แบบแสดงรายการ ปร มาณงาน และราคา(BOQ.)

Size: px
Start display at page:

Download "แบบแสดงรายการ ปร มาณงาน และราคา(BOQ.)"

Transcription

1 แบบ ปร.4 หน า 1 ใน 15 หน า 1 งานซ อมปร บปร งเร อนแถวนายทหารประทวน หมายเลข 121/18 ของ พ น.สบร.23 บชร.3 ตามแบบหมายเลข 4667 ม รายละเอ ยดด งน.- - รายการ ซ อมกระเบ องม งหล งคา, ซ อมโครงหล งคา, ฝ าเพดาน, ปร บปร งผน ง, ปร บปร งพ น เปล ยนประต, เปล ยนหน าต าง, ปร บปร งห องน าและส ขภ ณฑ, ปร บปร งระบบไฟฟ า, ปร บปร งระบบประปา,ถ งบาบ ด ทาส,โรงจอดรถและคร วหล งบ าน 1.1 รายการปร บปร งระด บพ นช นล าง ค าปร บปร งระด บพ นช นล างส งไม น อยกว า 3.00 ม. จากหล งคานคอด น ถ งพ นช นสอง 33 ต น - - 1, , , รวมงานปร บพ นถมด นปร บระด บ 59, รายการงานปร บปร งกระเบ องม งหล งคา ร อกระเบ องลอนค ส ซ เมนต ของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 399 ตร.ม , , ต ดต งกระเบ องลอนค ส ซ เมนต ขนาด 50x120 ซม. หนา 5 มม. พร อมอ ปกรณ ย ดตร ง พ นท ประมาณ 399 ตร.ม , , , ร อครอบม มลอนค ส ซ เมนต ของเด มท ชาร ด รวมยาวประมาณ 37 ม ต ดต งครอบม มลอนค ส ซ เมนต ขนาด 50x45 ซม. หนา 5 มม. พร อมอ ปกรณ ย ดตร ง รวมยาวประมาณ รวมงานปร บปร งกระเบ องม งหล งคา 37 ม , , , รายการงานปร บปร งโครงหล งคา - เปล ยนโครงหล งคาไม ม รายการด งน แปไม เน อแข งขนาด 1 1/ 2"x3"x4.00 ม. 120 ท อน , , , จ นท นไม เน อแข งขนาด 1 1/ 2"x6"x4.00 ม. 8 ท อน , , , จ นท นไม เน อแข งขนาด 1 1/ 2"x6"x3.50 ม. 8 ท อน , , ,536.00

2 แบบ ปร.4 หน า 2 ใน 15 หน า จ นท นไม เน อแข งขนาด 1 1/2"x6"x2.50 ม. 8 ท อน , , เช งชายไม เน อแข งขนาด 1"x8" พร อมไม ป ดลอนกระเบ องไม เน อแข ง ขนาด 3/4"x6" รวมยาวประมาณ รวมงานปร บปร งโครงหล งคา 120 ม , , , , รายการงานปร บปร งฝ าเพดาน - ฝ าชายคา ร อฝ าเพดานชายคากระเบ องแผ นพร อมโครงคร าวของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 105 ตร.ม , , ต ดต งฝ าเพดานชายคากระเบ องแผ นเร ยบหนา 4 มม. โครงคร าวไม เน อแข ง ขนาด 1 1/2"x3" ระยะห าง 0.60x0.60 ม. พ นท ประมาณ 105 ตร.ม , , , ฝ าเพดาน ร อฝ าเพดานกระเบ องแผ นพร อมโครงคร าว ( ช นบน ) ของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 270 ตร.ม , , ต ดต งฝ าเพดานกระเบ องแผ นเร ยบหนา 4 มม. โครงคร าวไม เน อยาง ขนาด 1 1/2"x3" ระยะห าง 0.60x0.60 ม. พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งฝ าเพดาน 270 ตร.ม , , , , รายการงานปร บปร งผน ง - ผน งช นบน ม รายการด งน ร อฝาผน งกระเบ องแผ นเร ยบพร อมโครงคร าว ( ผน งรอบอาคารช นบน ) ของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 244 ตร.ม , , ต ดต งฝาผน งแผ นซ เมนต ลายไม ความหนาไม น อยกว า 8 มม. กว าง 6" ต ท บเกล ด 1" ต ตามแนวนอนโครงคร าวไม เน อแข งขนาด 1 1/2"x3"

