บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด"

Transcription

1 บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด ในป จจ บ น การตลาดม ความจ าเป นและเก ยวข องในช ว ตประจ าว นของผ บร โภคเป นอย างมาก ว งส าค ญค อ น กการตลาดจะต องสร างความต องการให เก ดก บผ บร โภค และเม อผ บร โภคเก ดความ ต องการแล วจะต องผล ตส นค าท ม ค ณภาพเพ อให ผ บร โภคเก ดความพ งพอใจและเก ดการซ อซ าอ ก และ ส นค าบางชน ดจ าเป นต องม บร การหล งการขายท ด เพ อให ผ บร โภคเก ดความประท บใจ ส งผลต อการ เผยแพร ข ายสารหร อบอกต อให คนใกล ช ดได ร บร และส งส าค ญอ กประการหน งค อส นค าท ผล ตน น จะต องม ค ณภาพด ส ก บค แข งข นได ด งน นน กการตลาดจ งศ กษาความต องการของผ บร โภคด วยการ ว จ ยตลาด 1.1 ความหมายของการตลาด การตลาด หมายถ ง การกระท าก จกรรมต าง ๆ ในทางธ รก จท ม ผลให เก ดการน า ส นค าหร อบร การจากผ ผล ตไปส ผ บร โภคหร อผ ใช บร การน น ๆ ให ได ร บความพอใจ ขณะเด ยวก น ก บรรล ว ตถ ประสงค ของก จการ จากค าจ าก ดความด งกล าว ม การเน นให เห นว าก จกรรมท กระท าน นเป นเร องของ ธ รก จ ต องม การซ อขายส นค าหร อบร การ ซ งม ใช การให ก นเปล า ๆ โดยเฉพาะม การเคล อนไหวของ ส นค าหร อบร การ ม การโอนเปล ยนม อจากผ ผล ตซ งเป นผ ขาย ให ก บผ บร โภค หร อผ ใช ส นค าหร อ บร การในฐานะเป นผ ซ อส นค า องค ประกอบท เด นช ดของการตลาดอ กส วนหน ง ค อ ต องม ส งท จะโอนเปล ยน กรรมส ทธ ค อส นค าหร อบร การ และต องม ตลาด ค อ ผ ซ อท แสดงความจ านงต องการร บส นค าหร อ บร การน น จะม แต ผ ผล ตผ ขายแต ฝ ายเด ยวไม ได (ส ดาดวง เร องร จ ระ,2543 : หน า 3-4) นอกจากน การท ผ บร โภคซ อส นค าหร อบร การไปใช อ ปโภคบร โภคแล วเก ดความ พอใจได ร บการตอบสนองความต องการตามท ต องการ ก จะม การซ อคร งต อไปอ ก (Repurchase) แต ถ าการซ อส นค าหร อบร การคร งแรกได ประสบการณ ไม พอใจ ย อมย ต การซ อแต เพ ยงคร งเด ยว และอาจน าไปส การย บย งผ ซ อรายอ น ๆ ด วย ในขณะเด ยวก นก จการธ รก จท กราย ผ ผล ตท กคนย อมต องการผลตอบแทนบาง ประการจากการประกอบการขายส นค าหร อบร การน น ๆ แสดงว าก จการม ว ตถ ประสงค หร อ เป าหมายบางประการในการด าเน นงาน เป าหมายท ส าค ญท ส ดก ค อ ผลก าไรท จะกล บค นมาส ผ เป น เจ าของก จการ ฉะน น การท ผ ผล ตแต ละรายจะย นหย ดอย ในตลาดขายส นค า หร อตลาดบร การ น น ๆ ต อไปหร อไม ย อมข นอย ก บการซ อขาย ส นค าหร อบร การเหล าน น ได ร บผลตอบแทนบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว หร อไม การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 1

