กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล 1

2 หล กส ตร การว เคราะห และก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เหต ผลความจ าเป น ป จจ บ นองค กรจ านวนมากได น าแนวค ด Competency มาใช ในการพ ฒนาศ กยภาพ ทร พยากรมน ษย เน องจากแนวค ดด งกล าวสามารถใช ในการสรรหา ค ดเล อก พ ฒนาและ ประเม นผลงานของบ คลากรได ตรงก บว ตถ ประสงค และต าแหน งงานและองค กรมากท ส ด ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดเช ยงใหม จ งได จ ดท าหล กส ตร การว เคราะห และ ก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ข น เพ อส งเสร มให สถานประกอบการท เข าร วม ได ร บความร และน าแนวค ด Competency ไปว เคราะห และก าหนดสมรรถนะของบ คลากรในองค กร เพ อประโยชน ส าหร บการวางแผนด านการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ต อไป ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได ร บความร ความเข าใจในการน าแนวค ดCompetency มาใช ในการพ ฒนาศ กยภาพทร พยากรมน ษย ๒. เพ อให ผ เข าอบรมได ร บความร ความเข าใจในการว เคราะห สมรรถนะต าแหน งงานใน องค กร ๓. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถจ ดท าสมรรถนะของต าแหน งงานและสามารถเช อมโยง สมรรถนะก บการวางแผนการพ ฒนาและฝ กอบรม และการจ ดท ามาตรฐานฝ ม อแรงงาน ในองค กร เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. แนวค ดและความส าค ญของ Competency ๒. การว เคราะห งาน (Job analysis) ๓. การสร าง Competency model ๔. การน า Competency model ไปใช ในการวางแผนการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ๕. การฝ กท า Core Competency / Job Competency ระยะเวลาการฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม บรรยาย ๙ ช วโมง / ฝ กปฏ บ ต ๓ ช วโมง ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ผ บร หาร ผ จ ดการ ผ จ ดการทร พยากรมน ษย ว ทยากร ดร.ส รชาต ก มมณ ประธานกรรมการบร ษ ท เอช.อาร. เพอร ฟอร แมนซ ด เวลลอปเม นท จ าก ด 2

3 ช อหล กส ตร เทคน คการว เคราะห เพ อการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน หล กการและเหต ผล การว เคราะห งาน เป นหน าท พ นฐานส าหร บการบร หารทร พยากรมน ษย และ เป นเคร องม อ ท จ าเป นส าหร บน าไปใช ในกระบวนการบร หารและแก ป ญหางาน พน กงานแต ละคน จ าเป นจะต องทราบว าหน วยงานท ตนส งก ดม ภารก จและขอบเขตอย างไร จะต องทราบว าตนเองม หน าท การงานอย างไร เพ อปฏ บ ต งานให สอดคล องก บภารก จของหน วยงาน ซ งการว เคราะห งานจะ เป นประโยชน ต อการบร หารทร พยากรมน ษย ขององค กร ต งแต การสรรหาและค ดเล อก การ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน การจ ายผลตอบแทน ความต องการการฝ กอบรม และการวางแผน ทร พยากรมน ษย การว เคราะห งาน เป นกระบวนการท ม ระบบในการก าหนดล กษณะงาน หน าท และความร ท ต องการส าหร บงานใดงานหน ง โดยใช ว ธ การเก บรวบรวม การประเม น และการจ ด ข อม ลเก ยวก บงาน ซ งการว เคราะห งานเป นว ธ การด าเน นงานเพ อก าหนดหน าท ของต าแหน งต าง ๆ และก าหนดล กษณะของบ คคลท เหมาะสมก บต าแหน งเหล าน น การว เคราะห งานด วยกระบวนการ DACUM (Developing A Curriculum) นอกเหน อจากจะได งานเฉพาะส าหร บอาช พแล ว ย งระบ ต ว ข บเคล อนอ น ๆ เช น ความร ท กษะ พฤต กรรม ค ณสมบ ต เคร องม อและอ ปกรณ ท ใช ซ งผ ท ปฏ บ ต งานด านการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน จ าเป นต องม ความร ความเข าใจในการว เคราะห งาน เพ อ ประโยชน ในการด าเน นงานด านการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าอบรม ม ความร และความเข าใจในความส าค ญของการว เคราะห งาน และ เทคน คว ธ ในการว เคราะห งาน ด วยกระบวนการ DACUM ๒. เพ อให ผ เข าอบรมม ความร ความเข าใจในเร องCompetency ก บงานพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ๓. เพ อให ผ เข าอบรมได ฝ กปฏ บ ต การว เคราะห งานด วยกระบวนการ DACUM ๔. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถเป นท ปร กษาให ก บสถานประกอบการ ในการว เคราะห งาน เพ อประโยชน ในการวางแผนการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในองค กร เน อหาของหล กส ตร ๑. หล กการและห วใจขอ DACUM ๒. ร ปแบบการจ ด DACUM Workshop ๓. Competency ก บงานพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ๔. Competency ก บการก าหนดมาตรฐานฝ ม อแรงงานแห งชาต ๕. และมาตรฐานฝ ม อแรงงานอาเซ ยน ๖. การว เคราะห ความสามารถ(งาน)เพ อพ ฒนาหล กส ตรและ 3

4 ว ธ ประเม นความสามารถ ๖. การจ ดท าร างมาตรฐานฝ ม อแรงงานแห งชาต ๗.ระบบร บรองท กษะแรงงานในภ ม ภาคอาเซ ยน ระยะเวลาการอบรม ๔ ว น หร อ ๒๔ ช วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม การบรรยาย การฝ กปฏ บ ต ค ณสมบ ต ของผ เข าอบรม ฝ ายทร พยากรมน ษย ฝ ายบ คคล ว ทยากร ว ทยากรอ สระ หร อ ว ทยากรจากหน วยงานภาคร ฐและเอกชน 4

