สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ..."

Transcription

1 บ นท ก สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย 3 งานยานพาหนะ 3 งานพ สด 3 งานประชาส มพ นธ 4 งานน ต การ 4 งานสว สด การและหารายได 4 งานตรวจสอบภายใน 4 กองนโยบายและแผน 4 หอพ กอ ทอง 5 กองบร การการศ กษา 5 ศ นย อ ดมศ กษาอ างทอง 5 กองพ ฒนาน กศ กษา 6 สภามหาว ทยาล ย 6 งานร กษาความปลอดภ ย (รปภ.) 6 สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 7 สถาบ นอย ธยาศ กษา 7 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 8 สาน กงานผ อานวยการ (อาคารบรรณราชนคร นทร ) 8 สาน กงานไอท (อาคาร 100 ป ) 9

2 สารบ ญ - ข - บ นท ก หน วยงาน หน า คณะคร ศาสตร 10 ศ นย การศ กษาพ เศษ 10 โรงเร ยนสาธ ตม ธยม 11 โรงเร ยนประถมสาธ ต 12 โรงเร ยนสาธ ตปฐมว ย 12 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 13 ศ นย ภาษาและการจ ดการเร ยนร ด วยตนเอง (Ellis) อาคาร 100 ป 13 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 14 ศ นย ศ กษาดาราศาสตร 14 คณะว ทยาการจ ดการ 15 ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จ (อาคารสวนหลวง) 15 ศ นย หน งส อ 15 สาน กงานคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา 16 บ คลากรสายว ชาการ 16 คณะคร ศาสตร 16 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 18 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 21 คณะว ทยาการจ ดการ 24 หมายเหต. ส ฟ า = ใช เคร องร วมก น (ม มากกว า 1 เบอร ) *xxxx = ไม ม เคร อง

3 บ นท ก ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อธ การบด ดร.เกษม บาร งเวช รองอธ การบด ฝ ายบร หาร รศ.ดร.นพวรรณ ธ ระพ นธ เจร ญ ฝ ายก จการน กศ กษา รศ.ไพฑ รย สม ครก จ ฝ ายว ชาการ ผศ.ดร.อด ศร ภ สาระ ฝ ายนโยบายและแผน ผศ.ดร.จ นทร เพ ญ คล ายม ข ฝ ายก จการพ เศษและกฎหมาย อ.ธาตร มห นตร ตน ผ ช วยอธ การบด ฝ ายอาคารสถานท ภ ม สถาป ตย และส ทธ ประโยชน ของบ คลากร อ.ส ท ศน อ ทอง ฝ ายประก นค ณภาพ ผศ.บ ญไท เจร ญผล 1012 ฝ ายบร การว ชาการ และสหก จศ กษา ดร.ก ต มา ทามาล 1013 สาน กงานอธ การบด ผอ. สาน กงานอธ การบด ค ณล กขณา เตชวงษ ,1000 เลขาน การ อธ การบด ค ณว รวรรณ แตงทอง เลขาน การ รองอธ การบด ค ณก ลยาณ ฐ ก ลยาศ ลป น 1022 ห องประช ม ห องประช ม ห องประช ม Waroom *1032 ห องประช ม หอประช มใหญ มหาว ทยาล ยฯ 1034 ห องประช ม อย ธยา-อาเซ ยน 1035 ห องประช ม อย ธยา-ฮอล นดา *1036 ห องประช ม อย ธยา-โปรต เกส 1037 ห องจ ดอาหารว าง 1038 ห องควบค มการประช ม (Control Room) 1039

4 บ านพ กอธ การบด , กองกลาง ผอ.กองกลาง (กก.) ค ณส นทร โพธ ก ล 1101 งานบร หารงานท วไป ห วหน างาน ค ณก ญญา ก ศลส ง 1111 ค ณนพร ตน โมธ นา 1112 ค ณว ระวรรณ ภ สากล 1113 ค ณพรเทวา ส นท ด 1114 งานบร หารงานบ คคล ห วหน างาน ค ณมาล ยร ก สระทองพล 1121 ค ณจ ดาภา จ นดาร งร นต 1122 ค ณทรงธรรม ร งอร ณ 1123 ค ณนภาพรรณ รวมทร พย 1124 ค ณช ต มา ส ขสว สด 1125 ค ณก รต กาญจน น ยมศ ลป ช ย 1126 ค ณสราว ธ คาส ตย 1127 ค ณขน ษฐา จาแนกย ทธ 1128 งานการเง นและบ ญช , ห วหน างาน ค ณพรสวรรค คล ายก น 1151 ค ณส ภาพร จอนเจ ก 1152 ค ณเพชรา เทพอาษา 1153 ค ณด เรก กองชนะ 1154 ค ณอร ณศร ภาคส ข 1155

5 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาการจ ดการ ค ณพ ชร ร งจาร ส 1156 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.ส ร พร อ นทสนธ 8411 ค ณเกศน ย ช มพ มาย 1157 อ.ว รพล น อยคล าย 8412 ค ณอรอ มา ช เพ ชร 1158 อ.ชเนตต จาต รนต ร ศม 8413 ค ณร ชดา วงศ ณศร 1159 อ.ธราธร ศร ว ไลย 8414 ค ณเสาวน ย ย วเร องศร 1160 อ.ช มพล พ ชพ นธ ไพศาล 8415 อ.ส ฑามาศ ตร มงคล 8416 งานอาคารสถานท และสถาป ตย ดร.ภ ทรน นท ส รชาตร 8417 ห วหน างาน(ร กษาการแทน) ว าท ร อยตร หญ งร ตต ยา พาว น ย 1171,1201 อ.อรกช เก จพ ร ฬห 8418 ค ณชาญช ย จ ตร ช 1172 อ.พ เชษฐ เนตรสว าง 8419 ค ณน ร นดร ภาคส ข 1173 ดร.อารมณ เอ ยมประเสร ฐ 8420 ค ณพ ช ย มหรรณพ 1174 ดร.แสงจ ตต ไต แสง 8421 ค ณสนธยา คะชาทอง 1175 อ.ปฐมพงษ พ มพฤกษ 8422 ค ณส ทธ โชต เช าวงศ พาณ ชย 1176 อ.ฉ ตรช ย น ยะบ ญ 8423 ค ณจ ตรตรา มาทอง 1177 อ.เมธาร ตน จ นตะน 8424 ค ณทรงก จ การ ซอ 1178 อ.ศศ ธร ปานทอง 8425 ค ณอภ ว ชญ ราศร 1179 อ.นภ สน นท ทองอ นทร 8426 อ.ส ดาร ตน เกล ยงสอาด 8427 งานยานพาหนะ อ.ส น นาถ ว ระสว สด 8428 ห วหน างาน ค ณเดชา เจร ญวาน ช 1191 อ.วรปภา มหาสาราญ 8429 ค ณโสภ ศ เวร น ต 1192 อ.เอกพล ว งวอน 8437 อ.มร ต กล ดเจร ญ 8442 งานพ สด , ห วหน างาน ว าท ร อยตร หญ งร ตต ยา พาว น ย 1201 ค ณส นทนา แสงสว าง 1202 ค ณศร ว ชชญาน บร ส ทธ ธรรม 1203 ค ณท ศน ย ดารงส ก จ 1204 ค ณวรรณ ภา ใจด 1205 ค ณวราภรณ น ชภ 1206