2 โดยสร ป องค ประกอบส าค ญท จะท าให เก ดการตลาดข นต องประกอบด วย 1. ม การโอนเปล ยนกรรมส ทธ ในส นค าหร อบร การ (Ownership Transfers) 2. ม ต วส นค าและตลาดท จะซ อส นค าหร อบร การ (Product-Market Interrelationship) ถ าขาดองค ประกอบข อใดข อหน งจะไม ม การตลาดเก ดข น กล าวค อถ าไม ม การโอน เปล ยนกรรมส ทธ ส นค าท ผล ตได ก จะอย ท ผ ผล ตตลอดเวลา ย อมไม ม การเคล อนไหวใด ๆ ก บส นค า หร อบร การ ขณะเด ยวก นถ าม การโอนเปล ยนกรรมส ทธ โดยไม กล าวถ งส นค าและตลาด ก หมายความ ถ งการโอนกรรมส ทธ ให ก นโดยเสน หา ไม ใช ก จกรรมซ อขายส นค า ไม อาจน บได ว าม การตลาดเช นก น การตลาดม ได เน นถ งการเคล อนย ายของส นค า เน องจากการปฏ บ ต การซ อขาย ส นค าหร อบร การอาจไม ต องม การเคล อนย ายใด ๆ เก ยวก บส นค า อาจเป นเพราะไม สามารถ เคล อนย ายได เช น ท ด น อาคาร สถานท ต าง ๆ หร อโอนเปล ยนกรรมส ทธ ก นหลายทอดโดยไม ต อง เคล อนย าย เช น อาจม การตกลงซ อขายส นค า โดยย งเก บอย ท คล งส นค าใด ๆ ก ได ม ข อส งเกตประการหน ง ความส มพ นธ ระหว างผ ซ อก บต วส นค าหร อบร การท จะซ อ ขายม ความเก ยวพ นก นอย างใกล ช ดมาก แต ไม อาจระบ ได ว าควรจะเป นส นค าเก ดข นก อนจ งม ตลาด ตามมา หร อเก ดม ตลาดต องการส นค าก อน จ งม ผ ผล ตส นค าน นข นมาเพ อตอบสนองความต องการ ความส มพ นธ ระหว างส นค าก บตลาดจะส บเปล ยนหม นเว ยน เป นต วแปรน าและต วแปรตามก น ตลอดเวลา ส นค าท ผล ตออกมาแล ว ผ ผล ตต องพยายามหาตลาดให ได จ งม การช กจ งต าง ๆ ให ผ ซ อ ยอมร บและซ อส นค า เม อผ ซ อไม พอใจในด านใด ๆ จะสะท อนข อม ลกล บไปท ผ ผล ต ผ ผล ตก จะ พยายามผล ตส นค าใหม ท ตรงก บความต องการของผ ซ อ จะม ล กษณะเช นน วนเว ยนต อเน องก นไป เร อย ๆ ด งน น การตลาด และผ อย ในแวดวงของการตลาด จ งไม ได จ าก ดอย เฉพาะเร อง ของธ รก จ และไม ใช ก จกรรมท น าร งเก ยจจากส งคมอ กต อไป เน องมาจากแนวความค ดพ นฐานทาง การตลาด ค อ การตอบสนองความต องการและสร างความพ งพอใจ (Satisfy Needs and Wants) ตลาด (Market) เม อม การกล าวถ ง ตลาด ก บบ คคลท วไป ท ม ใช น กการตลาด ท กคนจะน กถ ง สถานท ท เป นศ นย กลางในการแลกเปล ยน สถานท ท ผ ซ อผ ขายจะไปตกลงซ อขายส นค าก น ความหมายของตลาดในแง ของสถานท ค อ ความหมายท บ คคลท ว ๆ ไปร จ กก นมา แต ย คเก าก อนจนถ งป จจ บ น ไม ว าจะเป นในกร งเทพฯ ในเม อง ในท องถ นเล ก ๆ ไม ว าจะพ ดก บผ ม การศ กษาด หร อพ ดก บชาวบ านธรรมดา ตาส ตาสา ท กคนเข าใจตรงก นท งน นว าตลาด ค อ สถานท แต ในป จจ บ นน ม อ ปกรณ การส อสารท ท นสม ยเก ดข นมากมาย ท ให ความสะดวก รวดเร วในการต ดต อส อสาร เช น ว ทย โทรศ พท จนกระท งโทรพ มพ (Telex) และโทรสาร (Fax) คอมพ วเตอร ท าให การต ดต อส อสารเพ อซ อขายไม จ าเป นต องกระท าโดยการเผช ญหน าก นอ กต อไป อ กท งการขายส นค าต าง ๆ ได กระจายขยายพ นท กว างใหญ ไพศาลมากข น ม ใช การขายเฉพาะล กค า ในท องถ นอ กต อไป ด งน น หากจะม น กธ รก จ 2 คน ค ยก นถ งการตลาดส าหร บส นค าชน ดหน ง ค า ว า ตลาด ในท น คงไม ได หมายถ งสถานท อ กต อไป ท ง ๆ ท เง อนไขครบถ วน ค อ ม การเจรจาตก ลงซ อขายส นค า เพราะตลาดในความหมายท น กธ รก จกล าวถ งก น อาจไม สามารถระบ สถานท ได โดย หน า 2 การว จ ยตลาด (Marketing Research)

3 แน ช ด การตกลงระหว างผ ซ อและผ ขายเก ดข นโดยอย คนละสถานท ผ ซ อและผ ขายไม ได พบก นแต ท า การตกลงซ อขายโดยอาศ ยส อการต ดต อส อสารต าง ๆ เช น จดหมาย โทรศ พท โทรสาร คอมพ วเตอร ออนไลน แต ย งคงม การกล าวถ ง ตลาด อย ตลอดเวลา ในการท าธ รก จม ตลาดส าหร บ ส นค าน นส นค าน ฉะน นค าว า ตลาด ในท น หมายถ งอะไร? ลองมาพ จารณาจากร ปประโยคท น กธ รก จกล าวถ งส นค าหน งม ตลาด หมายความว า ส นค าน น สามารถจ าหน ายได การท ส นค าจะจ าหน ายได ย อมต องม ผ ซ อมาซ อส นค า ย งม ผ ซ อแสดง ความต องการซ อส นค ามาก ผ ขายก จะย งขายส นค าได มากข นหร อม โอกาสจะขายได มากข น ฉะน น ค าว า ตลาด ในความหมายของน กธ รก จ ค อ กล มบ คคลท ค ดว าจะซ อส นค ากล มหน ง หร อถ าจะ กล าวได ถ กต อง ค อ ความต องการรวมของผ ซ อกล มหน งท ม อ านาจซ อ Market is the total demand of the potential buyers. น กธ รก จจะสนใจเพ ยงแต ว าม อ ปสงค ในส นค าน นมากหร อน อย ส วนเร องสถานท ท จะจ ดจ าหน าย ส นค าได น นเป นองค ประกอบย อยส วนหน งในกลไกของการจ ดจ าหน าย จ งอาจกล าว ได ว า ตลาด ค อ ผ ซ อท งหลาย (Market is customers) นอกจากความหมายของตลาดในล กษณะท กล าวถ งข างต น ตลาด ย งอาจหมายถ ง การขายหร อว ธ การต าง ๆ ในการจ ดจ าหน ายส นค าได ท กคร งท จะเร มท าธ รก จได ก จการจะต องแสวงหาตลาดให ได ก อน ค นให พบ า ม กล มผ ท แสดงความต องการในผล ตภ ณฑ ท จะเสนอขายเป นจ านวนมากพอท จะประกอบการค าได อย าง ม ก าไรตามท ม งหว ง และต องแน ใจ ด วยว า บ คคลท ม ความต องการเหล าน นม เง นจะซ อผล ตภ ณฑ ของเราได ด วย 1.2 การตลาด ก บ ส งคม (Marketing and Society) ช มชนท ม การพ ฒนา จะม ความเจร ญด านว ตถ เข าไปปรากฏในช มชนน นอย างช ดเจน ม ก จการผล ตเช งอ ตสาหกรรมเพ มมากข น ประชาชนม สภาพความเป นอย สะดวกสบายข น ม ส งอ านวย ความสะดวกต าง ๆ เข าไปในช ว ตประจ าว นเพ มข น ความเจร ญด านว ตถ ท งหลายจะถ กน าเสนอเข าส ส งคมต าง ๆ ด วยก จการ ธ รก จ ท ประกอบก จกรรมด านการตลาด การตลาดได เข าไปม ส วนร วม ส มพ นธ อย างแน นแฟ นในส งคมเม องป จจ บ น ม การเปล ยนแปลงหลายประการทางส งคมท เก ดข นอ น ส บเน องมาจากการตลาด (ส ดาดวง เร องร จ ระ,2543 : หน า 7-9) การตลาดก อให เก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรมในการด ารงช ว ต การท ม ส นค าหลากหลายเข าไปตอบสนองความต องการของผ บร โภคท าให สภาพ ความเป นอย ส ขสบายข นกว าเด ม ผ คนในส งคมระด บต าง ๆ ได เปล ยนพฤต กรรมในเร องการบร โภค อาหาร การอย อาศ ย การสมาคมอย างมากมาย เช น การบร โภคอาหาร อาหารประจ าว นท บร โภค ได เปล ยนไปน ยมซ ออาหาร ส าเร จร ป หร อร บประทานอาหารตามร านอาหารมากกว าการประกอบอาหารเอง แม แต ใน ต างจ งหว ดในต วเม องใหญ ท กแห งในกร งเทพมหานคร จะเห นร านอาหารขนาดเล กขนาดใหญ การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 3