5 ช อหล กส ตร การวางแผนก าล งคน หล กการและเหต ผล การบร หารงานบ คคลก เป นส วนหน งท ผ บร หารควรทราบ ซ งเทคน คและว ธ การในการ บร หารงานบ คคลใหม ๆ ม กม ออกมาให เห นเสมอโดยค าน งถ งประโยชน ส งส ดท องค กรควรจะได ร บ การวางแผนก าล งคนเป นเทคน คหน งท สอดร บก บการบร หาร/การจ ดการภาคร ฐแนวใหม ได เป น อย างด เน องจากจะช วยลดค าใช จ ายด านบ คคลและย งเป นการสร างความช ดเจนให ก บการวาง แผนการปฏ บ ต งาน ไม ว าจะเป นในระยะส นหร อระยะยาวได เป นอย างด ซ งในอนาคตการวางแผน ก าล งคนจะม ความส าค ญเพ มข นต อไปเน องจากท กองค กรจะต องพยายามใช คนให เก ดประโยชน ส ง ท ส ดและในขณะเด ยวก นก ต องการลดค าใช จ ายด านบ คคลให ได มากท ส ดเท าท จะท าได เช นก น ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าอบรมม ความร ความเข าใจ หล กการวางแผนก าล งคนอย างเป นระบบ และ ฝ กปฏ บ ต การวางแผนก าล งคน เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. แนวค ดเก ยวก บการวางแผนก าล งคน ๒. ข นตอนและว ธ การในการวางแผนก าล งคน ๓. การว เคราะห แผนธ รก จขององค กร ๔. การว เคราะห ก าล งคนป จจ บ น(Work Force Analysis) ๕. การว เคราะห ความต องการก าล งคน(Work Load Analysis) ๖. เทคน คเช งปร มาณท ใช ในการว เคราะห ก าล งคน ๗. เทคน คเช งค ณภาพท ใช ในการว เคราะห ก าล งคน ๘. การเข ยนแผนก าล งคน ๙. การก าหนดก จกรรมในแผนก าล งคน ๑๐. การจ ดท ากรอบอ ตราก าล ง ๑๑. การบร หารก าล งคนในภาวะว กฤตเศรษฐก จ ระยะเวลาฝ กอบรม ๑ ว น หร อ ๖ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม ใช ว ธ การบรรยายและการฝ กปฏ บ ต วางแผนก าล งคน ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ผ บร หาร หร อ ฝ ายบ คคล ว ทยากร ดร.ส รชาต ก มมณ 5

6 ช อหล กส ตร การใช ระบบ Balanced Scorecards ในการสร างความส าเร จให ก บองค กร หล กการและเหต ผล ป จจ บ นแนวค ดเก ยวก บการประเม นผลการด าเน นงานขององค กรและหน วยงาน ต าง ๆ ได ม การพ ฒนาและเปล ยนแปลงไปมากพอสมควร โดยเฉพาะอย างย งในองค กรธ รก จ ขนาดใหญ ได เร มน าเอาระบบการประเม นผลท ท นสม ยมาใช ในองค กรมากข น ไม ว าจะเป น Balanced Scorecards, Key Performance Indicators, Benchmarking โดยเฉพาะอย างย งในเร องของ Balanced Scorecards ม ผ บร หารและบ คลากรจ านวนมากท ม ค าถามเก ยวก บเร อง Balanced Scorecards โดยเฉพาะในประเด นท ว าค ออะไรก นแน และช วยท าให องค กรบรรล เป าหมายส ความส าเร จขององค กรได อย างไร ว ธ การด าเน นการตามระบบจะท าอย างไร จะน ามาใช ในองค กร ได บ างหร อไม ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจในแนวค ดของระบบ Balanced Scorecards ๒. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถน าระบบ Balanced Scorecards มาใช เป นเคร องม อในการ สร างความส าเร จให องค กร ๓. เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถน าระบบ Balanced Scorecards มาใช เป นเคร องม อ ของผ บร หารในการก าหนดท ศทางและควบค มการปฏ บ ต งานของบ คลากรในองค กรท ก ระด บ เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. ความหมายและแนวค ดของ Balanced Scorecards ๒. ประโยชน ของ Balanced Scorecards ท ม ต อองค กรในการสร างความส าเร จ ๓. ข นตอนการจ ดท า Balanced Scorecards ในองค กร ๔. การเช อมโยงระบบ Balanced Scorecards ก บท ศทางการด าเน นงานขององค กร ๕. การใช ระบบ Balanced Scorecards ในการเช อมโยงว ส ยท ศน กลย ทธ หล ก ก บส วนงาน ต าง ๆ ภายในองค กร ๖. การใช ระบบ Balanced Scorecards เป นเคร องม อในการควบค มและตรวจสอบการ ท างาน ๗.การ.ใช ระบบ Balanced Scorecards ในระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ระยะเวลาฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) 6

7 ร ปแบบการฝ กอบรม ประกอบด วย การบรรยาย การระดมสมอง และฝ กปฏ บ ต ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ผ บร หาร ผ จ ดการ ว ทยากร ว ทยากรจากภาคร ฐและเอกชน หร อ ว ทยากรอ สระ 7

8 ช อหล กส ตร เส นทางการฝ กอบรมบ คลากรในองค กร (Training Road Map) หล กการและเหต ผล เส นทางความก าวหน าในการฝ กอบรม" หร อ "แผนท ความก าวหน าในการพ ฒนาบ คลากร" หร อ "แผนท เส นทางเพ อการพ ฒนาและฝ กอบรม" TRAINING ROAD MAP ถ อเป นเคร องม อการ บร หารจ ดการด านการพ ฒนาและฝ กอบรมท ส าค ญอย างหน ง เพราะถ าองค กรใดไม จ ดท าเร องน ข นมา ก เท าก บว าการพ ฒนาและฝ กอบรมขาดกรอบในการด าเน นงาน การพ ฒนาและฝ กอบรมจะ ไม ม ท ศทาง หาหล กย ดไม เจอ ไม สามารถตอบค าถามได ว าท าไมคนๆน ต องอบรมเร องน น ท าไม ต าแหน งงานน นต องอบรมเร องน ท าไมต องอบรมหล กส ตรน นก อนท จะเข าอบรมหล กส ตรน ฯลฯ ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจ และท กษะในระบบการจ ดการฝ กอบรม และพ ฒนาบ คลากรท งกระบวนการ จนสามารถ ๑. วางแผน ออกแบบระบบสร างเคร องม อ และด าเน นการส ารวจและว เคราะห ความ จ าเป นในการฝ กอบรม (Training Needs Assessment) ได ท ง ๔ ต วแบบ (Four models of training needs assessment) ๒. ออกแบบว เคราะห และเข ยนหล กส ตรในการฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรได อย าง ถ กต องครบถ วนท ง ๘ ข นตอน ๓. วางแผน ออกแบบ และด าเน นการประเม นและต ดตามผลการฝ กอบรมได อย างถ กต อง ครบถ วนท ง ๔ ม ต หล ก ๔. เข าใจว ธ การด าเน นการจ ดฝ กอบรมเพ อพ ฒนาบ คลากรในองค กรได อย างเป นระบบม แบบแผนเหมาะสมก บต าแหน งงานของพน กงาน สามารถวางแผนการฝ กอบรมท สน บสน นระบบ เส นทางความก าวหน าในอาช พของพน กงานได เน อหา/ห วข อการฝ กอบรม ต วแบบต าง ๆ ในการพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากร (Training & Development Models) การวางแผนและออกแบบระบบการส ารวจความจ าเป นในการฝ กอบรมแบบ Training Needs Survey การวางแผนและออกแบบระบบการส ารวจความจ าเป นในการฝ กอบรมแบบ Task Analysis การวางแผนและออกแบบระบบความจ าเป นในการฝ กอบรมแบบ Performance Analysis การวางแผนและออกแบบการส ารวจความจ าเป นในการฝ กอบรมแบบ Core Competency Assessment การว เคราะห ความจ าเป นในการฝ กอบรมเพ อก าหนดประเด น (Main issues) ส าหร บใช ใน การออกแบบหล กส ตร 8

