กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล

Size: px
Start display at page:

Download "กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล 1

2 หล กส ตร การว เคราะห และก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เหต ผลความจ าเป น ป จจ บ นองค กรจ านวนมากได น าแนวค ด Competency มาใช ในการพ ฒนาศ กยภาพ ทร พยากรมน ษย เน องจากแนวค ดด งกล าวสามารถใช ในการสรรหา ค ดเล อก พ ฒนาและ ประเม นผลงานของบ คลากรได ตรงก บว ตถ ประสงค และต าแหน งงานและองค กรมากท ส ด ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดเช ยงใหม จ งได จ ดท าหล กส ตร การว เคราะห และ ก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ข น เพ อส งเสร มให สถานประกอบการท เข าร วม ได ร บความร และน าแนวค ด Competency ไปว เคราะห และก าหนดสมรรถนะของบ คลากรในองค กร เพ อประโยชน ส าหร บการวางแผนด านการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ต อไป ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได ร บความร ความเข าใจในการน าแนวค ดCompetency มาใช ในการพ ฒนาศ กยภาพทร พยากรมน ษย ๒. เพ อให ผ เข าอบรมได ร บความร ความเข าใจในการว เคราะห สมรรถนะต าแหน งงานใน องค กร ๓. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถจ ดท าสมรรถนะของต าแหน งงานและสามารถเช อมโยง สมรรถนะก บการวางแผนการพ ฒนาและฝ กอบรม และการจ ดท ามาตรฐานฝ ม อแรงงาน ในองค กร เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. แนวค ดและความส าค ญของ Competency ๒. การว เคราะห งาน (Job analysis) ๓. การสร าง Competency model ๔. การน า Competency model ไปใช ในการวางแผนการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ๕. การฝ กท า Core Competency / Job Competency ระยะเวลาการฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม บรรยาย ๙ ช วโมง / ฝ กปฏ บ ต ๓ ช วโมง ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ผ บร หาร ผ จ ดการ ผ จ ดการทร พยากรมน ษย ว ทยากร ดร.ส รชาต ก มมณ ประธานกรรมการบร ษ ท เอช.อาร. เพอร ฟอร แมนซ ด เวลลอปเม นท จ าก ด 2

3 ช อหล กส ตร เทคน คการว เคราะห เพ อการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน หล กการและเหต ผล การว เคราะห งาน เป นหน าท พ นฐานส าหร บการบร หารทร พยากรมน ษย และ เป นเคร องม อ ท จ าเป นส าหร บน าไปใช ในกระบวนการบร หารและแก ป ญหางาน พน กงานแต ละคน จ าเป นจะต องทราบว าหน วยงานท ตนส งก ดม ภารก จและขอบเขตอย างไร จะต องทราบว าตนเองม หน าท การงานอย างไร เพ อปฏ บ ต งานให สอดคล องก บภารก จของหน วยงาน ซ งการว เคราะห งานจะ เป นประโยชน ต อการบร หารทร พยากรมน ษย ขององค กร ต งแต การสรรหาและค ดเล อก การ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน การจ ายผลตอบแทน ความต องการการฝ กอบรม และการวางแผน ทร พยากรมน ษย การว เคราะห งาน เป นกระบวนการท ม ระบบในการก าหนดล กษณะงาน หน าท และความร ท ต องการส าหร บงานใดงานหน ง โดยใช ว ธ การเก บรวบรวม การประเม น และการจ ด ข อม ลเก ยวก บงาน ซ งการว เคราะห งานเป นว ธ การด าเน นงานเพ อก าหนดหน าท ของต าแหน งต าง ๆ และก าหนดล กษณะของบ คคลท เหมาะสมก บต าแหน งเหล าน น การว เคราะห งานด วยกระบวนการ DACUM (Developing A Curriculum) นอกเหน อจากจะได งานเฉพาะส าหร บอาช พแล ว ย งระบ ต ว ข บเคล อนอ น ๆ เช น ความร ท กษะ พฤต กรรม ค ณสมบ ต เคร องม อและอ ปกรณ ท ใช ซ งผ ท ปฏ บ ต งานด านการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน จ าเป นต องม ความร ความเข าใจในการว เคราะห งาน เพ อ ประโยชน ในการด าเน นงานด านการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าอบรม ม ความร และความเข าใจในความส าค ญของการว เคราะห งาน และ เทคน คว ธ ในการว เคราะห งาน ด วยกระบวนการ DACUM ๒. เพ อให ผ เข าอบรมม ความร ความเข าใจในเร องCompetency ก บงานพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ๓. เพ อให ผ เข าอบรมได ฝ กปฏ บ ต การว เคราะห งานด วยกระบวนการ DACUM ๔. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถเป นท ปร กษาให ก บสถานประกอบการ ในการว เคราะห งาน เพ อประโยชน ในการวางแผนการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในองค กร เน อหาของหล กส ตร ๑. หล กการและห วใจขอ DACUM ๒. ร ปแบบการจ ด DACUM Workshop ๓. Competency ก บงานพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ๔. Competency ก บการก าหนดมาตรฐานฝ ม อแรงงานแห งชาต ๕. และมาตรฐานฝ ม อแรงงานอาเซ ยน ๖. การว เคราะห ความสามารถ(งาน)เพ อพ ฒนาหล กส ตรและ 3

4 ว ธ ประเม นความสามารถ ๖. การจ ดท าร างมาตรฐานฝ ม อแรงงานแห งชาต ๗.ระบบร บรองท กษะแรงงานในภ ม ภาคอาเซ ยน ระยะเวลาการอบรม ๔ ว น หร อ ๒๔ ช วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม การบรรยาย การฝ กปฏ บ ต ค ณสมบ ต ของผ เข าอบรม ฝ ายทร พยากรมน ษย ฝ ายบ คคล ว ทยากร ว ทยากรอ สระ หร อ ว ทยากรจากหน วยงานภาคร ฐและเอกชน 4

