บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด"

Transcription

1 บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด ในป จจ บ น การตลาดม ความจ าเป นและเก ยวข องในช ว ตประจ าว นของผ บร โภคเป นอย างมาก ว งส าค ญค อ น กการตลาดจะต องสร างความต องการให เก ดก บผ บร โภค และเม อผ บร โภคเก ดความ ต องการแล วจะต องผล ตส นค าท ม ค ณภาพเพ อให ผ บร โภคเก ดความพ งพอใจและเก ดการซ อซ าอ ก และ ส นค าบางชน ดจ าเป นต องม บร การหล งการขายท ด เพ อให ผ บร โภคเก ดความประท บใจ ส งผลต อการ เผยแพร ข ายสารหร อบอกต อให คนใกล ช ดได ร บร และส งส าค ญอ กประการหน งค อส นค าท ผล ตน น จะต องม ค ณภาพด ส ก บค แข งข นได ด งน นน กการตลาดจ งศ กษาความต องการของผ บร โภคด วยการ ว จ ยตลาด 1.1 ความหมายของการตลาด การตลาด หมายถ ง การกระท าก จกรรมต าง ๆ ในทางธ รก จท ม ผลให เก ดการน า ส นค าหร อบร การจากผ ผล ตไปส ผ บร โภคหร อผ ใช บร การน น ๆ ให ได ร บความพอใจ ขณะเด ยวก น ก บรรล ว ตถ ประสงค ของก จการ จากค าจ าก ดความด งกล าว ม การเน นให เห นว าก จกรรมท กระท าน นเป นเร องของ ธ รก จ ต องม การซ อขายส นค าหร อบร การ ซ งม ใช การให ก นเปล า ๆ โดยเฉพาะม การเคล อนไหวของ ส นค าหร อบร การ ม การโอนเปล ยนม อจากผ ผล ตซ งเป นผ ขาย ให ก บผ บร โภค หร อผ ใช ส นค าหร อ บร การในฐานะเป นผ ซ อส นค า องค ประกอบท เด นช ดของการตลาดอ กส วนหน ง ค อ ต องม ส งท จะโอนเปล ยน กรรมส ทธ ค อส นค าหร อบร การ และต องม ตลาด ค อ ผ ซ อท แสดงความจ านงต องการร บส นค าหร อ บร การน น จะม แต ผ ผล ตผ ขายแต ฝ ายเด ยวไม ได (ส ดาดวง เร องร จ ระ,2543 : หน า 3-4) นอกจากน การท ผ บร โภคซ อส นค าหร อบร การไปใช อ ปโภคบร โภคแล วเก ดความ พอใจได ร บการตอบสนองความต องการตามท ต องการ ก จะม การซ อคร งต อไปอ ก (Repurchase) แต ถ าการซ อส นค าหร อบร การคร งแรกได ประสบการณ ไม พอใจ ย อมย ต การซ อแต เพ ยงคร งเด ยว และอาจน าไปส การย บย งผ ซ อรายอ น ๆ ด วย ในขณะเด ยวก นก จการธ รก จท กราย ผ ผล ตท กคนย อมต องการผลตอบแทนบาง ประการจากการประกอบการขายส นค าหร อบร การน น ๆ แสดงว าก จการม ว ตถ ประสงค หร อ เป าหมายบางประการในการด าเน นงาน เป าหมายท ส าค ญท ส ดก ค อ ผลก าไรท จะกล บค นมาส ผ เป น เจ าของก จการ ฉะน น การท ผ ผล ตแต ละรายจะย นหย ดอย ในตลาดขายส นค า หร อตลาดบร การ น น ๆ ต อไปหร อไม ย อมข นอย ก บการซ อขาย ส นค าหร อบร การเหล าน น ได ร บผลตอบแทนบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว หร อไม การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 1

2 โดยสร ป องค ประกอบส าค ญท จะท าให เก ดการตลาดข นต องประกอบด วย 1. ม การโอนเปล ยนกรรมส ทธ ในส นค าหร อบร การ (Ownership Transfers) 2. ม ต วส นค าและตลาดท จะซ อส นค าหร อบร การ (Product-Market Interrelationship) ถ าขาดองค ประกอบข อใดข อหน งจะไม ม การตลาดเก ดข น กล าวค อถ าไม ม การโอน เปล ยนกรรมส ทธ ส นค าท ผล ตได ก จะอย ท ผ ผล ตตลอดเวลา ย อมไม ม การเคล อนไหวใด ๆ ก บส นค า หร อบร การ ขณะเด ยวก นถ าม การโอนเปล ยนกรรมส ทธ โดยไม กล าวถ งส นค าและตลาด ก หมายความ ถ งการโอนกรรมส ทธ ให ก นโดยเสน หา ไม ใช ก จกรรมซ อขายส นค า ไม อาจน บได ว าม การตลาดเช นก น การตลาดม ได เน นถ งการเคล อนย ายของส นค า เน องจากการปฏ บ ต การซ อขาย ส นค าหร อบร การอาจไม ต องม การเคล อนย ายใด ๆ เก ยวก บส นค า อาจเป นเพราะไม สามารถ เคล อนย ายได เช น ท ด น อาคาร สถานท ต าง ๆ หร อโอนเปล ยนกรรมส ทธ ก นหลายทอดโดยไม ต อง เคล อนย าย เช น อาจม การตกลงซ อขายส นค า โดยย งเก บอย ท คล งส นค าใด ๆ ก ได ม ข อส งเกตประการหน ง ความส มพ นธ ระหว างผ ซ อก บต วส นค าหร อบร การท จะซ อ ขายม ความเก ยวพ นก นอย างใกล ช ดมาก แต ไม อาจระบ ได ว าควรจะเป