สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

Size: px
Start display at page:

Download "- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ..."

Transcription

1 บ นท ก สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย 3 งานยานพาหนะ 3 งานพ สด 3 งานประชาส มพ นธ 4 งานน ต การ 4 งานสว สด การและหารายได 4 งานตรวจสอบภายใน 4 กองนโยบายและแผน 4 หอพ กอ ทอง 5 กองบร การการศ กษา 5 ศ นย อ ดมศ กษาอ างทอง 5 กองพ ฒนาน กศ กษา 6 สภามหาว ทยาล ย 6 งานร กษาความปลอดภ ย (รปภ.) 6 สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 7 สถาบ นอย ธยาศ กษา 7 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 8 สาน กงานผ อานวยการ (อาคารบรรณราชนคร นทร ) 8 สาน กงานไอท (อาคาร 100 ป ) 9

2 สารบ ญ - ข - บ นท ก หน วยงาน หน า คณะคร ศาสตร 10 ศ นย การศ กษาพ เศษ 10 โรงเร ยนสาธ ตม ธยม 11 โรงเร ยนประถมสาธ ต 12 โรงเร ยนสาธ ตปฐมว ย 12 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 13 ศ นย ภาษาและการจ ดการเร ยนร ด วยตนเอง (Ellis) อาคาร 100 ป 13 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 14 ศ นย ศ กษาดาราศาสตร 14 คณะว ทยาการจ ดการ 15 ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จ (อาคารสวนหลวง) 15 ศ นย หน งส อ 15 สาน กงานคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา 16 บ คลากรสายว ชาการ 16 คณะคร ศาสตร 16 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 18 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 21 คณะว ทยาการจ ดการ 24 หมายเหต. ส ฟ า = ใช เคร องร วมก น (ม มากกว า 1 เบอร ) *xxxx = ไม ม เคร อง

3 บ นท ก ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อธ การบด ดร.เกษม บาร งเวช รองอธ การบด ฝ ายบร หาร รศ.ดร.นพวรรณ ธ ระพ นธ เจร ญ ฝ ายก จการน กศ กษา รศ.ไพฑ รย สม ครก จ ฝ ายว ชาการ ผศ.ดร.อด ศร ภ สาระ ฝ ายนโยบายและแผน ผศ.ดร.จ นทร เพ ญ คล ายม ข ฝ ายก จการพ เศษและกฎหมาย อ.ธาตร มห นตร ตน ผ ช วยอธ การบด ฝ ายอาคารสถานท ภ ม สถาป ตย และส ทธ ประโยชน ของบ คลากร อ.ส ท ศน อ ทอง ฝ ายประก นค ณภาพ ผศ.บ ญไท เจร ญผล 1012 ฝ ายบร การว ชาการ และสหก จศ กษา ดร.ก ต มา ทามาล 1013 สาน กงานอธ การบด ผอ. สาน กงานอธ การบด ค ณล กขณา เตชวงษ ,1000 เลขาน การ อธ การบด ค ณว รวรรณ แตงทอง เลขาน การ รองอธ การบด ค ณก ลยาณ ฐ ก ลยาศ ลป น 1022 ห องประช ม ห องประช ม ห องประช ม Waroom *1032 ห องประช ม หอประช มใหญ มหาว ทยาล ยฯ 1034 ห องประช ม อย ธยา-อาเซ ยน 1035 ห องประช ม อย ธยา-ฮอล นดา *1036 ห องประช ม อย ธยา-โปรต เกส 1037 ห องจ ดอาหารว าง 1038 ห องควบค มการประช ม (Control Room) 1039

4 บ านพ กอธ การบด , กองกลาง ผอ.กองกลาง (กก.) ค ณส นทร โพธ ก ล 1101 งานบร หารงานท วไป ห วหน างาน ค ณก ญญา ก ศลส ง 1111 ค ณนพร ตน โมธ นา 1112 ค ณว ระวรรณ ภ สากล 1113 ค ณพรเทวา ส นท ด 1114 งานบร หารงานบ คคล ห วหน างาน ค ณมาล ยร ก สระทองพล 1121 ค ณจ ดาภา จ นดาร งร นต 1122 ค ณทรงธรรม ร งอร ณ 1123 ค ณนภาพรรณ รวมทร พย 1124 ค ณช ต มา ส ขสว สด 1125 ค ณก รต กาญจน น ยมศ ลป ช ย 1126 ค ณสราว ธ คาส ตย 1127 ค ณขน ษฐา จาแนกย ทธ 1128 งานการเง นและบ ญช , ห วหน างาน ค ณพรสวรรค คล ายก น 1151 ค ณส ภาพร จอนเจ ก 1152 ค ณเพชรา เทพอาษา 1153 ค ณด เรก กองชนะ 1154 ค ณอร ณศร ภาคส ข 1155

