การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2) หน วยงาน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม 3) ห วหน าหน วยงาน นายส ว ฒ ต มทอง ผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 4) เบอร โทรศ พท /จดหมายอ เล กทรอน กส ต อ 512 VoIP E mail: 5) บทสร ปผ บร หาร มาตรฐานว ธ การปฏ บ ต งาน เป นการจ ดท ารายละเอ ยดของงานออกมาเป นระบบและครบถ วน และ การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Operating Manual) เป นเคร องม อส าค ญในการก าหนดมาตรฐานว ธ การ ปฏ บ ต ท างานของห วหน างานและผ ปฏ บ ต งานในหน วยงานน นๆ ค ม อการปฏ บ ต งาน ช วยให ประหย ดเวลา และเก ดความต อเน องในการปฏ บ ต งาน เพ อประโยชน ในการท างานด งน 1) ม ความช ดเจนมองเห นแนวทางใน การพ ฒนาการปฏ บ ต งานให เก ดผลได มากข น 2) ผ ปฏ บ ต งานม งความส าเร จจะเก ดความมานะพยายาม ผ ปฏ บ ต งานด จะเก ดความภาคภ ม ใจและสน กก บงาน 3) มาตรฐานการปฏ บ ต งานจะช วยให ผ ปฏ บ ต งานทราบว า ผลงานท ม ค ณภาพจะต องปฏ บ ต อย างไร ช วยให ไม ต องก าหนดรายละเอ ยดของงานท กคร ง 4) มาตรฐานการ ปฏ บ ต งานเป นเคร องม อท ผ บ งค บบ ญชาใช ควบค มการปฏ บ ต งาน ผ บ งค บบ ญชาสามารถมอบหมายอ านาจ หน าท และส งผ านคาส งได ง ายข น 5) มาตรฐานการปฏ บ ต งาน ช วยให การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นไปอย าง ม หล กเกณฑ ป องก นไม ให ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยความร ส กการเปร ยบเท ยบผลการปฏ บ ต งานท ท า ได ก บมาตรฐานการปฏ บ ต งานม ความช ดเจน โดยสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศได กาหนดให ม การจ ดมาตรฐานว ธ การปฏ บ ต งานในท ก งานภายในส าน กฯ เพ อเป นแนวทางในการท างานของบ คลากรและประโยชน ข างต นท ได กล าวมา ซ งถ อเป น แนวปฏ บ ต ท ด ของหน วยงานทาให บ คลากรภายในหน วยงานสามารถสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ มากข น 6) ประว ต หน วยงาน(โดยย อ) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นส วนราชการหน งในโครงสร างของมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ท ม ฐานะเท ยบเท าคณะ โดยเม อว นท 9 ก มภาพ นธ 2550 มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ได ประกาศแต งต ง นายส ว ฒ ต มทอง ให ด ารง ต าแหน งผ อ านวยการส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง เพ อให เป นหน วยงานท ผล กด นและด าเน นงานตามนโยบายด านว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อเป น แหล งเร ยนร ท ตอบสนองการเร ยนการสอนการค นคว าว จ ยและความใฝ ร ของผ ใช บร การ RMUTSB Good Practices 1

