แบบแสดงรายการ ปร มาณงาน และราคา(BOQ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แบบแสดงรายการ ปร มาณงาน และราคา(BOQ.)"

Transcription

1 แบบ ปร.4 หน า 1 ใน 15 หน า 1 งานซ อมปร บปร งเร อนแถวนายทหารประทวน หมายเลข 121/18 ของ พ น.สบร.23 บชร.3 ตามแบบหมายเลข 4667 ม รายละเอ ยดด งน.- - รายการ ซ อมกระเบ องม งหล งคา, ซ อมโครงหล งคา, ฝ าเพดาน, ปร บปร งผน ง, ปร บปร งพ น เปล ยนประต, เปล ยนหน าต าง, ปร บปร งห องน าและส ขภ ณฑ, ปร บปร งระบบไฟฟ า, ปร บปร งระบบประปา,ถ งบาบ ด ทาส,โรงจอดรถและคร วหล งบ าน 1.1 รายการปร บปร งระด บพ นช นล าง ค าปร บปร งระด บพ นช นล างส งไม น อยกว า 3.00 ม. จากหล งคานคอด น ถ งพ นช นสอง 33 ต น - - 1, , , รวมงานปร บพ นถมด นปร บระด บ 59, รายการงานปร บปร งกระเบ องม งหล งคา ร อกระเบ องลอนค ส ซ เมนต ของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 399 ตร.ม , , ต ดต งกระเบ องลอนค ส ซ เมนต ขนาด 50x120 ซม. หนา 5 มม. พร อมอ ปกรณ ย ดตร ง พ นท ประมาณ 399 ตร.ม , , , ร อครอบม มลอนค ส ซ เมนต ของเด มท ชาร ด รวมยาวประมาณ 37 ม ต ดต งครอบม มลอนค ส ซ เมนต ขนาด 50x45 ซม. หนา 5 มม. พร อมอ ปกรณ ย ดตร ง รวมยาวประมาณ รวมงานปร บปร งกระเบ องม งหล งคา 37 ม , , , รายการงานปร บปร งโครงหล งคา - เปล ยนโครงหล งคาไม ม รายการด งน แปไม เน อแข งขนาด 1 1/ 2"x3"x4.00 ม. 120 ท อน , , , จ นท นไม เน อแข งขนาด 1 1/ 2"x6"x4.00 ม. 8 ท อน , , , จ นท นไม เน อแข งขนาด 1 1/ 2"x6"x3.50 ม. 8 ท อน , , ,536.00

2 แบบ ปร.4 หน า 2 ใน 15 หน า จ นท นไม เน อแข งขนาด 1 1/2"x6"x2.50 ม. 8 ท อน , , เช งชายไม เน อแข งขนาด 1"x8" พร อมไม ป ดลอนกระเบ องไม เน อแข ง ขนาด 3/4"x6" รวมยาวประมาณ รวมงานปร บปร งโครงหล งคา 120 ม , , , , รายการงานปร บปร งฝ าเพดาน - ฝ าชายคา ร อฝ าเพดานชายคากระเบ องแผ นพร อมโครงคร าวของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 105 ตร.ม , , ต ดต งฝ าเพดานชายคากระเบ องแผ นเร ยบหนา 4 มม. โครงคร าวไม เน อแข ง ขนาด 1 1/2"x3" ระยะห าง 0.60x0.60 ม. พ นท ประมาณ 105 ตร.ม , , , ฝ าเพดาน ร อฝ าเพดานกระเบ องแผ นพร อมโครงคร าว ( ช นบน ) ของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 270 ตร.ม , , ต ดต งฝ าเพดานกระเบ องแผ นเร ยบหนา 4 มม. โครงคร าวไม เน อยาง ขนาด 1 1/2"x3" ระยะห าง 0.60x0.60 ม. พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งฝ าเพดาน 270 ตร.ม , , , , รายการงานปร บปร งผน ง - ผน งช นบน ม รายการด งน ร อฝาผน งกระเบ องแผ นเร ยบพร อมโครงคร าว ( ผน งรอบอาคารช นบน ) ของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 244 ตร.ม , , ต ดต งฝาผน งแผ นซ เมนต ลายไม ความหนาไม น อยกว า 8 มม. กว าง 6" ต ท บเกล ด 1" ต ตามแนวนอนโครงคร าวไม เน อแข งขนาด 1 1/2"x3"

3 แบบ ปร.4 หน า 3 ใน 15 หน า ระยะห าง 0.50 ม. พ นท ประมาณ 244 ตร.ม , , , ร อฝาผน งกระเบ องแผ นเร ยบพร อมโครงคร าว ( ผน งก นระหว างห อง ช นบน )ของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 164 ตร.ม , , ต ดต งฝาผน งแผ นซ เมนต ลายไม ความหนาไม น อยกว า 8 มม. กว าง 6" ต ท บเกล ด 1" ต ตามแนวนอนโครงคร าวไม เน อแข งขนาด 1 1/2"x3" ระยะห าง 0.50 ม. พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งปร บปร งผน ง 164 ตร.ม , , , , รายการงานปร บปร งก นห องนอนช นบน ต ดต งผน งไม อ ดยางหนา 6 มม.( กร ด านเด ยว )โครงคร าวไม ยางขนาด 1 1/2"x3" ระยะห าง 0.40x0.60 ( ช นบน 2 ห อง ) พ นท ประมาณ 180 ตร.ม , , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" พร อมบานประต ไม เน อแข งขนาด 0.80x2.00 ม. กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กไม เน อแข งหนา 1/2" พร อมก ญแจล กบ ดและอ ปกรณ ครบช ด 20 ช ด 1, , , , รวมงานปร บปร งก นห องนอนช นบน 140, รายการงานปร บปร งผน งช นล าง ม รายการด งน ร อถอนฝาผน งช นล างออกท งหมด พ นท ประมาณ 240 ตร.ม , , ท บพ น ค.ส.ล. ของเด มตามแนวผน งเด ม กว าง 0.50 ม.พร อมข ดด นล กประมาณ 0.30 ม. รวมยาวประมาณ 129 ม , , ก อผน งอ ฐมอญคร งแผ นพร อมฉาบป นเร ยบสองด าน พ นท ประมาณ 345 ตร.ม , , , ก อผน งอ ฐซ เมนต บล อกชน ดล นค บ งฝน ขนาด 9x19x39 ซม. พร อมแต งแนว เซาะร องสองด น แทนช องแสงบานเกล ดของเด ม พ นท ประมาณ 20 ตร.ม , , ,800.00