5 ช อหล กส ตร การวางแผนก าล งคน หล กการและเหต ผล การบร หารงานบ คคลก เป นส วนหน งท ผ บร หารควรทราบ ซ งเทคน คและว ธ การในการ บร หารงานบ คคลใหม ๆ ม กม ออกมาให เห นเสมอโดยค าน งถ งประโยชน ส งส ดท องค กรควรจะได ร บ การวางแผนก าล งคนเป นเทคน คหน งท สอดร บก บการบร หาร/การจ ดการภาคร ฐแนวใหม ได เป น อย างด เน องจากจะช วยลดค าใช จ ายด านบ คคลและย งเป นการสร างความช ดเจนให ก บการวาง แผนการปฏ บ ต งาน ไม ว าจะเป นในระยะส นหร อระยะยาวได เป นอย างด ซ งในอนาคตการวางแผน ก าล งคนจะม ความส าค ญเพ มข นต อไปเน องจากท กองค กรจะต องพยายามใช คนให เก ดประโยชน ส ง ท ส ดและในขณะเด ยวก นก ต องการลดค าใช จ ายด านบ คคลให ได มากท ส ดเท าท จะท าได เช นก น ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าอบรมม ความร ความเข าใจ หล กการวางแผนก าล งคนอย างเป นระบบ และ ฝ กปฏ บ ต การวางแผนก าล งคน เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. แนวค ดเก ยวก บการวางแผนก าล งคน ๒. ข นตอนและว ธ การในการวางแผนก าล งคน ๓. การว เคราะห แผนธ รก จขององค กร ๔. การว เคราะห ก าล งคนป จจ บ น(Work Force Analysis) ๕. การว เคราะห ความต องการก าล งคน(Work Load Analysis) ๖. เทคน คเช งปร มาณท ใช ในการว เคราะห ก าล งคน ๗. เทคน คเช งค ณภาพท ใช ในการว เคราะห ก าล งคน ๘. การเข ยนแผนก าล งคน ๙. การก าหนดก จกรรมในแผนก าล งคน ๑๐. การจ ดท ากรอบอ ตราก าล ง ๑๑. การบร หารก าล งคนในภาวะว กฤตเศรษฐก จ ระยะเวลาฝ กอบรม ๑ ว น หร อ ๖ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม ใช ว ธ การบรรยายและการฝ กปฏ บ ต วางแผนก าล งคน ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ผ บร หาร หร อ ฝ ายบ คคล ว ทยากร ดร.ส รชาต ก มมณ 5

6 ช อหล กส ตร การใช ระบบ Balanced Scorecards ในการสร างความส าเร จให ก บองค กร หล กการและเหต ผล ป จจ บ นแนวค ดเก ยวก บการประเม นผลการด าเน นงานขององค กรและหน วยงาน ต าง ๆ ได ม การพ ฒนาและเปล ยนแปลงไปมากพอสมควร โดยเฉพาะอย างย งในองค กรธ รก จ ขนาดใหญ ได เร มน าเอาระบบการประเม นผลท ท นสม ยมาใช ในองค กรมากข น ไม ว าจะเป น Balanced Scorecards, Key Performance Indicators, Benchmarking โดยเฉพาะอย างย งในเร องของ Balanced Scorecards ม ผ บร หารและบ คลากรจ านวนมากท ม ค าถามเก ยวก บเร อง Balanced Scorecards โดยเฉพาะในประเด นท ว าค ออะไรก นแน และช วยท าให องค กรบรรล เป าหมายส ความส าเร จขององค กรได อย างไร ว ธ การด าเน นการตามระบบจะท าอย างไร จะน ามาใช ในองค กร ได บ างหร อไม ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจในแนวค ดของระบบ Balanced Scorecards ๒. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถน าระบบ Balanced Scorecards มาใช เป นเคร องม อในการ สร างความส าเร จให องค กร ๓. เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถน าระบบ Balanced Scorecards มาใช เป นเคร องม อ ของผ บร หารในการก าหนดท ศทางและควบค มการปฏ บ ต งานของบ คลากรในองค กรท ก ระด บ เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. ความหมายและแนวค ดของ Balanced Scorecards ๒. ประโยชน ของ Balanced Scorecards ท ม ต อองค กรในการสร างความส าเร จ ๓. ข นตอนการจ ดท า Balanced Scorecards ในองค กร ๔. การเช อมโยงระบบ Balanced Scorecards ก บท ศทางการด าเน นงานขององค กร ๕. การใช ระบบ Balanced Scorecards ในการเช อมโยงว ส ยท ศน กลย ทธ หล ก ก บส วนงาน ต าง ๆ ภายในองค กร ๖. การใช ระบบ Balanced Scorecards เป นเคร องม อในการควบค มและตรวจสอบการ ท างาน ๗.การ.ใช ระบบ Balanced Scorecards ในระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ระยะเวลาฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) 6

7 ร ปแบบการฝ กอบรม ประกอบด วย การบรรยาย การระดมสมอง และฝ กปฏ บ ต ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ผ บร หาร ผ จ ดการ ว ทยากร ว ทยากรจากภาคร ฐและเอกชน หร อ ว ทยากรอ สระ 7

8 ช อหล กส ตร เส นทางการฝ กอบรมบ คลากรในองค กร (Training Road Map) หล กการและเหต ผล เส นทางความก าวหน าในการฝ กอบรม" หร อ "แผนท ความก าวหน าในการพ ฒนาบ คลากร" หร อ "แผนท เส นทางเพ อการพ ฒนาและฝ กอบรม" TRAINING ROAD MAP ถ อเป นเคร องม อการ บร หารจ ดการด านการพ ฒนาและฝ กอบรมท ส าค ญอย างหน ง เพราะถ าองค กรใดไม จ ดท าเร องน ข นมา ก เท าก บว าการพ ฒนาและฝ กอบรมขาดกรอบในการด าเน นงาน การพ ฒนาและฝ กอบรมจะ ไม ม ท ศทาง หาหล กย ดไม เจอ ไม สามารถตอบค าถามได ว าท าไมคนๆน ต องอบรมเร องน น ท าไม ต าแหน งงานน นต องอบรมเร องน ท าไมต องอบรมหล กส ตรน นก อนท จะเข าอบรมหล กส ตรน ฯลฯ ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจ และท กษะในระบบการจ ดการฝ กอบรม และพ ฒนาบ คลากรท งกระบวนการ จนสามารถ ๑. วางแผน ออกแบบระบบสร างเคร องม อ และด าเน นการส ารวจและว เคราะห ความ จ าเป นในการฝ กอบรม (Training Needs Assessment) ได ท ง ๔ ต วแบบ (Four models of training needs assessment) ๒. ออกแบบว เคราะห และเข ยนหล กส ตรในการฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรได อย าง ถ กต องครบถ วนท ง ๘ ข นตอน ๓. วางแผน ออกแบบ และด าเน นการประเม นและต ดตามผลการฝ กอบรมได อย างถ กต อง ครบถ วนท ง ๔ ม ต หล ก ๔. เข าใจว ธ การด าเน นการจ ดฝ กอบรมเพ อพ ฒนาบ คลากรในองค กรได อย างเป นระบบม แบบแผนเหมาะสมก บต าแหน งงานของพน กงาน สามารถวางแผนการฝ กอบรมท สน บสน นระบบ เส นทางความก าวหน าในอาช พของพน กงานได เน อหา/ห วข อการฝ กอบรม ต วแบบต าง ๆ ในการพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากร (Training & Development Models) การวางแผนและออกแบบระบบการส ารวจความจ าเป นในการฝ กอบรมแบบ Training Needs Survey การวางแผนและออกแบบระบบการส ารวจความจ าเป นในการฝ กอบรมแบบ Task Analysis การวางแผนและออกแบบระบบความจ าเป นในการฝ กอบรมแบบ Performance Analysis การวางแผนและออกแบบการส ารวจความจ าเป นในการฝ กอบรมแบบ Core Competency Assessment การว เคราะห ความจ าเป นในการฝ กอบรมเพ อก าหนดประเด น (Main issues) ส าหร บใช ใน การออกแบบหล กส ตร 8