9 กรอบในการออกแบบและเข ยนหล กส ตรการฝ กอบรม การก าหนดว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรมท สามารถว ดได และครอบคล มท ง ๔ องค ประกอบ หล กการก าหนดและจ ดล าด บเน อหาของหล กส ตรให รองร บว ตถ ประสงค การก าหนดเทคน คต าง ๆ ในการฝ กอบรมให เหมาะสมก บเน อหาและสน บสน นว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม หล กการก าหนดจ านวนเวลาให สอดคล องต อเน อหาและว ตถ ประสงค การออกแบบเคร องม อในการประเม นผลการฝ กอบรม การวางแผน การออกแบบ ระบบการต ดตามผลการฝ กอบรม เทคน คการจ ดท าเส นทางการฝ กอบรมบ คลากรในองค กร ระยะเวลาการฝ กอบรม ระยะเวลาการฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม ๑. บรรยายแนวค ดและหล กการ ๒.ฝ กปฏ บ ต (Workshop) ออกแบบเคร องม อในการส ารวจความจ าเป นในการฝ กอบรม ๓.ฝ กปฏ บ ต (Workshop) น าข อม ลจากความจ าเป นในการฝ กอบรมมาเข ยนหล กส ตรโดย เน นการก าหนดว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม การก าหนดเน อหา และการใช เทคน คการอบรม ๔.ฝ กปฏ บ ต (Workshop) การสร างเคร องม อประเม นผลการเร ยนร (Learning) และต ดตาม ผลล พธ (Result) ของการฝ กอบรม ว ทยากร ดร.ส รชาต ก มมณ กรรมการผ จ ดการบร ษ ท เอช อาร เพอร ฟอร แมนซ ด เวลลอปเม นท จ าก ด 9

10 ช อหล กส ตร เจ าหน าท ฝ กอบรมม ออาช พ (The Professional Training Officer) หล กการและเหต ผล หน วยงานหลายแห ง ไม ว าจะเป นภาคร ฐ หร อเอกชนต างม งให ความส าค ญและเห นถ ง ความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากรของตนมากข น การจ ดฝ กอบรมจ งม ความส าค ญ และม ความ จ าเป น อย างย งในหน วยงานต าง ๆ ด งน นเจ าหน าท ฝ กอบรมหร อผ เก ยวข องก บโครงการฝ กอบรม ต องม ความร ความสามารถในการวางแผน การจ ดท าหล กส ตร การหาความจ าเป นในการฝ กอบรม การประสานงาน ฯลฯ รวมถ งการบร หารงานฝ กอบรมให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ฉะน น เจ าหน าท ฝ กอบรมจ งจ าเป นต องม การพ ฒนาให ม ท กษะ ม ความช านาญในการปฏ บ ต หน าท เพ อเก ด ประส ทธ ผลของงานอบรมท ตนร บผ ดชอบส งส ด ว ตถ ประสงค ๑. ผ บร หารงานฝ กอบรมจะจ ดหล กส ตรให น าสนใจอย างไร ๒. ให ทราบถ งการประสานงานท ด ระหว างผ บรรยาย และผ เข าอบรม ๓. ให ทราบและเตร ยมการก อนฝ กอบรม ระหว างอบรมและหล งการอบรม อย างม ประส ทธ ภาพ ๔. สามารถวางแผนโครงการและประเม นผลการอบรมท ด ได เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. บทบาทของเจ าหน าท ฝ กอบรมก บแนวทางการจ ดการฝ กอบรมย คใหม ๒. ท กษะท จ าเป นส าหร บผ ด าเน นการฝ กอบรม ๓. การหาความจ าเป นในการฝ กอบรม (Training Need) ในว ธ ต างๆ ๔. เทคน คการพ ดท จ าเป นส าหร บเจ าหน าท ฝ กอบรม เช น - การกล าวเป ดการอบรม - การกล าวแนะน าว ทยากร - การกล าวป ดการอบรมและขอบค ณว ทยากร ๕. การประสานงานและมารยาทท ด ในการต ดต อว ทยากร ๖. ส อและเกมท ใช ในการแก ป ญหาเฉพาะหน าในการฝ กอบรม ๗. การวางแผนและการจ ดท างบประมาณการฝ กอบรม ๘. การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายในการฝ กอบรม ๙. การออกแบบหล กส ตรฝ กอบรมให ตรงก บความจ าเป น ๑๐. การค ดเล อกว ทยากร ๑๑. การน าเสนอโครงการต อว ทยากร ๑๒. การด าเน นการจ ดฝ กอบรม (Training Management) - การเตร ยมการก อการอบรม 10

