ด วนมาก /พระราชบ ญญ ต... D:\job_webท าwebป จจ บ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.55.doc

Size: px
Start display at page:

Download "ด วนมาก /พระราชบ ญญ ต... D:\job_webท าwebป จจ บ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.55.doc"

Transcription

1 ด วนมาก ท สธ /ว 29 ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข ถนนต วานนท จ งหว ดนนทบร มกราคม 2555 เร อง โครงสร างหน วยงานในราชการบร หารส วนภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข เร ยน ผ ว าราชการจ งหว ดทกจ งหว ด ส งท ส งมาด วย โครงสร างหน วยงานในราชการบร หารส วนภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข โดยท ม ส วนราชการและชมรมต าง ๆ ขอให ม การทบทวนโครงสร างในราชการบร หาร ส วนภ ม ภาค ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข ได พ จารณาและอ.ก.พ.ส าน กงานปล ดกระทรวง สาธารณสขได อนม ต โครงสร างหน วยงานในราชการบร หารส วนภ ม ภาค เม อว นท 29 พฤศจ กายน 2554 แล วน น ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข ขอเร ยนว า 1. สาระส าค ญในการทบทวนโครงสร าง ด งน 1.1 ให ก าหนดต าแหน งผ ท ปฏ บ ต หน าท ช วยนายแพทย สาธารณสขจ งหว ด โดยก าหนด โครงสร างให อย ภายใต นายแพทย สาธารณสขจ งหว ด จ านวน 3 ต าแหน ง ค อ ต าแหน งนายแพทย ชช.ด านเวชกรรม ป องก น (นายแพทย 9 วช.ด านเวชกรรมป องก นเด ม) น กว ชาการสาธารณสข ชช.ด านส งเสร มพ ฒนา (น กว ชาการ สาธารณสข 9 ชช. ด านส งเสร มพ ฒนาเด ม) และต าแหน งเจ าพน กงานสาธารณสข/น กว เคราะห นโยบาย และแผน/น กว ชาการสาธารณสข (เจ าหน าท บร หารงานสาธารณสข 8 เด ม) 1.2 โรงพยาบาลศ นย /โรงพยาบาลท วไป ให คงกล มงานพยาธ ว ทยาคล น คไว ตาม โครงสร างเด ม และก าหนดให ม กล มงานเทคน คการแพทย เพ มเต มในโครงสร างใหม 1.3 ก าหนดให ม ต าแหน งน กว ชาการศ กษา เพ มเต ม ท ศ นย แพทยศาสตรศ กษาช นคล น ก อย ภายใต กล มภารก จด านการผล ตบคลากรทางการแพทย ของโรงพยาบาลศ นย /โรงพยาบาลท วไป เพ อให สอดคล องก บภารก จของศ นย แพทยศาสตรศ กษาช นคล น ก 1.4 ก าหนดให ม โครงสร างของศ นย บร การสาธารณสขชมชนเขตเม อง (ศสม.) ไว ในกล มงาน เวชกรรมส งคมในโรงพยาบาลศ นย /โรงพยาบาลท วไป 2. แนวทางการบร หารอ ตราก าล ง เน องจากการก าหนดโครงสร างของส วนราชการบร หาร ส วนภ ม ภาค ไม ได ระบจ านวนและระด บต าแหน งของสายงานต าง ๆ ไว โดยจ านวนผ ปฏ บ ต งานสามารถ ก าหนดได ตามความจ าเป น ตามภารก จและตามกรอบจ านวนการบร หารอ ตราท ส าน กงานปล ดกระทรวง สาธารณสขใช อย ในป จจบ น เช น ระบบ GIS เป นต น ส วนการก าหนดต าแหน งเป นระด บส งข นให ด าเน นการ ตามหล กเกณฑ ท ก.พ.ก าหนด ตามหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร 1008/ว 17 ลงว นท 2 กรกฎาคม 2552 และหล กเกณฑ เพ มเต มท ก าล งทบทวนร วมก บ ก.พ.ส าหร บต าแหน งในแต ละสายงานท เคยก าหนดได ตาม /พระราชบ ญญ ต... D:\job_webท าwebป จจบ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.55.doc