5 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาการจ ดการ ค ณพ ชร ร งจาร ส 1156 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.ส ร พร อ นทสนธ 8411 ค ณเกศน ย ช มพ มาย 1157 อ.ว รพล น อยคล าย 8412 ค ณอรอ มา ช เพ ชร 1158 อ.ชเนตต จาต รนต ร ศม 8413 ค ณร ชดา วงศ ณศร 1159 อ.ธราธร ศร ว ไลย 8414 ค ณเสาวน ย ย วเร องศร 1160 อ.ช มพล พ ชพ นธ ไพศาล 8415 อ.ส ฑามาศ ตร มงคล 8416 งานอาคารสถานท และสถาป ตย ดร.ภ ทรน นท ส รชาตร 8417 ห วหน างาน(ร กษาการแทน) ว าท ร อยตร หญ งร ตต ยา พาว น ย 1171,1201 อ.อรกช เก จพ ร ฬห 8418 ค ณชาญช ย จ ตร ช 1172 อ.พ เชษฐ เนตรสว าง 8419 ค ณน ร นดร ภาคส ข 1173 ดร.อารมณ เอ ยมประเสร ฐ 8420 ค ณพ ช ย มหรรณพ 1174 ดร.แสงจ ตต ไต แสง 8421 ค ณสนธยา คะชาทอง 1175 อ.ปฐมพงษ พ มพฤกษ 8422 ค ณส ทธ โชต เช าวงศ พาณ ชย 1176 อ.ฉ ตรช ย น ยะบ ญ 8423 ค ณจ ตรตรา มาทอง 1177 อ.เมธาร ตน จ นตะน 8424 ค ณทรงก จ การ ซอ 1178 อ.ศศ ธร ปานทอง 8425 ค ณอภ ว ชญ ราศร 1179 อ.นภ สน นท ทองอ นทร 8426 อ.ส ดาร ตน เกล ยงสอาด 8427 งานยานพาหนะ อ.ส น นาถ ว ระสว สด 8428 ห วหน างาน ค ณเดชา เจร ญวาน ช 1191 อ.วรปภา มหาสาราญ 8429 ค ณโสภ ศ เวร น ต 1192 อ.เอกพล ว งวอน 8437 อ.มร ต กล ดเจร ญ 8442 งานพ สด , ห วหน างาน ว าท ร อยตร หญ งร ตต ยา พาว น ย 1201 ค ณส นทนา แสงสว าง 1202 ค ณศร ว ชชญาน บร ส ทธ ธรรม 1203 ค ณท ศน ย ดารงส ก จ 1204 ค ณวรรณ ภา ใจด 1205 ค ณวราภรณ น ชภ 1206

6 งานประชาส มพ นธ , 1300 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาการจ ดการ ห วหน างาน ค ณสมชาย ส นทรว ทย 1301 ข าราชการ ผศ.นาตยา เกต สมบ รณ 8102 ค ณพงศ ศ ร ศร เต ยเพ ชร 1302 ผศ.ปราณ ต นประย ร 8103 ค ณสาเร ง ภาคธรรม * *1304 อ.มณฑ รา ช มวรานนท 8105 ค ณส ชาต ส พรรณม 1305 อ.ร งเร อง ทองศร 8106 ค ณสมฤด ส ขเภร *8107 อ.วน ดา อ นทรล กษณ 8108 งานน ต การ 1320 ผศ.ว นทนา เนาว ว น 8109 ค ณศราร ตา บ ญฤทธ 1321 รศ.ว นทน ย แสนภ กด 8110 ค ณศ ขร นทร ส วรรณท ศน 1322 ดร.ศานต เล กมณ 5501,8111 ผศ.ส มนา พ ลผล 8112 งานสว สด การและหารายได ,1100 อ.เสาวล กษณ ชาต ศร ส มพ นธ 8113 ห วหน างาน ค ณส นทร โพธ ก ล 1331,1101 อ.น นทน ธ ส วอ นทร 8114 ค ณน ชจร เภาเพ ม 1332 อ.ภาว น ย ธนาอนว ช 8115 เจษฎา ทองธาน 1333 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.สมเก ยรต แดงเจร ญ 8398 อ.จ นจ รา ด เล ศ 8399 งานตรวจสอบภายใน อ.ศร ญญา ว ส ทธ ศาลวงศ 8400 ห วหน างาน รอสรรหา 1401 อ.ฤด เสร มชย ต 8401 ค ณอน ชา ด เปรม 1412 อ.อ จฉรา หล อตระก ล 8402 ค ณปว ณา ส ดลาภา 1413 อ.พรรษวรรณ ส ขสมว ฒน 8403 อ.ภ ทราพร จ นตะน 8404 กองนโยบายและแผน , อ.ช ต มา น มนวล 8405 ผอ.กองนโยบายและแผน ค ณเพล นตา โมสก ล 1501 อ.ประพ นธ แสงทองด 8406 งานบร หารงานท วไป ค ณท ศน วรรณ เคร อวงษ จ นทร 1511 อ.อภ ชาต พานส วรรณ 8407 งานแผนงานและงบประมาณ ค ณส ร ก ล ส ร พรก ลทร พย 1521 อ.เพ ญนภา หว งท ชอบ 8408 ค ณน นท นภ ส เอ ยมส ทธ พรก ล 1522 อ.ส ราร กษ เหม อนศาสตร 8409 ค ณไอศ นย จ ตกระแส 1523 อ.สว ตา อย ส ขข 8410