11 - การจ ดก าหนดการอบรม - การอ านวยการระหว างอบรม ๑๓. การประเม นผลการฝ กอบรมและต ดตามผลการฝ กอบรม (Training Evaluation) - ความส าค ญและประโยชน ในการประเม นผลการฝ กอบรม - ว ธ การท เหมาะสมในการต ดตามผลและประเม นผลการฝ กอบรม - เคร องม อท น ยมใช ในการว ดและประเม นผลการฝ กอบรม - แบบฟอร มท ใช ในการประเม นผลการฝ กอบรม - สถ ต ข นพ นฐานและจ าเป นส าหร บการประเม นผลการฝ กอบรม - รายงานผลการฝ กอบรมให ผ บร หารอย างไร ๑๔. ป ญหาข อควรระว ง และการแก ป ญหางานอบรมในองค กร ระยะเวลาฝ กอบรม ๓ ว น หร อ ๑๘ ช วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม การบรรยาย และการฝ กปฏ บ ต ค ณสมบ ต ของผ เข าอบรม ผ ปฏ บ ต งานฝ ายบ คคล ฝ ายพ ฒนาทร พยากรมน ษย ฝ ายฝ กอบรม ว ทยากร ว ทยากรผ เช ยวชาญด านบร หารงานอบรม และพ ฒนาบ คลากร จากหน วยงานภาคร ฐและ ภาคเอกชน 11

12 ช อหล กส ตร การเป นว ทยากรองค กร(Training the Trainer) หล กการและเหต ผล การเป นว ทยากร เป นหล กส ตรท สร างข นส าหร บพ ฒนาบ คลากรท ม องค ความร และประสบการณ ในงาน ให ม ท กษะในการเป นว ทยากร ท สมารถถ ายทอดความร ท ม ไปย งผ เข าร บ การ อบรมเพ อให เก ดความเข าใจและน าไปประย กต ใช ในการท างานของตนได อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ๑.เพ อให ผ เข าอบรมสามารถเข าใจในบทบาทหน าท และค ณสมบ ต ส าค ญของการเป น ว ทยากร ๒. เพ อฝ กท กษะท จ าเป นส าหร บการเป นว ทยากร ๓. เพ อให เก ดการแลกเปล ยนองค ความร และประสาบการณ ระหว างผ เข าร บการอบรม เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. บทบาทหน าท ของว ทยากร ๒. ค ณล กษณะและท กษะจ าเป นส าหร บว ทยากร ๓. แนวค ดการร บร และการเร ยนร ๔. การว เคราะห ตนเอง และผ เข าร บการอบรม ๕. ว ธ การและข นตอนการถ ายทอด ๖. การพ ฒนาท กษะการเป นว ทยากร(การฝ กรายบ คคล) ๗. การว พากษ และประเม นตนเอง ๘. การก าหนดแนวทางการพ ฒนาตนเอง ระยะเวลาฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม - การสร ปก จกรรม - กรณ ศ กษา - การฝ กปฏ บ ต รายบ คคล - แบบว ดทางจ ตว ทยา ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ฝ ายฝ กอบรม ผ ท เป นว ทยากรฝ กอบรมของบร ษ ท หร อ ห วหน างาน ห วหน าแผนก ว ทยากร - ผศ.ดร.น ภา แก วศร งาม 12

13 ช อหล กส ตร การเป นว ทยากรม ออาช พ (Advanced Training for the TRAINER) หล กการและเหต ผล การฝ กอบรมภายในองค กร (In-house Training) เป นว ธ การอย างหน งของการพ ฒนา- องค กร เพ อให สอดคล องก บนโยบายและการด าเน นงานของท กฝ ายภายในองค กร และย งเป นอ ก ทางเล อกหน ง ท สามารถช วยปร บแผนการพ ฒนาทร พยากรบ คคล และจ ดสรรงบประมาณได อย างเหมาะสมและ ค มค า การสร างว ทยากรภายในองค กรข น จะสามารถท าให องค กรสามารถด าเน นการด านการ ฝ กอบรมได ตามความต องการ และประหย ดค าใช จ าย ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเพ มความร ด านเทคน คการสอนให ก บว ทยากรของบร ษ ทฯ ให ม ประสบการณ การน าเสนอและการถ ายทอดความร เก ยวหล กส ตรความร ของบร ษ ทฯ ให ตรงก บกล มผ ฟ งประเภท ต างๆ อย างถ กต อง ๒. เพ อฝ กท กษะการเร ยนร ว ธ การสอนในร ปแบบต างๆ พร อมก บม เข าใจในความ แตกต างของกล มผ ฟ ง และสามารถปร บว ธ การส อความให เก ดความเข าใจส งส ด ๓. ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสอน และการน าเสนอเป นรายบ คคล และกล มหน าช น เร ยน ส าหร บการเป นว ทยากรด วยกระบวนการ Feedback Assessment เน อหา/ห วข อการอบรม ธรรมชาต ของมน ษย ก บการเร ยนร เพ อการพ ฒนาให ถ กทาง ก จกรรม : ม งเน นการเร ยนร และความเข าใจกล มผ เร ยนแบบผ ใหญ ในว ยท างาน โดย ใช หล กจ ตว ทยาการเร ยนร และพฤต กรรมการแสดงออกของผ เร ยน จะท าให ผ สอน ท างานได ช ดเจนย งข น ป ญหาและอ ปสรรคของว ทยากรบรรยายหล กส ตรท ร บผ ดชอบในองค กร ก จกรรม : การช ประเด นต างๆ ของผ สอนในองค กร จะช วยให ผ เช ยวชาญจากภายนอก เห นแนวการการแก ไขเฉพาะรายบ คคลได ด หากได ม การแลกเปล ยนความร และ ประสบการณ ซ งก นและก น บทบาทหน าท และความร บผ ดชอบของการเป นว ทยากรองค กรให เป นม ออาช พ ก จกรรม : การแสดงออกด วยบทบาทเป นคร อาจารย ผ ถ ายทอด ผ ช แนะหร อแนะน า น กจ ตว ทยา หร อน กแสดง พร อมผ ก าก บการเร ยนร ของผ เร ยน ว ทยากรก บการถ ายทอดความร ด วยท กษะการส อสารของว ทยากรก บกล มผ ฟ ง Workshop ๑ ท กษะการน าเสนอคนละ ๕ นาท พร อมการประเม นผลรายบ คคล 13