2 -2- พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ ค อ เกณฑ พยาบาล และเกณฑ ของสหว ชาช พ เช น ต าแหน งน กกายภาพบ าบ ด น กเทคน คการแพทย และน กร งส ว ทยา เป นต น และอ น ๆ ซ งจะแจ งให ส วนราชการ ทราบต อไป 3. ในการจ ดต งกล มงานอาช วเวชศาสตร และเวชศาสตร ส งแวดล อม ในส าน กงานสาธารณสข จ งหว ด และกล มงานกายภาพบ าบ ดท จะแยกออกจากกล มงานเวชกรรมฟ นฟ ในโรงพยาบาลศ นย /โรงพยาบาล ท วไป หากม ความพร อมในการก าหนดกล มงาน ให จ ดต งเป นกล มงานภายในและรายงานให ส าน กงาน ปล ดกระทรวงสาธารณสขทราบ เพ อพ จารณาเห นชอบต อไป 4. การบร หารอ ตราก าล งในโรงพยาบาลส งเสร มสขภาพต าบล ขอให ม การจ ดสรรบคลากร ไปปฏ บ ต งานให เพ ยงพอก บภาระงาน (น บรวมข าราชการ ล กจ างประจ า พน กงานราชการ ล กจ างเง น บ ารง) เพ อให สอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาโรงพยาบาลส งเสร มสขภาพต าบล ซ งเป นนโยบายเร งด วน โดยอาจ แบ งโรงพยาบาลส งเสร มสขภาพต าบลตามภาระงานเป น 3 ขนาด ค อ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล ก โดย ค ดส ดส วนเจ าหน าท ต อประชากร 1 : 1,250 คน 4.1 หล กเกณฑ ในการก าหนดขนาดด งน ขนาดของโรงพยาบาลส งเสร มสขภาพต าบล จ านวนประชากรท ร บผ ดชอบ ขนาดใหญ 8,001 คนข นไป ขนาดกลาง 3,001 8,000 คน ขนาดเล ก น อยกว า 3,000 คน 4.2 การจ ดสรรอ ตราก าล งคน ในโรงพยาบาลส งเสร มสขภาพต าบลแต ละขนาด ประกอบด วยอ ตราก าล ง ด งน (ท งน ในเบ องต นแต ละต าแหน งอาจม จ านวนได มากกว าท ก าหนดแต ไม เก น จ านวนรวมท ควรม สายงาน ใหญ (คน) กลาง (คน) เล ก (คน) - ผ อ านวยการโรงพยาบาลส งเสร มสขภาพต าบล เจ าพน กงานธรการ พยาบาลเวชปฏ บ ต /พยาบาลว ชาช พ น กว ชาการสาธารณสข 1 - เจ าพน กงานสาธารณสข เจ าพน กงานท นตสาธารณสข น กว ชาการท นตสาธารณสข น กการแพทย แผนไทย 1 1 รวม /4.3 ส าหร บการ D:\job_webท าwebป จจบ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.5_14กพ55.doc

3 ส าหร บการจ ดโครงสร างของศ นย บร การสาธารณสขเขตเม องไว ในกล มงานเวชกรรม ส งคมในโรงพยาบาลศ นย /โรงพยาบาลท วไป ให ย ดแนวการจ ดอ ตราก าล งของโรงพยาบาลส งเสร มสขภาพ ต าบลเป นเกณฑ 5. การจ ดอ ตราก าล งคร งน ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสขจะแจ งก าหนดการโดยจะม การประชมผ ร บผ ดชอบ เพ อด าเน นการจ ดอ ตราก าล งตามโครงสร าง โดยคาดว าจะให ม ผลประมาณว นท 1 เมษายน 2555 จ งเร ยนมาเพ อทราบ ขอแสดงความน บถ อ ส าน กบร หารกลาง กล มบร หารงานบคคล โทร โทรสาร หมายเหต ส าเนาส งโรงพยาบาลศ นย /โรงพยาบาลท วไป D:\job_webท าwebป จจบ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.5_14กพ55.doc