4 แบบ ปร.4 หน า 4 ใน 15 หน า เอ น ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.20 ม.เสร มเหล กแกนขนาด ศก. 9 มม.จานวน 2 เส น เหล กปลอกขนาด ศก. 6 มม.ระยะห าง 0.15 ม. รองร บวงกบประต -หน าต างและ ผน งก ออ ฐ รวมยาวประมาณ 160 ม , , , รวมงานปร บปร งผน งช นล าง 202, รายการงานปร บปร งป กระเบ องพ นช นล าง ทรายถมปร บระด บพ นช นล าง ( ส งกว าถนนสายหล ก 0.30 ม. ) 160 ลบ.ม , , , ข ดด นฐานราก 33 ลบ.ม , , ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00 ม. หนา 0.20 ม. แหล กตะแกรง ศก.12 มม. ระยะห าง 0.20x0.20 ม. 33 ฐาน , , คานคอด น ค.ส.ล. ขนาด 0.15x0.30 ม. เสร มเหล กแกนบนขนาด 12 มม จานวน 2 เส น เสร มเหล กแกนล างขนาด 12 มม. จานวน 2 เส น เหล กปลอก ขนาด 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. 182 ม , , , เปล ยนเสาไม เน อแข งเป นเสา ค.ส.ล. ขนาด 6"x6"x4.50 ม. 33 ต น 1, , , บดอ ดทรายหยาบรองพ นหนา 0.05 ม. เทคอนกร ตหนา 0.10 ม. เสร มเหล ก ตะแกรงเหล ก WIRE MESH ชน ดตารางจ ต ร ส Ø 4.0 มม. ระยะห าง 0.20x0.20 ม. พ นท ประมาณ ( ช นล างท งหมด ) 245 ตร.ม , , , ป พ นกระเบ องเคล อบชน ดส เร ยบขนาด 12"x12" พร อมกาวซ เมนต รองพ นและ กาวยาแนว พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งป กระเบ องพ นช นล าง 245 ตร.ม , , , , รายการงานปร บปร งซ อมพ น, ตง, คาน, เสาไม เน อแข ง เปล ยนเสาไม เน อแข งขนาด 6"x6"x3.00 ม. 30 ต น 2, , , , ร อพ นไม เน อแข ง ของเด มท ชาร ด พ นท ประมาณ 60 ตร.ม , ,200.00

5 แบบ ปร.4 หน า 5 ใน 15 หน า ต ดต งพ นไม เน อแข ง ขนาด 1"x6" พ นท ประมาณ 60 ตร.ม , , , ตงไม เน อแข งขนาด 2"x6"x3.50 ม. ให ดาเน นการเปล ยนเป นท อนท งหมด ห ามทาการต ดต อตง 10 ท อน , , , ตงไม เน อแข งขนาด 1 1/ 2"x6"x2.00 ม. ให ดาเน นการเปล ยนเป นท อนท งหมด ห ามทาการต ดต อตง 10 ท อน , , , คานไม เน อแข งขนาด 1 1/2"x8"x3.50 ม. ให ดาเน นการเปล ยนเป นท อนท งหมด ห ามทาการต ดต อคาน 5 ท อน , , , หมายเหต รายการเปล ยนเสาไม เน อแข ง จานวน 30 ต น ให ดาเน นการเปล ยนท งหมด ห ามทาการต ดต อเสา รวมงานปร บปร งพ น,ตง,คาน,เสา 155, รายการงานปร บปร งประต ร อวงกบพร อมบานประต ของเด มท ชาร ด 20 ช ด , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" พร อมบานประต ไม เน อแข งขนาด 0.90x2.00 ม. กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กหนา 1/2" พร อมก ญแจล กบ ดและอ ปกรณ ประกอบครบช ด ( ประต หน า ) 10 ช ด 1, , , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" พร อมบานประต ไม เน อแข งขนาด 0.80x2.00 ม. กรอบบานไม เน อแข งขนาด 11/4"x4" ล กฟ กไม เน อแข งหนา 1/2" พร อมก ญแจล กบ ดและอ ปกรณ ครบช ด ( ประต หล ง ) 10 ช ด 1, , , , ต ดต งม งลวดอล ม เน ยมขนาด 0.90x2.00 ม. (ท บ 1 ใน 3) 10 ช ด , , ต ดต งม งลวดอล ม เน ยมขนาด 0.80x2.00 ม. (ท บ 1 ใน 3) รวมงานปร บปร งประต 10 ช ด , , ,770.00

6 แบบ ปร.4 หน า 6 ใน 15 หน า หมวด ค าว สด ส งของ ค าแรง ค าว สด +ค าแรง หมาย 1.11 รายการงานปร บปร งหน าต าง ร อวงกบพร อมบานหน าต าง ของเด มท ชาร ด 35 ช ด , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" ขนาด 1.60x1.10 ม.(แบ งเป น 2 ช อง) พร อมบานหน าต างไม เน อแข งขนาด 0.80x1.10 ม. จานวน 2 บาน กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กกระจกใสหนา 6 มม. พร อมบานพ บว กโก,ม อจ บ,กลอน 5 ช ด 2, , , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" ขนาด 2.40x1.10 ม.(แบ งเป น 3 ช อง) พร อมบานหน าต างไม เน อแข งขนาด 0.80x1.10 ม. จานวน 3 บาน กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กกระจกใสหนา 6 มม. พร อมบานพ บว กโก,ม อจ บ,กลอน 30 ช ด 2, , , , ต ดต งเหล กก นขโมยขนาด 0.80x1.10 ม. 100 ช ด , , ต ดต งม งลวดกรอบอล ม เน ยมขนาด 0.80x1.10 ม. รวมงานปร บปร งหน าต าง 100 ช ด , , , รายการงานปร บปร งส ขภ ณฑ ป พ นกระเบ องเคล อบชน ดส เร ยบขนาด 12"x12" พร อมป นทรายรองพ นและ ว สด ยาแนว พ นท ประมาณ 45 ตร.ม , , , กร ผน งกระเบ องเคล อบชน ดส เร ยบขนาด 12"x12" พร อมกาวซ เมนต รองพ นและ 110 ตร.ม , , , กาวยาแนว พ นท ประมาณ ร อวงกบพร อมบานประต ของเด มท ชาร ด 10 ช ด ต ดต งวงกบพร อมบานประต พ.ว.ซ. ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ชน ดม เกล ด ระบายตอนล าง บานหนาไม น อยกว า 35 มม. เสร มแกน พ.ว.ซ.