นส นค าเก ดข นก อนจ งม ตลาด ตามมา หร อเก ดม ตลาดต องการส นค าก อน จ งม ผ ผล ตส นค าน นข นมาเพ อตอบสนองความต องการ ความส มพ นธ ระหว างส นค าก บตลาดจะส บเปล ยนหม นเว ยน เป นต วแปรน าและต วแปรตามก น ตลอดเวลา ส นค าท ผล ตออกมาแล ว ผ ผล ตต องพยายามหาตลาดให ได จ งม การช กจ งต าง ๆ ให ผ ซ อ ยอมร บและซ อส นค า เม อผ ซ อไม พอใจในด านใด ๆ จะสะท อนข อม ลกล บไปท ผ ผล ต ผ ผล ตก จะ พยายามผล ตส นค าใหม ท ตรงก บความต องการของผ ซ อ จะม ล กษณะเช นน วนเว ยนต อเน องก นไป เร อย ๆ ด งน น การตลาด และผ อย ในแวดวงของการตลาด จ งไม ได จ าก ดอย เฉพาะเร อง ของธ รก จ และไม ใช ก จกรรมท น าร งเก ยจจากส งคมอ กต อไป เน องมาจากแนวความค ดพ นฐานทาง การตลาด ค อ การตอบสนองความต องการและสร างความพ งพอใจ (Satisfy Needs and Wants) ตลาด (Market) เม อม การกล าวถ ง ตลาด ก บบ คคลท วไป ท ม ใช น กการตลาด ท กคนจะน กถ ง สถานท ท เป นศ นย กลางในการแลกเปล ยน สถานท ท ผ ซ อผ ขายจะไปตกลงซ อขายส นค าก น ความหมายของตลาดในแง ของสถานท ค อ ความหมายท บ คคลท ว ๆ ไปร จ กก นมา แต ย คเก าก อนจนถ งป จจ บ น ไม ว าจะเป นในกร งเทพฯ ในเม อง ในท องถ นเล ก ๆ ไม ว าจะพ ดก บผ ม การศ กษาด หร อพ ดก บชาวบ านธรรมดา ตาส ตาสา ท กคนเข าใจตรงก นท งน นว าตลาด ค อ สถานท แต ในป จจ บ นน ม อ ปกรณ การส อสารท ท นสม ยเก ดข นมากมาย ท ให ความสะดวก รวดเร วในการต ดต อส อสาร เช น ว ทย โทรศ พท จนกระท งโทรพ มพ (Telex) และโทรสาร (Fax) คอมพ วเตอร ท าให การต ดต อส อสารเพ อซ อขายไม จ าเป นต องกระท าโดยการเผช ญหน าก นอ กต อไป อ กท งการขายส นค าต าง ๆ ได กระจายขยายพ นท กว างใหญ ไพศาลมากข น ม ใช การขายเฉพาะล กค า ในท องถ นอ กต อไป ด งน น หากจะม น กธ รก จ 2 คน ค ยก นถ งการตลาดส าหร บส นค าชน ดหน ง ค า ว า ตลาด ในท น คงไม ได หมายถ งสถานท อ กต อไป ท ง ๆ ท เง อนไขครบถ วน ค อ ม การเจรจาตก ลงซ อขายส นค า เพราะตลาดในความหมายท น กธ รก จกล าวถ งก น อาจไม สามารถระบ สถานท ได โดย หน า 2 การว จ ยตลาด (Marketing Research)

3 แน ช ด การตกลงระหว างผ ซ อและผ ขายเก ดข นโดยอย คนละสถานท ผ ซ อและผ ขายไม ได พบก นแต ท า การตกลงซ อขายโดยอาศ ยส อการต ดต อส อสารต าง ๆ เช น จดหมาย โทรศ พท โทรสาร คอมพ วเตอร ออนไลน แต ย งคงม การกล าวถ ง ตลาด อย ตลอดเวลา ในการท าธ รก จม ตลาดส าหร บ ส นค าน นส นค าน ฉะน นค าว า ตลาด ในท น หมายถ งอะไร? ลองมาพ จารณาจากร ปประโยคท น กธ รก จกล าวถ งส นค าหน งม ตลาด หมายความว า ส นค าน น สามารถจ าหน ายได การท ส นค าจะจ าหน ายได ย อมต องม ผ ซ อมาซ อส นค า ย งม ผ ซ อแสดง ความต องการซ อส นค ามาก ผ ขายก จะย งขายส นค าได มากข นหร อม โอกาสจะขายได มากข น ฉะน น ค าว า ตลาด ในความหมายของน กธ รก จ ค อ กล มบ คคลท ค ดว าจะซ อส นค ากล มหน ง หร อถ าจะ กล าวได ถ กต อง ค อ ความต องการรวมของผ ซ อกล มหน งท ม อ านาจซ อ Market is the total demand of the potential buyers. น กธ รก จจะสนใจเพ ยงแต ว าม อ ปสงค ในส นค าน นมากหร อน อย ส วนเร องสถานท ท จะจ ดจ าหน าย ส นค าได น นเป นองค ประกอบย อยส วนหน งในกลไกของการจ ดจ าหน าย จ งอาจกล าว ได ว า ตลาด ค อ ผ ซ อท งหลาย (Market is customers) นอกจากความหมายของตลาดในล กษณะท กล าวถ งข างต น ตลาด ย งอาจหมายถ ง การขายหร อว ธ การต าง ๆ ในการจ ดจ าหน ายส นค าได ท กคร งท จะเร มท าธ รก จได ก จการจะต องแสวงหาตลาดให ได ก อน ค นให พบ า ม กล มผ ท แสดงความต องการในผล ตภ ณฑ ท จะเสนอขายเป นจ านวนมากพอท จะประกอบการค าได อย าง ม ก าไรตามท ม งหว ง และต องแน ใจ ด วยว า บ คคลท ม ความต องการเหล าน นม เง นจะซ อผล ตภ ณฑ ของเราได ด วย 1.2 การตลาด ก บ ส งคม (Marketing and Society) ช มชนท ม การพ ฒนา จะม ความเจร ญด านว ตถ เข าไปปรากฏในช มชนน นอย างช ดเจน ม