4 โครงสร างหน วยงานในราชการบร หารส วนภ ม ภาค ส งก ด ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข 1 ส าน กงานสาธารณสขจ งหว ด สานกงานสาธารณสขจงหวด นายแพทย สาธารณสขจ งหว ด (ผ อ านวยการเฉพาะด าน (แพทย ) ระด บส ง) (ด านเวชกรรมป องก น) (เด ม) -น กว ขาการสาธารณสข นกวขาการสาธารณสข (ด านส งเสร มพ ฒนา)(เด ม) (ดานสงเสรมพฒนา) (เดม) -จพ.สาธารณสข/น กว เคราะห นโยบายและแผน/น กว ชาการสาธารณสข (จบห.สาธารณสข (เด ม) กล มงานบร หารท วไป กล มงานพ ฒนายทธศาสตร สาธารณสข กล มงานส งเสร มสขภาพ กล มงานควบคมโรค กล มงานน ต การ -น กจ ดการงานท วไป - นวก.เง นและบ ญช - นวก.พ สด - จพ.ธรการ ธรการ - จพ.พ สด - นายช างเทคน ค - นายช างโยธา - จพ.โสตท ศนศ กษา - นวก.สาธารณสข - น กว เคราะห นโยบายและแผน - นวก.คอมพ วเตอร - จพ.สาธารณสข. - จพ.สถต สถ ต - นายช างศ ลป - จพ.เผยแพร ประชาส มพ นธ กล มงานค มครองผ บร โภคและ เภส ชสาธารณสข **กล มงานอาช วเวชศาสตร และ เวชศาสตร ส งแวดล อม -เภส ชกร - นวก.สาธารณสข - จพ.เภส ชกรรม - จพ.สาธารณสข กล มงานประก นสขภาพ -น กว ชาการเง นและบ ญช ญ - จพ.สาธารณสข. - จพ.สถ ต - นวก.สาธารณสข - จพ.สาธารณสข กล มงานพ ฒนาคณภาพและ ร ปแบบบร การ พยาบาลวชาชพ -จพ.สาธารณสข -น กการแพทย แผนไทย - จพ.สาธารณสข - ท นตแพทย - นวก. สาธารณสข - จพ.ท นตสาธารณสข - น ต กร - จพ.ธรการ กล มงานท นตสาธารณสข กล มงานทร พยากรบคคล - น กทร พยากรบคคล - จพ.ธรการ **หมายเหต ให ก าหนดเฉพาะในพ นท เส ยงโดยม ภาระงานและก าล งคนท จะสามารถต งกล มงานได และ ในระหว างท ย งไม ได ต งกล มงานให บทบาทหน าท คงอย ในกล มงานควบคมโรคก อน 08/02/55