7 แบบ ปร.4 หน า 7 ใน 15 หน า ตลอดแนวช นงาน พ.ว.ซ. หนาไม น อยกว า 1.5 มม. ขอบม มบานม ต วก นกระแทกและก นตกขอบบานเป นต วย ครอบในต ว เกล ดเป นร ป ต ว เอ สามารถกล บบานได บานเคล อบเงาก น UV. และป องก นเช อรา พร อมก ญแจล กบ ดและอ ปกรณ ประกอบครบช ด 10 ช ด 2, , , , ต ดต งโถส วมน งราบราดน าเคล อบขาว 10 อ น 1, , , , ต ดต งอ างล างหน าชน ดแขวนผน ง เคล อบขาว พร อมก อกน าสเตนเลส, วาล วป ด - เป ดน าและอ ปกรณ ประกอบครบช ด 10 ช ด 1, , , , ช นวางของเคล อบขาว 10 ช ด , , , ต ดต งกระจกเงาบานพล ก ขนาดไม เล กกว า 14"x22" 10 ช ด , , ต ดต งท วางสบ เคล อบขาวชน ดฝ ง 10 อ น , , , ต ดต งราวแขวนผ าสเตนเลสขนาด 1/2" ยาว 0.60 ม. 10 ช ด , , ตะแกรงกรองฝ นขนาด ศก. 2" 10 อ น ก อกน าบอลวาล วขนาด ศก. 1/2" 10 อ น สายฉ ดชาระสายอ อนขนาด 1/2" พร อมวาล วป ด - เป ดน าและอ ปกรณ ครบช ด 10 ช ด , , , ต ดต งอ างล างจานสเตนเลสขนาด 0.45x1.05 ม. ชน ด 1 บ อ ขนาดบ อ 0.46x0.39x0.145 ม. อ างสะด อแบบม ตะกร ากรองเศษอาหารพร อมขาต ง 10 ช ด 1, , , ต ดต งถ งบาบ ดน าเส ยสาเร จร ปไฟเบอร กลาสชน ดรวมเกรอะ-กรองในถ งเด ยวก น ปร มาณน าเส ยเข า 2.00 ลบ.ม./ว น ชน ดไม เต มอากาศ รวมฐานราก ชน ดตอกเสาเข ม ตามมาตรฐานผ ผล ต (10-14 คน) พร อมเทคอนกร ตร ดปากถ ง 5 ช ด 19, , , , , ถ งเก บน าห นข ดสาเร จร ป ขนาดต าง ๆ ด งน ขนาด 0.28x0.48x0.30 ม. 10 ถ ง , ,500.00

8 แบบ ปร.4 หน า 8 ใน 15 หน า ลาด บ ประเภท รายการ จานวน น บ ราคา จานวนเง น ราคา จานวนเง น รวมเป นเง น เหต ขนาด 0.47x0.72x0.71 ม. รวมงานปร บปร งส ขภ ณฑ 10 ถ ง , , , รายการงานปร บปร งระบบไฟฟ า ร อช ดดวงโคมของเด มท ชาร ด 40 ช ด , , ต ดต งช ดดวงโคม FLUORESCEN ขนาด 1x18 W., 220 V. ชน ดฐานเหล ก เปล อยข วย ดขาหลอดสปร งกดแบบต ดต งเสมอผ วเพดานพร อมอ ปกรณ ครบช ด 10 ช ด , , , ต ดต งช ดดวงโคม FLUORESCEN ขนาด 1x36 W., 220 V. ชน ดฐานเหล ก เปล อยข วย ดขาหลอดสปร งกดแบบต ดต งเสมอผ วเพดาน พร อมอ ปกรณ ครบช ด 30 ช ด , , , ต ดต ง SWITCH ชน ดเด ยว แบบต ดลอยขนาด 15 A., 220 V. พร อมกล อง ครบช ด 40 ช ด , , ต ดต ง PLUG ไฟฟ าแบบค แบบต ดลอยขนาด 15 A., 220 V. พร อมอ ปกรณ ประกอบครบช ด 40 ช ด , , , ต ดต ง LOAD CENTER ชน ดใช ก บไฟฟ า 1 เฟส 2 สาย 240 V. พร อม MAIN CIRCUIT BREAKER ขนาด 2 P./16 A., IC>10 KA., 240 V. 10 ช ด 2, , , , จานวนวงจรย อย 4 วงจร MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P./16 A., IC>5 KA., 240 V. 20 อ น , , MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P./10 A., IC>5 KA., 240 V. 20 อ น , , สายไฟฟ าทองแดงแบบแกนค VAF ขนาดต าง ๆ ด งน สายไฟฟ าขนาด 2x1.5 ตร.มม. 750 V., 700 C 6 ม วน 1, , , สายไฟฟ าขนาด 2x2.5 ตร.มม. 750 V., 700 C 6 ม วน 2, , , สายไฟฟ าขนาด 2x4 ตร.มม. 750 V., 700 C 1 ม วน 2, , ,911.00