4 แม แต รถเข น หาบเร ขายอาหารนานาชน ด ม ขายอย ท วไปและม ผ คนค บค ง อ ดหน นแน นร านไป หมด อาหารไทยท เคยม ส วนประกอบมากมาย และต องม หลาย ๆ ชน ดของก บข าวในการทานแต ละ ม อ ได เปล ยนไปส การร บประทานอาหารจานเด ยว น อยชน ด ร บประทานอาหารอย างง าย ๆ ไม ต อง ม พ ธ ร ตองมาก ท าให อาหารไทยด งเด มหลายชน ดไม เป นท ร จ กของคนร นใหม อ กต อไป และท ม แนวโน มช ดเจนย งข นส าหร บคนไทยร นใหม ท อย ในกร งเทพฯ ค อ การน ยมร บประทานอาหาร ต างชาต นานาชน ด ท เร ยกว า Fast Foods รวมท งอาหารย โรป อาหารอ ตาเล ยน อาหารจ น อาหาร ญ ป น ฯลฯ ท งอาหารคาวและอาหารหวาน เด ก ๆ ร จ กช อขนมเค กมากกว าช อขนมไทย ๆ ประชาชนถ กกระแสของการเคล อนย ายถ ายเทว ฒนธรรม และแรงกดด นจากความหนาแน นของ ประชากร ท าให ต องการความร บเร งแข งข นในการด ารงช พมากข นกว าย คก อน ๆ จนไม ม เวลาจะ จ ดเตร ยมซ ออาหารสดมาประกอบอาหารเอง การอย อาศ ย ความหนาแน นของประชากรท หล งไหลมาจากชนบท เข ามา อย ในเม อง ในกร งเทพมหานคร เพ อหางานท า เพ อการศ กษาท ส งข น การขยายต วของธ รก จต าง ๆ ท า ให ความต องการใช ท ด นเพ ออย อาศ ยเพ มส งข น ราคาท ด นเพ มส งข นมาก ท าให สภาพท อย อาศ ยต อง เปล ยนแปลงไปจากเด ม ประชาชนเปล ยนล กษณะของท อย อาศ ย จากบ านเด ยวม บร เวณค อย ๆ ลด ขนาดพ นท เปล ยนเป นอาคารเร อนแถวท เร ยกว า Town house จากพ นท เป นไร เหล อเป น 100 ตารางวา และเปล ยนเป น ตารางวา และท ายส ดเปล ยนไปอย อาศ ยในพ นท ตาราง เมตร ในอาคารช ด (Condominium) ท ส งหลายส บช นแทน หากย งคงต องการบ านท ม บร เวณ จะต องย ายออกไปอย นอกเม องท ไกลจากใจกลางเม องมากข น ซ งส งผลต อเน องในป ญหาการเด นทางเข า มาประกอบอาช พ ท าให ต องการใช รถยนต เพ มมากข น ยานพาหนะส วนบ คคลเป นป จจ ยส าค ญอ กช น หน งในการด ารงช ว ตของชาวกร งเทพมหานคร พอ ๆ ก บท แต ละบ านต องการเคร องท นแรง อ ปกรณ ท จะ ช วยอ านวยความสะดวกนานาประการ เช น เคร องปร บอากาศ เคร องซ กผ า เคร องด ดฝ น เคร องล าง จาน เพราะสามารถหาซ อได ในราคาต าและก อให เก ดความสะดวกมากมาย ความต องการเฟอร น เจอร ขนาดเล กให เหมาะก บพ นท อย อาศ ยม มากกว าเฟอร น เจอร ขนาดใหญ การแต งกาย การแต งกายในป จจ บ น ได ร บอ ทธ พลจากตะว นตกเข ามา มากมาย เป นการสะดวก และท นสม ย เส อผ าไทย ๆ กลายเป นเคร องแต งกายในโอกาสพ เศษเท าน น การจ ดหาเคร องแต งกายได เปล ยนไปซ อเส อผ าส าเร จร ปมากกว าการส งต ดเย บโดยเฉพาะ ผ คนแต งต ว โดยลดความพ ถ พ ถ นน อยลง ไม ต องการรอ อ กท งการซ อจะราคาถ กกว าการจ างเย บ ม โรงงานผล ต เส อส าเร จร ปเก ดข นมากมาย นอกจากผล ตเพ อจ าหน ายในประเทศแล ว ย งม งเน นการส งออกไป จ าหน ายประเทศต าง ๆ การผล ตปร มาณมาก ท าให สามารถซ อได ง ายและราคาย อมเยา ประชาชนไม ว าจะม รายได ส ง-ต า สามารถจะแต งต วเหม อนก นได รวมท งเคร องประด บตกแต งร างกาย ม ผล ต ออกจ าหน ายท งของแท และของเท ยมเล ยนแบบ ฉะน น ประชาชนส วนใหญ จ งด แต งต วด สวยงามท ว หน า ความส มพ นธ ทางครอบคร ว ม ความม นคงน อยลง ก จกรรมการประกอบ อาหาร ซ งเคยอาศ ยบ คคลหลาย ๆ คนในครอบคร วมาช วยก น ท าให เก ดความส มพ นธ ใกล ช ด การ ร บประทานอาหารพร อมหน าในครอบคร วได ลดลง สมาช กในครอบคร วเปล ยนไปร บประทานอาหาร นอกบ านเพ มข น หร อร บประทานอาหารในบ านตามเวลาสะดวกของแต ละคน ท าให สมาช กใน หน า 4 การว จ ยตลาด (Marketing Research)