3 แบบ ปร.4 หน า 3 ใน 15 หน า ระยะห าง 0.50 ม. พ นท ประมาณ 244 ตร.ม , , , ร อฝาผน งกระเบ องแผ นเร ยบพร อมโครงคร าว ( ผน งก นระหว างห อง ช นบน )ของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 164 ตร.ม , , ต ดต งฝาผน งแผ นซ เมนต ลายไม ความหนาไม น อยกว า 8 มม. กว าง 6" ต ท บเกล ด 1" ต ตามแนวนอนโครงคร าวไม เน อแข งขนาด 1 1/2"x3" ระยะห าง 0.50 ม. พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งปร บปร งผน ง 164 ตร.ม , , , , รายการงานปร บปร งก นห องนอนช นบน ต ดต งผน งไม อ ดยางหนา 6 มม.( กร ด านเด ยว )โครงคร าวไม ยางขนาด 1 1/2"x3" ระยะห าง 0.40x0.60 ( ช นบน 2 ห อง ) พ นท ประมาณ 180 ตร.ม , , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" พร อมบานประต ไม เน อแข งขนาด 0.80x2.00 ม. กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กไม เน อแข งหนา 1/2" พร อมก ญแจล กบ ดและอ ปกรณ ครบช ด 20 ช ด 1, , , , รวมงานปร บปร งก นห องนอนช นบน 140, รายการงานปร บปร งผน งช นล าง ม รายการด งน ร อถอนฝาผน งช นล างออกท งหมด พ นท ประมาณ 240 ตร.ม , , ท บพ น ค.ส.ล. ของเด มตามแนวผน งเด ม กว าง 0.50 ม.พร อมข ดด นล กประมาณ 0.30 ม. รวมยาวประมาณ 129 ม , , ก อผน งอ ฐมอญคร งแผ นพร อมฉาบป นเร ยบสองด าน พ นท ประมาณ 345 ตร.ม , , , ก อผน งอ ฐซ เมนต บล อกชน ดล นค บ งฝน ขนาด 9x19x39 ซม. พร อมแต งแนว เซาะร องสองด น แทนช องแสงบานเกล ดของเด ม พ นท ประมาณ 20 ตร.ม , , ,800.00

4 แบบ ปร.4 หน า 4 ใน 15 หน า เอ น ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.20 ม.เสร มเหล กแกนขนาด ศก. 9 มม.จานวน 2 เส น เหล กปลอกขนาด ศก. 6 มม.ระยะห าง 0.15 ม. รองร บวงกบประต -หน าต างและ ผน งก ออ ฐ รวมยาวประมาณ 160 ม , , , รวมงานปร บปร งผน งช นล าง 202, รายการงานปร บปร งป กระเบ องพ นช นล าง ทรายถมปร บระด บพ นช นล าง ( ส งกว าถนนสายหล ก 0.30 ม. ) 160 ลบ.ม , , , ข ดด นฐานราก 33 ลบ.ม , , ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00 ม. หนา 0.20 ม. แหล กตะแกรง ศก.12 มม. ระยะห าง 0.20x0.20 ม. 33 ฐาน , , คานคอด น ค.ส.ล. ขนาด 0.15x0.30 ม. เสร มเหล กแกนบนขนาด 12 มม จานวน 2 เส น เสร มเหล กแกนล างขนาด 12 มม. จานวน 2 เส น เหล กปลอก ขนาด 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. 182 ม , , , เปล ยนเสาไม เน อแข งเป นเสา ค.ส.ล. ขนาด 6"x6"x4.50 ม. 33 ต น 1, , , บดอ ดทรายหยาบรองพ นหนา 0.05 ม. เทคอนกร ตหนา 0.10 ม. เสร มเหล ก ตะแกรงเหล ก WIRE MESH ชน ดตารางจ ต ร ส Ø 4.0 มม. ระยะห าง 0.20x0.20 ม. พ นท ประมาณ ( ช นล างท งหมด ) 245 ตร.ม , , , ป พ นกระเบ องเคล อบชน ดส เร ยบขนาด 12"x12" พร อมกาวซ เมนต รองพ นและ กาวยาแนว พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งป กระเบ องพ นช นล าง 245 ตร.ม , , , , รายการงานปร บปร งซ อมพ น, ตง, คาน, เสาไม เน อแข ง เปล ยนเสาไม เน อแข งขนาด 6"x6"x3.00 ม. 30 ต น 2, , , , ร อพ นไม เน อแข ง ของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 60 ตร.ม , ,200.00