9 กรอบในการออกแบบและเข ยนหล กส ตรการฝ กอบรม การก าหนดว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรมท สามารถว ดได และครอบคล มท ง ๔ องค ประกอบ หล กการก าหนดและจ ดล าด บเน อหาของหล กส ตรให รองร บว ตถ ประสงค การก าหนดเทคน คต าง ๆ ในการฝ กอบรมให เหมาะสมก บเน อหาและสน บสน นว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม หล กการก าหนดจ านวนเวลาให สอดคล องต อเน อหาและว ตถ ประสงค การออกแบบเคร องม อในการประเม นผลการฝ กอบรม การวางแผน การออกแบบ ระบบการต ดตามผลการฝ กอบรม เทคน คการจ ดท าเส นทางการฝ กอบรมบ คลากรในองค กร ระยะเวลาการฝ กอบรม ระยะเวลาการฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม ๑. บรรยายแนวค ดและหล กการ ๒.ฝ กปฏ บ ต (Workshop) ออกแบบเคร องม อในการส ารวจความจ าเป นในการฝ กอบรม ๓.ฝ กปฏ บ ต (Workshop) น าข อม ลจากความจ าเป นในการฝ กอบรมมาเข ยนหล กส ตรโดย เน นการก าหนดว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม การก าหนดเน อหา และการใช เทคน คการอบรม ๔.ฝ กปฏ บ ต (Workshop) การสร างเคร องม อประเม นผลการเร ยนร (Learning) และต ดตาม ผลล พธ (Result) ของการฝ กอบรม ว ทยากร ดร.ส รชาต ก มมณ กรรมการผ จ ดการบร ษ ท เอช อาร เพอร ฟอร แมนซ ด เวลลอปเม นท จ าก ด 9

10 ช อหล กส ตร เจ าหน าท ฝ กอบรมม ออาช พ (The Professional Training Officer) หล กการและเหต ผล หน วยงานหลายแห ง ไม ว าจะเป นภาคร ฐ หร อเอกชนต างม งให ความส าค ญและเห นถ ง ความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากรของตนมากข น การจ ดฝ กอบรมจ งม ความส าค ญ และม ความ จ าเป น อย างย งในหน วยงานต าง ๆ ด งน นเจ าหน าท ฝ กอบรมหร อผ เก ยวข องก บโครงการฝ กอบรม ต องม ความร ความสามารถในการวางแผน การจ ดท าหล กส ตร การหาความจ าเป นในการฝ กอบรม การประสานงาน ฯลฯ รวมถ งการบร หารงานฝ กอบรมให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ฉะน น เจ าหน าท ฝ กอบรมจ งจ าเป นต องม การพ ฒนาให ม ท กษะ ม ความช านาญในการปฏ บ ต หน าท เพ อเก ด ประส ทธ ผลของงานอบรมท ตนร บผ ดชอบส งส ด ว ตถ ประสงค ๑. ผ บร หารงานฝ กอบรมจะจ ดหล กส ตรให น าสนใจอย างไร ๒. ให ทราบถ งการประสานงานท ด ระหว างผ บรรยาย และผ เข าอบรม ๓. ให ทราบและเตร ยมการก อนฝ กอบรม ระหว างอบรมและหล งการอบรม อย างม ประส ทธ ภาพ ๔. สามารถวางแผนโครงการและประเม นผลการอบรมท ด ได เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. บทบาทของเจ าหน าท ฝ กอบรมก บแนวทางการจ ดการฝ กอบรมย คใหม ๒. ท กษะท จ าเป นส าหร บผ ด าเน นการฝ กอบรม ๓. การหาความจ าเป นในการฝ กอบรม (Training Need) ในว ธ ต างๆ ๔. เทคน คการพ ดท จ าเป นส าหร บเจ าหน าท ฝ กอบรม เช น - การกล าวเป ดการอบรม - การกล าวแนะน าว ทยากร - การกล าวป ดการอบรมและขอบค ณว ทยากร ๕. การประสานงานและมารยาทท ด ในการต ดต อว ทยากร ๖. ส อและเกมท ใช ในการแก ป ญหาเฉพาะหน าในการฝ กอบรม ๗. การวางแผนและการจ ดท างบประมาณการฝ กอบรม ๘. การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายในการฝ กอบรม ๙. การออกแบบหล กส ตรฝ กอบรมให ตรงก บความจ าเป น ๑๐. การค ดเล อกว ทยากร ๑๑. การน าเสนอโครงการต อว ทยากร ๑๒. การด าเน นการจ ดฝ กอบรม (Training Management) - การเตร ยมการก อการอบรม 10

11 - การจ ดก าหนดการอบรม - การอ านวยการระหว างอบรม ๑๓. การประเม นผลการฝ กอบรมและต ดตามผลการฝ กอบรม (Training Evaluation) - ความส าค ญและประโยชน ในการประเม นผลการฝ กอบรม - ว ธ การท เหมาะสมในการต ดตามผลและประเม นผลการฝ กอบรม - เคร องม อท น ยมใช ในการว ดและประเม นผลการฝ กอบรม - แบบฟอร มท ใช ในการประเม นผลการฝ กอบรม - สถ ต ข นพ นฐานและจ าเป นส าหร บการประเม นผลการฝ กอบรม - รายงานผลการฝ กอบรมให ผ บร หารอย างไร ๑๔. ป ญหาข อควรระว ง และการแก ป ญหางานอบรมในองค กร ระยะเวลาฝ กอบรม ๓ ว น หร อ ๑๘ ช วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม การบรรยาย และการฝ กปฏ บ ต ค ณสมบ ต ของผ เข าอบรม ผ ปฏ บ ต งานฝ ายบ คคล ฝ ายพ ฒนาทร พยากรมน ษย ฝ ายฝ กอบรม ว ทยากร ว ทยากรผ เช ยวชาญด านบร หารงานอบรม และพ ฒนาบ คลากร จากหน วยงานภาคร ฐและ ภาคเอกชน 11