2 ท ต งสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารว ทยบรการ ช น 1 เขตเหน อศ นย นนทบ ร จ.นนทบ ร Website : ว ส ยท ศน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศม งเน น การให บร การส อสารสนเทศและระบบ เคร อข ายด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย ม นคง ปลอดภ ย โดยตอบสนองความต องการของผ ใช บร การอย างท วถ ง พ นธก จ 1. บร การทร พยากรสารสนเทศท ม มาตรฐานด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย และบร การระบบ เคร อข ายท ม ความม นคงและปลอดภ ย 2. บร การว ชาการท ม ค ณภาพและตอบสนอความต องการของช มชน และส งคม 3. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและถ ายทอดภ ม ป ญญาท องถ นช มชน โดยใช เทคโนโลย สม ยใหม 4. ใช เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพเพ อความพ งพอใจ ของผ ร บบร การ ภารก จ 1. จ ดหาทร พยากรสารสนเทศให สอดคล องก บภารก จหล กของมหาว ทยาล ย 2. พ ฒนาระบบเคร อข ายเพ อสน บสน นการเร ยนการสอน งานว จ ยและบร หารจ ดการ ภายในมหาว ทยาล ย 3. ส งเสร มการบร การว ชาการเพ อตอบสนองความต องการท กคน 4. ส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและถ ายทอดภ ม ป ญญาท องถ น 5. ใช เทคโนโลย สารสนเทศการบร หารจ ดการ ร ปแบบการบร หารงานครอบคล ม 4 ศ นย พ นท ม 6 จ ดบร การ ม โครงสร างการบร หารงานแบ งเป น สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ กรรมการประจาสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ กรรมการบร หารสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ o สาน กงานผ อานวยการ งานบร หารท วไป ประกอบด วย -งานบร หารท วไป -งานสารบรรณ -งานธ รการ -งานแผนและงบประมาณ -งานประเม นผล -งานประก นค ณภาพ RMUTSB Good Practices 2

3 -งานฝ กอบรม กล มงานว ทยบร การ -งานห องสม ด -งานการศ กษาด วยตนเอง -งานการศ กษาทางไกล -งานผล ตส อ กล มงานเทคโนโลย สารสนเทศ -งานว ศวกรรม -งานบร การสารสนเทศ -งานซ อมบาร งคอมพ วเตอร และเคร อข าย 7) กระบวนการ/ว ธ การดาเน นการในอด ต เด มบ คลากรภายในส าน กว ทยบร การ ปฏ บ ต งานโดยไม ม มาตรฐานการปฏ บ ต งาน ซ งเก ดป ญหาก บ ห วหน างานในการมอบหมายงานและการต ดตามผลการปฏ บ ต งาน ค อ อาจเก ดการท างานซ าซ อนและงานบาง งานขาดการรวบรวมข อม ล ไม ม รายงานสร ป ไม ม ผลการปฏ บ ต งาน ส งผลถ งการประเม นผลการท างานของ บ คลากรภายในหน วยงานเป นอย างมาก ทางส าน กว ทยบร การจ งได ท าการศ กษาและรวบรวมข อม ล ออกแบบ ระบบการท างานภายในส าน กฯ ใหม โดยการน าเอาว ธ การใช มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (SOP) เป น ต วกาหนดในการมอบหมายงาน และควบค มการทางาน รวมท งการออกแบบรายงานตามมาตรฐานข นตอนการ ปฏ บ ต งานท บ คลากรแต ละคนร บผ ดชอบ 8) แนวปฏ บ ต ท ด (ว ธ การ/กระบวนการ/แนวทางการดาเน นงานท ได ดาเน นการตามหล ก PDCA) สาน กว ทยบร การ ฯ กล มงาน งานย อย ภาระหน าท SOP 1 SOP 2 SOP 3 SOP 4 ข นตอน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ รายงาน RMUTSB Good Practices 3

4 มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (SOP) เป นเอกสารท แนะน าว ธ การปฏ บ ต งานต างๆ ท ท าเป นประจ า เพ อให ม การปฏ บ ต อย างถ กต อง โดย SOP จะต องระบ ว ธ การปฏ บ ต งานให เป นข นตอนโดยละเอ ยด ซ งผ ปฏ บ ต งานน นๆ ได ผลออกมาอย างน าเช อถ อ และม ความสม าเสมอ ไม ว าจะเป นการปฏ บ ต งานโดยผ ใด ว ตถ ประสงค ของมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. ลดการปฏ บ ต งานผ ดพลาด เพราะการท ม SOP กาหนดข นตอนว ธ การปฏ บ ต งานเป นลายล กษณ อ กษรท ผ ปฏ บ ต งานท กคนต องปฏ บ ต ตาม 2. ใช เป นเอกสารประกอบการฝ กอบรมและเป นแนวทางปฏ บ ต งานสาหร บบ คลากรท เข ามาทางานใหม และ ย งใช ในการประเม นการปฏ บ ต งานด วย 3. ใช เป นมาตรฐานในการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร แนวทางการจ ดทามาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. กาหนดร ปแบบ SOP 2. กาหนดหมายเลข SOP 3. ตรวจทานและร บรอง 4. มอบหมายและปฏ บ ต งาน 5. ประเม นผลการปฏ บ ต งาน 6. ทบทวนและแก ไข P กาหนดร ปแบบ SOP กาหนดหมายเลข SOP ตรวจทานและร บรอง D มอบหมายและปฏ บ ต งาน C ประเม นผลการปฏ บ ต งาน A ทบทวนและแก ไข RMUTSB Good Practices 4