5 แบบ ปร.4 หน า 5 ใน 15 หน า ต ดต งพ นไม เน อแข ง ขนาด 1"x6" พ นท ประมาณ 60 ตร.ม , , , ตงไม เน อแข งขนาด 2"x6"x3.50 ม. ให ดาเน นการเปล ยนเป นท อนท งหมด ห ามทาการต ดต อตง 10 ท อน , , , ตงไม เน อแข งขนาด 1 1/ 2"x6"x2.00 ม. ให ดาเน นการเปล ยนเป นท อนท งหมด ห ามทาการต ดต อตง 10 ท อน , , , คานไม เน อแข งขนาด 1 1/2"x8"x3.50 ม. ให ดาเน นการเปล ยนเป นท อนท งหมด ห ามทาการต ดต อคาน 5 ท อน , , , หมายเหต รายการเปล ยนเสาไม เน อแข ง จานวน 30 ต น ให ดาเน นการเปล ยนท งหมด ห ามทาการต ดต อเสา รวมงานปร บปร งพ น,ตง,คาน,เสา 155, รายการงานปร บปร งประต ร อวงกบพร อมบานประต ของเด มท ชาร ด 20 ช ด , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" พร อมบานประต ไม เน อแข งขนาด 0.90x2.00 ม. กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กหนา 1/2" พร อมก ญแจล กบ ดและอ ปกรณ ประกอบครบช ด ( ประต หน า ) 10 ช ด 1, , , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" พร อมบานประต ไม เน อแข งขนาด 0.80x2.00 ม. กรอบบานไม เน อแข งขนาด 11/4"x4" ล กฟ กไม เน อแข งหนา 1/2" พร อมก ญแจล กบ ดและอ ปกรณ ครบช ด ( ประต หล ง ) 10 ช ด 1, , , , ต ดต งม งลวดอล ม เน ยมขนาด 0.90x2.00 ม. (ท บ 1 ใน 3) 10 ช ด , , ต ดต งม งลวดอล ม เน ยมขนาด 0.80x2.00 ม. (ท บ 1 ใน 3) รวมงานปร บปร งประต 10 ช ด , , ,770.00

6 แบบ ปร.4 หน า 6 ใน 15 หน า หมวด ค าว สด ส งของ ค าแรง ค าว สด +ค าแรง หมาย 1.11 รายการงานปร บปร งหน าต าง ร อวงกบพร อมบานหน าต าง ของเด มท ชาร ด 35 ช ด , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" ขนาด 1.60x1.10 ม.(แบ งเป น 2 ช อง) พร อมบานหน าต างไม เน อแข งขนาด 0.80x1.10 ม. จานวน 2 บาน กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กกระจกใสหนา 6 มม. พร อมบานพ บว กโก,ม อจ บ,กลอน 5 ช ด 2, , , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" ขนาด 2.40x1.10 ม.(แบ งเป น 3 ช อง) พร อมบานหน าต างไม เน อแข งขนาด 0.80x1.10 ม. จานวน 3 บาน กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กกระจกใสหนา 6 มม. พร อมบานพ บว กโก,ม อจ บ,กลอน 30 ช ด 2, , , , ต ดต งเหล กก นขโมยขนาด 0.80x1.10 ม. 100 ช ด , , ต ดต งม งลวดกรอบอล ม เน ยมขนาด 0.80x1.10 ม. รวมงานปร บปร งหน าต าง 100 ช ด , , , รายการงานปร บปร งส ขภ ณฑ ป พ นกระเบ องเคล อบชน ดส เร ยบขนาด 12"x12" พร อมป นทรายรองพ นและ ว สด ยาแนว พ นท ประมาณ 45 ตร.ม , , , กร ผน งกระเบ องเคล อบชน ดส เร ยบขนาด 12"x12" พร อมกาวซ เมนต รองพ นและ 110 ตร.ม , , , กาวยาแนว พ นท ประมาณ ร อวงกบพร อมบานประต ของเด มท ชาร ด 10 ช ด ต ดต งวงกบพร อมบานประต พ.ว.ซ. ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ชน ดม เกล ด ระบายตอนล าง บานหนาไม น อยกว า 35 มม. เสร มแกน พ.ว.ซ.