ก จการผล ตเช งอ ตสาหกรรมเพ มมากข น ประชาชนม สภาพความเป นอย สะดวกสบายข น ม ส งอ านวย ความสะดวกต าง ๆ เข าไปในช ว ตประจ าว นเพ มข น ความเจร ญด านว ตถ ท งหลายจะถ กน าเสนอเข าส ส งคมต าง ๆ ด วยก จการ ธ รก จ ท ประกอบก จกรรมด านการตลาด การตลาดได เข าไปม ส วนร วม ส มพ นธ อย างแน นแฟ นในส งคมเม องป จจ บ น ม การเปล ยนแปลงหลายประการทางส งคมท เก ดข นอ น ส บเน องมาจากการตลาด (ส ดาดวง เร องร จ ระ,2543 : หน า 7-9) การตลาดก อให เก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรมในการด ารงช ว ต การท ม ส นค าหลากหลายเข าไปตอบสนองความต องการของผ บร โภคท าให สภาพ ความเป นอย ส ขสบายข นกว าเด ม ผ คนในส งคมระด บต าง ๆ ได เปล ยนพฤต กรรมในเร องการบร โภค อาหาร การอย อาศ ย การสมาคมอย างมากมาย เช น การบร โภคอาหาร อาหารประจ าว นท บร โภค ได เปล ยนไปน ยมซ ออาหาร ส าเร จร ป หร อร บประทานอาหารตามร านอาหารมากกว าการประกอบอาหารเอง แม แต ใน ต างจ งหว ดในต วเม องใหญ ท กแห งในกร งเทพมหานคร จะเห นร านอาหารขนาดเล กขนาดใหญ การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 3

4 แม แต รถเข น หาบเร ขายอาหารนานาชน ด ม ขายอย ท วไปและม ผ คนค บค ง อ ดหน นแน นร านไป หมด อาหารไทยท เคยม ส วนประกอบมากมาย และต องม หลาย ๆ ชน ดของก บข าวในการทานแต ละ ม อ ได เปล ยนไปส การร บประทานอาหารจานเด ยว น อยชน ด ร บประทานอาหารอย างง าย ๆ ไม ต อง ม พ ธ ร ตองมาก ท าให อาหารไทยด งเด มหลายชน ดไม เป นท ร จ กของคนร นใหม อ กต อไป และท ม แนวโน มช ดเจนย งข นส าหร บคนไทยร นใหม ท อย ในกร งเทพฯ ค อ การน ยมร บประทานอาหาร ต างชาต นานาชน ด ท เร ยกว า Fast Foods รวมท งอาหารย โรป อาหารอ ตาเล ยน อาหารจ น อาหาร ญ ป น ฯลฯ ท งอาหารคาวและอาหารหวาน เด ก ๆ ร จ กช อขนมเค กมากกว าช อขนมไทย ๆ ประชาชนถ กกระแสของการเคล อนย ายถ ายเทว ฒนธรรม และแรงกดด นจากความหนาแน นของ ประชากร ท าให ต องการความร บเร งแข งข นในการด ารงช พมากข นกว าย คก อน ๆ จนไม ม เวลาจะ จ ดเตร ยมซ ออาหารสดมาประกอบอาหารเอง การอย อาศ ย ความหนาแน นของประชากรท หล งไหลมาจากชนบท เข ามา อย ในเม อง ในกร งเทพมหานคร เพ อหางานท า เพ อการศ กษาท ส งข น การขยายต วของธ รก จต าง ๆ ท า ให ความต องการใช ท ด นเพ ออย อาศ ยเพ มส งข น ราคาท ด นเพ มส งข นมาก ท าให สภาพท อย อาศ ยต อง เปล ยนแปลงไปจากเด ม ประชาชนเปล ยนล กษณะของท อย อาศ ย จากบ านเด ยวม บร เวณค อย ๆ ลด ขนาดพ นท เปล ยนเป นอาคารเร อนแถวท เร ยกว า Town house จากพ นท เป นไร เหล อเป น 100 ตารางวา และเปล ยนเป น ตารางวา และท ายส ดเปล ยนไปอย อาศ ยในพ นท ตาราง เมตร ในอาคารช ด (Condominium) ท ส งหลายส บช นแทน หากย งคงต องการบ านท ม บร เวณ จะต องย ายออกไปอย นอกเม องท ไกลจากใจกลางเม องมากข น ซ งส งผลต อเน องในป ญหาการเด นทางเข า มาประกอบอาช พ ท าให ต องการใช รถยนต เพ มมากข น ยานพาหนะส วนบ คคลเป นป จจ ยส าค ญอ กช น หน งในการด ารงช ว ตของชาวกร งเทพมหานคร พอ ๆ ก บท แต ละบ านต องการเคร องท นแรง อ ปกรณ ท จะ ช วยอ านวยความสะดวกนานาประการ เช น เคร องปร บอากาศ เคร องซ กผ า เคร องด ดฝ น เคร องล าง จาน เพราะสามารถหาซ อได ในราคาต าและก อให เก ดความสะดวกมากมาย ความต องการเฟอร น เจอร ขนาดเล กให เหมาะก บพ นท อย อาศ ยม มากกว าเฟอร น เจอร ขนาดใหญ การแต งกาย การแต งกายในป จจ บ น ได ร บอ ทธ พลจากตะว นตกเข ามา มากมาย เป นการสะดวก และท นสม ย เส อผ าไทย ๆ กลายเป นเคร องแต งกายในโอกาสพ เศษเท าน น การจ ดหาเคร องแต งกายได เปล ยนไปซ อเส อผ าส าเร จร ปมากกว าการส งต ดเย บโดยเฉพาะ ผ คนแต งต ว โดยลดความพ ถ พ ถ นน อยลง ไม ต องการรอ อ กท งการซ อจะราคาถ กกว าการจ างเย บ ม โรงงานผล ต เส อส าเร จร ปเก ดข นมากมาย นอกจากผล ตเพ อจ าหน ายในประเทศแล ว ย งม งเน นการส