7 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย งานต ดตามและประเม นผล ค ณปาณ สรา ผด งร ตน 1531 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.อ มม นดา ไชยกาญจน 8386 ค ณธ ญกร ส มมาน ช 1532 อ.ขว ญศ ร ทองพ น 8387 งานสถ ต การศ กษาและสารสนเทศ ค ณอมรร ตน อมรนาถ 1541 อ.ร งร ตน สมานหม 8388 งานประก นค ณภาพ ค ณเบญจล กษณ ช ดชาญช ย 1551 อ.ส ภาว ณ แสนทว ส ข 8389 ค ณเด อนเพ ญ สนแย ม 1552 อ.ปท ตตา นาควงษ 8390 ค ณน นทนา สมบ รณ 1553 อ.ช อเพชร จาป 8391 ค ณว ภา การภ กด 1554 อ.ว ชร วรรณ ห ร ญพลาว สถ 8392 งานว เทศส มพ นธ ค ณอร สสา อารอม น 1561 อ.ศ รประภา ด ประด ษฐ 8393 เคร อข าย สมศ. รศ.ว นทน ย แสนภ กด 1571 ดร.ประด น นท เอ ยมสะอาด 8394 รศ.บ ปผา แสวงผล 1572 อ.ก นยาล กษณ โพธ ดง 8395 ค ณธน ญญา ผลอ นทร 1573 อ.ส น นทา คะเนนอก 8396 อ.จ นดาวรรณ ธรรมปร ชา 8397 หอพ กอ ทอง , *1600 Prof.Dr.Norikasu Osumi 8430 ค ณกาญจนา จ นตนา *1601 อ.ภ ทธวด โตปรางกอบส น 8432 อ ทองแพลส (ช มชนน าอย ) *1602 ดร.ชลธ ชา แก วอน ช ต 8434 อ.อภ ว ฒน แก วทอง 8435 กองบร การการศ กษา , ดร.พ ทยา ใจดา 8443 ผอ.กองบร การการศ กษา ค ณล กขณา เตชวงษ 1701 ดร.อภ รยา เทพส คนธ 8449 งานบร หารงานท วไป ค ณน ตยา แสงมะฮะหม ด 1712 อ.พชฎ นรส งห 8452 งานหล กส ตรและแผนการเร ยน ค ณส จ ตรา เจร ญไทย 1722 ค ณส ภ ทรสร ข มทอง 1723 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาการจ ดการ ค ณบ ณฑ ตา สอนด 1724 ข าราชการ อ.ก นท มา ม งประเสร ฐ 8096 งานทะเบ ยนและประมวลผล ค ณย วนาร ฉ มพาล 1732 อ.ก นยาร ตน โกมโลทก 8097 รอสรรหา 1733 ดร.ก ต มา ทามาล 8098 ค ณภ สน น นท จ ยะพ นธ 1734 อ.ณ ฏฐ พล จงพ ท กษ สก ล 8099 ค ณว ภา ทองทา 1735 รศ.จ ตต มา อ ครธ ต พงศ 8100 ค ณช นษา ก งศ กด 1736 ผศ.ดวงร ตน โพธ เง น 8101

8 ศ นย อ ดมศ กษาอ างทอง , บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ข าราชการ ดร.ว รภ ทร ภ ทรก ล 5004,8088 กองพ ฒนาน กศ กษา , ผศ.ศาน ต สว สด กาญจน 8089 ผอ.กองพ ฒนาน กศ กษา ค ณสารภ พ ลศ ร 1801 ผศ.ศ ร ร ตน ศ ร พรว ศาล 8090 กล มงานบร หารงานท วไป ค ณกมลท พย เถ ยนม ตรภาพ 1812 ดร.ศ กรวรรณ แซ อ ง 8091 กล มงานบร การและสว สด การน กศ กษา ค ณส ปราณ ส ทธ ก ล 1822 รศ.สาย นต เฤกษ 8092 ค ณบ ณยาพร บ ญเก ยรต 1823 ดร. ส จ ตก ลยา มฤคร ฐอ นแปลง 8093 ค ณอน ว ตต ปร ยาส ร วรก ล * *1825 ผศ.อร าม ชนะโชต 8095 ค ณอรน ช เจ ยมพงษ (ห องพยาบาล) 1826 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.จ นทร เพ ญ มะล พ นธ 8367 ค ณก ตต ร ตน บ ญล า 1832 อ.ช ต มา แก วกระจาย 8368 กล มงานพ ฒนาน กศ กษา ค ณส ทธ พงษ พงษ ส ข 1841 อ.ชะกาแก ว ส ดส ช ง 8369 ค ณพรศ กด ทร พย สมบ ต 1842 อ.ธ รพล ทร พย บ ญ 8370 กล มงานก จกรรมและก ฬา ค ณเก ยรต ศ กด เจร ญใจ 1851 อ.นพา กบคา 8371 ค ณส ทธา ฉ มท วม 1852 อ.น นทวรรณ ฉว วรรณ 8372 อ.ส ภาร ตน ช ยก ตต ภรณ 8373 สภามหาว ทยาล ย อ.พ ชร ส นธ นาวา 8374 นายกสภามหาว ทยาล ยฯ ศ.ดร.ศ ภมาศ พน ชศ กด พ ฒนา 1901 อ.เล ศชาย สถ ตย พนาวงศ 8375 ห วหน า สาน กงาน ค ณกาญจน พ ชญา ภ ญญา 1911 อ.สมปรารถนา ส ขเกษม 8376 ค ณป ยะน ช แสงมะฮะหม ด 1912 อ.สาโรช ป ร ส งคหะ 8377 ค ณนงคราญ ป นแก ว 1913 อ.ส ร วรรณ สม ทธ อาภรณ 8378 ค ณจ ราพร จานงทรง 1914 อ.ส ชดา ยงย น 8379 อ.ส ท ศน อ ทอง 8380 งานร กษาความปลอดภ ย (รปภ.) 1991 อ.ส ภาพร ณ หนองคาย 8381 อ.ส วรรณ อาจคงหาญ 8382 อ.อธ บ โพทอง 8383 อ.อภ ช ต กระจ างเย า 8384 อ.ว ป ศย กร คล ายเกต 8385