12 ช อหล กส ตร การเป นว ทยากรองค กร(Training the Trainer) หล กการและเหต ผล การเป นว ทยากร เป นหล กส ตรท สร างข นส าหร บพ ฒนาบ คลากรท ม องค ความร และประสบการณ ในงาน ให ม ท กษะในการเป นว ทยากร ท สมารถถ ายทอดความร ท ม ไปย งผ เข าร บ การ อบรมเพ อให เก ดความเข าใจและน าไปประย กต ใช ในการท างานของตนได อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ๑.เพ อให ผ เข าอบรมสามารถเข าใจในบทบาทหน าท และค ณสมบ ต ส าค ญของการเป น ว ทยากร ๒. เพ อฝ กท กษะท จ าเป นส าหร บการเป นว ทยากร ๓. เพ อให เก ดการแลกเปล ยนองค ความร และประสาบการณ ระหว างผ เข าร บการอบรม เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. บทบาทหน าท ของว ทยากร ๒. ค ณล กษณะและท กษะจ าเป นส าหร บว ทยากร ๓. แนวค ดการร บร และการเร ยนร ๔. การว เคราะห ตนเอง และผ เข าร บการอบรม ๕. ว ธ การและข นตอนการถ ายทอด ๖. การพ ฒนาท กษะการเป นว ทยากร(การฝ กรายบ คคล) ๗. การว พากษ และประเม นตนเอง ๘. การก าหนดแนวทางการพ ฒนาตนเอง ระยะเวลาฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม - การสร ปก จกรรม - กรณ ศ กษา - การฝ กปฏ บ ต รายบ คคล - แบบว ดทางจ ตว ทยา ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ฝ ายฝ กอบรม ผ ท เป นว ทยากรฝ กอบรมของบร ษ ท หร อ ห วหน างาน ห วหน าแผนก ว ทยากร - ผศ.ดร.น ภา แก วศร งาม 12

13 ช อหล กส ตร การเป นว ทยากรม ออาช พ (Advanced Training for the TRAINER) หล กการและเหต ผล การฝ กอบรมภายในองค กร (In-house Training) เป นว ธ การอย างหน งของการพ ฒนา- องค กร เพ อให สอดคล องก บนโยบายและการด าเน นงานของท กฝ ายภายในองค กร และย งเป นอ ก ทางเล อกหน ง ท สามารถช วยปร บแผนการพ ฒนาทร พยากรบ คคล และจ ดสรรงบประมาณได อย างเหมาะสมและ ค มค า การสร างว ทยากรภายในองค กรข น จะสามารถท าให องค กรสามารถด าเน นการด านการ ฝ กอบรมได ตามความต องการ และประหย ดค าใช จ าย ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเพ มความร ด านเทคน คการสอนให ก บว ทยากรของบร ษ ทฯ ให ม ประสบการณ การน าเสนอและการถ ายทอดความร เก ยวหล กส ตรความร ของบร ษ ทฯ ให ตรงก บกล มผ ฟ งประเภท ต างๆ อย างถ กต อง ๒. เพ อฝ กท กษะการเร ยนร ว ธ การสอนในร ปแบบต างๆ พร อมก บม เข าใจในความ แตกต างของกล มผ ฟ ง และสามารถปร บว ธ การส อความให เก ดความเข าใจส งส ด ๓. ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสอน และการน าเสนอเป นรายบ คคล และกล มหน าช น เร ยน ส าหร บการเป นว ทยากรด วยกระบวนการ Feedback Assessment เน อหา/ห วข อการอบรม ธรรมชาต ของมน ษย ก บการเร ยนร เพ อการพ ฒนาให ถ กทาง ก จกรรม : ม งเน นการเร ยนร และความเข าใจกล มผ เร ยนแบบผ ใหญ ในว ยท างาน โดย ใช หล กจ ตว ทยาการเร ยนร และพฤต กรรมการแสดงออกของผ เร ยน จะท าให ผ สอน ท างานได ช ดเจนย งข น ป ญหาและอ ปสรรคของว ทยากรบรรยายหล กส ตรท ร บผ ดชอบในองค กร ก จกรรม : การช ประเด นต างๆ ของผ สอนในองค กร จะช วยให ผ เช ยวชาญจากภายนอก เห นแนวการการแก ไขเฉพาะรายบ คคลได ด หากได ม การแลกเปล ยนความร และ ประสบการณ ซ งก นและก น บทบาทหน าท และความร บผ ดชอบของการเป นว ทยากรองค กรให เป นม ออาช พ ก จกรรม : การแสดงออกด วยบทบาทเป นคร อาจารย ผ ถ ายทอด ผ ช แนะหร อแนะน า น กจ ตว ทยา หร อน กแสดง พร อมผ ก าก บการเร ยนร ของผ เร ยน ว ทยากรก บการถ ายทอดความร ด วยท กษะการส อสารของว ทยากรก บกล มผ ฟ ง Workshop ๑ ท กษะการน าเสนอคนละ ๕ นาท พร อมการประเม นผลรายบ คคล 13

14 จ ตว ทยาการสอนแบบต างๆ และเทคน คว ธ การแก ไขสถานการณ ของการสอน แต ละคร ง ก จกรรม : การสอนแต ละคร ง ม การเตร ยมพร อมอย างไร จ งจะท าให ผ สอน ผ เร ยน และหน วยของเราจะผล ตงานออกมาได อย างสมบ รณ ม ข อผ ดพลาดน อย ว ทยากรเป น เคร องม ออย างหน งท จะช วยให เก ดผลด จากการสอนและว ธ แนะน าอย างถ กหล กว ธ การออกแบบเน อหาและการเตร ยมการสอนข นส งส าหร บว ทยากร Workshop ๒ ฝ กการออกแบบแผนการสอน ว เคราะห เน อหาท จ าเป น การใช เกม ก จกรรม หร ออ ปกรณ ช วยเสร มเทคน คการน าเสนอให เหมาะสมก บกล มผ เร ยน การ ประช มพ ดค ยก บกรรมการหล กส ตรภายใน รวมถ งว ธ การทดสอบความร ท กษะ และ การว ดผลเช งท ศนคต เกณฑ การว ดความสามารถของว ทยากรอย างม ออาช พ การจ ดการน าเสนอ 1. การจ ดการน าเสนอ (เกร นน า, เน อหา, สร ป) 2. ส อในการน าเสนอ (เน อหาเอกสาร, ความต อเน องในการน าเสนอ) การว เคราะห 1. เน นจ ดท ส าค ญของการน าเสนอ 2. ม ความเป นเหต เป นผล (ตลอดการน าเสนอ, ให ข อแนะน าท ด ) 3. การน าเสนอช ดเจน สมบ รณ (ม ความต อเน องในการล าด บเน อหา) 4. การบร หารเวลา การถ ายทอดและน าเสนอ 1. ระด บความสนใจของผ ฟ ง 2. การน าเสนอท โน มน าวใจ 3. ความสามารถในการแก ป ญหาเฉพาะหน า ความเป นม ออาช พในการน าเสนอ 1. ม ความเป นม ออาช พในการน าเสนอ (การแต งกาย, การใช น าเส ยง, การใช ภาษากาย, การสร างบรรยากาศ) เทคน คการสอนแบบบรรยายด วยการกระต นให เก ดการเร ยนร อย างสร างสรรค การเร ยนร ตามหล กการท ถ กว ธ จะน าผ บรรยายให เก ดความเข าใจถ งว ธ การถ ายทอด เน อหาได อย างกระช บ และเหมาะสมก บการเร ยนร ของผ ใหญ ในแต ละคร ง หล งการฝ กภาคปฏ บ ต การสอนแบบบรรยายของว ทยากรสามารถสร ปผลท ได และ เทคน คการน าไปใช ในบร ษ ทของตนเองอย างม เอกภาพ 14