9 แบบ ปร.4 หน า 9 ใน 15 หน า ค าอ ปกรณ ย ดตร งและเทปพ นสายไฟฟ า รวมงานปร บปร งระบบไฟฟ า 90 จ ด , , , รายการงานปร บปร งระบบประปา - เปล ยนระบบท อประปาโดยใช อ ปกรณ ด งน ท อ พ ว ซ ศก. 1/2" ช น ท อน , , ข องอ 90 องศา พ ว ซ ศก. 1/2" 60 อ น ข อต อตรงเกล ยวใน พ ว ซ ศก. 1/2" 20 อ น ต ดต งก อกน าบอลล วาล วป ด - เป ดน า ขนาด 1/2" 20 อ น , , , ค าแรงต ดต ง รวมงานปร บปร งระบบประปา 21 จ ด , , , รายการงานปร บปร งทาส ทาส น าพลาสต กภายใน พ นท ประมาณ 697 ตร.ม , , , ทาส น าพลาสต กภายนอก พ นท ประมาณ 328 ตร.ม , , , ทาส น าม น พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งทาส 756 ตร.ม , , , , รายการงานปร บปร งโรงรถ (6.00 X ม.) ท บพ น ค.ส.ล. ของเด มท ชาร ด 210 ตร.ม , , ข ดด นเพ อทาฐานราก 39 ลบ.ม , , ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 0.90X0.90X0.20 ม. เสร มเหล กตะแกรงขนาด Ø 9 มม. ระยะห าง 0.20X0.20 ม. บดอ ดทรายหยาบก นหล มหนา 0.05 ม. คอนกร ตหยาบ ก นหล ม หนา 0.10 ม. 22 ฐาน 1, , ,498.00

10 แบบ ปร.4 หน า 10 ใน 15 หน า เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 X 0.15 X 3.50 ม. เหล กแกนเสาขนาด Ø 12 มม. จานวน 4 เส น เหล กปลอกเสาขนาด Ø 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. 11 ต น 1, , , เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 X 0.15 X 3.30 ม. เหล กแกนเสาขนาด Ø 12 มม. จานวน 4 เส น เหล กปลอกเสาขนาด Ø 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. 11 ต น 1, , , บดอ ดทรายหยาบรองพ นหนา 0.05 ม. เทคอนกร ตหนา 0.10 ม. เสร มเหล ก ตะแกรงเหล ก WIRE MESH ชน ดตารางจต ร ส Ø 4.0 มม. ระยะห าง 0.15X0.15 ม. 210 ตร.ม , , เปล ยนโครงหล งคาเหล ก ม รายระเอ ยดด งน เหล กต วซ ขนาด 100X50X20X3.2 มม. 33 ท อน , , , เหล กต วซ ขนาด 150X50X20X3.2 มม. 11 ท อน , , , ต ดต งกระเบ องลอนค ส ซ เมนต ขนาด 50X120 ซม. หนา 5 มม. พร อมอ ปกรณ ย ดตร ง พ นท ประมาณ 200 ตร.ม , , , ต ดต งกระเบ องลอนค โปร งแสงขนาด 50X120 ซม. หนา 0.5 ซม. พร อม อ ปกรณ ย ดตร ง พ นท ประมาณ 10 ตร.ม , , รายการไฟฟ า ต ดต งช ดดวงโคม FLUORECENT ขนาด 1X18 W. ชน ดฐานเหล ก ข วย ดขาหลอดสปร งกดแบบต ดเสมอผ วเพดานชน ดเปล อย พร อม อ ปกรณ ย ดตร ง 10 ช ด , , , ต ดต ง SWITCH ไฟฟ าชน ดเด ยว แบบต ดลอย ขนาด 15 A. 220 V. พร อมกล องครบช ด 10 ช ด สายไฟฟ า THW. ขนาดต างๆ พร อมอ ปกรณ ต างๆ ด งน สายไฟฟ า THW. ขนาด 1X4 ตร.มม. 750 V. 700 C 1 ม วน 1, , ,505.00

11 แบบ ปร.4 หน า 11 ใน 15 หน า ลาด บ ประเภท รายการ จานวน น บ ราคา จานวนเง น ราคา จานวนเง น รวมเป นเง น เหต สายไฟฟ า THW. ขนาด 1X1.5 ตร.มม. 750 V. 700 C 3 ม วน , , ท อร อยสายไฟฟ า พ ว ซ. ขนาด Ø 1/2" 10 ท อน ข อต อโค ง 900 พ ว ซ. ขนาด Ø 1/2" 20 อ น ค าอ ปกรณ ย ดตร งและเทปพ นสายไฟฟ า 10 จ ด รายการทาส ทาส น าพลาสต กภายนอก พ นท ประมาณ 35 ตร.ม , , , ทาส น าม พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งโรงรถ 105 ตร.ม , , , , รายการงานซ อมปร บปร ง ห องคร วหล งบ าน ( 6.00 X ม. ) - งานฐานราก, โครงสร าง ข ดด น ฐานราก 39 ลบ.ม , , ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 0.70x0.70x0.50 ม. เหล กตะแกรง ขนาด 9 มม. ระยะห าง 0.20x0.20 ม. บดอ ดทรายหยาบก นหล มหนา 0.05 ม. คอนกร ต หยาบก นหล ม หนา 0.10 ม. 22 ฐาน , , เสา ค.ส.ล. สาเร จร ป ขนาด 6"x6"x3.50 ม. เหล กแกนเสา ขนาด 9 มม. จานวน 4 เส น เหล กปลอก ขนาด 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. 11 ต น 1, , , , เสา ค.ส.ล. สาเร จร ป ขนาด 6"x6"x3.00 ม. เหล กแกนเสา ขนาด 9 มม. จานวน 4 เส น เหล กปลอก ขนาด 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. 11 ต น , , , คานคอด น ค.ส.ล. ขนาด 0.15x0.25 ม. เสร มเหล กแกน ขนาด ศก. 9 มม. จานวน 4 เส น เหล กปลอกขนาด 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. รวมยาวประมาณ 125 ม , , , งาน โครงหล งคา เหล ก ร ปต ว ซ เหล ก ขนาด 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 ม. นน.23 กก. 22 ท อน , , ,771.00