9 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา , ข าราชการ อ.จาลอง ศร สง า 8061 ผอ.สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ผศ.ดร.ช ส ทธ ประด บเพ ชร 2101 ผศ.จ นดา น ยผ องศร 8062 รองงานบร หารท วไป ดร.ส จ ตก ลยา มฤคร ฐอ นแปลง 2102 อ.จ รศ กด ช มวรานนท 8063 รองงานบร หารงานว จ ย ผศ. เล ศชาย สถ ตพนาวงศ 2103 อ.จ ฑามาศ ศ ภนคร 8064 รองงานบร หารงานบร การว ชาการ ดร. กมลวรรณ วรรณธน ง 2104 อ.เจร ญ จ นทร ทาโล 8065 ห วหน า สาน กงานผ อานวยการ ค ณเกษรา ศร ว เช ยร 2111 ผศ.ช ชฎาพร องอาจ 8066 งานบร หารงานท วไป ค ณส ธ รา ม ลด 2122 อ.ช ยพฤกษ ช ดา 8067 ค ณพ มประภา พลร กษ 2123 ผศ.ดร. ช ส ทธ ประด บเพ ชร 8068 ค ณศร นยา โพธ นอก 2124 ผศ.ชาญณรงค น อยบางยาง 8069 ค ณว ภาดา มะล ว ลย 2125 อ.ธราภรณ สถาป ตานนท 8070 ค ณว ไลวรรณ ส งฤทธ 2126,2100 รศ.ดร.นพวรรณ ธ ระพ นธ เจร ญ 8071 ค ณอ จฉรา วงษ หา 2127 อ.นฤนาท จ นกล า 8072 ค ณส น ย ชวนประสงค 2128 ดร.น ตยา พรหมวน ช 8073 *8074 สถาบ นอย ธยาศ กษา , ผศ.ดร.บ ญล า ส นทร 8075 ผอ.สถาบ นอย ธยาศ กษา ดร.จงกล เฮงส วรรณ 2301 ผศ.ป ยธ ดา ส ดเสนาะ 8076 รอง ฝ ายบร หารงาน อ.ก นยาร ตน โกมโลทก 2302 ผศ.พวงชมพ หงษ ช ย 8077 รอง ฝ ายบร ว ชาการ และฝ ายส งเสร มว ชาการ อ.ส ร นทร ศร ส งข งาม 2303 ผศ.พ เชษฐ ศร ส งข งาม 8078 รอง ฝ ายอน ร กษ สงเสร ม เผยแพร ศ ลปะว ฒนธรรม อ.อ มาภรณ กล าหาญ 2304 รศ.ไพฑ รย สม ครก จ 8079 ห วหน า สาน กงานผ อานวยการ ค ณณ ฐฐ ญา แก วแหวน 2311 ดร.ภควด ส ขอน นต 8080 ค ณประภาพร อ ฐประภา 2322 ดร.ภ ทท รา หอมหวล 8081 ค ณสายร ง กล าเพชร 2323 อ.ย พ น พวกยะ 8082 ค ณอาย ว ฒน ค าผล 2324 อ.รงรอง แรมส เยอ 8083 ค ณศร ส วรรณ ช วยโสภา 2325 ผศ.วช รา ป ชตร ร ตน 8084 ค ณพ ทร แตงพ นธ 2326 รศ.วราภรณ ส ขส ชะโน 8085 ค ณป ทพงษ ช นบ ญ 2327 ผศ.ว มล ก ตต ร กษ ป ญญา 8086 ค ณสาธ ยา ลายพ ก น 2328 ผศ.ดร.ว มลพรรณ ร งพรหม 8087

10 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ บ คลากรสายว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สาน กงานผ อานวยการ (ห องสม ด) , พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.ร ตนช ย ปร ชาพงศ ก จ 8353 ผอ.สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ผศ.ธน บ ญญาน ว ตร 2501 อ.เด นเด อน เล ศทยาก ล 8354 รอง ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ผศ.ชาญณรงค น อยบางยาง 2502 Mr. Andrew Doyle Valls 8355 รอง ฝ ายบร หาร อ.ท ศน ทองมาก 2503 Mr. Barry Neil Dalton 8356 รอง ฝ ายว ทยบร การ ผศ.ดร.น ป เอมร ฐ 2504 Mr. David Allen Young 8357 ห วหน า สาน กงานผ อานวยการ ค ณน นทนา แย มบ 2511 Mrs. Lesley Julia Owen 8358 งานบร หารงานท วไป ค ณรสส คนธ คาสอน 2521,2500 Mr. Navadet Yongsawai 8359 ค ณอภ รม หอมมาก 2522 อ.วรางคณา ป ญญาม 8360 ค ณก ลยา จ นทร โชต 2523 Miss Zang Jing 8361 งานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ค ณละเอ ยด รามค ณ 2531 อ.อ สระพงศ ผางสระน อย 8362 ค ณเมตตา ส งข ทอง 2532 อ.อภ ชาต พงษ เกษม 8363 ค ณศ ร ร ตน โพธ ภ รมย 2533 Mr. John edusards 8364 งานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ค ณนภาร ตน พ มพฤกษ 2534 อ.ก ตต ธเนศ ว รวรรธน โชต 8365 ค ณน ยนา เพ ยงคงทอง 2535 อ.กาพล จาปาพ นธ 8366 ค ณต อศ กด พย งหอมส นทธ 2536 อ.ชน กานต ผลเจร ญ 8433 ค ณพรท พย เดชรอด 2537 อ.ส รศ กด ศร ธรรมก ล 8436 ค ณย ธ ดา เข มป ญญา 2538 อ.น ร นด บ นธว ธ 8440 ค ณพ ชราภรณ ต อดอก 2539 อ.ก มปนาท บ วเจร ญ 8445 งานบร การทร พยากรสารสนเทศ ค ณอรรถส ทธ ก จท พ ง 2551 ธ ดาร ตน ภ ม ว ฒนะ 8450 ค ณสมชาย เพ ญส ข 2552 อ.ส ว ฒช ย คชเพต 8451 งานบร การทร พยากรสารสนเทศ ค ณจ รท ปต น อยด 2553 ค ณสาย นต ช ตถ ง 2554 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ค ณสมยศ เฉลยมณ 2555 ข าราชการ ผศ.กรองท พย เน ยมถนอม 8056 ค ณน ท ศน รสโอชา 2556 อ.กฤษณะ ก นอ า 8057 ค ณสมใจ จ นทร ส งห 2557 อ.เกตน ณน ภา ว นช ย 8058 ค ณย พ น ก จท พ ง 2558 ดร.คงศ กด ป ตตาฤทธ 8059 สวท.บร การร บฝากของ 2559 ผศ.คมศ กด หาดข นทด 8060