7 แบบ ปร.4 หน า 7 ใน 15 หน า ตลอดแนวช นงาน พ.ว.ซ. หนาไม น อยกว า 1.5 มม. ขอบม มบานม ต วก นกระแทกและก นตกขอบบานเป นต วย ครอบในต ว เกล ดเป นร ป ต ว เอ สามารถกล บบานได บานเคล อบเงาก น UV. และป องก นเช อรา พร อมก ญแจล กบ ดและอ ปกรณ ประกอบครบช ด 10 ช ด 2, , , , ต ดต งโถส วมน งราบราดน าเคล อบขาว 10 อ น 1, , , , ต ดต งอ างล างหน าชน ดแขวนผน ง เคล อบขาว พร อมก อกน าสเตนเลส, วาล วป ด - เป ดน าและอ ปกรณ ประกอบครบช ด 10 ช ด 1, , , , ช นวางของเคล อบขาว 10 ช ด , , , ต ดต งกระจกเงาบานพล ก ขนาดไม เล กกว า 14"x22" 10 ช ด , , ต ดต งท วางสบ เคล อบขาวชน ดฝ ง 10 อ น , , , ต ดต งราวแขวนผ าสเตนเลสขนาด 1/2" ยาว 0.60 ม. 10 ช ด , , ตะแกรงกรองฝ นขนาด ศก. 2" 10 อ น ก อกน าบอลวาล วขนาด ศก. 1/2" 10 อ น สายฉ ดชาระสายอ อนขนาด 1/2" พร อมวาล วป ด - เป ดน าและอ ปกรณ ครบช ด 10 ช ด , , , ต ดต งอ างล างจานสเตนเลสขนาด 0.45x1.05 ม. ชน ด 1 บ อ ขนาดบ อ 0.46x0.39x0.145 ม. อ างสะด อแบบม ตะกร ากรองเศษอาหารพร อมขาต ง 10 ช ด 1, , , ต ดต งถ งบาบ ดน าเส ยสาเร จร ปไฟเบอร กลาสชน ดรวมเกรอะ-กรองในถ งเด ยวก น ปร มาณน าเส ยเข า 2.00 ลบ.ม./ว น ชน ดไม เต มอากาศ รวมฐานราก ชน ดตอกเสาเข ม ตามมาตรฐานผ ผล ต (10-14 คน) พร อมเทคอนกร ตร ดปากถ ง 5 ช ด 19, , , , , ถ งเก บน าห นข ดสาเร จร ป ขนาดต าง ๆ ด งน ขนาด 0.28x0.48x0.30 ม. 10 ถ ง , ,500.00

8 แบบ ปร.4 หน า 8 ใน 15 หน า ลาด บ ประเภท รายการ จานวน น บ ราคา จานวนเง น ราคา จานวนเง น รวมเป นเง น เหต ขนาด 0.47x0.72x0.71 ม. รวมงานปร บปร งส ขภ ณฑ 10 ถ ง , , , รายการงานปร บปร งระบบไฟฟ า ร อช ดดวงโคมของเด มท ชาร ด 40 ช ด , , ต ดต งช ดดวงโคม FLUORESCEN ขนาด 1x18 W., 220 V. ชน ดฐานเหล ก เปล อยข วย ดขาหลอดสปร งกดแบบต ดต งเสมอผ วเพดานพร อมอ ปกรณ ครบช ด 10 ช ด , , , ต ดต งช ดดวงโคม FLUORESCEN ขนาด 1x36 W., 220 V. ชน ดฐานเหล ก เปล อยข วย ดขาหลอดสปร งกดแบบต ดต งเสมอผ วเพดาน พร อมอ ปกรณ ครบช ด 30 ช ด , , , ต ดต ง SWITCH ชน ดเด ยว แบบต ดลอยขนาด 15 A., 220 V. พร อมกล อง ครบช ด 40 ช ด , , ต ดต ง PLUG ไฟฟ าแบบค แบบต ดลอยขนาด 15 A., 220 V. พร อมอ ปกรณ ประกอบครบช ด 40 ช ด , , , ต ดต ง LOAD CENTER ชน ดใช ก บไฟฟ า 1 เฟส 2 สาย 240 V. พร อม MAIN CIRCUIT BREAKER ขนาด 2 P./16 A., IC>10 KA., 240 V. 10 ช ด 2, , , , จานวนวงจรย อย 4 วงจร MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P./16 A., IC>5 KA., 240 V. 20 อ น , , MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P./10 A., IC>5 KA., 240 V. 20 อ น , , สายไฟฟ าทองแดงแบบแกนค VAF ขนาดต าง ๆ ด งน สายไฟฟ าขนาด 2x1.5 ตร.มม. 750 V., 700 C 6 ม วน 1, , , สายไฟฟ าขนาด 2x2.5 ตร.มม. 750 V., 700 C 6 ม วน 2, , , สายไฟฟ าขนาด 2x4 ตร.มม. 750 V., 700 C 1 ม วน 2, , ,911.00