5 2 โรงพยาบาลชมชน ผ อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย ) (ด านเวชกรรม/ด านสาธารณสข/ด านเวชกรรมป องก น) กล มงานการจ ดการ น กจ ดการงานท วไป - จพ.ธรการ - จพ.พ สด - นายช างเทคน ค กล มงานร งส ว ทยา น กร งส การแพทย - น กร งส การแพทย - จพ.รงสการแพทย ร งส การแพทย กล มงานการพยาบาลผ ป วย อบ ต เหตและฉกเฉ น(2) พยาบาลว ชาช พ /พยาบาล เทคน ค -จพ.สาธารณสข จ.สาธารณสข (เวชก จฉกเฉ น) (เวชกจฉกเฉน) กล มงานเทคน คการแพทย นกเทคนคการแพทย - น กเทคน คการแพทย - จพ. ว ทยาศาสตร การแพทย กล มงานเวชกรรมฟ นฟ น กกายภาพบ าบ ด/น กก จกรรมบ าบ ด - น กกายภาพบ าบ ด -น กก จกรรมบ าบ ด -น กกายอปกรณ -จพ.เวชกรรมฟ นฟ กล มงานการพยาบาล ผ ป วยใน(3) พยาบาลว ชาช พ กล มงานท นตกรรม ท นตแพทย ทนตแพทย - ท นตแพทย - จพ. ท นตสาธารณสข/นวก. สาธารณสข กล มงานการพยาบาล ผ ป วยหน ก (4) พยาบาลว ชาช พ กล มงานเภส ชกรรมและค มครอง ผ บร โภค - เภส ชกร -จพ.เภส ชกรรม เภส ชกร กล มงานประก นสขภาพ ยทธศาสตร และ สารสนเทศทางการแพทย - นวก.สาธารณสข -นวก.คอมพ วเตอร - จพ.เวชสถ ต นวก.สาธารณสข กล มงานการพยาบาลผ ป วย ผ าต ดและว ส ญญ พยาบาล(5) พยาบาลว ชาช พ / / /พยาบาล พยาบาลเทคน ค พยาบาลเทคน ค เทคน ค หมายเหต ของกล มงานการพยาบาล (1),(2) กรณ รพ.ขนาด 30 เต ยงให รวมเป นกล มงานเด ยวก น (3) จ านวนแปรตามหอผ ป วยใน(หอละ 30 เต ยง) (4) ม เฉพาะในรพ.ท ม ICU (5),(6),(7) กรณ รพ. ขนาดต ากว า 60 เต ยงให รวมเป นกล มงานเด ยวก น กล มงานการแพทย นายแพทย กล มงานเวชศาสตร ครอบคร วและบร การ ด านปฐมภ ม พยาบาลว ชาช พ/นวก.สาธารณสข - นวก.สาธารณสข นวก.สาธารณสข -จพ.สาธารณสข -จพ.สาธารณสข (วฒ ป.การแพทย แผน ไทย(อายรเวท) /น กการแพทย แผนไทย กล มงานพยาบาลหน วยควบคมการ ต ดเช อและงานจ ายกลาง(6) พยาบาลว ชาช พ กล มงานโภชนศาสตร น กโภชนาการ - น กโภชนาการ - โภชนากร กล มการพยาบาล ห วหน าพยาบาล กล มงานการพยาบาล ผ ป วยนอก(1) พยาบาลว ชาช พ /พยาบาล เทคน ค กล มงานการพยาบาล ผ คลอด(7) พยาบาลว ชาช พ พยาบาลวชาชพ / พยาบาลเทคน ค

6 3 ส าน กงานสาธารณสขอ าเภอ สาธารณสขอ าเภอ (นวก.สาธารณสข) กล มงานบร หาร กล มงานว ชาการและสน บสนนบร การ - นวก.สาธารณสข - จพ.ธรการ -จพ.สาธารณสข โรงพยาบาลส งเสร มสขภาพเฉล มพระเก ยรต ต าบล/ โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพเฉลมพร เกยรตตาบล/ โรงพยาบาลส งเสร มสขภาพต าบล (รพ.สต.) ผ อ านวยการโรงพยาบาล (ห วหน าสถาน อนาม ยเด ม) จพ.ธรการ -พวช. (พยาบาลเวชปฏ บ ต /จ ตเวช) * - นวก.สาธารณสข * - จพ.สาธารณสข - จพ.ท นตสาธารณสข/ นวก.สาธารณสข -น กการแพทย แผนไทย/ จพ. สาธารณส ข (วฒ ป.การแพทย แผนไทย (อายรเวท) 12/02/55 * ข นอย ก บภาระงาน ปร มาณงาน และจ านวนประชากรในพ นท หมายเหต สถาน อนาม ยได เปล ยนช อเป นโรงพยาบาลส งเสร ม สขภาพเฉล มพระเก ยรต ต าบล/โรงพยาบาลส งเสร มสขภาพต าบล