5 ครอบคร วม เวลาพบปะพ ดค ยหร อท าก จกรรมร วมก นน อยลง อ นเน องจากความจ าเป นในการใช ช ว ต นอกบ านม มากข น ส งเหล าน ม ผลเส ยต อความส มพ นธ ของครอบคร วอย างย ง ท าให เก ดความห างเห น ความผ กพ นท เคยแน นแฟ นลดน อยลง น าไปส ป ญหาค ณภาพช ว ต ผ คนเก ดป ญหาด านส ขภาพจ ตมาก ข นเก ดความร ส กโดดเด ยว เหงา ว าเหว มากข น เด ก ๆ ไม ค อยได พบหน าพ อแม ไม ร ส กสน ทสนม ท าให ขาดความไว วางใจพ อแม และญาต ผ ใหญ ในบ าน เปล ยนไปใช ช ว ตนอกบ าน พ งพายอมให เพ อนช ก น าไปในเร องต าง ๆ ได มากข น และอาจเลยเถ ดกลายเป นป ญหาส งคมเพ มข น ผ ส งว ยถ กทอดท ง เพ มข น ย งม การน าอ ปกรณ ส อสารท ท นสม ยมากเข ามาใช ในช ว ตประจ าว น ความส มพ นธ จะย งห าง เห นมากข น เพราะการได ต ดต อส มผ สก นพบหน าก นโดยตรงจะย งน อยลง พ อแม ล กค ยก นทาง โทรศ พท หร อ Pager แทน ท าให เก ดความต องการอ ปกรณ ส อสารต าง ๆ เพ มข น ความส มพ นธ ของส งคมช มชนเปล ยนแปลงไป ในย คก อน ๆ ท ผล ตภ ณฑ ย งไม สามารถหาซ อได สะดวกด งเช นป จจ บ นน ก จกรรมในการด ารงช ว ตประจ าว นหลายเร องท ต อง อาศ ยเพ อนบ าน สมาช กของส งคมช มชนมาช วยเหล อก น เช น การท าบ ญเล ยงพระ หร อม งานพ ธ ใน โอกาสต าง ๆ เพ อนบ าน ญาต พ น อง เพ อนฝ ง จะพาก นมาช วยก นท าก จกรรม และแลกเปล ยน หม นเว ยนก นไปแม แต การช วยก นปล กบ าน ช วยก นเก บเก ยวพ ชผลในฤด การเก บเก ยว จ งเป นส งคมท ต างตอบแทนด วยความสม ครใจ ม ความเส ยสละ เอ อเฟ อ-เผ อแผ แบ งป นก น ม ความร จ กค นเคย สน ทสนมก นด ท กคร วเร อน แต ในป จจ บ น ส งคมเปล ยนความส มพ นธ การช วยเหล อก นด วยการจ าย ค าตอบแทนเป นค าจ าง ความส มพ นธ ทางจ ตใจได ลดน อยลงเร อย ๆ สภาพการแก งแย ง การแข งข น ได เข ามาแทนท สร างความร ส กเห นแก ต วมากข น ผ คนต างมองว า ไม จ าเป นต องพ งพาคนอ น เพราะจ ายซ อบร การ หร อส นค าต าง ๆ มาตอบสนองความต องการได ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงพฤต กรรมของส งคมในเร องน ได ก อความ เส ยหายต อค ณภาพช ว ตของบ คคลในส งคม ความเคารพน บถ อในว ยว ฒ ได ลดน อยลง ความเกรงใจ ความเอ ออาทรต อก นลดน อยลง ผ คนเป นคนแปลกหน าซ งก นและก น เก ดภาวะความร ส กโดดเด ยว มากข น ท าให ต องระม ดระว งต วอย ตลอดเวลา ย งในการอย อาศ ยในช มชนเม องใหญ ๆ ท เจร ญม ประชากรมาก เช น ในกร งเทพมหานคร ผ คนเป นโรคเคร ยดมากข น น าไปส การเจ บป วยท งทางกาย และทางจ ตเพ มข น 1.3 การตลาด ก บ เศรษฐก จ (Marketing and Economics) การตลาด เป นก จกรรมเช อมโยงระหว างการผล ตและการบร โภค การผล ตก อให เก ดการ เพ มป จจ ยต าง ๆ ส าหร บการบร โภคของประชาชน การบร โภคเป นก จกรรมท ย อยสลายผล ตผลต าง ๆ ท ผล ตข นมาได ให หมดไป โดยม ก จกรรมการตลาดเป นต วเร งให เก ดอ ตราเพ มท งการผล ตและการ บร โภค การผล ตท ให ผลผล ตเพ มข น ค อเคร องม อแสดงฐานะเศรษฐก จท เจร ญเต บโตข น สภาพความ สมบ รณ ความสะดวกสบายในการด ารงช ว ต การอ ปโภคบร โภคของประชาชน เป นส งบ งช เช นก นใน เร องของสภาวะเศรษฐก จของช มชน ของประเทศ ด งน น ก จกรรมต าง ๆ ทางการตลาด ได เข ามาม บทบาทต อการเปล ยนแปลงหลาย ๆ ประการของเศรษฐก จ (ส ดาดวง เร องร จ ระ,2543 : หน า 9-11) ด งเช น การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 5