14 จ ตว ทยาการสอนแบบต างๆ และเทคน คว ธ การแก ไขสถานการณ ของการสอน แต ละคร ง ก จกรรม : การสอนแต ละคร ง ม การเตร ยมพร อมอย างไร จ งจะท าให ผ สอน ผ เร ยน และหน วยของเราจะผล ตงานออกมาได อย างสมบ รณ ม ข อผ ดพลาดน อย ว ทยากรเป น เคร องม ออย างหน งท จะช วยให เก ดผลด จากการสอนและว ธ แนะน าอย างถ กหล กว ธ การออกแบบเน อหาและการเตร ยมการสอนข นส งส าหร บว ทยากร Workshop ๒ ฝ กการออกแบบแผนการสอน ว เคราะห เน อหาท จ าเป น การใช เกม ก จกรรม หร ออ ปกรณ ช วยเสร มเทคน คการน าเสนอให เหมาะสมก บกล มผ เร ยน การ ประช มพ ดค ยก บกรรมการหล กส ตรภายใน รวมถ งว ธ การทดสอบความร ท กษะ และ การว ดผลเช งท ศนคต เกณฑ การว ดความสามารถของว ทยากรอย างม ออาช พ การจ ดการน าเสนอ 1. การจ ดการน าเสนอ (เกร นน า, เน อหา, สร ป) 2. ส อในการน าเสนอ (เน อหาเอกสาร, ความต อเน องในการน าเสนอ) การว เคราะห 1. เน นจ ดท ส าค ญของการน าเสนอ 2. ม ความเป นเหต เป นผล (ตลอดการน าเสนอ, ให ข อแนะน าท ด ) 3. การน าเสนอช ดเจน สมบ รณ (ม ความต อเน องในการล าด บเน อหา) 4. การบร หารเวลา การถ ายทอดและน าเสนอ 1. ระด บความสนใจของผ ฟ ง 2. การน าเสนอท โน มน าวใจ 3. ความสามารถในการแก ป ญหาเฉพาะหน า ความเป นม ออาช พในการน าเสนอ 1. ม ความเป นม ออาช พในการน าเสนอ (การแต งกาย, การใช น าเส ยง, การใช ภาษากาย, การสร างบรรยากาศ) เทคน คการสอนแบบบรรยายด วยการกระต นให เก ดการเร ยนร อย างสร างสรรค การเร ยนร ตามหล กการท ถ กว ธ จะน าผ บรรยายให เก ดความเข าใจถ งว ธ การถ ายทอด เน อหาได อย างกระช บ และเหมาะสมก บการเร ยนร ของผ ใหญ ในแต ละคร ง หล งการฝ กภาคปฏ บ ต การสอนแบบบรรยายของว ทยากรสามารถสร ปผลท ได และ เทคน คการน าไปใช ในบร ษ ทของตนเองอย างม เอกภาพ 14

15 เทคน คการสอนแบบสาธ ตด วยว ธ การปฏ บ ต การจ งใจการสอนงานและการฝ กต วต อ ต ว การเร ยนร ตามหล กการท ถ กว ธ จะน าผ บรรยายให เก ดความเข าใจถ งว ธ การถ ายทอด เน อหาได อย างกระช บ และเหมาะสมก บการเร ยนร ของผ ใหญ ในแต ละคร ง หล งการฝ กภาคปฏ บ ต การสอนแบบสาธ ตของว ทยากร สามารถสร ปผลท ได และ เทคน คการน าไปใช ในบร ษ ทของตนเองอย างม เอกภาพ ระยะเวลาฝ กอบรม ๒-๓ ว น (๑๒ ๑๘ ช วโมง) ข นอย ก บจ านวนผ เข าอบรม เพราะต องฝ กปฏ บ ต การสอนรายบ คคล ร ปแบบการฝ กอบรม เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ (Dynamic & Workshop) เน นการเร ยนร ด วยตนเอง และ แลกเปล ยนประสบการณ ร วมก น (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซ งประกอบด วย การบรรยาย ก จกรรม และเกม การแสดงออก กล มส มพ นธ การแสดงความค ด ถาม ตอบ ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ห วหน างาน หร อ ผ ท าหน าท ว ทยากรภายในองค กร ว ทยากรฝ กอบรม อาจารย พ พ ฒน พล เพ ชรเท ยง Managing Director : PLAN AND WORK CENTER กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห งประเทศไทย ( ) ท ปร กษาอ สระพ ฒนาพน กงานขายและพน กงานส มพ นธ ล กค าด วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center ผ เช ยวชาญการออกแบบหล กส ตร และเคร องม อส าหร บการพ ฒนาบ คลากรมากกว า 10 ป อด ต ท ปร กษาอาว โสด านพ ฒนาบ คลากร Adecco Consulting Limited (Thailand) ผ จ ดการฝ ายพ ฒนาทร พยากรบ คคล King Power Duty Free Co., Ltd. 15

16 ช อหล กส ตร เทคน คการน าเสนออย างม ประส ทธ ภาพส าหร บว ทยากรฝ กอบรม หล กการและเหต ผล การด าเน นธ รก จท กร ปแบบในท กบร ษ ท บ คลากร ถ อได ว า เป นป จจ ยหน งท ม ความส าค ญและเป นกลไกท ส งผลให การด าเน นธ รก จน น ๆ บรรล ตามเป าหมายและประสบความ เจร ญก าวหน าได การฝ กอบรมภายในองค กร(in-house Training) เป นทางเล อกในการพ ฒนาบ คลากร ให ม ความร ความสามารถ และท ศนคต ท ด ท เอ อต อการท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ ท งน ท งน นผ ท ท า หน าท เป นว ทยากรฝ กอบรมภายในองค กรจะต องเป นผ ท ม ความสามารถ ในการน าเสนอ ซ งเป น การต ดต อส อสาร เพ อแสดงความค ด ความเห น และความต องการของบ คคลหน งไปย งบ คคลอ น ให ได ร บทราบโดยอาศ ยเทคน คและว ธ การต าง ๆ เพ อให เก ดความร และความเข าใจ และเก ดการ ปฏ บ ต ท ถ กต องตรงก น ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดเช ยงใหม จ งได จ ดท าหล กส ตร เทคน ค การน าเสนออย างม ประส ทธ ภาพ ส าหร บผ ท าหน าท เป นว ทยากรภายในองค กร ข น ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถระบ หล กการพ นฐานในการน าเสนอได อย างครบถ วน ๒. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถระบ โครงสร างในการน าเสนอได อย างครบถ วน ๓. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถใช ว ธ การพ ด ตลอดจนเทคน คต าง ๆ ในการพ ดท ใช ก บการ น าเสนอไดอย างถ กต อง ๔. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถให ทราบถ งว ธ การใช ภาษาท าทางในขณะท พ ดเพ อน าเสนอได อย างถ กต อง ๕. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถน าเสนอได อย างเป นข นตอนและถ กต อง เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. แนวค ดต าง ๆ ในการน าเสนอ - ความหมายท แท จร งของการน าเสนอ - เหต ผลท ต องน าเสนอ - ร ปแบบต าง ๆ ในการน าเสนอ ๒. ว ธ การเตร ยมการในการน าเสนอ - ว ธ การเตร ยมการก อนน าเสนอ ๓. ว ธ การน าเสนออย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล - ข นตอนการน าเสนอเน อหาต าง ๆ อย างราบร น และครบถ วนตามท ต งใจไว - ว ธ การใช ค าพ ด น าเส ยงและจ งหวะในการพ ดเพ อการน าเสนอ 16