7 4 โรงพยาบาลศ นย /โรงพยาบาลท วไป ผ อ านวยการโรงพยาบาล ผ อ านวยการเฉพาะด าน (แพทย ) ระด บส ง กลมภารกจดานอานวยการ น กว เคราะห นโยบายและแผน กล มงานบร หารท วไป - น กจ ดการงานท วไป - น ต กร - จพ.ธรการ - นายช างเทคน ค - นายช างศ ลป - น กประชาส มพ นธ - จพ.เผยแพร ประชาส มพ นธ กล มงานพ สดและบ ารงร กษา กล มงานทร พยากรบคคล กล มงานนโยบายและแผนงาน - นวก. พ สด - น กทร พยากรบคคล - น กว เคราะห นโยบายและแผน - จพ.พ สด - จพ.ธรการ -นายช างเทคน ค กล มงานการเง น กลมงานการเงน - นวก.การเง นและบ ญช กล มงานบ ญช กลมงานบญช - นวก.การเง นและบ ญช 12/02/55

8 5 โรงพยาบาลศ นย /โรงพยาบาลท วไป กล มภารก จด านบร การปฐมภ ม กล มงานผ ป วยนอก กล มงานการแพทย แผนไทยและ การแพทย ทางเล อก -เภส ชกร -พยาบาลว ชาช พ -น กการแพทย แผนไทย -จพ.สาธารณสข (วฒ ป. การแพทย แผนไทย) (อายรเวท) 1. งานเวชปฏ บ ต ครอบคร วและ ชมชน 1.1 งานร กษาพยาบาลชมชน 2.งานป องก นควบคมโรคระบาด ว ทยา -พยาบาลว ชาช พ ศ นย สขภาพชมชนเขตเม อง (ศสม.) กล มงานเวชกรรมส งคม 3.งานพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม และสน บสนนเคร อข าย -พยาบาลว ชาช พ -จพ.เวชสถ ต 3.1 งานคล น กผ สงอาย งานคลนกผ ส งอาย 3.2 งานบร การปฐมภ ม - นวก.สาธารสข - จพ.สาธารณสข - จพ.ท นตสาธารณสข/นวก. สาธารณสข - จพ.สาธารณสข (วฒ ป.การแพทย แผนไทย (อายรเวท) /น กการแพทย แผนไทย 4.งานส งเสร มสขภาพและฟ นฟ -พยาบาลว ชาช พ /จพ.สาธารณสข 5.งานค มครองผ บร โภค -เภส ชกร กล มงานสขศ กษา กล มงานอาช วเวชกรรม 1.งานคล น กอาช วเวชกรรม 2.งานส งเสร มสขภาพและฟ นฟ สภาพว ยท างาน -พยาบาลว ชาช พ - นวก.สาธารณสข นวก.สาธารณสข 3.งานอาช วป องก นและควบคมโรค - นวก.สาธารณสข 4.งานพ ษว ทยาและเวชศาสตร ส งแวดล อม - นวก.สาธารณสข 5.งานอาช วอนาม ยความปลอดภ ยและอนาม ย ส งแวดล อม - นวก.สาธารณสข 12/02/55

9 6 โรงพยาบาลศนย /โรงพยาบาลท วไป โรงพยาบาลศ นย/โรงพยาบาลทวไป กล มภารก จด านพ ฒนาระบบบร การและสน บสนนบร การสขภาพ กล มงานยทธศาสตร บร การและสารสนเทศ ทางการแพทย -นวก.คอมพ วเตอร -น กสถ ต -จพ.เวชสถ ต -จพ.ธรการ งานระบาดว ทยาคล น ก กล มงานสว สด การส งคมและประก นสขภาพ -น กส งคมสงเคราะห - น กว ชาการสาธารณสข -จพ.การเง นและบ ญช - จพ.ธรการ กล มงานพ ฒนาทร พยากรบคคลและ คณภาพ -ช างภาพการแพทย -นวก.โสตท ศนศ กษา -จพ.โสตท ศนศ กษา -จพ. ธรการ -นายช างศ ลป -บรรณาร กษ -จพ.ห องสมด 12/02/55

