาน (ต อ) ล าด บ ก จกรรม ระยะเวลา ผลล พธ 2. ข นปฏ บ ต : กระบวนการจ ดการความร 2.4 ประมวลและกล นกรองความร (knowledge Codification and refinement) - ก าหนด expert audit - กาหนดเกณฑ ว ดผลความร ต.ค. 50- ม.ค.51 - แบบประเม น content expert

18 สร ปการด าเน นงาน (ต อ) ล าด บ ก จกรรม ระยะเวลา ผลล พธ 2. ข นปฏ บ ต : กระบวนการจ ดการความร 2.5 ประเม นและสร างว ธ เข าถ งความร มารดาและทารก (knowledge Access) - ผล ตส อเผยแพร ความร แม และเด ก - web site ต.ค. 50- ม.ค.51

19 ต วอย าง

20 สร ปการด าเน นงาน (ต อ) ล าด บ ก จกรรม ระยะเวลา ผลล พธ 2. ข นปฏ บ ต : กระบวนการจ ดการความร 2.6 จ ดเวท แลกเปล ยนความร (knowledge Sharing) 2.7 ทดลองหน วยงานน าร องส าหร บน าความร ไปปฏ บ ต (Learning)

21 วงจรการเร ยนร ของสมาช ก CoP

22 ภาพบรรยากาศการท างาน KM

23 ภาพบรรยากาศการท างาน KM

24 ภาพบรรยากาศการท างาน KM

25

26

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information

การจ ดการความร ในองค กร

การจ ดการความร ในองค กร การจ ดการความร ในองค กร Knowledge Management PRD ๓ สาน กประชาส มพ นธ เขต ๓ ป งบประมาณ ๒๕๕๔... สาน กประชาส มพ นธ เขต ๓ โดยคณะทางานการจ ดการความร ( KM Team) ท ม ผ อานวยการสาน กประชาส มพ นธ เขต ๓ (นางจ นตนา

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ดท าโดย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หน า ๑. การทบทวนแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ ๒. ว เคราะห SWOT การจ ดการความร ของหน วยงาน ๕ และประเม

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

การจ ดการความร เร อง การพ ฒนาร ปแบบแผนการสอนภาคปฏ บ ต จ ดทาโดย. คณะกรรมการการจ ดการเร ยนร (Knowledge management committee)

การจ ดการความร เร อง การพ ฒนาร ปแบบแผนการสอนภาคปฏ บ ต จ ดทาโดย. คณะกรรมการการจ ดการเร ยนร (Knowledge management committee) 1 การจ ดการความร เร อง การพ ฒนาร ปแบบแผนการสอนภาคปฏ บ ต จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการเร ยนร (Knowledge management committee) คณะพยาบาลศาสตร เก อการ ณย มหาว ทยาล ยนวม นทราธ ราช กร งเทพมหานคร ป 255๖ 2 คานา

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555

แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555 แผนการจ ดการ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555 1 การจ ดการของส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ส าน กประก นค ณภาพการศ

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ความร เก ยวก บการใช งานเว บไซต ของส าน ก แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 1 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 2 บทสร ปผ บร หาร คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม ความม งม น ท จะใหคณะม ล กษณะเป

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556

แผนการจ ดการความร คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556 แผนการจ ดการ คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556 คำนำ กระบวนการจ ดการเป นหน งในกระบวนการพ ฒนางานโดยการนาท ช ดแจ งหร อท ม อย ในต วบ คคลมาเข าส กระบวนการ ซ งคณะเกษตรและช วภาพได กาหนดประเด

More information

HR Scorecard. Sharing. HR Success Stories in Public Sector

HR Scorecard. Sharing. HR Success Stories in Public Sector 80 xxx HR Scorecard Sharing HR Success Stories in Public Sector การพ ฒนาสมรรถนะ ระบบบร หาร ในระด บจ งหว ด กรณ ต วอย าง : สำน กงานสาธารณส ขจ งหว ดแพร การพ ฒนาสมรรถนะการบร หาร ของสำน กงานสาธารณส ขจ งหว ดแพร

More information

ต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กทะเบ ยนและประมวลผล มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

ต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กทะเบ ยนและประมวลผล มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กทะเบ ยนและประมวลผล มหาว ทยาล ยหอการค าไทย 1. แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) 1 การบ งช ความร (Knowledge

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร แผนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ดผลงาน ผลการ ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร ๑. จ ดประช มเพ

More information