6 1.3.1 ม การเพ มงานอาช พได มากข น เม อการผล ตขยายต วเพ มข น เน องจากความต องการผล ตภ ณฑ ต าง ๆ ม มากข น ผ ผล ตจ าหน ายได ด วยก จกรรมทางการตลาด จะเก ดความต องการแรงงานบ คลากรเข าไปเพ มใน ภาคการผล ต โรงงานอ ตสาหกรรมต าง ๆ เป ดก จการเพ มข น ต องการคนท างานเพ มข น โรงงานเด ม ขยายก จการ ต องการแรงงานเพ ม และเก ยวเน องไปถ งธ รก จผล ตอ น ๆ ท เก ยวเน องก นท งแหล ง ว ตถ ด บ ก จการผล ตอ ปกรณ เคร องม อต าง ๆ ต อเน องไปถ งการขยายต วของต าแหน งงานต าง ๆ ใน ภาคการตลาดและธ รก จอ น ๆ เช น สถาบ นการเง น การขนส ง ก อให เก ดอาช พต าง ๆ เพ มข น มากมาย ม ธ รก จค าปล ก ค าส ง เก ดเพ มข นในช มชนอย างเห นได ช ดเจน ม ก จการให บร การ หลากหลายเพ มข น เช น ก จการร บท าความสะอาดอาคารส าน กงานต าง ๆ รถจ กรยายนต ร บจ างท ง ร บส งผ โดยสารและร บส งเอกสาร ก จการร บจ ดการเร องพ ธ การต าง ๆ ธ รก จบ นเท งต าง ๆ จะเห นได ว าม ความต องการก าล งคนเข าไปในระบบเศรษฐก จมากมาย ด งจะเห นได จากประกาศแจ งความร บ สม ครงาน ท ม อย ท วไป ประชาชนม รายได ส งข น เม อม งานอาช พใหม ๆ ต าแหน งงานเพ มข น อ ตราการว างงานลดลง ประชาชนม งานท า ม รายได ก นท วหน า ย อมม ก าล งซ อท จะไปจ บจ ายซ อส นค าบร การมาตอบสนองความ ต องการ ระด บความเป นอย ท ว ๆ ไปจะด ข น ผ คนไม อดอยาก ย อมจะม ความสะดวกสบายได ผ คนท อย ในตลาดแรงงานแล ว จะได ร บการจ ายเพ มข น ม รายได ส งข น เม อก จการ ธ รก จม ความสามารถในการหารายได เพ มข น จะส งผลต อไปส ล กจ างด วย การขยายต วด านการผล ต การท าธ รก จต าง ๆ ท าให เก ดความต องการด าน บ คลากรส ง จนต องแข งข นก นในการแย งบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ ต องจ ายค าจ างแรงงานในอ ตราท ส งข น ๆ เม อประชาชนม งานท า ม รายได ส ง ท าให ม อ านาจจ บจ ายได เพ มข น และต ดส นใจ จ ายง าย รวดเร วข นด วย น าไปส ความต องการส นค าบร การเพ มข น ก จการธ รก จจ าหน ายส นค าได ด จะต องขยายการผล ตเพ มข น ขยายการขาย จ งต องการก าล งคนเพ มมากข น ต องจ ายค าจ างเพ มข น จะเป นผลต อเน องเช นน ไปเร อย ๆ ม การหม นเว ยนป จจ ยการผล ต ก อให เก ดการกระจายรายได ท วถ ง การขยายต วในการผล ตของก จการหน ง จะก อให เก ดความต องการป จจ ยการผล ต เพ มข น ท งว ตถ ด บแรงงาน อ ปกรณ เคร องม อ เคร องจ กรต าง ๆ ด งน น ผ ผล ตป จจ ยการผล ตท เก ยวเน อง ย อมจะต องขยายการผล ตตามไปด วย ว ตถ ด บมาจากภาคเกษตรหร ออ ตสาหกรรมอ น ๆ จากแหล งต าง ๆ ท วประเทศ ก าล งคนมาจากหลายท องท ของประเทศ เคร องม ออ ปกรณ มาจากอ ก หลายก จการหลาย ๆ แหล ง ท าให เก ดการขยายต วของการผล ต การจ างแรงงาน ไปส ส วนต าง ๆ ของประเทศ รายได จากการผล ตการท างานอาช พต าง ๆ ได กระจายไปส ท องถ นต าง ๆ ส กล มอาช พ ต าง ๆ ท งทางตรงและทางอ อม ประชาชนท มาจากต างจ งหว ดมาท างานในเม องใหญ ในกร งเทพฯ ได น ารายได กล บไปใช จ ายในชนบทบ านของตนเองส วนหน ง ท าให เศรษฐก จรวมของประเทศ หน า 6 การว จ ยตลาด (Marketing Research)