6 งานประชาส มพ นธ , 1300 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาการจ ดการ ห วหน างาน ค ณสมชาย ส นทรว ทย 1301 ข าราชการ ผศ.นาตยา เกต สมบ รณ 8102 ค ณพงศ ศ ร ศร เต ยเพ ชร 1302 ผศ.ปราณ ต นประย ร 8103 ค ณสาเร ง ภาคธรรม * *1304 อ.มณฑ รา ช มวรานนท 8105 ค ณส ชาต ส พรรณม 1305 อ.ร งเร อง ทองศร 8106 ค ณสมฤด ส ขเภร *8107 อ.วน ดา อ นทรล กษณ 8108 งานน ต การ 1320 ผศ.ว นทนา เนาว ว น 8109 ค ณศราร ตา บ ญฤทธ 1321 รศ.ว นทน ย แสนภ กด 8110 ค ณศ ขร นทร ส วรรณท ศน 1322 ดร.ศานต เล กมณ 5501,8111 ผศ.ส มนา พ ลผล 8112 งานสว สด การและหารายได ,1100 อ.เสาวล กษณ ชาต ศร ส มพ นธ 8113 ห วหน างาน ค ณส นทร โพธ ก ล 1331,1101 อ.น นทน ธ ส วอ นทร 8114 ค ณน ชจร เภาเพ ม 1332 อ.ภาว น ย ธนาอนว ช 8115 เจษฎา ทองธาน 1333 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.สมเก ยรต แดงเจร ญ 8398 อ.จ นจ รา ด เล ศ 8399 งานตรวจสอบภายใน อ.ศร ญญา ว ส ทธ ศาลวงศ 8400 ห วหน างาน รอสรรหา 1401 อ.ฤด เสร มชย ต 8401 ค ณอน ชา ด เปรม 1412 อ.อ จฉรา หล อตระก ล 8402 ค ณปว ณา ส ดลาภา 1413 อ.พรรษวรรณ ส ขสมว ฒน 8403 อ.ภ ทราพร จ นตะน 8404 กองนโยบายและแผน , อ.ช ต มา น มนวล 8405 ผอ.กองนโยบายและแผน ค ณเพล นตา โมสก ล 1501 อ.ประพ นธ แสงทองด 8406 งานบร หารงานท วไป ค ณท ศน วรรณ เคร อวงษ จ นทร 1511 อ.อภ ชาต พานส วรรณ 8407 งานแผนงานและงบประมาณ ค ณส ร ก ล ส ร พรก ลทร พย 1521 อ.เพ ญนภา หว งท ชอบ 8408 ค ณน นท นภ ส เอ ยมส ทธ พรก ล 1522 อ.ส ราร กษ เหม อนศาสตร 8409 ค ณไอศ นย จ ตกระแส 1523 อ.สว ตา อย ส ขข 8410

7 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย งานต ดตามและประเม นผล ค ณปาณ สรา ผด งร ตน 1531 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.อ มม นดา ไชยกาญจน 8386 ค ณธ ญกร ส มมาน ช 1532 อ.ขว ญศ ร ทองพ น 8387 งานสถ ต การศ กษาและสารสนเทศ ค ณอมรร ตน อมรนาถ 1541 อ.ร งร ตน สมานหม 8388 งานประก นค ณภาพ ค ณเบญจล กษณ ช ดชาญช ย 1551 อ.ส ภาว ณ แสนทว ส ข 8389 ค ณเด อนเพ ญ สนแย ม 1552 อ.ปท ตตา นาควงษ 8390 ค ณน นทนา สมบ รณ 1553 อ.ช อเพชร จาป 8391 ค ณว ภา การภ กด 1554 อ.ว ชร วรรณ ห ร ญพลาว สถ 8392 งานว เทศส มพ นธ ค ณอร สสา อารอม น 1561 อ.ศ รประภา ด ประด ษฐ 8393 เคร อข าย สมศ. รศ.ว นทน ย แสนภ กด 1571 ดร.ประด น นท เอ ยมสะอาด 8394 รศ.บ ปผา แสวงผล 1572 อ.ก นยาล กษณ โพธ ดง 8395 ค ณธน ญญา ผลอ นทร 1573 อ.ส น นทา คะเนนอก 8396 อ.จ นดาวรรณ ธรรมปร ชา 8397 หอพ กอ ทอง , *1600 Prof.Dr.Norikasu Osumi 8430 ค ณกาญจนา จ นตนา *1601 อ.ภ ทธวด โตปรางกอบส น 8432 อ ทองแพลส (ช มชนน าอย ) *1602 ดร.ชลธ ชา แก วอน ช ต 8434 อ.อภ ว ฒน แก วทอง 8435 กองบร การการศ กษา , ดร.พ ทยา ใจดา 8443 ผอ.กองบร การการศ กษา ค ณล กขณา เตชวงษ 1701 ดร.อภ รยา เทพส คนธ 8449 งานบร หารงานท วไป ค ณน ตยา แสงมะฮะหม ด 1712 อ.พชฎ นรส งห 8452 งานหล กส ตรและแผนการเร ยน ค ณส จ ตรา เจร ญไทย 1722 ค ณส ภ ทรสร ข มทอง 1723 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาการจ ดการ ค ณบ ณฑ ตา สอนด 1724 ข าราชการ อ.ก นท มา ม งประเสร ฐ 8096 งานทะเบ ยนและประมวลผล ค ณย วนาร ฉ มพาล 1732 อ.ก นยาร ตน โกมโลทก 8097 รอสรรหา 1733 ดร.ก ต มา ทามาล 8098 ค ณภ สน น นท จ ยะพ นธ 1734 อ.ณ ฏฐ พล จงพ ท กษ สก ล 8099 ค ณว ภา ทองทา 1735 รศ.จ ตต มา อ ครธ ต พงศ 8100 ค ณช นษา ก งศ กด 1736 ผศ.ดวงร ตน โพธ เง น 8101