9 แบบ ปร.4 หน า 9 ใน 15 หน า ค าอ ปกรณ ย ดตร งและเทปพ นสายไฟฟ า รวมงานปร บปร งระบบไฟฟ า 90 จ ด , , , รายการงานปร บปร งระบบประปา - เปล ยนระบบท อประปาโดยใช อ ปกรณ ด งน ท อ พ ว ซ ศก. 1/2" ช น ท อน , , ข องอ 90 องศา พ ว ซ ศก. 1/2" 60 อ น ข อต อตรงเกล ยวใน พ ว ซ ศก. 1/2" 20 อ น ต ดต งก อกน าบอลล วาล วป ด - เป ดน า ขนาด 1/2" 20 อ น , , , ค าแรงต ดต ง รวมงานปร บปร งระบบประปา 21 จ ด , , , รายการงานปร บปร งทาส ทาส น าพลาสต กภายใน พ นท ประมาณ 697 ตร.ม , , , ทาส น าพลาสต กภายนอก พ นท ประมาณ 328 ตร.ม , , , ทาส น าม น พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งทาส 756 ตร.ม , , , , รายการงานปร บปร งโรงรถ (6.00 X ม.) ท บพ น ค.ส.ล. ของเด มท ชาร ด 210 ตร.ม , , ข ดด นเพ อทาฐานราก 39 ลบ.ม , , ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 0.90X0.90X0.20 ม. เสร มเหล กตะแกรงขนาด Ø 9 มม. ระยะห าง 0.20X0.20 ม. บดอ ดทรายหยาบก นหล มหนา 0.05 ม. คอนกร ตหยาบ ก นหล ม หนา 0.10 ม. 22 ฐาน 1, , ,498.00

10 แบบ ปร.4 หน า 10 ใน 15 หน า เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 X 0.15 X 3.50 ม. เหล กแกนเสาขนาด Ø 12 มม. จานวน 4 เส น เหล กปลอกเสาขนาด Ø 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. 11 ต น 1, , , เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 X 0.15 X 3.30 ม. เหล กแกนเสาขนาด Ø 12 มม. จานวน 4 เส น เหล กปลอกเสาขนาด Ø 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. 11 ต น 1, , , บดอ ดทรายหยาบรองพ นหนา 0.05 ม. เทคอนกร ตหนา 0.10 ม. เสร มเหล ก ตะแกรงเหล ก WIRE MESH ชน ดตารางจต ร ส Ø 4.0 มม. ระยะห าง 0.15X0.15 ม. 210 ตร.ม , , เปล ยนโครงหล งคาเหล ก ม รายระเอ ยดด งน เหล กต วซ ขนาด 100X50X20X3.2 มม. 33 ท อน , , , เหล กต วซ ขนาด 150X50X20X3.2 มม. 11 ท อน , , , ต ดต งกระเบ องลอนค ส ซ เมนต ขนาด 50X120 ซม. หนา 5 มม. พร อมอ ปกรณ ย ดตร ง พ นท ประมาณ 200 ตร.ม , , , ต ดต งกระเบ องลอนค โปร งแสงขนาด 50X120 ซม. หนา 0.5 ซม. พร อม อ ปกรณ ย ดตร ง พ นท ประมาณ 10 ตร.ม , , รายการไฟฟ า ต ดต งช ดดวงโคม FLUORECENT ขนาด 1X18 W. ชน ดฐานเหล ก ข วย ดขาหลอดสปร งกดแบบต ดเสมอผ วเพดานชน ดเปล อย พร อม อ ปกรณ ย ดตร ง 10 ช ด , , , ต ดต ง SWITCH ไฟฟ าชน ดเด ยว แบบต ดลอย ขนาด 15 A. 220 V. พร อมกล องครบช ด 10 ช ด สายไฟฟ า THW. ขนาดต างๆ พร อมอ ปกรณ ต างๆ ด งน สายไฟฟ า THW. ขนาด 1X4 ตร.มม. 750 V. 700 C 1 ม วน 1, , ,505.00

11 แบบ ปร.4 หน า 11 ใน 15 หน า ลาด บ ประเภท รายการ จานวน น บ ราคา จานวนเง น ราคา จานวนเง น รวมเป นเง น เหต สายไฟฟ า THW. ขนาด 1X1.5 ตร.มม. 750 V. 700 C 3 ม วน , , ท อร อยสายไฟฟ า พ ว ซ. ขนาด Ø 1/2" 10 ท อน ข อต อโค ง 900 พ ว ซ. ขนาด Ø 1/2" 20 อ น ค าอ ปกรณ ย ดตร งและเทปพ นสายไฟฟ า 10 จ ด รายการทาส ทาส น าพลาสต กภายนอก พ นท ประมาณ 35 ตร.ม , , , ทาส น าม พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งโรงรถ 105 ตร.ม , , , , รายการงานซ อมปร บปร ง ห องคร วหล งบ าน ( 6.00 X ม. ) - งานฐานราก, โครงสร าง ข ดด น ฐานราก 39 ลบ.ม , , ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 0.70x0.70x0.50 ม. เหล กตะแกรง ขนาด 9 มม. ระยะห าง 0.20x0.20 ม. บดอ ดทรายหยาบก นหล มหนา 0.05 ม. คอนกร ต หยาบก นหล ม หนา 0.10 ม. 22 ฐาน , , เสา ค.ส.ล. สาเร จร ป ขนาด 6"x6"x3.50 ม. เหล กแกนเสา ขนาด 9 มม. จานวน 4 เส น เหล กปลอก ขนาด 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. 11 ต น 1, , , , เสา ค.ส.ล. สาเร จร ป ขนาด 6"x6"x3.00 ม. เหล กแกนเสา ขนาด 9 มม. จานวน 4 เส น เหล กปลอก ขนาด 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. 11 ต น , , , คานคอด น ค.ส.ล. ขนาด 0.15x0.25 ม. เสร มเหล กแกน ขนาด ศก. 9 มม. จานวน 4 เส น เหล กปลอกขนาด 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. รวมยาวประมาณ 125 ม , , , งาน โครงหล งคา เหล ก ร ปต ว ซ เหล ก ขนาด 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 ม. นน.23 กก. 22 ท อน , , ,771.00