11 บ คลากรสายว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานว ทยว ชาการ ค ณศ ร พร ช ศร 2571 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.ธาตร มห นตร ตน 8326 ห องประช ม ห องประช มต นโมก 2591 อ.นพดล ปรางค ทอง 8327 ห องประช มบรรณราช ช น อ.นภ สน นท จ นนเกษ *8328 อ.นฤมล อน สนธ พ ฒน 8329 สาน กงานไอท (อาคาร 100 ป ) , อ.บ งอร คาหลอม 8330 งานศ นย ข อม ลและเคร อข าย งานศ นย ข อม ลและเคร อข าย 2710,2711 อ.ปกาศ ต เจ มรอด 8331 ค ณณเรศณ จ ตร ตน 2711 อ.ปราโมทย ระว น 8332 ค ณเจษฎา ส ขสมพ ช 2712 อ.ป ทมาภรณ ส ขสมโสด 8333 ค ณม นน ยา หามาล ย 2713 อ.พ น จ ศร สว สด 8334 Server Room 2714 ดร.ภาค น โชต เวศย ศ ลป 8335 งานระบบสารสนเทศ งานระบบสารสนเทศ 2740,2741 อ.ฤตพชรพร ทองถนอม 8336 ค ณอานาจ แก วภ ผา 2741 ดร.วาสนา บ ญสม 8337 งานบร การเทคโนโลย สารสนเทศ ห องซ อมบาร ง 2770,2780 อ.ว ราวรรณ สมพงษ เจร ญ 8338 ค ณภ วนาท นาควรรณก จ 2771 อ.ศ ภกาณฑ นานร มย 8339 ค ณอนนต พงษ สว สด 2772 อ.ส ก ลยา คงประด ษฐ 8340 ค ณวรน ช จ นทรางก ล (Internet Room) 2773 อ.ส รศ กด เพชรคงทอง *8341 ค ณสายชน คงคะพ นธ 2774 อ.อรคนางค นวลเจร ญ 8342 ค ณกส พงษ กส พ นธ 2775 อ.อรพ มพ ส ขส วรรณ 8343 ค ณอาพล เก ดชนะ 2776 อ.อ ทธ เทพ หล นวร ตน 8344 ค ณฤท ยร ตน ขาวบร ส ทธ 2777 ดร.เชาวน ฤทธ เร องปราชญ 8345 ค ณธ ระ เอ งวงษ ตระก ล 2778 ดร.เอนก ร กเง น 8346 ค ณวรพจน วรน ช 2779 อ.ทรงพล คชาสน *8347 ค ณมาน ช โชต ช วง 2780 อ.กานดา เต ะข นหมาก 8348 ห องประช ม ห องประช มใหญ อาคาร 100 ป 2791 อ.ณ ฐวรรธน ส นทรวร ทธ โชต 8349 ห องประช ม Video Conference 2792 อ.ตราด ลย นรน ต ผด งการ 8350 อ.น นท ณภ ช ว นช ย 8351 อ.พรรณส ว ชร รต พงค ส ทธ 8352