17 - ว ธ การใช ภาษาท าทาง (ภาษากาย) ช วยประกอบให เหมาะสมก บเน อหาในการ น าเสนอ ๔. ว ธ การตอบค าถามจกผ ฟ ง ระยะเวลาฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม - Presentation Coaching - Work Shop ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ฝ ายฝ กอบรม ผ ท เป นว ทยากรฝ กอบรมของบร ษ ท ว ทยากร อาจารย จร ยา บ ณยะประภ ศร - ท ปร กษา บร ษ ท HR Performance Development - ท ปร กษา บร ษ ท Management Solutions International - ท ปร กษา ย ทธศาสตร การตลาดและบร การ ให แก King Power International การ ประปาภ ม ภาค การน คมอ ตสาหกรรม - ว ทยากรอ สระให ก บองค กรภาคร ฐ และ เอกชน 17

18 ช อหล กส ตร : เทคน คการสอนงานอย างม ประส ทธ ภาพ (Effective Coaching Skills) หล กการและเหต ผล ในโลกของการท างานในป จจ บ น ห วหน างานไม สามารถประสบความส าเร จจากการ ท างานได เพ ยงล าพ งคนเด ยว พบว าความส าเร จในหน าท การงานของห วหน างานเก ดข นจากความ ร วมแรง ร วมม อ ร วมใจจากล กน อง ซ งล กน องถ อได ว าเป นผ ท ม บทบาทส าค ญและม ส วนผล กด นให ผลงานของห วหน าบรรล เป าหมายตามท ก าหนด(อาภรณ ภ ว ทยพ นธ : สอนงานอย างไรให ได งาน,๒๕๔๙) การสอนงานถ อได ว าเป นความสามารถด านการบร หารจ ดการ(Managerial Competency) อย างหน งท จ าเป นของห วหน างาน เพราะการสอนงานท ด จะเป นการมอบหมายงาน อย างม ประส ทธ ภาพ และเป นร ปแบบของการพ ฒนาความสามารถของล กน องท ห วหน างานควรจะ ใช และจ าเป นต องใช มากท ส ด ท งน เพ อให เก ดการกระจายงานไม ใช กระจ กงานอย ท ห วหน างานเพ ยง คนเด ยวเท าน น ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการอบรม ซ งได แก ผ ช านาญการ ห วหน างาน ม ความร ความเข าใจ ในเร องหน าท และค ณสมบ ต ของผ สอนงาน ว ธ การสอนงานแบบต าง ๆ ๒. เพ อให ผ เข าอบรมได เร ยนร ว ธ การสอนในร ปแบบต าง ๆ พร อมก บม ความเข าใจใน ความแตกต างของกล มผ ฟ ง เพ อปร บว ธ การส อความให เก ดความเข าใจส งส ด ๓. เพ อให ผ เข าร บการอบรมได ม ท กษะในการว เคราะห งานเพ อสอนงาน ๔. เพ อให ผ เข าอบรมได ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสอน การน าเสนอเป นรายบ คคล และ เป นกล ม เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. ความร เก ยวก บการสอนงาน ความหมายและความจ าเป นของการสอนงาน จ ดม งหมายของการสอน หน าท ของผ สอน/ ค ณสมบ ต ของผ สอน ๒. หล กการเก ยวก บการโค ชและการจ งใจส าหร บการเร ยนร ของผ ใหญ ๓. การว เคราะห งานเพ อการสอนงานส าหร บล กน อง ๔. การด าเน นการสอนงานและแนะน างานก บล กน องให ได ประส ทธ ผล ต องม สาม ญส าน กของความเป นผ สอนงาน ต องม การวางแผนการสอนรายบ คคล การช แนะสอนงาน 18

19 การมอบหมายงานให ล กน องท า การต ดตามผลการปฏ บ ต งาน ๕. เทคน ค 4P ก บการสอนงานอย างเป นข นตอน Preparation Presentation Perform in Action Put to Work Evaluation ๖. เทคน คว ธ การสอนงานแบบต าง ๆ ท น ยมใช และสร างแรงจ งใจ ๗. การฝ กปฏ บ ต : การสอนงานอย างม ออาช พ ระยะเวลาฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ (Dynamic & Workshop) เน นการเร ยนร ด วยตนเอง และ แลกเปล ยนประสบการณ ร วมก น (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซ ง ประกอบด วย การบรรยาย ก จกรรม และเกม การแสดงออก กล มส มพ นธ การแสดงความค ด ถาม ตอบ ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ห วหน างาน ห วหน าแผนก ว ทยากร ค ณพ พ ฒน พล เพ ชรเท ยง Managing Director : PLAN AND WORK CENTER กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห งประเทศไทย ( ) ท ปร กษาอ สระพ ฒนาพน กงานขายและพน กงานส มพ นธ ล กค าด วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center กรรมการท ปร กษาด านพ ฒนาบ คลากร ชมรมบร หารงานบ คคลเช ยงใหม 19