12 แบบ ปร.4 หน า 12 ใน 15 หน า ลาด บ ประเภท รายการ จานวน น บ ราคา จานวนเง น ราคา จานวนเง น รวมเป นเง น เหต เหล ก ขนาด 75x45x20x2.3 มม. ยาว 6 ม. นน. 15 กก. 30 ท อน , , , หล งคากระเบ องลอนค ส ซ เมนต หนา 5 มม. ขนาด 50x1.20 ม. 140 ตร.ม , , , หล งคากระเบ องลอนค โปร งแสง 50x1.20 ม. หนา 1.2 มม. 20 แผ น , , เช งชายไม เน อแข ง 1"x8" พร อมไม ป ดลอนไม เน อแข ง 3/4"x6" ยาวประมาณ 50 ม , , , ส งกะส แผ นเร ยบ เบอร 28 ขนาด กว าง 0.40 ม. 38 ม , , ต ดต งฝ าระแนงชายคาไม เน อแข ง 1"x2" ต ห าง1/2" โครงคร าวไม เน อแข ง 1 1/2"x3" ระยะห าง 0.50 ม. พร อมม งก นแมลง พท.ประมาณ 47 ม , , , งานพ น, ผน ง ถมด น บดอ ด 25 ลบ.ม , , , พ นบดอ ด ทรายหยาบรองพ นหนา 0.05 ม. เทคอนกร ตหนา 0.10 ม. เสร ม เหล กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม. ระยะห าง 0.15x0.15 ม. พ นท ประมาณ 147 ตร.ม , , , ป พ นกระเบ อง เคล อบเซราม ค ขนาด 12"x12" พร อมป นทรายรองพ น และว สด ยาแนว พ นท ประมาณ 110 ตร.ม , , , ผน งก ออ ฐซ เมนต บล อค ขนาด 7x19x39 ซม. ฉาบป นเร ยบสองข าง พ นท ประมาณ 85 ตร.ม , , , ผน งก ออ ฐมอญคร งแผ นพร อมฉาบป นเร ยบสองด านพ นท ประมาณ 38 ตร.ม , , , เสาเอ น ค.ส.ล.,ท บหล งเสร มเหล กแกนขนาด ศก. 9 มม. จานวน 2 เส น เหล กปลอกขนาด ศก. 6 มม. ระยะห าง 0.15 ม. รองร บวงกบประต และผน งก ออ ฐ รวมยาวประมาณ 84 ม , , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" ขนาด 1.60x1.10 ม. ( แบ งเป น 2 ช อง ) พร อมบานหน าต างไม เน อแข งขนาด 0.80x1.10 ม. จานวน 2 บาน

13 แบบ ปร.4 หน า 13 ใน 15 หน า กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กกระจกใสหนา 6 มม. พร อมบานพ บว กโก, ม อจ บ, กลอน 10 ช ด 2, , , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" ขนาด 2.40x1.10 ม. ( แบ งเป น 3 ช อง ) พร อมบานหน าต างไม เน อแข งขนาด 0.80x1.10 ม. จานวน 3 บาน กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กกระจกใสหนา 6 มม. พร อมบานพ บว กโก, ม อจ บ, กลอน ( ห องท 1 และห องท 10 ) 2 ช ด 2, , , ต ดต งกระจกฝ าขนาด 60x60 ซม. หนา 5 มม. 20 แผ น , , งานทาส ทาส ก นสน ม 125 ตร.ม , , , ทาส น าม น 110 ตร.ม , , , ทาส น าพลาสต ก ภายนอก,ภายใน 250 ตร.ม , , , งานประปา ประปา เด นท อ พ.ว.ซ. ช น 13.5 ขนาด 1/2 น ว พร อมข อต อ ข องอ และ ข อต อตรงเกล ยวในทองเหล อง สาหร บต ดต งอ ปกรณ ประปา จานวน 3 จ ด 10 ห อง , , ท อ พ.ว.ซ. ช น 13.5 ขนาด 2" 10 ท อน , , ข อต อตรง พ.ว.ซ. ขนาด 2" 10 อ น ท อน าท ง อ างล างจาน ท อ พ.ว.ซ. ช น 8.5 ขนาด 1 1/2" พร อมอ ปกรณ 5 ท อน ท อระบายอากาศ ท อ พ.ว.ซ. ขนาด 1 1/2" พร อมอ ปกรณ 20 ท อน , , ก อกน าบอลล วาล ว 1/2" 20 อ น , , ต ดต งวงกบไม เน อแข ง 2"x4" พร อมบานประต ไม เน อแข งขนาด 0.90x2.00 ม. กรอบบานไม เน อแข งขนาด 1 1/4"x4" ล กฟ กหนา 1/2" พร อมก ญแจล กบ ด และอ ปกรณ ประกอบครบช ด ทาส น าม น 10 ช ด 2, , , ,430.00

14 แบบ ปร.4 หน า 14 ใน 15 หน า - ปร บปร งระบบไฟฟ า ( ระบบม สายกราวด ) ค ทเอาท ขนาด 30 แอมป พร อมกล องพลาสต ก อ ปกรณ ต ดต ง 10 ช ด , , ต ดต งช ดดวงโคม FLUORESCEN ขนาด 1x18 W., 220 V.ชน ดฐานเหล ก เปล อยข วย ดขาหลอดสปร งกดแบบต ดต งเสมอผ วเพดาน พร อมอ ปกรณ ครบช ด 12 ช ด , , , ต ดต งช ดดวงโคม FLUORESCEN ขนาด 1x36 W., 220 V. ชน ดฐานเหล ก เปล อยข วย ดขาหลอดสปร งกดแบบต ดต งเสมอผ วเพดาน พร อมอ ปกรณ ครบช ด 20 ช ด , , , ต ดต ง SWITCH ชน ดเด ยว แบบต ดลอยขนาด 15 A., 220 V. พร อมกล อง ครบช ด 32 ช ด , , ต ดต ง PLUG ไฟฟ าแบบค ม ช องสายด นแบบต ดลอยขนาด 15 A., 220 V. พร อมอ ปกรณ ประกอบครบช ด 30 ช ด , , , สายไฟฟ า THW. ขนาด 1X2.5 ตร.มม. 750 V. 700 C 9 ม วน 1, , , สายไฟฟ า THW. ขนาด 1X1.5 ตร.มม. 750 V. 700 C 4 ม วน , , ท อร อยสายไฟฟ า พ ว ซ. ขนาด Ø 1/2" 40 ท อน , , ข อต อโค ง 900 พ ว ซ. ขนาด Ø 1/2" 40 อ น ค าอ ปกรณ ย ดตร งและเทปพ นสายไฟฟ า 62 จ ด , , งานปร บปร งรางระบายน าหล งบ านและพ นท ซ กล าง รางน า ก ออ ฐมอญคร งแผ นขนาด กว าง 0.25 ม. ล ก 0.20 ม. ด านล าง เทคอนกร ต หนา 0.05 ม. เสร มเหล ก 6 มม ระยะห าง 0.20x0.20 ม. ด านในฉาบป นเร ยบ ความยาวประมาณ 50 ม , ,000.00