8 ศ นย อ ดมศ กษาอ างทอง , บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ข าราชการ ดร.ว รภ ทร ภ ทรก ล 5004,8088 กองพ ฒนาน กศ กษา , ผศ.ศาน ต สว สด กาญจน 8089 ผอ.กองพ ฒนาน กศ กษา ค ณสารภ พ ลศ ร 1801 ผศ.ศ ร ร ตน ศ ร พรว ศาล 8090 กล มงานบร หารงานท วไป ค ณกมลท พย เถ ยนม ตรภาพ 1812 ดร.ศ กรวรรณ แซ อ ง 8091 กล มงานบร การและสว สด การน กศ กษา ค ณส ปราณ ส ทธ ก ล 1822 รศ.สาย นต เฤกษ 8092 ค ณบ ณยาพร บ ญเก ยรต 1823 ดร. ส จ ตก ลยา มฤคร ฐอ นแปลง 8093 ค ณอน ว ตต ปร ยาส ร วรก ล * *1825 ผศ.อร าม ชนะโชต 8095 ค ณอรน ช เจ ยมพงษ (ห องพยาบาล) 1826 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.จ นทร เพ ญ มะล พ นธ 8367 ค ณก ตต ร ตน บ ญล า 1832 อ.ช ต มา แก วกระจาย 8368 กล มงานพ ฒนาน กศ กษา ค ณส ทธ พงษ พงษ ส ข 1841 อ.ชะกาแก ว ส ดส ช ง 8369 ค ณพรศ กด ทร พย สมบ ต 1842 อ.ธ รพล ทร พย บ ญ 8370 กล มงานก จกรรมและก ฬา ค ณเก ยรต ศ กด เจร ญใจ 1851 อ.นพา กบคา 8371 ค ณส ทธา ฉ มท วม 1852 อ.น นทวรรณ ฉว วรรณ 8372 อ.ส ภาร ตน ช ยก ตต ภรณ 8373 สภามหาว ทยาล ย อ.พ ชร ส นธ นาวา 8374 นายกสภามหาว ทยาล ยฯ ศ.ดร.ศ ภมาศ พน ชศ กด พ ฒนา 1901 อ.เล ศชาย สถ ตย พนาวงศ 8375 ห วหน า สาน กงาน ค ณกาญจน พ ชญา ภ ญญา 1911 อ.สมปรารถนา ส ขเกษม 8376 ค ณป ยะน ช แสงมะฮะหม ด 1912 อ.สาโรช ป ร ส งคหะ 8377 ค ณนงคราญ ป นแก ว 1913 อ.ส ร วรรณ สม ทธ อาภรณ 8378 ค ณจ ราพร จานงทรง 1914 อ.ส ชดา ยงย น 8379 อ.ส ท ศน อ ทอง 8380 งานร กษาความปลอดภ ย (รปภ.) 1991 อ.ส ภาพร ณ หนองคาย 8381 อ.ส วรรณ อาจคงหาญ 8382 อ.อธ บ โพทอง 8383 อ.อภ ช ต กระจ างเย า 8384 อ.ว ป ศย กร คล ายเกต 8385

9 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา , ข าราชการ อ.จาลอง ศร สง า 8061 ผอ.สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ผศ.ดร.ช ส ทธ ประด บเพ ชร 2101 ผศ.จ นดา น ยผ องศร 8062 รองงานบร หารท วไป ดร.ส จ ตก ลยา มฤคร ฐอ นแปลง 2102 อ.จ รศ กด ช มวรานนท 8063 รองงานบร หารงานว จ ย ผศ. เล ศชาย สถ ตพนาวงศ 2103 อ.จ ฑามาศ ศ ภนคร 8064 รองงานบร หารงานบร การว ชาการ ดร. กมลวรรณ วรรณธน ง 2104 อ.เจร ญ จ นทร ทาโล 8065 ห วหน า สาน กงานผ อานวยการ ค ณเกษรา ศร ว เช ยร 2111 ผศ.ช ชฎาพร องอาจ 8066 งานบร หารงานท วไป ค ณส ธ รา ม ลด 2122 อ.ช ยพฤกษ ช ดา 8067 ค ณพ มประภา พลร กษ 2123 ผศ.ดร. ช ส ทธ ประด บเพ ชร 8068 ค ณศร นยา โพธ นอก 2124 ผศ.ชาญณรงค น อยบางยาง 8069 ค ณว ภาดา มะล ว ลย 2125 อ.ธราภรณ สถาป ตานนท 8070 ค ณว ไลวรรณ ส งฤทธ 2126,2100 รศ.ดร.นพวรรณ ธ ระพ นธ เจร ญ 8071 ค ณอ จฉรา วงษ หา 2127 อ.นฤนาท จ นกล า 8072 ค ณส น ย ชวนประสงค 2128 ดร.น ตยา พรหมวน ช 8073 *8074 สถาบ นอย ธยาศ กษา , ผศ.ดร.บ ญล า ส นทร 8075 ผอ.สถาบ นอย ธยาศ กษา ดร.จงกล เฮงส วรรณ 2301 ผศ.ป ยธ ดา ส ดเสนาะ 8076 รอง ฝ ายบร หารงาน อ.ก นยาร ตน โกมโลทก 2302 ผศ.พวงชมพ หงษ ช ย 8077 รอง ฝ ายบร ว ชาการ และฝ ายส งเสร มว ชาการ อ.ส ร นทร ศร ส งข งาม 2303 ผศ.พ เชษฐ ศร ส งข งาม 8078 รอง ฝ ายอน ร กษ สงเสร ม เผยแพร ศ ลปะว ฒนธรรม อ.อ มาภรณ กล าหาญ 2304 รศ.ไพฑ รย สม ครก จ 8079 ห วหน า สาน กงานผ อานวยการ ค ณณ ฐฐ ญา แก วแหวน 2311 ดร.ภควด ส ขอน นต 8080 ค ณประภาพร อ ฐประภา 2322 ดร.ภ ทท รา หอมหวล 8081 ค ณสายร ง กล าเพชร 2323 อ.ย พ น พวกยะ 8082 ค ณอาย ว ฒน ค าผล 2324 อ.รงรอง แรมส เยอ 8083 ค ณศร ส วรรณ ช วยโสภา 2325 ผศ.วช รา ป ชตร ร ตน 8084 ค ณพ ทร แตงพ นธ 2326 รศ.วราภรณ ส ขส ชะโน 8085 ค ณป ทพงษ ช นบ ญ 2327 ผศ.ว มล ก ตต ร กษ ป ญญา 8086 ค ณสาธ ยา ลายพ ก น 2328 ผศ.ดร.ว มลพรรณ ร งพรหม 8087