5 การกาหนดร ปแบบมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน ซ งประกอบด วย 1. ช อ SOP 2. รห สเอกสาร 3. ว นท เข ยน 4. ผ เข ยน 5. ผ ควบค ม 6. ผ อน ม ต 7. ผ ร บผ ดชอบงาน 8. แผนภ ม สายงาน(Flowchart) 9. ข นตอนหร อว ธ ดาเน นงาน 10. เอกสารท เก ยวข อง 11. ระยะท ใช ในการด าเน นงาน ต วอย างร ปแบบในการเข ยนมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน มทร.ส วรรณภ ม มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน รห สเอกสาร ออกว นท (Standard Operation Procedure) SOP เข ยนโดย :.... ควบค มโดย :. อน ม ต โดย :. ผ ร บผ ดชอบ แผนภ ม สายงาน (Flowchart) ข นตอน/ว ธ ดาเน นการ เอกสารท เก ยวข อง หน า 1/1 ระยะเวลา ดาเน นการ RMUTSB Good Practices 5

6 การกาหนดหมายเลขมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน ในการก าหนดหมายเลข SOP น น จะก าหนดจากกล มงาน ก าหนดหมายเลข และ 03 เร ยงจาก งาน บร หารงานท วไป งานว ทยบร การ และงานเทคโนโลย สารสนเทศ และในกล มงานจะเร ยงตามงานย อย ต วอย าง ด งต อไปน SOP 02 กล มงานว ทยบร การ 01 งานห องสม ด 01 ค อ งานจ ดหาว สด (หน งส อ,ซ ด ) 02 ค อ งานเตร ยมหน งส อก อนข นช น 03 ค อ งานย มว สด (หน งส อ,ซ ด ) 04 ค อ งานค นว สด (หน งส อ,ซ ด ) 05 ค อ งานซ อมบาร งร กษาว สด (หน งส อ) 02 งานการศ กษาด วยตนเอง 01 ค อ งานบร การเพ อการศ กษาด วยตนเอง 02 ค อ การใช บร การ E-Learning 03 ค อ งานบร การห องม น เธ ยเตอร 04 ค อ งานบร การส อสารน เทศ (CD,VCD) 05 ค อ งานบาร งร กษา 06 ค อ งานบร การให คาปร กษาและแก ไขป ญหา 03 งานผล ตส อ 01 ค อ งานผล ตส อ 02 ค อ งานบร การปร บปร งแก ไขส อ 03 ค อ งานให บร การความร เก ยวก บการผล ตส อ งานจ ดหาว สด (หน งส อ,ซ ด ) งานเตร ยมหน งส อข นช น (ต อเล ม) งานย มว สด (หน งส อ,ส อ) งานค นว สด (หน งส อ,ส อ) งานซ อมบาร งว สด (หน งส อ) งานบร การเพ อการศ กษาด วยตนเอง การใช บร การ e-learning งานบร การห องม น เธ ยเตอร งานบร การส อสารน เทศ (ซ ด,ว ซ ด ) งานบาร งร กษา งานบร การให คาปร กษา และแก ไขป ญหา งานผล ตส อ งาบร การปร บปร งแก ไขส อ งานให บร การความร เก ยวก บการผล ตส อ การตรวจทานและร บรองมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน เม อม การเข ยนมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานข นมาน น ห วหน างานต องท าการตรวจสอบว า SOP น นถ กต อง หร อไม เม อตรวจสอบแล วจะทาการร บรองใน SOP น นๆ RMUTSB Good Practices 6