15 แบบ ปร.4 หน า 15 ใน 15 หน า พ นบดอ ด ทรายหยาบรองพ นหนา 0.05 ม. เทคอนกร ตหนา 0.10 ม. เสร ม เหล กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม. ระยะห าง 0.15x0.15 ม. พ นท ประมาณ รวมงานปร บปร งห องคร ว รวมค าว สด และค าแรง ข อ 1 50 ตร.ม , , , , ,101, ค า FACTER F รวมเป นเง น 3,937, รวมเป นเง นท งส น 3,937, (ป ดเศษ)

16

17

แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร

แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบ ปร.6 ช อโครงการ/งานก อสร าง โครงการก อสร างอาคารท ทาการช วคราว (อาคารเอนกประสงค ขนาด 20X8 เมตร) สถานท ก อสร าง เร อนจากลางตาก เลขท 18 ม.9 ต.ว งห น อ.เม อง จ.ตาก หน วยงานเจ

More information

แผ นท 1/7 เม อว นท 28 ก มภาพ นธ 2558

แผ นท 1/7 เม อว นท 28 ก มภาพ นธ 2558 แผ นท 1/7 1 อาคารท พ กขยะท าอากาศยานนครพนม 1.1 หมวดงานปร บพ นท และงานด นข ด-ด นถม 1.1.1 งานปร บพ นท 1.00 เหมา 15,000.00 15,000.00 1.1.2 งานข ดด นและกลบค นหล มฐานราก,บ อเกรอะ-บ อซ ม 87.00 ลบ.ม. - - 125.00

More information

ราคาหน วยละ จานวนเง น ราคาหน วยละ จานวนเง น และค าแรง

ราคาหน วยละ จานวนเง น ราคาหน วยละ จานวนเง น และค าแรง แบบ ปร.4 / 1 ลาด บท รายการ 1 งานปร บปร งอาคารแฟลตข าราชการ 4 ช น 1.1 งานร อกระเบ องลอนค เด ม 240.00 ตร.ม. - - 15.00 3,600.00 3,600.00 1.2 ม งหล งคาเหล กร ดลอนส ต ดฉนวน PE 5 mm. 240.00 ตร.ม. 380.00 91,200.00

More information

หน าท 1 รวมค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น

หน าท 1 รวมค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น หน าท 1 สร ปรายการปร มาณงานและราคา งานก อสร าง : อาคารเร ยน 216 ล./55 สถานท ก อสร าง : โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม องตาก จ งหว ดตาก (โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน) ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก

More information

ราคาว สด ส งของ ค าแรงงาน ค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และแรงงาน หมายเหต ปร บปร งห องพ กอาจารย สาขาภาษาต างประเทศ

ราคาว สด ส งของ ค าแรงงาน ค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และแรงงาน หมายเหต ปร บปร งห องพ กอาจารย สาขาภาษาต างประเทศ แบบ ปร.4 แผ นท 1/5 งานสถาป ตยกรรม ปร บปร งห องพ กอาจารย สาขาภาษาต างประเทศ 1 ร อถอนพ ดลมต ดต งเพดาน 2.00 ช ด - - 100.00 200.00 200.00 2 เจาะช องผน งก ออ ฐฉาบป นเพ อต ดต งประต 1 1.00 งาน - - 1,000.00 1,000.00

More information

สร ปค างานก อสร างอาคาร

สร ปค างานก อสร างอาคาร สถานท ก อสร าง โรงเร ยนบด นทรเดชา (ส งห ส งหเสน ) สม ทรปราการ ส งก ด สพฐ. หน วยงานโรงเร ยนบด นทรเดชา (ส งห ส งหเสน ) สม ทรปราการ แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ท งหมด และ Factor F ท แนบ ม จ านวน 19 แผ น ประมาณราคา

More information

QuaST57012 อาคารเร ยน 318 ล._55 - ก สร ปราคาค างานก อสร างอาคาร งานก อสร าง อาคารเร ยน 318 ล./55 - ก

QuaST57012 อาคารเร ยน 318 ล._55 - ก สร ปราคาค างานก อสร างอาคาร งานก อสร าง อาคารเร ยน 318 ล./55 - ก QuaST57012 อาคารเร ยน 318 ล._55 - ก สร ปราคาค างานก อสร างอาคาร งานก อสร าง อาคารเร ยน 318 ล./55 - ก แบบ ปร.6 สถานท ก อสร าง โรงเร ยนบ านหนองแสง ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน จ งหว ด อ บลราฃธาน

More information

ใบงาน ช องาน แจก น เทคน คพ นฐานว ทยาล ยเทคน คอ บลราชธาน

ใบงาน ช องาน แจก น เทคน คพ นฐานว ทยาล ยเทคน คอ บลราชธาน รห ส 1/5 จ ดประสงค 1. ข ดผ วด บท กด าน 2. ใช เวอร เน ยร ไฮเกจข ดหมายงานได 3. ตอกร างแบบได 1 1 เหล กต วย 1 ½ (38)-/-3 (75)-/-5 เหล กร ดต วย จานวน ช นท รายการ ขนาด ว สด หมายเลขแบบ เคร องม อและอ ปกรณ 4.ค

More information

ลาด บท รายการ จานวน หน วย ค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และแรงงาน สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น