งออกไป จ าหน ายประเทศต าง ๆ การผล ตปร มาณมาก ท าให สามารถซ อได ง ายและราคาย อมเยา ประชาชนไม ว าจะม รายได ส ง-ต า สามารถจะแต งต วเหม อนก นได รวมท งเคร องประด บตกแต งร างกาย ม ผล ต ออกจ าหน ายท งของแท และของเท ยมเล ยนแบบ ฉะน น ประชาชนส วนใหญ จ งด แต งต วด สวยงามท ว หน า ความส มพ นธ ทางครอบคร ว ม ความม นคงน อยลง ก จกรรมการประกอบ อาหาร ซ งเคยอาศ ยบ คคลหลาย ๆ คนในครอบคร วมาช วยก น ท าให เก ดความส มพ นธ ใกล ช ด การ ร บประทานอาหารพร อมหน าในครอบคร วได ลดลง สมาช กในครอบคร วเปล ยนไปร บประทานอาหาร นอกบ านเพ มข น หร อร บประทานอาหารในบ านตามเวลาสะดวกของแต ละคน ท าให สมาช กใน หน า 4 การว จ ยตลาด (Marketing Research)

5 ครอบคร วม เวลาพบปะพ ดค ยหร อท าก จกรรมร วมก นน อยลง อ นเน องจากความจ าเป นในการใช ช ว ต นอกบ านม มากข น ส งเหล าน ม ผลเส ยต อความส มพ นธ ของครอบคร วอย างย ง ท าให เก ดความห างเห น ความผ กพ นท เคยแน นแฟ นลดน อยลง น าไปส ป ญหาค ณภาพช ว ต ผ คนเก ดป ญหาด านส ขภาพจ ตมาก ข นเก ดความร ส กโดดเด ยว เหงา ว าเหว มากข น เด ก ๆ ไม ค อยได พบหน าพ อแม ไม ร ส กสน ทสนม ท าให ขาดความไว วางใจพ อแม และญาต ผ ใหญ ในบ าน เปล ยนไปใช ช ว ตนอกบ าน พ งพายอมให เพ อนช ก น าไปในเร องต าง ๆ ได มากข น และอาจเลยเถ ดกลายเป นป ญหาส งคมเพ มข น ผ ส งว ยถ กทอดท ง เพ มข น ย งม การน าอ ปกรณ ส อสารท ท นสม ยมากเข ามาใช ในช ว ตประจ าว น ความส มพ นธ จะย งห าง เห นมากข น เพราะการได ต ดต อส มผ สก นพบหน าก นโดยตรงจะย งน อยลง พ อแม ล กค ยก นทาง โทรศ พท หร อ Pager แทน ท าให เก ดความต องการอ ปกรณ ส อสารต าง ๆ เพ มข น ความส มพ นธ ของส งคมช มชนเปล ยนแปลงไป ในย คก อน ๆ ท ผล ตภ ณฑ ย งไม สามารถหาซ อได สะดวกด งเช นป จจ บ นน ก จกรรมในการด ารงช ว ตประจ าว นหลายเร องท ต อง อาศ ยเพ อนบ าน สมาช กของส งคมช มชนมาช วยเหล อก น เช น การท าบ ญเล ยงพระ หร อม งานพ ธ ใน โอกาสต าง ๆ เพ อนบ าน ญาต พ น อง เพ อนฝ ง จะพาก นมาช วยก นท าก จกรรม และแลกเปล ยน หม นเว ยนก นไปแม แต การช วยก นปล กบ าน ช วยก นเก บเก ยวพ ชผลในฤด การเก บเก ยว จ งเป นส งคมท ต างตอบแทนด วยความสม ครใจ ม ความเส ยสละ เอ อเฟ อ-เผ อแผ แบ งป นก น ม ความร จ กค นเคย สน ทสนมก นด ท กคร วเร อน แต ในป จจ บ น ส งคมเปล ยนความส มพ นธ การช วยเหล อก นด วยการจ าย ค าตอบแทนเป นค าจ าง ความส มพ นธ ทางจ ตใจได ลดน อยลงเร อย ๆ สภาพการแก งแย ง การแข งข น ได เข ามาแทนท สร างความร ส กเห นแก ต วมากข น ผ คนต างมองว า ไม จ าเป นต องพ งพาคนอ น เพราะจ ายซ อบร การ หร อส นค าต าง ๆ มาตอบสนองความต องการได ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงพฤต กรรมของส งคมในเร องน ได ก อความ เส ยหายต อค ณภาพช ว ตของบ คคลในส งคม ความเคารพน บถ อในว ยว ฒ ได ลดน อยลง ความเกรงใจ ความเอ ออาทรต อก นลดน อยลง ผ คนเป นคนแปลกหน าซ งก นและก น เก ดภาวะความร ส กโดดเด ยว มากข น ท าให ต องระม ดระว งต วอย ตลอดเวลา ย งในการอย อาศ ยในช มชนเม องใหญ ๆ ท เจร ญม ประชากรมาก เช น ในกร งเทพมหานคร ผ คนเป นโรคเคร ยดมากข น น าไปส การเจ บป วยท งทางกาย และทางจ ตเพ มข น 1.3 การตลาด ก บ เศรษฐก จ (Marketing and Economics) การตลาด เป นก จกรรมเช อมโยงระหว างการผล ตและการบร โภค การผล ตก อให เก ดการ เพ มป จจ ยต าง ๆ ส าหร บการบร โภคของประชาชน การบร โภคเป นก จกรรมท ย อยสลายผล ตผลต าง ๆ ท ผล ตข นมาได ให หมดไป โดยม ก จกรรมการตลาดเป นต วเร งให เก ดอ ตราเพ มท งการผล ตและการ บร โภค การผล ตท ให ผลผล ตเพ มข น ค อเคร องม อแสดงฐานะเศรษฐก จท เจร ญเต บโตข น สภาพความ สมบ รณ ความสะดวกสบายในการด ารงช ว ต การอ ปโภคบร โภคของประชาชน เป นส งบ งช เช นก นใน เร องของสภาวะเศรษฐก จของช มชน ของประเทศ ด งน น ก จกรรมต าง ๆ ทางการตลาด ได เข ามาม บทบาทต อการเปล ยนแปลงหลาย ๆ ประการของเศรษฐก จ (ส ดาดวง เร องร จ ระ,2543 : หน า 9-11) ด งเช น การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 5