15 เทคน คการสอนแบบสาธ ตด วยว ธ การปฏ บ ต การจ งใจการสอนงานและการฝ กต วต อ ต ว การเร ยนร ตามหล กการท ถ กว ธ จะน าผ บรรยายให เก ดความเข าใจถ งว ธ การถ ายทอด เน อหาได อย างกระช บ และเหมาะสมก บการเร ยนร ของผ ใหญ ในแต ละคร ง หล งการฝ กภาคปฏ บ ต การสอนแบบสาธ ตของว ทยากร สามารถสร ปผลท ได และ เทคน คการน าไปใช ในบร ษ ทของตนเองอย างม เอกภาพ ระยะเวลาฝ กอบรม ๒-๓ ว น (๑๒ ๑๘ ช วโมง) ข นอย ก บจ านวนผ เข าอบรม เพราะต องฝ กปฏ บ ต การสอนรายบ คคล ร ปแบบการฝ กอบรม เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ (Dynamic & Workshop) เน นการเร ยนร ด วยตนเอง และ แลกเปล ยนประสบการณ ร วมก น (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซ งประกอบด วย การบรรยาย ก จกรรม และเกม การแสดงออก กล มส มพ นธ การแสดงความค ด ถาม ตอบ ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ห วหน างาน หร อ ผ ท าหน าท ว ทยากรภายในองค กร ว ทยากรฝ กอบรม อาจารย พ พ ฒน พล เพ ชรเท ยง Managing Director : PLAN AND WORK CENTER กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห งประเทศไทย ( ) ท ปร กษาอ สระพ ฒนาพน กงานขายและพน กงานส มพ นธ ล กค าด วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center ผ เช ยวชาญการออกแบบหล กส ตร และเคร องม อส าหร บการพ ฒนาบ คลากรมากกว า 10 ป อด ต ท ปร กษาอาว โสด านพ ฒนาบ คลากร Adecco Consulting Limited (Thailand) ผ จ ดการฝ ายพ ฒนาทร พยากรบ คคล King Power Duty Free Co., Ltd. 15

16 ช อหล กส ตร เทคน คการน าเสนออย างม ประส ทธ ภาพส าหร บว ทยากรฝ กอบรม หล กการและเหต ผล การด าเน นธ รก จท กร ปแบบในท กบร ษ ท บ คลากร ถ อได ว า เป นป จจ ยหน งท ม ความส าค ญและเป นกลไกท ส งผลให การด าเน นธ รก จน น ๆ บรรล ตามเป าหมายและประสบความ เจร ญก าวหน าได การฝ กอบรมภายในองค กร(in-house Training) เป นทางเล อกในการพ ฒนาบ คลากร ให ม ความร ความสามารถ และท ศนคต ท ด ท เอ อต อการท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ ท งน ท งน นผ ท ท า หน าท เป นว ทยากรฝ กอบรมภายในองค กรจะต องเป นผ ท ม ความสามารถ ในการน าเสนอ ซ งเป น การต ดต อส อสาร เพ อแสดงความค ด ความเห น และความต องการของบ คคลหน งไปย งบ คคลอ น ให ได ร บทราบโดยอาศ ยเทคน คและว ธ การต าง ๆ เพ อให เก ดความร และความเข าใจ และเก ดการ ปฏ บ ต ท ถ กต องตรงก น ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดเช ยงใหม จ งได จ ดท าหล กส ตร เทคน ค การน าเสนออย างม ประส ทธ ภาพ ส าหร บผ ท าหน าท เป นว ทยากรภายในองค กร ข น ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถระบ หล กการพ นฐานในการน าเสนอได อย างครบถ วน ๒. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถระบ โครงสร างในการน าเสนอได อย างครบถ วน ๓. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถใช ว ธ การพ ด ตลอดจนเทคน คต าง ๆ ในการพ ดท ใช ก บการ น าเสนอไดอย างถ กต อง ๔. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถให ทราบถ งว ธ การใช ภาษาท าทางในขณะท พ ดเพ อน าเสนอได อย างถ กต อง ๕. เพ อให ผ เข าอบรมสามารถน าเสนอได อย างเป นข นตอนและถ กต อง เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. แนวค ดต าง ๆ ในการน าเสนอ - ความหมายท แท จร งของการน าเสนอ - เหต ผลท ต องน าเสนอ - ร ปแบบต าง ๆ ในการน าเสนอ ๒. ว ธ การเตร ยมการในการน าเสนอ - ว ธ การเตร ยมการก อนน าเสนอ ๓. ว ธ การน าเสนออย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล - ข นตอนการน าเสนอเน อหาต าง ๆ อย างราบร น และครบถ วนตามท ต งใจไว - ว ธ การใช ค าพ ด น าเส ยงและจ งหวะในการพ ดเพ อการน าเสนอ 16

17 - ว ธ การใช ภาษาท าทาง (ภาษากาย) ช วยประกอบให เหมาะสมก บเน อหาในการ น าเสนอ ๔. ว ธ การตอบค าถามจกผ ฟ ง ระยะเวลาฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม - Presentation Coaching - Work Shop ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ฝ ายฝ กอบรม ผ ท เป นว ทยากรฝ กอบรมของบร ษ ท ว ทยากร อาจารย จร ยา บ ณยะประภ ศร - ท ปร กษา บร ษ ท HR Performance Development - ท ปร กษา บร ษ ท Management Solutions International - ท ปร กษา ย ทธศาสตร การตลาดและบร การ ให แก King Power International การ ประปาภ ม ภาค การน คมอ ตสาหกรรม - ว ทยากรอ สระให ก บองค กรภาคร ฐ และ เอกชน 17