12 คณะคร ศาสตร , บ คลากรสายว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณบด คณะคร ศาสตร ดร.อมรร ตน สน นเส ยง 4001 ข าราชการ ผศ.ธน บ ญญาน ว ตร 8032 รองคณบด ฝ ายวางแผนและประก นค ณภาพ อ.ส วน ตย ร งราตร 4002 อ.บวรศร มณ พงษ 8033 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ดร.ชมพ น ท ส ขหวาน *8034 รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษาและโรงเร ยนสาธ ต ดร.ส ภ ทรา คงเร อง 4004 ดร.ศศ ปภา ท พย ประภา 8035 ห วหน า สาน กงานคณะ ค ณกาญจนา เง นอ อน 4011 อ.พรเพ ญ ไพศาลศ ภน ม ต 8036 งานบร หารงานท วไป ค ณมณ ร ตน โปร งอารมย เจร ญ *8037 ค ณธว ลร ตน เลขะพ นธ 4023 ผศ.ดร.ย วด วงษ ทน 8038 ค ณกนกวรรณ ทองศร 4024 ผศ.ร ตนา ร กสก ลพาณ ชย 8039 ค ณจานงค จาปาทอง 4025 ดร.ร งท พย ร ตนภาน ศร 8040 ค ณก ตต กมาส ก งแก ว 4026 ผศ.ว ชช กร นาคธน 8041 ค ณเบญญาพ ฒน คาม 4027 อ.ว ชช ลดา ต นประเสร ฐ 8042 ค ณวชรพล ส ขสอาด *8043 ค ณเจนศ ลป วรพรรณ 4029 ผศ.ว ภาว ฝ ายเทศ 8044 ห องคล งสมอง 4060 ผศ.ดร.ว ว ฒน หามนตร 8045 ผศ.ดร. จร ยาภรณ ร จ โมระ 8046 ศ นย การศ กษาพ เศษ , อ.ศ ภฤกษ แก วศร งาม 8047 ห วหน า ศ นย การศ กษาพ เศษ อ.พ ชน บ ญร ศม 4071 ผศ.ส ม ตร เทพวงษ 8048 รองห วหน า กศพ. ดร.วร สรา จ ยดอนก 4072 อ.ส ร นทร ศร ส งข งาม *8049 ค ณร งนภา อ บาล 4073 อ.ส วณ ว จาร ตน 4105,8050 ห องประช ม กศพ พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ ผศ.หท ยร ตน ทรรพวส 8051 ผศ.ดร.อด ศร ภ สาระ 8052 ผศ.อาร ร ตน ค ณด 8053 อ.อ มาภรณ กล าหาญ 8054 ผศ.เอกส ทธ ส น ม ตร *8055 อ.กาญจณา ส ขาบ รณ 8323 อ.ก ส มา นะสาน 8324 อ.คมล กษณ ไชยยะ 8325

13 บ คลากรสายว ชาการ คณะคร ศาสตร โรงเร ยนสาธ ตม ธยม , พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.ภ ธภร หล งประย ร 8317 ผอ.โรงเร ยนสาธ ตม ธยม ผศ.ส ว ฒน ท บท มเจ อ 4101 อ.ส อร หาสาสน ศร 8318 รอง ฝ ายว ชาการ ผศ.บ ญเช ด ร ตนาน นท 4102 อ.ณ ฏชญา ธาราว ฒ 8319 รอง ฝ ายบร หาร ผศ.ประส ทธ มณ ไสย 4103 Mr. Mwangati Whenda-Bhoose 8320 รอง ฝ ายก จการน กเร ยน อ.เย นใจ ส วาน ช 4104 อ.ภรภ ทร น ยมช ย 8321 รอง ฝ ายว จ ย วางแผนและว เทศส มพ นธ อ.ส วน ย ว จาร ตน 4105 อ.นรเศรษฐ เตชะ 8322 ห วหน า สาน กงาน ค ณภ ทธราภรณ ศร ประสงค 4111 อ.ป ยะ ม อน นต 8431 เจ าหน าท ค ณเพ ญศร คาผ อง 4112 อ.พ ชราภร พ ลบ ญ 8438 ค ณชลาศ ย ศร ยาภ ย 4113 ดร.ป ยาภรณ พ มแก ว 8439 คร สมย. อ.อ อมใจ การสมอรรค 4141 อ.ร กษมน ร กงาม 8441 อ.ป ยะ ม อน นต 4142 อ.ร ชดาภรณ ต ณฑ ก ล 8444 อ.ส ว ฒน จร ตควร 4143 อ.เสาวล กษณ ประมาน 8446 อ.รว วรรณ นาคกระแสร 4144 อ.จ นจ รา หาว ชา 4145 บ คลากรสายว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร อ.ส ว ฒน จร ตควร 4146 ข าราชการ ดร.กมลวรรณ วรรณธน ง 8019 อ.พ ศาล ส สด *4147 ดร.เกษม บาร งเวช 8020 อ.ร งสรรค ส วรรณทร พย *4148 ดร.จงกล เฮงส วรรณ 2301,8021 อ.มาเร ยม ร มมะบ ตร 4149 อ.จร ญ ย นยอม *8022 อ.พ ศาล ส สด 4150 ผศ.จร ญ ร ตนกาล 8023 อ.ชวล ต ส ขมณ 4151 ผศ.ดร.จ นทร เพ ญ คล ายม ข 8024 อ.จ กร รวมศ ลป 4152 อ.เฉล มพล พลม ข 8025 อ.ส พรรณ อ ทธา *4153 อ.ชญาน ตม ภ กด วงศ 8026 อ.ปาร ฉ ตร ยอดระย บ 4154 ดร.ช ดช ย สน นเส ยง 7537,8027 อ.จ นตนา วงษ นาค *4155 อ.ณ ศรา ประด ษฐ ด วง 8028 อ.ธ ญญพ นธ ณ เช ยงใหม *8029 อ.ส น ย มณ โชต *4157 อ.ท ศน ทองมาก 8030 อ.ส รส ทธ กองษา *8031 อ.เพ ยงตะว น ว ระศ กด ถาวร 4159