12 แบบ ปร.4 หน า 12 ใน 15 หน า ลาด บ ประเภท รายการ จานวน น บ ราคา จานวนเง น ราคา จานวนเง น รวมเป นเง น เหต เหล ก ขนาด 75x45x20x2.3 มม. ยาว 6 ม. นน. 15 กก. 30 ท อน , , , หล งคากระเบ องลอนค ส ซ เมนต หนา 5 มม. ขนาด 50x1.20 ม. 140 ตร.ม , , , หล งคากระเบ องลอนค โปร งแสง 50x1.20 ม. หนา 1.2 มม. 20 แผ น , , เช งชายไม เน อแข ง 1"x8" พร อมไม ป ดลอนไม เน อแข ง 3/4"x6" ยาวประมาณ 50 ม , , , ส งกะส แผ นเร ยบ เบอร 28 ขนาด กว าง 0.40 ม. 38 ม , , ต ดต งฝ าระแนงชายคาไม เน อแข ง 1"x2" ต ห าง1/2" โครงคร าวไม เน อแข ง 1 1/2"x3" ระยะห าง 0.50 ม. พร อมม งก นแมลง พท.ประมาณ 47 ม , , , งานพ น, ผน ง ถมด น บดอ ด 25 ลบ.ม , , , พ นบดอ ด ทรายหยาบรองพ นหนา 0.05 ม. เทคอนกร ตหนา 0.10 ม. เสร ม เหล กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม. ระยะห าง 0.15x0.15 ม. พ นท ประมาณ 147 ตร.ม , , , ป พ นกระเบ อง เคล อบเซราม ค ขนาด 12"x12" พร อมป นทรายรองพ น และว สด ยาแนว พ นท ประมาณ 110 ตร.ม , , , ผน งก ออ ฐซ เมนต บล อค ขนาด 7x19x39 ซม. ฉาบป นเร ยบสองข าง พ นท ประมาณ 85 ตร.ม , , , ผน งก ออ ฐมอญคร งแผ นพร อมฉาบป นเร ยบสองด านพ นท ประมาณ 38 ตร.ม , , , เสาเอ น ค.ส.ล.,ท บหล งเสร มเหล กแกนขนาด ศก. 9 มม. จานวน 2 เส น เหล กปลอกขนาด ศก. 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. รองร บวงกบประต และผน งก ออ ฐ รวมยาวประมาณ 84 ม , , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" ขนาด 1.60x1.10 ม. ( แบ งเป น 2 ช อง ) พร อมบานหน าต างไม เน อแข งขนาด 0.80x1.10 ม. จานวน 2 บาน

13 แบบ ปร.4 หน า 13 ใน 15 หน า กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กกระจกใสหนา 6 มม. พร อมบานพ บว กโก, ม อจ บ, กลอน 10 ช ด 2, , , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" ขนาด 2.40x1.10 ม. ( แบ งเป น 3 ช อง ) พร อมบานหน าต างไม เน อแข งขนาด 0.80x1.10 ม. จานวน 3 บาน กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กกระจกใสหนา 6 มม. พร อมบานพ บว กโก, ม อจ บ, กลอน ( ห องท 1 และห องท 10 ) 2 ช ด 2, , , ต ดต งกระจกฝ าขนาด 60x60 ซม. หนา 5 มม. 20 แผ น , , งานทาส ทาส ก นสน ม 125 ตร.ม , , , ทาส น าม น 110 ตร.ม , , , ทาส น าพลาสต ก ภายนอก,ภายใน 250 ตร.ม , , , งานประปา ประปา เด นท อ พ.ว.ซ. ช น 13.5 ขนาด 1/2 น ว พร อมข อต อ ข องอ และ ข อต อตรงเกล ยวในทองเหล อง สาหร บต ดต งอ ปกรณ ประปา จานวน 3 จ ด 10 ห อง , , ท อ พ.ว.ซ. ช น 13.5 ขนาด 2" 10 ท อน , , ข อต อตรง พ.ว.ซ. ขนาด 2" 10 อ น ท อน าท ง อ างล างจาน ท อ พ.ว.ซ. ช น 8.5 ขนาด 1 1/2" พร อมอ ปกรณ 5 ท อน ท อระบายอากาศ ท อ พ.ว.ซ. ขนาด 1 1/2" พร อมอ ปกรณ 20 ท อน , , ก อกน าบอลล วาล ว 1/2" 20 อ น , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" พร อมบานประต ไม เน อแข งขนาด 0.90x2.00 ม. กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กหนา 1/2" พร อมก ญแจล กบ ด และอ ปกรณ ประกอบครบช ด ทาส น าม น 10 ช ด 2, , , ,430.00