18 ช อหล กส ตร : เทคน คการสอนงานอย างม ประส ทธ ภาพ (Effective Coaching Skills) หล กการและเหต ผล ในโลกของการท างานในป จจ บ น ห วหน างานไม สามารถประสบความส าเร จจากการ ท างานได เพ ยงล าพ งคนเด ยว พบว าความส าเร จในหน าท การงานของห วหน างานเก ดข นจากความ ร วมแรง ร วมม อ ร วมใจจากล กน อง ซ งล กน องถ อได ว าเป นผ ท ม บทบาทส าค ญและม ส วนผล กด นให ผลงานของห วหน าบรรล เป าหมายตามท ก าหนด(อาภรณ ภ ว ทยพ นธ : สอนงานอย างไรให ได งาน,๒๕๔๙) การสอนงานถ อได ว าเป นความสามารถด านการบร หารจ ดการ(Managerial Competency) อย างหน งท จ าเป นของห วหน างาน เพราะการสอนงานท ด จะเป นการมอบหมายงาน อย างม ประส ทธ ภาพ และเป นร ปแบบของการพ ฒนาความสามารถของล กน องท ห วหน างานควรจะ ใช และจ าเป นต องใช มากท ส ด ท งน เพ อให เก ดการกระจายงานไม ใช กระจ กงานอย ท ห วหน างานเพ ยง คนเด ยวเท าน น ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการอบรม ซ งได แก ผ ช านาญการ ห วหน างาน ม ความร ความเข าใจ ในเร องหน าท และค ณสมบ ต ของผ สอนงาน ว ธ การสอนงานแบบต าง ๆ ๒. เพ อให ผ เข าอบรมได เร ยนร ว ธ การสอนในร ปแบบต าง ๆ พร อมก บม ความเข าใจใน ความแตกต างของกล มผ ฟ ง เพ อปร บว ธ การส อความให เก ดความเข าใจส งส ด ๓. เพ อให ผ เข าร บการอบรมได ม ท กษะในการว เคราะห งานเพ อสอนงาน ๔. เพ อให ผ เข าอบรมได ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสอน การน าเสนอเป นรายบ คคล และ เป นกล ม เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. ความร เก ยวก บการสอนงาน ความหมายและความจ าเป นของการสอนงาน จ ดม งหมายของการสอน หน าท ของผ สอน/ ค ณสมบ ต ของผ สอน ๒. หล กการเก ยวก บการโค ชและการจ งใจส าหร บการเร ยนร ของผ ใหญ ๓. การว เคราะห งานเพ อการสอนงานส าหร บล กน อง ๔. การด าเน นการสอนงานและแนะน างานก บล กน องให ได ประส ทธ ผล ต องม สาม ญส าน กของความเป นผ สอนงาน ต องม การวางแผนการสอนรายบ คคล การช แนะสอนงาน 18

19 การมอบหมายงานให ล กน องท า การต ดตามผลการปฏ บ ต งาน ๕. เทคน ค 4P ก บการสอนงานอย างเป นข นตอน Preparation Presentation Perform in Action Put to Work Evaluation ๖. เทคน คว ธ การสอนงานแบบต าง ๆ ท น ยมใช และสร างแรงจ งใจ ๗. การฝ กปฏ บ ต : การสอนงานอย างม ออาช พ ระยะเวลาฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ (Dynamic & Workshop) เน นการเร ยนร ด วยตนเอง และ แลกเปล ยนประสบการณ ร วมก น (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซ ง ประกอบด วย การบรรยาย ก จกรรม และเกม การแสดงออก กล มส มพ นธ การแสดงความค ด ถาม ตอบ ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ห วหน างาน ห วหน าแผนก ว ทยากร ค ณพ พ ฒน พล เพ ชรเท ยง Managing Director : PLAN AND WORK CENTER กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห งประเทศไทย ( ) ท ปร กษาอ สระพ ฒนาพน กงานขายและพน กงานส มพ นธ ล กค าด วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center กรรมการท ปร กษาด านพ ฒนาบ คลากร ชมรมบร หารงานบ คคลเช ยงใหม 19

20 ช อหล กส ตร เทคน คการสอนงาน OJT (On the job Training) หล กการและเหต ผล การฝ กอบรมพน กงานให สามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นหน าท ท ส าค ญของ ห วหน างานเพราะถ าพน กงานท างานได เป นอย างด ไม ม ข อผ ดพลาด และท างานได ส าเร จตามเป าหมาย ห วหน างานย อมได ร บประโยชน จากผลงานน นด วย การฝ กอบรมแบบ OJT ค อการสอนงานภาคปฏ บ ต ณ หน างาน โดยจะท าการประเม นผลโดยผ สอนว า พน กงานท านน ผ านหร อไม พร อมท จะเร มงานได บร ษ ท มอบหมายให ห วหน างานเป นผ ฝ กสอน และประเม นพน กงาน ม หล กเกณฑ ในการท าค อ ส าหร บ พน กงานท เข าใหม และงานใหม ท พน กงานย งไม เคยท ามาก อน ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเพ มเทคน คการสอนงานให ก บผ สอนงานของบร ษ ท / แผนก หร อหน วยงาน ให ม ประสบการณ การน าเสนอและการ ถ ายทอดความร เก ยวก บงาน ผล ตภ ณฑ ของบร ษ ทให ตรงก บ กล มผ ฟ งได อย างถ กต อง ๒. เพ อเป นการเร ยนร ว ธ การสอนในร ปแบบต าง ๆ พร อมก บม ความเข าใจในความ แตกต างของกล มผ ฟ ง เพ อปร บว ธ การส อความให เก ดความเข าใจส งส ด ๓. ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสอน และการน าเสนอเป นรายบ คคล และเป นกล มหน าช น เร ยน ด วยเทคน คการสอนงานแบบ OJT อย างม หล กการ และว ธ การตามข นตอน พร อมด วย กระบวนการประเม นย อนกล บ ๔. เพ อให เห นประโยชน ของการช น าและน าเสนอเทคน ค OJT ให ก บผ ร บการอบรม ห วข อ/เน อหาการอบรม ๑. ท าความเข าใจก บความหมายการฝ กอบรมด วยเทคน ค - On the Job Training - Coaching - Monitoring - Training for a training ๒. ความส าเร จของงานก บการสอนงานด วยเทคน ค OJT ๓. ๕ ว ธ การด าเน น OJT ให ได ประส ทธ ภาพ - ต องม สาม ญส าน กของความเป นผ ช แนะสอนงาน - ต องม การวางแผนการฝ กอบรม OJT รายบ คคล - การช แนะสอนงาน - การมอบหมายงานให ล กน องท า - การต ดตามผลการปฏ บ ต 20