7 เจร ญเต บโตข น ร ฐบาลจ งได พยายามสน บสน นและพ ฒนาให ม การขยายต วของธ รก จเข าไปใน ต างจ งหว ดให มากข น แต ก จการผล ตจะเก ดปรากฏการณ เช นน ได ย อมจะต องอาศ ยระบบการจ ดจ าหน าย หร อการตลาดท เข มแข ง สามารถท าให ผล ตภ ณฑ ท ผล ตข นมาจ าหน ายออกไปส แหล งต าง ๆ ได ร ฐบาลป จจ บ นจ งม งเน นการส งเสร มงานด านการตลาดมาก ท งตลาดในประเทศและต างประเทศ ม การส งเสร มการส งออกเพ อน ารายได เข าประเทศให มากข น และจะได มาสร างงานอาช พในประเทศได เพ มข น 1.4 การแข งข นทางการตลาด ท าให ต นท นของส นค าและบร การเพ มส งข น ส งจ งใจจากผลตอบแทนก าไรในการประกอบธ รก จต าง ๆ ท าให เก ดค แข งข นเพ มข นในตลาด ผล ตภ ณฑ หน ง ๆ ค แข งข นต างพยายามสรรหาก จกรรมทางการตลาดร ปแบบใหม ๆ มาเร ยกร อง ความสนใจของล กค า เพ อให ผ บร โภคเก ดความพอใจมากข น ไม ว าจะด วยการปร บปร งผล ตภ ณฑ ให แปลกใหม ท นสม ยมากข น ต องใช ต นท นเพ มข น เปล ยนบรรจ ภ ณฑ ให สวยงามข น จ ดท าโฆษณา เพ มข น จ ดรายการส งเสร มการขาย ประเภท ลด แลก แจก แถม เพ มมากข น พยายาม เสนอ ส วนลด ผลตอบแทนแก คนกลางเพ มข น จ างพน กงานขายเพ มข น จ ายค าจ างแรงงานเพ มข น ให บร การล กค าเพ มข น ก จกรรมท งหลายเหล าน ล วนม ต วเง นท จะต องจ ายออกไปก อน ม ค าใช จ ายใน การด าเน นงานเพ มข น ซ งผ ผล ต ผ ขาย จะพยายามผล กภาระไปส ผ บร โภคปลายทาง ท าให ผ บร โภค ต องจ ายค าส นค าบร การต าง ๆ ในราคาท ส งข น การเพ มข นของราคาส นค า หากเป นล กษณะค อยเป นค อยไปท ละเล กน อย สมควรแก ภาวะ เศรษฐก จการครองช พต าง ๆ ก ไม เป นไร หากเก ดการเพ มราคารวดเร วมาก ประกอบก บความขาด แคลนของก าล งการผล ตและประชาชนก าล งม อ านาจซ อในม อส ง ย อมก อให เก ดอ นตรายต อภาวะ เศรษฐก จได จะท าให เก ดภาวะเง นเฟ อข นได การหม นเว ยนเปล ยนม อของผล ตภ ณฑ 1 ช น จาก ผ ผล ตไปส คนกลางระด บต าง ๆ และส งต อไปอ กหลาย ๆ ทอด กว าจะถ งม อผ บร โภค จะม ม ลค าของ ต วเง นโอนเปล ยนม อเพ มข นอย างรวดเร วตามไปด วย หากเก ดภาวะเง นเฟ อร นแรง จะกระทบต อ ผ คนส วนใหญ ของประเทศได ประชาชนท ม ฐานะยากจนม จ านวนมากกว าจะเด อดร อนเพระม รายได ไม เพ ยงพอแก การครองช พ ต องหย ดซ อไปบ าง ซ งจะท าให เก ดการหย ดชง กการขายของผ ผล ต ผ ผล ตจะเร มพ จารณาในการลดก าล งการผล ตแทน จะน าไปส สภาวะเง นฝ ด ผ คนไม ม เง นจะจ บจ าย ซ อส นค าบร การ ด งน น ร ฐบาลจ งม หน าท ต องเข ามาแทรกแซงในธ รก จประเภทต าง ๆ เม อม การแข งข นท ร นแรงมากเพ อไม ให ราคาส งเก นไปจนจ าหน ายไม ได ก อความเด อดร อนให ประชาชนท ม รายได น อย น กการตลาดย คใหม จะต องม จร ยธรรมในการท าธ รก จ ท จะไม ฉกฉวยโอกาสท ผ บร โภคไม ทราบ สร าง ราคาส นค า ข นส งมากเก นไป เป นการแสวงหาก าไรเก นควร จะท าธ รก จอย ได ไม นาน การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 7

8 1.5 การเพ มค ณค าจากก จกรรมการตลาด (Value Added from Marketing Activities) ก จกรรมการตลาด ม ได ม เฉพาะการเสนอขายผล ตภ ณฑ ต าง ๆ เท าน น แต จะม การ ด าเน นการด านอ น ๆ อ กหลาย ๆ ประการ เพ อจะช วยให การน าผล ตภ ณฑ จากผ ผล ตไปส ผ บร โภค หร อผ ท ต องการใช ในล กษณะท จะให ถ กใจผ ซ อมากท ส ด ม การปร บเปล ยนส นค าบร การให ตรงก บ ความต องการ การเพ มบร การอ านวยความสะดวกต าง ๆ การกระท าเช นน ย อมม ค าใช จ ายเก ดข น ผ ขายจะบวกเพ มเข าไปในราคาขาย ผล กภาระไปให ผ บร โภค จ งม การกล าวขว ญถ งพฤต กรรมต าง ๆ ของพ อค าคนกลาง ในด านเส ยหาย เอาร ดเอาเปร ยบผ บร โภคอย เสมอ เรามาว เคราะห ก นด ว า เป น การเหมาะสมหร อไม ท จะม ราคาส นค าเพ มข น เม อส นค าผ านเข ามาในระบบการตลาด การตลาด ช วยกระต นให ม การผล ตมากข น ผ ผล ตม ก าล งใจท จะค ดค นปร บปร ง ผล ตภ ณฑ ให ตรงก บความต องการของผ บร โภคมากข น เม อม รายได มากข น ฉะน น ผ บร โภคจะ สามารถเล อกสรรส นค าบร การท ตอบสนองความต องการได มากท ส ด เร ยกว า ผ บร โภคได ร บ อรรถประโยชน เพ มข น จากการม ผล ตภ ณฑ นานาชน ดให เล อก (Form Unility อรรถประโยชน จากร ปร างของส งของ) การตลาด ช วยน าผล ตผลจากแหล งผล ตท ม มากมายจนเก นความต องการในท องถ น ไปส ม อผ บร โภคท อย ในแหล งอ น ๆ ท ม ความต องการผล ตผลเหล าน น และไม อาจจะหาได ในท องถ น ของตนเอง ผ บร โภคเหล าน นได ร บอรรถประโยชน เพ มข น ท สามารถแสวงหาผล ตภ ณฑ ท จะมา ตอบสนองความต องการได สะดวก ใช เวลาน อย ไม ต องเด นทางไกล (Place Utility อรรถประโยชน จากสถานท การตลาด ช วยน าส นค าไปเก บรอไว ท ปลายทาง เม อผ บร โภคต องการส นค าเวลาใด ก สามารถไปหาซ อได ท าให ได ร บการตอบสอนงความต องการท นเวลา ย อมจะร ส กพอใจมากใน ขณะน น หากไม เช นน น เวลาท เก ดความต องการ ต องเส ยเวลาไปค นหา อาจจะไม ท นใจ หร อหมด ความต องการเส ยก อน (Time Utility อรรถประโยชน ในด านเวลา) การตลาด ช วยน าส นค าบร การจากท ต าง ๆ ในเวลาต าง ๆ ก น เข ามาให ใกล ช ด ผ บร โภคมากข นแล วย งม ก จกรรมอ น ๆ ท ช วยให ผ บร โภคสามารถเป นผ ครอบครองหร อเจ าของได อย างสมบ รณ เพ อจะได ใช ประโยชน จากส นค าน นได เช น การให ส นเช อในร ปแบบต าง ๆ การเสนอ ขายในหน วยย อย การเสนอข อม ล รายละเอ ยดต าง ๆ ของส นค าให ทราบท วก น (Possession Utility อรรถประโยชน ท เก ดจากการเป นเจ าของส งน นได ) อรรถประโยชน ท ง 4 ประการท เก ดข นจากการกระท าก จกรรมต าง ๆ ทาง การตลาด ย อมจะท าให ผ บร โภคได ร บความพ งพอใจเพ มข น ด งน น จ งต องม ความต องการในส นค า บร การเหล าน นเพ มข น หร ออาจกล าวอ กน ยหน งว า ส นค าบร การม ค ณค าเพ มข น (Value Added) เม อม ก จกรรมทางการตลาดเข ามาเก ยวข อง ราคา เป นเพ ยงเคร องม อช นหน ง ท ใช ว ดค ณค าในการแลกเปล ยน แต ม ได หมายความว า ราคาจะเท าก บค ณค า (Price Value) แต ราคาม กจะม ค ามากกว าหร อน อยกว า ค ณค าเสมอ ด งท เราม กจะพ ดว าค มค า เก นค ม ไม ค ม หน า 8 การว จ ยตลาด (Marketing Research)