6 1.3.1 ม การเพ มงานอาช พได มากข น เม อการผล ตขยายต วเพ มข น เน องจากความต องการผล ตภ ณฑ ต าง ๆ ม มากข น ผ ผล ตจ าหน ายได ด วยก จกรรมทางการตลาด จะเก ดความต องการแรงงานบ คลากรเข าไปเพ มใน ภาคการผล ต โรงงานอ ตสาหกรรมต าง ๆ เป ดก จการเพ มข น ต องการคนท างานเพ มข น โรงงานเด ม ขยายก จการ ต องการแรงงานเพ ม และเก ยวเน องไปถ งธ รก จผล ตอ น ๆ ท เก ยวเน องก นท งแหล ง ว ตถ ด บ ก จการผล ตอ ปกรณ เคร องม อต าง ๆ ต อเน องไปถ งการขยายต วของต าแหน งงานต าง ๆ ใน ภาคการตลาดและธ รก จอ น ๆ เช น สถาบ นการเง น การขนส ง ก อให เก ดอาช พต าง ๆ เพ มข น มากมาย ม ธ รก จค าปล ก ค าส ง เก ดเพ มข นในช มชนอย างเห นได ช ดเจน ม ก จการให บร การ หลากหลายเพ มข น เช น ก จการร บท าความสะอาดอาคารส าน กงานต าง ๆ รถจ กรยายนต ร บจ างท ง ร บส งผ โดยสารและร บส งเอกสาร ก จการร บจ ดการเร องพ ธ การต าง ๆ ธ รก จบ นเท งต าง ๆ จะเห นได ว าม ความต องการก าล งคนเข าไปในระบบเศรษฐก จมากมาย ด งจะเห นได จากประกาศแจ งความร บ สม ครงาน ท ม อย ท วไป ประชาชนม รายได ส งข น เม อม งานอาช พใหม ๆ ต าแหน งงานเพ มข น อ ตราการว างงานลดลง ประชาชนม งานท า ม รายได ก นท วหน า ย อมม ก าล งซ อท จะไปจ บจ ายซ อส นค าบร การมาตอบสนองความ ต องการ ระด บความเป นอย ท ว ๆ ไปจะด ข น ผ คนไม อดอยาก ย อมจะม ความสะดวกสบายได ผ คนท อย ในตลาดแรงงานแล ว จะได ร บการจ ายเพ มข น ม รายได ส งข น เม อก จการ ธ รก จม ความสามารถในการหารายได เพ มข น จะส งผลต อไปส ล กจ างด วย การขยายต วด านการผล ต การท าธ รก จต าง ๆ ท าให เก ดความต องการด าน บ คลากรส ง จนต องแข งข นก นในการแย งบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ ต องจ ายค าจ างแรงงานในอ ตราท ส งข น ๆ เม อประชาชนม งานท า ม รายได ส ง ท าให ม อ านาจจ บจ ายได เพ มข น และต ดส นใจ จ ายง าย รวดเร วข นด วย น าไปส ความต องการส นค าบร การเพ มข น ก จการธ รก จจ าหน ายส นค าได ด จะต องขยายการผล ตเพ มข น ขยายการขาย จ งต องการก าล งคนเพ มมากข น ต องจ ายค าจ างเพ มข น จะเป นผลต อเน องเช นน ไปเร อย ๆ ม การหม นเว ยนป จจ ยการผล ต ก อให เก ดการกระจายรายได ท วถ ง การขยายต วในการผล ตของก จการหน ง จะก อให เก ดความต องการป จจ ยการผล ต เพ มข น ท งว ตถ ด บแรงงาน อ ปกรณ เคร องม อ เคร องจ กรต าง ๆ ด งน น ผ ผล ตป จจ ยการผล ตท เก ยวเน อง ย อมจะต องขยายการผล ตตามไปด วย ว ตถ ด บมาจากภาคเกษตรหร ออ ตสาหกรรมอ น ๆ จากแหล งต าง ๆ ท วประเทศ ก าล งคนมาจากหลายท องท ของประเทศ เคร องม ออ ปกรณ มาจากอ ก หลายก จการหลาย ๆ แหล ง ท าให เก ดการขยายต วของการผล ต การจ างแรงงาน ไปส ส วนต าง ๆ ของประเทศ รายได จากการผล ตการท างานอาช พต าง ๆ ได กระจายไปส ท องถ นต าง ๆ ส กล มอาช พ ต าง ๆ ท งทางตรงและทางอ อม ประชาชนท มาจากต างจ งหว ดมาท างานในเม องใหญ ในกร งเทพฯ ได น ารายได กล บไปใช จ ายในชนบทบ านของตนเองส วนหน ง ท าให เศรษฐก จรวมของประเทศ หน า 6 การว จ ยตลาด (Marketing Research)

7 เจร ญเต บโตข น ร ฐบาลจ งได พยายามสน บสน นและพ ฒนาให ม การขยายต วของธ รก จเข าไปใน ต างจ งหว ดให มากข น แต ก จการผล ตจะเก ดปรากฏการณ เช นน ได ย อมจะต องอาศ ยระบบการจ ดจ าหน าย หร อการตลาดท เข มแข ง สามารถท าให ผล ตภ ณฑ ท ผล ตข นมาจ าหน ายออกไปส แหล งต าง ๆ ได ร ฐบาลป จจ บ นจ งม งเน นการส งเสร มงานด านการตลาดมาก ท งตลาดในประเทศและต างประเทศ ม การส งเสร มการส งออกเพ อน ารายได เข าประเทศให มากข น และจะได มาสร างงานอาช พในประเทศได เพ มข น 1.4 การแข งข นทางการตลาด ท าให ต นท นของส นค าและบร การเพ มส งข น ส งจ งใจจากผลตอบแทนก าไรในการประกอบธ รก จต าง ๆ ท าให เก ดค แข งข นเพ มข นในตลาด ผล ตภ ณฑ หน ง ๆ ค แข งข นต างพยายามสรรหาก จกรรมทางการตลาดร ปแบบใหม ๆ มาเร ยกร อง ความสนใจของล กค า เพ อให ผ บร โภคเก ดความพอใจมากข น ไม ว าจะด วยการปร บปร งผล ตภ ณฑ ให แปลกใหม ท นสม ยมากข น ต องใช ต นท นเพ มข น เปล ยนบรรจ ภ ณฑ ให สวยงามข น จ ดท าโฆษณา เพ มข น จ ดรายการส งเสร มการขาย ประเภท ลด แลก แจก แถม เพ มมากข น พยายาม เสนอ ส วนลด ผลตอบแทนแก คนกลางเพ มข น จ างพน กงานขายเพ มข น จ ายค าจ างแรงงานเพ มข น ให บร การล กค าเพ มข น ก จกรรมท งหลายเหล าน ล วนม ต วเง นท จะต องจ ายออกไปก อน ม ค าใช จ ายใน การด าเน นงานเพ มข น ซ งผ ผล ต ผ ขาย จะพยายามผล กภาระไปส ผ บร โภคปลายทาง ท าให ผ บร โภค ต องจ ายค าส นค าบร การต าง ๆ ในราคาท ส งข น การเพ มข นของราคาส นค า หากเป นล กษณะค อยเป นค อยไปท ละเล กน อย สมควรแก ภาวะ เศรษฐก จการครองช พต าง ๆ ก ไม เป นไร หากเก ดการเพ มราคารวดเร วมาก ประกอบก บความขาด แคลนของก าล งการผล ตและประชาชนก าล งม อ านาจซ อในม อส ง ย อมก อให เก ดอ นตรายต อภาวะ เศรษฐก จได จะท าให เก ดภาวะเง นเฟ อข นได การหม นเว ยนเปล ยนม อของผล ตภ ณฑ 1 ช น จาก ผ ผล ตไปส คนกลางระด บต าง ๆ และส งต อไปอ กหลาย ๆ ทอด กว าจะถ งม อผ บร โภค จะม ม ลค าของ ต วเง นโอนเปล ยนม อเพ มข นอย างรวดเร วตามไปด วย หากเก ดภาวะเง นเฟ อร นแรง จะกระทบต อ ผ คนส วนใหญ ของประเทศได ประชาชนท ม ฐานะยากจนม จ านวนมากกว าจะเด อดร อนเพระม รายได ไม เพ ยงพอแก การครองช พ ต องหย ดซ อไปบ าง ซ งจะท าให เก ดการหย ดชง กการขายของผ ผล ต ผ ผล ตจะเร มพ จารณาในการลดก าล งการผล ตแทน จะน าไปส สภาวะเง นฝ ด ผ คนไม ม เง นจะจ บจ าย ซ อส นค าบร การ ด งน น ร ฐบาลจ งม หน าท ต องเข ามาแทรกแซงในธ รก จประเภทต าง ๆ เม อม การแข งข นท ร นแรงมากเพ อไม ให ราคาส งเก นไปจนจ าหน ายไม ได ก อความเด อดร อนให ประชาชนท ม รายได น อย น กการตลาดย คใหม จะต องม จร ยธรรมในการท าธ รก จ ท จะไม ฉกฉวยโอกาสท ผ บร โภคไม ทราบ สร าง ราคาส นค า ข นส งมากเก นไป เป นการแสวงหาก าไรเก นควร จะท าธ รก จอย ได ไม นาน การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 7

8 1.5 การเพ มค ณค าจากก จกรรมการตลาด (Value Added from Marketing Activities) ก จกรรมการตลาด ม ได ม เฉพาะการเสนอขายผล ตภ ณฑ ต าง ๆ เท าน น แต จะม การ ด าเน นการด านอ น ๆ อ กหลาย ๆ ประการ เพ อจะช วยให การน าผล ตภ ณฑ จากผ ผล ตไปส ผ บร โภค หร อผ ท ต องการใช ในล กษณะท จะให ถ กใจผ ซ อมากท ส ด ม การปร บเปล ยนส นค าบร การให ตรงก บ ความต องการ การเพ มบร การอ านวยความสะดวกต าง ๆ การกระท าเช นน ย อมม ค าใช จ ายเก ดข น ผ ขายจะบวกเพ มเข าไปในราคาขาย ผล กภาระไปให ผ บร โภค จ งม การกล าวขว ญถ งพฤต กรรมต าง ๆ ของพ อค าคนกลาง ในด านเส ยหาย เอาร ดเอาเปร ยบผ บร โภคอย เสมอ เรามาว เคราะห ก นด ว า เป น การเหมาะสมหร อไม ท จะม ราคาส นค าเพ มข น เม อส นค าผ านเข ามาในระบบการตลาด การตลาด ช วยกระต นให ม การผล ตมากข น ผ ผล ตม ก าล งใจท จะค ดค นปร บปร ง ผล ตภ ณฑ ให ตรงก บความต องการของผ บร โภคมากข น เม อม รายได มากข น ฉะน น ผ บร โภคจะ สามารถเล อกสรรส นค าบร การท ตอบสนองความต องการได มากท ส ด เร ยกว า ผ บร โภคได ร บ อรรถประโยชน เพ มข น จากการม ผล ตภ ณฑ นานาชน ดให เล อก (Form Unility อรรถประโยชน จากร ปร างของส งของ) การตลาด ช วยน าผล ตผลจากแหล งผล ตท ม มากมายจนเก นความต องการในท องถ น ไปส ม อผ บร โภคท อย ในแหล งอ น ๆ ท ม ความต องการผล ตผลเหล าน น และไม อาจจะหาได ในท องถ น ของตนเอง ผ บร โภคเหล าน นได ร บอรรถประโยชน เพ มข น ท สามารถแสวงหาผล ตภ ณฑ ท จะมา ตอบสนองความต องการได สะดวก ใช เวลาน อย ไม ต องเด นทางไกล (Place Utility อรรถประโยชน จากสถานท