14 แบบ ปร.4 หน า 14 ใน 15 หน า - ปร บปร งระบบไฟฟ า ( ระบบม สายกราวด ) ค ทเอาท ขนาด 30 แอมป พร อมกล องพลาสต ก อ ปกรณ ต ดต ง 10 ช ด , , ต ดต งช ดดวงโคม FLUORESCEN ขนาด 1x18 W., 220 V.ชน ดฐานเหล ก เปล อยข วย ดขาหลอดสปร งกดแบบต ดต งเสมอผ วเพดาน พร อมอ ปกรณ ครบช ด 12 ช ด , , , ต ดต งช ดดวงโคม FLUORESCEN ขนาด 1x36 W., 220 V. ชน ดฐานเหล ก เปล อยข วย ดขาหลอดสปร งกดแบบต ดต งเสมอผ วเพดาน พร อมอ ปกรณ ครบช ด 20 ช ด , , , ต ดต ง SWITCH ชน ดเด ยว แบบต ดลอยขนาด 15 A., 220 V. พร อมกล อง ครบช ด 32 ช ด , , ต ดต ง PLUG ไฟฟ าแบบค ม ช องสายด นแบบต ดลอยขนาด 15 A., 220 V. พร อมอ ปกรณ ประกอบครบช ด 30 ช ด , , , สายไฟฟ า THW. ขนาด 1X2.5 ตร.มม. 750 V. 700 C 9 ม วน 1, , , สายไฟฟ า THW. ขนาด 1X1.5 ตร.มม. 750 V. 700 C 4 ม วน , , ท อร อยสายไฟฟ า พ ว ซ. ขนาด Ø 1/2" 40 ท อน , , ข อต อโค ง 900 พ ว ซ. ขนาด Ø 1/2" 40 อ น ค าอ ปกรณ ย ดตร งและเทปพ นสายไฟฟ า 62 จ ด , , งานปร บปร งรางระบายน าหล งบ านและพ นท ซ กล าง รางน า ก ออ ฐมอญคร งแผ นขนาด กว าง 0.25 ม. ล ก 0.20 ม. ด านล าง เทคอนกร ต หนา 0.05 ม. เสร มเหล ก 6 มม ระยะห าง 0.20x0.20 ม. ด านในฉาบป นเร ยบ ความยาวประมาณ 50 ม , ,000.00

15 แบบ ปร.4 หน า 15 ใน 15 หน า พ นบดอ ด ทรายหยาบรองพ นหนา 0.05 ม. เทคอนกร ตหนา 0.10 ม. เสร ม เหล กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม. ระยะห าง 0.15x0.15 ม. พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งห องคร ว รวมค าว สด และค าแรง ข อ 1 50 ตร.ม , , , , ,101, ค า FACTER F รวมเป นเง น 3,937, รวมเป นเง นท งส น 3,937, (ป ดเศษ)

16

17

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

บทท 2 น าหน กท กระท าต อโครงสร าง

บทท 2 น าหน กท กระท าต อโครงสร าง น าหน กบรรท กในสภาพความเป นจร งน น น าหน กท กระท าต อโครงสร างม อย ด วยก นในหลายร ปแบบและหลายล กษณะ ท งน โดยภาพรวมแล วข นอย ก บล กษณะ หร อประเภทของโครงสร าง สภาพการใช งานของโครงสร าง สภาพและล กษณะภ ม ประเทศของแต

More information

ค ม อแผนการจ ดการความร

ค ม อแผนการจ ดการความร ค ม อแผนการจ ดการความร เร อง การด แล บาร งร กษา และซ อมบาร งไฟฟ าแสงสว าง จ ดทาโดย สาน กทางหลวงท 10 (ส พรรณบ ร ) คานา ค ม อการจ ดทาแผนการจ ดการความร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อสร างความร ความเข าใจและให แนวทางในการ