9 1.6 แนวทางการศ กษางานการตลาด (The Study of Marketing) การตลาดเป นก จกรรมท เข ามาเก ยวพ นก บช ว ตประจ าว นของผ บร โภค ม ความส มพ นธ เพ ม มากข น ๆ ด งน นการม ความร เก ยวก บงานการตลาดมากบ างน อยบ าง น าจะม ประโยชน ต อการ ด ารงช ว ตของผ บร โภคและต อการประกอบอาช พเพ อการด ารงช ว ตได อย างเป นส ข ม ข อม ลส าค ญ 3 ประการ ท บ งช ให เห นความจ าเป นท จะต องม ความร เร องการตลาด ค อ ต นท นการตลาดม แนวโน มเพ มส งข นในส ดส วนของค าใช จ ายส วนบ คคล (Personal expenditure) ในการซ อหาส นค าอ ปโภคบร โภคต าง ๆ ท กว นน ต นท นการผล ตของส งท เราซ อจะ น อยกว าต นท นการตลาด เส อต วหน งต นท นของผ าว สด ต าง ๆ ค าแรงงานเย บ จนส าเร จเป นต วเส อ อาจจะม ต นท นเพ ยง 30 บาท แต หล งจากน นต องม ค าขนส ง ค าโฆษณา ค าจ างพน กงานขาย ส วนลด ให คนกลางต าง ๆ จนขายไป ให ผ บร โภคคนส ดท ายได ต องต งราคาขาย 200 บาท เป นต วอย างท เห นได ว า เราจ ายค าต นท นการตลาด มากกว าต นท นการผล ต ในการซ อหาส นค าบร การต าง ๆ ด งน น การม ความร เก ยวก บงานการตลาด จะได ท าให เราผ บร โภคร จ กหล กเล ยงในการจ ายต นท น การตลาดท ไม จ าเป นได ในธ รก จต าง ๆ ก จกรรมท เก ยวก บการตลาดจะม ไม ต ากว า 30 40% ของงานต าง ๆ ในก จการธ รก จจะเห นได ว า การเร ยนการตลาดท าให หางานท าได ง าย แม แต เวลาเศรษฐก จหดต ว น กการตลาด จะเป นกล มบ คคลท ก จการจะย บเล กหร อลดจ านวนคน น อยกว าหน วยงานอ น ๆ เป น หน วยงานท หารายได เข ามาในก จการ ความเจร ญเต บโตทางการตลาด ท าให สามารถเก ดแรงสน บสน นด านสว สด การ ส งคม ต าง ๆ ได เพ มข น การเร ยนร งานการตลาดท าได หลายว ธ ข นอย ก บประโยชน ท จะน าไปใช ส าหร บ บ คคลท วไป อาจใช การอ านหน งส อต าง ๆ การสอบถามจากผ ร ในระด บต าง ๆ การไปฝ กงานก ด การทดลองท าการค าก ด ไปเข าโรงเร ยนหร อสถานศ กษาใด ๆ เพ อฟ งการสอนหร อการอบรมส มมนา ต าง ๆ ล วนเป นว ธ ท จะท าให ร งานการตลาด อาจแบ งได 2 ล กษณะ ค อ การเร ยนการตลาด ภาคทฤษฎ และเร ยนภาคปฏ บ ต จากประสบการณ ส าหร บผ อย ในธ รก จ ม หน าท จะต องท าการต ดส นใจต าง ๆ ในงานท เก ยวก บการตลาด จะม ว ธ ศ กษางานการตลาดได 4 ว ธ ค อ (1) ศ กษาจากผล ตภ ณฑ (Product Approach) เป นการศ กษารายละเอ ยดด านการตลาด จากผล ตภ ณฑ แต ละชน ด แต ละรายการ (2) ศ กษาจากสถาบ นการค า (Institutional Approach) เป นการศ กษาถ งล กษณะของ องค กร หร อหน วยงานท เข ามาเก ยวข องในระบบการตลาด เช น ศ กษาเร องธ รก จห างสรรพส นค า เร องร านสะดวกซ อ หร อก จการประก นช ว ต เป นต น (3) ศ กษาจากหน าท ทางการตลาด (Functional Approach) เป นการศ กษาถ งกล ม ก จกรรมทางการตลาดกล มหน ง ว าม รายละเอ ยดการปฏ บ ต งานอย างไร เช น การจ ดซ อ การขนส ง หร อการคล งส นค า (4) ศ กษาจากภารก จด านการต ดส นใจ (Decision-Making Approach) ในฐานะเป น ผ บร หารระด บส งขององค กรธ รก จหน ง จะต องม หน าท ในการวางแผนงานล วงหน าอย เสมอ ด งน น การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 9