การตลาด ช วยน าส นค าไปเก บรอไว ท ปลายทาง เม อผ บร โภคต องการส นค าเวลาใด ก สามารถไปหาซ อได ท าให ได ร บการตอบสอนงความต องการท นเวลา ย อมจะร ส กพอใจมากใน ขณะน น หากไม เช นน น เวลาท เก ดความต องการ ต องเส ยเวลาไปค นหา อาจจะไม ท นใจ หร อหมด ความต องการเส ยก อน (Time Utility อรรถประโยชน ในด านเวลา) การตลาด ช วยน าส นค าบร การจากท ต าง ๆ ในเวลาต าง ๆ ก น เข ามาให ใกล ช ด ผ บร โภคมากข นแล วย งม ก จกรรมอ น ๆ ท ช วยให ผ บร โภคสามารถเป นผ ครอบครองหร อเจ าของได อย างสมบ รณ เพ อจะได ใช ประโยชน จากส นค าน นได เช น การให ส นเช อในร ปแบบต าง ๆ การเสนอ ขายในหน วยย อย การเสนอข อม ล รายละเอ ยดต าง ๆ ของส นค าให ทราบท วก น (Possession Utility อรรถประโยชน ท เก ดจากการเป นเจ าของส งน นได ) อรรถประโยชน ท ง 4 ประการท เก ดข นจากการกระท าก จกรรมต าง ๆ ทาง การตลาด ย อมจะท าให ผ บร โภคได ร บความพ งพอใจเพ มข น ด งน น จ งต องม ความต องการในส นค า บร การเหล าน นเพ มข น หร ออาจกล าวอ กน ยหน งว า ส นค าบร การม ค ณค าเพ มข น (Value Added) เม อม ก จกรรมทางการตลาดเข ามาเก ยวข อง ราคา เป นเพ ยงเคร องม อช นหน ง ท ใช ว ดค ณค าในการแลกเปล ยน แต ม ได หมายความว า ราคาจะเท าก บค ณค า (Price Value) แต ราคาม กจะม ค ามากกว าหร อน อยกว า ค ณค าเสมอ ด งท เราม กจะพ ดว าค มค า เก นค ม ไม ค ม หน า 8 การว จ ยตลาด (Marketing Research)

9 1.6 แนวทางการศ กษางานการตลาด (The Study of Marketing) การตลาดเป นก จกรรมท เข ามาเก ยวพ นก บช ว ตประจ าว นของผ บร โภค ม ความส มพ นธ เพ ม มากข น ๆ ด งน นการม ความร เก ยวก บงานการตลาดมากบ างน อยบ าง น าจะม ประโยชน ต อการ ด ารงช ว ตของผ บร โภคและต อการประกอบอาช พเพ อการด ารงช ว ตได อย างเป นส ข ม ข อม ลส าค ญ 3 ประการ ท บ งช ให เห นความจ าเป นท จะต องม ความร เร องการตลาด ค อ ต นท นการตลาดม แนวโน มเพ มส งข นในส ดส วนของค าใช จ ายส วนบ คคล (Personal expenditure) ในการซ อหาส นค าอ ปโภคบร โภคต าง ๆ ท กว นน ต นท นการผล ตของส งท เราซ อจะ น อยกว าต นท นการตลาด เส อต วหน งต นท นของผ าว สด ต าง ๆ ค าแรงงานเย บ จนส าเร จเป นต วเส อ อาจจะม ต นท นเพ ยง 30 บาท แต หล งจากน นต องม ค าขนส ง ค าโฆษณา ค าจ างพน กงานขาย ส วนลด ให คนกลางต าง ๆ จนขายไป ให ผ บร โภคคนส ดท ายได ต องต งราคาขาย 200 บาท เป นต วอย างท เห นได ว า เราจ ายค าต นท นการตลาด มากกว าต นท นการผล ต ในการซ อหาส นค าบร การต าง ๆ ด งน น การม ความร เก ยวก บงานการตลาด จะได ท าให เราผ บร โภคร จ กหล กเล ยงในการจ ายต นท น การตลาดท ไม จ าเป นได ในธ รก จต าง ๆ ก จกรรมท เก ยวก บการตลาดจะม ไม ต ากว า 30 40% ของงานต าง ๆ ในก จการธ รก จจะเห นได ว า การเร ยนการตลาดท าให หางานท าได ง าย แม แต เวลาเศรษฐก จหดต ว น กการตลาด จะเป นกล มบ คคลท ก จการจะย บเล กหร อลดจ านวนคน น อยกว าหน วยงานอ น ๆ เป น หน วยงานท หารายได เข ามาในก จการ ความเจร ญเต บโตทางการตลาด ท าให สามารถเก ดแรงสน บสน นด านสว สด การ ส งคม ต าง ๆ ได เพ มข น การเร ยนร งานการตลาดท าได หลายว ธ ข นอย ก บประโยชน ท จะน าไปใช ส าหร บ บ คคลท วไป อาจใช การอ านหน งส อต าง ๆ การสอบถามจากผ ร ในระด บต าง ๆ การไปฝ กงานก ด การทดลองท าการค าก ด ไปเข าโรงเร ยนหร อสถานศ กษาใด ๆ เพ อฟ งการสอนหร อการอบรมส มมนา ต าง ๆ ล วนเป นว ธ ท จะท าให ร งานการตลาด อาจแบ งได 2 ล กษณะ ค อ การเร ยนการตลาด ภาคทฤษฎ และเร ยนภาคปฏ บ ต จากประสบการณ ส าหร บผ อย ในธ รก จ ม หน าท จะต องท าการต ดส นใจต าง ๆ ในงานท เก ยวก บการตลาด จะม ว ธ ศ กษางานการตลาดได 4 ว ธ ค อ (1) ศ กษาจากผล ตภ ณฑ (Product Approach) เป นการศ กษารายละเอ ยดด านการตลาด จากผล ตภ ณฑ แต ละชน ด แต ละรายการ (2) ศ กษาจากสถาบ นการค า (Institutional Approach) เป