ลาด บท รายการ จานวน หน วย ค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และแรงงาน สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น สร ปรายการ ปร มาณงาน และราคา สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น กล มงานท 1 1 งานโครงสร างว ศวกรรม รวม 1,562,989.60 370,169.21 1,933,158.81 2 งานสถาป ตยกรรม รวม 710,852.00 341,570.00 1,052,422.00 3 งานระบบส ขาภ

More information

แบบ ปร.6 แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร

แบบ ปร.6 แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบ ปร.6 หน วยงานเจ าของโครงการ/งานก อสร าง มหาว ทยาล ยขอนแก น แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ท แนบ ม จ านวน 7 หน า ค านวณราคากลางเม อว นท หน วย : บาท ล าด บท รายการ ค าก อสร าง 1

More information

รายการประมาณราคา ป งบประมาณ 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

รายการประมาณราคา ป งบประมาณ 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน รายการประมาณราคา ป งบประมาณ 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ รายการ หน า ส วนท 1 ค างานต นท น ก. กล มงานท 1 A. 1. งานโครงสร างว ศวกรรม A1. 1.1 งานข ดด น 1 A2. 1.2 งานเสาเข ม 2 6 A3. 1.3

More information

1. ช อโครงการ ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร หน วยงานเจ าของโครงการ สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย

1. ช อโครงการ ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร หน วยงานเจ าของโครงการ สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและราคากลางในงานจ างก อสร าง 1. ช อโครงการ ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร หน วยงานเจ าของโครงการ สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย 2. วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร

More information

แบบสร ปราคากลางงานก อลร างอาคาร

แบบสร ปราคากลางงานก อลร างอาคาร แบบสร ปราคากลางงานก อลร างอาคาร ทอโครงการ/งานก อสร าง อาคารเร ยนรวม สถานทก อสร าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ แบบเลขท - แบบ ปร.4 และ ปร.ธ ทแนบ ม จำนวน 2 ช ด คำนวณราคากลาง เม อว นท 13 เด อน ต ลาคม แบบ ปร.ธ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แผนการสอนท 4 หน วยท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ส ปดาห ท 4 ช อหน วย งานโครงสร างคอนเกร ตเสร มเหล ก จานวน 2 คาบ

แผนการสอนท 4 หน วยท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ส ปดาห ท 4 ช อหน วย งานโครงสร างคอนเกร ตเสร มเหล ก จานวน 2 คาบ แผนการสอนท 4 หน วยท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ส ปดาห ท 4 ช อหน วย งานโครงสร างคอนเกร ตเสร มเหล ก จานวน 2 คาบ 1.สาระสาค ญ บ านพ กอาศ ยโดยท วไปน นประกอบด วยส วนของโครงสร างหล กๆ ได แก ฐานราก เสา คาน

More information

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป 1 จ ดซ อก ฬาแขนส น สก นเคร องหมายองค การ 83,200.- บาท ตกลงราคา หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด บร หารส วนตาบลช ยจ มพล ด านหน าอกซ ายของ โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการ ปร บปร งอาคารสถานท สนองกลย ทธ สร าง/พ ฒนามาตรการส งเสร มค ณภาพสถานศ กษา สนองมาตรฐานท 7,10, และ11 ฝ ายงาน อน บาล กล มงาน

โครงการ ปร บปร งอาคารสถานท สนองกลย ทธ สร าง/พ ฒนามาตรการส งเสร มค ณภาพสถานศ กษา สนองมาตรฐานท 7,10, และ11 ฝ ายงาน อน บาล กล มงาน โครงการ ปร บปร งอาคารสถานท สนองกลย ทธ สร าง/พ ฒนามาตรการส งเสร มค ณภาพสถานศ กษา สนองมาตรฐานท 7,10, และ11 ฝ ายงาน อน บาล กล มงาน อน บาล หน วยงานท ร บผ ดชอบ โรงเร ยนบ านดอยช าง ผ ร บผ ดชอบโครงการ แสงทะรา

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร

แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบ ปร.4, ปร.4(พ) และ ปร.5 ท แนบ ม จานวน 5 แผ น คานวณราคากลาง เม อว นท 29 เด อน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แบบ ปร.6 แผ นท 1 ลาด บท รายการ ค างานก อสร าง 1 หมวดงานพรรณพ ชต างๆ 2,628,487.27

More information

,886,500 3 งานคร ภ ณฑ จ ดซ อ

,886,500 3 งานคร ภ ณฑ จ ดซ อ รายการประมาณการค าก อสร าง อาคารส าน กงาน 4 ช นและผ งบร เวณ สถานท ก อสร าง จ งหว ดนครปฐม แบบเลขท รายการเลขท งานเจ าของโครงการ ล าด บท สร ป รายการ รวมค าก อสร าง เป นเง น/บาท 1 งานอาคารส าน กงาน 4 ช น 23,409,500

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ว ตถ ประสงค /เป าหมาย ก จกรรม/ข นตอนการดาเน นงาน

ว ตถ ประสงค /เป าหมาย ก จกรรม/ข นตอนการดาเน นงาน ลาด บท 08 งาน อาคารสถานท ฝ าย บร หารท วไป ตอบสนองแผนพ ฒนาโรงเร ยน: พ นธก จข อท 3 ย ทธศาสตร ข อท 15 เป าหมายข อท 9 ตอบสนองมาตรฐาน สมศ. (รอบ 3) : เกณฑ ท ต วบ งช 17 ตอบสนองมาตรฐานการศ กษา (สอศ.+สมศ.): มาตรฐานท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป

ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป 1 2 ความหมายของการประมาณราคา การประมาณราคาม ความหมายในต วเองอย แล วค อ ไม ใช ราคาท แท จร งหร อถ กต องตรงก บราคา ของค าก อสร างจร ง เป นเพ ยงราคาโดยประมาณ หร

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ร างขอบเขตงาน : TOR) การประม ลงานก อสร างอาคารเอนกประสงค และบร หารงานกลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