7 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน การมอบหมายและปฏ บ ต งานตามมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน การมอบหมายและการปฏ บ ต งานน น ห วหน างานจะมอบหมาย SOP ตามล กษณะงาน เน องจากในการเข ยน SOP จะย ดตามล กษณะงานท บ คลากรร บผ ดชอบ ต วอย างเช น ในต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป ล กษณะงานท ร บผ ดชอบ ได แก งานร บ-ส งหน งส อราชการ การเข ยนหน งส อราชการ การท าลายหน งส อราชการ การบ นท กและ รายงานผลปฏ บ ต ราชการบ คลากร เป นต น RMUTSB Good Practices 7

8 ประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน ในการประเม นผลการปฏ บ ต งาน จะประเม นตามมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน ซ งในแต ละ SOP จะม แบบฟอร มรายงาน ม ท งหมด 3 แบบฟอร ม โดยจะประเม นผลงานในแต ละข นตอนของการปฏ บ ต งานว าเป นไปตาม ข นตอนการปฏ บ ต ท กาหนดไว ใน SOP หร อไม ต วอย างแบบฟอร มการประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน แบบท 1 การประเม นผลตามมาตรฐานระยะเวลาท กาหนดในแต ละข นตอน ช อกระบวนงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มงาน ผ จ ดเก บข อม ล โทรศ พท จานวนข นตอนให บร การท งหมด ข นตอน รอบระยะเวลามาตรฐานท ให บร การค อ ว น/ชม./นาท ข อม ลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานระยะเวลาในแต ละข นตอน ประจาเด อน... พ.ศ.... ลาด บท ข นตอน เวลาตาม มาตรฐาน ร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามมาตรฐานเวลาท กาหนด * ว ธ คานวณร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามมาตรฐานเวลาท กาหนด ค าเ ล ยเวลา ท ปฏ บ ต ความสาเร จ ( สาเร จ ไม สาเร จ) ร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามมาตรฐานเวลาท กาหนด = จานวนข นตอนให บร การท สาเร จ x 100 จานวนข นตอนให บร การท งหมด เอกสาร/หล กฐานย นย นผลการปฏ บ ต งาน ตามเวลาท กาหนดในแต ละข นตอน แบบท 2 การประเม นผลตามรอบระยะเวลามาตรฐานท ให บร การ ช อกระบวนงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มงาน ผ จ ดเก บข อม ล โทรศ พท จานวนข นตอนให บร การท งหมด ข นตอน รอบระยะเวลามาตรฐานท ให บร การค อ ว น/ชม./นาท ข อม ลการปฏ บ ต งานตามระยะเวลาให บร การจร ง ประจาเด อน... พ.ศ.... ลาด บท การให บร การ (1) เวลาเร มต น (2) เวลาส นส ด (3) = (2) - (1) ระยะเวลาให บร การจร ง จานวนการให บร การตามรอบระยะเวลามาตรฐาน (5) จานวนการให บร การท งหมด (6) ร อยละของจานวนการให บร การตามรอบระยะเวลามาตรฐานเท ยบก บจานวนการให บร การท งหมด = (5) x 100 (6) หมายเหต (4) ให กรอกผลการเปร ยบเท ยบระยะเวลาให บร การจร งก บระยะเวลามาตรฐานด วยต วเลข ด งน 1 แทน ใช เวลาปฏ บ ต งานตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 0 แทน ใช เวลาปฏ บ ต งานเก นกว ารอบระยะเวลามาตรฐาน (4) ผลเปร ยบเท ยบก บ ระยะเวลามาตรฐาน RMUTSB Good Practices 8