20 ช อหล กส ตร เทคน คการสอนงาน OJT (On the job Training) หล กการและเหต ผล การฝ กอบรมพน กงานให สามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นหน าท ท ส าค ญของ ห วหน างานเพราะถ าพน กงานท างานได เป นอย างด ไม ม ข อผ ดพลาด และท างานได ส าเร จตามเป าหมาย ห วหน างานย อมได ร บประโยชน จากผลงานน นด วย การฝ กอบรมแบบ OJT ค อการสอนงานภาคปฏ บ ต ณ หน างาน โดยจะท าการประเม นผลโดยผ สอนว า พน กงานท านน ผ านหร อไม พร อมท จะเร มงานได บร ษ ท มอบหมายให ห วหน างานเป นผ ฝ กสอน และประเม นพน กงาน ม หล กเกณฑ ในการท าค อ ส าหร บ พน กงานท เข าใหม และงานใหม ท พน กงานย งไม เคยท ามาก อน ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเพ มเทคน คการสอนงานให ก บผ สอนงานของบร ษ ท / แผนก หร อหน วยงาน ให ม ประสบการณ การน าเสนอและการ ถ ายทอดความร เก ยวก บงาน ผล ตภ ณฑ ของบร ษ ทให ตรงก บ กล มผ ฟ งได อย างถ กต อง ๒. เพ อเป นการเร ยนร ว ธ การสอนในร ปแบบต าง ๆ พร อมก บม ความเข าใจในความ แตกต างของกล มผ ฟ ง เพ อปร บว ธ การส อความให เก ดความเข าใจส งส ด ๓. ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสอน และการน าเสนอเป นรายบ คคล และเป นกล มหน าช น เร ยน ด วยเทคน คการสอนงานแบบ OJT อย างม หล กการ และว ธ การตามข นตอน พร อมด วย กระบวนการประเม นย อนกล บ ๔. เพ อให เห นประโยชน ของการช น าและน าเสนอเทคน ค OJT ให ก บผ ร บการอบรม ห วข อ/เน อหาการอบรม ๑. ท าความเข าใจก บความหมายการฝ กอบรมด วยเทคน ค - On the Job Training - Coaching - Monitoring - Training for a training ๒. ความส าเร จของงานก บการสอนงานด วยเทคน ค OJT ๓. ๕ ว ธ การด าเน น OJT ให ได ประส ทธ ภาพ - ต องม สาม ญส าน กของความเป นผ ช แนะสอนงาน - ต องม การวางแผนการฝ กอบรม OJT รายบ คคล - การช แนะสอนงาน - การมอบหมายงานให ล กน องท า - การต ดตามผลการปฏ บ ต 20

21 ๔. เทคน ค ๔ P การสอนงานล กน องอย างเป นข นตอน - Preparation - Presentation - Perform in Action - Put to work Evaluation ๕. ว ธ การช แนะสอนงานตลอดจนก จกรรมการปฏ บ ต งานในฐานะห วหน างาน ๖. ว ธ การสอนงานแบบต างๆ ท น ยมใช ก บการสอนล กน องและสร างแรงจ งใจท งผ สอนงาน และผ เร ยน ๗. การต ดต อส อสารแบบสองทางเพ อสร างประส ทธ ภาพการสอนงาน ๘. ฝ กปฏ บ ต การพ ฒนาความสามารถและว ธ การในการถ ายทอด - การส อความของผ สอนก บกล มผ ฟ ง - การเตร ยมการสอนตามเน อหาของผ สอนงาน ระยะเวลาฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เน นการเร ยนร ด วยตนเอง และเปล ยนประสบการณ ร วมก น ประกอบด วย การบรรยาย ก จกรรม และการแสดงความค ดเห น ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ห วหน างาน ห วหน าแผนก ว ทยากร ว ทยากรจากภาคร ฐและเอกชน 21

22 ช อหล กส ตร เทคน คการสอนงาน( Coaching Skills) หล กการและเหต ผล ในโลกของการท างานในป จจ บ น ห วหน างานไม สามารถประสบความส าเร จจากการ ท างานได เพ ยงล าพ งคนเด ยว พบว าความส าเร จในหน าท การงานของห วหน างานเก ดข นจากความ ร วมแรง ร วมม อ ร วมใจจากล กน อง ซ งล กน องถ อได ว าเป นผ ท ม บทบาทส าค ญและม ส วนผล กด นให ผลงานของห วหน าบรรล เป าหมายตามท ก าหนด(อาภรณ ภ ว ทยพ นธ : สอนงานอย างไรให ได งาน,๒๕๔๙) การสอนงานถ อได ว าเป นความสามารถด านการบร หารจ ดการ(Managerial Competency) อย างหน งท จ าเป นของห วหน างาน เพราะการสอนงานท ด จะเป นการมอบหมายงาน อย างม ประส ทธ ภาพ และเป นร ปแบบของการพ ฒนาความสามารถของล กน องท ห วหน างานควรจะ ใช และจ าเป นต องใช มากท ส ด ท งน เพ อให เก ดการกระจายงานไม ใช กระจ กงานอย ท ห วหน างานเพ ยง คนเด ยวเท าน น ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการอบรม ซ งได แก ผ ช านาญการ ห วหน างาน ม ความร ความเข าใจ ในเร องหน าท และค ณสมบ ต ของผ สอนงาน ว ธ การสอนงานแบบต าง ๆ ๒. เพ อให ผ เข าอบรมได เร ยนร ว ธ การสอนในร ปแบบต าง ๆ พร อมก บม ความเข าใจใน ความแตกต างของกล มผ ฟ ง เพ อปร บว ธ การส อความให เก ดความเข าใจส งส ด ๓. เพ อให ผ เข าร บการอบรมได ม ท กษะในการว เคราะห งานเพ อสอนงาน ๔. เพ อให ผ เข าอบรมได ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสอน การน าเสนอเป นรายบ คคล และ เป นกล ม เน อหาการอบรม ๑. ความร เก ยวก บการสอนงาน - ความหมายและความจ าเป นของการสอนงาน - จ ดม งหมายของการสอน - หน าท ของผ สอน/ ค ณสมบ ต ของผ สอน - การเร ยนร การจ งใจ ความแตกต างระหว างบ คคล ๒. การว เคราะห งานเพ อสอน ๓. ๕ ว ธ การด าเน นการสอนงานให ได ประส ทธ ภาพ - ต องม สาม ญส าน กของความเป นผ ช แนะสอนงาน - ต องม การวางแผนการฝ กอบรม OJT เป นรายบ คคล - การช แนะสอนงาน 22

23 - การมอบหมายงานให ล กน องท า - การต ดตามผลการปฏ บ ต ๔. เทคน ค ๔ P เพ อการสอนงานล กน องอย างเป นข นตอน - Preparation - Presentation - Perform in Action - Put to work Evaluation ๕.ว ธ การสอนงานแบบต าง ๆ ท น ยมใช และสร างแรงจ งใจ ๖. การต ดต อส อสารแบบสองทางเพ อเพ มประส ทธ ภาพการสอนงาน ๗. ฝ กปฏ บ ต การการสอนแบบบรรยายและสาธ ต ร ปแบบการน าเสนอ - เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เน นการเร ยนร ด วยตนเอง และแลกเปล ยน ประสบการณ ร วมก น ประกอบด วย การบรรยาย ก จกรรม ฝ กปฏ บ ต และการแสดง ความค ดเห น ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ห วหน างาน ห วหน าแผนก ผ ท ม หน าท สอนงาน และผ สนใจท วไป จ านวน ๓๐ คน ว น เวลา อบรม ๒ ว น เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. (๑๒ ช วโมง) ว ทยากร อ.พ พ ฒน พล เพ ชรเท ยง กรรมการผ จ ดการสถาบ น Plan & Work ท ปร กษาด านการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในองค กรและว ทยากรอ สระภาคร ฐและเอกชน 23