14 อ.สมเจตน ศร ส มพ นธ พงศ *4160 บ คลากรสายว ชาการ คณะคร ศาสตร อ.วรรณพงษ คล ายส บรรณ 4161 ข าราชการ อ.ว ชร นทร เสมามอญ 8009 อ.ด ษฎ พรรณ พงษ ส วรรณ 4162 อ.ศ กดา จ นทราศร 8010 อาจารย พ เศษ ผศ.ก ลยาณ ชานาญหมอ 4181 ผศ.ศ รพร เหล าเม อง 4201,8011 ผศ.ประเท อง คล ายส บรรณ 4182 อ.ส นทร โภชฌงค 8012 ผศ.กฤชธ ช สรรพก จ 4183 ดร.ส ภ ทรา คงเร อง 8013 โรงเร ยนประถมสาธ ต , อ.ส วน ตย ร งราตร 8014 ผอ.โรงเร ยนประถมสาธ ต ผศ.ศ รพร เหล าเม อง 4201 ผศ.ส ว ฒน ท บท มเจ อ 8015 ผ ช วย ผอ.โรงเร ยนประถมสาธ ต *4205 ผศ.ส ว ทย ไวยก ล 8016 เจ าหน าท ค ณก ญชน ญ ภาคเกษ 4212 ดร. พรเทพ ร แผน *8017 ค ณศ จ กา น อยม เจร ญ 4213 ดร.อมรร ตน สน นเส ยง 4001,8018 คร โรงเร ยนประถมสาธ ต คร เสาวล กษณ ประมาณ *4241 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ ดร.นร สาน นท เดชส ระ 8300 คร จ ต มา ส ราร กษ *4242 อ.ภ ทราวรรณ จ นทร เนตร 8301 คร ว ไลล กษณ ย ง 4243 อ.ปารณ ย ขาวเจร ญ 8302 คร ดาวร ง ฤทธ บาร ง *4244 ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ 8303 คร วน ดา เร องศาสตร *4245 ดร.วร สรา จ ยดอนกลอย 4072,8304 คร สมสก ล เท ยนประเสร ฐ *4246 ดร.ประว ทย ประมาน 8305 คร บ สญา อ มแก ว *4247 อ.จ ราภรณ ม สง า 8306 คร นพร ตน น ลปาน *4248 อ.บร บ รณ ชอบทาด 8307 คร สมชาย ส วรรณะ *4249 อ.พ ชน บ ญร ศม 4071,8308 คร น องน ช จาปาส ก *4250 อ.วรว ฒ ธาราว ฒ 8309 อ.ส ขร กษ แซ เจ ย 8310 โรงเร ยนสาธ ตปฐมว ย , อ.อ จฉรา พรรณก นส ยะ 8311 ผอ.โรงเร ยนสาธ ตปฐมว ย ดร.ส ภ ทรา คงเร อง 4301 อ.จ นจ รา หาว ชา 8312 เจ าหน าท ค ณอ มพว น เล ยมทองคา 4312 อ.อ ศรา ร งทว ช ย 8313 ห องเร ยน เตร ยมปฐมว ย อ.ท พว ลย ส งขะว ฒนะ 8314 เตร ยมปฐมว ย อ.พ ชรพล เถาธรรมพ ท กษ 8315 ช นปฐมว ย 1/ อ.ชนกานต ขาวสาล 8316

15 สาน กงานคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา , ช นปฐมว ย 1/ ผอ.สาน กงานคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา 7501 ช นปฐมว ย 2/ รอง ฝ าย ช นปฐมว ย 2/ ห วหน า สาน กงานผ อานวยการ ค ณวล ยท พย พ มพ ส ธ ถ รชา 7511 ช นปฐมว ย 3/ งานบร หารงานท วไป ค ณท วาพร ส งแสง 7522 ช นปฐมว ย 3/ ค ณวราภรณ กองชนะ 7523 ค ณส ดาท พย ศ ภผล 7524 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร , ค ณน ชจร ส ญญะสาร 7525 คณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ผศ.หท ยร ตน ทรรพวส 4501 งานบร หารงานท วไป ค ณสก ลวรรณ ก ศลศ ร ก ล 7526 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ดร.ภาค น โชต เวศย ศ ลป 4502 ว าท ร อยตร สามารถ ลาใยหวาน 7527 รองคณบด ฝ ายวางแผนและว เทศส มพ นธ อ.ส วณ ว จาร ตน 4503 กล มประธานหล กส ตร ดร.พรเทพ ร แผน *7531 รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา อ.ณ ศรา ประด ษฐ ด วง 4504 ดร.ส ภ ทรา คงเร อง 7532 ห วหน า สาน กงานคณะ ค ณอร ญญา จงกลร ตน 4511 ดร.เกษม บาร งเวช 7533 งานบร หารงานท วไป ค ณนภา บ ตรพ นธ 4522 ผศ.ดร.น ป เอมร ฐ 7534 ค ณวร ทกาญจน ว ฒนก ลไพส ฐ 4523 ดร.นร สาน นท เดชส ระ 7535 ค ณภ ทร ฐ ตา ก จถาวร 4524 ผศ.ดร.อด ศร ภ สาระ 7536 ค ณส ทาท พย กล บส วรรณ 4525 ดร.ช ดช ย สน นเส ยง 7537 ค ณน ฐพงษ สาระเมฆ 4526 ค ณมน ญญา ธ รก มปนาทธาดา 4527 บ คลากรสายว ชาการ คณะคร ศาสตร ค ณภ ร จ จ นทร สว าง 4528 ข าราชการ ดร.ชมพ น ท ส ขหวาน 8000 ค ณส ร ยา แก วพ ลศร 4529 อ.ช ยยศ เดชส ระ 8001 รอสรรหา 4530 อ.ธาน ลาว ณย ศ ร 8002 ผศ.ดร.น ป เอมร ฐ 7534,8003 ศ นย ภาษา (Ellis) อาคาร 100 ป , ,4572 ผศ.บ ญไท เจร ญผล 8004 ห วหน าศ นย ฯ ผศ.อาร ร ตน ค ณด 4571 ดร.บ รพาท ศ พลอยส วรรณ 8005 เจ าหน าท ว าท ร อยตร ช ยว ช ต เฟ องทอง 4572 อ.เย นใจ ส วาน ช * *8008