10 โรงพยาบาลศ นย / โรงพยาบาลท วไป กลมภารกจดานบรการทตยภ มและตตยภ ม 7 กล มงานเวชศาสตร ฉกเฉ นและ น ต เวช -น กน ต ว ทยาศาสตร กล มงานอายรกรรม กล มงานศ ลยกรรม กล มงานศ ลยกรรมออร โธป ด กส กล มงานกมารเวชกรรม กล มงานสต กลมงานส ต-นรเวชกรรม นร เวชกรรม กล มงานร งส ว ทยา -น กร งส การแพทย -จพ.ร งส การแพทย *-น กฟ ส กส การแพทย กล มงานจ กษว ทยา กล มงานว ส ญญ กล มงานพยาธ ว ทยาคล น ค -จพ.ว ทยาศาสตร การแพทย กล มงานเทคน คการแพทย -น กเทคน คการแพทย นกเทคนคการแพทย -น กว ทยาศาสตร การแพทย (วฒ วทบ.สาขาว ชาเวชศาสตร การธนาคารเล อด) -จพ.ว ทยาศาสตร การแพทย กล มงานโสต ศอ นาส ก -นวก.ศ กษาพ เศษ - น กเวชศาสตร การส อความหมาย -จพ.ว ทยาศาสตร การแพทย (วฒ (วฒ ป.วทยาศาสตรการแพทย ว ทยาศาสตร การแพทย สาขาความผ ดปกต ของการส อ ความหมาย) กล มงานเวชกรรมฟ นฟ - **น กกายภาพบ าบ ด - นกกจกรรมบาบด -ช างกายอปกรณ /น กกายอปกรณ -จพ.อาช วบ าบ ด -จพ.เวชกรรมฟ นฟ กล มงานโภชนศาสตร -*น กโภชนาการ โ -โภชนากร กล มงานจ ตเวช -พยาบาลว ชาช พ -น กจ ตว ทยา/ น กจ ตว ทยาคล น ค กล มงานพยาธ ว ทยา -น กว ทยาศาสตร การแพทย -จพ.ว ทยาศาสตร การแพทย กล มงานท นตกรรม -ท นตแพทย -จพ.ทนตสาธารณสข/นวก. ท นตสาธารณสข/นวก สาธารณสข -ช างท นตกรรม -เภส ชกร -จพ.เภส ชกรรม กล มงานเภส ชกรรม *ส าหร บต าแหน งน กฟ ส กส การแพทย และต าแหน ง น กโภชนาการ เปล ยนเป นน กก าหนดอาหาร ก าหนดให ม ได เม อ ก.พ.ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน งแล ว **ส าหร บงานกายภาพบ าบ ดในโรงพยาบาลท ม ความพร อมและภาระงานเพ ยงพอ อาจจ ดต งให ม กล มงานกายภาพบ าบ ดเป นการภายใน โดยให ม การประเม นผล เม อครบ 1 ป เพ อเป นข อม ล ส าหร บทบทวนการจ ดโครงสร างกล มงานกายภาพบ าบ ดอ กคร ง

11 โรงพยาบาลศ นย /โรงพยาบาลท วไป 8 กล มภารก จด านการพยาบาล ห วหน าพยาบาล กล มงานการพยาบาลผ ป วยอบ ต เหตและฉกเฉ น กล มงานการพยาบาลผ ป วยนอก กล มงานการพยาบาลผ ป วยหน ก กล มงานการพยาบาลผ คลอด กล มงานการพยาบาลผ ป วยห องผ าต ด -จพ.สาธารณสข (เวชก จฉกเฉ น) กล มงานการพยาบาลว ส ญญ กล มงานการพยาบาลผ ป วย อายรกรรม กล มงานการพยาบาลผ ป วยศ ลยกรรม กล มงานการพยาบาลผ ป วยส ต -นร เวช กล มงานการพยาบาลจ ตเวช กล มงานการพยาบาลผ ป วย กมารเวชกรรม กล มงานการพยาบาลผ ป วย ออร โธป ด กส กล มงานการพยาบาลผ ป วย โสต ศอ นาส ก จ กษ กล มงานการพยาบาลด านการ ควบคมและป องก นการต ดเช อ กล มงานการพยาบาลตรวจ ร กษาพ เศษ งานหน วยจ ายกลาง