21 ๔. เทคน ค ๔ P การสอนงานล กน องอย างเป นข นตอน - Preparation - Presentation - Perform in Action - Put to work Evaluation ๕. ว ธ การช แนะสอนงานตลอดจนก จกรรมการปฏ บ ต งานในฐานะห วหน างาน ๖. ว ธ การสอนงานแบบต างๆ ท น ยมใช ก บการสอนล กน องและสร างแรงจ งใจท งผ สอนงาน และผ เร ยน ๗. การต ดต อส อสารแบบสองทางเพ อสร างประส ทธ ภาพการสอนงาน ๘. ฝ กปฏ บ ต การพ ฒนาความสามารถและว ธ การในการถ ายทอด - การส อความของผ สอนก บกล มผ ฟ ง - การเตร ยมการสอนตามเน อหาของผ สอนงาน ระยะเวลาฝ กอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง (๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เน นการเร ยนร ด วยตนเอง และเปล ยนประสบการณ ร วมก น ประกอบด วย การบรรยาย ก จกรรม และการแสดงความค ดเห น ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ห วหน างาน ห วหน าแผนก ว ทยากร ว ทยากรจากภาคร ฐและเอกชน 21

22 ช อหล กส ตร เทคน คการสอนงาน( Coaching Skills) หล กการและเหต ผล ในโลกของการท างานในป จจ บ น ห วหน างานไม สามารถประสบความส าเร จจากการ ท างานได เพ ยงล าพ งคนเด ยว พบว าความส าเร จในหน าท การงานของห วหน างานเก ดข นจากความ ร วมแรง ร วมม อ ร วมใจจากล กน อง ซ งล กน องถ อได ว าเป นผ ท ม บทบาทส าค ญและม ส วนผล กด นให ผลงานของห วหน าบรรล เป าหมายตามท ก าหนด(อาภรณ ภ ว ทยพ นธ : สอนงานอย างไรให ได งาน,๒๕๔๙) การสอนงานถ อได ว าเป นความสามารถด านการบร หารจ ดการ(Managerial Competency) อย างหน งท จ าเป นของห วหน างาน เพราะการสอนงานท ด จะเป นการมอบหมายงาน อย างม ประส ทธ ภาพ และเป นร ปแบบของการพ ฒนาความสามารถของล กน องท ห วหน างานควรจะ ใช และจ าเป นต องใช มากท ส ด ท งน เพ อให เก ดการกระจายงานไม ใช กระจ กงานอย ท ห วหน างานเพ ยง คนเด ยวเท าน น ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการอบรม ซ งได แก ผ ช านาญการ ห วหน างาน ม ความร ความเข าใจ ในเร องหน าท และค ณสมบ ต ของผ สอนงาน ว ธ การสอนงานแบบต าง ๆ ๒. เพ อให ผ เข าอบรมได เร ยนร ว ธ การสอนในร ปแบบต าง ๆ พร อมก บม ความเข าใจใน ความแตกต างของกล มผ ฟ ง เพ อปร บว ธ การส อความให เก ดความเข าใจส งส ด ๓. เพ อให ผ เข าร บการอบรมได ม ท กษะในการว เคราะห งานเพ อสอนงาน ๔. เพ อให ผ เข าอบรมได ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสอน การน าเสนอเป นรายบ คคล และ เป นกล ม เน อหาการอบรม ๑. ความร เก ยวก บการสอนงาน - ความหมายและความจ าเป นของการสอนงาน - จ ดม งหมายของการสอน - หน าท ของผ สอน/ ค ณสมบ ต ของผ สอน - การเร ยนร การจ งใจ ความแตกต างระหว างบ คคล ๒. การว เคราะห งานเพ อสอน ๓. ๕ ว ธ การด าเน นการสอนงานให ได ประส ทธ ภาพ - ต องม สาม ญส าน กของความเป นผ ช แนะสอนงาน - ต องม การวางแผนการฝ กอบรม OJT เป นรายบ คคล - การช แนะสอนงาน 22

23 - การมอบหมายงานให ล กน องท า - การต ดตามผลการปฏ บ ต ๔. เทคน ค ๔ P เพ อการสอนงานล กน องอย างเป นข นตอน - Preparation - Presentation - Perform in Action - Put to work Evaluation ๕.ว ธ การสอนงานแบบต าง ๆ ท น ยมใช และสร างแรงจ งใจ ๖. การต ดต อส อสารแบบสองทางเพ อเพ มประส ทธ ภาพการสอนงาน ๗. ฝ กปฏ บ ต การการสอนแบบบรรยายและสาธ ต ร ปแบบการน าเสนอ - เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เน นการเร ยนร ด วยตนเอง และแลกเปล ยน ประสบการณ ร วมก น ประกอบด วย การบรรยาย ก จกรรม ฝ กปฏ บ ต และการแสดง ความค ดเห น ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ห วหน างาน ห วหน าแผนก ผ ท ม หน าท สอนงาน และผ สนใจท วไป จ านวน ๓๐ คน ว น เวลา อบรม ๒ ว น เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. (๑๒ ช วโมง) ว ทยากร อ.พ พ ฒน พล เพ ชรเท ยง กรรมการผ จ ดการสถาบ น Plan & Work ท ปร กษาด านการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในองค กรและว ทยากรอ สระภาคร ฐและเอกชน 23