นการศ กษาถ งล กษณะของ องค กร หร อหน วยงานท เข ามาเก ยวข องในระบบการตลาด เช น ศ กษาเร องธ รก จห างสรรพส นค า เร องร านสะดวกซ อ หร อก จการประก นช ว ต เป นต น (3) ศ กษาจากหน าท ทางการตลาด (Functional Approach) เป นการศ กษาถ งกล ม ก จกรรมทางการตลาดกล มหน ง ว าม รายละเอ ยดการปฏ บ ต งานอย างไร เช น การจ ดซ อ การขนส ง หร อการคล งส นค า (4) ศ กษาจากภารก จด านการต ดส นใจ (Decision-Making Approach) ในฐานะเป น ผ บร หารระด บส งขององค กรธ รก จหน ง จะต องม หน าท ในการวางแผนงานล วงหน าอย เสมอ ด งน น การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 9

10 จ งต องเล อกการเร ยนร งานการตลาด โดยเร มต นมองภาพรวม ๆ ของก จการ เพ อค นหาจ ดเฉพาะท ท าให เก ดป ญหาในการด าเน นงาน เม อค นพบแล วจ งค อยเจาะรายละเอ ยดของส วนน น ๆ เพ อค นหา สาเหต ท แน ช ด จะได ต ดส นใจได ถ กต อง ว ธ ท 1-3 จะท าให เส ยเวลาท จะต องปฏ บ ต งานซ า ๆ หลาย ๆ คร ง เพราะก จการ ไม ได ม ส นค าชน ดเด ยว รายการเด ยว แต ม จ านวนชน ดหลากหลาย หร อล กษณะของธ รก จแต ละชน ด จะไม เหม อนก น จ งต องเส ยเวลาในการศ กษาและค นหามาก ส วนการศ กษาตามหน าท ในก จการ เด ยวก น ก จะปฏ บ ต งานซ า ๆ กว าจะครบท กหน าท ในองค กร ด งน น ในกรณ ร บด วนท ก จการม ป ญหาต องแก ไข รอเวลาไม ได หร อเส ยค าใช จ ายไม ค ม ผ บร หารจะต องเล อกใช ว ธ ท 4 ให หน วยงาน ต าง ๆ ส บสวนในส วนของตนเอง แล วรายงานเข ามาท ห วหน าหร อผ บร หารระด บส ง เพ อท าการ ต ดส นใจ แต ท กว ธ ล วนม ประโยชน ย ง เม อเล อกใช ให เหมาะก บสถานการณ ค อ - การศ กษาจากผล ตภ ณฑ แต ละชน ดให ละเอ ยด ต งแต การผล ตจนถ งว ธ การจ ด จ าหน ายท เหมาะสมจะน าไปใช ได ด ในกรณ ท ต องการจะออกผล ตภ ณฑ ใหม หร อปร บปร งผล ตภ ณฑ เก า - การศ กษาจากสถาบ น เหมาะส าหร บใช ในกรณ ต องการเล อกช องทางจ าหน าย หร อต องการจะเป ดก จการใหม - การศ กษาจากหน าท ทางการตลาด เหมาะส าหร บในกรณ ท ก จการต องการ ปร บปร งโครงสร างขององค กร เปล ยนแปลงเพ มหน วยงานใหม ๆ ข นในก จการเด ม เพ อให เก ดการ คล องต วเพ มข นในการด าเน นงาน เป นต น 1.7 สร ปสาระส าค ญของหน วย 1. การตลาด ค อ ก จกรรมต าง ๆ ท ปฏ บ ต เป นกระบวนการ เพ อท จะบร หาร แนวความค ด การก าหนดราคา การส งเสร มสน บสน น และกระจาย ความค ด ส นค า บร การ องค กร เหต การณ ด วยการแลกเปล ยนท จะสร างความพอใจให แต ละบ คคลและบรรล ว ตถ ประสงค ของก จการ การตลาดในป จจ บ นไม ใช ก จกรรมท ปฏ บ ต ก นในหน วยงานธ รก จเท าน น แต สามารถ น าไปใช ก บองค กรร ปแบบอ น ๆ ท ม ได แสวงหาก าไรได ด วย ส งท น ามาซ อขายไม ได จ าก ดเฉพาะส นค า ท ม ต วตนและบร การเท าน น แต ได ขยายขอบเขตไปส เร องของข อม ล ความค ดต าง ๆ และอ น ๆ อ ก แต ก จการจะท าการตลาดได จะต องค นหาตลาด (Market) หร อกล มผ ท จะม ความต องการในส งท เสนอขาย โดยม อ านาจซ อประกอบ (Potential buyers) 2. การตลาดม ความส มพ นธ ก บส งคม เป นป จจ ยส าค ญท ก อให เก ดการเปล ยนแปลงใน พฤต กรรมต าง ๆ ของผ บร โภค ท งด านอาหารการก น ท อย อาศ ย การแต งกาย เปล ยนแปลง ความส มพ นธ ของครอบคร วในทางลดความม นคง และท าให ส งคมช มชนเปล ยนจากการพ งพาอาศ ย ก นมาก ๆ ไปส ส งคมโดดเด ยวมากข น ความเอ อเฟ อ หน า 10 การว จ ยตลาด (Marketing Research)

11 ค าถามท ายบท 1. การตลาด และ ตลาด แตกต างก นอย างไร 2. ก จกรรมทางการตลาด ก อให เก ดผลกระทบต อส งคมอย างไร 3. ป จจ ยท ท าให เก ดความแตกต างของการแลกเปล ยนในส งคมและในการตลาดค ออะไร 4. จงอธ บายถ งการสร างค ณค าของก จกรรมการตลาด พร อมอธ บายต วอย างประกอบ 5. เพราะเหต ใดผ บร โดภคจ งควรม ความร เร องการตลาด การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 11

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information