10 จ งต องเล อกการเร ยนร งานการตลาด โดยเร มต นมองภาพรวม ๆ ของก จการ เพ อค นหาจ ดเฉพาะท ท าให เก ดป ญหาในการด าเน นงาน เม อค นพบแล วจ งค อยเจาะรายละเอ ยดของส วนน น ๆ เพ อค นหา สาเหต ท แน ช ด จะได ต ดส นใจได ถ กต อง ว ธ ท 1-3 จะท าให เส ยเวลาท จะต องปฏ บ ต งานซ า ๆ หลาย ๆ คร ง เพราะก จการ ไม ได ม ส นค าชน ดเด ยว รายการเด ยว แต ม จ านวนชน ดหลากหลาย หร อล กษณะของธ รก จแต ละชน ด จะไม เหม อนก น จ งต องเส ยเวลาในการศ กษาและค นหามาก ส วนการศ กษาตามหน าท ในก จการ เด ยวก น ก จะปฏ บ ต งานซ า ๆ กว าจะครบท กหน าท ในองค กร ด งน น ในกรณ ร บด วนท ก จการม ป ญหาต องแก ไข รอเวลาไม ได หร อเส ยค าใช จ ายไม ค ม ผ บร หารจะต องเล อกใช ว ธ ท 4 ให หน วยงาน ต าง ๆ ส บสวนในส วนของตนเอง แล วรายงานเข ามาท ห วหน าหร อผ บร หารระด บส ง เพ อท าการ ต ดส นใจ แต ท กว ธ ล วนม ประโยชน ย ง เม อเล อกใช ให เหมาะก บสถานการณ ค อ - การศ กษาจากผล ตภ ณฑ แต ละชน ดให ละเอ ยด ต งแต การผล ตจนถ งว ธ การจ ด จ าหน ายท เหมาะสมจะน าไปใช ได ด ในกรณ ท ต องการจะออกผล ตภ ณฑ ใหม หร อปร บปร งผล ตภ ณฑ เก า - การศ กษาจากสถาบ น เหมาะส าหร บใช ในกรณ ต องการเล อกช องทางจ าหน าย หร อต องการจะเป ดก จการใหม - การศ กษาจากหน าท ทางการตลาด เหมาะส าหร บในกรณ ท ก จการต องการ ปร บปร งโครงสร างขององค กร เปล ยนแปลงเพ มหน วยงานใหม ๆ ข นในก จการเด ม เพ อให เก ดการ คล องต วเพ มข นในการด าเน นงาน เป นต น 1.7 สร ปสาระส าค ญของหน วย 1. การตลาด ค อ ก จกรรมต าง ๆ ท ปฏ บ ต เป นกระบวนการ เพ อท จะบร หาร แนวความค ด การก าหนดราคา การส งเสร มสน บสน น และกระจาย ความค ด ส นค า บร การ องค กร เหต การณ ด วยการแลกเปล ยนท จะสร างความพอใจให แต ละบ คคลและบรรล ว ตถ ประสงค ของก จการ การตลาดในป จจ บ นไม ใช ก จกรรมท ปฏ บ ต ก นในหน วยงานธ รก จเท าน น แต สามารถ น าไปใช ก บองค กรร ปแบบอ น ๆ ท ม ได แสวงหาก าไรได ด วย ส งท น ามาซ อขายไม ได จ าก ดเฉพาะส นค า ท ม ต วตนและบร การเท าน น แต ได ขยายขอบเขตไปส เร องของข อม ล ความค ดต าง ๆ และอ น ๆ อ ก แต ก จการจะท าการตลาดได จะต องค นหาตลาด (Market) หร อกล มผ ท จะม ความต องการในส งท เสนอขาย โดยม อ านาจซ อประกอบ (Potential buyers) 2. การตลาดม ความส มพ นธ ก บส งคม เป นป จจ ยส าค ญท ก อให เก ดการเปล ยนแปลงใน พฤต กรรมต าง ๆ ของผ บร โภค ท งด านอาหารการก น ท อย อาศ ย การแต งกาย เปล ยนแปลง ความส มพ นธ ของครอบคร วในทางลดความม นคง และท าให ส งคมช มชนเปล ยนจากการพ งพาอาศ ย ก นมาก ๆ ไปส ส งคมโดดเด ยวมากข น ความเอ อเฟ อ หน า 10 การว จ ยตลาด (Marketing Research)

11 ค าถามท ายบท 1. การตลาด และ ตลาด แตกต างก นอย างไร 2. ก จกรรมทางการตลาด ก อให เก ดผลกระทบต อส งคมอย างไร 3. ป จจ ยท ท าให เก ดความแตกต างของการแลกเปล ยนในส งคมและในการตลาดค ออะไร 4. จงอธ บายถ งการสร างค ณค าของก จกรรมการตลาด พร อมอธ บายต วอย างประกอบ 5. เพราะเหต ใดผ บร โดภคจ งควรม ความร เร องการตลาด การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 11

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency (เล มท 1) จ ดท าโดย แผนกพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การ ส าน กผ บร หาร ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด ว นท 1 กรกฎาคม 2550 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. ความเป นมา ช มน

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด 577 การร กษาฐานการตลาด 578 กลย ทธ CRM (Customer Relation Management) ในการร กษาฐานการตลาด ป จจ บ น ตลาดเป นของผ ซ อ ท าให ส นค าและบร การต างๆ ขายยากมากข น เพราะอ านาจซ อของ ผ บร โภคลดลง เน องจากภาวะเศรษฐก

More information

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ A Study of the Community Enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaubkhirikhan Province

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

เอกสารประกอบการส มมนาร บฟ งความค ดเห น ว นจ นทร ท 16 ก นยายน 2556

เอกสารประกอบการส มมนาร บฟ งความค ดเห น ว นจ นทร ท 16 ก นยายน 2556 เอกสารประกอบการส มมนาร บฟ งความค ดเห น ว นจ นทร ท 16 ก นยายน 2556 รายงานสร ปผลการศ กษา ตามโครงการเพ อจ ดทาข อเสนอแนะแนวทางการจ ดต ง ศ นย ร บเร องร องเร ยนอ นเก ดจากการทาธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ---------------------------------------------------------------

More information