24 ช อหล กส ตร เทคน คการสอนงาน (Coaching Skills) หล กการและเหต ผล ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดเช ยงใหม ม บ คลากรท ท าหน าท เป นว ทยากรในการ ฝ กอบรมให ก บกล มแรงงานในหล กส ตร เตร ยมเข าท างาน ยกระด บฝ ม อแรงงาน และเสร มท กษะ รวมท งกล มบ คลากรของสถานประกอบก จการท ท าหน าท ในการสอนงาน ซ งบ คลากรกล มเหล าน จ าเป นจะต องม ความร เร องเทคน คการสอนงาน เพ อให สามารถท าหน าท การสอนและการถ ายทอด ความร ส ผ ร บการฝ กอบรมได อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการอบรม ซ งได แก คร ฝ กฝ ม อแรงงาน และว ทยากร ม ความร ความเข าใจ ในเร องหน าท และค ณสมบ ต ของผ สอนงาน ว ธ การสอนงานแบบต าง ๆ ๒. เพ อให ผ เข าอบรมได เร ยนร ว ธ การสอนในร ปแบบต าง ๆ พร อมก บม ความเข าใจ ในความแตกต างของกล มผ ฟ ง เพ อปร บว ธ การส อความให เก ดความเข าใจส งส ด ๓. เพ อให ผ เข าร บการอบรมได ม ท กษะในการว เคราะห งานเพ อการสอนงาน ๔. เพ อให ผ เข าอบรมได ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสอนแบบสาธ ต การน าเสนอเป น รายบ คคล เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. ความร เก ยวก บการสอนงาน - ความหมายและความจ าเป นของการสอนงาน - จ ดม งหมายของการสอน - หน าท ของผ สอน/ ค ณสมบ ต ของผ สอน - การเร ยนร การจ งใจ ความแตกต างระหว างบ คคล ๒. การว เคราะห งานเพ อสอน - การว เคราะห งานค ออะไร - ว เคราะห งานไปท าไม - ว เคราะห งานอย างไร - ว เคราะห งานเอาไปท าอะไร - ต วอย างการว เคราะห งาน ๓. ว ธ ด าเน นการสอน/ว ธ การสอนแบบสาธ ต - ความหมายและว ธ การสอนแบบสาธ ต - การสอนแบบสาธ ต 24

25 - การเตร ยมการสอนแบบสาธ ต ๔. ฝ กปฏ บ ต การการสอนแบบบรรยายและสาธ ต ระยะเวลาฝ กอบรม ๓ ว น หร อ ๑๘ ช วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม - เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เน นการเร ยนร ด วยตนเอง ประกอบด วย การบรรยาย ก จกรรม ฝ กปฏ บ ต และการแสดงความค ดเห น ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ว ทยากรภายนอก ว ทยากรของบร ษ ท ห วหน างาน ว ทยากร อ.ประเสร ฐ น นท ว ฒนวงค อด ต คร ฝ กฝ ม อแรงงานช น ๓ สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค ๑๐ ล าปาง 25

26 ช อหล กส ตร การพ ฒนาท กษะห วหน างานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการผล ต(Supervisory skills Development to increase production efficiency) หล กการและเหต ผล ความก าวหน าอย างรวดเร วของเทคโนโลย การแข งข นอย างร นแรง ความต องการค ณภาพ ท ด ข นและป จจ ยอ น ๆ อ กมากมายท ม อ ทธ พลต อความส าเร จและความล มเหลวขององค การต าง ๆ โดยเฉพาะการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย และการส อสาร ท าให การด าเน นงานขององค การต าง ๆ ม ร ปแบบท หลากหลายและม ความซ บซ อนมากข น จะเห นได ว าป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ม การน า เคร องม อ เทคน ค และว ธ การใหม ๆ มาใช ในการปฏ บ ต งานประจ าว นของบ คลากร ซ งน าไปส ประส ทธ ภาพท ด ขององค การมากข น การจ ดการงานท เก ยวข องก บการควบค มงาน หร อการบ งค บ บ ญชางานในองค การสม ยใหม จ าเป นต องม การเปล ยนแปลงเพ อให ท นการเปล ยนแปลงท เก ดข น โดยเฉพาะผ ท เป นห วหน างานจ าเป นอย างย งจะต องปร บตนเองเพ อให ท างานหร อด แลการท างาน ของบ คลากรให ได งานท ม ค ณภาพส งส ดในปร มาณมากท ส ด ซ งจะช วยให การด าเน นงานโดยรวม ขององค การประสบความส าเร จตามเป าหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ๑. เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจในบทบาทหน าท และท กษะท จ าเป นในการท างานใน ระด บห วหน างาน ๒. เพ อให สามารถน าความร ไปปร บใช ในการท างานอย างม ประส ทธ ภาพ และเหมาะสมก บ สภาพป จจ บ นท ม การแข งข นทางธ รก จส ง เน อหาของหล กส ตร ๑. ท กษะด านเทคน ค ( Technical Skill) - บทบาท หน าท ความร บผ ดชอบของห วหน างาน - การมอบหมาย การควบค มและต ดตามงาน - การแก ไขป ญหาและการต ดส นใจ ๒. ท กษะด านมน ษย (Human Skill) - มน ษยส มพ นธ ในการท างาน - การต ดต อส อสารและการท างานเป นท ม - การสร างแรงจ งใจในการท างาน ๓. ท กษะเช งมโนท ศน (Conceptual Skill) - การพ ฒนาความค ดสร างสรรค - การพ ฒนาและปร บปร งงาน ระยะเวลาการอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง ( เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) 26

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย เป าหมาย สร างและเช อมโยงเคร อข ายการเสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานองค กรภาคร ฐ พ ฒนาศ กยภาพแกนน าเคร อข าย ในการท างานเสร มสร างค ณภาพช ว ตการ ทางานองค กรภาคร ฐ ต ดตามและสน บสน นการด าเน นงานของเคร อข

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information