9 แบบท 3 การประเม นผลตามเกณฑ ค ณภาพงาน ช อกระบวนงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มงาน ผ จ ดเก บข อม ล โทรศ พท จานวนข นตอนให บร การท งหมด ข นตอน ข อม ลผลการปฏ บ ต งานตามเกณฑ ค ณภาพงานท กาหนดในแต ละข นตอน ประจาเด อน... พ.ศ.... ลาด บท ข นตอน รวม ร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามมาตรฐานเวลาท กาหนด * ว ธ คานวณร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามมาตรฐานเวลาท กาหนด ผลการปฏ บ ต งานตามเกณฑ ค ณภาพ งานท กาหนดในแต ละข นตอน ครบถ วน ไม ครบถ วน เอกสาร/หล กฐานย นย นผลการปฏ บ ต งาน ตามเกณฑ ค ณภาพงานท กาหนด ในแต ละข นตอน ร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามเกณฑ ค ณภาพมาตรฐานงานท กาหนด = จานวนข นตอนการปฏ บ ต งานท ครบถ วน x 100 จานวนข นตอนให บร การท งหมด ทบทวนและแก ไขมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน ในการทบทวน SOP น น จะด จากรายงานในการประเม นผล ถ าข นตอนในการปฏ บ ต งานใดย งม ข อผ ดพลาด ห วหน างานจะทาการปร บปร งแก ไข SOP เช น 1. บ คลากรไม สามารถปฏ บ ต งานตามข นตอนท กาหนดไว ใน SOP น นๆ ได 2. บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานโดยใช ระยะเวลาโดยเ ล ยน อยกว าเวลาท กาหนดไว ใน SOP จะปร บลด ระยะเวลาท กาหนดเพ อให การประเม นผลม ประส ทธ ภาพมากข น 3. ม การปร บปร งข นตอนในการปฏ บ ต งาน ซ งอาจลดข นตอนการปฏ บ ต งานลงจากเด ม 9) ป ญหา อ ปสรรคและแนวทางการแก ไข 1. ป ญหาในการเข ยนมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานท ย งไม เคยเข ยน 2. ในหน งงานจะม มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานควบค ม 1 SOP แต การปฏ บ ต หน าท ม 4 ศ นย พ นท ซ ง อาจม ข นตอนท แตกต างก น ท าให ไม สามารถครอบค มได ท งหมด 3. ไม สามารถย ดตาม SOP ได ตลอด เพราะต องม ความย ดหย นตามกรณ ๆ ไป 10) ป จจ ยแห งความสาเร จ 1. เม อม มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานควบค มการปฏ บ ต งานทาให ม ระบบในการทางานมากข นทางาน เป นข นตอนมากข น และตรงตามภาระงานท ได ร บมอบหมายมากข น 2. บ คลากรภายในหน วยงานสามารถเก บรวบรวมข อม ลเพ อใช ในการประก นค ณภาพได ม ประส ทธ ภาพ มากข นโดย ย ดตามมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานในแต ละงาน 3. ม การประเม นผลมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานในแต ละรอบ ทาให ม การปร บปร ง แก ไขมาตรฐาน ข นตอนการปฏ บ ต งานอย ตลอด เพ อให ตรงก บข นตอนการปฏ บ ต งานจร ง RMUTSB Good Practices 9

10 11) ความท าทายต อไป 1. ในป จจ บ นบางงานย งขาดมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน ซ งในอนาคตจะม มาตรฐานข นตอนการ ปฏ บ ต งานในท กงานภายในหน วยงาน 2. ท กมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน จะม รายงานผลการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ RMUTSB Good Practices 10

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคลค อนข างส ง ซ งในแต ละป การศ กษาจะจ ดสรรงบประมาณสาหร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

- ตามแผนจานวน 9 เร อง ดาเน นการจานวน 9 เร อง 3. ความร ในพ นธก จการบร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

- ตามแผนจานวน 9 เร อง ดาเน นการจานวน 9 เร อง 3. ความร ในพ นธก จการบร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย รายงานผลการดาเน นงานการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2554 จากการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร โดย คณะกรรมการด าเน นงานการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยตามค าส งท 831/2554 ได จ ดท าแผนการจ ดการ จ ดการความร ประจ

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555 คำน ำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. 2551 วางหล กการปฏ บ ต ราชการว า ต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพและความค มค า โดยมาตรา 76 กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information