16 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย , คณะว ทยาการจ ดการ , คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ผศ.ศาน ต สว สด กาญจน 5001 คณบด คณะว ทยาการจ ดการ ดร.ศานต เล กมณ 5501 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ดร.ภ ทท รา หอมหวล 5002 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ผศ.ว นทนา เนาว ว น 5502 รองคณบด ฝ ายวางแผน ผศ.ศ ร ร ตน ศ ร พรว ศาล 5003 รองคณบด ฝ ายว เทศส มพ นธ ผศ.ส มนา พ ลผล 5503 รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา ดร.ว รภ ทร ภ ทรก ล 5004 รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา อ.สว ตา อย ส ขข 5504 ห วหน า สาน กงานคณะ ค ณว ร นดา ม บาร ง 5011 ห วหน า สาน กงานคณะ ค ณเบญญาภา สอนพรม 5511 งานบร หารงานท วไป ค ณกฤษณา มะหะหม ดซอและ 5022 งานบร หารงานท วไป ค ณอณ สา บ ญธรรม 5522 ค ณปว ณา การ ม 5023 ค ณเจนจ รา พ สศร 5523 ค ณธว ชช ย คาก น 5024 ค ณณ ฐภรณ ศ ร วรรณ 5524 ค ณณ ฐว ฒ จ นทอง 5025 ค ณท พย พวรรณ คล ายส งข 5525 ค ณป ยะพงษ วงศ ป อม 5026 ค ณวรรณ ศา ทองส งโสม 5526 ค ณศ ร ล กษณ บ ญเล ศ 5027 ค ณจ ฑามาศ เสวกว หาร 5527 ค ณณ ฏฐพล ศร ช วงโชต 5028 ค ณสมบ ต เช ออ นทร 5528 ค ณก ญญาภรณ ศร ไทย 5029 ค ณอ บลวรรณ ภ เกษร 5529 ค ณวร ศรา แน นอ ดร 5030 ค ณภาณ พ นธ พ นธ รมย 5031 อาคารสวนหลวง , ค ณชนะพล ม ลจ นทร 5212 ประธานอาคารสวนหลวง 7121 ค ณนพดล อภ ระนานนท 5213 งานห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ค ณว ฒ พงษ เหร ยญประท ม 5372 ศ นย หน งส อ , ห วหน า(ผ จ ดการ)ศ นย หน งส อ ค ณโศภชา ขาวจ นทร 7251 ศ นย ศ กษาดาราศาสตร ค ณศศ วรรณ ส อ ท ย 7252 ค ณส รพงษ วงค เพ ชร 5072

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 กล มว ชา / ฝ าย การบ ญช การตลาด การ โรงแรม และการ ท องเท ยว คอมฯ + เลขาฯ พ นฐาน ภาษาฯ ผลการท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส นต ราษฎร ในพระอ ปถ มภ ฯ จ ดโดยสมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร.

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. 1. ทฤษฏ ใหม หล กการพ งพาตนเองท ย งย น 2. เศรษฐก จพอเพ ยง แนวค ดส การประย กต๑ใช ท ย งย น 3. ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในศ นย๑ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจาก พระราชด าร

More information

(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก

(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก การห กลดหย อนและยกเว นหล งจากห กค าใช จ ายเก ยวก บ เง นบร จาคและรายช อสถานพยาบาล สถานศ กษา สถานสาธารณก ศล กองท นสว สด การภายในส วนราชการ และกองท นฯลฯ การห กลดหย อนเง นบร จาค ผ ม เง นได ม ส ทธ ห กลดหย อนเง

More information

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ คณะกรรมการ การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท ๕ คณะกรรมการอานวยการ 1. ดร.ว ศ ษฐ แสงห ร ญ ประธานธรรมการ

More information

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557 Mini MOS หน า 1 1 เด กชาย กฤตภาส ฉายายน โรงเร ยนลาซาลกร งเทพ 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 2 เด กชาย กฤตะว ฒน อร ยส จส สก ล โรงเร ยนสารสาสน ว เทศสายไหม 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 3 เด

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 เทศบาลตาบลโคกส ง อาเภอโพนอทอง จ งหว ดร อยเอ ด 1 2 3 ประกาศเทศบาลตาบลโคกส ง เร อง การใช แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง ประจาป

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 ห างห นส วนสาม ญน ต บ คคล สหะศร ทะเบ ยนเลขท 0102494002477 2

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล

แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล เพ อสน บสน นต วช ว ดกล มภารก จด านพ ฒนาการสาธารณส ข ค อ ร อยละของโรงพยาบาลในส งก ดกระทรวงสาธารณส ขม กระบวนการเป น โรงพยาบาลส งเสร

More information

เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น

เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห องประช ม 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา [ก] รายช อคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย 1. ดร.บ รพาท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สร ปโครงการ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย 2555 ระหว างว นท 1 ถ ง 2 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย

More information

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 341 ถนนร ฐผด ง เช งดอย ดอยสะเก ด เช ยงใหม 2 0502458000016

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ประว ต ความเป นมา ๑ ปร ชญา ๓ ว ส ยท ศน ๓ พ นธก จ ๓ เป าประสงค ๓ โครงสร างการแบ งส วนงานภายในส าน กว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information