ร างขอบเขตงาน : TOR) การประม ลงานก อสร างอาคารเอนกประสงค และบร หารงานกลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การประม ลงานก อสร างอาคารเอนกประสงค และบร หารงานกลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ************************************** ๑. ความเป นมา จากการแบ งโครงสร างการบร หารและการปร

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก ช อเร อง พ ฒนาระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เจ าของผลงาน นางสาวปาจร ย พละเจร ญ หล กการและเหต ผล การพ ฒนาการระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากความต องการท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก น บทท 15 เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก

ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก น บทท 15 เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก ข อสอบเข า ม.ขอนแก น เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก เร ยบเร ยงโดยนายบ ญเก ด ยศร งเร อง 21 ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก น บทท 15 เร อง ไฟฟ าและแม เหล ก 1. (มข.50) น าอ เล กตรอนต วหน งไปวางน งไว ในสนามแม เหล กสม าเสมอ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

รายละเอ ยดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ ายอาคารสถานท ป การศ กษา 2555 ต งแต เด อน พฤษภาคม - ก นยายน 2555

รายละเอ ยดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ ายอาคารสถานท ป การศ กษา 2555 ต งแต เด อน พฤษภาคม - ก นยายน 2555 1 ฝ ายอาคารสถานท 8-01 งานบร หารฝ ายอาคารสถานท 35,000.00 35,000.00-11,320.92 23,679.08 32.35% 8-02 งานอบรมพ ฒนาบ คลากร 30,000.00 30,000.00-6,000.00 24,000.00 20.00% 8-03 งานพ ฒนาฝ ม อแรงงานพน กงาน 35,000.00

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

รายละเอ ยดและข อกาหนดการจ ดจ างงานปร บปร งซ อมแซมห องช ดสาน กงาน จานวน 2 ย น ต โครงการศร วรา ออฟฟ ต คอนโด

รายละเอ ยดและข อกาหนดการจ ดจ างงานปร บปร งซ อมแซมห องช ดสาน กงาน จานวน 2 ย น ต โครงการศร วรา ออฟฟ ต คอนโด รายละเอ ยดและข อกาหนดการจ ดจ างงานปร บปร งซ อมแซมห องช ดสาน กงาน จานวน 2 ย น ต โครงการศร วรา ออฟฟ ต คอนโด ด วย บร ษ ทบร หารส นทร พย กร งเทพพาณ ชย จ าก ด (BAM) จะด าเน นการพ ฒนาห องช ดส าน กงานโครงการศร

More information

รอยต อในงานอาคาร A ถ ง Z

รอยต อในงานอาคาร A ถ ง Z รอยต อในงานอาคาร A ถ ง Z รอยต อเผ อการขยายต วค ออะไร รอยต อเผ อการขยายต ว ค อ พ นท ว าง พ นท เป ด ของว สด ท กชน ด ซ งเป นพ นท ระหว างงานท แบ งออกเป นสองส วน ใช ได ก บท กระด บความส ง ช วยให แต ละ องค ประกอบเคล

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

3. ค ณสมบ ต ของผ ประสงค จะเสนอราคา

3. ค ณสมบ ต ของผ ประสงค จะเสนอราคา (ร าง) ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) โครงการก อสร างอาคารท ท าการและส งก อสร าง ส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดมหาสารคาม ---------------------------------------- 1. ความเป นมา ป

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ

ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ 1 ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ ว ทยาล ยได จ ดเตร ยม สถานท อาคารเร ยน สภาพแวดล อม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

ค ม อการจ ดการองค ความร

ค ม อการจ ดการองค ความร ค ม อการจ ดการองค ความร การพ มพ หน งส อราชการ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการความร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดหนองบ วลาภ ป การศ กษา ๒๕๕5 1 การพ มพ หน งส อราชการด วยโปรแกรม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ระบบบ นท กเวลาด วยลายน วม อ -ENROLL OFFICE- บร ษ ท แวค ร เส ร ช จ าก ด โทร. 025381038, 025399352, 025303809 Fax. 025383098 E-mail : sales@wacinfotech.com www.wacinfotech.com

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การต อลงด น ค อการใช สายด นเป นต วน า ท าให เก ดการถ ายเทประจ ไฟฟ า ระหว างว ตถ ก บพ นด น และม ผลท าให ว ตถ น นม ศ กย ไฟฟ าเท าก บด น

การต อลงด น ค อการใช สายด นเป นต วน า ท าให เก ดการถ ายเทประจ ไฟฟ า ระหว างว ตถ ก บพ นด น และม ผลท าให ว ตถ น นม ศ กย ไฟฟ าเท าก บด น สายด น ค อ สายไฟเส นท ม ไว เพ อความปลอดภ ยต อการใช ไฟฟ า โดยจะต อ เข าก บว ตถ หร อส วนโครงภายนอกของเคร อง ไฟฟ า เพ อให ม ศ กย ไฟฟ าเท าก บ พ นด น การต อลงด น ค อการใช สายด นเป นต วน า ท าให เก ดการถ ายเทประจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

Thailand Voluntary Emission Reduction T-VER-METH-EE-02 Version 01

Thailand Voluntary Emission Reduction T-VER-METH-EE-02 Version 01 หน า 1 ภาคผนวก ข. ประกาศคณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก ว าด วยระเบ ยบว ธ การลดก าซเร อนกระจกภาคสม ครใจ พ.ศ. 2556 ท 1/2556 T-VER-METH-EE-02 ระเบ ยบว ธ การลดก าซเร อนกระจกภาคสม ครใจ สาหร บ การต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เกณฑ การให คะแนนการแข งข นท กษะว ชาช พท กษะ การสารวจเพ อการก อสร าง

เกณฑ การให คะแนนการแข งข นท กษะว ชาช พท กษะ การสารวจเพ อการก อสร าง การแข งข นท กษะว ชาช พ ท งส น 400 คะแนน 1. งานร งว ดวงรอบ (100 คะแนน) ควรปร บปร ง พอใช ปานกลาง ด ด มาก 1. กาหนดหม ดวงรอบได เหมาะสมก บพ นท (10 คะแนน) 2 4 6 8 10 2. การบ นท กข อม ลลงสม ดสนามได เหมาะสม (15

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information