10 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ บ คลากรสายว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สาน กงานผ อานวยการ (ห องสม ด) , พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.ร ตนช ย ปร ชาพงศ ก จ 8353 ผอ.สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ผศ.ธน บ ญญาน ว ตร 2501 อ.เด นเด อน เล ศทยาก ล 8354 รอง ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ผศ.ชาญณรงค น อยบางยาง 2502 Mr. Andrew Doyle Valls 8355 รอง ฝ ายบร หาร อ.ท ศน ทองมาก 2503 Mr. Barry Neil Dalton 8356 รอง ฝ ายว ทยบร การ ผศ.ดร.น ป เอมร ฐ 2504 Mr. David Allen Young 8357 ห วหน า สาน กงานผ อานวยการ ค ณน นทนา แย มบ 2511 Mrs. Lesley Julia Owen 8358 งานบร หารงานท วไป ค ณรสส คนธ คาสอน 2521,2500 Mr. Navadet Yongsawai 8359 ค ณอภ รม หอมมาก 2522 อ.วรางคณา ป ญญาม 8360 ค ณก ลยา จ นทร โชต 2523 Miss Zang Jing 8361 งานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ค ณละเอ ยด รามค ณ 2531 อ.อ สระพงศ ผางสระน อย 8362 ค ณเมตตา ส งข ทอง 2532 อ.อภ ชาต พงษ เกษม 8363 ค ณศ ร ร ตน โพธ ภ รมย 2533 Mr. John edusards 8364 งานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ค ณนภาร ตน พ มพฤกษ 2534 อ.ก ตต ธเนศ ว รวรรธน โชต 8365 ค ณน ยนา เพ ยงคงทอง 2535 อ.กาพล จาปาพ นธ 8366 ค ณต อศ กด พย งหอมส นทธ 2536 อ.ชน กานต ผลเจร ญ 8433 ค ณพรท พย เดชรอด 2537 อ.ส รศ กด ศร ธรรมก ล 8436 ค ณย ธ ดา เข มป ญญา 2538 อ.น ร นด บ นธว ธ 8440 ค ณพ ชราภรณ ต อดอก 2539 อ.ก มปนาท บ วเจร ญ 8445 งานบร การทร พยากรสารสนเทศ ค ณอรรถส ทธ ก จท พ ง 2551 ธ ดาร ตน ภ ม ว ฒนะ 8450 ค ณสมชาย เพ ญส ข 2552 อ.ส ว ฒช ย คชเพต 8451 งานบร การทร พยากรสารสนเทศ ค ณจ รท ปต น อยด 2553 ค ณสาย นต ช ตถ ง 2554 บ คลากรสายว ชาการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ค ณสมยศ เฉลยมณ 2555 ข าราชการ ผศ.กรองท พย เน ยมถนอม 8056 ค ณน ท ศน รสโอชา 2556 อ.กฤษณะ ก นอ า 8057 ค ณสมใจ จ นทร ส งห 2557 อ.เกตน ณน ภา ว นช ย 8058 ค ณย พ น ก จท พ ง 2558 ดร.คงศ กด ป ตตาฤทธ 8059 สวท.บร การร บฝากของ 2559 ผศ.คมศ กด หาดข นทด 8060

11 บ คลากรสายว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานว ทยว ชาการ ค ณศ ร พร ช ศร 2571 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.ธาตร มห นตร ตน 8326 ห องประช ม ห องประช มต นโมก 2591 อ.นพดล ปรางค ทอง 8327 ห องประช มบรรณราช ช น อ.นภ สน นท จ นนเกษ *8328 อ.นฤมล อน สนธ พ ฒน 8329 สาน กงานไอท (อาคาร 100 ป ) , อ.บ งอร คาหลอม 8330 งานศ นย ข อม ลและเคร อข าย งานศ นย ข อม ลและเคร อข าย 2710,2711 อ.ปกาศ ต เจ มรอด 8331 ค ณณเรศณ จ ตร ตน 2711 อ.ปราโมทย ระว น 8332 ค ณเจษฎา ส ขสมพ ช 2712 อ.ป ทมาภรณ ส ขสมโสด 8333 ค ณม นน ยา หามาล ย 2713 อ.พ น จ ศร สว สด 8334 Server Room 2714 ดร.ภาค น โชต เวศย ศ ลป 8335 งานระบบสารสนเทศ งานระบบสารสนเทศ 2740,2741 อ.ฤตพชรพร ทองถนอม 8336 ค ณอานาจ แก วภ ผา 2741 ดร.วาสนา บ ญสม 8337 งานบร การเทคโนโลย สารสนเทศ ห องซ อมบาร ง 2770,2780 อ.ว ราวรรณ สมพงษ เจร ญ 8338 ค ณภ วนาท นาควรรณก จ 2771 อ.ศ ภกาณฑ นานร มย 8339 ค ณอนนต พงษ สว สด 2772 อ.ส ก ลยา คงประด ษฐ 8340 ค ณวรน ช จ นทรางก ล (Internet Room) 2773 อ.ส รศ กด เพชรคงทอง *8341 ค ณสายชน คงคะพ นธ 2774 อ.อรคนางค นวลเจร ญ 8342 ค ณกส พงษ กส พ นธ 2775 อ.อรพ มพ ส ขส วรรณ 8343 ค ณอาพล เก ดชนะ 2776 อ.อ ทธ เทพ หล นวร ตน 8344 ค ณฤท ยร ตน ขาวบร ส ทธ 2777 ดร.เชาวน ฤทธ เร องปราชญ 8345 ค ณธ ระ เอ งวงษ ตระก ล 2778 ดร.เอนก ร กเง น 8346 ค ณวรพจน วรน ช 2779 อ.ทรงพล คชาสน *8347 ค ณมาน ช โชต ช วง 2780 อ.กานดา เต ะข นหมาก 8348 ห องประช ม ห องประช มใหญ อาคาร 100 ป 2791 อ.ณ ฐวรรธน ส นทรวร ทธ โชต 8349 ห องประช ม Video Conference 2792 อ.ตราด ลย นรน ต ผด งการ 8350 อ.น นท ณภ ช ว นช ย 8351 อ.พรรณส ว ชร รต พงค ส ทธ 8352