24 ช อหล กส ตร เทคน คการสอนงาน (Coaching Skills) หล กการและเหต ผล ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดเช ยงใหม ม บ คลากรท ท าหน าท เป นว ทยากรในการ ฝ กอบรมให ก บกล มแรงงานในหล กส ตร เตร ยมเข าท างาน ยกระด บฝ ม อแรงงาน และเสร มท กษะ รวมท งกล มบ คลากรของสถานประกอบก จการท ท าหน าท ในการสอนงาน ซ งบ คลากรกล มเหล าน จ าเป นจะต องม ความร เร องเทคน คการสอนงาน เพ อให สามารถท าหน าท การสอนและการถ ายทอด ความร ส ผ ร บการฝ กอบรมได อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการอบรม ซ งได แก คร ฝ กฝ ม อแรงงาน และว ทยากร ม ความร ความเข าใจ ในเร องหน าท และค ณสมบ ต ของผ สอนงาน ว ธ การสอนงานแบบต าง ๆ ๒. เพ อให ผ เข าอบรมได เร ยนร ว ธ การสอนในร ปแบบต าง ๆ พร อมก บม ความเข าใจ ในความแตกต างของกล มผ ฟ ง เพ อปร บว ธ การส อความให เก ดความเข าใจส งส ด ๓. เพ อให ผ เข าร บการอบรมได ม ท กษะในการว เคราะห งานเพ อการสอนงาน ๔. เพ อให ผ เข าอบรมได ฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสอนแบบสาธ ต การน าเสนอเป น รายบ คคล เน อหา/ห วข อการอบรม ๑. ความร เก ยวก บการสอนงาน - ความหมายและความจ าเป นของการสอนงาน - จ ดม งหมายของการสอน - หน าท ของผ สอน/ ค ณสมบ ต ของผ สอน - การเร ยนร การจ งใจ ความแตกต างระหว างบ คคล ๒. การว เคราะห งานเพ อสอน - การว เคราะห งานค ออะไร - ว เคราะห งานไปท าไม - ว เคราะห งานอย างไร - ว เคราะห งานเอาไปท าอะไร - ต วอย างการว เคราะห งาน ๓. ว ธ ด าเน นการสอน/ว ธ การสอนแบบสาธ ต - ความหมายและว ธ การสอนแบบสาธ ต - การสอนแบบสาธ ต 24

25 - การเตร ยมการสอนแบบสาธ ต ๔. ฝ กปฏ บ ต การการสอนแบบบรรยายและสาธ ต ระยะเวลาฝ กอบรม ๓ ว น หร อ ๑๘ ช วโมง (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ร ปแบบการฝ กอบรม - เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เน นการเร ยนร ด วยตนเอง ประกอบด วย การบรรยาย ก จกรรม ฝ กปฏ บ ต และการแสดงความค ดเห น ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม ว ทยากรภายนอก ว ทยากรของบร ษ ท ห วหน างาน ว ทยากร อ.ประเสร ฐ น นท ว ฒนวงค อด ต คร ฝ กฝ ม อแรงงานช น ๓ สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค ๑๐ ล าปาง 25

26 ช อหล กส ตร การพ ฒนาท กษะห วหน างานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการผล ต(Supervisory skills Development to increase production efficiency) หล กการและเหต ผล ความก าวหน าอย างรวดเร วของเทคโนโลย การแข งข นอย างร นแรง ความต องการค ณภาพ ท ด ข นและป จจ ยอ น ๆ อ กมากมายท ม อ ทธ พลต อความส าเร จและความล มเหลวขององค การต าง ๆ โดยเฉพาะการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย และการส อสาร ท าให การด าเน นงานขององค การต าง ๆ ม ร ปแบบท หลากหลายและม ความซ บซ อนมากข น จะเห นได ว าป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ม การน า เคร องม อ เทคน ค และว ธ การใหม ๆ มาใช ในการปฏ บ ต งานประจ าว นของบ คลากร ซ งน าไปส ประส ทธ ภาพท ด ขององค การมากข น การจ ดการงานท เก ยวข องก บการควบค มงาน หร อการบ งค บ บ ญชางานในองค การสม ยใหม จ าเป นต องม การเปล ยนแปลงเพ อให ท นการเปล ยนแปลงท เก ดข น โดยเฉพาะผ ท เป นห วหน างานจ าเป นอย างย งจะต องปร บตนเองเพ อให ท างานหร อด แลการท างาน ของบ คลากรให ได งานท ม ค ณภาพส งส ดในปร มาณมากท ส ด ซ งจะช วยให การด าเน นงานโดยรวม ขององค การประสบความส าเร จตามเป าหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ๑. เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจในบทบาทหน าท และท กษะท จ าเป นในการท างานใน ระด บห วหน างาน ๒. เพ อให สามารถน าความร ไปปร บใช ในการท างานอย างม ประส ทธ ภาพ และเหมาะสมก บ สภาพป จจ บ นท ม การแข งข นทางธ รก จส ง เน อหาของหล กส ตร ๑. ท กษะด านเทคน ค ( Technical Skill) - บทบาท หน าท ความร บผ ดชอบของห วหน างาน - การมอบหมาย การควบค มและต ดตามงาน - การแก ไขป ญหาและการต ดส นใจ ๒. ท กษะด านมน ษย (Human Skill) - มน ษยส มพ นธ ในการท างาน - การต ดต อส อสารและการท างานเป นท ม - การสร างแรงจ งใจในการท างาน ๓. ท กษะเช งมโนท ศน (Conceptual Skill) - การพ ฒนาความค ดสร างสรรค - การพ ฒนาและปร บปร งงาน ระยะเวลาการอบรม ๒ ว น หร อ ๑๒ ช วโมง ( เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) 26

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป คานา ข าราชการเป นทร พยากรบ คคลภาคร ฐท ม บทบาทสาค ญในการข บเคล อนภารก จภาคร ฐไปส เป าหมายและสนองตอบความต

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายอ ยการ ต ลาคม ๒๕๕๕

สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายอ ยการ ต ลาคม ๒๕๕๕ คานา ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ บ ญญ ต ให องค กร อ ยการม หน วยงานธ รการท เป นอ สระในการบร หารงานบ คคล การงบประมาณ และการด าเน นการอ น โดยม อ ยการส งส ดเป นผ บ งค บบ ญชา แต

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 2 คานา ตามท บร ษ ท อ กร งเทพ จ าก ด ได ย ายสถานท ประกอบก จการมาด าเน นการ ณ พ นท เช าราชพ สด กรมธนาร กษ ภายในอ ราชนาว มห ดลอด

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษาอ งกฤษ

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษาอ งกฤษ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษาอ งกฤษ สารบ ญ หน า บทน ำ 1 ป จจ ยแวดล อมในกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำบ คลำกร 2 พ นธก จกำรพ ฒนำบ คลำกร 3 ว ตถ ประสงค 4 แนวค ดสมรรถนะ (Competency) เพ อกำรพ ฒนำบ คลำกร 4 ประเภทของสมรรถนะ (Competency)

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล ค าน า ตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 2559 ท เน นการน าหล กสมรรถนะมาประกอบการพ จารณาในการบร หารทร พยากรบ คคล และเพ อให ข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรมม พ นฐานสมรรถนะตามท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency (เล มท 1) จ ดท าโดย แผนกพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การ ส าน กผ บร หาร ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด ว นท 1 กรกฎาคม 2550 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. ความเป นมา ช มน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

สำน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน

สำน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน สำน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน Office of the Permanent Secretary for Ministry of Labour แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ของสำน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2556-2559) ว ส ยท ศน การพ ฒนาบ คลากร ของสำน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information