12 9 โรงพยาบาลศ นย /โรงพยาบาลท วไป กล มภารก จด านผล ตบคลากรทางการแพทย กลมภารกจดานผลตบคลากรทางการแพทย - นวก.ศ กษา - น กจ ดการงานท วไป - จพ.ธรการ ธรการ - จพ.พ สด - บรรณาร กษ - จพ.ห องสมด - ชางภาพการแพทย - นวก.โสตท ศนศ กษา - จพ.โสตท ศนศ กษา *ศ นย แพทยศาสตรช นคล น ก **กล มงานฝ กอบรมพ ฒนาบคลากรทางการแพทย - นวก.ศ กษา - น กจ ดการงานท วไป - จพ.ธรการ ธรการ - จพ.พ สด - บรรณาร กษ - จพ.ห องสมด - ชางภาพการแพทย - นวก.โสตท ศนศ กษา -จพ.โสตท ศนศ กษา * เฉพาะโรงพยาบาลศ นย / โรงพยาบาลท วไปท ม การสอนน กศ กษาแพทย ช นคล น กของตนเอง ** เฉพาะโรงพยาบาลท เป นสถาบ นสมทบก บมหาว ทยาล ยต างๆ ในการสอนน กศ กษาแพทย หมายเหต กล มภารก จด านผล ตบคลากรทางการแพทย ก าหนดเฉพาะโรงพยาบาลศ นย / โรงพยาบาลท วไปท ม การสอน น กศ กษาแพทย ช นคล น กของตนเองเและหร อเฉพาะโรงพยาบาลท เป นสถาบ นสมทบก บมหาว ทยาล ยต างๆ ในการสอนน กศ กษา แพทย (หากโรงพยาบาลใดย งไม ม ภารก จน อย างช ดเจนให เป นภาระงานของกล มภารก จด านพ ฒนาระบบบร การและสน บสนน สขภาพ) 12/02/55

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข ก ค าน า ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามได จ ดท าเอกสารน ข น เพ อให หน วยงานภายในเคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเน นการจ ดท าตามกรอบแนวทางการจ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗) องค การบร หารส วนต าบลคลองท อมเหน อ อ าเภอคลองท อม จ งหว ดกระบ ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระ หน

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หาร ช อโครงการจ ดท

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค

More information

นายส ว ฒน มห ตน ร นดร ก ล ผ อานวยการโรงพยาบาลสวนปร ง

นายส ว ฒน มห ตน ร นดร ก ล ผ อานวยการโรงพยาบาลสวนปร ง คำนำ รายงานประจ าป 2555 (Annual Report) เป นเคร องม อท บ งช การด าเน นงาน เสม อนกระเงาท สะท อนภาพการด าเน นงานของโรงพยาบาลในรอบป ท ผ านมา โรงพยาบาลสวนปร งได ม ความก าวหน าในการ พ ฒนาด านต างๆ อย างต อเน

More information

ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ งเพ อทราบ

ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ งเพ อทราบ รายงานการประช ม การพ ฒนาระบบเคร อข ายด านสาธารณส ขเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน(AHNC) และการพ ฒนาระบบข อม ลข าวสารสาธารณส ข โครงการสน บสน นการเป นเม องศ นย กลางบร การส ขภาพใน ASEAN ป งบประมาณ 2558 ว นท 29 มกราคม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖) องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง อาเภอว งสะพ ง จ งหว ดเลย

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖) องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง อาเภอว งสะพ ง จ งหว ดเลย แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖) องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง อาเภอว งสะพ ง จ งหว ดเลย คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลเขาด นน น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา คานา การพ ฒนา บ คลากร เป นส งจาเป นท องค กรจาเป น จะต อง ให บ คลากร ได ร บการพ ฒนาด าน อานาจหน าท กฎระเบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information