12 คณะคร ศาสตร , บ คลากรสายว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณบด คณะคร ศาสตร ดร.อมรร ตน สน นเส ยง 4001 ข าราชการ ผศ.ธน บ ญญาน ว ตร 8032 รองคณบด ฝ ายวางแผนและประก นค ณภาพ อ.ส วน ตย ร งราตร 4002 อ.บวรศร มณ พงษ 8033 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ดร.ชมพ น ท ส ขหวาน *8034 รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษาและโรงเร ยนสาธ ต ดร.ส ภ ทรา คงเร อง 4004 ดร.ศศ ปภา ท พย ประภา 8035 ห วหน า สาน กงานคณะ ค ณกาญจนา เง นอ อน 4011 อ.พรเพ ญ ไพศาลศ ภน ม ต 8036 งานบร หารงานท วไป ค ณมณ ร ตน โปร งอารมย เจร ญ *8037 ค ณธว ลร ตน เลขะพ นธ 4023 ผศ.ดร.ย วด วงษ ทน 8038 ค ณกนกวรรณ ทองศร 4024 ผศ.ร ตนา ร กสก ลพาณ ชย 8039 ค ณจานงค จาปาทอง 4025 ดร.ร งท พย ร ตนภาน ศร 8040 ค ณก ตต กมาส ก งแก ว 4026 ผศ.ว ชช กร นาคธน 8041 ค ณเบญญาพ ฒน คาม 4027 อ.ว ชช ลดา ต นประเสร ฐ 8042 ค ณวชรพล ส ขสอาด *8043 ค ณเจนศ ลป วรพรรณ 4029 ผศ.ว ภาว ฝ ายเทศ 8044 ห องคล งสมอง 4060 ผศ.ดร.ว ว ฒน หามนตร 8045 ผศ.ดร. จร ยาภรณ ร จ โมระ 8046 ศ นย การศ กษาพ เศษ , อ.ศ ภฤกษ แก วศร งาม 8047 ห วหน า ศ นย การศ กษาพ เศษ อ.พ ชน บ ญร ศม 4071 ผศ.ส ม ตร เทพวงษ 8048 รองห วหน า กศพ. ดร.วร สรา จ ยดอนก 4072 อ.ส ร นทร ศร ส งข งาม *8049 ค ณร งนภา อ บาล 4073 อ.ส วณ ว จาร ตน 4105,8050 ห องประช ม กศพ พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ ผศ.หท ยร ตน ทรรพวส 8051 ผศ.ดร.อด ศร ภ สาระ 8052 ผศ.อาร ร ตน ค ณด 8053 อ.อ มาภรณ กล าหาญ 8054 ผศ.เอกส ทธ ส น ม ตร *8055 อ.กาญจณา ส ขาบ รณ 8323 อ.ก ส มา นะสาน 8324 อ.คมล กษณ ไชยยะ 8325

13 บ คลากรสายว ชาการ คณะคร ศาสตร โรงเร ยนสาธ ตม ธยม , พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ อ.ภ ธภร หล งประย ร 8317 ผอ.โรงเร ยนสาธ ตม ธยม ผศ.ส ว ฒน ท บท มเจ อ 4101 อ.ส อร หาสาสน ศร 8318 รอง ฝ ายว ชาการ ผศ.บ ญเช ด ร ตนาน นท 4102 อ.ณ ฏชญา ธาราว ฒ 8319 รอง ฝ ายบร หาร ผศ.ประส ทธ มณ ไสย 4103 Mr. Mwangati Whenda-Bhoose 8320 รอง ฝ ายก จการน กเร ยน อ.เย นใจ ส วาน ช 4104 อ.ภรภ ทร น ยมช ย 8321 รอง ฝ ายว จ ย วางแผนและว เทศส มพ นธ อ.ส วน ย ว จาร ตน 4105 อ.นรเศรษฐ เตชะ 8322 ห วหน า สาน กงาน ค ณภ ทธราภรณ ศร ประสงค 4111 อ.ป ยะ ม อน นต 8431 เจ าหน าท ค ณเพ ญศร คาผ อง 4112 อ.พ ชราภร พ ลบ ญ 8438 ค ณชลาศ ย ศร ยาภ ย 4113 ดร.ป ยาภรณ พ มแก ว 8439 คร สมย. อ.อ อมใจ การสมอรรค 4141 อ.ร กษมน ร กงาม 8441 อ.ป ยะ ม อน นต 4142 อ.ร ชดาภรณ ต ณฑ ก ล 8444 อ.ส ว ฒน จร ตควร 4143 อ.เสาวล กษณ ประมาน 8446 อ.รว วรรณ นาคกระแสร 4144 อ.จ นจ รา หาว ชา 4145 บ คลากรสายว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร อ.ส ว ฒน จร ตควร 4146 ข าราชการ ดร.กมลวรรณ วรรณธน ง 8019 อ.พ ศาล ส สด *4147 ดร.เกษม บาร งเวช 8020 อ.ร งสรรค ส วรรณทร พย *4148 ดร.จงกล เฮงส วรรณ 2301,8021 อ.มาเร ยม ร มมะบ ตร 4149 อ.จร ญ ย นยอม *8022 อ.พ ศาล ส สด 4150 ผศ.จร ญ ร ตนกาล 8023 อ.ชวล ต ส ขมณ 4151 ผศ.ดร.จ นทร เพ ญ คล ายม ข 8024 อ.จ กร รวมศ ลป 4152 อ.เฉล มพล พลม ข 8025 อ.ส พรรณ อ ทธา *4153 อ.ชญาน ตม ภ กด วงศ 8026 อ.ปาร ฉ ตร ยอดระย บ 4154 ดร.ช ดช ย สน นเส ยง 7537,8027 อ.จ นตนา วงษ นาค *4155 อ.ณ ศรา ประด ษฐ ด วง 8028 อ.ธ ญญพ นธ ณ เช ยงใหม *8029 อ.ส น ย มณ โชต *4157 อ.ท ศน ทองมาก 8030 อ.ส รส ทธ กองษา *8031 อ.เพ ยงตะว น ว ระศ กด ถาวร 4159