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

โครงการ โครงการส อการเร ยนการสอน ช ด สาธ ตระบบเซ นทร ลล อก ผ นาเสนอ 1 นาย ธว ชช ย ป ญญาร ตน 2 นาย ธ รณ ฐ ศร บ ร นทร

โครงการ โครงการส อการเร ยนการสอน ช ด สาธ ตระบบเซ นทร ลล อก ผ นาเสนอ 1 นาย ธว ชช ย ป ญญาร ตน 2 นาย ธ รณ ฐ ศร บ ร นทร โครงการ โครงการส อการเร ยนการสอน ช ด สาธ ตระบบเซ นทร ลล อก ผ นาเสนอ 1 นาย ธว ชช ย ป ญญาร ตน 2 นาย ธ รณ ฐ ศร บ ร นทร สาขา งานช างยนต คณะ ช างอ ตสาหกรรม โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2553

More information

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด www.nmt.or.th/roiet/selapum/default.aspx แผนการจ ดหาพ สด และแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป

More information

การจ ดท าแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 การค ดแยกขยะ คณะท างาน การจ ดการความร ห วข อ การค ดแยกขยะ

การจ ดท าแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 การค ดแยกขยะ คณะท างาน การจ ดการความร ห วข อ การค ดแยกขยะ การจ ดท าแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 การค ดแยกขยะ คณะท างาน การจ ดการความร ห วข อ การค ดแยกขยะ กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม สารบ ญ หน า มาร จ กขยะก นเถอะ 1 ขยะมาจาก?... 1

More information

รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย

รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย แบบทดสอบก อนเร ยน ป ยหม ก ค อ ป ยอ นทร ย ซากชน ดหน ง ซ งเก ดจากการย อยสลายของพ ช ซากส ตว ม ลส ตว และขยะม ลฝอยต างๆ ท สามารถย อยสลายต วได ปกต แล วป ยอ นทร

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

ค ม อบำร งปกต กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN

ค ม อบำร งปกต กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ค ม อบำร งปกต จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN : ล ขส ทธ กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน ค าน า ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให หน วยงานราชการด าเน นมาตรการลดใช พล งงานลงให ได อย างน อยร อยละ ๑๐ เม อเปร

More information

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ช ดท 1 แนวข อสอบ O-NET ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย : จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ให วง ล อมรอบต วอ กษรหน าคาตอบท ถ กต อง 1. ข นตอนแรกท ควรนำไปวำงแผนกำรทำงำน จำกข อควำมน สอดคล องก บกำรกระทำของใคร 1. ต อมระบ

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

โครงการศ กษา สารวจ ออกแบบระบบป องก นตล งและการข ดลอก เพ อการเด นเร อในแม นาป าส ก

โครงการศ กษา สารวจ ออกแบบระบบป องก นตล งและการข ดลอก เพ อการเด นเร อในแม นาป าส ก กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนาประชาส มพ นธ เพ อช แจงผลการศ กษา โครงการศ กษา สารวจ ออกแบบระบบป องก นตล งและการข ดลอก เพ อการเด นเร อในแม นาป าส ก โดย ศ นย ว จ ยว ศวกรรมและการจ ดการน า (วาร ) มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช มชนปลอดมลพ ษ) ๒. ผ ร บผ ดชอบ ๒.๑ หน วยงานหล ก เทศบาลตาบลนางแล

More information

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔ ๙ 1. ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาให การส ญจรไปมาสะดวกปลอดภ ยย งข น แนวทางการพ ฒนาท ๑ ก อสร างปร บปร งซ อมแซม ทางระบายน า ท อระบายน าไหล ทาง ก จกรรม งบประมาณ

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต PktSoft Car Repair และอ ซ อมท วไป สงวนล ข ล ขส ทธ ตาม พ.ร.บ ล ขส ทธ เลขท 07440 พ.ศ. 2547 โดยบร ษ ท พ เคท ท ซอฟต จ าก ด ห ามลอกเล ยนไม ว าส วนใดส วนหน

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550

สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550 สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550 1. หล กการและเหต ผล จากนโยบายการพ ฒนาประเทศ เพ อให ผล ตภ ณฑ

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

สารบ ญ เร อง หน า บรรณาน กรม 156

สารบ ญ เร อง หน า บรรณาน กรม 156 ก ค าน า แผนการจ ดการการเร ยนร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช ประกอบการสอน รายว ชา การแสดงพ นเม อง รห สว ชา ศ 42201 ซ งในกระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ได น าว ธ การสอน และเทคน คการสอนน กเร ยนสามารถเร ยนร โดยผ านส

More information

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 20 ข อ (ข

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information