14 อ.สมเจตน ศร ส มพ นธ พงศ *4160 บ คลากรสายว ชาการ คณะคร ศาสตร อ.วรรณพงษ คล ายส บรรณ 4161 ข าราชการ อ.ว ชร นทร เสมามอญ 8009 อ.ด ษฎ พรรณ พงษ ส วรรณ 4162 อ.ศ กดา จ นทราศร 8010 อาจารย พ เศษ ผศ.ก ลยาณ ชานาญหมอ 4181 ผศ.ศ รพร เหล าเม อง 4201,8011 ผศ.ประเท อง คล ายส บรรณ 4182 อ.ส นทร โภชฌงค 8012 ผศ.กฤชธ ช สรรพก จ 4183 ดร.ส ภ ทรา คงเร อง 8013 โรงเร ยนประถมสาธ ต , อ.ส วน ตย ร งราตร 8014 ผอ.โรงเร ยนประถมสาธ ต ผศ.ศ รพร เหล าเม อง 4201 ผศ.ส ว ฒน ท บท มเจ อ 8015 ผ ช วย ผอ.โรงเร ยนประถมสาธ ต *4205 ผศ.ส ว ทย ไวยก ล 8016 เจ าหน าท ค ณก ญชน ญ ภาคเกษ 4212 ดร. พรเทพ ร แผน *8017 ค ณศ จ กา น อยม เจร ญ 4213 ดร.อมรร ตน สน นเส ยง 4001,8018 คร โรงเร ยนประถมสาธ ต คร เสาวล กษณ ประมาณ *4241 พน กงานมหาว ทยาล ย/อ นๆ ดร.นร สาน นท เดชส ระ 8300 คร จ ต มา ส ราร กษ *4242 อ.ภ ทราวรรณ จ นทร เนตร 8301 คร ว ไลล กษณ ย ง 4243 อ.ปารณ ย ขาวเจร ญ 8302 คร ดาวร ง ฤทธ บาร ง *4244 ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ 8303 คร วน ดา เร องศาสตร *4245 ดร.วร สรา จ ยดอนกลอย 4072,8304 คร สมสก ล เท ยนประเสร ฐ *4246 ดร.ประว ทย ประมาน 8305 คร บ สญา อ มแก ว *4247 อ.จ ราภรณ ม สง า 8306 คร นพร ตน น ลปาน *4248 อ.บร บ รณ ชอบทาด 8307 คร สมชาย ส วรรณะ *4249 อ.พ ชน บ ญร ศม 4071,8308 คร น องน ช จาปาส ก *4250 อ.วรว ฒ ธาราว ฒ 8309 อ.ส ขร กษ แซ เจ ย 8310 โรงเร ยนสาธ ตปฐมว ย , อ.อ จฉรา พรรณก นส ยะ 8311 ผอ.โรงเร ยนสาธ ตปฐมว ย ดร.ส ภ ทรา คงเร อง 4301 อ.จ นจ รา หาว ชา 8312 เจ าหน าท ค ณอ มพว น เล ยมทองคา 4312 อ.อ ศรา ร งทว ช ย 8313 ห องเร ยน เตร ยมปฐมว ย อ.ท พว ลย ส งขะว ฒนะ 8314 เตร ยมปฐมว ย อ.พ ชรพล เถาธรรมพ ท กษ 8315 ช นปฐมว ย 1/ อ.ชนกานต ขาวสาล 8316

15 สาน กงานคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา , ช นปฐมว ย 1/ ผอ.สาน กงานคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา 7501 ช นปฐมว ย 2/ รอง ฝ าย ช นปฐมว ย 2/ ห วหน า สาน กงานผ อานวยการ ค ณวล ยท พย พ มพ ส ธ ถ รชา 7511 ช นปฐมว ย 3/ งานบร หารงานท วไป ค ณท วาพร ส งแสง 7522 ช นปฐมว ย 3/ ค ณวราภรณ กองชนะ 7523 ค ณส ดาท พย ศ ภผล 7524 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร , ค ณน ชจร ส ญญะสาร 7525 คณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ผศ.หท ยร ตน ทรรพวส 4501 งานบร หารงานท วไป ค ณสก ลวรรณ ก ศลศ ร ก ล 7526 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ดร.ภาค น โชต เวศย ศ ลป 4502 ว าท ร อยตร สามารถ ลาใยหวาน 7527 รองคณบด ฝ ายวางแผนและว เทศส มพ นธ อ.ส วณ ว จาร ตน 4503 กล มประธานหล กส ตร ดร.พรเทพ ร แผน *7531 รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา อ.ณ ศรา ประด ษฐ ด วง 4504 ดร.ส ภ ทรา คงเร อง 7532 ห วหน า สาน กงานคณะ ค ณอร ญญา จงกลร ตน 4511 ดร.เกษม บาร งเวช 7533 งานบร หารงานท วไป ค ณนภา บ ตรพ นธ 4522 ผศ.ดร.น ป เอมร ฐ 7534 ค ณวร ทกาญจน ว ฒนก ลไพส ฐ 4523 ดร.นร สาน นท เดชส ระ 7535 ค ณภ ทร ฐ ตา ก จถาวร 4524 ผศ.ดร.อด ศร ภ สาระ 7536 ค ณส ทาท พย กล บส วรรณ 4525 ดร.ช ดช ย สน นเส ยง 7537 ค ณน ฐพงษ สาระเมฆ 4526 ค ณมน ญญา ธ รก มปนาทธาดา 4527 บ คลากรสายว ชาการ คณะคร ศาสตร ค ณภ ร จ จ นทร สว าง 4528 ข าราชการ ดร.ชมพ น ท ส ขหวาน 8000 ค ณส ร ยา แก วพ ลศร 4529 อ.ช ยยศ เดชส ระ 8001 รอสรรหา 4530 อ.ธาน ลาว ณย ศ ร 8002 ผศ.ดร.น ป เอมร ฐ 7534,8003 ศ นย ภาษา (Ellis) อาคาร 100 ป , ,4572 ผศ.บ ญไท เจร ญผล 8004 ห วหน าศ นย ฯ ผศ.อาร ร ตน ค ณด 4571 ดร.บ รพาท ศ พลอยส วรรณ 8005 เจ าหน าท ว าท ร อยตร ช ยว ช ต เฟ องทอง 4572 อ.เย นใจ ส วาน ช * *8008

16 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย , คณะว ทยาการจ ดการ , คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ผศ.ศาน ต สว สด กาญจน 5001 คณบด คณะว ทยาการจ ดการ ดร.ศานต เล กมณ 5501 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ดร.ภ ทท รา หอมหวล 5002 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ผศ.ว นทนา เนาว ว น 5502 รองคณบด ฝ ายวางแผน ผศ.ศ ร ร ตน ศ ร พรว ศาล 5003 รองคณบด ฝ ายว เทศส มพ นธ ผศ.ส มนา พ ลผล 5503 รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา ดร.ว รภ ทร ภ ทรก ล 5004 รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา อ.สว ตา อย ส ขข 5504 ห วหน า สาน กงานคณะ ค ณว ร นดา ม บาร ง 5011 ห วหน า สาน กงานคณะ ค ณเบญญาภา สอนพรม 5511 งานบร หารงานท วไป ค ณกฤษณา มะหะหม ดซอและ 5022 งานบร หารงานท วไป ค ณอณ สา บ ญธรรม 5522 ค ณปว ณา การ ม 5023 ค ณเจนจ รา พ สศร 5523 ค ณธว ชช ย คาก น 5024 ค ณณ ฐภรณ ศ ร วรรณ 5524 ค ณณ ฐว ฒ จ นทอง 5025 ค ณท พย พวรรณ คล ายส งข 5525 ค ณป ยะพงษ วงศ ป อม 5026 ค ณวรรณ ศา ทองส งโสม 5526 ค ณศ ร ล กษณ บ ญเล ศ 5027 ค ณจ ฑามาศ เสวกว หาร 5527 ค ณณ ฏฐพล ศร ช วงโชต 5028 ค ณสมบ ต เช ออ นทร 5528 ค ณก ญญาภรณ ศร ไทย 5029 ค ณอ บลวรรณ ภ เกษร 5529 ค ณวร ศรา แน นอ ดร 5030 ค ณภาณ พ นธ พ นธ รมย 5031 อาคารสวนหลวง , ค ณชนะพล ม ลจ นทร 5212 ประธานอาคารสวนหลวง 7121 ค ณนพดล อภ ระนานนท 5213 งานห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ค ณว ฒ พงษ เหร ยญประท ม 5372 ศ นย หน งส อ , ห วหน า(ผ จ ดการ)ศ นย หน งส อ ค ณโศภชา ขาวจ นทร 7251 ศ นย ศ กษาดาราศาสตร ค ณศศ วรรณ ส อ ท ย 7252 ค ณส รพงษ วงค เพ ชร 5072

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร นายกร ฐมนตร กรรมการและเลขาน การ เลขาธ การ กปร. คณะกรรมการบร หารโครงการศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก ส าน กงาน นางเบญจวรรณ ทองส ข ส าน กงาน นางพ ณผกา เกษประส ทธ ส าน กงาน นางว นว สา เร องปาน ส าน กงาน นางศศ พร พงษ ตระก ล ส าน กงาน นางสนธยา บ ญเร อง ส าน กงาน นางสาวกรรณ การ เคร อสาน ส าน กงาน นางสาวธมลวรรณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

๑. คณะกรรมการอ านวยการ

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ค าส งโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ท ๑๔๖/๒๕๕๓ เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการจ ดการอบรมเช งปฏ บ ต การ การสร างบทเร ยน CAI ด วยโปรแกรม Macromedia Flash8 แก บ คลากรโรงเร ยนค พ ฒนาสหก จ (โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตและโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 แผนกงานห องสม ด ฝ ายว ทยบร การ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน คำนำ การด าเน นงานก จกรรม 5ส ถ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ก VPN (VoIP) 2. Dial Tone 3. ก 5521 5522 (VoIP) - 1 -

ก VPN (VoIP) 2. Dial Tone 3. ก 5521 5522 (VoIP) - 1 - ก VPN (VoIP) VPN (VoIP) ก VPN ก VPN ก ก ก ก VPN (VoIP) ( ) ก ก ก ก ก *** ก ก *** 1. ก ก 8 ( ก VoIP) ก VoIP ก 4 ก (VoIP) 3. ก 4 ก (VoIP) ก ก กก ก ก 1. ก ก 8 3. ก 5521 5522 (VoIP) - VoIP ก ก *** ก ก ก ก

More information

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา ล าด ผลการ ว ตถ ประสงค 1. 1. นางสาวฉว วงศ เพ ชรช กหาญ 2. นางสาวณธ ชา นาว กช ว น 3. นางสาวอ จฉรา พวงสว สด 2. 1. นางสาวนฤมล ทองเล ศ 2. นางสาววาสนา น อยลา 3. นางสาวอ สร ย ด วงแพง โครงการผล ตส อการเร ยนการสอนเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและงานพ เศษของบ คลากร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555

คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและงานพ เศษของบ คลากร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555 324 คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและของบ คลากร 1 นางสาวส พ ตรา ช ยมณ อ20201 อ33101 อ30221 12 ห วหน ากล มสาระ,งานจ ดสอนแทน,งานวางอ ตรากาล งและตารางสอน,งานจ ด สอนเสร ม,งานประกวดแข งข นตอบป ญหา งานน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

โครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ราชมงคล...บ รณาการความร ส การปฏ บ ต ระหว างว นท 2-5 เมษายน 2555 ณ มหาว ทยาล

โครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ราชมงคล...บ รณาการความร ส การปฏ บ ต ระหว างว นท 2-5 เมษายน 2555 ณ มหาว ทยาล โครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ราชมงคล...บ รณาการความร ส การปฏ บ ต ระหว างว นท 2-5 เมษายน 2555 ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน อาเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา ภาพบรรยากาศการเข

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

โครงสร างศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร นายเสน ห นวลส ห วหน าศ นย ประสานงานป าไม ก าแพงเพชร

โครงสร างศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร นายเสน ห นวลส ห วหน าศ นย ประสานงานป าไม ก าแพงเพชร โครงสร างศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร ห วหน าศ นย ประสานงานป าไม ก าแพงเพชร ศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร ม หน าท ร บผ ดชอบ ๑) เป นผ แทนกรมป าไม ในระด บจ งหว ด เพ อด าเน นการเก ยวก บการประสานงานด านป

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยพาย พ ระบบจ ดเก บเอกสารสาน กงานอธ การบด งานเลขาน การ ประจาป การศ กษา 2553

สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยพาย พ ระบบจ ดเก บเอกสารสาน กงานอธ การบด งานเลขาน การ ประจาป การศ กษา 2553 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยพาย พ ระบบจ ดเก บเอกสารสาน กงานอธ การบด งานเลขาน การ ประจาป การศ กษา 2553 ผ ร บผ ดชอบ : นางศ ร พร ก ศลวงศ นางกนกพร น ชอนงค นางสมกมล ตร งร ฐพ ทย นางสาววร ญญา ศร เดช และนางสาวปร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

โครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล สถาบ นการพลศ กษาและสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนศ ลป คร งท 8

โครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล สถาบ นการพลศ กษาและสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนศ ลป คร งท 8 สร ปโครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล สถาบ นการพลศ กษาและสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนศ ลป คร งท 8 การบ รณาการการจ ดการความร ส ช มชนและประชาคมอาเซ ยน (Integration of Knowledge Management

More information

ตารางเร ยน ช น ป.1/1

ตารางเร ยน ช น ป.1/1 คร ประจาช น คร ว ไลวรรณ ถ นจะนะ ตารางเร ยน ช น ป.1/1 ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ชมรม ชมรม คร โสภา คร วาสนา คร ผลพ นธ คร ว ไลวรรณ Mr.Grame ว นอ งคาร ส งคมศ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ลาด บท ประเด น แนวปฏ บ ต ๖. การลงทะเบ ยน ส งเอกสาร

ลาด บท ประเด น แนวปฏ บ ต ๖. การลงทะเบ ยน ส งเอกสาร ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แนวปฏ บ ต ในการใช ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส และระบบจ ดเก บเอกสาร (E-Document) ------------------------------------------------------- ตามท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ

More information

โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร

โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ก จกรรม การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ แผนงาน บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร บผ ดชอบ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนเร ยนรวมร วมพ ฒนา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ สภาพความเป นมาของป ญหา แผนบร หารจ ดการโรงเร

More information

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 1 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด หมายถ ง ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให องค การประสบความส าเร จ หร อส ความเป

More information

แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป

แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป ล าด บ รห สน ส ต ช อ - สก ล สาขาว ชา ลงช อ 1 52010916272 นางสาวส วรรณา น ตไธสง การบร หารการเง น 2 50010914252 นางสาวว ไลพร นนทะภา

More information

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต 1 นางสาวอ ษา ผ กพ นธ 1.ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการบร หาร 7-8

More information

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ ตารางก าหนดการสอนของครสายผ สอน โรงเร ยนตากส นราชานสรณ สพท.ตาก เขต ภาคเร ยนท ป การศ กษา 2552 ตารางการจ ดก จกรรมประจ าว น ระด บปฐมว ย ช น เวลา ก จกรรมประจ าว น อนบาล เตร ยม ความพร อม อนบาล, 2 08.00-08.30

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

บร การด านกายภาพท เหมาะสมต อการจ ดการเร ยนการสอน และการพ ฒนาน กศ กษา แบ งพ นท ตามคณะต างๆ พ นท สงขลา ท ครอบคล มท ง 4 ด าน

บร การด านกายภาพท เหมาะสมต อการจ ดการเร ยนการสอน และการพ ฒนาน กศ กษา แบ งพ นท ตามคณะต างๆ พ นท สงขลา ท ครอบคล มท ง 4 ด าน บร การด านกายภาพท เหมาะสมต อการจ ดการเร ยนการสอน และการพ ฒนาน กศ กษา แบ งพ นท ตามคณะต างๆ พ นท สงขลา ท ครอบคล มท ง 4 ด าน 1. ด านห องเร ยน ภาพรวมมหาว ทยาล ยฯ 2. ด านห องปฏ บ ต การ ภาพรวมมหาว ทยาล ยฯ 3.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน)

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน) (อ กษรน าเง นค อม การแลกเปล ยนเร ยนร ในป 2552) ช อส วนราชการ หน า 1/6 ท 1 การเร ยน การสอน SMAT and FAST เพ อสร างคนเก ง คนด ม ศ กด ศร ส ส งคม พ ฒนา หล กส ตรการสอน และ เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อ ส งเสร มกระบวนการเร

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน ของศ นย บร การว ชาการ เป นศ นย บร การว ชาการช นนา ประสานความร วมม อใน การถ ายทอดความร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาช มชน ภ ม ภาค

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา รองร บ พ นท (ตาราง เซนต เมตร) ล กษณะอาคาร/ห อง จ านวน ล าด บ ผ ใช

ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา รองร บ พ นท (ตาราง เซนต เมตร) ล กษณะอาคาร/ห อง จ านวน ล าด บ ผ ใช ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ล าด บ ด านอาคารส ง ปล กสร าง 6 8 9 อาคาร/ สน บสน น คร แผนกว ชาระยะส น พ กคร แผนกการจ ดการท วไป พ กคร แผนกการบ ญช รองผ อา นวยการฝ ายว

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง

10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง 10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง ปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 9) งานตรวจสอบภายใน รองปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 9)

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป 1 จ ดซ อก ฬาแขนส น สก นเคร องหมายองค การ 83,200.- บาท ตกลงราคา หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด บร หารส วนตาบลช ยจ มพล ด านหน าอกซ ายของ โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แผนปฏ บ ต งานหน วยงาน สาน กงานเกษตรอาเภอท บคล อ จ งหว ดพ จ ตร ประจาเด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 สถานท

แผนปฏ บ ต งานหน วยงาน สาน กงานเกษตรอาเภอท บคล อ จ งหว ดพ จ ตร ประจาเด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 สถานท โครงการ/ก จกรรม ปร มาณงาน แผนปฏ บ ต งานหน วยงาน สาน กงานเกษตรอาเภอท บคล อ จ งหว ดพ จ ตร ประจาเด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 สถานท ว นท ดาเน นการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

1 ตารางการจ ดการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช พคร

1 ตารางการจ ดการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช พคร 1 ผ สอน อ.เมธ พ ก ลทอง ผ สอน ผศ.ณ ฐพงศ ช ท ย ผ สอน อ.ช ยอน นต ม นคง กล มเร ยนท 1 ผ สอน ผศ.ดร.ส ทธ พร บ ญส ง ช อห องเร ยน ศษ. 1401 2 ผ สอน ผศ.ณ ฏฐพงศ ช ท ย ผ สอน ดร.ธ ญภรณ เลาหะเพ ญแสง ผ สอน ดร.ต องล กษณ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เราจะครองแผ นด นโดยธรรม เพ อประโยชน ส ขแห งมหาชนชาวสยาม

เราจะครองแผ นด นโดยธรรม เพ อประโยชน ส ขแห งมหาชนชาวสยาม เราจะครองแผ นด นโดยธรรม เพ อประโยชน ส ขแห งมหาชนชาวสยาม ...ในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ท กภาคส วนในส งคมไทยเห น พ องร วมก นน อมนาหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป น ปร ชญานาทางในการพ ฒนาประเทศอย างต อเน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ด านการประก นค ณภาพการศ กษา

ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ กองการศ กษา กรมแพทย ทหารเร อ ได ด าเน นการพ ฒนา ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาข นภายในสถาบ นเพ อตอบสนองนโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาของทบวงมหาว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information